Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1998 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 GUNCELcİ ı\EYT \RC\\tREK • Baştarafı 1. Sayfada Bulutlann uzerınden, mavılıklerden sankı bana el sallıyor Bılemıyonjm, ıkı damla gozyaşı suzuldu mu yanak- lanmdan'? Bılemıyorum, bıriıkte gezıye çıktığımız gazetecı ar- kadaşlanmız sezıyorlar mı ıçımden geçenlerı9 Dun Ekmekçı'nın olumunun bınncı yıldonumuydu Evet, şu ıkj dıze ne kadar da katı gerçek "Ölum Al- lah'ın emn/Aynlık olmasaydı " Ekmekçı'yı Istanbul'da, Ankara'da anıyorlar Ben her gun1 Ekmekçı anılanyla dopdolu ıkı saatten sonra, Cumhurbaşkanı Demirel ın uçağı Bonspol havaala- nına ınıyor. Ve Yaşam suruyor Cumhurbaşkanı Demifel'le Ukrayna'ya bu ıkıncı gelışım Eskı Kıev ve muzelerıyle goaılmeye değer bır ulke Ukrayna Ama, asıl onemını sanınm Cumhurbaşkanı du- yumsuyor Ukrayna'yı sadece Karadenız kıyılannda- kı komşu bır ulke olarak gormuyor Gonlunde buyuttuğu kımı projelerden bınnde onemlı bır ayak yenne geçıyor Ukrayna GAP'a tut- kunluğu, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Turkıye'yı omeğın uluslararası eneqı transfennın bır numaraiı ul- kesıne donuşturme projesıyle sanınm eşdeğer Geçen gelışınde, Ukrayna devlet adamlannın ul- kemızı resmı zıyaretlennde "bır akaryakıt boru hat- tı" projesı uzennde duruldu Genış muzakereler yapıldı Yumurtalık-Samsun "pıpelıne'ı" Karadenız'ın de- nnlıklennden Ukrayna kıyılanna ulaşacak, Irak pet- rollen, bu boru hattı kanalıyla Doğu Avrupa'ya -de- yım yenndeyse- çıkarma yapacak! Hattın Turk topraklanndakı bolumunu gerçekleş- tırmek kolay Zıra, Yumurtalık'tan sonra akaryakıt Kı- nkkale'ye uzanıyor Buradan Samsun'a Fazla bır mesafe yok ve maddı yuku buyuk değıl Karadenız'ı aşmak zorlu bır sınav. Bır ara unutulur gıbı oldu proje Hattatozlanmaya bırakıldığından da soz edıldı Ne kı, boru hattının onemını unutmayan bın vardı aramızda Demırel1 ivme Bu gezıde Yumurtalık-Ukrayna boru hattını "can- landırmak, yenıden 'ıhya' edıp gerçekleşmesıne ıv- me kazandırmak" amacında Tkılı goruşmelerden sonra ıkı ulke arasında -mutabık kalınırsa- "konuyu gunumuze taştmak ıçın" bır protokol ımzalanacağın- dan soz edılıyor Projeye "oncelık vermeyı" amaçlayan bır protokol! Ukrayna'nın, Turkıye'nın dışsatımında kuçumsen- meyecek yen var Bırden gelışme gostermış, yuz mıl- yonlardan 1 mılyar dolara çıkmış dışsatımımız De- mırel'ın mıktan 2 mılyara çıkarmayı hedefledığı soy- lendı bana Turkıye ıçın yaşamsal onem taşıyan kımı başka konularda Ukrayna ıle anlaşmalar ımzalanması da gundemde Orneğın kara para aklanması gıbı Demirel ıle Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma heyetlen arasındakı goruşmelerde butun bu konuların ele alınması beklenıyor Nıhayet herhangı bır konuda ortak goruşu ıçeren metınler ımzalanmasa bıle Demıret'ın bır başka ko- nu nedenıyle soyledığı gıbı, bu turden gıdıp gelme- lede komşu "ıkı ülkearasındakı ılışkılen muhafaza.et~ mek" doğru bır polıtıka değıl mO Tabıı, daha sonrakı gunler sozunu edeceğımız K/- nm ı ve oradakı yonetıcılerı zıyaret, Demırel'ın yıllar- dır hedefleyıp de gerçekleştıremedığı bır arzuyla ılgı- lı ilk gelışınde -kımı nedenlerie- gıdemedı Kınm Turk- lenne. Başbakan Yılmaz'ın geçendekı gezısınae de Kınm'ı zıyaret sağlanamadı Bukez resrr-ı programa gore Demirel Kınm Turklerıyle ouluşuyor 20 mılyon dolarlık Exımbank kredısıyle bırlıkte Kınm Turklennı selamlayacak Demirel Ukrayna'da • Baştarafı 1. Sayfada hafazası açısından onemlı bır rol oynadığına dıkkatı çe- kerek "Ikrayna ifc iidli ve bolgesel işbiriigimizin geliş- tirilmesL bolgesel bartş. ıstik- rar ve refaha onemlı katkı- larda bulunacaktır. karade- niz Ekonomik Işbiriiğı çer- çevesinde l kravna ile yıirut- tuğümüzişbirliği vedavamş- ma. Karadeniz hav-zasının ortak refahı ve istikran açı- sından umut vericidir" dıye konuştu Demirel, ıkı ülke arasın- dakı 1 2mılyardolarolantı- caret hacmmın arttınlması- na ve Turk ışadamı ve müte- ahhıtlerının yatırımlarının teşvık edılmesıne vonelık tedbırlen de ele alacaklannı kaydettı Demırel'ı, başkent Kı- ev'ın Bonspol Havaala- nı"nda Lkra>nalı yetkılıler ve Turkıye"nm Kıev Buyu- kelçısı AJp Karaosmanoğlu karşıladı Demirel ve eşi Nazmiye Demirel. daha son- ra saravda Kuchma \e eşi Ludmila Kuchma'nın onur- lanna verdıgı özel ogle ve- meğıne katıldı Demirel ın zıyaretı çerçevesınde Man- ınsky Sarayı'ndaçeşıtlı ış- bırFığı anlaşmaları ımza- landı Demirel ve Kuchma, da- ha sonra ortak basın top- lantısı duzenledıler Goruş- melerde Hazar petrollerı- nın de ele alındığını kayde- den Demirel şovle konuş- tu "Sayın Baskan. Lkrav- na'nın da bu konudaki ko- nuşmalarda sözii olması ge- rektiğini soyledi. Tabii ki petroUer ne bizim ne de L k- rayna'nın. PetroUerin sahi- bi başkası. Ama bu petrol- lerin dunya pazaıianna çı- kanlması için Bakû-Cev- han uzerinde hem petrol sa- hipieri hem ügili firmalar durmaktadır. Tiırkiye de durmaktadır. Ukrayna ve Polonya'nın bu petroller- den ihfivacını karşılamak için alacağı olursa, gavet ta- bii ki kimse onlara Gelın Bakû-Ceyhan'dan alın' de- mez. Biz bu meselelerin da- ha ilerive gtiturulmesinde hem Rusya hem de Lkrav- na"nın katkısı olması gerek- tiği kanaatindeviz." Petrole ıhtı>aç duyduk- lannı beiırten Leonid Kuchma da bu nedenle Uk- rayna'nın projeye katılmak ıstedığını soyledı Kuch- ma. Demırel'ın dıle getır- dığı Bakû-Ceyhan tezının aksıne "Bu, Novorossisk üzerinden olursa, biz buna karşı değiliz*' dedı Turkıye'dekı enerjı sant- rallan ıhalelenne katılmak ıstedıklennı kaydeden Kuchma. Ceyhan-Samsun boru hattının Lkrayna ta- rafından mşa edıleceğını soyledı Mııstafa Ekmekçi törenle anıldı • Baştarafı 1. Sayfada hanErdost.çok >,ayıda gazetecı. Ekmekçf nın >a- kınları ve yurttaş lar katıldı ÇGD Başkanı Demırdoğen Ekmekçı"nın boş- luğunu hıçbır bıçımde dolduramadıklarını soyle- dı Demırdogen, "1 yılağlayaağlavageçtı. Ekmek- çi'nin üzerine titrediği değerlerin bırer birer nasıl çiğnendiğini gordük. Meslektaslannı karalavan, suçlayan. demokrasiyi, insan haklannı yerden ye- re vuranlan gorduk. Cazetelerini varaka, televiz- vonlannı propaganda kutusu olarak algılayan, ga- /etecıleri kâtıp olarak görenlerin saldınsıyta 1 >ıl geçtT dedı Mahkeme salonlannda gazetecılerın dovuldu- ğunu anımbatan Demırdoğen, "Gazttecilen hedef göstermek için beliıieyici rol oynadı bazı kâtıpler. Ekmekçi olsaydı, o guzelim kahkahalanyla ezerdi onları. boğardı" dedı Zorlama ve saldırı altında olduklannı vurgula- > an Demırdoğen "Kimliğimizi \e kişiliğimtri unut- turmaya zorluyorlar bizi. Ekmekçi size görev veri- vor. Daha ne beklıyorsunuz. Gelin birleşelim. onu- rumuzu, değerlenmızi koruvalım" çağriM vaptı Aldoğan Ekmekçı, eşı Mustafa Ekmekçı ıle bır- lıkte Turkıye'nın aydınlanmasında orgutluluğun onemını her zamanhıssettıklennı sovledı Ekmek- çı. "ÖrgiiHer içinde \er aldık. Bundan hiçbir zaman pişmanlık duymadık. Sumldük ama onu- rumuzu daima muhafaza ettik. Orgutluluğe yine ihtiyacımız var" dedı Mdoğan Ekmekçı sılahlı saldınya uğravan Insan Hakları Derneğı (İHD) Başkanı 4kın Birdal a da geçmış oUun dıleğınde bulundu Balbay da sıcaklığını hâlâ taşıdıgını soyledığı Ekmekçı'ye. "Butün guzellikler sizinle oisun, ya- şama sevincinizi ve kahkahalannıa bize bırakın" dıve seslendı Sertel Gazetecılık Vakfı Başkanı YıldızSertel de yaptığı açıklamada. Ekmekçfnın halkın \eın- sanlığın da\asını savunduğunu kaydertı Senel "Kendine has üslubuy la haksızlıklara. baskıya kar- şı savaştı. Turk basınifiın halkçı yazan olarak ken- dini tarihe vazdı. ^apırJanyla kendini unutulmaz yaptı. Ekmekçi unutulmayacak. Turk basınu \aza- n ve halkı onu unutmayacak. Nakfımızın demok- rasi savaşının buyiık dcstekçisi Ekmekçi'nin yok- luğunu hâlâ acı acı duy uvoruz" dedı ÇGD ıle \\J İletışım Fakultesı'nce duzenlenen "Mustafa Ekmekçi ve Basın" konulu panel bugun saat 14 00'te \V SBF Avrupa Topluluğu Salo- nu'nda gerçckleştırılecek Panele konuşmacı ola- rak Mustata Balbay Talip Apaydın. Mahmutiali Öngoren. Varlık (Wıenek \ e <\nkara L'nnersıte- sı iletışım Fakultesı ögretım ııyesı Prot Dr Kork- maz\lemdarkatılacak Dıkmen Halkevı ncedu- zenlenen '"Ekmekçi'vi \narken" konulu açıkotu- rum da yarın saat 14 OO"te \ ılmaz Guney Sahne- sı nde yapılacak Açıkoturuma gazetemız Yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk. vazar MuzafTer Er- dost. Erhan Karaesmen ıle Varlık Ozmenek ko- nuşmacı olarak katılacaklar Nâzım Hiknıet Vakfi'nda söyleşi Gazetemız yazan Ekmekçı nın aramızdan ay- nlışının 1 yıldonumunde Nazım Hıkmet Kültur ve Sanat Vakfı'nda da dun Ekmekçı anısına bır sovleşı duzenlendı Gazetemız yazan Ilhan Selçuk ve Nâzım Hıkmet Kultur ve Sanat Vakfı Başkanı Aydın Aybav'ın konuşmacı olarak katıldığı '»oyle- şıye aazetemız yazarlan Şükran Soner, Oral Ça- lışlar.lpekÇalışlar. Nâzım Hıkmet \akfı \ onetım Kurulu uyelen \e Ekmekçı'nın dostlan katıldı II- han Selçuk Mustafa Ekmekçı'nın4cendı turunu varatmış bır vazar olduğuna dıkkat çekerek onun "yanvı süslemek gibi kavgısi olmayan ve hedeflne dosdoğrugiden birinsan" olduğunu soyledı Sel- çuk Cumhunyet'ın temel koşe taşlanndan bın ol- duğunubelırttığı Ekmekçı'nınTürkı\e'ye \edun- yava yaklaşımının. •'gerçeklerin içindeyaşayan v« gerçeklerigörenbiravdınıntutumu" şeklındeol- duğunu vurguladı Sel Karadeniz'i yıktı geçti • Baştarafı 1. Sayfada 7 murettebat kazay ı y ara almadan atlat- t:. uçakta onemlı derecede maddı hasar meydana geldı Kaza sonrasında hava- lımanı saat 24 00"e kadar ınışlere kapa- tıldı Bartın. Zonguldak'ın Devrek \e Çaycuma ılçelenyle Karabuk'un Yenı- ce ılçesmde meydana gelen sel felake- tı bolgede buyuk hasara yol açtı Mu- habınmız İbrahim Tıg'ın bıldırdığıne gore. Devrek Çayı'nın taşması sonucu ılçe su altında kaldı Çamaklar. Asma koprulen ıle Yağmurca koyu ve Ozba- ğı beldesının ulaşımını sağlayan kopru- ler çoktu Kozludere Koprusunun yı- kılması sonucu sele kapılan İsmail ve- NhaziKaralarkayboldu Çaydeğınne- nı beldesınde Duk Koprusunun yıkıl- ması sonucu ıse 3 araç sele kapıldı Araçtakı 7 kışı de kayboldu Devrek"tekı sel felaketı nedenıyle Valı Vckılı AhmatSetbaşkanlıgında bır krız masası oluşturuldu Bıne yakın e\ ve ışyennın su altında kaldığı bölgede mahsur kalanlara kamyonlarla kuru gı- dayardımıyapılıyor Devrek Kaymaka- mı Celil \teşoğlu çaresız kaldıklarını belıntı Zonguldak'ın Gokçebey ılçe- sme bağlı Bakacakkadı beldesındekı bır radyator fabnkasını da su bastı Fabn- kada 9 ışçı mahsur kaldı Bartın. * Esen \liş"ın habenne gore Bartın'da ıkı gunduraralıksız su- ren vağiş sonucu Bartın Irmağı taştı Lçte ıkısı su altında kalan kentte bazı yurttaşlar çatılara çıkarak kurtanlmayı bekledıler 800 e\ su altında kalırken kentten aynlmaya çalışan yuzlerce araç mahsur kaldı Bartın'da 3 kışmın cese- dının bulunduğu bıldınldı Karabuk V'alısı Cemal Ayman, Araç Nehn'nın taşması sonucu bolgenm ta- mamen su altında kaldığını bıldırdı Ovacık Eskıpazar \e Venıce ılçeleny- le haberleşmenm sağlanamadığını be- iırten ^ıvman "Bulunduğumuz huku- met konağı da su altında. Onlem alamı- yom/,çunkü biz de mahsur kaldık" de- dı Sakarya Nehrı taşarken Hendek ıl- çesıne bağlı Nusretıye koyunde 8 yaşın- dakı ılkokul oğrencisi Erol Demir sel sularına kapılarak yaşamını yıtırdı Sa- karya Tarım Muduru Abdurrahman Çakar. ılgenelınde40bındonümuekı- lı olmak uzere toplam 200 bın donum arazının su altında olduğunu bıldırdı Aksaray'ın Ortakoy ılçesıne bağlı 5 koy ve bır beldede şıddetlı dolu, 40 bın dekar ekılı alanda etkılı oldu Yağışlar Sınop'ta da 200 mılyar lıralık zarara yol açtı Bolu ve ılçelenndekı yağışlar nede- nıvle 22 ev. toprak kayması sonucu yı- kıldı. \~l ev boşaltıldı yuzlerce evı de su bastı Kuçukberk Koyu nde mahsur kalan 5 kışı vınçlerle kurtanldı Duz- ce"de 10 koy sular altında kaldı Gurcu Çıftlık koyunde Kuçuk MelenÇayı'nın taşması sonucu 7 kışılık bır aıle. evle- rınde akşam saatlenne kadar mahsur kaldı Y ığılca ılçesı Naşlar koyunde toprak kayması sonucu çoken evde HavrullahŞahınf 12) hayatını kaybettı Anne Nacıye!>ahin ıle 9 ay lık bebeğı ya- ralı olarak kurtanldı Mengen de 21 ev sel tehlıkesı nedenıy le tahlıye edıldı Mehmet \li Solak ın haberıne gore Hatay'dakı Amık OVÜM nda dolu ve yağmurekılı alanlarda buyuk zararlara yol açtı, kent sele teslım oldu Altınçay ve Aksaray mahallelerınde derelerın taşması sonucu *00 eyakınev su altın- da kalırken Gukan Keskin (35). oğlu Hasan Keskin (4) ıle Feride kormaz (42) sele kapılarak yaşamını yıtırdı Sa- mandağ ılçesıne bağlı Ta\ ld beldesınde de NaimeGönençsel sularına kapılarak oldu Karaçay koyunde ıse Halit Kah- raman kayboldu SalıGokhan Avdıner. Kuzunculu ve Kuçukkaraçav koprule- rının yıkıldığını. bolgede bınlerce do- num alanın da su altında kaldığını bıl- dırdı Yuksek kesımlerde sıcaklığın sı- fırın altına duşmesı sonucu Palandoken ve Dumlu dağlanna kar yağdı Orilu devrede Cumhurivet AnkaraBürosu'nun ha- benne gore Karabuk. Yenıce. Bartın Devrek,Gokçebey \eÇaycumabolge- lerındekı sel felaketzedelerıne yardım ve kurtarma çalışmaları ıçın Genelkur- may Başkanlığı bırçok bırımını hare- kete geçırdı Ktanbul dan hareket eden Barbaros fırkatevnı, 3 hucumbot. uçak veheiıkopterler ıle komandolardun ak- şam kurtarma çalışmalanna başladı Genelkurmay Doğal Afet Koordınas- yon Merkezı dun saat 14 OO'ten ıtıbaren çalışmaya ba>ladı veMGK'deoluşruru- lan Başbakanlık Krız Vonetım Merke- zı'nde 1 general ıle I subay gorevlen- dırıldı Bolgedekıjandarmabırhklen ıle Ha- va Kuvvetlen'ne aıt bır naklıve uçağı bulut altı ve alet uçu^u vaparak Bartın bolgesıne 8 adet kurtarma botu attı De- nız Kuv\etlen Komutanlığı'naaıt Bar- baros fırkatevnı Golcuk'ten ve 3 adet hucumbot istanbul'dan olay yenne ulaş- tı tçınde sualtı savunma (SAS) \e su- altı taarruz (S \J) komandolan. doktor sağlık ve gıda malzemesı bulunan fır- kateyn. dun akşam saatlennden ıtıbaren tahlıye operasyonlarına başladı Bolgeye daha once ulaşan Kara ve Hava Kuvvetlerı Komutanlığı ıle Jan- darma Genel Komutanlığı na aıt 7 he- lıkopter ıle Karabuk"te 3 v ınçlı helıkop- ter kurtarma çalışmalan gerçekleştırır- ken Ankara'da hazırlanan 1 adet ambu- lans uçağı ve ambulans helıkopterı ko- tu hava koşullan nedenıy le hareket ede- medı Hava Kuvvetlerfne bağlı uçaklarda hava koşullannın uygun olması duru- munda bugun bolgeye paraşutle batta- nıye ve gıda malzemesı atacak Başbakan Mesut Yılmaz, duzenledı- ğı basın toplantısında. devletın butun olanaklarıyla sel felaketının yaşandığı bolgeye ulaşmaya çalıştığını ve yapıl- ma->ı gereklı her turlu vardımın vapıl dıgını belırtırken "L mudumuz, daha fazla can kavbı olmamasıdır" dedı Y uzde "?0'ı sular altında kalan Bartın merkezde ve Karabuk'un ılçelenvle arasındakı ulaşımın kesıldığını kayde- den V ılmaz. Yenıce'de nufusun Orman Işletmelen'ne taşındığını 150 kışının de hâla kurtanlmayı bekledıöını soyle- dı llgılı kurumlar ve bakanlıklarca Ba- yındırlık ve Iskân Bakanlığı'nda oluş- turulan krız masasımn başkanı Bülent Ecevitdedüzenledığı basın toplantısın- da y urttaşlara havadan ya da denızden ulaşılabılmesı ıçın Kuzey Denız Saha KomutanlığYndanfenbotlarkaldmldı- ğını bıldırdı Ecev ıt, yetkılılerın bolge- ye gıtmelennden once. kurtarma ekıp- lerı ve araçlannın ulaşmasının daha onemlı olduğunu kaydettı Ecevıt, felakete uğrayan yorelerde çok savıda yolun çoktuğunü, 25 kopru- nun kullanılamaz duruma geldığını be- lırterek bu nedenle yardım ulaştırılma- sında guçluk yaşandıgını soyledı Ece- v ıt Venıce'yehenuz ulaşılamadığını ve bu yoreden haber alınamadığını belırt- tı Ecev ıt, "Azcan kaybıvla karşılaşüğı- mız için Allah'a şukrediyoruz" dedı Uçak pistten çıktı Istanbul Havayollan'nın Berlın-ls- tanbul setennı yapan 362 sefer sayılı Boeıng 737-400 tıpı uçağı dun 15 'ÎO sıralarında Ataturk Havalımanı'na ın- dıkten sonra kayarak pistten çıktı 172 volcu ve 7 murettebatın bulunduğu uçakta can kavbı ve varalanan olmadı Ataturk Havalımanı Başmuduru Gür- buz Akdemir. kazanın. uçağın pıst ba- şına hızlı gelmesınden kaynaklandığı- nı belırtırken İstanbul Hava Yollan Ge- nel Muduru Safi Ergin ıse kesın nede- nın uzman ıncelemesınden sonra belır- lenecegını, ancak ılk belırlemelere go- re kazaya aşın vağışın pıstı etkılemesı- nın yol açtığını soyledı Istanbul Hava \ollan Uçuş Işletme Başkanı Zeki Kı- lıç da aşın yagışın pıst uzennde kaza- ya neden olduğunu belırttı kendini sakladı ANKARA (Cumhurm* Bürosu)-Ankara Ekın Tıyat- rosu nunardındanaynı oyu- nu sahneleyen Istanbul Dev- let Tıyatrosu da, tume prog- ramı sırasında Afyon'da ya- saklamaylakarşılaştı Dario Fo'nun yapttından sahneye uyarlanan "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" adlı oy una getınlen yasak De\ let Tıyatroları Genel Mudurlu- ğu'nun araya gırmesıyle kal- dınldı Istanbul Devlet Tıyarro- su'nun Dano Fo'nun eserın- den Fusun Demirel'ın Turk- çeye çev ırdıgı. VfuratKara- su'nun yonettıgı "Bir Anar- şistin Kaza Sonucu ÖtumiT adlı oyunu ıle Ankara. Polat- h Sıvrıhısar Bolvadın, Af- yon. Sandıklı. Dınar Uşak ve Eskışehır'ı kapsayan tur- ne programı surüyor Aynı oyunu sahneleyen Ankara Ekın lıyatrosu'na Lrgüp, Osmanıye, Kahramanmaras, Turhal ve Tokat'ta getınlen yasaklama«ın,a(dından ts- tanbul Devlet Tıyatrosu da engellenmek ıstendı Afyon Valılığı'nce getınlen yasak- lama. Devlet Tıyatrolan Ge- nel Mudürluğu'nun araya gırmesıyle ıptal edıldı Afyon Valısı Ahmet Öz- yurt, emnıyetten kendılenne ulaştırılan bır ıstek uzenne once oyunu engelledıklennı ancak daha sonra konunun anlaşılması uzenne kararın kaldınldığını sovledı Ozy urt. ~Vanlış anlaşılma olmuş. Emniyet bu ovun 4-5 ilde vasaklandı dıve bize bit- gi ulaşlırdı. Ancak o oyun ozel tivatromınmuş. Özel ti- vatro ovunun senaryosunu değiştirmiş. O ovuna polisi rencideedicı özellikler taşıdı- ğından izin verilmemiş. Yasa- p kaldırdıktan sonra konuyu Içişleri Bakanlığı'na ilettik. Bir kargaşa var. bunun ko- ordinasyomınu yapın dedik. Ancak henuz bir yanıt gel- medi*'dıve konuştu Afyon Valılığf nın başvu- rusu uzenne Içışlen Bakan- lığı'nın Devlet Tıyatroları Genel Mudurlugu nden bıl- gı aldığı oğrenıldı Rııs basınında provokasyon B Baştarafı 1. Sayfada Moskova da yayımlanan gunluk Korrunersant gazetesı, once Genel- kurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın temaslanna degındı ve NATO uyesı Turkı- ye nın sılah alımlarını daha çok Batı'dan vaptıgını. bu açıdan Rus sılahının perspektıfının fazla par- lak olmadığını savundu Ankara açısından Rus sılahı al- manın onemınm askerı değıl da- ha çok sıyasa! olduğunu vazan ga- zete Turkıye'nın Rusya'yla ılış- kılerını yumuşatmaya çalıştığını one surdu Daha sonra Kafkasva. Örta As- yaveÇeçenıstan'da ıkı ulkearasın- da acımasız bır rekabet oldugu yo- rumunu aktararak Turk-Rus dost- luğuna pek ıhtımal vermeyen an- latımlar kullanan Kommersant. kaynağını açıklamadan onemlı bır haber ortaya attı Buna gore Kurt Orgutlennın Lluslararası Bırlığı adındakı ku- ruluştan admı vermeyen bır kışı "Rusva resmi organlarının dave- ti\le'"(kımındavetettığıbelırtılnıı- yor) ve AbdullahOcalan'ın emrıy- le cepheden çağnlan PKK ust yo- netımınden bırtemsilcı (kım oldu- ğu yıne açıklanmıyor) Mosko- va'ya geldı Ardından gazcte bu habenn yo- rumunu yaparak şoyle dıyor "Moskma. PKKv leson yıllarda kestiği ilişkileri yeniden kurarak Türkiyeilezoıiu diyaloğundayeni bir koz edinmek istiyor." Bılındığı gıbı Rusya resmı ma- kamları PKK'yı destekledıklen ıd- dıalarınıyalanlıyorlar PKKyone- tıcılen ıle goruşenler v e onlan des- tekleyıcı açıklama yapanlar ço- ğunlukla Duma'dakı mıllıyetçı Vladimir Jirinovski yandaşı bazı mılletvekıllerı Lstelık son donemde Turk-Rus ılışkılerının ısınmasına bağlı ola- rak, Vioskova'nın PKK yeyonelık tutumunu sertleştırdığı kanısı yay- eın Bunurıla bırlıkte ıkı ulke ara- sındakı ılışkılenn gelışmesının ve asken ışbırlığınıngundemegelme- sinın ıkı komşu ulkenın dostluğu- na karşı olan lobılen rahatsız ettı- ğı ve basında çıkan kımı haber ve yorumlârın da bu rahatsızlığı gos- terdığı sanılıyor Ote yandan Karadayı. 5 gunluk Rusya zıvaretının ılk durağı baş- kent Moskovadakı temaslarını ta- mamlayarak St Petersburg'a geç- tı Karadayı Petersburg'da çeşıtlı asken tesıs ve kurumlarda gezı ve ıncelemelerde bulunacak Tanhı ve tunstık yerlerı de gezecek olan Orgeneral Karadayı ve beraberın- dekı hevet bugun St Peters- bura'dan Ankara'vadonuvor Radyonuzu aydınlığa, demokraaye, Cu 1, aa^^^^J G U N D E M MUST4FA BALBAY • Başta,afı 1. Sayfada lışalım CHP'nın konumu ıçın, "anahtarpartı"tanımı ek- sık Anahtarolmazsaçılıngırleaçarsınız, çılıngırsof- rasını kurup keyfınıze bakarsınız Ama CHP daha çok "sıgorta partı "durumunda Mesut Yılmaz'ın ve Deniz Baykal'ın arada bır sıgortaları atsa da, CHP pozısyonunu değıştırıyormuş gıbı gorunse de, so- nuç olarak hukumetın ayakta kalmasını sağlıyor Hukumetı CHP desteğıyle yuruyen Yılmaz'ın son olarak Baykal'ı kastederek "Kaprıslı ve oynak bır destekle ayakta duruyoruz" tanımının.bızımşuaşa- mada ongormekte zorlandığımız başka bır amacı ol- sa gerek Hanı ınsanın aklına mazoşıstle sadıstın durumu gelıyor Mazoşıst sadıste yalvarıyomnuş - Hadı bana ışkence yap1 Sadıst elı kollannda gulumseyerek karşılık verıyor- muş -Cık Hukumet bu tur yıpranmalarla ayakta dururken Koşk'un bakışı da tum sıyasılerı şaşılaştırdı Eskı- den ulkenın kotu yonetıldığıne, krıze gıttığıne ılışkın bır değeıiendırme mı oldu, hemen Çankaya'dan karşılık gelırdı "Benım memleketım, Meclıs 'ı açık, unıversıtele- n açık, yargısı ışleyen bır memlekettır Kımse bun- lan kuçumsemestn " Şımdı o Çankaya gıttı, şu Çankaya geldı "Re/ım tıkanmıştır Sıstem çurumuştür Styaset kılıtlenmıştır" Meclıs ın gorunumu ıçler acısı Haftalardır, çalış- tırma çalışmaları yapılıyor Sonuç alınamıyor ANAP'ın dılı uzun mılletvekıllennden Hayrettin Uzun dun ılgınç bır değerlendırme yaptı "Kımı yasalann çıkmaması ıçın Meclıs'ı çalıştır- mıyoruz Bu da bır çalışmadır" Muhteşem bır tanımlama Çalıştırmama çalışması Canlılık... Tazelik... Işte boyle bırortamda CHP'nın kurultayı yapılıyor Pekı CHP'de ne tartışılıyor'? Ön planda lıste konuşuluyor Her kulıste lıste Bay- kal ıl başkanlanna, "Lısteyı ben yapmayacağım, sız hazıriayacaksınız" dedı, ekledı "Ama, çevremdekılenn aynen kalmasını ıstıyo- rum, DSP'den gelenlen ıstıyorum " II başkanlanna lıstenın sekretaryalığı onenlıyorol- sa gerek Sosyal demokratlar uzun zamandır ılk kez, genel başkanlık tartışmasının olmadığı bır kongre yaşı yorlar Ancak lıste savaşı çok çetın geçecek CHP delegesı partı meclısı seçımınde surprızı sever Ken- dısıyle yarışacak olan Baykal'ın kurultaydan guçlu çıkıp çıkmayacağı bu lıstenın ağırlığına bağlı CHP lıdenyle dun kurultaya ılışkın genış bır de- ğerlendırme yaptık Baykal partı ıçı tartışmalann sona ermesının sıradan bır gelışme olmadığı, cıddı bır değışımın başladığı goruşunde Baykal'ın değeriendırmelennın aynntıları otekı su- tunlanmızda Bıroncekı kurultay 9 Eylul 1995'teyapılmıştı Bay- kal'ın karşısına Aydın Guven Gürkan ve Mumtaz Soysal'ın çıkıp çıkmayacağı tartışmaları yaşanmış- tı Sadece Murat Karayalçın çıktı Karayalçın 309, Baykal 681 oy aldı Tartışma noktalandı Baykal 20 Eylul 1995 gunu donemın Başbakanı Tansu Çıller'le uç saat on dakıka goruştu "Gozle- nnınıçınebaktım, başbakanıbulamadım 'dedı hu- kumetı bıtırdı O gunden bu yana çalkalanma de- vam edıyor Yann başlayacak kurultay ıçın Anadolu ıllerının temsılcılen çoktan başkent otellerındekı yerını aldı. Bır canlılık hıssedılıyor Bu canlılık tazelenmeyı be- rabennde getınr mı"? Bunu kurultayda gorecegız Canlılık, tazelık dedık de, sozumuz kurultaydan dışan, yazıyı bır fıkra ıle bıtırelım Yaşı henuz 70'ınde bır teyze balık pazanna gıtmış Balıkçıya sormuş - Oğlum balıklar taze mı 9 Balıkçı bozulmuş - Teyze gormuyor musun? Hepsi oynuyor canlı canlı Teyze balıkçıya seslenmış - Evladım nıye bozuluyorsun, ben taze mı dıye sordum Bak ben de canlıyım ama taze değılım İstanbul İûrafçı 2 PKK'U sorguya alındı İstanbul Haber Servisi - Turkıye'nın Beyrut Buyukelçılığı'ne teslım olan PKK'lılerden Ramazan Mahmutoğlu ve Fuat Karadağ îstanbul'a getınidı Bekaa Vadısı'nde eğıtım gorduklen one sürukn Mahmutoğlu ve Karadağ ıle bırlıkte Beyrut Buyukelçılığı'ne sıgınan Mahmut Karadayı'nın ıse Ekyrut'ta kaldığı büyûkelçılıkten kaçtığı belırtıldı İstanbul Emniyet Müdurü Hasan Özdemir yaptığı açıklamada, Beyrut Buyukelçılığı'ne dort gun once sığınan Ramazan Mahmutoğlu ve Fuat Karadağ'ın dün sabah uçakla Îstanbul'a getınldığını soyledı Özdemır, Mahmutoğlu ve Karadağ'ın sorgulanmasına Terorle Mucadele Şubesı"nde başlandığını ıfade ederek, bu kışılerle bırlıkte teslım olan Mahmut Karadayı'nın ıse Beyrut'ta kaldığını soyledı Orgutten dört gun once kaçarak Beyrut Buyukelçılığı'ne sığuıan 3 PKK'lının ılk sorgulannda guvenhk guçlennm Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarda örgutûn hder İcadrolannda anlaşmazlıklar meydana geldığını, orgutte bırçok şuphelınm ölum cezasına çarptınldığı soyledıklen one surulmüştu iyet'e ayartayın 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog