Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER Endonezya Devlet Başkanı'nın iç savaş uyansının ardından dev gösteri iptal edildi Suharto'nım tehdidi tııttıı• Üç gündür Meclisi işgal eden öğrenciler, aralanna provokatörlerin katılabileceği gerekçesiyle yürüyüşü iptal ettiler. Ordu birliklerinin kent merkezini tel örgülerle çevirmesinin ardından Islamcılar da yürüyüşten vazgeçti. Dış Habeıier Servisi - Endo- nezya"nın başkenti Cakarta'da Devlet Başkanı Suharto'yu isti- faya zorlamak ıçin dün vapılma- sı beklenen büyük yürüyüş. Su- harto'nun iç savaş tehdıdinin ar- dından ordunun Cakarta sokak- lannda denetimi ele geçirmesi üzerine iptal edilirken ülkenin başka kentlerinde on binlerce kişinin reform çağnsı> la sokak- lara döküldüğü bildirildi. Ca- karta 'daki öğrencilerin, parla- mentodaki işgal eylemi dün de devam etti. Ülkede, Suharto'nun istifası ve reformlann gerçekleştirilme- si istemiyle üç aydır protesto gösterileri düzenleyen öğrenci- ler, Endonezya'nın ulusal ba- ğımsızlık günü kabul edilen 20 mayıs tarihinde de büyük bir gösteri düzenleyeceklerini açık- lamışlardı. Öğrenciler, dün sabah gruplar halinde Cakana sokaklannda toplanmaya başladılar. Ancak ülkedeki islamcı hareketin lide- ri olan ve öğrenci eylemlerine başından beri destek veren Ami- en Reis, kan dökülmesini önle- Endonezya ordusu sabahın erketı saatlerinde başkent Cakarta'nın merke/ini dikenli teller ve tanklaria çevirdi. mek amacıyla yürüyüşü iptal et- tiklerini açıkladı. Reis'in açıklamasından kısa süre sonra parlamento binasını işgal eden öğrenciler de Baş- kanlik Sarayı'na yürüme planın- dan vazgeçtiklerini açıkladılar. Üç gündür parlamentoda bu- lunan yaklaşık 10 bın öğrenci- nin sözcüsü Abdülrahman gös- tenleri şıddete dönüştürmek ıs- teyen ajan provakatörlerin varlı- gına dikkat çekerek "Öğrenciler bugün parlamentoda kalacak" dedi. Abdülrahman "Öğrenci- ler Monas'a. Başkanlık Sara> ı- na yakın bir meydana gitmeye- cek. Bu, Cakarta'daki hiitün ünhersitelerin öğrenci senatola- n taranndan alınmış ortak bir karardır" şeklinde konuştu. Amien Reis de. >ürüyüşü ip- tal ettikten kısa bir süre sonra parlamentoyu işgal eden öğren- cilerin arasınakatıldı Reis. bu- rada yaptığı konuşmada. Endo- nezya ordusuna seslenerek. Su- harto'nun. aılesi ve yakın çev re- sındekı 200 zengin ıle 200 mil- yon Endonezyalı arasında seçım yapmasını istedi. Cakarta so- kaklarındakı askerlerin öğren- cilere sempatiyle yaklaşüğı dik- kat çekti Reuters muhabirinin görüştüğü parlamento önünde bekleyen bırçavuş "Öğrenciler, gerçekleri gözler önüne seriyor. Yolsuzluk, almış yüriimüş. Su- harto gitmeü~dedi. Llkenin ünı\ersıte kentlerin- deki öğrenciler, Cakarta'daki ar- kadaşlanyla dayanışma için so- kaklara döküldü. Yogyakarta kentinde düzenlenen Suharto karşıtı gösteriye ise 500 bin ki- şı katıldı. Istıfa çağnlanna kulak tıkamakta devam eden Devlet Başkanı Suharto. muhalefetin sesini kısabilmek için erken se- çimlere gidileceğı ve reformla- n gerçekleştirileceği konusun- da söz verdi. Cumaya kadar süre Suharto'nun istifası için ülke ıçinde ve dünyada baskılararta- rak sürüyor. Parlamento Başka- nı Harmako, Suharto'ya istifa etmesi için cuma gününe kadar süre tanıdı. Harmako'ylagörüş- tükten sonra açıklama yapan bir öğrenci lideri "Harmako Su- harto'ya cuma gününe kadar süre tanıdı. Eğervanıt alamazsa, parlamento liderleriyle birlikte Halk Danışma Meclisi'nde özel bir oturum yapmak için haar- lıklara başlayacak" dedı. îktidardakı Golkar Partisi'nin Meclıs grubunun başkanı Irşad Sudiro, dün Suharto'yu istifaya çağırdı. Sudiro ülkedeki seçim komisyonunu özel bir oturum düzenlemeye çağırarak "Bu oturumda. Suharto'nun güveni- liıiik konuşması yapması gerek- mez. Kendi nzasıyla koltuğun- dan inip komisyona seçim be\- gesini sunsun, yeter" diye ko- nuştu. Bu arada, ABD de Suhar- to'nun çekılmesıni istedi. ABD'nin ısteğı Dışişleri Baka- nı Madeleine Albright tarafın- dandilegetirildi. Albright "Su- harto devlet adamına yakışır şekilde tarihsel bir adım ata- rak iktidardan çekilmeli"de- di. PEKİN NÜKLEER DENEMELERİ 'AHLAKSIT Bl LDU Çin Hiıulistaır a sert çıktı Dış Haberter Servisi - Hindistan'm geçen hafta yaptığı nükleer denemele- re sert tepki gösteren Çin, bu ülkeyi so- rumsuzluk ve ahlaksızlıkla suçlarken Hindistan da Pekin BüyükelçisiVlcay Nambiar'ı danışma amacıyla gen ça- ğırdı. Çin yönetımi Hindistan'm gerçek- leştirdiği nükleer denemelerle ıki ülke arasında son lOyıldaoluşturulan "has- sas güven çizgisini" sabote ettiğini ve Günel Asya'da bir nükleer savaşın ka- pılannı araladığını söyledı. Çin, Hindistan'm nükleer denemeler yapmasına gerekçe olarak "Çin tehdi- dini" öne sürmesine sert tepki göstere- rek Hindistan hükümetini"sorumsuz- luk ve ahlaksızlık" ile suçladı. Çin hü- kümetinden yapılan açıklamada "Ta- rihte ilk defa bir nükleer güç, deneme- • Pekin'in sert çıkışı üzerine Hindistan bü ülkedeki büyükelçisini geri çağırdı. leıie ilgili sonımluluğunu biimemekte ve başkalannı bahane olarak göster- mektedir. Hindistan hükümeti bu dav- ranışıy la sorumsuzluk ve ahlaksnlıkör- neği sergilemektedir" denıldı. Hindistan Dışışlen Bakanlığı Söz- cüsü. Büyükelçı Nambiar'ın geçen hafta yapılan nükleer denemeler bağ- lammdayapılacak "acıl danışma" için çağırıldığını ve bugün Yeni Delhı'ye döneceğinı söyledi. Hindistan'm geçen hafta ıçinde ger- çekleştırdiğı denemelere en büyük tep- kiyi gösteren Pakıstan. şımdı sorulma- sı gereken sorunun Pakistan'ın nükle- er denemeyı yapıp yapmayacağı değıl. ne zaman yapacağı olduğunu bildırdi. Pakıstan Dışişleri Bakanı Gohar Eyüp Han "Bizim meselemiz denemeyi ya- pıp yapmamak değiL ne zaman >apa- cağımız. Biz, Hindistan'a uygulanacak yaptınmlar konusunda dümanın tep- kisini gözlüvonız. bütün durumu göz- den geçirhoruz" dıyerek kararlarını bütün bu gelışmelennin ışığında vere- ceklerını söyledı. Eyüp Han. Pakıs- tan'ın nükleer denemelerinıntarıhiko- nusundaki bir soruyu ıse güvenlık ge- rekçesiyle yanıtlamaktan kaçındı. Bu arada ABD Senatosu'ndan bir heyetın hafta sonunda Pakıstan "a bir ziyarette bulunarak bölgede güvenlık durumu hakkında görüş alışverişinde buluna- caklan bıldınldı. LATİIS AMERİKA, RUSYA VE ÇİN YANIYOR Dünya alevler içinde DişHabeıier Servisi-Rusya" nfn Lzakdo- ğu kesımındekı Gabarovsk bölgesınde sü- ren yangınlarda 25 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğu behrtılırken Çın'e bağlı İç Moğolıstan'da başlay an yangmlarm rüz- gânn da etkisıyle hızla yayılması üzerine hükümet acıl durum çağnsı yaptı. Güney Amerika'da son dört aydır devam eden orman yangınlannın yol açtığı hava kırlılığının ıse ABD'deki yerleşım birimle- rine kadar yay ıldığı kaydedıldi. Rus Itar-Tass Aıansı. Rusya'da 25 bın hektarlık orman alanını yok eden yangınla- rın herhangı bir yerleşım alanını tehdit et- mediğını duyururken malı sıkıntılaryüzün- den bölgeye yangınlan söndürmek ıçin ge- reklı ekipman \e malzemenın göndenleme- dıği kaydedildı. Çin egemenlığı altındakı İç Moğolıstanda aşın sıcak nedeniyle baş- layan ve ruzgârın etkısiyle hızla yayılan yangınlann petrol ve kimyasal madde de- polannı ulaşmaması için tedbirler almaya başladı. Çin Devlet Başkanı CiangZemin'ın uyansı üzerine Çin ICamu Güvenlıği Ba- kanlığı tarafından ülke çapında acil durum çağnsı yapıldı. Bakanlık. yangınlan sön- dürmek için bölgeye 4 bın 500 görevli, 5 uçak ve 100 araç gönderildiğini bildırdi. Bu arada, El Nino'nun yol açtığı kurak- lığın ardından başlayan ve Güney Amen- ka'yı etkısi altına yangınlann yol açtığı ha- va kırlıliğinin hızla yayıldığı bildirildi. Ha- va kirliliğinın ABD'yi de olumsuz etkile- meye başlaması üzerine ABD Çevreyi Ge- lıştırme Teşkilatı yangınlann söndürülme- si için Meksika'ya lOmılyondolarlık ekip- man ve malzeme yardımında bulunacağını açıkladı. Meksika. Nikaragua ve Guatema- la'da halen süren yangınlarda onlarca insan yaşamını kaybederken yüz binlerce hektar- lık ormanlık alan içinde yaşayan hayvan- larla yok oldu. CumhuriYet kitap kulübü MAYİS AYI ETKİNLİKLERİ ANMAGÖNLERİ 21 IMayıs Perşembe Saat:19.00 Yer.Nânm Hikmet Vakfı Birinci Yılında MUSTAFA EKMEKCİ Konuşmocılor: İLHAN SELÇUK AYDIN AYBAY \%nm Hikmel Kültür ve Sanat Vakfı katkılanyla Adres: Nâzım Hikmet Kültür Mefkezı Sırasetvıler Cad. 48 Kat:1Taksım ELAZIĞ 2. tCR.\ NRDÜRLLĞt"NDEN KA.\IBİ\D SENETLERİ (ÇEK. POLİÇE \T EMRE \fLTl\RRER SENET) ÜZERİNDE H.4CİZ VÖLL İLE YAPELACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ 1- Alacaklı ve varsa vekılının adı soyadı se ıkametgâhı: Türk Ticaret Bankası AŞ vekıli Av. Selçuk llbaş. Anafarta- lar Cad. No 33 L'lus Ankara. 2- Borçlunun ve varsa kanu- nı temsilcısmin adı. soyadı \e ıkametgâhı Ahmet Gürdal. Rızaiye Mah H. Hulusı Efendı Sok. No: 5 C - Elazığ. 3- Alacağın Türk parasıyla tutan faiz mıktan ve ışlemeye baş- ladığı gün: 780.000.000 - TL. anapara. ''6.506.667.- TL. yılhk °-o 57 reeskont faızı. 2.309.920.- TL protesto masra- fı. 858.816.587.- TL. alacağımızın 30.4.1997 tarihinden ta- mamen tahsiline kadar faıze faız yürürülmek kaydıyla yıl- lık % 57 reeskont faızı. ıcra masraf ve avukatlık ücreti ıle bırlikte tahsılı talebıdır. (BK. 84. mad. uyannca yapılacak ödemeler öncelikle faiz ve masrafiara mahsup edılecektır ) 4- Senet ve tanhr 1.3.1997 vadeli 400.000.000.- TL ve 25.2.1997 vadeh 380.000.000.- TL 2 adet bono. 5- Bir te- rekeye karşı yapılan takıplerde mıraşçıların adlan. soy adla- n ve ikametgâhlan: Yukanda yazılı borç ve masraflan ışbu odeme emrinın tebliği tarihinden itıbaren 10. güne 10 gün ilavesı ıle 20 gün içinde ödemenız. takibin dayanağı senet kambıyo senedı nıteliğını haız değılse 5 güne 10 gün ılave- si ile 15 gün içinde mercıe sikâyet etmenız. takıp dayanağı senet altındakı ımza sıze aıt değilse yine bu 5 güne 10 gün ilavesı ıle 15 gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ıle tet- kik mercıme bildirmeniz. aksı takdırde kambiyo senedın- deki imzanın sızden sadır sayılacağı. imzanızı haksız yere inkâr edersenız takıp konusu alacagın yüzde on oranında para cezasına mahkûm edıleceğınız. borçlu olmadığınız ve- ya borcu ıtfa veya ıhmal edıldıği veya alacagın zamanaşı- mına ugradığı veya yetkı hakkında ıtırazinız varsa bunu. se- bepleri ile birlikte 5 güne 10 gün ilavesı ıle 15 gün ıçinde tetkık mercııne bır dilekçe ıle bildırerek merciden ıtırazın kabulüne dair bir karar getirmediğinız takdırde cebri ıcraya devam olunacağı. itiraz edılmedigı v e borç ödenmedığı tak- dirde on güne 10 gün ilavesı ıle 20 gün içinde 74 maddeye göre mal beyanında bulunmanız, hapıs ve tazyık olunacağınız. hiç mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykm beyanda bulunursanız aynca hapısle cezalan- dınlacağınız ıhtar olunur. 18.03.1998 Basın: 14649 ELAZIĞ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İXANEN TEBLİGAT KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SE- NET) ÜZERİNDE HACİZ YOLL ILE YAPILACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİ Sayı: 1997'1066 1 - Alacaklı ve varsa vekilinın adı soyadı ve ikametgâhı: Türk Ticaret Bankası AŞ ve- kılı Av. Selçuk llbaş Anafartalar Cad. No: 33 Ulus<Ankara 2- Borçlunun ve varsa kanunı temsılcisinin adı. soyadı ve ıkametgâhı: Ahmet Gürdal, Izzetpaşa Mah Ertuğrul Sok. No: 5A Elazığ 3- Alacagın Türk parasıyla tutan, faız mıktan ve işlemeye başladığı gün: 420.000.000 - TL anapara 20.615.000.- TL yıllık o 'o5'' reeskont faizi (30.3.97'30.4. 1997) 1.251.560.- TL protesto masrafı 441.866.560- TL alacağımızın 30.4.1997 tanhinden tamamen tahsiline kadar, faize fai7 yürütmemek kaydıyla yıllık %57 reeskont faiz, ıcra masraf ve avukatlık ücreti ile birlikte tahsılı talebıdır. (BK. 84. md. uyannca yapılacak ödemeler öncelikle faiz vemas- raflara mahsup edilecektır.) 4- Senet ve tanhı: 30.3.1997 vadeli 420.000.000.- TL tutarlı 1 adet bono 5- Bır terekeye karşı yapılan takiplerde mırasçılann adlan soyadlan ve ıkametgâhlan: Yukanda yazılı borç ve masraflan ışbu ödeme emnnin tebliği tarihinden itıbaren 10. güne 10 gün ılavesi ile 20 gün içinde ödemenız. takibm dayanağı senet kambıyo senedi nitelığinı haız değilse 5 güne 10 gün ilavesı ile 15 gün ıçinde mercie şıkâyet etmenız, ta- kıp dayanağı senet altındakı ımza size aıt değilse ymebu 5 güne lOgûn ılavesi ıle 15 gün ıçinde ayrıca ve açıkça bır dilekçe ile tetkik merciine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedmdekı imzanın sızden sadtr sayılacağı, imzanızı haksız yere ınkâr ederseniz takip konusu alacagın yüzde on oranında para cezasına mahkûm edıleceğmiz. borçlu olmadı- ğınız veya borcu ıtfa veya ıhmal edildığı veya alacagın zaman aşımına uğradığı veya yet- kı hakkında ıtirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte 5 güne 10 gün ilavesi ile 15 gün içinde tetkık mercıine bır dilekçe ile bildırerek merciden ıtırazın kabulüne dair bir karar getırmediğıniz takdırde cebn icraya devam olunacağı, itiraz edılmedıği ve borç ödenme- dığı takdırde on güne 10 gün ılavesi ıle 20 gün içinde 74. maddeye göre mal beyanında bulunmanız, hapıs ve tazyık olunacağınız, hıç mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız aynca hapısle cezalandınlacağınız ihtar olunur. 18.03.1998 Basın: 14652 GEBZE ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997 1177 Davacı Anadolu Anonım Türk Sigorta Şırketı tarafından davalılar Fikret Turan ve Ziya Can aleyhlerine açılan tazmi- nat davasında verilen ara karan uyannca: Davalılar. Fikret Turan. Yayla Mahallesı. Durmaz Sokak No: 6 Tuzla - Istanbul adresı olarak bıldırıldığı. dığer davalı Zıya Can, Hacıhalil Mahallesi, 1251 Sokak No: 8 Gebze adresınde ıkamet ettiğinın bildınldığı. ancak yapılan teblıgat- ların iade edildiğı ve yapılan araştırmada da adreslennin meçhul olduğu anlaşılmakla aleyhlerine açılan tazmınat dava- sında, davacı şırket tarafından kasko nzikolanna karşı sigorta edilmış olan 34 SCZ 92 plakalı araç 10.7.1996 tarihinde davalılann ışletenı bulunduğu 34 EH 030 plakalı aracın çarpmasına maruz kalarak ağır şekilde hasarlandığını, 34 EH 030 plakalı araç olayda 6/8 oranında kusurlu bulunduğu, 197.470.852 TL. hasar tazmınatının ödenme tanhı olan 5.8.1996 tarihinden itıbaren ışleyecek yasal faizlen ıle birlikte dâvalılardan müştereken ve müteseİMİen tahsiline karar verilmesı- ni istemış olmakla. duruşma günü olan 23.6.1998 günü saat 10.00'da mahkememızde hazır bulunmaları. HLMK'nun 213. maddesı gereğınce duruşmaya gelmedıklen takdırde yokluklannda duruşmaya devam olunacağı ve karar venlece- ği davetiye yerine kaım olmak üzere ılan olunur. 5.5.1998. Basın: 21421 BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1977/554-1987'174 Davacılar ismail Balkır vs. vekillen tarafından davalılar Emine Sadıç vs. aleyhlerine açılan tapu iptalı ve tescıl davasının yapılan yargılaması sonunda; Dahıli davalılar ve müdahiller Hüseyın Başkaya, Emıne Başkaya. Yusuf Özsaraç, Emı- ne Sualp ve Mehmet Başkaya adlanna ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmak- la: Mahkememızın 6.5.1987 tarih 1977/554 esas 1987/ 174 karar sayılı karan ile Bandır- ma Yeşil Çomlu köyü Köyiçi mevkıı. 1822 parsel numaralı tarlanın Ahmet Sadıç ve Ne- fıse Atlı adlarına olan tapu kaydının ıptali ile 1200 hisse itibanyla 480 hıssesinin davacı Ahmet oğlu İsmaıl Balkır adına, 120 hıssenın davacı Raziye Kanı, 48 hıssenin davacı Ra- şide Aşık. 30'ardan 120 hıssenın davalılar Ahmet Sadıç varisleri Emıne Sadıç. Rıdvan Sa- dıç. llhan Sadıç ve Ilhamı Sadıç adlanna 240 hıssenın davalı Nefise Atlı adına ve 48'er hısseden 192 hi-ısenın müdahiller: Ahmet Özsaraç. İsmaıl Hakkı Özsaraç. Emıne Sualp. Yusuf Özsaraç ad larına tapuya tescıllenne. Davada Maliye Hazinesi'ne ve Çomlu köyü muhtarlığına husumet tevacüh etmedığınden bu nedenle haklannda açılan davanın reddi- ne, 1973336 esas sayılı davada. davacılar Hasan Baklacı, Ahmet Baklacı, Hanıfe Gülhan harici satışta bulunan davacı İsmaıl Balkır'ın annesi Hanife'nın varisleri bulunduklanndan ve yıne davacı Emıne Lnver de hancı satışta bulunan Ömer Sayın varisi bulunduğundan Hanife ve Ömerin tapu hısselerı iptal edildiğinden. işbu davacılann açtıklan davanın red- dınedaır taraf vekillennın yuzlerıne karşı, davalılann yokluklannda yasal yollaraçık ola- rak verilen karar dahıli davalı ve müdahiller Mehmet Başkaya. Emıne Sualp, Yusuf Özsa- raç, Emıne Başkaya ve Hüseyın Başkaya'ya ılan tarihinden ıtibaren 15 gün sonra tebliğ edilmış ;>ayılacağı ilan olunur. 15.1.1998 Basın. 2671 POLİTtKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Supiye'ye S-300 Rusya'nın Suriye'ye S-300 füzeleri satmaya ha- zırlandığı yolundaki haber, Ankara'da haklı olarak kaygı yarattı. Israil'in en ciddi gazetelerinden Jerusalem Post'ta yer alan habere göre Rusya Suriyeye 300- 400 milyon dolarlık hava savunma sistemi sata- cak. Gazete, iki ülke arasındaki görüşmelerin özel- likle S-300 füzeleri üzerinde yoğunlaştığını bildiri- yor. Newsweek dergisi de ocak ayında Israil'de ya- yımlanan Ha'aretz gazetesıne dayanarak verdiği haberde, Rusya'nın Suriye'de nükleer reaktör ku- racağını bildirmişti. Kıbrıs Rum Yönetimi'ne S-300 füzelerini ağus- tostateslim edeceği bildirilen Rusya, Suriye'ye S- 300'leri satarsa, Türkiye, Rus füzeleri tarafından kuşatılmış olacaktır. Türkiye'nin Rus füzeleri tarafından kuşatılması olgusunu, doğudan başlayıp batıya doğru izleye- lim. Rusya, 1994-1996 yıllarında Ermenistan'a 32 tane Scud-B balistik füze ıle 8 fırlatıcı verdi. 300 km. menzili olan bu füzeler Bakü'nün yanı sıra Do- ğu Anadolu'da da bir dızi kenti vurabilecek güç- te. Ermenistan, Rusya'dan aynca en az 100 tane gelişmiş T-72 tankı ile 50'den fazla zırhlı personel taşıyıcısı aldı. Bu arada mart ayinda Rus basının- da Moskova'nın Ermenistan'a S-300 füzeleri ver- meyi tasarladığına ilişkın haberler çıktı. • • • Iran'da ise bilindiği gibi Rusya Buşehr bölgesin- de bir nükleer reaktör inşa etmektedir. Aynca Iran'ın Rusya'nın yardımı ile geliştırmekte olduğu 1300 km. menzilli Şihab-3 füzelerinin önümüzde- ki yıl hazır olması bekleniyor. Iran, 700 kg. savaş başlığı taşıyan bu füzelerle Körfez ülkelerinı ve bu ülkelerde üslenen Amerikan birliklerini vurabıle- cektir. Tabii, Türkiye'nin de çok büyük bır bölümü- nün bu füzelerin menzili içıne girdiğini belirtmeye gerek yok. Iran Şihab-3'lerin yanı sıra yine Rusya'nın yar- dımı ile 2000 km. menzilli Şihab-4 füzelerini geliş- tiriyor. Rusya, Suriye'ye de S-300 füzeleri sattığı tak- dirde, Türkiye'nin sürtüşme içinde olduğu tüm komşulan, Ermenistan, Iran, Suriye ve Kıbns Rum Yönetimi Rus füzeleri ile donatılmış olacak. • • • Rusya'nın bu şekilde davranmasının çeşitli ne- denleri var. Bu nedenlerden biri para kazanma arzusu. Eko- nomik durumu çok kötü olan Rusya'nın dövıze büyük ihtiyacı var. Soğuk Savaş döneminde oldu- ğu gibi şimdi de Rusya'nın iki temel ihraç madde- si petrol ya da doğalgaz ve silah. Türkiye Ruslar'dan S-300 füzeleri istese bize de satarlar. Gelişmiş helikopter satmak istemiyorlar mı? Ankara, helikopter alımını, Rumlara S-300 satı- şının iptaline bağlayarak ılginç bir hamle yapmış- tır. Ama Rus helikopterieri Amerikan Super Cob- ra yada Apache'lerin yerini tutar mı? Orası ayrı bir konu. • • • Ama Rusya'nın Türkiye'nin anlaşmazlık içinde olduğu komşulanna füze ve dığer gelişmiş silah- lar satmakta başka çıkarlan da var. Moskova. Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya cumhuriyetlerine karşı duyduğu ilgiden rahatsız. Türkiye'nin bu ütkelerle itişkilerini sıklaştırmasını, "arka bahçesine" yapılan bir müdahale olarak gö- rüyor. Sözgelişi, Türkiye'nin Bakü-Ceyhan hattını savunması, Azerbaycan'la ilişkilerini gıderek sık- laştırması, Rusya'nın yumuşak karnı Karadeniz'de Ukrayna ve ABD ıle ortak tatbikat düzenlemesi, Gürcistan'la askeri işbirliğı anlaşması yapması, Orta Asya Türk cumhunyetlerine açılması Rus- ya'da büyük rahatsızlık yaratıyor. Moskova, Türkiye'nin sürtüştüğü komşulanna silah satarak Ankara'yı sıkıştırmakta, başına dert açmaktadır. Nitekim S-300'leryüzünden Yunanis- tan'la bir ara ilişkilerimiz tehlikelı biçımde gergin- leşmişti. Rusya, hem para kazanıyor, hem Türkiye'yi sı- kıştırıyor, hem de silah sattığı ülkelerde siyasal et- kinlik sağlıyor. Örneğin Suriye, Rusya'nın Ortado- ğu'ya tekrar yerleşme ve Akdeniz'e çıkma planla- nnda çok önemli bir ülkedir. Oysa Rusya Türkiye'yi bir rakip olarak görece- ğine işbirliği yapabileceği bir ortak olarak kabul et- se, bundan iki ülke de kazançlı çıkar. Bunun için de Rusya'nın Çeçenistan gibi duyar- lı olduğu konularda Türkiye'nin Moskova'yı kuş- kulandırmaktan kaçınması şarttır. ECumhuriyet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu MAYIS AYİ ETKİNLİKLERİ ANMAGÜNLERİ 23 Mayıs Cumartesı Saat.18.00 YerCKK Taksim Sergi Salonu Yüzüncü Yılında NURULLAH ATAC Konuşmocılar: BEDİA AKARSÜ-ORHAN BARLAS KONUR ERTOP-ARSLAN KAYNARDAĞ P . E . N YAZARLAR D E R N EĞI PEN Yazarlar Demeğının katkılanyla Adres: Istıklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Te):252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog