Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER II başkanlan toplandı; Gürkan ve arkadaşlan yeni bildiri hazırlıyor. Budak, PM'ye aday olmayacağını açıkladı CHP'de liste çeldşmesi büyüyor CHP ANKARA (Cumhuri- vetBürosu)-CHPılbaş- kanlarının dunku toplan- tısında Partı Meclısı (PM) lıstesmın oluşumu ıle ılgıli goruşler ortava konurken Samsun Mılletvekılı Murat Karayalçın ıle 'parü ıçı demokrası hare- keö' temsılcılennden Hasan Fehmı Gu- neş ve lstanbul Mılletvekelı Vlehmet Moğultav bır arava gelerek muhaletet lıstesı uzennde goruş alışvenşınde bu- lundu Muhalefetm lıstesının orgut ağır- lıklı olacağı vurgulanırken sendıkacılar PM'deetkılı bırtemsıl olanağı varatmak ıçın kollan sıvadı Muhalefet lıstesınde yeralması beklenen DİSK Genel Başka- nı Rıdvan Budak. dun adav olmavacağı- nı açıkladı CHP ıl başkanlannın dun sabahkı top- lantısına genel başkan Deniz Baykal da katıldı tstanbul tl Başkanı Etem Can- kurtaran'ın PM lıstesının ıl başkanlan- nın belırleveceğı açıklamalanna dıkkat çekerek " l zlaşma saglanamazsa sonın nasıl çözülecek" sorusunu vonelttığı Baykal ın da "Bu sonınu yine ıl başkan- lan halledecek" karşılığını verdıgı oğre- nıldı PM ye adav olmadığını bıldıren Cankunaran hazırlavacakları lıstenın son bıçımının kurultav ın başlavacağı 23 Mayıs gecesı belh olacağını sovledı DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da PM'ye adav olmadığını vurgulayarak "Şu anda genel başkanlık sonınu yok. Ancak CHP vönetimınde bü\uk prob- lemler vaşanıyor. Bu vanlış vapıvı değiş- tirmekıçınmucadeleedi}oruz'"dedı Bu arada dun oğleden sonra genei merkez- de Genel Sekreter Adnan Keskın ıle go- ruşen ıl başkdnlan her bolgeden bır kı- şı olmak uzere7 kışıden oluşacak bır ko- mısvonla PM lıstesının hazırlanması ko- nusunda ılke karan aldılar Kendılerını 'partı ıçi muhalefet hare- ketı' olarak adlandıran 8 muhalıf PM uv esının eşgudumunde çalışmalar > uru- tulurken Kara>alçın ve ekıbı ıle ortak bır muhalefet lıstesı hazırlanmava başlandı Karayalçın dun oğleden sonra Hasan Fehmı Guneş ve Mehmet Moğultav ıle bır arava geldı Muhalefetın lıstesınde 8 PM uyesının vanı sıra Prof Dr Alpas- lan Işıkb ıle bazı sendıkacılar \e az sa- vıda mılletvekılının veralacağı bıldınl- dı Karayalçın ın PM ve adav olmadığı ancak muhalıfler arasında "eskı genel başkanlar lıstede >er aJmalı' goruşunun ıfade edıldığı oğrenıldı Genel merkez lıstesınde ıl başkanlan ve beledıve başkanlanna ver venlmeme- sı beklenırken muhalefetın lıstesınde or- gutun ağırlıklı ver tutacagıbıldınldı Ka- ravalçın ve ekıbının SHP kokenlı orgut yonetıcılennın ağırlıklı olacağı bır lıste ıçın on hazırlık vaptıgı oğrenıldı Daha once ortak bır bıldın v av ımlavan Avdın Guven Gürkan, Ercan Karakaş, Fikn Sağlar \e Seyfi Oktay ın bugun kurultav surecınıdeğerlendınpkavgı ve goruşierını ortava kovacaklan venı bır açıklama>apmalan beklenıyor Gurkan "Muhalefet gruplannın PM've girmete- rinde >arar vardır. ancak bir ırtıfak soz konusu değıldır" derken Karakaş da "Kışısel kurultav hesabımi7\ok.llkeola- rak lısteterde ver alıtu\ ı duşunmuvoruz" dedı Karakaş ın muhalıtlerın lıstesıne alınabıleceğı bıldınldı Bavkal DSP den geçen 7 mılletvekı- lının değerlendırılmesı ıçın lıstevıhazır- lavacak olan ıl başkanlanna "onerivetel- kınlerde' bulunacagını soyledı Bav kal ın lıstesınde 30 a \akın mılletvekı- lıne ver vermesı beklenırken kadın ko tasından da 15 IMITI gıreceğınden 'vıt- rtn'de degerlendırılecek venı ısımler ıçın ancak 15 kışılık ver kalıvor Bavkal ın 'verindekalacaksın' mesajı verdığı Kes- kın ın PM lıstesının konumunu sarsma- vacak bıçımde oluşması ıçın çaba gos- terdığı bıldınldı Baykal ekıbının kendı arasında sıkıntılar olduğu ozellıkle Kes- kın ıle Genel Başkan Yardımcısı Erol Çevikçearasındaki ılışkılenn gergınol- dugudılegetmldı CHP nın2kadınmıl- letvekılınden bın olan Genel Sekreter YardımciM Bırgen Keleş ın lıstede yen- nı koruması beklenırken dığer kadın mıl- letvekılı grup başkanvekılı Ova \ras- lı nın TBMMdekı gorevını surdurme eğılımınde olduğu bıldınldı Bavkal ın lıstesınde Zulfü Lrvanelı.ŞuleBucak.Ali TıgreU Zekenva V ıldınm. AJı Rıza Gul- çıçek, Emın Koç gıbı ısimlerın de yer alabıleceğı kaydedıldı Baykal ın, lıste- sıne 'dengeiT bır gorunum verebılmek ıçın muhalıflerden Mehmet Moğultay ıle Içel Mılletvekılı Fikn Sağlar ı da a- dav gosterebıleceğı bıldınldı tL ÖRGÜTLERİ 'Baykal Ue devam,PM değişmeli' İZMİR/ADANA (Ctım- huriyet)-CHP Kurultavı on- cesınde Genel Başkan Deniz Bavkal ın "Parü mecltsı ıçın liste yapmavacağmT deme- sının ardmdan ıl orgutlenn- de hazırlıklar voğunlaştı. ku- lısler arttı Baykal'ın genel başkanlık ıçın rakıpsız ola cağı kurultayda, muhalefetın partı meclısı ve genel mer kez yönetım kunılu uvelen nın değıştınlmesıne yonelık ortak goruş ıçensınde bulun- duğu ortaya çıkıyor CHP Kurultayı nda Ege orgutlen partıye ıvme ka- zandıracak bır partı meclısı oluşmasını ıstıyor Avdın Balıkesır Muğla Denızlıve Uşak ıl başkanlan, genel başkanlık sorunu yaşanma- yacak kurulta>dan CHP nın guçlenerek çıkacağını an- cak 'vitrin' değışıklığının şart oldugunu vurguluyorlar _ Aydın tl Başkanı Mesut Özakcan Turkıye'nın tum sorunlannın tartışıldıği ço- zûm onenlennın ortaya ko- nulduğu program ve ılkele- nn netleşıp belırlendığı bır kurultav olmasını ıstedıkle nnı belırttı Mugla tl Başka- nı Ali RızaKoca. CHPdeya- pılacaktekşevın halkınbek- lentılerıne yanıt verecek partının sendıkalarla ve de- mokratık kıtle orgütlerıyle kopuk olan bağlannı venı- den kuracak bır vıtnn oluş turmak oldugunu soyledı CHP Lşak II Başkanı dış hekımı Farma Özkumur partı meclısınde genış çapta bır venılenme beklentılen oldugunu sov ledı Denızlı tl Başkanı Nızayi Oğudar sosyal demokratla- nn ıçe donuk değıl dışa do- nuk bır mucadele başlataca- ğını da belırttı CHP Balıkesır orgütu de kurultav oncesı Bavkal a destek verdı tl Başkanı Or- han Sur, orgutun Bavkal a guvendığını, ancak daha guçlu bır yonetım ıstedığını belırttı Genel merkezle her ba- kımdan goruş bırlığı ıçınde bulunan CHP Adana ıl örgu- tûnde kurultay çalışmalan, Ankara'dan venlen dırektıf- ler doğrultusunda yurürülu- >or CHP Adana 11 Başkan Yardımcısı Ramazan Atikas- lan, merkez tarafmdan ko- mısyonlar ıçın ısım ıstendı- ğını bu ısımlen tespıt etmek amacıyla bır haftadır kurul- tay delegelerıvle toplantı yaptıklannı bıldırdı Gazıantep il Başkanı Me- tin Çeiikel de partıde genel başkan sorunu olmadığını vurgulayarak Baykal'ın one- receğı ısımler doğrultusun- da çalışma vapacaklannı kaydettı CHP tçel II Başkanı Uğur Y üdırun, "PM'veçok sayıda adav olması yanşı guzelleş- nrmıştır. Bızkre duşen gorev, partımızın venı yapılanma- sında başarüı olacak kişüen desteklemektir" dı>e konuş- tu Malatya'da kurultay dele- gelennm ıl orgutuyle bırlık- te hareket etme karan aldığı- nı belırten ıl başkanı Hüseyin Şahinligıl şu anda herhangı bır tarafı desteklemedıklen- nı Ankara'da yapılacak top lantıdan sonra goruş belırle y«ceklennı anlattı Şanlıurfa kurultay delege- lennın ağırlıklı olarak genel merkezm tavn doğrultusun- dia hareket edeceğı ve partı meclısı lıstesını destekleye- c^ı vurgulandı KA-DER'den delegelere çağrı 15 kişilik kotaya çok sayıda aday ANKARA (Cumhun>et Burq$u) CHP nın bu hafta sonu > apılacak kurul- tav ında kadınlar vuzde 25'lık kotadan partı meclı- sıne (PM) gırebılmek ıçın voğun mücadeleve gırdı CHP kadın kollannın va- rın v apılacak toplantısında. kadınlann ıstemlennı orta- va koyan bır bıldırge hazır- lanacak Genel merkezın lıstesınde yer alacağı soy- lentılerı vayılan Cağdaş Yaşamı Destekleme Der- neğı Başkanı Prof Dr Türkan Savlan ve ODTÜ oğretım uyelennden Prof Dr AyşeA>»tabuhaberle- rı kesın bır dılle valanladı Bu arada Kadın Adav lan Destekleme ve Eğıtme Derneğı (KA- DER) Ge- nel Başkanı Şınn Tekeli ta- rafuıdan, CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal ve dele- gelere gondenlen mektup- larda "kadınlann kotalann üstünde sı\asete taşınma- sı" ıstendı CHP lı kadınlar kurulta>da varlıklannı du- yurmak ve PM'de kotavı aşarak temsıl olanağı bul- mak ıçın kollan sıvadılar 60 kışılık PM ıçın kadın kotasından 15 kışı seçıle- cek CHP Kadın Kollan Başkanı Guldal Okuducu yann Merıt Altınel Ote- lı nde duzenle>eceklen fo- rumda "Kadınlar ne ısn- yor'" sorusuna yanıt arav a- caklannı soyledı Genel merkez lıstesınden PM ve adav olması beklenen Okuducu "bumın ne ka- dar gereklı oldugunu de- ğeriendireceklennı" bıldır- dı PM adavlığı vanşına Nazmıve HalvaşL, Ayşenur Bahçekapıh, Demet Işık. Fatma Çakır ın da arala- nnda yer aldığı orgutlerden çok sayıda kadmın katıla- cağı bıldınldı PMadaylı- ğı ıçın yanşa gırecek kadın sayısının 30'u aştığı bıldı- nldı Bu arada, genel merke- zın ^itrine" çıkaracağı be- lırtılen kadınlardan >alan- lamalar geldı \ onetımın >anı sıra partı ıçı muhalıf- lenn de lıstelennde yer v er- mek ıstedığı Turkan Say- lan "partikrleenufakilgı- si olmadığını" so> ledı Savlan, u ber seçim done- mındekı başvurulara da »nı vanıü vermesıne kar- şuı adının kullaıulmasıru" şıddetle kınadı Prof Dr Ayşe Ayata da unıversıtedekı gorevını surdurduğünu bıldırdı Baykal ın dış polıtıka da nışmanı Şule Bucak ın ge- nel merkez lıstesınden PM'>e aday olabıleceğı bıldınldı Tekeli, Baykal ve delegelere gonderdığı mektupta, Avrupa dakı sosyal demokrat partılenn başansının en onemlı ne- denının seçımle gelınen her verde kadınlara ver ver- melen olduğuna dıkkat çe- kerek şu ıstemlen kaydettı "tngdtere'de Iscı Parüsı ka- dın mılkrvekıllennın sa>> sını ıkı katına çıkararak hem Ingıltere'de vülardır muhalefettevken ıkodara gdmış henı de bu savıda ka- dın mıllervekılıne sahıp ılk partı olarak Ingitteretanhı- negeçmıştir AvTupa'dasos- val demokrat düşunce ka- dın oylanna hıtap ederek buvük başanlara ulaşır- ken, CHP"nın de kendı geç- mışındcn gelen gucu birleş- ünp kadınlan kotalannın da uzennde sıv asete taşıva- cağına ınanmaktayız." ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART SUMARTO ENPON OEVUET CHP'de kurultay öncesi kurulan komîsyon güneydoğu çalışmalarını sürdürüyor ^Barışın koşulu kalkuıma' A\K.\R\(Cumhuri>etBurosu)- CHP kurulta>ı oncesınde Gunevdo- ğu çevre spor KOBt'ler,sağhk eğı- tım verelyonetımlerve tanmkonu- sunda oluştunılan 8 komısvon çalış- malanna başladı Onhazırlığı dun bı ten "Doğu ve Gunevdogu Rapo- ru"nda, bolgede yaşanan soruniann "megaprojder" olarak sunulan "De- mokratüdeşme w Hoşgoru" ıle "Sos- >o-Ekonomık Bolgesel Kalkınma" projelerının eşzamanlı olarak uygu lanması> la kalıcı çozüme ulaşacagı vurgulandı CHP Merkez Yönetım Kuru lu nca partının sıvasalçızgısınevon gosterecek polıtıkalann tartışılması amacı>la uzmanlardan ve sıvasetçı- lerden oluşturulan komıs>onlar ça- lışmalarını surduruvor CHP nın 28 Olağan Kurultayı oncesı oluşturulan çalışma gruplannın 16'sının onra- porları tartışmava açıldı Doğu ve Gunevdoğu Anadolu da vaşanan so- runlara çozum onenlerı ıçeren Doğu \e Guneydogu Onraporu'nda Tür- kıye nın gundemdekı pek çok soru- na oranla ozellıkle bu sorunun altın- daezıldığıkavdedıldı TerorveKurt sorununaçozunıgetınlmemışolma sının Turkıve >ı bunalıma taşidıgı belırtılen raporda "Iç banşta kana- manın. toplumda avnşım ve yaban- cılaşmanın. sıvasal, ekonomık >e sos- val dengelerde ısbkrarsızhğın temel nedenını oluşturan terör >e Kurt so- runlannın vaıiığı, Türkive'de son 10 yudır cumhunvet tanhinın en önenv li knzını >aşdtmaktadır" denıldı Dogu \e Gunevdoğu Anadolu da egemenolan feodal vapı voksulluk eşıtsızlık, ışsızlık hukuksuzluk koy boşaltmalar keyfı guvenlık uygula- malan \ e kuralsızlığın teroruyeşert- tıgı ve bolgede yaşamı zorlaştırdığı kavdedıldı Raporda vaşanan sorunlann sılah ve şıddet kullanarak çozumunun meşru olmadığı vTirgıılanarak "Tero- reodun verilemez. Ukenın bölünmez butunluğu tarnşma konusu vapua- maz. Akmakta olan msanlanmızın kanıdır. bu kanama dınmelıdır So- runlar hoşgoru \e ıç banş zemınınde çozulmelıdır Etnıkduvaıiılıklarade- mokrabk çn/um. çok kulturlu top- lumlann. çoguicu demokrasının vaz- geçılmez koşuludur" denıldı 'Feodal yapı aşılmah' Hukuk devletı anla>ışından ödün venlemeveceğı kaydedılen raporda, feodal yapı aşılmadan eşıtsızlıkler gıdenlmeden sos>al devlet >apısı kokleştınlmeden ve ekonomık gö- nenç »ağlanmadan sorunlann kalıcı bır bıçımde çozulemeyeceğı belırtıl- dı Raporda, bu çerçevede Doğu ve Güneydoğu Anadolu nunveınsanla- nnın yaşamakta olduğu olumsuzluk- lara çozum ıçın ıkı "mega proje" ola- rak adlandinlan "Demokratikleşme ve Hos^önı Projes" ıle "Sos>B-Eko- nomık Bolgesel Kalkınma Projesi" sunuldu CHP lıden Deniz BaykaL dun ça- lışma gruplannı zıyaret ettı Spor ko- mısvonu uyelennı tek tek dınleven Bavkal sporun dıl dın ırk ve mez- hep aynmını ortadan kaldıran butün- leştıncı bır ozellığe sahıp oldugunu belırterek CHP nınoluşturacağıpo- htıkalarda sporun hak ettığı yen bu- lacağını soyledı Tanm komısyonu uyelenvle yaptığı goruşmede Bay- kal tarımın Turkıye nın en sancılı sektoru oldugunu vurguladı Tanm sektorunun hızla vapısal reformdan geçınlmesı gerektığmı so> leyen Bay- kal çalışmalann Turkıye nın tanm polıtıkasına venı ufuklar açacağını belırttı CHP lıden eğıtım komısyo- nunda da Turkıve dekı her sorunun ardında yatan temel sorunun eğıtım konusu oldugunu soyledı Turkıye de her 100 oğrencıden ancak 17 sının unıverSıteye gırebıldığını anımsatan Bavkal bugunku koşullarda venlen lıse eğıtımmın unıversıte sınavını ka- zanmaya yetmedıgını sov ledı IRMIKI AYDIN ENGİN Gerçı bu yazı ıçın de "yumur- ta kapıda", yazıışlerının ınsaf bılmez elebaşıları neredeyse tepemıze dıkılmış, "Haydı abı, çıkmadı mı daha yahu" dıyor- lar bakışlanyla da "Sankı kuş konduracak da bu kadar oya- landı* dıye eklıyoriar ama ge- ne de bu yazıda sozu edılen "kapıdakıyumurta" bızımkı de- ğıl, CHP'nınkı Turkıye, 75 yılını kutladığı cumhunyetın en boğuntulu do- nemecınde Doğduğu gunden ben yaralı berelı demokrası bır kez daha bıçak sırtında 1950'den bu yana seçımle ge- lınebılen ıktıdarları onemsız bırkaç yılı bır yana bırakırsak hep elınde tutmuş "sağ" ço- zum uretemeyecek kadar ıktı- dardan duşmuş, handıyse şu unlu Vıagra napından medet u- mar olmuş Omeklen surdurup ne yer yı- tıreyım, ne sabnnızı zoriayayım Ulkenın fotoğrafı herkesın ma- Yumurta Kapıdayken lumu Boylesınezoriubırdone- meçte çozum uretmek, bır sos- yal demokrat partı ıçın hem odev, hem olanak Bır turiu ya- kalanamayan, yakalandığında eldetutulamayanıktıdar Boy- lesı bunaltmlı donemlerde halk krtlelennın çıkarlan ıle ortuşen, tıkanıklığı halk kıtlelerının çıkar- lan yorungesınde çozumlerle aşmaya çabalayan "sol" partı- lere gun doğar Avrupa'da çok sozu edılen şu sosyal demokrat tırmanış, art arda kazanılan seçımler, yu- kandakı paragrafın kanıtları On yıllardır ıktıdarı elınde tutan merkez sağ partıler, once Fried- mancı monaterıst polıtıkalarta halkın canına okudular Ardın- dan kureselleşme martavalını allayıp pullayıp çozum dıye yut- turdular "Mefa, para, hısse se- nedı kılığında sermayeye sınır- sız dolaşım ozguriuğu ışgucu denen metaya çok sınırtı dola- şım hakkı" deyıp kendı ulkele- nnde ışstzlığı patlattılar serma- yelennı ıhraç ettıklen ucuz ış- gucu ulkelennde de ekonomı- len tahnp ettıler kapıtalıst tah- nbatı kureselleştırdıler Işsızlık patlaması bıçımınde ete kemığe burunen bunalım- dan bunalan halk kıtlelen de ça- reyı sosyal demokratlarda ara- dılar ingıltere Almanya Fran- sa Hollanda, Portekız'de sos yal demokrat partılenn ıktıdara kadar yukselen tırmanışlan bu temelde gelıştı Yanı Yanı ıktıdar kabızı Turkıye sosyal demokratlan ıçın gun doğdu Ustelık salt ekonomık olmayan sıyasal ve toplumsal dennlığı olan bır bunalımın pen- çesınde kıvranan Turkıye ye sosyal demokratlar bır çozum sunabılırlerdı Sunduklan ço- zum omeğın 12 Mart rejımın- den çıkarken 1974 yılında ta- nık olunan bır toplumsal coşku- ya ebelık edebılırdı Sosyal de- mokratlara bır kez daha ıktıdar yolu gorunebılırdı Şımdı kımılen bu sozlen "Ha- lamın btyıklan olsa ' dıye karşı- layıp dalga geçecekler, ama ya- şadığımız bunalım da ancak "bıyıklı halalarla çozulecek ka- dar denn ve cıddı Bızım gorduklerımızı CHP yonetımının de gormemesı mumkun değıl Bu hafta sonu toplanacak CHP Kurultayı ışte bu amaç ıçın elverışlı bır kaldı- raç ışlevı gorebılırdı CHPyone- tımı bırkaç hafta oncesınden bır acıl onlemler paketı sunabılır, medyada ve ozellıkle partı or- gutunde tartışmaya açabılırdı Onun yenne bızı de partı orgu- tunu de enayı yenne koyan bır "dostlar alışvenşte gorsun" manevrasınagınşıkjı Kurultaya bır ıkı gun kala CHP bazı ko- mısyonlar oluşturacak Bunlar -anlaşılan- geceyı gunduze ka- tıp "bırşeyler" hazırlayacaklar Bu "bırşeyler", kurultayda de- legelere sunulacak, ıçınde ıçe- nğınde ne olduğu bıle anlaşıl- maksızın apar topar oylanacak ve partı karanna donuşturule- cek Sonra o çalılar buyuyecek, yoldan geçen koyunlar çalılara takılıp yunlerını bırakacaklar Çalılara takılan yunler toplana- cak eğırılecek ıplıklerden hır- kalarorulecek, o hırkalar satılıp dış borçlar, dış borç faızlen ıç borçlar, ıç borç faızlen, KİT açıklan, memur maaşlan, SSK açıklan karşılanıp Peşın parayı gordunuz gev- rek gevrek guluyorsunuz değıl POLİTİKA GUMAJGU HİKMET ÇETİNKAYA Sartre'dan Gülen'eL Fethullahçılar panık ıçınde Zaman gazetesı Mustafa Kemal Ataturk'un kalpaklı fotoğrafını bırıncı sayfadan yayımlarken, araştırmacı-yazar Faık Bulut'a da ateş puskuru- yor Fethullah Gülen'ın en buyuk duşu neymış? "Buyuk Turkıye ruyası " Zaman gazetesı açıklıyor "Dunyanın çeşıtlı ulkelennde açılan okullar bır şenat devletı ıçın degıl buyuk Turkıye ruyasının gerçekleştırılmesı ıçın kuruldu " Zaman gazetesı kımı yargı karariannı açıklaya- rak Faık Bulut'un son yapıtı "Kım Bu Fethullah Gulen" kıtabını karalamaya çalışıyor Bu tur suçlamalar, Fethullahçıların, yanı Nurcu- lann klasık taktığı Sendıkasız demokrasıyı savunan kımı ışadam- lannı 'demokrat ılan eden Güneydoğu yu Turkı- ye'nın 'somurgesı sanan ahmaklar Cezayır ın bağımsızlık savaşında Mustafa Kemal Ataturk'u ornek aldığını unutup, şımdılerde Nurcuların ıpı- ne sarılmıyorlar mı'? Kalıcı aydın olmak, Jean Paul Sartre'dan esın- lenmek, 'demokrasıyı ıçıne sındınp' terorun her turlusune karşı çıkıp tam bağımsızlık ılkesını Cumhunyet devrımlennı savunup ırtıcanın dev- let ıçınde orgutlendığını gorebılmektır Şımdı ben sızlere, Fethullahçılarla ılgılı bazı yar- gı kararlarından ornek (93/773 esas, 1994/633 karar) vermek ıstıyorum "Muhtelıfgazete kupurlen, makale tekzıpyazı- lanndan da anlaşıldığı gıbı davacı Fethullah Gu- len, basında yer aldığı kadarıyla kamuoyunda Fet- hullahçılar veya Fethullah Gulen fıknnı ve duşun- celennı benımseyen bırgrubun olduğu tartışma- sızdır " Pekı Fethullahçılar ne yapıyor^ Öğrencı Eyüp Kayar anlatıyor "Heryıl sömestr tatılınde kamplaryapıyor, bu- rada Fethullah Gulen Hoca'nın kasetlennı dınlı- yorduk Artık bız rehber oğrencıydık Rısaleı-Nur, Nıl, TÖV, Işık ve Tımaş yayınlarını okuyorduk Is- tanbul'u 6 bolgeye ayırmışlardı 6 bolge de semt- lere bolunmuştu Her semtın başında bır ımam bulunuyordu Bız cemaate ve dershanelere adam kazandınvak ıçın çalışırdık Sıyasete ve polıtıka- ya pek gırmezlerdı, aklımıza bazı şeylenn şekıl- lenmesı ıçın Ataturk'un annesının fahışe Suley- man Demirel'/n 'ahmak mason', AlparslanTur- keş'/n 'kım olduğu bellı olmayan' kışı olduğun- dan soz edılırdı Lıse 3 sınıfta Fethullahçıların cemaatıne tyıcene gırdım FEM Dershanelerı 'nın tum tatıl kamplanna katıldım Bız hep cemaatın gucunden soz eder, beyın yıkardık Gazete der- gı, televızyon, polıste, ıstıhbaratta, askerıyede ve halk tabanındakıgucumuzu anlatırdık Bıze 'Ken- dınızı kuçuğe almayın' denılıyordu Hocamız bı- ze, 'Bugun bır cunta kurun ve ıhtılal yapın den- se hazır 3-4 general var 1 derdı " ^ ^ Aşağıdakı yazılarım 10 Mayıs 1994 ve 13 Hazı- ran 1994 yılında yayımlandı Yazılarımın başlıkla- n "Fethullah'ın Marıfetlen" ve "Belge" ıdı Ikı ya- zımda da Fethullahçıların devlet ıçınde orgutlen- melennı anlatıp şu raporu aktarıyordum "Cumartesı ve pazar gunlerı oğrencıler, sınıf ımamlannın belırledığı adreslerde 5-6 saatlık bır eğıtım çalışmasına katılmaktadırlar Genelde po- lıs kolejı ve polıs akademısı oğrencılennı bırbırle- n ıle karşılaştırmamaya ozen gosteren ıdarecı ke- sım, oğrencılenn ( ) adresınde bulunan ( ) B 'nındukkânındasıvılelbısegıymele- nnı ve daha sonra toplantı evlenne gıtmelennı sağlamışlardır Yapılan bu toplantılarda masuma- ne sohbet ve çay partılerınden sonra 'Nur Kullı- yatı' ıle ılgılı kıtapların okunması ve açıklamaları yapılarak Fethullah Gülen'ın kaset ve vıdeoları seyredılıyor, oğrencılenn konulara olan yatkınlı- ğına gore değışık grup toplantılarına katıldıklan gozlenmıştır *. Kamu kurum ve kuruluşlanna kendı fıkırlen doğrultusunda bulunan şahıslan yerleştırrrede tavassutta bulunduklan ve bunda da başan elde ettıklen, telefon ırtıbatını asgande tuttukları, onemlı habeıieşmede kurye kullandıklan, Azer- baycan 'a gruplar halınde kendı fıkır ve duşunce- lennı empoze edebılecek nıtelıklı elemanlargön- denldığı, kendı orgut mensuplan arasında soy lenmektedır" Sonuç olarak bu yazılarımdan dolayı Fethullah Gülen'ın avukatlan benı savcılığa şıkâyet ettıler lstanbul Basın Savcılığı, 9 Kasım 1994'te aşağı- dakı gerekçeyle takıpsızlık kararı verdı gazetecı 'maddı gerçeğı' bulmak zorunda değıldır Laık- demokratık cumhunyetı değıştırıp, şenat duzenı getırmeyı amaçlayan bır orgutun, ustelık de Emnıyet Mudurluğu raporlarına akset mış ve açıklanmasında kamu yararı bulunan bır belgenın yayımlanmasından ıbaret olan yazıda, basının kamuoyunu bılgılendırme gorevı dışına çıkılmadığı anlaşıldığından ' Gülen'ın avukatlan karara ıtıraz ettı 19 Aralık 1994 tarıhlı dılekçelerıne donemın Emnıyet Mu- duru Mehmet Ağar'ın basın açıklamasını ekledı- ler Ağar, 9 Nısan 1994 tarıhlı açıklamasında Em- nıyet Genel Mudurtuğu tarafmdan yapılan soruş- turmayı doğruluyor ve şoyle dıyordu "Mufettışler kendılerıne venlen gorevı yapmış, ıddıalan ıncelemış ve yetkılı makamlara ıntıkal et- tırmışlerdır Ancak belırtılen suçlar af kanunu kap samına gırdığınden sanıklara ceza venlmemış- tır" Itırazı ınceleyen Beyoğlu 2 Ağır Ceza Mahke- mesı, 30 Aralık 1994 tanhlı karanyla ıtırazı reddet- tı ve hakkımdakı takıpsızlık kararı kesınleştı • • • Fethullahçılar, Faık Bulut'a neden saldınyor? Fethullah Gülen'ın gerçek kımlığını ortaya çıkar- dığı ıçın Fethullahçılann gerçek yuzunu oğrenmek ıs- tıyorsanız Faık Bulut'un yenı kıtabı "Kım Bu Fet hullah Gulen"\ mutlaka okuyunuz Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORVIAN BAKANL1ĞI AĞAÇLAND1RM \ V E EROZYO^. KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLUĞl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog