Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET A™,dukluoglu, DYP lidermin eşine açfğ. davanın duruşmasımn 4.5 ay ileri Mılmasmı deştirdi Çîller korunııy^ ü I | huriyet tarihin DEVRİM SEVİMAY DYP lideri Tansu Çiller'in ser\eti hakkındayenibelgeler ortaya çıktı. Es- ki TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araş- tırma Komisyonu Başkanı ve DTP Kı- nkkale tl Başkanı Sadık Avundukluoğ- hı. Başbakanhk Teftiş Kurulu'nun >a- zım aşamasına gelen raporuna göre Çil- ler'in ekonomiden sorumlu Devlet Ba- kanı olduğu dönemde "kanunsuz söz- lü ve yazılı emirler" vererek haksız ka- zanç sağladığırun belirlendiSini öne sür- dü. Özer Çiller hakkında Ankara 20. As- liye Ceza Mahkemesi'nde "haksu ser- vet edinimi" gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle da\ a açan avu- kat Sadık Avundukluoğlu. barolan ver- diği mücadeleye destek olmamakla eleş- tirdi. Avundukluoğlu Maliye Bakanı Ze- keriya Temizen de taraf olmasına kar- şın hâlâ davaya müdahale etmemekle suçladı. Avundukluoğlu, konuyla ilgıli sorulanmızı yanıtladı: - Özer Çiller'i neyle suçluyorsunuz? Bana göre Özer Çiller'in suçu sabit. 1992-96 yıllan arasındaki servetinde. kaynağı belli olmayan fevkalade bir ar- tış var. Özellikle 92-93 yıllarındaki ar- tışın ivmesı çok yüksek. Tam 94 milyar Türk Lirası ve 1.5 milyon dolar. Bu pa- ranın kaynağı belli deg.il. Tabii bu 94 milyar. 1992-93'ün rakamıdır. Dolar üzerinden bugünkü değerinı düşünür- sek trilyonları bulur. - Peki sizce değirmenin suyu nere- den geliyor? Bu konuda yeni belgeler ortaya çık- mayabaşladı. MalıyeBakanlığfnınya- nı sıra Başbakanlık Teftiş Kurulu da bir \ undukluoğlu, Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'e açtığı davanın son duruşmasının 4.5 a> ileri tarihe atılmasının "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk" olduğunu belirterek, Adalet Bakanlığf nın konuyla ilgili inceleme başlatması gerektiğini söyledi. ı ^ ^ ^ TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukluoğlu, Tansu Çiller'in Devlet Bakanı olduğu dönemde kanunsuz emirler verdiğini ileri sürdü inceleme vürütüvor. Bu çok önemli \e veni bir şey. Rapor anık yazım aşama- sında. Kurul. Tansu Çiller'ın ekonomi- den sorumlu De\ let Bakanı olduğu dö- nemde kanun>ai7 sözlü ve yazılı emirle- rı olduğunu ortaya çıkardı. Örneğın ka- nunsuz emırlerle bankalar arası havale- leri var. Bazı kişılere verdirdiği krediler var. Para transferlerı. bankalann yurtdı- şı para transferleri var. Dönemin Hazı- ne Müsteşan. Merkez Bankası Başkanı. DPT Müsteşan >erh düşüyorlar: yani "Bunun araştırılması gerekir" diyor- lar. Işte benim kaynaöını bulamadığım bu paraların nereden geldiği aşağı yu- karı buralarda tespit edilmiş durumda. - Maliye Bakanlığı'ndaki araştır- ma hangi safhada? Maliye Bakanliğı'nın bu konudaki tavrı çok dikkat çekici. Hazine de zara- ra uğratıldığı içın Maliye Bakanliğı'nın davaya avukat göndermesı gerekırdı. Bakan Temizel. diin açıklama yaparak yasal sürece dahil olacaklannı söyle- miş. Tam 6 ay geç kalditar. Dava nere- deyse zamanaşımına uğrayacak. Çok geç kaldılar. Cstelik sayın bakan elde edi- len bulgular hakkında. "Uluslararası an- laşmalar gereği şu aşamada açıklama yapamayız" demiş. Ne anlaşması? Da- va edılen kişi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Temizel ne yaptığını. neyle oy - nadığım bilmiyor. Eğer bu dava zama- naşımına uğrarsa sorumlusu Zekeriya Telmizel'dir. Bakanhğın bu tutumu so- nucunda Özer Çiller açıkça korunmak- tadır. Bakın ben cumhurıyet tarihinde ılk kez görevini yapması ıçın bir baka- na ıhtarname çektim. Elindekı bilgileri mahkemeye göndermesi ve davaya mü- dahale etmesi için. - Davanın zamanaşımı sorunu ne- dir? Mahkemenin 28 Nisan'daki oturu- munda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yine bir ilki yaşandı. Duruşma tam 4.5 ay sonraya ertelendi. Ceza dav alan en faz- la bir ay ertelenebilir. Hangi dosya cum- huriyet tarihinde 4.5 ay ertelenmiş? Ada- let Bakanliğı'nın bu konuda inceleme başlatması gerek. Bakın, TBMM Haya- li Ihracat Komisyonu kimlerin götürdü- ğünü tek tek tespit etmişti. Ama hiçbiri hakkmda dav a açılamadı. Neden? Zama- naşımmdan dolayı. Zamanaşımı 5 yıldır. Benim açtığım davada ek süreyle 7.5 yıl. 92'den itibaren alın. 7.5 yıl ekleyin 1999 yılının ortalannda dava zamanaşı- mına uğrayacaktır. Yani 3 kere 4.5 ay atar- larsa bu dava düşer. - Peki bu davanın Sadık Avunduk- luoğlu'na bedeli nedir? Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatan- daşı olarak hertürlübedele razıyım. Fa- ılı meçhul cinayet bile olabilir. - Tehdit alıyor musunuz? Koruma talep ettiniz mi? Türkiye'de olaylar hep aklıselim için- de yürümüyor. O nedenle ben de iki ay önce talepte bulundum. Bana gönderi- len yazıda 155'e başvurun deniyordu. Ama bunlar önemli değil. Sonuçların hepsine razı olmasam ortaya çıkmaz- dım. Benim tek bir mücadelem var; o da örnek oluşturmak. Bakın Çiller'in yar- gılanması hakkında oluşturulan bir ön- ceki komisyonda 7'ye 8 oy çıkmıştı. Ama gidip o 7 kişiden birisi de Özer Çiller hakkında dava açmadı. Oysa TCK'nin 235. maddesine göre götürüp suçu adli mekanizmalara teslim etmek zorundaydılar. Bu 7 kişi toplanıpÇiller'in bütün mallanna tedbir konmasını da is- teyebilirdi. Bunu da yaprnadılar. Kim yapıyor? Sade vatandaş Sadık Avunduk- luoğlu. Ama yapmak gerekiyor. Yolsuz- luklarla mücadele etmezseniz ne Atatürk- çülüğü. ne laikliği ne de başka bir inan- cı savunabilirsiniz. Türkiye Cazeteciler Cemiyeti Yardımcı komiteler için görev dağılımıyapıldı HAYVANLAR İSMAİL GÎLGEÇ v AAHAH. ' PlllMtffl İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiye- ti'nde (TGC), çeşitli konularda çalışma yapacak 11 yardımcı komitede görev alacak üyeler belirlendi. TGC'den dün yapı- lan yazılı açıklamaya göre 11 yardvmcı komitenin koordina- törlükleri ve görev alacak üye- leri şöyle: Basım Yayın Komitesi: Orhan Erinç. Sezer Duru. Mehmet Sağ- nak, Tülay Battal, Ahmet Özde- mir ve Bayram Yaşlı. Emekliler Komitesi: Turgay Olcayto, Nimet Üyken. Necmi Rıza Ayça. Hamit Kınaytürk, Adnan Ataöver, K.ayhan Küre- man. Fikret Eriç. Şarik Palancı- oğlu, Özer Oral ve Aydın Dör- ter. Tesisler Komitesi: Orhan Ay- han, Selami Turgut Genç. Sacit Demircan, Fehim Başaran. Emin Karaca. Muammer Barlas, Kay- han Küreman ve Rahmetullah Karakaya. Gelir ve Sosyal Hizmetler Komitesi: Orhan Ayhan. Sela- mı Turgut Genç. Mehmet Ata- lay, H. tbrahim Ekiz. Oktay Gö- ral, Abdullah Nebioğlu, Abdul- lah Aksak, Ertan Gökalp v e Ce- mal Altop. Dış İlişkiler Komitesi: Ley- la Tavşanoğlu. Zehra Güngör. Ergun Balcı. Niyazı Dalyancı. Mustafa Gerçeker, Aykut Gü- ven, Sami Kohen, Oral Çalışlar ve Hakan Kara. Eğitim \e Araştırma Komi- tesi. Zeynep Atikkan. Dursun Özden, Avdın Engin. BekirTürk- menoğlu. Mehmet Tezkan. Ha- luk Şahin. Metc Alpman ve Sü- leyman Sanlar. Meslek DaHarı Komitesi: Za- fer Atay. tdil Taraklı Elçi. Ali Eyüpoğlu. Şakır $ad Celal Kor- kut, Hüsamettin Acar. Figen Ata- lay. Ali Can Bulut. K.amil Ma- saracı ve Ergun Arpaçav. Meslek İlkelerini İzleme Ko- mitesi: Umur Talu. Orhan K.o- loğlu. Ahmet Güner Elgın, Atıl- laGüner. Nebil Özgentürk. Oral Çalışlar. Ismail Kapan. Bülent Denli. Nazım Alpman ve Reha Öz. Sicil Komitesi: Şakir Süter. Esen Yalçın. Aydın Candabak. Cengiz Kahraman, Esra Kazan- cıbaşi \e Saadettin Ergişi. Temsilciler Komitesi: Atil- la Özsever. Musa Ağacık. Önav Yılmaz. Arit'e Avcu. Sülevman Sanlar. Sülev man Arat. Aydın Engin. Mehmet Sucu. Göksel Özköylü. Hakan Çelık. Süiey- man Gül. Ali Öz. Fettah Yazar. Füsun Dedehayır. Mete Çubuk- çu. Yunus Şen. Şenay Kalkan, Mehmet Kara. Yalçın Şimşek. Sevinç Yeşiltaş ve Recep Ya- şar. Radyo-T\ Elektronik İleti- şim Komitesi. Zafer Atay. Öz- den Akbal. Mustafa Mutlu. Me- lek Dener. N'aıl Ekıci ve Mehmet Başak. KİM KİME DU^I DUMA BEHtç AK behicak" turk.net Bakanlığa dilekçe gönderdiler Gazetecilerden Başkomiser AkyeVe Hehdif suçlaması İstanbul Haber Sen isi - Po- lis tarafından ölüm tehdidi al- dıklannı öne süren bir grup ga- zeteci. tçişleri Bakanlığfna gön- derdikleri şikâyet dilekçesi ne- deniyle dün Kadıköy tlçe Emni- yet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Acıbadem'de bulunan ilçe em- niyet müdürlüğüne giden gaze- teciler burada Kadıköy İlçe Em- ni\et Müdürü Bedri Bayrak'la gö-üştüler. Polisin hiçbır gaze- teciyi tehdit etmeyeceğini belir- tet Bayrak. gerekli çalışmayı yaDacağını söyledi. Akşam ga- ze.esi muhabiri Hülya Korkut verdiği ifadesinde. "Deli Vu- suT' olarak da tanınan Kadıköy Mîrkez Karakolu Başkomısen V'ısuf Akye! tarafından tehdit cdldiğini belirterek "Akyel ba- nt. Kadıköy civannda bir şa- rıs tarafından cinsel tacize uğ- rsr ya da saldırıya uğrarsan se- n n tarafında değil saldırga- D I tarafında olurum, dedi" d-şe konuştu. Milliyet muhabiri Süleyman Czışık da ifadesinde. vaptığı hLber nedeniyle Kadıköy Mcr- k;z Karakol amiri tarafından öumle tehdit edildiğini söyledi. "fchdit edilen gazeteciler Kadı- köy CumhunyetSavcılığı'nasuç duyurusunda bulunacaklarrnı ve can güvenliklerinın olmadığı ge- rekçesiyle dilekçe vereceklerini belirttiler. Son günlerdebazı polısler ta- rafından tehdit edildiklerini öne süren muhabirler tçişleri Bakan- lığı. İstanbul \'alilıği. İstanbul Emniyet Müdürlüğü. ilçe emm- yetmüdürlüklen veTürkive Ga- zeteciler Cemiyeti'neşikâyetle- rini dile eetiren dilekçe eönder- diler. Dilekçede Sabah gazetesi K.ar- tal Büro Sorumlusu Mehmet Özışık'ın Pendık'te bir kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmada tetikçi olduğu öne sürülen ve sorgulamasından sonra serbest bırakılan polis memuru Yaşar Karaçam tarafından "baca- ğından \urulmakla" tehdit edüdığı ilcn sürülüvor. Gazeteciler yaptıkları açıkla- mada. Hay darpa^a N umune Has- tanesi Basın Odası'na gelen Yu- suf Akyel'ın kendilenne. "Bun- dan sonra kendinize dikkat edin. Başını/a her an hir şe> ge- lebilir.C'esedinizduvarın dibin- de bulunabilir" ^cklinde teh- dit savurduğunu sövlediler. ANKARA... ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Ötesi de Var 19 Mayıs şenliklerini izlediniz mi? Neler hisset- tiniz, neler düşündünüz? Ben gençlık yıüarıma gülümsedim, bayrağımız altında onurla yürüdü- ğümüz alanlara döndüm. Mutlu ve umutlu bir ulu- sun gençleri olmanın bılinciyle dikilirdık. Devleti yönetenler de inançla. coşkuyla seslenırdı bize. Sözlerine inanırdık. Uzun yaşayan bir gazeteci nelere tanık oluyor! Acı. ama gerçek; 19 Mayıs şenlikleri yozlaştı gi-- derek. Alaturka şarkılarla gösten yaptı gençler. kı- sa, rahat giysiler yasaklandı. şalvar giydı kızlar.' neredeyse haremlik-selamlık oluştu alanlarda. Devleti yönetenlerin coşkusu da soldu. Inançsız' konuştular, parlak sözlere karşın inandıramadılar. Bu kez de öyle doğrusu. Toplumdakı beklentile- riyanıtlayamıyorkonuşanlar. Hayli eskimış, aşın-' mış görünüyor gençlerin karşısında. Oysa halkı- mızda bir değişim, yenilenme özlemi var. Amasi-' yasal kuruluşlar bu özlemi dindırmekten uzak gö-, rünüyor henüz, dar çevrede yaşıyor. halkımıza yabancılaşıyor neredeyse, sozieri özlenne uymu-' yor! ! 19 Mayıs şenliklerınin ilginç özelhklerı. dahası çelışkilerı var bu yıl. Fazilet Partilıler de katılıyor' törene. zorla da olsa bir gelışme. türbanlılar gö- rünmüyor kalabalıkta. "Örtüye cop, mıni etege bay-' ram" diyen çağdaşhk adına soyunanlardan yakı- nanlar da var. ama coşku ağır basıyor. Başkent-' te. başka kentlerde. ilçelerde büyük katılım var bayrama, ancak çelişkiler de var. Ciğerlerı yırtı- • hrcasına "En büyük Türkiye" diye bağırıyor genç- > ler. En büyük sbzü neyı simgeliyor acaba, büyük- lüğe ınanıyorlar mı gerçekten, neye dayanıyor. inançları? Bir de bayrak olayı var. Büyük coşkuy- la taşıyor, yeşilliğe serıyorlar. ama bayrağın bo- yutlan dev olmaya yeter mı? O bayrağın ozgür bir ülkede dalgalanması, o bayrak altında özgür in- sanların, çağdaşlığayönelen kuşakların yaşama- sı daha önemli değil mı? Dev bayrak nedeniyle söylenen bir şiır de haylı ters geldı bana. 'Nereye dıkilmek istersen söyle, seni oraya dı- keyim' diyor. Belki de yanlış anladım. ama abartmalardan kaçınmayı yeğliyorum ben. böyle seslenışler ters çağrışımlara yol açabılir. Atatürk'ü de bağırarak değil, tanıyarak anmalı çocuklarımız. Kımı ko- nuşmaları izlerken yeterı kadar tanımadıklarını düşündüm. Yalnız da değilim düşüncemde. De- mokratik yaşamın yozlaşması. parlamentodakı tıkanıklık. siyasal kışılerın yüzeysızlığı. çağdışı ey- lemler Atatürk gerçeğini yeteri kadar btlmemek- ten kaynaklanıyor. Atatürk devrimleri demokra- tik yapının temelini oluşturuyor her şeyden önce. O devrimlen çağdaş koşullara göre geliştırmek ye- rine karşı devrimlerle yozlaştırma çabası var yıl- lardır. Bilimin ışığını söndürmeyı, dinı politikaya araç etmeyi amaçlayan kara güçler... Ancak eği-' timden yoksun kalsa, yeteri kadar aydınlanma- sa datarihinden. coğrafyasından gelen güdüyle' karanlığı aşmak ıstiyor halkimız. Belkı bir süre sonra aydınlığa da ulaşacağız kuşkusuz. Siyasal yaşamdaki yozluk umudu soldurmasın! Umudun yeşereceği günler de uzak değil. Baş- • kent yaşamı da siyasal partiler. her gün her saat; ekranda boy gösterenlerle sınırlanmıyor, onların ötesi de var. Kimini izlerken üşüyoruz. ama sa- natçılarla bahara dönüyoruz. Halkımızın yaratıcı gücünü onlar kanıtlıyor. Balkon oyununu. Aiacaklilar'ı izlediniz mi? Ya> da Genco'yu? Seyrederken saygıyla doğrulma- dınız mı koltuğunuzda, Zeliha Berksoy'dan' Brecht'in şarkılannı dınlerken güzel tınıiar oluş- madı mı yüreğinizde? Çevre kırlenmesınden arın-' madınız mı? Hepsı özune, sanatına, halkına say- gtyla oynuyor, söylüyor. anıtlar türü dıkilıyor sah- nede. Siyasal sahnede usta oyuncular yok diye ka- ramsar olmayalım. yol bulsalar. rol alsalar o sah- ne de güzel oyunlar verir. solmayı aşar. yeşerive- TARİHTE BLGÜN MVMTAZ ARI^ A s\-/•n te# ^ m j (^ ? ^- İBRAHİM ÇALU 1$6O'TA BU6ÜM,UNLU ££S£AM İBRAHIMÇfiLU, 78 YAŞINDA ISTAM8UVDA ÖLDU. YÜZYtL &AŞLA&INDA, SANA YM NEFÎSE (GoZ£L SAMAnAH') MEKTEei'Nİ gi- TİKIP, PEl/LET 8UXSUYLA PAHİS'E 6İTMİÇ, O1SADA ÇALlŞMtŞr/. O SIRALAÜ AVKUF*, PLASr/K SAMT- LAROA, FOVİZM, KUBİZAA, FÛTUdiZM GİBt MOPBiN AKHmLA/SLA ÇAUCAlANıeK£N,l80AHİM ÇALLI >»/.- NIZCA EStir &//? AK/M OlAM ÎZL£NİMCİÜK'LE <CEMPG£SYONİZM) IL&İLEA/M/Şri. YUBDA &ÖNPU_ TBM SOfJ/SA YAPnğl HesİMLEüOB P£IC BİH YE - S/IUK Söei/CM£M£SfrJ£ KARŞtN, 8U SANATTN SBV/UP YAYSlNlAŞtoASfNDA ÖUEMÜ KDL OY- BİEÇOK DEĞERLI KESSAM Y£TİfTİfiMİ? NAMŞ; DA, Ö&£ K.ESSAM SOLDAN SA- ĞA: 1/ Buzdo- labı. fırın. ça- maşırmakınesi gıbi davanıklı tiiketım malla- nna \enlen or- 4 lak ad. 2/ Yer- ,- fıstığı...Akıl.3/ ° Kaynağı mito- 6 lojikçağlarada- yanankirişlibır çalgı... " — Czümleri": John Stein- 22 Mayıs beck'in ünlü romanı. 4/ Bir cetvel türü... Alan ölçüsü hektann kısa ya- zılışı... Kars'ın doğu- sundakı ünlü eskıçağ 3 kentı. 5/ Eşıt arahklar- 4 la bırbinni izleyen bir- kaç sesın katılmasıyla oluşan müzik parçası. 6/Birnota..."—Oral": Kankatür sanatçımız... 8 Birbaşkanota.7/lşaret 9 olarak yere dıkılen çubuk... Bırbiriyle aynı olan. 8/ Bir soru eki... Bedene egemen olma yoluyla ruhsal vaşama da egemen olunabıleceğını savunan Hint çileciliği. 9/ Güne\ Afrika Cumhuriye- tı'nde yaşavan Hollanda asıllı halka verılen ad. YUKÂRIDAN AŞAĞIYA: 1/ Bir işi. bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak ya da yıka- cak davranışta bulunnıa. 2/ Kuzey Amenka'nın be^ bü- yük gölündenbin... "Ahmet — " : Cnlüşainmiz. 3/ Uçu- rum. 4/ Yemek... Şah Ismail'ın şiirlerinde kullandığı mahlas. 5/ Doğu Karadenız'debirdağgeçıdı... Yön gös- termek için belli yerlere konulan ışaret. 6' İspanya'da Bask bölgesinın bağımsızlığı için sa\aşım \eren gizlt örgüt... Avrupa'nm. Ladoga'dan sonra ıkınci büvük gölü. 7/ Sa- nı... Insan sesivle ezgıli sesler çıkarma sanatı. 8' Çin'ın parabinmı... Eskıvebilınmevenbırtanhuınlatmaktakul- lanılan deyım sözü. 9/ Kapalı yerlenn kırlı hava-ını dı- şan atmakta kullanılan aygıt. • (Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması) Hizmet Sistemi Bilgi Hattı: 212 - 257 06 46
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog