Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22MAYIS19 14 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERİ Sakin Kasabanın... 10.30 Interstar Gerilim Devlet adına çalıştıktan bir süre sonra emekli edilen bir kadın komando, annesini de alıp sa- kin bir kasabaya yerleşir. Fakat burada birçok gi- zemli olay olmakta. dönem dönem insanlar öldü- rülmekte ve failler bir türlü bulunamamaktadır. Yö- netmen: Veli Çelik. Oyuncular: Aydan Şener. Mu- rat Daltaban. Bekir Aİcsoy. Selma Kutluğ Severek Öldüler 14.45 Kanal 6 Dram Yatalak kansını sevdiği kız ugruna öldüren bir işadamının öykiisü. Yönetmenliğini Yücel Uça- noğlu'nun üstlendiği fılmin başroilerini Fikret Ha- kan ve Bahar Öztan paylaşıyor. Gecenin Sonu 15.05 TRT 1 Duygusal ©Ü\ ey bir baba ile oğlu arasında geçen çatışma- yı konu alan filmin yönetmenliğini Natuk Bay- tan üstlenmiş. Başrollerinde Tank Akan, Çiğdem Tunç ve,Ahmet Mekin yer alıyor. Kasaba Kıa 20.00 HBB Müzikal (Snıall Town Girl) - Genç bir kız, kasabala- nna gelen bir erkegi sarhoşken evlenmeye ik- na eder. Adam ayılınca karanndan vazgeçer, ancak kızın vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Yönetmen: Leslie Kardos. Oyuncular: Jane Powe!l. Farley Granger. Nat King Cole (1953 ABD. 93 dk). Başka Bir Kadın 20.30 CTV Dram /7T\ (Another VVoman) - Leah Temple. Paul isim- V3' li genç ve yakışıklı bir adamla evlendiği için çok mutludur. Güzel birev, pahalı giysiler gibi bir kadının düşleyebileceği her şeye sahip olduğuna inan- maktadır. Fakat bir gün hastanede hafızasını kay- betmiş olarak uyanır ve hayatı birkâbusa dönüşür. Oyuncular: Justine Bateman. Peter Outerbridge. 21.00/KanalE/Persona AynnftyandfT Altın Örgü 21.00 Prima Psikolojik ı (Golden Braid) - Saat tamircisi olan Bernard, bir gün antika bir kutunun içinde gizlenmiş al- tın gibi parlayan san saçlar bulur. Kız arkadaşı Te- rese ve psikiyatristiyle ılişkisini yavaş yavaş kopa- ran Bernard'ın tek aşkı bu san saçlardır. Yönetmen: Paul Cox. Oyuncular: Chris Haywood, Gosia Dob- rouolska. Paul Chubb (1990 A'vustralya. 88 dk). 21.25 / CINE 5 / Tehlıkeli... Ayrıntı yanda Gökdelen 22.15 Show TV Gerilim (Tower)-Gelişmişteknolojiyledonatılmışbir gökdelende çalışmaya başlayan Tony Minot, daha ilk günden tüm kurallan altüst eder. Bunun üzenne 'şeytanı giiçlü' merkezı bilgisayann baş hedefı haline gelir. Yönetmen: Richard Kletter. Oyuncular: Paul Reiser. Susan Norman (1992). Acımak Yok 22.20 TGRT Macera /Ç\ (Expect No Mercy) - Gizli bir ajan olan Jus- v İ ' tin Vanier, arkadaşı müfettiş Eric'i bulmak için bir yeraltı örgürü olan Dövüş Sanatlan Akademisi denilen yerde araştırma yapmak zorundadır. Bunun için de yeni bir üye gibi da\ranmalıdır. Yönetmen: Zale Dalen. Oyuncular: Billy Blanks. Jalal Merhi. Yabancılar 00.20 interstar Gerilim ©(Not Like Us) - Tranquility şehrindeki nede- ni açıklanamayan ölümlergiderek artmaktadır. Kocasından yeni boşanan Anita Clark, ıki çocuğu ile başka biryere taşınıp eski kocası Sam'den uzak- laşmay ı ister. Bu arada Anita'nın, yan komşusu Ja- net Jones ile arkadaşlığı ilerler ve geceleri birlikte gezmeye başlarlar. Yönetmen: Dave Payne. Oyun- cular: Joanna Pakula, Peter Onarati, Rainer Grant, Morgan Englund. Geee Kapanı 00.30 Show TV Gerilim (Night Trap) - Dedektif Mike Tumer, uzun bir süredir seri cinayetler işleyen bir katilin peşin- dedir. Bu gelişen olaylardan fazla etkilenmeyen ve tedbirsiz da\Tanan kadınlar ise katile kolayca yem olmaktadır. Fakat Mike olaylar ilerledikçe katilin insan değil de bir yaratık oldufunu fark eder. Ne olursa olsun birinin bu katliama son vermesi gerek- mektedir ve Mike bunu yapmaya kararlıdır. Yönet- men: David A. Prior. Oyuncular: Robert Davi. Mic- hael Ironside. Gece Nöbeti 01.20 atv Macera /^\ (Dogw atch) - Yası ileriemiş ve deneyimli bir ö polis olan Charlie Falon ile meslek yaşamı bo- yunca birlikte çalıştığı ortaği Levinson bu kez uyuş- turucu kaçakçılannın peşine düşerler. Adamlan ta- kip ettikleri gece ortaği bıçaklanarak ölür. Katili ya- kalayan Falon, onu tutuklamak yerine öldürmeyi ter- cih edince işler karışır. Yönetmen: John Langley. Oyuncular: Sam Elliot, Esal Morales. Tehlikeli Temas 02.30 interstar Gerilim /f>v (Dangerous Touch) - Filmde, güzel bir psi- vü' koloğun gizemli bir yabancının tehlikeli te- maslanna maruz kalmasıyla ıçine düştüğü seks, in- tikam ve cinayet üçgeninde yaşadığı olaylar anla- tılıyor. Yönetmen: Lou Diamond Philips. Oyuncu- lar: Lou Diamond Philips. Kate Vernon. Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli )) Cu //1 RADYO CUMHLRİYET'TE BUGÜN Kısa Bir Mola (Serkan Barut) 18.30 Yalçın Ba- yer'leSözünÖzü 19.30 Rota İnsan (Cenk De- mirkıran) 20.50 Uyku- dan Önce (Meral Ba- bacan) 21.00 AJaturka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Şarkılı Fo- toQraflar (Leyla Ismier - Bülent Denli) 23.30 Arsen Gürzap'la Ba- şucu Kitapları 24.00 Gecenin Günlüğü (Nazlıcan) 02.00 Ge- cenin Yolcusu (Musta- fa Dereli) S (0 212 513 80 06). O7.4 06.00 Türkülerfe Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümıt Zileli - Mustafa Balbay - Kadri Özen) 09.30 Gazetecinin Şe- si (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) 12.05 Ana- dolu'nun Sesi (Meh- metFaraç-FehmiYıl- maz) 14.05 Diyalog (Abdülkadir Yücelman) 15.05 Sinema Rehbe- ri fMehmet Açar) 16.05 * Saat 13.00'te ve 18.00'de ana haber, her saat başı da haber bülteni yayına girecektir • 08.00 SesN Gazete: Ümit Zileli, Mustafa Bal- bay ve Kadri Özen, dinleyicilere, hafta içi her sa- bah günlük gazetelerde yer alan haberleri ve si- yasi gelişmeleri aktarıyorlar. • 15.05 Sinema Rehberi: Yerli ve yabancı film- lere yakın plandan bir bakış, eleştirilertten kısa not- lar ve vizyona giren yeni filmlerin tanıtımı. Meh- met Açar'ın "Sinema Rehberi"nde. • 22.00 Şarkılı Fotoğraflar Leyla Ismier ve Bü- lent Denli. dünya müziğinden seçkin örnekler ve kendme özgu sohbetleriyle sizlerle. TRT 2 20.05 Sunay anılıyor TV Servisi - "Cumhur- başkanlarımız" adlı belge- sel yapımda 22 Mayıs 1982"de ölen Cevdet Sunay'ın yaşa- mı ve Cumhurbaşkanlığı yap- tığı 1966-77 yıllan arasında- ki Türkiye anlatılıyor. Yapı- ma KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, eski TBMM Başkanı Ferruh Bozbevli. emekli Büyükelçi Fuat Bay- ramoğlut Sunay'ın arkadaşı Mithat Özkök, kızı Aysel Önel ve eşi Atıfet Sunay anı- larıyla katılıyorlar. TRT2 20.40 'Akşama Doğru' TV Servisi - Seynan Le- vent'in sunduğu "Akşama Doğru"nun canlı yayın ko- nuğu Nükhet Duru. Sanatçıy- la "Cahide" adlı oyun üze- rine söyleşı yapılıyor. Oyun- dan görüntülerin de yer aldı- ğı yapımda, "Sinema", "Ka- muoyu", "Basında Geçen Hafta" adlı bölümlerde var. FlashTV 20.45 'Bizim Medya' T\ Servisi-"BiziınMed- ya"da bu akşam özellikle TV kanallannın sayısınm artma- sıyla işlevi daha da genışle- yen "Haber ajanslan" ko- nusu ele almıyor. UBA Ajan- sı Genel Yayın Yönetmeni Baki Ozilhan, Anadolu Ajan- sı İstanbul Bölge Müdürü Su- avi Kaptan ve IHA Genel Yayın Koordinatörü Ibra- him Aydın Şahin'ın konuk olarak katıldığı yapımda: Tür- kiye'de haber ajanslannıniş- levi ve sorunlan tartışılıyor. Flash T\ 22.00 'Kent Gündemi' TV Senisi - Oktay Ekin- ci'nin sunduğu "Kent Gün- demi"nde. Karadeniz Böl- gesi'nin çevre sorunları ve koruma çabalan ekrana gel i- yor. Programa; Karadeniz Kültür ve ÇevTe Demeği Baş- kanı Alaettin Babçekapılı i!e Trabzon Kültür ve Tabi- at Varlıklannı Koruma Kuru- Iu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Eruzun katılıyor. TRT 2 22.45 'Pandora'nm Umudu' TV Servisi - "Pando- ra'nm Umudu"nda "boşan- ma" tartışılıyor. Nilgün Bu- bikoğhı'nun programına. Me- rih Göktaş. Duygu Asena. Parla Şenol konuk oluyor. Çözülmesi güç, ama bunun denenmesinin bile keyifli olduğu bir yapıt Kişiliklerin4 geçiş dönemi'TV Servisi - Cnlü bir ti- yatro oyuncusu olan Elısa- beth Vogler'in (l llmann) dili. sahnede Elektra'yı oynar- ken birdenbıre tutulur. Bir klınikte geçirdiği sınırlı gün- lerden sonra. hastabakıcısı Alma (Andersson) ile denız kıyısında bir yere giderler. Tedav i burada devam ede- cektır. Ancak bu ikı kadının kışilikleri taban tabana zıt özellikler taşımaktadır. Biri "yanlış" bir annelık ya^ar- ken, diğeri bir çocuk düşür- müştür. Biri susarken (sus- mak zorunda kalırken). di- ğeri durmaksızın konuşur. Ancak bu roller. ilerleven Kanal E 21.00 Persona - Yönetmen-Senaryo: Ingmar Bergman / Görüntü: Sven Nykvist / Müzik: Lars Johan Werle / Oyuncular: Bibi Andersson, üv Ullmann, Margareta Krook, Gunnar Björnstrand, Jörgen ündström / 1965 isveç yapımı, 84 dakika. günlerde değişecek \ e iki ka- nun denenmesinin bile ke- dınmkişiliklerı ncredeysebir "geçiş dönemi" yaşayacak- tır. Ve Elisabethin yüzün- deki "persona" (mask)ye- rini başka bir kışiliğe bıra- kacaktır... Isveçli ustaşönetmen Ing- mar Bergman'ın başyapıt- lanndan biri olan •'Perso- na". çözülmesi güç. ama bu- yiflr olduğu yoğunfilmlerin- den biri. Çifte kişilık sorun- salının üzerinde gezinen yö- netmen, kişinin nasıl görün- düğü. başkalan karşısında nasıl olduğu. ne olduğunu sandığı ve gerçekte ne oldu- ğu üzerıne, sessizlik vekeli- meler. masklar ve yüzler üze- nne usta işi bir ınceleme. Yönetmenin iki fetiş oyun- cusu Bıbi Andersson \e Liv Ullmann"ın birbirlerini ta- mamlayan, adeta "tek kişi- likmiş gibi" beyazperdeyı doldurduklan görüntülen, fil- min en büvük kozu. "Perso- na", bu ikı çağdaş Isveçli ka- dın oyuncununfilminson anı- na kadar aksamayan kompo- zisyonlanyla etkili bir yapıt olmayı başanyor. Değişmez kameramanı Sven Nykvist'in karanlık görüntülerinede da- yanan Bergman. bir "bul- maca" atmosferi yarattığı fil- miyle "beyin cimnastiği" yapmak isteyen tüm sinema- severlere sesleniyor. Dö\Tİlen gazetecilerden ııanıus kavTamına TV Servisi - Güldürü programı "Olacak O Kadar"ı Levent Kırca ve Ova Başar hazırlıyor. Yapımda bu hafta: devlet hastanelerınde yaşanan olavlan içercn "'Boş yatak". gaze- tecilerin uğradığı saldınlan konu alan "Gazeteciler" ve giderek çarpıklaşan namus ka\ramını ele alan "Yaşasın na- mus" bölümlen ver alıyor. Programda avrıca adalet kavramının değişmesinin ele alındığı "Avukatın ivisi". vatan- daşın her geçen gün biraz daha bunalmaMiıın ışlendiğı "El insaf adlı skeçlenn yanı sira "Havale", "Cin olayı" ve "Sarhoş ile komşulan" ba^lıklı parodiler de ekrana geliyor (Kanal D, 21.20). Roger Donaldson'dantedirgin edici bir bilimkurgu Seksiyaratığınpeşinde GAPTV 14.45 TV Servisi - "Çıkı$ Yok"un (No Way Out) yönetmeni Roger Donaldson dan sü- rükleyicı bir bilimkurgu; "Tehlikeli Tür" (Species). Filmin öyküsü. karşısınaçıktığı er- keklerın vüreğini hoplatan bir sarışının. as- Iındayan msan yan uzaylı güzel yaratığın çe\- resindegelişır... Buyaratığı Natasha Henst- ridge oynuyor. L'zay boşluğunu dinleyen de\ alıcılar. so- nunda birmesaj kaydetmeyi başarmışlardır. Gelen mesajlar genetik bir deneyin formül- lenni içenr. İnsan DNA"sıyla birleştinlme- ye uygun yeni bir DNA zincirinin kodlarını elde etmek, bilim adamlannı heyecanlandı- nr. Devlet kontrolündekı gizlı bir laboratu- varda yürütülen çalışmalar sonucunda orta- ya son derece sevimli bir kız çocuğu çıkar. Bu çocuk dünya koşullarında yaşama yete- neğine sahip yenj bir türün i!k temsilcisidir. En büyük özellıği de hızla büyümesidir. Bir- kaç günde 10 yayına ulaşan kız. bindiği bir trende ördüğü kozadan çıktığında. artık is- tediği an ürkünç bir yaratığa dönüşebılecek CINE 5 21.25 Tehlikeli Tür - Species / Yönetmen: Roger Donaldson / Oyuncular: Natasha Henstridge, Ben Kingsley, Michael Madsen, Alfred Molina, Fores VVhitaker, Marg Helgenberger / 1995 ABD. seksi bir kadın ofmuştur. Sid adlı bu yaratığın bir sonrakı amacty- sa üremek için genleriyle uyuşan bir erkek bulmaktır. Projenin başındaki Fitch, kiralık katil Press. antropolog Arden. biyolog La- uren'dan oluşan bir ekip Sid' in peşine düşer. Her zaman kendilerinden bir adım önde gi- den yaratığı yakalamak ise tahminlerinden zor olacaktır... "VIesaj"(Contactlfilmiylebenzerkonu- yu içeren "Tehlikeli Tür". bu filmin lyim- serliğine sahip değil. Aksine insanı tedirgin eden bir gerilim. Bilimkurgu havranı iz- leyicilerkaçırmasm! 'Sanayi sektörü' TV Servisi - Sanayi sek- töründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağı "Göriiş" prog- ramını, gazeteci Zülfikar Doğan sunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il- lerin ekonomik. sosyal ve kültürel yaşamını oluştu- ran faaliyetlerin irdelendi- ği programa bu hafta, Sa- nayi ve Ticaret Bakanlı- gı'ndan Erkal Sahtiyan- cı, işadamı Bedrettin Ka- raboğa, Gaziantep Sanayi Odası Temsilcisi Erol Ma- vi. TÜSİAD temsilcisi Mustafa Akyıl. AÜ tleti- şim Fakültesi öğretim üye- si Prof. Dr. İsmail Bircan konuk oluvor. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖIVGÖREN Antitezlerin Önemi Sevgili Mustafa. Senin yokluğuna alışmış değilim. Zamanlaalışır- sın, diyebılirsin. Daha Emil Galip Sandalcı'nın yok- luğuna alışamadım ki... Yılmaz Güney'in de, Adem Yavuz'un da... Onlar senin dedostlarındı. Sendeonların.. Sen- siz ve onlarsız dünya gerçekten de eskisi gibi de- ğil. Her gün bunu daha iyi anlıyoruz. anlıyorlar. Kaç kişiyiz dersen, emin ol. bilmıyorum. Kimsenin adı- na da konuşmuyorum. Ama Varlık'la, Metin'le. Selçuk'la konuşurken: Cumhuriyet'e her uğradı- ğımda, eşıne ve kızlarına her rastlayışımda konuş- madan biie seni andığımızı duyumsuyorum. Ya Haluk'la dersen, bak onu ne görebıliyoruz. ne ko- nuşabiliyoruz. Çünkü Haluk yıne bıraz içerde. Da- ha kendisinı ziyaret bile edemedım. Ama onun da aynı duygular içinde olduğuna eminim. Eminim sen de eminsındir. Anımsıyorsun değil mi, senin başkanlığında Çağ- daş Gazeteciler Demeği Yönetim Kurulu olarak Sayın Demirel'e gıtmiştik. Sen kendisine, "Efen- dim, Haluk Gerger'/n size selamı var. Antitezini arı- yorsa, Haymana'da (cezaevinde) olduğumu söy- leyin' diyor" diye söze başlamıştın. Yıllarca önce Haluk Gerger ile Suleyman Demi- rel Ankara'da bır açıkoturumda beraberlermiş. Bir köşeye çektiğı Haluk'a, Suleyman Bey şoyle de- miş: "Bakın Haluk Bey, ben tezim, sız benim anti- tezimsiniz. Siz olmasanız, ben olamam. Ben anti- tezimianyorum. Antitezimı anyorum ki, sentezlerger- çekleşsin." Sevgili Ekmekçi, Haluk hâlâ bir antitez. Hem de şimdi bir başka cezaevinde antitez olmayı sürdü- rüyor. Acaba öte yanda sentezler oluştu mu? Ha- luk inatla antitezliğini sürdürüyor. Sentezler de inat- la olmamayı... Eğer senden sonra neler olup bitti- ğini sorarsan, "antitezler" sımsıkı yerlerindeler, sentezler de pek görülmüyorlar, Bunda senin de payın var. "Antıtezler'in sımsı- kı yerlerinden ayrılmamasında... Ben Mustafa Ek- mekçi'yı 12 Mart ve 12 Eylul dönemlerınden çok iyi anımsadığım için onun yokluğuna hıç alışamı- yorum. "Ne oldu? Birşey mı var? Davalann ne du- rumda? Işten miatıldın? Pasaport mu alamıyorsun ? Dur bakalım, Bakan'a birsorayım. Doğramacı mı seni üniversiteden atıyor, şimdı ben onunla konu- şurum". Kendi antitezlerden biri ya, herkesin anti- tezini de araştıracak, başına gelenleri öğrenecek ve kendınce gerekeni yapacak. "Yahu benı bırak, çok daha ağır durumlarla karşılaşanlarla ilgilen" di- yemezsin Ekmekçi'ye. Çünkü o benim gibi hafif- ten ağırlıklarla ilgilendiği gibi. gerçekten ağır durum- dakilerle de ilgilenır, bilirim. fnanmazsanız. yazıla- rını okuyun. Yazılannda bu ulkenin. başına gelme- yen kalmamış en temiz. en yürekli. en saygın. en değerli. en önemli, en dürüst ve en saygın ınsan- larının en acı gerçeklerle dolu serüvenleri vardır. Eminim, yıllarca sonra Türkiye'nin bu içten ve önemli insanlannın başına gelenleri araştıranlarbu yazılardan yararlanarak geçmişin fotoğrafını çıka- racaklardır. Yıne eminim. Ekmekçi için "Neyaman gazeteciymiş" diye onu saygıyla anacaklardır. Ama Ekmekçi'nin kahkahasının tadını yalnız onu tanımış, onunla beraber çalışmış ve onu okumuş bizler almış olacağız. Bir türlü alıs^mıyorum. .. . : -; Okuyun: Mustafa Ekmekçi, "Gün Ola Harman Ola", Çağdaş Gazeteciler Demeği Yayını, Ankara. 1995. TRT ı 22.oo| Açık otunım Televizyonyayıncılığı TV Servisi - 30. yılında Türkiye'de televızyon yayıncılığı TRT 1 "de büyük bir açık oturunı programında tartışılıyor. Zeki Sözer'in yöneteceği oturuma işadamlan. siyasetçiler. öğretım görevlileri, gazeteciler, tele\ izyoncular \e sanatçılar konuk oluyor. Canlı olarak yayımlanan açık oturuma, Prof. Halil Cin, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Prof. Dr. \'ılmaz Büvükerşen. Prof Dr. Aysel Aziz, Nail Güreli, Güneri Cıvaoğlu, l'ğur Dündar. Faruk Bavhan, Refik Erduran, Ali Kırca, Halit Kıvanç, Ersin Salman. Mehmet Turan Akköpriilü, Canan Meray. \ ılnıa/ Dağdeviren. Altemur Kılıc. Ersin Salman, Mehpare Çelik. Metin Akpınar katılıyor. Tv PROGRAMLARI ^ f j / ™ | 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberler 10.05 I I Öğleden Önce 11.00 Haberler 11.05 Öğ- L J leden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.10 Dizi: La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Dünya Mutfak- larından 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Can- lı) 15.00 Haberler 15.05 Yerli Film: Gecenin Sonu 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Filmin Devamı 16.40 Çocuk Felci ve Aşıları 17.00 Çocuk Haber 17.05 Ço- cuk Saati 18.00 Haberler 18.30 Türk Sılahlı Kuvvet- ler Saati 19.05 Atatürk llke ve inkılapları 19.15 Bizim Mahalle 19.50 Spor 20.00 Haberler 21.00 Sesier ve Yoaımlar 22.00 30. Yılında Türkiye'de Televizyon Ya- yıncılığı (Canlı) 01.00 Günün Getirdikleri 01.35 Gece Başiarken 04.05 Yabancı Film: Zengin ve Garip 05.45 Bahçe Bıziz Gül Bizdedir (0 312 428 22 30). 18.58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Islam ye İnsan 20.05 Cev- det Sunay'ın Ölümü 'Özel Program' 20.40 Akşama Doğru (Canlı) 21.25 llkelerı ve in- kılaplarıyla Atatürk 22.00 Gece Bülteni ve ingılizce Haberler 22.30 Tıyatro Festivalinden 22.45 Pando- ra'nm Umudu (Canlı) 23.45 Festivallerden 00.45 Dizi: Son Çare Cinayet 01.35 Kapanış (0 212 259 72 75). 10.00 Telegün 12.00 Avrupa BoksŞampı- yonası Yan Fınaflen (Canlı) 15.00 Belgesel: Söz Bilenin 15.30 Müzik Pınarı 15.45 Bel- gesel: Dünya Meseleleri 16.10 Ve Suare 17.00 Bel- gesel: Kanatlı At 17.50 Genç Haber 18.00 Avrupa Boks Şampiyonası Yarı Finalleri (Canlı) 21.00 Altın Ok Yarışması (Özet) 21.30 Dizi: Savaş ve Anılar 22.45 Gece Başiarken 00.45 Kapanış. 08.00 MEB Açıköğretım Lisesı Ders Progra- mı10.00Anado)uUniversitesıAçıkogretimFa- kultesi Ders Programı 13.00 MEB Açıköğre- tim Lisesi Ders Programı 14.50 At Yarışları (Bursa'dan Naklen) 17.40 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Universitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 24.00 Kapanış. 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sabah Haberleri (Canlı) 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 10.00 Ha- _ berter 10.05 Öğleden Önce (Canlı) 11.00 Ha- berler 11.05 Öğleden Önce 12.00 Haberler 12.05 Dort Mevsim Kadın 13.00 Haber 13 13.30 Dünya Mutfaklanndan 14.00 Haberter 14.05 Yaşamın Için- den (Canlı) 15.00 Haberler 15.05 Sızın için 16.00 Ha- berler ve Borsa 16.10 istanbul'dan (Canlı) 17.00 Ço- cuk Haber 17.05 Dönme Dolap 18.00 Haberler 18.30 Yörelerimiz Türkülerımiz 19.00 Akşama Doğru 19.45 ingılizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haberler 21.00 Konser: Muazzez Ersoy 22.20 Apron 2Z45 İkı Nesil 24.00 Konser 'Nalan Altınörs' 01.00 Günün Getirdıklen 01.35 Gece Başiarken 04.05 Ya- bancı Film: Şantaj 05.20 Belgesel 05.50 Konser. 07.00 Snow Başlıyor 08.00 Dallas 09.00 Bitmeyen Aşk 10.15 Tarzar- 11.00 Yerli Film: Duyar mısın Ferya- dımı? 13.0 Vıdget 13.30 Çizgı Film: Çı- ko 14.00 Çızgı Film: Kuçük Deniz Kızı 14.30 Çizgı Film: Hayalet Avcıları 15.00 Çızgı Film: Peter Pan ve Korsanlar 15.30 Büyük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Sevginin Bedeli 18.00 Dizi: Ce- sur ve Guzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgân 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 DIZI Ayşecık 22.15 Yabancı Film: Gökdelen 24.00 Haber Hattı 00.30 Ya- bancı Film: Gece Kapanı 02.15 Tuttı Fruttı 03.00 Kapanış (0212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çizgı Film 09.30 Müzik Sepe- ti 10.00 Erken Teşhis 11.20 Çızgı Film 11.30 Sabah Ne- şesi (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Bız Bı- ze 14.45 Yerli Film: Severek Öldüler 16.15 Çizgı Film 16.45 Dizi: Üç Aşağı Beş Yukarı 17.15 Ara Haberler 17.25 Alo Olimpıyat 18.35 Radar 19.00 Ar- dan Zentürk - Bahar Tunalı ve Bugün 19.30 Rana Elıkle Sıcak Gündem 20.00 Arka Pencere 20.10 Spora Bakış - Ha- va Durumu 20.50 Spormarket 21.50 V.I.P. 22.30 Ceviz Kabuğu 03.00 Ya- bancı Film: Toko-Ri Köprusü 04.50 Yabancı Film: Kadın Isterse 06.20 Bel- gesel: Tropıkal Avustralya 07.00 Müzik Sepetı (0212284 3150). 5 04.30 Kültür - Eğitim 06.55 Yabancı Film: Gal- veston Yolu 08.30 Ya- bancı Film:Tabanları Yağla 10.00 Ya- bancı Film: Rıhtımlar Uzennde 1150 Ya- bancı Film: Gızlı Ajan 13.30 Yabancı Film: Cesur Kardeşler 15.05 Yabancı Film: Tatlı Charıty 17.40 Yabancı Film: Erkek Yok. Problem Yok 19.30 CINE 5 Ajanda (Şıfresız) 19.45 Yabancı Film: Komplo 21.25 Yabancı Film: Tehlikeli Tur 23.15 Yabancı Film. Dallas: Ce- yar'ın Donuşu 00.45 Yabancı Film: Röntgenci Allyson 02.25 Yabancı Film: Dantel ve Jartıyer 03.40 Kolejlı Kızlar (0 212 225 55 55). 07.00 Güne Başiarken 09.00 Haber 09.20 Lı- ~ festyte 09.30 HaberÖze- ti 09.35 Ekonomi, Gündemdekıler. Dün- ya Gözüyle Anadolu 12.00 Günün Için- den 14.00 Haber 14.20 üfestyte 14.30 Haber Özetı 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomi, Dünyada Bu- gün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gun- demdekiter 19.00 Haberler 19.15 Eko- nomi 19.30 Sporda Bugun 20.00 Ha- berler 20.45 Spor Gündemi 20.50 Eko- nomi 21.05 Dünya Kupasına Doğru Fransa'98 22.05 Belgesel 23.05 Gün- demdekiler 23.30 Gece Gündüz 24.00 Haber Bultenı (0 212 213 03 33). 07.00 Uyart- ma Zamanı 08.30 Sa- bah Showu 10.30 Mega 11.00 Jess 13.00 Videos 13.30 Mert 14.30 Vıdeone 15.00 Pınar 16.30 Top News 17.00 BurçıniaOO Videos 18.30 Partıye Ka- tıl 19.30 Videos 19.45 Ha- berler 20.00 Top 20 21.00 Haberler 21.05 Men-e- Men 22.30Vıdeone 23.00 Cem Cemınay 00.30 Me- ga 01.15 Dans Zamanı 03.30 Turk Halk ve Sanat Müziği 04.30 Vıdeo Mix (0 212 288 75 75). 07.35 Gündem 09.00 Haber Bülteni 09.35 EkoStart 11.35 Son Düzlük 12.10 Para Raporu 12.35 Dünya Mo- dası 13.00 Haber Bülte- ni 13.35 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.35 Sektör Sohbetleri 15.35 Piyasalar 16.10 Para Ra- poru 16.35 Eko Fınish 17.10 KahveMolası 18.- 10 Dünya Lıstelen 18.35 Hedef Ünıversıte 19.35 Dünya Modası 20.00 Ha- ber Bülteni 21.00 Ya- bancı Frim: Persona 00.- 30 Haber Bülteni (0 212 282 51 00). 09 -°° Gizh Hayatlar 09.50 Haber 10.00Çızgi Film Kuşağı 11.10 Tehlıke Koyu 11.35 Tatlı ikız- ler 12.10 Belgesel 13.00 Ha- ber 13.20 Magazın Dünyası 13.40 Şaka Timi 14.10 Çizgi Ötesı 16.00 Haber 16.10 Giz- li Hayatlar 17.00 Haber 17.10 Sokak Kanunu 18.00 Günce 19.00 İki Kişıhk Dünya 19.30 Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Başka BirKadın 22.00 Muzık 22.30 Navarro 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yaban- cı Film: Lady Chaterty 2 (0 212 282 36 00). m 06.30 Dıllerdekı Şarkılar Sk ¥ l f 07.00 Kahvaltı Haberleri • • • w 09.00 Klınık 09.40 Çızgı Film: Süper Ördekler 10.10 Çızgi Film: Kara Kanat 10.40 Ayşe Özgün Talk Shovv 12.00 Dizi. Süper Baba 13.00 Gün Or- tası 13.30 Süper Ördekler 14.00 Kara Kanat 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Gelın - Kaynana 18.00 Dizi: Şeytanın Gözyaş- ları 19.00 Yarışma: Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor HaDerleri 21.00 Dızı: Baba Evi 22.10 DIZI llışkıler 23.20 Perde Arkası 01.20 Yabancı Film: Gece Nöbeti 03.10 Mu- zıklı Dakikalar 04.00 Haberci 04.40 Gönülden Nağmeler (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugune 09.00Ma- nuela 10.00 Yerli Film: Se- vinç Cözyaşlan 11.30 Hu- zura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Ha- nımeli 14.05 Sıyaset Vıtrını 15.05 Çız- gı Film 16.05 Sevgili Isabel 17.00 Ha- berler 17.30 Tek mi? Çıft mı' 18.30 Bı- zım Kuruntu Aılesi 19.00 Ana Haber 20.00 izzet-ı ikram 22.00 Haberler 22.20 Yabancı Film: Acımak Yok 24.00 Ge- ce Bultenı 00.30 Yabancı Film: Savaş Makinesi 02.05 Belgesel: Kaptan Co- usteau 03.00 Dızı: Manuela (Tekrar) 03.30 Müzik 04.30 Dizi: Sevgili Isabel 05.05Dızı Komşular(02126522560). 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgı Kahraman- lar Yarışıyor 09.30 Taş Devn 10.00 Sevım- lı Kahramanlar 10.30 Dızı. Kuçük Melekler 11.30 Farklı Bır Gün (Canlı) 13.00 Haber laiOSen HerŞeyi Düşünürsün 13.50 Yerli Film: Kur- ban Olduğum 15.50 Çızgi Film: Ayı Yogı 16.20 Çizgı Film- Casper 17.00 Çızgı Film: Şınnler 17.30 Dizi. Bı- zım Ev 18.10 Dızı: Çılgın Bedış 19.00 Ana Haber Bül- teni 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor Gündemi20.10 Çarkıtelek 21.20 Olacak O Kadar 22.50 Huysuz ve Tatlı Kadın 24.00 Laf Lafı Açıyor01^0 HaberSaati 01.30 Bayanlar Voleybol Karşılaşması 02.00 Turk Halk Mü- ziği 02.30 Sigaranın Zararları (0 212215 51 11). . 07.00 Günaydın Turkıye 09.30 Dizi: Esme- ralda 10.30 Yerli Film: Sakin Kasabanın Kadını 12.30 Çizgı Film: Hayalet Avcıları 13.00 Gün Ortası 13.30 Delı Murat 16.00 Yerli Film: Kadın Değil Baş Belası 17.40 Dizi. Şeh- naz Tango (Tekrar) 18.40 Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Dizi: Aynalı Tahır 21.50 Dizi: Delı Dıvane 23.00 Teksoy Görevde 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Film: Yabancılar 02.30 Ya- bancı Film: Tehlikeli Temas 04.10 Yabancı Film: Vi- king Efsaneleri 06.00 Mızrap (0 212 448 80 00). 06.30 Aerobik 07.30 Bugun (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Politıka Günde- • • • • • • mı (Canh) 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim (Canh) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim (Devam) 12.30 Aırport 13.00 Haberler 13.15 Hutbe 13.25 Muzık Klübu 14.00 2'den4'e(Can- lı) 16.00 Haberler 16.35 Belgesel: Hayvanlar Alemı 17.00 Robocop 17.25 Süper 20 18.00 Müzik Bahçe- si 18.30 Ana Haber Bültem 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Kasaba Kızı 22.00 Onda On Haber 22.45 Mozaık (Canlı» 24.00 Haberler 01.00 2'den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı Film: Mirasyedi Kuzen 11.00 Tûrkülerimız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00An- kara Gündemi 13.30 Banş'la Muzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Yarışma: 5-10-15 19.30 Flash Haber 20.00 Bızım Bakkal 20.45 Bizim Medya 22.00 Kent Gündemi 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yıldo ile 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 07.00 Açılış 07.05 Dıyanet Saati 09.05 Bu Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Birlikte Söyleyelım 11.05 Dizi: Ca- hide 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Gündoğusu 13.30 Yorelerımız Türkülerımiz 14.00 Sızın İçin Seçtıklerımız 14.30 Haberler ve Ha- va Durumu 14.45 Görüş 16.00 Bır SevgıOrramı 16.30 Bahçe Biziz Gül Bizdedir 17.30 Okudukça 18.00 Gi- de Gıde GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog