Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 1998 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER Taleban barış sürecini terk etti • NEWYORK(AA)- Afganistan'da yönetimi ele geçıren Taleban hareketi, ülkede başlatılan banş sürecini terk ettiğini BM'ye resmen bildirdi. BM sözcüsü Juan Carlos Brandt. Taleban yönetiminin bu karannm Afganistan'da bulunan BM'ye heyetine geçen pazar iletildiğini açıkladı. Sözcü, BM Genel Sekreteri Kofı Annan'ın Taleban'a çağnda bulunarak banş sürecini terk etme karannı gözden gecirmesini istediğini kaydettti. Yunan uçaMarı Bafta • LEFKOŞA(AA)- Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-I6 tipi 4 adet savaş uçağı, Rum- Yunan Ortak SavTinma Doktrini kapsamında dün Rum kesiminde başlayan Toksotis tatbikatı çerçevesinde. Baf ha\a üssü üzerinde uçuş yaptı. Rum radyosu, söz konusu Yunan uçaklannın Baf hava üssü üzerinde yaklaşık lOdakika uçarak dalış yaptıklannı. ancak üsse inmediklerinı duyurdu Rumlar BM'ye gidiyor • LEFKOŞA (AA) - Kjbns Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yannakis Kasulides. Kıbns sonınunu, BM Genel Kurulu'na götürmeyi planladıklannı söyledi. Rum radyosunun haberine göre Kolombiya'da bulunan Kasulides, konuyla ilglili karann, Rum ulusal konseyinde ele alınacağını bildirdi. Kasulides. Türk tarafinın "katı"' olarak nitelendirdiği tutumunu sürdürmesi durumunda "Kıbns sorununu BM Genel Kurulu'na götürmekten ve Ankara ile Denktaş'i şikâyet etmekten başka çareleri kalmayacağını" öne sürdü. Abtıaz-Giipcü çatışması: 35 ölü • TİFLİS (AA) - Abhazya'da polisler ile Gürcü Tetri Legioni partizan örgütü militanlan arasında çıkan çatışmada. 30 Abhaz polisi ile 5 Gürcü partizanın öldüğü bildirildi. Gürcistan Prime New's Ajansı. bölgede çatışmanın devam ettiğini bildirildi. Bölgeye. bir ay önce de 150 Abhaz askeri ve polis görevlisi gönderilmişti. Buarada, Gürcistan Deniz Kuvvetleri Komutam'nın yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevinden alındığı bildirildi. Ortadoğu banş süreci Washington pesediyorDış Haberler Servisi - ABD yönetimi. Ortadoğu barış sürecinin canlandı- nlması v önünde başan sağ- lanamadıgına ilişkin bır açıklamanın "Pekuzakol- madığınT bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Söz- cüsü James Rubin, VV'as- hington yönetiminin. Orta- doğu banş sürecinin yeni- den canlandırılmasınayö- nelik önerilerinin başan- sız olduğunu resmen açık- layacağı günün çok uzak ol- madığmı bildirdi. Rubin'in açıklaması. Dışişleri Ba- kanı MadeteineAlbright'ın Israil Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filıstın lide- n Yaser Arafat'la yaptığı sonuçsuz görüşmelenn ar- dından geldi. Netanyahu. ABD'nin Israil askerlerinin Batı Şeriaıiaki işgalaltın- daki toprakların yüzde 13.1'inden çekilmesı yö- nündeki önerisini kabul et- miyor. Rubin "Bir anlaşmaya varamamanuz durumun- da bunu nedenleriyle res- men açıklamaya daha işin başında karar vermişrik. Yugoslavya Veogünpekuzakdeğirde- dı. Rubin, Israil ve Filistin liderleriyle yenı görüşme- ler yapılmasının gündem- de olmadığını ve Ortado- ğu Özel Temsilcisi Dennis Ross'un yakın gelecekte bölgeye gitmeyeceğini söy- ledi. "Psikolojik savaş" Israil Kamu Güvenliği Bakanı Avigdor Halani, Rubin'in açıkJamasınatep- ki göstererek ABD'y i Isra- il e karşı psikolojik savaş açmakla suçladı. Halani -Buacıkiamakrmkesinik- le bir psikolojik savaş ot- duğunu düşünüyorum. Ve bir taraf diğer tarafı çeşit- li yöntemlerle kandırma- ya çaLşıyor" dedi. Turizm Bakanı Moşe Katzav da ABD'yi Filistin'in tarafını tutmakla suçladı. Bu arada, Avrupa Ko- misyonu'nun lsrail'in iş- gal altındaki Filistin top- raklannda bulunan Yahu- di yerleşimlerinde üretilen mallarına karşı yaptırım uygulamayı planladığı bil- dirildi. Karadağ'dan hükümete tepki Dış Haberler Servisi - Yugoslavya'nın Karadağ Cumhunyeti Parlamento- su. Yugoslavya Devlet Baş- kanı Siobodan Miloseviç'ın federal başbakanlık koltu- ğuna atadığı eski Karadağ lıden Momir Bulatoviç'in kuracagı bır hükümeti ta- nımayacağını bildirdi. Karadağ Parlamentosu. Yugoslavya Federal Cum- • huriyeti'nm Kafadağlı Baş- bakanı Radove Kontiç'ın görevden alınmasını pro- testo etmek amacıyla dün yaptığı olağanüstü toplan- tıda. Miloseviç yanlısı Bu- latoviç hükümetıni tanıma- ma karan aldı. Federal Par- lamento'nun Milose\ iç'in ısteği doğrultusunda fede- ral hükümet ile Başbakan Radoye Kontiç'ı güvensiz- lik oyu vererek düşürmesi tıem Karadağ Cumhunye- ti'nde hem de Sırbistan'da büyük tepkılere neden ol- du. Siyası gözlemciler. Mi- loseviç iJe Karadağ'da ik- tidardaki muhalifleri ara- sında yaşanan çatışmanın federal birhükümetin meş- ruiyetini tartışma konusu yapacağinı ve bunun Yu- goslavya nın bölünmesi ile sonuçlanabileceğini belir- tıyorlar. Bu arada, ABD'li Tem- sılcı Richard Holbrooke Yugoslavya'nın sorunludi- ğer bölgesi Kosova'nın li- derı Ibrahim Rugova'ya Belgrad hükümeti yetkili- leny le görüşmesi çağnsın- da bulundu. CNN televiz- yonunda yaptığı açıklama- da "Durum kontroMençık- madan banşçj bir çözüme ulaşmanm zamanuun gel- diğini düşünüyorum" di- yen Holbrooke. Rugo- va'nın 'çok ikna edki ve şiddeti reddeden" bır kişi olduğunu, ancak çevresin- de banş yerine şiddeti sa- vunan çok tehlikeli insan- lar olduğunu söyledi. İZMİR BİRÎNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997-1358 Davacı Ihsan Gündoğdu vekıli tarafından davalı Mehmet Yalçın aleyhıne açılan izalei şüyu davası- nınyapılanyargılamasısonundamahkememızdenvenlen 16.3.1998 tanh, 1997! 358 esas. 1998 303 sayılı karann davalıya teblıg edilmesi gerekmekle. daha önce adı geçene ılanen tebligat yapılmış oldu- ğıindan. karann da ılanen teblığine karar verilmıştir. Yukanda tarih sayısı yazılı kararda özetle: "Hü- kûm: 1) Açılan davanın kabulü ile tapunun lzmir ılı Konak ılçesı Güzelyâlı Mahallesi 211 -11B pafta 13681 ada. 4 parselde kayıtlı 199 m2 miktarlı Yunus Emre Cad. ile 9168.' 10 sokaklann kesıştiği yerin güneybatısındaki 3 No'lu parselin doğusundaki yer olup. arsa vasfindaki taşınmazın tamamının tapu kaydındakiyazılı tümtakyidatlarlabirlikte(ipotek. intıfa.haciz vs. gıbi)genel arasındaaçıkarttırmasu- retiy le ortaklıgın. sahlarak giderilmesine; 2) Taraflara satış sonrası elde edilecek paranm tapu kaydı ve bil irkişı raporunda belirienen oranlar dahilınde dagıtılmasına. 3) Taraflann hisseleri oranında % 06 ılam harcı tahsılıne. 4) ttevacı vekili yaranna takdır olunan 1 7 000.000 TL. iıcreti vekâletin davalıdan alına- rak da\acıyana verilmesine. 5) Da\acınınyapüğı 31.600.000TL.yargılamagıderlenndendavalıpayı- na düşenı âhsıl edip da\3a yana verilrnesıne. keza davacı pa>ının üzennde bırakılmasına. 6) Tasfıye memııru olarak lzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesı Yazı Işleri Müdürü'nün görevlendirilmesine dair da- vacı vekilınin yüzüne karşı, davalının yokluâunda Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi" denil- mıştir. Bısan Bisıkkt Fabrikası Kemalpaşa lzmir adresınde mukim davalı Mehmet Yalçın'a işbu karar teblığı kaim olmak üzere ılanen teblıg olunur. 24.4.1998 Basın: 20226 BURDUR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sajı: 1997 524 Davacı Mehmet Evcıl vekıllen Avııkat Celıl Gedik ve Avukat Ramazan Gedık. müvekkili Mehmet Ev- cıl'e ait Burdur. Merkez. Askeriye Kövıi. Yaka me\kıın<le kâm. pafta no: 7 ^. parsel no: 4770 numaralı ta- Sinmazının ana yola bağlanüsının bulunmadığından. da\alılar Rahmı Çelık. Ahmet Gülsal. Şaban Mehmet Günsal ile dahili davalılar Arif Önder Örmeci. Serpil Örmecı Kıldır. UgurOrmecı'nın. hissedan bulunduk- lan Buıdur. Merkez. Askeriye köyû. Yaka mevkjinde kâıa parsel no: 6044.4767.4768 numaralı taşınmaz- lanJan yol gev'it hakkı tanınmasını talep etmiş. da\ alılardan -\nf Önder Örmecı'nın. bıldirilen adresine teb- ligat çıkanlmış. bıla tebliğ ıade edılmış. mahallınde yapılan zabıta arastırmasında adresı tespit edılemedi- ğmden ılanen tebliğıne karar verilmış olmakla. Adresı tespit edılemeyen dahili da\alı Arif Önder Örme- cı'nin. durujma günii olan 03.06.1998 günü saat 09.00'da mahkemetnız duruşma salonunda hazır bulun- ması veya kendısinı bır vekılle temsıl etürmesı. duruşmaya gelmedıgı. kendısmı de bir vekille temsıl ettır- mediği takdirde H.U.M.K..'nun }(f> ve 510. maddelen geregince durusma günü \e dava dilekçesı yerine teblığı kaım olmak üzere ılanen teblıg olunur. Basın: 23290 ÇEVAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: (99598 • Karar No: 1997 96 Davacı DSİ Genel Müdürlüğü'nü izafeten Dtyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Zeyne- labıdın Tan tarafından davalılar Senıha Akkurt ve müştereklen aleyhlerine mahkememıze ikâme olu- nan cebrı tescıl davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda davanın kabulüne karar verilmış. da\a konusu Dıyarbakır ilı Çınar ılçesi Altınakar köyü Tezharap Değırmen yolu mevkiinde kain 93 parselden ifrazen aynlan 25137 m2 yüzölçümündekı 160 parsel sayılı taşınmazın davacı DSt Genel Müdürlüğü adma tapuya tescıline karar verilmiştir. Davalılardan Selvı Özbudak. Kasım Bitken ile ölü Celile Işık mırasçılan Mehmet Neytullah Tartan. Mehmet Celalettin Tartan. Zekeriya Tartan. Mehmet Sıddık Tartan ve Mehmet Bahrı Tartan'a yargılama aşamalannda da gereklı tebliğler adresle- rınin meçhul olması sebebiyle ilan yoluyla yapılmış olmakla. söz konusu ışbu hükûm özetinın de adı geçenlere teblıg yenne geçerlı olmak üzere ılanen teblığı ilan olunur. Basın' 13)89 KARAYAZI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997 15 Karar No. 1997 42 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan sanık Şükrü oğlu Senem'den olma 1954 doğumlu. Tokat Merkez Hasanbaba kö\ ü nüfusuna kayıtlı Nazım Çınk'ın 6136 sayılı yasanın 15 1., 647 sa- yılı yasamn 4.6. maddeleri geregince 1.200.000 TL. ağır para cezasıyla cezalandınlmasına karar venlmış olup. iş bu gıyabı hüküm sanığa tebliğ edüemediğinden. ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın kendısine tebliğ edılmış sayılacağı ilanen teblig olunur. 31.03 1998. Basın: 21409 Marmara Üniversitesi lletişim Fakültesi Öğrenci çıkış belgemi kaybettim hükümsüzdür. SERDAR EREN Ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür. CL'MHUR ERCAN Dışişleri Bakanlığı: 14'lerle çalışabiliriz Avrupa Birüği Atina'yı dışhyor Başkentte on binlerce kişi aşın sağcı katliamlara "Hayır" dedi. Kolombiyalılar banş için sokağa döküldü Dış Haberler Servisi-Kolombiya'nın başkenti Bogota'da on binlerce kişi aşı- n sağcı milislerin gerçekleştirdiği kat- lıamlan protesto etmek ıçin gösteri yap- tı. Geçen hafta aşın sağcı milisler ara- lannda kadınlann ve çocuklann da bu- lunduğu onlarca kişiyi 31dürmüş, kırk kişiyi de kaçırmışlardı. Sımon Bolivar Meydanı'nda topla- nan göstericiler "Banş istiyoruz, yaşa- rnak isriyoruz. hoşgörii istiyoruz, umut Sstiyoruz" 1 . "Vaşasın banş" dıye bağır- dılar. Kolombiya'nın diğer büyük kentle- rinde de gösteriler düzenlendi. Günde ortalama 80 cınayet işlenen Kolombiya'da geçen yıl 31.806 kişi öl- durüldü. 46.367 kişi de yaralandı. Ülkeyi kan gölüne çeviren katliam- lan önlemekte güçsüz kalan Kolombi- ya hükümeti sağcı milisleri, solcuge- rillalan ve uyuşturucu kaçakçılarını suçluyor. Kolombiya hükümeti, ABD yöneti- mi ve uluslararası insan haklan örgüt- lerinin baskılannın ardından sağcı ölüm mangalannı örgütlemek ve solcu geril- lalara ve onlan destekleyenlere karşı "kirli savaş' başlatmakla suçlanan as- ken istihbarat birimi 20. Tugay'ı lağ- vettı. Genelkurmay Başkanı General Ma- nuel Jose Bonett. dün yaptığı açıkla- mada "Birimin işlevi sona erdi. Servis yeniden yapılandınlacak. Örgütün ba- n ü.veierinin birtakım kişileri suça sevk etmiş olabileceğinden kuşkulanıldığı için etkin istihbarat eylemleri sona ere- cek" dedi. Cstdüzey ordu yetkililen sü- reklı olarak 20. Tugay'a yönelik suç- lamalan reddedıyordu. Bu arada. gerilla örgütleri içinde sağ- lam kaynaklan bulunan televizyon mu- habiri Bernabe Cortes, dün Cali ken- tinde bir takside uğradığı silahlı saldı- n sonucuyaşamını yıtirdi. Motosiklet- lı vki silahlı saldırganın. Cortes'in için- de bulunduğu taksiye ateş açtıklan belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye sunulmak istenen strateji belgesini en- gellemek için mali işbirliği üzerindeki vetosunu kaldır- mayan Yunanistan'ı aşmak için oluşturduğu formüiieri Ankara'ya iletti. Ankara. ('rtaklık Konse- yi'nin yapılması için AB'nin önerilenni somutlaştırması \e uygulanabilırliği konu- sunda gıivence veımesini is- terkcn •* 14 iilke ile çalışabili- riz" açıklamasını yaptı. Kon- seyin toplanması için taraf- lar arasında yoğun bir diplo- masi trafiği yaşanıyor. Lüksemburg'ta uyguladı- ğı aynmcılık nedeniyle iliş- kileri soğuttuğu Türkiye'yi yeniden kazanmak amacın- da olan AB. Yunanıstan ve- tosunu "Atina'yı izole ede- rek" aşma amacmda. AB dö- nem başkanı Ingiltere Dışiş- leri Bakanı Robin Cook'un önceki gün gerçekleştirdiği temaslannda Ankara, oluştu- rulacak formülün uygulana- bilırliği konusunda AB'den güvence istedi. Dışişleri Bakanlığı Söz- cüsü Büyükelçi N'ecati Ut- kan, dûn düzenlediği basın toplantısında, Cook'un ziya- retini ve Ortaklık Konseyi toplanttsının gerçekleşme olasılığını değerlendirdi. Ut- kan. Ortaklık Konseyi toplan- tısında masada iki belgenin olacağını. bunlardan birınin Türkiye için Avrupa Stateji- si belgesi. ikincisınin de dö- nem başkanlığının yapaca- ğı bildinm belgesi olacağı- nı söyledi. Strateji belgesinin Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkısiningeliştiril- mesıne yönelik önerilenn bu- lunduğunu, mali protokolün de bu stratejinin aynlmaz bır parçası olduğunu belırten Ut- kan, belgenin Türkiye açı- sından kabul edilebilir oldu- ğunu söyledi. tkıncı belgenin AB'nin Türkiye konusundaki ortak görüşünü yansıtacağını, Yu- nanistan'ın çekinceleri ne- deniy le şu aşamada böyle bır ortak görüşün oluşmadığını anlatan Utkan "Orada 15'ler adma bir rurum betirienme- silazım. \ncakburadabirgö- riiş birliği sağlanmazsa. İngil- tere 14"ler adtna görüş ilete- cektir. Bu da, yonıma bile ge- rek kalmadan. Nunanistan'ın tamanıın izoteedümesini or- tava kovuvor. Cook da 'Ya Odamız 20518 No'lu üyesi ve Yakacık Sağlık Ocağı Hekimi Dr. BERRİN ÖZTÜRK, Eşı METİN ÖZTÜRK, Çocuklan ÖZGE ÖZTÜRK ve SEZİN ÖZTÜRK ü. Babası SAMİ ÖZTÜRK ve Annesi KADRİYE ÖZTÜRK ü elim bir trafik kazası sonucu yitirdik. Tüm dostlannın. ailesinin ve meslektaşlannın başı sagolsun. DIYARBAKIR ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Da\acı Nursel Kaçmaz vekili tarafından davalı Mehmet Kaçmaz aleyhıne açılan boşanma davasının yapılan açık yar- gılaması sonunda. Karabük ılı Çamkent D 10 Blok, Daire 8 adresınde oturan davalı Mehmet Kaçmaz. aramalara rağmen adresınde bulunmadığından davalı hakkmda Dıyarbakır I. Aslıye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan 1997 623 esas \e 2.6.1998 tarihh duruşmaya kadar bu dava ile ılgilı ıb- raz etmek istedigi belgeleri göndermesi veya duruşmaya ge- tirmesi. mahkemede hazır olmadığı takdirde \e kendisinı ve- kille temsıl ettirmemesı halinde yokluğunda HUMK 509. 510. maddesi geregince karar veriieceği dava dilekçesı yenne kaim olmak üzere ılanen teblıS olunur. Basın. 15620 Bllgisayar Bilgisayarlı Muhasebe İ Otelclllfz - Turizm Bartnenlik Auto Cad R. 13 KURS KAYITLARIMIZ BASLA.MISTIR. LTUOEM EĞİTİM KURUMLARI Halaskargazi Cad. No: 2 1 2 Osmanbey "Tel: (02 12) 23O 02 32 / 33 - 234 35 76 KAĞIZMAıN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo-1996 225 Karar\o 1996 219 Hâkim: CengızTopaktas- 32338 Kâtıp \ahıî Atasoy Da\acı: Alı Gül - Mirza oğlu 1337 d.lu Kağızman Oluklu koyünden olup Şahindere mahallesmde oturur. Davahlar: I- Ahmet. Bekır oğlu adresi meçhul. 2- Mülkınaz. Ahmet kansı adresı meçhul. 3- Ebu- bekır. Ahmet oğlu adresi meçhul. 4- Ihsan. Ahmet oğlu adresı meçhul. 5- Ayşe. Ahmet kızı adresi meçhul 6- \afia. Ahmet kızı adresı meçhuİ. 7- Hazıneyı Malıyevi izafeten Kağızman Mal Mü- dûrlüjü Vekılr Av. Ayşe Yüce. Hazıne auıkatı Kağızman Da- va: Tapu ıptalı \e tescıl Davatanhi 09.06.1994 Karar tar: 10.12.1996 Davacının yukanda adlan yazılı davahlarafeyhme açmıs, olduğu tapu ıptali \e tescıl davasının yapılan yargılaması sonunda Kağızman Asliye Hukuk Mahkemesfnın 1996225 esas. 19%2Î9kararve 10.12 19Q6lanhlı karan ile davacının Şa- hindere Mahallesi 111 ada 93 parselin davalılar adma olan tapu kaydınm iptali ile M'K 639 2 maddesi geregince kendiü adma tescıline yönelik davasının reddme ılışkin hükmü da\ac: Ali Gül temyizetmekle hüküm Yargııay 8. Hukuk Daıresı'nın 19.01 1998 tarih \e 19973751 esas ve 1998-53 karar sayılı ılamıyla onanarak geldıği. onama karan davalılann adresleri meçhul oldu- ğundan \e tüm aramalara rağmen adreslen tespit edılemedıgınden karann davalılara 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müte- akıp maddelen geregince ilan yoluyla teblıgıne karar \erilmı$tir. llanın yayımlandığı lanhlen ıtıbaren ^ gün sonra ba^layacak 15 günlük tashıhı karar .süresınde. tashihı karar yoluna ba^v umlmadı- gı takdirde kesinleşecegı ılanen teblıg olunur. 27.4.1998 Basın: 21546 ÇINAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996 126- Karar No: 1997 153 Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar KadirZenol ve 24 arkadaşı aleyhıne mahkememize açı- lan cebri tescıl davasının yapılan açık yargılaması sonu- cunda: Davanın kabulüne karar verilmiş, Diyarbakır ili Çınar ilçesi Belenlı köyünde kain 9 parsel sayılı taşın- mazın davacı DSl Genel Müdürlüğü tarafından kamu- laştınlan 2.093 m2'lık kısmına isabet eden oranda da- valılann hisselerinin ıptali ile davacı DSl Genel Müdür- lüğü adına tapuya tescıline karar verilmiş. davalılardan Abdülcabbar Abdülcelıl oğlu Tayibe Abdülcebbar kızı. Abdulvahap Ahmet oğlu Mesnet Abdülaziz kızı ile Makbule Abdülaziz kızına yapılan tüm araştırmalara rağmen gerekli tebliğler duruşma aşamasında da yapı- lamamış olmakla. işbu hüküm özetinın adı geçenlere tebliğ yenne aeçerli olmak üzere ılanen tebliğ olunur. Basın: 13184 ÇESAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1995 143/Karar No: 199797 Davacı DSl Genel Müdürlüğü'nü izafeten Diyarbakır DSl 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Zeynelabklin Tan tarafından davalılar Selvi Özbudak ve müşterekleri aleyhlerine mahke- memıze ikame olunan cebn tescil davasımn yapıian yargıla- ması sonucunda. davanın kabulüne karar verilmiştir. Dava ko- nusu Diyarbakır ili Çınar ilçesi Altınakar köyü Tezharap mev- kiinde kain 87 nolu parselden ıfraz olunup aynlan 4268 m2 yüzölçümündekı 139 sayılı parsel. 7640 m2 yüzölçümündekı 140 sayılı parsel ile 4155 m2 yüzölçümündeki 141 parsel sa- yılı ta>ınmazlann davacı DSl Genel Müdürlüğü adına tapuya tescülerine karar venlmekle. davalılardan Selvi Özbudak, Ka- sım Bitken ile ölü Celile Işık mırasçılan Mehmet Neytullah Tartan. Mehmet Celalettin Tartan. Mehmet Sıddık tartan. Mehmet Bahri Tartan veZekenya Tartan'a yargılama aşmala- nnda da gerekli tebliğler adreslerinin meçhul olması sebebiy- lc ilan yoluyla yapılmış olmakla. söz konusu ışbu hüküm öze- tinın de adı geçenlere tebliğ yerine geçerlı olmak üzere ılanen teblıeı ilan olunur. Basın: 13181 15'leradına yada 141er adı- na sunuş yapacağım. taah- hütleri de 14"ler adına yapa- cağım' dedi. Geçerli olan 15'ler adma yapılmasıdır. .An- cak bir tek üye engelliyorsa. 14"lerieyapıİir''dedi. Yunanistan'ın mali proto- kolü engellemesi durumun- da strateji belgesinin de uy- gulanamayacağını belirten Utkan "Dolayısıyla belgenin bürünlüğünün hozulmama- sı lazım. Bu bildirimin 15'ler mi 14'ler mi adına yapılaca- ğı şu anda belirsiz. 15'ler adn na yapıiırsa nasıL 14'ler adı- na yapılırsa nasıl uy gulana- bilir konulan belirsiz"" dıye konuştu. Utkan. 14'lerin verecek- leri güvencenin kabul edilıp edılmeyecegi ile ılgiii birso- ruya şuyanıtı verdi: "Bu olasılığı reddetmiyo- ruiTL 14'lersrratpjibeioesinin bürünlüğünün korııvacağı- m. yapacaklannı ilan edtrse müzakt'rezı'minioluşur. 14+1 ilk ke/ uvgulanmıvor. Yuna- nistan'ın itirazı, Türkhe'ye ödenecek para AB kay nak- lanndan yapılırsageçerliola- bilir. .VB'de 14 ülke ve Yuna- nistan ayn düşünüyor. 14'ü stratejinin uy gulanmasını is- tiyor, 1 tanesi istemiyor. Biz 14 üIke Ue çalışabiliriz. Yeter ki bize vapılacak öneri belir- ginleşsin. İstedikleri OK'nin yapılması ve Cardiff'te bir ileri adını atmak." Yunanistan: Mümkün değil Yunanistan'ın Türkiye Bü- yükelçisi Dimitrios Ne/eritts FP Genel Başkanı RecaiKu- tan ile yaptığı görüşmenin ardından. gazetecılerin so- rulan üzerine mali yardım- larda AB'nin mevcut siste- minin 14-^1 şeklindeki bir formüle uygun olmadığını söyledi. Nezeritis şunlan kay- detti: "İngiltere Dışişleri Ba- kanı Rohin Cook'un konuy- la ilgili açıklamasını görme- dim. Ancak 14+1 şeklinde gerçekJeştirik'bikt'ek yardım. AB sistemine uygun bir çö- züm olamaz, konuyla ilgili tam emin olmadığım için bir şe> söyiemek istemiyorum." Suudi Arabistan İki hemşire bağışlandı D^ HaberlerServisi -Su- udi Arabistan'da 1996 yı- lında Avustralyalı birhem- şireyi öldürmek suçundan yargılanarak ölüme mah- kum edilen iki İngiliz hem- şire Kral Fahd tarafından bağışlandı. Londra'daki Suudı Ara- bistan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada. Kral Fahd'ınDeborahPaiTv \e Lucille McLauchlan adlı hemşirelcrin cezaevınde geçirdiğı süre göz önüne âüınarak salıverilmesını em- rettiği ve hemşirelerin iki gün içinde Ingiltere'ye dö- necekleri bildinldi. BBC televizyonu tngil- tere Başbakanı Töny Bla- ir'in sözcüsünün " Başba- kanın. Kral Fahd'ın bu jes- h'nden ötiirii minnettar ol- duğunu ve bunun kralın son derece insancıl bir dav- ranışı olarak görüleceğini" belirttiğıni duyurdu. Öte yandan. öldürülen Avustralyalı Yvonne Gil- ftırd'un erkek kardeşi Frank Giiford hemşirelerin affe- dilmesine karşı çıktı, Gil- ford'ın avukatı Michael Ab- botttarafından yapılan açık- lamada cinayetle suçlanan hemşirelerin tazmınat öde- meden affedılmeleri haJin- de mahkemeye başvuraca- ğı kaydedildi. Frank Gıl- ford. Suudi Arabistan "da yargılanan İngiliz hemşi- relerin ölüm cezasınaçarp- tınlmamaları halinde "kan parasf" olarak 1.1 milyon dolarödemelerinı kabul et- miştı. Gilford bu paray ı kan parası değil tazminat olarak gördügünü söylerken hem- şirelerin avukatı Salih El Heyelan bunun kan parası olarak tanınmaması duru- munda parayı ödemeye yet- kisi olmadığını söyledi. MÜFLİS N VE N DIŞ TİC. AŞ-R\S TEKSTİL SAN. VE TİC. A§ - GÖK MJR Gİ\İM SAN. VE TİC AŞ İFL4S İDARESİ'NDEN PAZARLIKLAGAYRfcVIENKUL SATIŞ İLANI 1998 2lflas Vfüfîıs Ras Tekstıl San ve Tıc. AŞ'ye ait lzmir ılı Bomova ılçesı Ka- zımdınk Mahallesi, Narlıköyu mevkıı. ada no 323. parsel no. 32 ve 69'da kayıtlı bulunan gayrımenkul. muhammen bedelınden a>agı olma- mak uzere pazarlık suretıyk satışa çıkarılmıştır Tapu kaydı: Pazarlık suretı ile satışa arz edilen gayrımenkuller tapunun lzmir ılı Bomova ılçe- sı Kazımdırik mahallesi. N'arlıkoyü mevkıı. ada no: 323. parsel no. 32 de kayıtlı 223 ın2 yüzölçümlü kargır depodur Yine lzmir ili. Bomov a ilçe- si Kazımdınk mahallesi. Narlıkuyu me\ kıı. ada no' 323. parsel nc 69da kayıtlı bulunan gaynmenkul. 4"* m2 yüzölçümlü ıkı katlı kargır bûro ve depo vasfındadır. Irnar durumu: 32 nolu parsel. Bomova Beledrvesı'nın 21 01 1998 tanhve 98 270-2"! sayılı vazılan ve ekli plan suretine göre yesıl alan ve yolda kalmaktadır 69 nolu parselin bırkısmı keni.vel çalış- maalanmda. btrktsmı yolda kalmaktadır 3W4sayılıyasanm 18.madde- sıne labıdır Hali hazır duruımı: Her iki taşmma? da İ7mır ılı Bomova licesı Kazımdırık mahaliesı Nariıdere mevkıı 2% 3 sokak no: 10 adre- sınde olup. 32 nolu parsel uzennde tek katlı 3 sınıf mşaat larzında 223 m2 kullanım alanlı. yanlan tuğla örgülıi. çelık konstrüksiyon ûzerı oluk- lu atarmit kaplı çatılı. zemmler paledyen kaplama. çatı ve duvarlar fasa- rit boya. cephe ra>lı celık kapılı. halen atölye olarak kullanılan bır bma bulunmaktadır 69 nolu parsel üzennde zemın * 1 kat - eekme kat ol- mak üzere iki ve çekme katlı betonarme karkas bır bınj bulunmaktadır. Zemın kat: 2. sınıf mşaat tarzındı 4"9 m2 kulhnırr alanlı atölye. danış- ma odası. 2 oda.ttC den ıbaret bır bölümdür Bölûmûn zemm len gınş ve hol mermer. atölyeler karo taş. pencereler demır doSrama. yaâlı boyalı vedemırparmaklıklı.duvarlarbadanahdır l.kat 2.sınıfınşaattarzında 4 7 9 m2 kuüanım alanlı olup merdıvenler mermer demır parmaklıklı ve kupesteh. kapılar cılalı ahsap. duv arlar kısmen saten v e plastık badanah- dır. Bölûm I revır. I WCılekesimhanedenıbarertır Çekme (son I kat Ön ve arka cephelerde parepet duvar. karo tas dösemelı 2 adec balkon. dö^e- me. merdıvenlerle antre mermer. atölye karo tas. kapılar kalıtelı cılalı ah- şap. odalar ve antre kısmen saten boya v e alçı süsleme faserit boyadır. bi- nanın dış cephesi kaleterasıt sıva olup. tüm dış pencereler demır doğrama yağlı boyalıdır. bölüm 230 m2 kullanım alanlıdır Bu katta idarı bölüm olarak4oda 1 mutfak. WC'den ıbarettır Odalar saten bovalıolupdmar- dan duvara halı kaplıdır. Taşmmazlann bulunduklan cevre tamamen olusmus. sanayı tesıslen ile çevnlıdır. Muhammen bedeli: Her ıkı taşınmazın muhammen bedelı 10.600.000 000.- TL'dır (on milvar altı vûz milyonı Satış şartlan: 1. Satış: 27 Mayıs 1998 Çarşamba günû saat 14 00te 859 Sokak Sa- ray lşhanı A Blok Kat: 2 205 Konak tzmir adresınde yapılacaktır 2. Satış muhammen bedelden asağı olmamak uzere pazarlık sureıı ile satılacaktır. Satısa iştırak edeceklerm satıs tarıhı olan 2•" \kyıs 1998 Çar- şamba günü saat 14. OO'ten önce muhammen bedelın yüzde 20'sı oranın- da teminatyatırmakzorundadır Satışa ıştırak edecekler. yazılı oiarak tek- . lıflerinı itlas ıdaresıne tevdı edeceklerdır. 3. Satış bedelı net olup. KDV. DP. tapu alım satım harclan gıbi tûriı masraflaralıcıya aıttır. Ihaleenyüksektekhftebulunanayapıhr Fhale be- delı yatınlan temınata tamamlanması ıçcın ıhale alıcısına yedı günlük sü- re verılebilir Bu sure ıçensmde. ıhale bedelı yatırılmad/ğı takdirde yalı- nlan temınat hıçbır hükme hacet kalmaksızın nıasaya ırat kaydedılır. If- las idaresi satışı yapıp yapmamakta serbesttır. 4. Satısa ıştırak edecekler. gayrımenkulun hali hazır durumunu gör- müş. şartnameyı okumuş ve kapsamını aynen kabul etmiş savılırlar. Da- ha fazla bılgı almak ısteyenlerın. satışın vapılacağı 859 Sokak Saray lş- hanı \ Blok Kat 2 205 Konak-lzmıradreMne şahsen mtiracaat elmelerı. satış şartnamesının bır suretınm Izmır 11 lcra le tflas Mıidürluğû'nün divanhanesinde asılı bulunduğu. masrafı venldığı takdirde ısteyen alıcı- ya göndenlebıleceğı hususu tehlığ olunur. Basın: 22247
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog