Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 1998 PERŞEMBE HABERLER Tiyatro festivali Müva'lı açüışta AndayJ a ödül Kiiltür Servisi - Istanbul Kültür ve Sanat Vakffnın düzenledigı Uluslararası İs- tanbul Tivatro Festivali ön- ceki akşam onuncu kez bu- luştuizleyıdlerle ŞakirEc- zaabaşı. Atatürk'ün "L Ike- ier çeşitiidir. ama uygarük birdir. Bir uiusun Uerteme- si için biricik uygariığa ka- ulniasışarttır*'sozlennı ha- tırlatarak başlattı geceyı ve Türk rıyatrosunun gelışımı üzerine kısa bır tanhçe sun- du. Zuhal Olcay \e Haluk Bilginer'm sundugu gece- ninılkkonuklan l99SOnur Ödülleri'nın sahıplen Me- Kh Cevdet Anday ve Rus- ya'daki Taganka Tıyatro- su'nun kurucusu. yönet- men Yuri Lyubimov'du. Odülünü geçen yılın Onur Ödülü sahibı Yıldız Ken- ter'den alan Anday, çoK. bû- yük mutluluk duyduğunu belırterek festivali düzenle- yen herkese teşekkür etti. Tiyatro festı\alıne 8 vı- lında 'Dr.Jrvago'adlıyapıt- la katılan Lyubimov da odülünü alırken Istanbul Tiyatro Festivalf nın gelışı- mini ke>rfle ızlediğını be- lirterek Kipling'ın "Batı Batı'dır. Doğu Doğu'dur" kehanetının tiyatro sanatın- da gerçekleşmediğini vur- guladı. Törenin ardından bir Brecht, Strehler \ e MU- va buluşması sunuldu izle- yiciiere. ftalyanlann kızıl saçlı ünlü sanatçısı Milva, geçen yılın Onur Ödülü sa- hibi olan \e eylul ayında aramızdan a)Tilan. Pıccolo Tiyatrosu'nun kurucusu Giorgio Streh)er"ın yoru- muyla Brecht şarkılannı seslendirerek açtı festivali. Panel Alevüer DemireVe süemetti ANKARA (IBA)-Cum- hurbaşkanı Süleyman Demi- rel tarafmdan öncekı gun açılan Hacı Bektaş V'eli Ana- dolu Kültür Merkezı "nde dün düzenlenen panelde. Demirel'ın açılış konuşma- sında Ale\ilere söylediğı. "İçinizdtki kini ve nefreti atm" sözlerı eleştiriJdi. Avrupa Ale\i Birlikleri Federasyonu Başkanı AliKı- lıç. panelde vaptığı konuş- mada. devletin kendi eliyle irtica tehlikesmı palazlandır- dığını belirterek "Gelirken bOe bizi aşağılıyorlar. Cum- hurbaşkanı. İçinızdekı kın ve nefreti atın' diyor. Bu bi- nanın her tarafı Türk bayra- ğı ve Atatürk resmi dolu. Bi- ze bunu söjlejen Cumhur- başkaıu. cuma namannı kıl- mak için gittiği camidekilere niçin"Ba\ rak ve Atatürk res- mıgörmekıstiyorum' demi- yor. Bu laflan bana d e p . o cemaate desûT dıye konuş- tu. Alevüer dayatmadıgı sü- rece devletin Alevılere bir şey vermeyeceğinı savunan Kılıç, Alevılenn artık ne da- hafazlaaldatılmak ıstedıkle- rinı ne de partilenn çantala- nnda keklık olmak ısîedıkle- rini söyledi. Kılıç. konuşma- sında, aynca Güneydoğuüa akan kanın durdurulması içinAlevi-Sünnıdavanışma- sıyla hareket edilmesi gerek- tiğini savundu. Paneide konuşan eskı Kültür Bakanı Talat HaJman ise Demırel'in dün merkezın açılışı sırasında sö> ledığı sözler, tanh boyunca Alevi- lere yapılan haksızlıklar ve Sıvas'ta Madımak Otelfnde yakılan Alevüer ıçin. panele katılanlardan özür diledı. Alevilere yapılanlardan bır Türk olarak utanç duyduğu- nu belirten Halman. Demı- rel'in sözlerını de "Eminim Sayın Cumhurbaşkanı bir dü sürçmesi yapn" dıye vo- rumladı. Panele Alevilerin yanı sıra çok sayıda yabancı konukdakatıldı. Panelde bir konusma \ apan Fransız Tür- kolog Ord. Prof. Dr. Irene Merikoff. Aleviliğin bir dın değıl, halk sufiligı olduğuna dıkkat çekerek "Bektaşilik. AJevilik canlı bir toplumsaJ otoydır-dedı İstanbullular kentteki hırsızlık, kapkaççılık ve gasp olaylannın engellenmesini istiyor Adli suçlar çözüm bekliyor Prof. Taner Yücel AJLPERTURGl/T BERTAN AĞANOĞLl keli bölgeler olarak gösteriliyor. Oto ve ev hırsızlığında yüksek bir orana ulasan Istanbul, faillerin yakalanması konusun- da bu oranı ne yazık ki yakalayamıyor. Ağır suç kapsamına giren gaspla kapkaç- çılıksa polisin en çok karşılaştığı suçlar arasında yer alıyor. Banka, banka aracı ve ATM soygunlannın düşük olduğu Istan- bul'da taksi gaspı, otomobil, döviz büro- su. ev ve işyen soygunlan artış gösten- yor. Yurttaşlar emniyetten, devnye ve nok- ta görevı yapan güvenlık güçlerinın sayı- sının arttınlmasını. gece geç saatlerde mümkünse ekip otolannın özellikle so- runlu bolgelerde dolaşmasını istiyor. Yurttaşlar. yaşanan bir hırsızlık olayın- Her geçen gün artan nüftısuyla dünya- nın sa> ılı metropollennden bıri halinege- len Istanbul. polısın tüm çabalanna kar- şın suçun başkentı olma özelliğini koru- yor İstanbul Emniyet Müdürlügü'nün hemen her gün düzenledigi "Huzur" ope- rasyonları kentteki suçlulann yakalanma oranını arttırmasına karşın kentın bazı semtlenndeki gasp. hırsızlık, kapkaççılık olaylan bütün hızıyla sürüyor. lstanbul"un adli olaylarda başı çeken Tarlabaşı. Dolapdere. Hacıhüsrev, Soğan- lı gibi birçok semt ve mahaiiesı, yurttaş- lar ıçin özellıkle akşam saatlerinde tehli- 5 kisi gözaltına alındı 3 trilyon liralık eroin ele geçirildi tstanbulHaber Servisi- Istanbul Emniyet Müdûrlüğu'nebağlıNar- kotik Şube Müdürlüğü ekıplerince düzenlenen operasyonda, 3 trilyon lira değennde 82 kılogram eroin ele geçirildi. Istanbul Emniyet Mü- dürü Hasan Özdemir operasyon sonucu 5 kişinin gözaltına alındığı- nı, bır TIR aracına da el konulduğunu beljrtti. Istanbul Narkotık Şube Müdürlüğü ekipleri. alınan bir ihbar sonu- cu güneydoğudakı komşu ülkelerden temin edilerek yurda sokulan ve İstanbul üzerinden Avrupa ülkelerine götürülmek istenen 82 kilogram eroini I3 Mayısta gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirdi. fstanbul Narkotik Şube Müdürlügü'nce gerçekleşririlen operasyon, dün sabah basın mensuplanna bır tatbikatla anlanldı. Polis ekipleri yaptıklan is- tihbarat çahşmalan sonucu Mahmutbey turnıkelerinde durdunılan bir TIR aracının arka bölümünde polis kö- peklerinin de katıldıgı bir arama yaptı. TIR'ın kasa kısmında yapılan aramada şoför bölümünün arka tara- fına denk gelen bölümegiz- lenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Elde edilen uyuşturucu- nun pıyasa değerinin yakla- şık 3 trilyon lıra olduğu be- hrtildi. Yapılan operesyon- da Abdülkadir Inci (50), Musa Kurtağaoghı (36), AJi İhsan Gürsel (35), Mehmet Vakjf Emir (35) ile Vedat Uğur (26) adli kişiler yaka- lanarak gözaltına alindi. Emniyet yetkilileri, Uğur"- un naklıyat firması sahibi. diğer4 kişininseşoforoldu- gunu bildirdi. Bu arada, po- lis tarafından TIR'a el ko- nuldu İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, operasyon- la ilgili olarak dün saat 10.00'da Vatan Cadde- si'ndeki narkotik sube müdürlüğünde bir basın toplantısı düzenledi. Özdemir "Narkotik şube ekipleri başanJanna bir >enisini daha ekle- miştir. Başta PKK olmak üzere terörörgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu ricaretine biiyük darfoeler de\am edecektir" dedı. Gazetecilere operasyonu değerlendiren Özdemir. basın mensupla- nnın "Uyuştunıcunun temin edildiği sınır komşumuz kim~ şeklinde yönelttiğı soruyu. "Bunu benim açıklamam doğru olmaz" diyerek ya- nıtlamadı. Özdemir. Cumhuriyefin. "MHP üyesi Satılmış Can'ın öl- dürülmesiy le ilgili MHP yöneticileriniıı polisi suçlayan açıkJamalanna ne dhorsunuz" "şeklinde yönelttiğı diğer bir soruyu ise "Biz olduğu- muz siirece faili mechul cinayet olmaz" diye yanıtladı. dan sonra karakola başvurduklarında, "Otolannıza alarm takünn ve evinizin ka- pısını çelik kapıvla degişt]rin r uyansıyla karşılaştıklannı ıfadeederek "Bizpolisi- mizden korunma, can ve mal giivenliği is- tivoruz. Artık insanlar oto tev bi çalındığı zaman karakola bile başvurma ihrivacı hissetmivor. Çünkü bugüne dek çalıntı mallannuzdan bulunanyokdersekpekde valan söylemiş oJmayız" diye yakınıyor- İar. Mahalle aralarında çalışan kıraathane- lenn hemen hemen tümünde "kumar" oynatıldığını öne süren yurttaşlar bu ko- nudaki şıkâyetlennı $öyle anlatıvorlar: "Kıraathanelerde kumar oynandığı herkesin bildiği bir gerçek. O>na\ an ve o>- Merkezde idrar. kao ve terde u> uşturucu maddc aı anmasında kuilaıulacakamıiitik.vöntemJerbeÛrlenecek. (İPEK YEZDANİ) DrogAraştirma ve EğfâmMerkeuaçıldı Operasyon, düzenlenen bir tatbikat- la basın mensuplanna anlatıldj. (Fotoğraf: AYKUT KÜÇÜKKAYA) İstanbul Haber Servisi- Uyuş- turucu madde alanında çalışan emniyet ve yargı mensuplanyla sağlık personeline "'enüstdüzev- de teknoloji>« davair akademik eğitim venlmesi amacıyla İstan- bul Ünıversitesi Adli Tıp Ensti- tüsü bünyesinde oluşturulan "Drog araştirma ve Eğitim Mer- keaj" (DAREM)hızmetegırdi. Merkezde idrar. kan. tükürük. saç ve terde uyuşturucu madde aranmasında kuilanılacak anali- tik yöntemlerbelirlenecek. Ayn- ca uyuşturucu madde suçlannda kullanıcı-satıcı aynmmın yapı- labilmesi ve bagımlılığın saptan- ması gibi adli-tıbbi sorunlarda da hizmet verilecek. DAREM dün fstanbul Narko- tik Şube Müdürü FerrtıbTankıış. Sağlık Bakanlıgı Müsteşar Yar- dımcısı Yrd. Doç. Dr. VecdetÖz ve İstanbul Ünıversitesi Psikıyat- ri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Özkan'tn da katıldıgı törenle hızmete sokuldu. Tören- de konuşan 1Ü Adli Tıp Enstitü- sü Müdürü Prof. Dr. SevilAtasoy. uyuşturucu kaçakçılığında Tür- kiye'nin artık "uyuşturucunun pazar bulduğu" bir üîke olduğu- nu belirtti. Atasoy, "Bir endüst- ri halinegelen uyu$turucudan el- de edilen kâr oranlan. dünya de- mir çeiik endüstrisinin kâr mar- jından daha yüksekrir" dedi. Prof Dr. Sevil Atasoy, uyuşturu- cu mücadelesınde başannın tek yolıınun "'talebi ortadan kaidır- mak" olduğuna dıkkat çekti. Atasoy, taleple mücadelenin de akademtk ortamlann eğitım-öğ- rerim ve araştirma desteği ol- maksızın başanlamayacağinı söyledi. Atasoy DAREM"de uyuşturucu madde alanında çalı- şanlarla bu alanda araştirma ya- pacak olanlara "en üst düzevde teknolojiye dayalı" akademik eğitim verileceğini vurguladı. fstanbul Narkotik Şube Mü- dürü Ferruh Tankuş, güvenlik kuvvetlerinin 1984-1996 yıllan arasında PKK'ye yönelik ope- rasyon lannda toplam 44 ton uyuşturucu ele geçirildiğini be- lırterek Istanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'nün ocak-mayıs ay- !an arasında yaptığı operasyon- larda da 1 ton 277 kilo uyuşturu- cu ele geçirildiğini söyledi. natan için belki bir diyecegimiz yok. ama her gece buralarda kavga ve gürülrü ek- sik olmuvor. Polis ekjplerinin bu yerleri sürekli denetlemesint' karşın değjşen hiç- bir şey yok. Konutların altında bu tür yer- lere izin verilmesini anlamakta zorluk çe- kiyor. bu soruna çözüm bulunmasını isti- \oruz." 'Huzur' operas\onlan arttınlsın İstanbullular asayiş. trafik ve terör ko- nulannda denetım sağlamak ıçin kentte geleneksel halegetırilen "Huzur' operas- yonlannın sıklaştınlmasını ve hatta her akşam yapılmasını istiyorlar. Operasyonlarda yüzlerce aranan kişı- nın gözaltına alınmasına ve çok sayıda ruhsatsız tabancanın ele geçirilmesıne karşın adli olaylann gerıletilemedığı- ne inanan fstanbullular. arama ve taramalann sü- rekli değişık yerde yapıl- ması gerektığını belirti- yorlar. Uzmanlarsa gelir dağı- lımındaki uçurumun. su- çun başlıca nedenlerinden biri olduğuna dıkkat çeke- rek huzurlu bir toplum ya- ratılması için polısiye ön- lemlerin yanı sıra göçün önlenmesinin ve ekono- mik önlem alınmasının şart olduğunu vurguluyor- lar. Örneğm 1992 yılında gerçekleştirilen 3 bın 500 oto hırsızlığının 1993 yı- lında 6 bın 580'e çıkması da suçun nüfusla doğru orantılı arttığını belgeli- yor. Erkek suçlulara oranla kadın ve çocuk suçluların sayısının az olduğunu ıfa- de eden emniyet uzman- lan. suçun çoğunlukla da- ha önce aynı olaydan sabı- kası bulunan kışılerce ger- çekleştmldigini belirtı- yorlar. Adam ve mal kaçırma. ırza geçme. sarkıntılık. zi- na. zımmete para geçiıme. dolandıncılık. sövme \e dövme. narkotik suçlar. sı- lah kaçakçılığı, tanhi eser kaçakçılığı. kimyasal madde kaçakçılığı. kalpa- zanlık, fuhuş. rüşvet ve sahtecılrk gibi adli olay- larda dapolise çok iş düş- füğünü belirten yetkililer. Istanbul'un. suç sayısı göz önüne alındığında dünya- nın önde gelen metropol- ierinin çok gensinde oldu- ğunu vurguluyor. Emniyet yetkilileri. suç sayısı ve suç oranı konusunun bir- binnden aynlması gerek- tiğini belırterek "500 bin sabıkalının yaşadığı İstan- bul. suç sayısında Tiirki- ye'nin ilk sırasında yer alı- yor. Ancak tstanbul'da gö- rev yapan emnjyet perso- nelinin sayıca yetersiz ol- masına karşın Türki- ye'nin birçok kenfinden daha düşük bir suç oranı- na sahip olduğu ise su gö- fürmez bir gerçek" sapta- masını yapıyor. 'Meslek odalan demokraside birçıkışolmalı' • İstanbui Dişhekimlen Odası Başkanı Prof. Taner Yücel. en büyük hedeflerinın diş hekimlerini bır araya getırmek olduğunu söyledi. Yücel. fstanbul'da bulunan 5 bin 215 diş hekimini sahiplenecek bir oda yönetimı oluşrurmak istedıklerini vurguladı. SA.4DET LSLU İstanbul Dışhekimlerı Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel. partılerle toplum arasındakı iletışım kopukluğunu meslek oda- lan ve sıvil toplum kuru- luşlannın kapatacağını söyledi. >'ücel. "21. yüz- yılda srsil toplum kunıluş- lan ve meslek odalan. de- mokraside bir çıkış olma- h r dedı Istanbul Dışhekimlerı Odası "nın 7 . dönenı yö- netimını kazanan Bırhk Grubu Başkanı Taner Yü- cel. en büyük hedeflerinın diş hekimlerini bir araya getirmek olduğunu söyle- di. İstanbul'da bulunan 5 bin 215 diş hekimini sa- hiplenecek bıroda yöneti- mı oluşturmak istedıklen- ni vurgulayan Yücel. "He- kimter odaya gelip gitmeli. Yapılması gerekenler ko- nusunda fîkir vermeli" de- dı. Odanın çok fazla polı- tika yaptığı konusunda eleştınler olduğunu anım- satan Prof. Yücel şöyie de- vamettı: "Şimdi ne kadar politi- ka yapıp yapmayacağımı- za karar vereceğiz. Türki- vegelişen birülke. Demok- rasi tam gelişmedi. Biz bu bağlamda poütika yapıyo- ruz. Pnlirika partiler üstü olmalı.Türkiye'nin hukuk kurallan çerçevesinde ol- malı. Bugün partılerle top- lumunçeşitfi kesimleri ara- sında boşluk var. Bu boşJu- ğu kapatmada srvil toplum kuruluşlan ve meslek ör- güderi yardımcı olacak. Bu bağlamda 21. yüzyılda sivil toplum kuruluşlan \e mes- lek odalan demokraside bir çıkış olmalı." Prof. Yücel. diş hekım- lennin en büyük sıkmtısı- nıysa "pahalı olan aletieri edinememe. bu nedenle de yeni mezunlann muayene- hane açmada zorlanması" olarak belirtti. Dığer dal- larda olduğu gıbı diş he- kımliğınde de öğrenc 1 ! faz- lalığının bulunduğunadik- kat çeken Yücel. fakültele- rin Türk Dişhekimlen Bir- lığı"nin görüşü alınarak açılmasını ıstedı. Yücel, "Avrupa'da hekinı başma şu kadar hasta düşüyor. Bizde de böyleolmalı görii- şüy le fakülte aeılması yan- lış. Fakülteler ülkenin so$- yo-ekonomik ve bölgesel dunımu göz önüne alına- rak açıfmalı" diye konuş- tu Taner Yücel, aynca meslekı kaliteyi arttırmak için meslek ıçı eğitime da- ha fazla önem vereceklen- nı de sövledi. Maliye Bakanı Temizel 'Çiller davasında yasal sürece dahil olacağız' ANK.\RA(Cumhuri- yet Börosu)- Vlaliye Ba- kanı Zekeriya Temizel. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'ın eşi Özer l'çuranÇiller'ın "haksız servetedinimi'" gerekçe- siyle 3 yıldan 5 yıla ka- dar hapıs cezası istemiy- le yargılandığı davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Pera Sineması CENÇ SİNEMAOLAR HAFTASI HAMAM MASUMİYET KASABA 22 Mayıs '98 Cuma 25Mayıs '98 Pazartesı 28Mayıs '98 Perşembe 31 Mayts '98 Pazar 03 Haziran '98 Çarşamba 23 Mayıs '98 Cumanesi 26Mayıs '98 Salı 29 Mayıs '98 Cuma 01 Haziran '98 Pazadesi 04 Hazıran '98 Perşembe 24 Mayıs '98 Pazar 27 Mayıs '98 Çarşamba 30 Mayıs '98 Cumartesi 02 Haziran '98 Salı TELEFON : O212. 251 32 4O ISEÂNSLAR 12.00-14.15^30^8X5-21.00 KUÇUKSAHNE SADRİ ALIŞIK TİYATROSU "ALLAHAISMARLAOIK CUMHURİYET"* Va/aıı: SILIM ÎLERİ Vöııelen: AÜ\ E IZINATAĞAN ÇOIJPAN İI.HAN, .NITRSELİ İOİZ. KÖKS.VI. EN(İİR, AYTAÇ CİZ'IINA 21 Mayıs Perşembe Ozel Eyüboğlu Koleii. Ümraniye /f\I™* \ Saat 20.30 ' " J Tel: 10-216 ı 329 16 14 |4 hat) S®-Ift4^ SE^-,18^5 ORTAOYUNCULAR İSTİKUL CAD. H0.140 TEL- 251 » 65-66 F«. 0212.244 43 27 Ferfıon Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Tuncel Kuroz-Baykal Kent-Ferhan Şensoy-Rasim Öztekin Levent Ünsal-Parbn Özturan-Ali Çatalbaş-Erkan Uçuncü Özkan Aksu-Saygın Delibaş Perşembe 21.00 / Cuma 21.00 C.tesi 18.30-21.00 / Pazar 15.30-18.30 VINNLAMANIN BINBIR YOLU Kum.Pan.Ya. ^/^hn.nrtmı / g \ SON OYUNtAR! W ~Kumpanya Istartu! Saıut Hettoıı Dtmet So»at. Tjf la&j,, Teltlon 0 m Z35 54 57 ıtaı OIIU »3J SM2HU0IU » 3 0 VAKKORAMALAR. Taksm Yeıien 0rt33yufioJarGıJ«2S! 1665 JIKIP Suaflrye ve Akroertez ÇARŞI MAâAZALARI Maslsk jrOFFICE 1 SUPtRSTOSf-Mjsat ftf/ıkıye Merter İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 14. GENÇLİK GÜNLERİ Kadıköy Haldun TanerSabnesi 21 Mayıs Perşembe Tek Kişilik Gösteri: İnsana ve Kadına Oair" (15.00, Fııaye) GRUP KAFKA Oyun: "Mikado'nun Çöpleri" (18.00| SAFUYER HALK BĞITIM MERKEZı tVk M( \ BİRLİK TİVATROSH ı dario fo-franca rame > KARAFILIKTA \lŞIKDAMLALARI CVFE&BAR Her Perşembe: 23.00 Oyun 2 8ölüm 24 MayısRa2ar 20.30 • Ayşe EmelMesçi Yöneten: ZEKİ GÖKER Çeviren: FÜSUN DEMİREL AFİFE JALE SAHNESİ - Derrboyu Cad. Ortakö Bitgiicinlel <0?l?)575 2544 N Mis Sk. No: 20 / BEYOGLU Rer 293 05 98 - 293 99 73 Kültür Sanat ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) IBar ve Cafe ilanlannız için Tel:293 89 78 (3 hat) "Belge tahrifatına az- mettirid" olarak daha önce başka davadan 5 ay hapıs cezasına mahkûm edilen Özer Çiller hak- kında "Mal Bildirimin- de Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Vasası"na muhalefet ge- rekçesiyle açılan ikinci davanin görüşülmesine de8 Eylüİ 1998tarihin- de devam edilecek. Çiller çiftine yönelik suçlamalann gerekçesi açısından "sanığın yazgı- sını belirieyici'" konumda olan Vfalıye Bakanlı- ğı'nın. Ankara 21. Asli- ye Ceza Mahkemesi'- ndeki duruşmalara katıl- maması eleştırilmişti. Maliye Bakanı Temizel, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'e yaptığı değerlendırmede, "Elde bazı bulgular var. l luv- lararası anlaşmalar gere- ği şu aşamada açıkJama yapama>ız. Yasal siirece dahil olacağız"' dedi. Toplanan bilgileri net- leştirmeye çaiıştıklarını bildiren Temize], "Bu konuda şu aşamada ya- pılan haberlerin hiçbiri- nin dayanağı yoktur. İn- ceJememizdevam ediyor. Eldeki bulgular konu- sunda açıklama yapma- mamızın tek nedeni, ya- sal sürece sa>gıdır" açık- lamasını yaptı. Ankara 20. Asliye Ce- za Mahkemesi'nde gö- rülen dava. eski başkan Saaderrin Benli'nin yaş haddinden emekliye ay- nlması üzerine 21. Asli- ye Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. Özer Çıller hakkmda sa\ cılığa suç duyurusun- da bulunarak davanın açılmasını sağlayan DTP Kınkkale II Başkanı Sa- dık Avundukluoglu'nun av ukatı Ceyhan Vlumeu da. Çıller'in cezadan kurtulması durumunda sorumluluğun Maliye Bakanı'na aıt olacağını söylemiştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog