Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye "))J1O"7.4 Cumhuriyet tSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26525 / 150000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ 0924-1945) BAŞYfiZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 MAYIS 1998 CUMA C U M H U R Î Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T t M. Kemal Paşa Samsun'da Milli Mücadele tarihimizin önemli olaylarını Yunus Nadi'nin usta kaleminden ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet le birlikte. Baykal, kurultaym sosyal demokratlar için toparlanma fırsatı olduğunu söyledi 'Değişim kurııltayı''İktidara haZirlamyorUZ' CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. yann başlayacak olan CHP kurultayının, uzun siiredir iç yarışma ve gerginlik olmadan gerçekleştirilen ilk toplantı olduğunu vurguladı. Kurultayın sosyal demokrasinin iktidara hazırlandığını kanıtlayacağını kaydeden Baykal, 8 komisyon tarafından ekonomiden Güneydogu sorununa kadar pek çok alanda politika yaklaşımlarının ortaya çıkanldığını ammsattı. • 5. Sayfada Sendikalar kurultay kulisinde sivii topium örgütleri. temsilcilerini CHP yönetimine sokmak için kulis yaparken Türk-lş ve DlSK listelerde yer alması için 6 isim belirledi. Baykal'ın il başkanlanyla yaptığı toplantıda Genel Sekreter Adnan Keskin'e sahip çıkması tepkilere yol açtı. Kurultay divan başkanlığına Onder Sa\ 'ın getirilmesi ve bölgeleri temsil eden 7 il başkanının Parti Mcclisi (PM) listesini hazırlaması benimsendi. I 5. Sayfada Terörü feodal düzen besliyor' CHP komisyonunca hazırlanan "Doğu ve Güneydogu Raporu"nda, bölgede etkinliği kınlamayan "feodal" kurumların terörü besleyen önemli kaynaklar olduğu vurgulandı. Raporda, PKK'nin baskısının yanı sıra demokrasi dışı baskıcı uygulamalann giderek ağırlaştığı, büyüyen ekonomik ve toplumsal sorunlann bölgede yaşayan yurttaşlan göçe zorladığı kaydedildi. B 5. Sayfada ENDONEZYA Suharto tahüm bırakb • Ekonomik krizden sorumlu rutulan Endonezya Devlet Başkanı, ülke içindeki ve dışındaki baskılara sonunda dayanamadı. Devlet başkanlığı görevini Suharto'nun yakın arkadaşı Başkan Yardımcısı Habibi üstlendi. Hükümet yönetiminde köklü değişiklikler yapılmaması halinde. zaten çökmüş bir durumda olan ekonominin toparlanamayacağı belirtiliyor. • Ordu Habibi'ye destek verdiğini açıklarken Suharto'nun istifasını memnunlukla karşılayan öğrenciler, Habibi de istifa edene kadar protestolannı sürdüreceklerini belirttiler. • 9. Sayfada EKONOMİ Sanayici hükümeti uyardı • Sanayiciler, enflasyon baskısı altında üretim yapmakta zorlandıklannı açıklayarak siyasileri uyardılar. İSO Meclis Başkanı Dinçkök, entlasyonun sorumlusunun sanayiciler olmadığını belirtti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Kavi de Türkiye'nin son 10 ayı iyi kullanamadığını söyledi. • 11. Sayfada Baö Karadeniz de vağış, vaşanu felç etti. Selden etkilenen vurttaşlara vardım amacıvla kuüay alarma grcirıldii. DEMİREL 'Ukrayna Yurdu bir haftadır etkisi altına alan yağışlt hava Batı Karadeniz 'i vurdu. Yüz binlerce dönüm arazi su altında kalırken 9 kişinin yaşamım yitirdiği bildirildi Bölgeye yardım için Ankara'da Ecevit başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Geneikurmay Başkanlığı felaket üzerine hareketegeçti; 3 hücumbot, uçak ve helikopterler ile komandolar kurtarma çalışmalanna başladı. Atatürk Havali- manı 'na inen bir uçak kayarakpist dışına çıktı. Havalimam 24.00 'e kadar inişe kapatıldu Haber Mcrkezi - Yurdu bir haftadır etkisi altına alan şiddetli yağışlar can aldı. Hatay'da 4, Bartın'da 3. Sakarya ve Bolu/Yı- ğılca'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Devrek'te 9, Bar- tın'da 6 kişi kayboldu. Batı Karadeniz başta ohnak üzere çeşitli kentlerde on bine yakın ev ve işyeri ile yüz binlerce dönüm ara- zi sular altında kaldı. Hatay, Aksaray ve Diyarbakır'da dolu yaşamı felç ederken Er- zurum'un yüksek kesimlerine kar yağdı. Sel felaketzedelerine yardım ve kurtarma çahşrnalan için Geneikurmay Başkanlığı birçok birimini harekete geçirdi. Istanbul'dan hareket eden Bar- baros fırkateyni, 3 hücumbot, uçak ve heîikopterler ile koman- dolar dün aksam kurtarma çalışmalanna başladı. Hükümet, böl- geye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan 281 miryar lira kaynak aktardı. Sel felaketine uğrayan bölgelerdeki okullar 2 gün tatil edildi. tstanbul Havayollari'nın, Berlin-îstan- bul seferini yapan uçağı iniş sırasında pistten çıktı. 172 yolcu ve MArkmıSa. 17,SiL3'te çok önemli 9 • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Leonid Kuchma'nın daveti üzerine Ukrayna'ya gitti. Ukrayna ile ilişkilferin özel bir önemi olduğunu söyleyen Demirel, "'Ukrayna'yı Avrupa'nın en önde gelen ülkelerinden biri olarak görüyoruz" dedi. DENİZ SOM ~~ KİEV - Cumhurbaşkanı Sû- leyman Demirel. Ukrayna'yı bü- yük ekonomik, teknolojik po- tansiyeli ve insan gücüylebölge- nin ve Avrupa'nın en önde gelen ülkelerinden biri olarak gördü- ğünü bel irterek *Ukrayna Ueiliş- kilerimizin özel bir önemi ve ön- celiği bulunmaktadır" dedi. Demirel Ukrayna Devlet Baş- kanı Leonid Kuchma'nın dave- ti üzerine 3 günlük resmi bir zi- yaret için Ukrayna'ya gitti. De- mirel'e Dışişleri Bakanı İsmail Cem. Devlet Bakanı Ahat Andi- can. Tunzm Bakanı İbrahim GürdaL mülki erkân, meslek ku- ruluşlan temsilcileri. tarihçi ve sanatçılar. işadamlanyla basın mensuplanndan olusan bir he- yet eşlik ediyor. Ukrayna'ya hareketinden ön- ce Esenboğa Havalimanf ndabir açıklama yapan Demirel. "Ka- radeniz'in karşı kıyısındaki komşumuz l krayna'yı, büyük ekonomik ve teknolojik potansi- yeti ve insan gücüyle bölgenin ve Avrupa'nın en önde gelen ülke- lerinden biri olarak görnıekte- yiz. Bu itibaria l krayna ile fliş- kilerimizin özel bir önemi ve öıt- celiği bulunmaktadır'' dedi. De- mirel. Ukrayna'nın Avrupa'da banş. istikrar ve güvenliğin mu- MArkasıSa. 17, Sü. l'de BORSA Dün 4122 Önceki 4O94 MARK û-Dün 144.25O Önceki 143.5OO DOLAR Dün 253.5OO önceki 2S4.5OO ALTIN Dün 2.46O.OOO Önceki 2.465.0O0 ORTAKLIK KONSEYl TEHLtKEDE • 6. Sayfada ABD'YE DOĞALGAZ RESTİ • 7. Sayfada YARG1DAN12EYLÜL MAĞDURLARINA DESTEK B 7. Sayfada TOKt'DEN 9 BtN KONUT DAHA • 7. Sayfada Geneikurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nm gezisi devam ediyor Rus basırunda provokasyon • Moskova'da yayımlanan Kommersant gazetesi. Orgeneral ismail Hakkı Karadayı'nm ziyareti sırasında bir PKK yöneticisinin de Rusya'dan silah istediğini ima etti. HAKAN AKSAV MOSKOVA-Türkiye ile Rusyaara- sındaki her yakınlaşma çabasında hem kimi üçüncü ülkelerden. hem de bu iki ülke içindeki çeşitli çevrelerden telaş- lı ve tehlikeli adımlar gündeme geli- yor. Dünkü Kommersant gazetesinde LeonidGankin imzasıyla verilen haber buna bir örnek oldu. "Bir Türk ve bir kürt Rusya'va aynı anda geldi" başlı- ğıyla verilen haberde aynca PKK'lile- rin fotoğrafı yayımlanarak "Kürtler Türkiye'ye Rus tankı satılmasına kar- şı dcgiller._ Eğer kendilerine de anti- tank silahlar verilirse" denildi. UArkasıSa. 17,Sü.3'te GUNCEL CUNEYT ARCAITJREK Hem Ziyaret Hem licaret! KİEV - Uçağın oval penceresinden beyaz bulutla- ra, sonsuza değin uzanan mavi ufuklara bakıyorum. Içimde bir sıkıntı var, bir burukluk. Biryıl öncesine uzanan anılar; dostum. arkadaşım, kardeşim Ekmekçi'yi taşıyor usuma. 0 mert, insan- cıl, kendine özgü yaşamıyla, ama inanç kayasına dö- nüşen görüşleriyle M ustafa Ekmekçi... • ArkasıSa. 17,Sü. l'de Ekmekçi törenle aııılcb Aramızdan aynlışımn 1. yıldönümünde mezan başında anılan Mustafa Ekmekçi'yle ilgili etkinlikler bugün de sürecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemiz yazarı Mustafa Ekmekçi, aramızdan aynlışımn 1. yıldönümünde iki güne yayılan etkinliklerle anılı- yor. Ekmekçi'nin Cebeci Asri Mezarlığf ndaki gö- mütü, dün yapılan anma töreni sırasında çiçekler- le süslendi. Üzerine fotoğrafı ve beresi konulan gömüte eşi Aldoğan Ekmekçi ile kızlan Eylem ve Ozletn Ekmekçi de çiçek bıraktı. AnmatörenineTBMM Başkanvekili UluçGür- kan. Nâzım Hikmet Vakfı adına HalitÇelenk, An- kara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yönetim Ku- rulu Uyesi Tevfik Kızgınkaya. gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay. Çagdaş Gazeteciler Derneği (CGD) Başkanı İsmet Demirdöğen. avu- kat Veli Devecioğlu, Yakup Kepenek Muzaffer İl- • Arkası Sa. 17,Sü.3'te Nurhak'ta Bir Şafak Vakti 31 Mayıs 1971... Radyoda birinci haber... ODTÜ'lü Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan'la Kadir Manga jandarmayla çatışarak öldüler. Mustafa Yalçıner yaralı, Hacı Tonak sağ ve gözaltında... Radyoda ikinci haber... Jandarmalar Tekirdağ'da Cihan Alptekin ve Tayfur Cinemre'yi de yakaladılar... Sinan'ın ölüm haberi tez ulaştı Denizli'deki yakınlarına... _. Duvarda asılı fotoğraf gözyaşı oldu, aktı yanaklardan... Duvardaki takvim yaprağı bugün bile aynı tarihi gösteriyor. 31 Mayıs 1971... ODTÜ'de ilk sosyalist gösteri... Öğrenciler mezuniyet töreninde göndere çekili tek bir bayrak görmek istiyorlar... Türk Bayrağı... • Deniz Gezmiş'in babası Cemil Gezmiş anlatıyor: "Deniz'in bence, kanımca başına gelen bütün bu olaylar çok fazla insanseverliğinden kaynaklanmıştır. Yurtseverliğinden kaynaklanmıştır, ki bunlar aşırı derecede Deniz'de vardı... işte ilgi, bu insanseverliği, bu yurtseverliği en sonunda başına bilinen işi getirdi." Bu aşırı insanseverlik ve yurtseverlik sadece Deniz'in değil, aynı dönemde bu duyguları taşıyan bütün gençlerin başına aynı işi getirmiştir. Turhan Feyizoğlu'nun yazı dizisi Pazartesi günü Cumhuriyet 'te ÖYS Deneme Sınavı Odak Dershanesi-Cumhuriyet işbirliği ile yarın Cumhuriyel 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP Sigortası CHP'nin 28. Olağan Kurultayı olağanüstü bir ortam- da yapılıyor. Olağan bir durum. Zira Türkiye'de. ola- ğanüstü anlar sıradanlaşıyor. Sistem krizlere bağışık hale geliyor. Öyle ki devletin en tepesindeki kişi bile sistemi beğenmiyor! Tepeden tırnağa "krizmatik" bir yönetim anlayışını benimsedik gidiyoruz. Giriş tümcesi yüklü oldu, bunları tek tek açmaya ça- • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog