Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

22 MAYIS 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 ŞİRKETLERDEN • ORACLE Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Lygulama \azilimlan Başkanı Robert D. Gordon, iki gıinlük Turkiye ayareti sırasında Turk isadamlanvla btıluştu. • PANASONIC fırmasının bılgısavarbağlantısı olmadan PC kartı ıle çalışabılen>enı LCD projektonı PT- L555'ı, PANATEL tarafından pıyasaya sürdu 5 5 kg ağırlığındakı cıhazın satış fıyatı KD\' hanç 4950 dolar • ELECTROLLX Türkiye, bu yıl beşincisı düzenlenen "Scandinavian Masters" Gotf Tumuvası"nın sponsoriuğunu ustlenivor. Turnuva 30 Mayıs'ta yapılacak. • AMWAY. "Pınl Pınl Turkıye Kampanvasf'nı bu yıl da tekrarlıyor Etkınlık, 5 Hazıran Dunya Çe\re Gunu ve 8 Hazıran Dun>a Okyanus Gunu nedenıyle. 6 Hazıran'da gerçekleştınlecek • DARDANEL Mey\e ve SebzeGıda\Ş.ISO9002 belgesı aldı. Dardanel'ın Bureau \entas Qualh> InternationaTdan akredite sertifikalan onay landı. • CAPlTOLun. 15 Hazıran'a kadar surecek bahar kampanyası kapsamındalO mılyon TL ve katlan tutannda alışvenş yapanlar çeşıtlı hedıveler kazanacak • AYGAZ'ın geçen ay başlattıgj "\\gaz e> kazalanna karşı uyanyor!" kampanyası nda Halk Eğitim Merkezleri aracılığıvla 20 bin kişiye eğitim verikü. • PROFtLO-TELRA, barcod okuma sıstemlı Olı\ettı \e Profılo markasıyla yenı model yazar kasalan pıyasaya sundu • UZAY Gıda adı altında Türkiye'de faaliyet gösteren Frito La>. iinlu futbolcu Romario de Souza ile 1998 yılında uluslararası çerçevede çahşmak uzere bir aniaşma ımzaladı. İSO Başkanı Hüsamettin Kavi, TBMM'nin etkin çalışamadığmı söyledi Sanayicideri hükümete uyarıEkonomi Servisi - Sanav ıcıler enflasyon baskısı altında uretım yapmakta zorlandıklannı açık- layarak, siyasılen uvardılar Is- tanbul Sanayı Odası (İSO) Mec- lıs Başkanı Omer Dinçkok. Tur- kıye'nın kronık sorunu enflas- yonun sorumlusunun sana>ıcı- lerolmadıgınıbelırterek **Para- yı basıp enflasyonu coşturacak- sın, sonra da ozel sektor zam > a- pıvor diye ozur yaratacakstn" dedı Yonetım Kurulu Başkanı Hu- sametön Kavi de, TB VIM "nın et- kın çalışamadığmı belırterek, "Türkiye 10 ayı iyi kullanamadı. TBM1V1 Içtuzuğu çalışmaya de- ğil, çaJışmamaya gore hazırlan- mış" dıye konuştu 'Çaresiztekhastalık' İSO meslek komıtelennın dun yapılan toplantısında "Enflas- yon Baskısı Altında İ retim" ko- nusu tartışıldı Toplantıda konu- şan İSO Meclıs Başkanı Omer Dm(,kok. uzerlenndckı "perfor- mansbaskısı'' ıle ışlenndekı "sa- jıayi mantığı"nın sanav ıcılenn • îstanbul Sanayı Odası Meclıs Başkanı Omer Dinçkök, Türkiye'nin nesli tükenmiş enflasyon hastalığını canlı tuttuğunu belirtirken, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi de, Türkiye'nitı son 20 yılda çok şey başarmasına karşılık siyasilenn son 10 ayı iyi kullanamadığını söyledi. ortak ozelhğı olduğunu belırte- rek. ıstıkrarlı ekonomi yonetımı arayışında olduklannı soyledı Dunyada çaresı bulunamamış tek kotu hastalığın enflasyon ol- dugunu belırten Dinçkok. her> ıl mılyarlarca dolann bu konunun Ar-Ge çalışmasına harcandığını kaydettı Dinçkok. "Henuz bir sonuç yok. Türkiye ise hem kendini bi- rinci lıg ulke sınıfında gormek is- tiyor hem de neslı tukenmıs bir hastalığı canlı tutuyor. Bununso- rumlusu tabıi kı bider değihz. Pa- rayı basıp enflasyonu coştura- caksjn. sonra da 'ozel sektorzam yapıyor diyeozuryaratacaksın" dı>e konuştu İSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi de Tiırkıye'nın son 10 ayı iyi kullanamadığını belırterek, "Türkiye son 20 yılda çok şey başardı. Ancak hep bir endişe ve huzursuzlukla enflas- yon farurası ne zaman önümüze konulacak düşüncesi içindeyiz" dedı 'Variıklanmız eriyor' Turkıye de aranıp bulunama- yan hıçbır mal olmadığını kay- deden Kavi. enflasyonun gırdısı- nın paranın malıyetı olduğunu soyledı "Hazine,yannborçlan- ma ihtiyacım kalmadı desin. Ka- hr mı enflasyon?" dıyen Hüsa- mettin Kavi, sanayıcılenn acı- masız rekabette yaşam mücade- lesı venrken, malı pıyasalarda durumun boyle olmadığını be- lırttı Kavi, varlıklannın hergün en- dığını kaydederek, "1994'e ka- dar biriken tasarnıflar eridi bit- ti. Elimizde artık bir şey kalma- dı. Turkiye'ye üretim, ihracat modeli şart Çözıim burada" de- dı Hukumetın zıraı urunler alı- mını eleştıren Kavi, "Geçen haf- ta IMF İcra Direktöriı Kıekens Ue bir araya geldik. İki buçuk sa- atin yorumu:, Türkiye 10 ayı iyi kullanamadı. Vapacakçok isimiz \ar. Genel Kurul'da sırada 200'ıin üzerinde yasa \e düzen- leme var. Meclis çalışmalu hem de etkin çalışmalı. Bu TBMM İç- tüzıigiı çalışmaya değil, çalışma- maya gore hazırianmış" dedı Turkıye'nın kaybedecek za- manı olmadığını belırten Kavi, doğrulan konuştuklannı, ne ka- ra ne pembe tablolann ne de se- naryolann peşınde olduklannı soyledı Hukumetten vergı ve sosyal guvenlık yasalannın çı- kanlmasını ısteyen Kavi. hedef- lere beraber yurumek konusun- da hâlâ bir davet almadıklannı da sıtemle soyledı Yeni seçim yasası Yenı seçımın bugunku yasa- larlayapılmaması gerektığını de belırten Kavi, seçım yasalann- da. Sıyası Partıler Yasası'nda ve TBMM Içtuzuğu'nde duzenle- melenn zorunlu olduğunu kay- dettı Toplantıda daha sonra meslek komıtesı üyelen, enflas- yonun uretım uzenndekı olum- suz etkılennı dıle getınrken, son donemlerde enflasyonun duşu- şune ılışkın açıklamalann doğ- ruyu yansıtmadığını dıle getır- dıler Bilgisayar alırken dikkat edilmesî gereken altın kurallar (O FAKS (O O5 OS 12) S 1<* O7 5 1 Nasıl bir bilgisayar? • Alacağınızbılgisa>annozellıklennı tam olarak belırlemek ıçın mutlaka han- gı amaçla kullandcağınızı bılmek zorun- dasınız Çunku bılgısavarıhangıozellık- lerde alacağınız, tamamen hangı alanda kullanacağınıza bağlı • tşlemcı bılgısayann hızı ıle ılgılı olan parçaM ıçın sov lenecek tek şey. mumkun olabıldıgı kadar en yenı. son teknolojıyı almak olur • 'knakart Artık mm\ ıçın TX ana- kartlar tav sıye edılıyor • Ram (Bellek) Bılgısayarın beynı Bir bilgisayar almışken en az 32 MB ram tercıh edılmelı Bu sızı uzun sure ıdare ed- er • Sabıtdısk Bılgısayarlannençokan- zalanan parçası olduğu ıçın sabıt dıskın markası v e garantısıne çok dikkat edılme- lı • Ekran kartı En az 2 MB Edo Ramı- lı bir tanınmış markanın ckran kartı ter- cıh edılmelı Yapılan bilgisayar testlenn- de 2 MB anakartlarının yuksek perfor- mansı dikkat çekmış • Monıtor Televızvon gıbı sureklı ız- ledığınız ve tum yaptığınız ışlemlennızı gorsel olarak takıp ettığınız ekran kısmı- dır tnsan sağlıgı açısından dikkat edıle- cek nokta monıtorlenn tıtreşımsız ve du- şuk radyasyonlu olması • Kasa Bılgısayarın tum parçalarının ıçınde bulunduğu kısım Tavsıye edılen kasa tıpı ATX kasa internet'e bağlanırken Hızlı bir Internet bağlantısı ıçın tum sorunlar gıderılmış olnıasa da bılgısayar kullanıcılan kalıtelıbırhızmetalabılıyor Aynca İnternet'e bağlanmak pahalı ve luksdeğıl Internet'ın Turkiye'yegırme- sıyle bırlıkte arka arkaya Intemet sağla- yıcılan kuruldu Bılgısayarın bir pentıum ışlemcıye sa- hıp olması şart Duşuk bir ışlemcı Inter- net baglantısını etkılı>or lletışım teknolojısınde yenı çıkan mo- dem standartlarından bir modem almak onemlı Bu noktada çok temel bir kuralı anımsatmakta yarar var "Clde olan paranın yettiği en iyi şeyi al- malı." Bılgısa>arda 6 ay ıdare edecek bir unın duşunmek hatalı olur Bunun yanı sıra "5- 6 yıl kullanabilecegim bir şey olsun" da dı- yemıvorsunuz Bu nedenle, uzmanlar, en yenı teknolojının seçılmesını onenrken, daha aşağısının hız farkı getıreceğını be- lırtıyor Servıs sağlayıcı seçımınde de verdığı taahhutlerı yenne getıren, daha onemlısı taahhut \erenler onenlıyor Altyapısı duzgun, bellı oranda teknık destegı sunabılen, aşın kapasıte vukle- mesı yapmayan bir servıs sağlayıcı olma- sı gerekıyor Uzmanlar, reklamlarla ve- rılen bılgılerle yetınmeyıp çevredekı dı- ğer kullanıcıların deneyımlerıne başvu- rulmasında yarar goruyor Uzmanlar. Turkıye'de bılgısayarın ve- terınce yaygınlaşmadığını, bu nedenle herkesten yeterlı bılgı bırıkımını bekle- menın hayal olduğunu belirtirken yıne onemlı bir kurala dikkat çekıyor u Ser\is daha zor bir iştir. hatalar olur. ama telafî edilmesi degerekir. Belli birga- ranti vermeli ki, muşterisini elinde tut- sun." tnternet'e kolaylıkla bağlanmak ıçın, en <a 486 tabanlı ve 8 megabyte belleğı olan bir bılgısayar. dıgıtal bırtelefon hat- tı ve en az 28 800 bps hızındakı bir mo- dem ve sorunsuz bir Internet servıs sağ- lavacı gerekıyor BÎTTİ YORUM ÖZTİN AKGÜÇ CHP Niçin Başarısız? Başarı ya da başansızlık kışılenn değer yargılarına gore değışır Bu nedenle başarılı ya da başarısız nıte- lemesı, buyuk olçude oznellık taşır kışıden kışıye, hat- tazaman ıçındedegışebılır Boyle olmakla beraber her alanda olduğu gıbı polrtıkada da bazı olçuler koymak, bu olçuler ıçerısınde başarılı ya da başansızlık değer-, lendırmesı yapmak gerekır ; Alınan oy, yasama organında temsıl oranı, kazanı-' lan yerel seçım sayısı, ulkenın polıtık gundemını oluş- turma, çıkanlan yasaları ya da uygulamayı yonlendır- me, ıktıdarda olunmasa da surukleyıcı olma topluma gelecek ıçın venlen ıletıler. bunlar polıtıkada başarı ya da başansızlık degerlendırmesının olçulen olabılır CHP, oy oranı ve mılletvekılı sayısı olarak beşınci partı REFAHYOL gıbı Turkıye ıçın talıhsız bir deneme- ye ve 55'ıncı hukumetın beklenenı vermemesıne kar- şın, oy olarak, kamuoyu desteğı olarak atılım yapama- yan btr partı Gerçı Turkıye'nın polıtık gundemını belırlemek *a- muoyunda on plana çıkmak ıçın CHP Genel Başka- nı'nın bazı çıkışlan oldu Ancak bu çıkışlarla ılgılı ola- rak Turkıye'de polıtıkanın yonunu belırlemekten çok, borsaendeksını etkıledığı şeklınde alaycı yorumlarya- pıldı CHP polıtıkayı yonlendırmede belırh bir ağırlık ka- zanamadı Başarı ıçın konulan olçulerle alınan sonuç- lar karşılaştınldığında başansızlık" herhalde yanlış bir değerlendırme olçusu olmuyor CHP'nın başansızıık nedenlerı iyi ırdelenmelı, yu- zeysel nedenlerle geçıştırılmemelı Turkıye nın en es- kı, en koklu partısı 1950'den bu yana sağcı yonetım- lenn tum başarısızhğına karşın gunumuzde nıçın bu konumda? Kuşkusuz toplumun bazı tercıhlen bunda etkılı, ancak partı yonetımının, partı orgutunun bu ba- şansızlıkta katkıst yok mu9 CHP bir gorev partısı, ufku olan bir partı, toplumu, Turkıye'yı bir yerden ılerıye taşıma gucu olabılecek bir partı, Atatürk un ıdeallennı yasama geçırebılecek bir partı Partının başarısı ıçın gorevın, amaçlann, ufkun, kamuoyuna iyi anlatılması gereklı CHP, toplum ıçın, Turkıye ıçın ne ıstıyor^1 Nelen amaçlıyor'' Yontem ola rak ongorulerı neler? Bunlar kamuoyuna anlatılma- dan, kamuoyu ıle ıletışım kurulmadan sadece partı başkanının bazı gınşımlerı polıtık manevralan, demeç- len ıle başarı kazanmak olanaklı değıl Kaldı kı o po- lıtık gınşımlerın polıtık manevraların ne denlı tutarlı ve etkılı olduğu da kuşkulu CHP gıbı yandaşı eleştırıye, ırdelemeye yatkın bir partının, tek bir kışıye ındırgene- rek başarı kazanması soz konusu olamaz Nıtekım olamadı da Partı orgutunun delegelerın, kışısel hesaplan kışı- sel bağlılıkları bir yana bırakarak partının geleceğını, partının yarannı duşunmelen gerekır CHP nın bırama- cı olmalıdır Ataturk un açtığı yolda gosterdığı hedef- ler doğrultusunda Turkıye'yı ılerı goturmek toplumu lyıye doğruyayonlendırmek, son ellı yılda Ataturk çız- gısınden olan sapmaları du^eltmek CHP'nın temel gorevıdır içenğı oimayan suslu demeçlerle kamuoyu- nu oyalamaya yonelık polıtık manevralarla partı de- mek ben demek anlayışı ıle partı, ne gorevını yerıne getırebılır ne ılerı gıdebılır ne de başarı kazanabılır Delegelenn orgutun partıye partıyı destekleyenle- re karşı sorumlulukları vardır Kurultayda oy kullanır- ken, şunlan sorgulamalıdırlar CHP başarılı mı'? Bugun- ku ust yonetım kadrosu ıle başan kazanabılır mı 9 Ba- şarı sağlamanın yolları nelerdır'' Kışıler, bazı gorevler ıçın soyunduklarında bunların gereklennı yerıne getır- melıdırler , Istikrarlı m bir büyümenin rakamsal öyküsü TL (MÜyar) 31-Mart-98 31-Mart-97 Artış 'c Dönem Sonu Net Kâr 5,110 1,677 3,433 205 Ozkaynaklar 30,679 14,416 16,263 113 Mevduatlar 137,484 61,241 76,243 124 Toplam Aktifler 254,959 115,146 139,813 121 1997 yılında aktifleri %97 oranında büyüyen ve 16 trilyon TL'ye ulaşan kârıyla, özkaynaklannı %118 oranında artıran İktisat Bankası, bu büyümeyi 1998 yılının ilk üç ayında da devam ettirerek, dönem sonu kârı olarak 5.1 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Yalnız rakamlarda değil, 1998 yılı başından beri açtığı şubeleriyle bireysel bankacıhkta da size çok daha iyi hizmet vermek için gelişen iktisat Bankası, istikrarlı bir büyümenin kanıtını oluşturuyor. İKTİSAT Memnuniyetle
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog