Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Türk Kalp Vakfı'nın başarısı • Istanbul Haber Senisi - Türk Kalp Vakfı'nın, A\rupa Kalp Biriiği Yönetim Konseyi'ne seçildiği bildirildi. Türk Kalp Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönerim Kurulu Başkanı Çetin Yıldınmakın yaptığı açıklamada. 22 Av rupa ülkesinden 26 vakıf ve derneğin üye olduğu Avrupa Kalp Birliğinin. Yunanistan'da yapılan toplantısında. Türk Kalp Vakfı 'nın, toplantıya katilan tüm üyelerin oylanyla Avrupa Kalp Birliğı'nin yönetiminden sorumlu konseyine seçıldiğini bildirdi. Ümraniye MHP'ye saldın • İstanbul Haber Servisi - Cmranıve'de. MHP ilçe temsilciliğıne 3 adet molotofkokteyli atıldı. Olayda can kaybı olmazken bınada maddi hasar meydana geldi. Polis, saldınyı gerçekleştiren kışılenn olay yennden yaya olarak uzaklaştığını belirterek çevrede geniş caplı operasyon başlatıldığinı kaydetti. Mehmet Batallı yurda döndü • İstanbul Haber Servisi - Lübnan'daki temaslannı tamamlayan Devlet Bakanı Mehmet Batallı ve beraberindeki heyet yurda döndü. Lübnan'da Enerji, Sanayi ve Bayındırlık bakanlanyla görüştüklerini ifade eden Batallı. Türk müteahhitlık şirketlennın Beyrut'ta büyük işler yapacağma inandığını söyledi. Çevre proje yanşması • İstanbul Haber Servisi - Utanbul Fatıh Kolejı tarafından bu yıl altıncisı düzenlenen 'L'lusal Çevxe Proje Yanşması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Ülke genelinde 81 ortaokul ve lise öğrencisinin 58 proje ile katıldığı yanşmada binnciliğe, 'Lazer Işığı ile "îlmesi ve si' projesi Ue . .. Malatva Özel Rahime Batu Lisesi öğrencisi Kenan Şeftalicioglu layık görüldü. Öğretim üyesi aranıyor • İstanbul Haber Senisi - Türkiye"nın en büyük ve en eski yükseköğretim kurumu olan İstanbul Üniversitesi (İC) öğretim üyesi anyor. 10 Rektörlüğü'nden bir gazeteye verilen ilanda. üniversiteye bağlı çeşitli fakülte ve enstitüler ile yüksekokul ve konservatuvar ıçin, 2457 sayılı yasa hükümleri uyannca devamlı statüde 43'ü profesör. 62'si doçent, 20'si de v ardımcı doçent olmak üzere toplam 125 öğretim üyesi almacağı belirtildi. Adaylann. gerekli belgeler ile 15 gün içinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na başvurmalan gerekiyor. Rektöre pratesto • İstanbul Haber Servisi - Çanakkale Üniversitesi'nden bir grup öğrencı imzasıyla dün yapılan yazılı açıklamada. Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'in 41 öğrenci hakkında soruşturma açtırdığı belirtilerek bu soruşturmalann geri alırunası istendi. 112 HDIP ACH • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Sağlık Müdürü Me'imet Salman. 112 Acıl Yardım ve Kurtarma Hizmetleri'nin İstanbul gerelınde 25 istasyonda 27 doranımlı ambulansla kesntisiz hizmet verdiğini belrtti. Ihban alan ekibın 1 dakka içinde yola çıktığmı kaydeden Salman. trafiğin sıkşıklığı. araçlann yol vernemesı. sokak tabelalanmn eksikliği gibi dıınmlar yüzünden arroulanslann olay yerine gitnekte gecikriğine dikkat çeki. Salman. basının insaılan bılgilendirmede yarlımcı olmasmı istedi. Tirtan eylemi • stanbul Haber Servisi - Istnbul Tıp Fakültesi Dihekimhği Bölümü'nde bir sündir devam eden türban eyimi dün yıne yapıldı. Önce Dihekimliği önünde oturma eyrmi yapan grup daha sonra Tenel Bilimlere kadar yüüdü ve Dasın açıklaması yatı. Çeşiili sloganlann atıiıgı eyleme polıs mdahale etnıedi. Devlet okullannm gösterdiği başanyı gösteremeyen bazı özel okullar, 1998-1999 öğretim yılının fiyatlannı belirledi Ozel okııflara ilgî azabyor• Eğitimde yüzde 1.5 paya sahip özel okullann ÖSS başanlan düştü. Fiyatlann 2 milyar liraya çıkması özel okullara olan ilginin azalmasma neden oldu. Okul sahipleri devletten teşvik istiyor. Hazine Müsteşarlığı'nın 1996 yılında okullara 5 trilyon lira teşvik verdiği belirlendi. Devlet okullannda okuyan öğrencilerin üniversite sınavlannda daha başanlı olduğu ortaya çıktı. YUSUFZİYAAY Eğıtim sıstemi içinde yüzde 1.5 pa- ya sahip özel okullar. milyarlık öğre- tim ücretlerine karşın devletten teşv ik beklıyor. Özel okul sahiplerinin. dev- letin kendilerine teşvik vermediği id- diasına karşın özel okullara Hazine Müsteşarlığı'nca 1996'da 5 trilyon lıra yatırım teşviki venldiği belirlendi. Yıl- lık ücretlerinin 2 milyara yaklaşması. özel okullara ilgıyi azalttı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın(MEB|başlattığıreform çalışmalanyla milyarlık özel okullan aratmayacak. vabancı dil ve bilgisavar destekli ücretsiz devlet okullan vay- gınjaşıyor. Özel okullardaki doluluk oranı yüz- de 50 civannda seyrederken okul sa- hipleri bu kapasitenin devletin teşv ik- leriyledoldurulmasını istıvor. Okul sa- hipleri, 184 bin 429 özel okul öğrenci- sinden alınan okul ücretleriyle devle- tin 9 trilyon lira civarında bir yükten kurtulduğunu, devlet teşviklerinin art- tmlması durumunda kapasitenin arta- rak devlete "katküannın" 18 trilyona çıkacağını savunuyorlar. Devletin ken- dilerine teşvik vermemesinden yakın- masına karşın özel okullara 1996'da Hazine Müsteşarlığı'nca 5 trilyon 234 milyar lira yatınm teşviki verildi. Ozel okul sahipleri. teşvik isteme nedenleri arasında Türkiye genelinde- kı 1264 özel okulun 12 bın 200 öğret- men ve 6 bin hizmetlinin maaşlannı ödeyerek "dev letin sırtından yük aldık- lan" iddiasını ortaya koyuyor. Milyarlık eğitim ücretleri nedeniyle bu okullarda 1991-92 öğretim yılında okul başına 210 öğrenci düşerken sayı 1996'da 146'ya düştü. Milyarlık yıllık ücretleri. geçen yıl 8 bin öğren- cinin yerleştirildiği özel okullara bu yı 2 bin 321 kontenjan için yalnızca 1723 öğrencinin başvurmasına neden oldu. Özel okullar, yüksek kalitede eğitirr. verdiklerini savunmalarına karşın de\ - let okullannın üniversite gin-ş sınav ın- da gösterdikleri başanyı, bu yıl yaka- layamadı. Bu yılki ÖSS'de en başan I. okullar devlete ait fen liseleri oldu. Devlete ait Anadolu liseleri ÖSS başa- n sıralamasında ikinci olurken velile- rin öğrenci başına milyarlarca lira üc- ret ödediği özel okullar. bu yılki ÖSS'de başan sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Bazı özel okullarda açtklanan 1998- 1999 dönemi fiyatlanysa şöyle: Kültür Koleji Anaokulu 800 milyon, ilkokul 950 milyon, ortaokulu 1 milyar 100 milyon. lisesine de 1 milyar 400 milyon. Şişli Terakkf nin anaokulu ve ilkokul 915 milyon, ortaokul ve lise bölümleri 965 milyon. Uğur Koleji'nin anaokulu 1 milyar 100 milyon, ilkokul 1 milyar 150 milyon. ortaokul 1 milyar 300 milyon. lise hazırlık 1 milyar 400 milyon, lise bölümü 1 milyar 300 mil- yon. Gökdil Lisesi anaokulu ve ilkokul 1 milyar, ortaokul ve lise hazırlık sını- fı 1 milyar 300 milyon lira istiyor. Ye- ni L'fuklar Koleji'nin anaokulu 4 bin dolar. ilkokul, ortaokulu ve lise bölü- mü 6 bin 500 dolar. Prestij Koleji'nin anaokulu 500 milyon, ilkokul 750 mil- yon, ortaokul ve lise bölümü 1 milyar 70 milyon. Taş tlköğretim Okulu'nun anaokulu 715 milyon, ilkokul 990 mil- yon, ortaokul bölümü 1 milyar40 mil- yon. Gürsoy Okullan'nın anaokulu 800 milyon, ilkokul 960 milyon. orta- okul 1 milyar 388 milyon, lise hazırlık 1 milyar, lise 1 milyar 700 milyon. Ar- El Koleji'nin anaokulu 580 milyon, il- kokul 860 milyon. ortaokul. lise hazır- lık ve lise bölümü 1 milyar 200 milyon. tlke Okullan'nın anaokulu ve ilkokul 950 milyon, ortaokul. lise hazırlık ve lise kısımlan 1 milyar 200 milyon. Cent Koleji'nin anaokulu 675 milyon. ilkokul 875 milyon, ortaokul ve lise bölümlen 1 milyar 80 milyon. Cür: soruşturma saptırıldı Demokrasi insan haklan ve banş mitingi • İHD'nin 23 Mayıs'ta düzenleyeceği ve çok sayıda sivil toplum örgütü ile partinin destek verdiği mitingde. insan haklan savunuculanna yönelik baskılar, saldınlar protesto edilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürtmı) - İnsan Haklan Derneği(lHD) Genel Sek- reteri Nazmi Gür. Akın Birdai'ın uğradığı saldın- ya ilişkin soruşturmada "bir arpa boyu yol alına- madığınr belirterek "Baş- bakan Yılmaz'ın açıkla- malanndan sonra soruş- turma ciddi bir şekilde sap- nnku. Diğerolaylardakigi- bi faiUerin meçhul kalma- sından, olayın örtfoas edil- mesinden endişeliyiz" de- di. Avnıpa Konseyi Genel Sekreten Daniel Tarschys bir açtklama yaparak sal- dtnyı kınadı. Nazmi Gür. 23 Mayıs'ta Abdi lpekçi Parkı'nda dü- zenlenecek "Demokrasi, insan haklan ve banş" mi- tingine destek verecek ba- zı kurum temsilcileriyle birlikte İHD Genel Merke- zi'nde dün basın toplantısı düzenledi. Gür, tüm sivil toplum örgütlerine destek çağrısında bulundu. Bir- dal, dün yoğun bakımdan çıkanlarak servise alındı. Hastane yetkilileri Bir- dal'ın gelecek hafta tabur- cu edilebileceğini belirtti- ler Gür. "Sayın BirdaU doktorlann uygun gördü- ğü bir süre bu servisteteda- vi görecek. Sağ kolda dk*> sekten itibaren his var ama motor güç yok. Yani hare- ket ettiremiyor. 21 günlük fizik tedavinin ardından karar verilecek. Operasyon söz konusu olabilir. Sol aya- ğı kırık. İyileştikten sonra ortopedisrJer bu konuda ne yapılacağına karar vere- cekler. Hâlâ çok sınırlı say>- da ziyaretçi kabul ediliyor" dedi" Birdal'a yapılan silahlı saldınya ilişkin soruştur- manın saptınldığını savu- nan Gür. İHD ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin uzman hukukçulanndan oluşan bir izleme komitesi kurduklannı belirtti. Olay öncesi ve sonrasının titiz- likle araştınlacağını belir- ten Nazmi Gür. "Sakık'ın itiraflan olarak belli mer- kezierce başına sızdınlan ve Birdal'ı hedef alan tüm yazılar derlenecek. Gerek- li incelemelerin ardından davalar açılacak. Saklınnın ardından yaşanan süreç de incelenecek ve bu konuda hazuianacak rapor, başta TBMM olmak üzere Ugiü tüm kurumlara ilerilecek" dıye konuştu. İHD Genel Sekreten Gür, "Demokrasi, insan haklan ve banş" mitingin- de insan haklan savunucu- lanna yönelik saldınlara banşçıl bir şekilde yanıt verileceğini söyledi, 23 May ıs'ta düzenlenecek mi- tingin dönüm noktası ola- cağını vurgulayan Gür. in- san haklan savunuculan- nın. "karanlığa degiL ay- dınlığa gidişi" gösterecek- lerini söyledi. SaitFcrikAbastyanık anılıyor Sait Faik Abasıv anık. ölümünün 44. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Ünlü öykü yazan, ilk olarak pazar giinü Ada Dostlan Demeği'nin girişimlerhle Burga/ada'da 21. ke/ hatııiandı. Voğun vağmur ve hava muhalefetine karşın Sait Faik'i sevenler, saat 12.00'dc Sait Faik Meydanı'ndaki büstün önünde yerlcrini almışlardı. Abasıvanık'ın mü/e haline dönüştüriilen evinin önünde başlavan etkinlikler, Kalpazankava'da dü/enlenen törenle sürdü. Etkinliğe Adalar Kaymakamı Mustafa Karsakoğlu, Ada Dostlan Derneği Başkanı ve günün düzenley ktsi Perihan Ergun, Şükran KurdakuL İsa Çelik. Turhan Günav. Semih Pbrov gibi isimler katıldılar. Yaman Tüzcet .vönetimindeki \1SM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi) öğreBcileri, Sait Faik anısına bir gösteri sunarken Seıgi Dostlan Çocuk Korosu, Ruhi Su türküleriyk- katıldılar programa. Fadime Göktepe'nin de katıldığı törende, Femıh Doğan'ın 1954 Mayısı'nda Sait Faik'in ölümü nedenivle Akbaba'da yavımlanan karikatürü de izlev iciiere dağitıldı. Törende daha sonra bu yılın Sait FaikÖyküÖdüliı'Dedeğer bulunan vuzar Erdal Öz ve Orhan Duru'va birer plaket verildi. Sait Faik Öykü Yanşnnası Odül Töreni de bugün saat 18.00'de Darü^şafaka Çetin Berkmen Spor Tesisleri'nde gerçekkşecek. İçişlerî Bakanı Başesgioğlu 'Akın Birdal'ı vuranlan mutlaka bulmamız gerekli' • tçışleri Bakanı Murat Başesgioğlu. İHD Genel Başkanı Akın Birdal'ın vurulmasıyla ilgili olarak 'Çok ciddi maddi delillere ulaştık. değerlendiriyoruz' diye konuştu. Başesgioğlu, kimlerin ve hangi kurumlann korunması gerektiğini gözden geçirerek standarda kavuşturacaklannı söyledi. EVtNGÖKTAŞ ANKARA-lçişleri Baka- nı Murat Başesgioğlu. İHD Genel Başkanı Akın Bir- dal'a silahlı saldın konusun- da çok ciddi maddi delillere ulaştıklannı bildirdi. Cumhuriyet'e açıklama yapan Başesgioğlu. Birdal'a yönelik saldınnın polemik konusu edildiğini belirterek "Bütün dnavederi olduğu gi- bi, bu olayı mutlaka aydın- latmamız gerekiyor. Sayın Birdal'ın yaşryor olması çok sevindirid bir otay" dedi. Soruşturmayı DGM Sav - cılığı'nın yürüttüğüne işaret eden Başesgioğlu, şunlan söyledi: "Bizimşuandayap- tığımız, DGM savcısının tali- maflan doğrultusunda, bul- duğumıız maddi delilleri de- ğerlendirmektir. Birdal'ın 0SYM BAŞKANI DR. FETHl TOKER YÖK 'ÜN TEK SINA V MODELİNE KARŞI ÇIKTI OSYS karmaşası istifa geâi'diANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğrenci Seçme ve Yerleştırme Merke- zj (ÖSYM) Başkanı Dr FethiTokerın. üniversite sınavına ilişkin proje konu- sunda YükseköğTetım Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. KemalGürüz ile an- laşmazlığa düşerek istıfa ettiği ortaya çıktı. "YÖK tarafından aüresiz izinli savıldım" di- yerek görev ine dönmeye- ceği mesajı \eren Toker. 'tek basamakh nniversite modeli'nin kesinlikle Türkiye koşullanna uy- gun olmadığını söyledi. YÖK'ün, 'tek basa- makh, ortaögretim başan puanını ön plana çıkaran ve alanlarla ilgili tercihler- de ek puan verilmesini" öngören sınav modeli, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'ce onay görmedi. Milli Eğitim Bakanlığı. YÖK'ün, bakanlığın gö- rüşü alınmadan kamu- oyuna sunduğu tek sınav modelinin yeterince tartışılmadığını sa- vunurken OSYM de. Türkiye koşulla- nna uygun bulmadıgı modelin yaşama geçinlmesinı istemiyor. ÖSYM ve ba- kanlığı YÖK'le anlaşmazlığa düşüren proje eğitim uzmanlanndan da destek eöımüvor. Geçen hafta önemli birprojede gorev almak üzere süresiz izne aynldığı söy- lenen ÖSYM Başkanı Dr. Fethi To- ker'in istifa ettiği öğrenildi. Mev zuat uyannca ataması YÖK Baş- kanı'nca yapılan Toker'in. YÖK Başka- nı Prof. Dr. Gürüz'le anlaşmazlığa dü- şerek görevinden aynldığı belirtildi. Ancak. ÖSYM Başkanlığf nca geçen hafta yapılan açıklamada 'Fethi To- ker'in kapsamlı bir projeyi yürütmek üzere yıllık izne aynldığı' iddia edilmiş- tı. Çevre soruttu beyazperdede Kültür Servisi - Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşen 2. Ulusiararası Bodrum Çevre Fîknleri FestivalL 4-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Doğal Havatı Koruma Derneği danışmanbğında TÜRSAK (Târkiye Sinema v e Audiovisuel Köhiir Vakfı) tarafından düzenlenen festrv^aı programı, TÜRSAK Başkanı Müjde Ar tarafhıdan başına tanıtıldı. Ar, festh alde doğal v« tarihsd çevTeye müdaJuüenin sonuçlan ve bunlann canh yaşvra üzerindeki etkikrini bey azperdeye > ansıtan niteiikli ürünler sergileyecekkrini beürttL Toker, Cumhuriyet'e yaptığı açıkla- mada, tek basamakh mo- delin mevcut sistemi daha da karmaşaya sürükleye- ceğini belirtti. 'İstifa edip etmediği' sorusuna da "YÖK'çe yühk izinli sayıl- dım" diyerek istifa ettiği mesajını veren Toker, bu konuda daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi. Toker, Öğrenci Yerleştir- me Sınâvı'na (ÖYŞ) iliş- kin hazırlıklar tamamjan- dığı için ypkluğünda önemli bir soruhçıkmaya- cağını vurgiiladt! "Her türtüçahşma arkadaşlarca yapıhyor" diyen Toker, göreve geri dönmeyecegi' imasında da bulundu. . . *• Ö. Y.S' ye girmeden bu fuarı mutlaka ziyaret edin!.. TURK ÜNİVERSİTELERİ ve ÖZEL OKULLAR FUARI ™ TURKIYE'NIN EN IYI OKULLARI BU FUARDA: İstanbu! Teknik Üniversiiesi • Yıldız Teknik Üniversitesi • Hacettepe Üniversitesi • Gazi Üniversitesi • Karadeniz Teknik Üniversitesi • Beykent Üniversitesi • Doğuş Üniversitesi • Feyziye Mektepleri Vakfı • Maltepe Üniversitesi • Girne Amerikan Üniversitesi • Ulusiararası Amerikan Üniversitesi • Ulusiararası Kıbrıs Üniversitesi • Yakındogu Üniversitesi • Doğu Akdeniz Üniversitesi • Lefke Avrupa Üniversitesi • TED İstanbul Koleji • Yüzyıl Işıl Okullan • MEF Okullan • Özel Yeni Yıldız Eğitim Kurumları • Yeni Dünya Eğitim Kurumları • Özel İzmir İleri Eğitim Kurumları • B.J.K Koleji • Beykent Eğitim Kurumları THE MARMARA OTELI. TAKSIM - İSTANBUL 22 - 23 - 24 MAYIS 1998 Saat: 11:00 - 19:00 • •• c •• • • • I n n 23 Mayis 1998, Saat 14D0: 23 Mayıs 1998, Saat 15:00: 23 Mayıs 1998, Saat 16:00: 23 Mayıs 1998, Saat 17HW: 23 Mayıs 1998, Saat 18:00: 24 Mayıs 1998, Saat 15:00: 24 Mayıs 1998, Saat 14:00: 24 Mayıs 1998, Saat 16:00: 24 Mayıs 1998, Saat 16:30: Y.T.Û. İ.T.Ü. G.Ü. MEF Yüzyıl Iş D.Ü. İ.T.Ü H.Ü. Y.D. - Prof. Yahya K.(Bflgi Wny««) > - Doç. Dr. Tülın Kılıçarslan (Data Show?) - Yrd. Doç. Hale Kûnûçen (İletlsim - HaNda illşkitef) - Doç. Dr. Zoya Tuyebakhova (Eğitsd Etkinllkteftn Fen EğrBmindHd RolC ve Önemi) - Esra Arslan (Data Show?) - Prof. Dr. Gönûl Yenersoy (Eğitimde Toplam Kalite) - Dr. Gülnur Ooğanay (Soıyal Bilgiler Eğitiminde Probtem Çözme Yontemi) - Burçın Ero! (Eğitimde Toplam Kalite) - CMçme-Değeriendirme Bölüm Bşk. Mehmet Türkkan (ÖSS-ÖYS'nin Use Eğttlml Üzerindeki Etkileri) -Ukalnna C&mm tm Ot« F PANAJANS Okullar Rehberi Satışı fuar ve semınerlere giriş serbesttir! yaşıyor olması. bu olaya iliş- kin ip uçlanm değerlendir- mesi ve olayın avdınlanması açısından çok sevindirici. Savcının nezaretinde heroia- vı olduğu gibi, bu olayı da mutiaka aydınlatmamız ge- rekiyor. Sryasi irade olarak bu soruşturmanın arkasına karariüığımızı koyduk. l- manm bu olay en ktsa süre- deavdınlanır." Başesgioğlu, Başbakan Mesut Yılmaz'ın "olayınör- güt içi hesaplaşma olduğu" şeklindeki açıklamasınm anımsatılması üzermer'fl»- vir. ben Savın Başbakammız- la bizzat bu konuyu konuş- tum. Öyle bir söz sövlemedi- 0ni. sözlerinin çarpıtıldtğını söyledi" dıye konuştu. Yaptıklan bir çalışma ile bundan sonra kimlerin ve hangi kurumlann korunma- sı gerektiği konusunu göz- den geçirip belli standarda kavuşturacaklannı anlatan Başesgioğlu. "Sayın Birdal ve onun gibi korunması gere- kirken berhangi başvuruda bulutımayaruann tespiri ya- pılıp bundan sonra çok iyi ko- runmaya başlayacak'" dedi. Yüksel'e ara formûl Başesgioğlu. Balıkesir Valisi Alaaddin Yüksel'in Emniyet Genel Müdürlü- ğü'ne dönmesini öngören Danıştay karan konusunda, "Danıştay karannı uygula- mak zorundayiz. Savın Yük- sel'le konuyu görüşüp bir formül bulmaya çalışaca- ğrnı" dedi. Başesgioğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daıre Başkanı Zeki Urgan- aoğlu'nun "polis terfisindc siyasi kontenjan isteğint" karşı çıkarak görevi bıraktı- ğma ilişkin haberi değerlen- dirirken "Benim böylebirşe- yi istemem söz konusu değii- dir. Hem istesem büe benim muhatabun bellktir. personel daire başkanını böyle bir ko- nuda muhataparmam" diye konuştu. Başesgioğlu. bu konunun basma yanlış yansıtıldığını ileri sürdü. Gürcistan sunrına Türk desteği ANK.\R.A (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Kafkas- lar'daki komşusu Gürcistan sınmndaki birliklerine teç- hizat yardımı yapacak. Bu yöndeki karar Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadavı'nm 16 Ni- san'da Gürcıstan'a yaptığı ziyaret sırastnda kararlaştı- nldı. Karadayı'nın zıyaretiy- le Kafkasya'ya askeri ağırlı- ğını da koyan Türkiye, Gür- cistan sınmndaki Rusbirlik- lerinin yaz aylannda bu böl- geden çekilmesinin ardından tek başına sının koruyacak olan Gürcü askerlerine aske- ri destek ve eğitim yardımı yapacak. Türkiye. deniz gü- cünü arttırmak amacıyla Gürcistan'adahaönce2adet arama kurtarma gemisi hibe etmiştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog