Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel Ya>ın Yonetmenı Orhan trınç • Genı-I Ya\ın koordınatoru HıkmetÇe- bnkava • \azıı^len Muduru İbrahım Yıldız • Sorumlu Mudur Fıkret llkız t Haber Merkezı Muduru Hakan Kara • Gorsel 'V onetmen Fıkret Eser Dı> Haberler Şınası Damşoğlu # l^tıhbarat Cengız ^ ıldırım • EKonom MehtnM Samç • Kultur Handan Vnkoken % Spor Abdülkadır "> uctlman • Makaklcr Samı karaören • Duzdtme \bduüah v.a/Jcı# î-otograr ErdoganKoseoğlu •Bılgı Belge Edıbe Bugra • v. urt Haberlcn Mehmet Faraç Vayın Kurulu llhan Seli.uk (Bjjkan) Orhan Ennç Okta\ Kurtböke Hlknıet Çtlınkava. Şukran Soncr. Ergun Balcı. ibrahım V ıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balba>. Hakan Kara AnkanıTemsıkısı Mustafa Balbas Atjturk Bulv an No 12": Kat4 Bakanlıklar AnkaraTel 419S02017 hat) Faks 4195027 • tzmır Temsıtusı Serdar Kıak, H Zı>a Bh 1352 S 2 3Tel 4411220 Faks 44191 P • Adana Temsılcüi Çedn Vıgenoğlu. InonuCd I19S No 1 lvat 1, Tel 363 12 II Faks 363 12 İS Mue>sex. Vluduru Istun Akmen # Koordınator \hmel Horulsan 9 Muhasebe Bûkni >ener«idare Hısnm Gurer • Metme Onder Çelık • Bıitrı Ijlem Naıl Inal # Bılg.^a'.ar Sıstem Münnet Çıter^Sans FanletKuza MEDVA C • Yonetım Kunılu Baskanı Genel Mudur Gülbln Erduran 0 Koordınator Rrha Işıtmao # Genel Mudur YardınKisı SevdaÇoban Tel 514 (T ^3 - M39580 5138460-61,raks 5138463 V a\ımla\an *e Basan "* enı Gun Haber \jamı Basın \e > avıncılık A S Turkocagıtad « -11 LagaloSlu 343'4 Ut PK 246 Istanbul Tel (0 212) 512 0-> 0S |2O hat) Fak» 21MAY1S1998 tmsak 3 43 Guneş 5 34 Öğlel3 08 Ikındı 17 03 Akşam 20 2"> Yatsı 22 10 SunaKan'ın kolu kırıldı • \\kARA(\lNKA)-Bır kamu kuruluşunun park verındekı zıncıre takılarak duşen dev let sanatçısı Suna Kan ın sol elının ıkı kemığının kınlması nedenıvlc uzun sure keman çalama>acağı bıldınldı BaymdırTıp Merkezı nde ıkı kez amelıvat geçıren sanatçınm uzunca bır onanmdan sonra kemanina kavuşabileceğı belırtıldı Sanat çevresmde buyuk uzuntu ve tepkıye vol açan kazayla ılgılı olarak sanatçı Suna Kan tarafindan kamu kuruluşu aleyhıne dava açıldı Cumhuriyetin 75. yıhnda eğitim • MLĞLA (Cumhuriyet) - Cumhurıyetm 75 vılında eğıtım Muğla da tartışıldı Panelın konuşmacılanndan eğıütncı-şaır Sureyya Ervaşar. son vıllarda gorulen bılım dışı faalıyetlerle Turk ulusunun >ıne genlere çekılmek ıstendığını belırtırken gazetecı-yazar Samı Karaören. 1950'lı yılların Turk eğıtımınde erozyon yarattığını söyledı Açık Radyo ve Gençtur'dan burs • Haber Merkeri - Açık Radyo ıle Gençtur 20 gencı ABD. Ingıltere, Almanya. Fransa. Çek Cumhunyetı ve Fransa'dakı çeşıtlı pTOgramlara gonderecek 25 gence ıse dunyanın her verınde geçerlılığı olan Gençlık Kartı' venlecek Programlann ucretlen Gençtur tarafindan karşılanacak Kampanyayı kazanan gençler yalnızca pasaport ve yol masraflannı odeyecekler 29Ma>ıs tarıhıne kadar surecek ve toplam 2 mılvar 200 mılyon lıra değenndekı kampanyava katılabılmek ıçın Açık Rad>o"yu dınlemek \e rad\o merkezınden başvuru formlannı almak gerekıyor Kazananlar 12 Hazıran tarıhınde Açık Radvodan du> urulacak Van Gogh'un • ROMA(\A)-Roma Modern Sanat Galerısı'nde sergılenen Van Gogh a aıt ıkı tablo ıle Paul Cezanne'ın bır tablosunun oncekı gece sılahlı uç kışı tarafindan çahndığı bıldırıldı Çalınan tablolann Van Gogh'a aıt 'Bahçıvan' \e 'L'Arlesıenne' ıle Paul Cezanne'ın 'La eabanon de Jourdan' adlı eserlen olduğu öğrenıldı Tablolann yanı sıra bır mıktar nakıt parayı da çalan maskelı hırsızlann olaydan sonra ltalva haber ajansı ADN Kronos'u aradıklan v e Von Gogh \ e Cezanne tablolannın gen venlmesı ıçın, sıyası olanlar da dahıl koşullanmızı açıklayacağız" dedıklen kavdedıldı Aşıda 2. tur • İstanbul Haber Servisi - Dunya Sağlık Asamblesı'nın 1988 yılında aldığı '2000 >ılına kadar çocuk felcının ortadan kaldınlmasi karan çerçevesınde yapılan Polıo Eradıkasvon Programı'nın ıkıncı turu başlıyor Ilkı 21- 27 Nısan tanhlen arasında yapılan Ulusal Aşı Gunkn nın ıkmcısı 21-27 Ma\ıs tanhlen arasında gerçekleştınlecek Fransa'da yaşayan ve azınlıklar sorununa değinen şarkılanyla ünlü Rachid Taha, Cezayir'i değerlendirdi ^Katüamlardan herkes sorumlu'ÖZLEM YÜZAK Rachid Taha Cezav ır koken- lı, Fransızvatandaşıgençbıryo- rumcu Ozguriuklenn kısıtlan- masına, Fransa'da yaşayan azın- hklann sorunlanna dıkkat çeken sarkılan ıle un kazanan bır sanat- çı Yapı Kredı Sanat Festıvalı çer- çevesınde Istanbul'a gelen ve dun Cemıl Topuzlu Açıkhava Tı- yatrosu'nda sanatseverlere bır konser veren Rachid Taha, yap- tığımız so>leşıde toplumsal ko- nulara ağırlık verdı - Bir sanatçı, sol sövlemdeki bir kışi ve en onemlisi bir Ceza- yirii olarak ulkenızdekı getişme- len ve koktendincı akımı nasıl değeriendiriyorsunuz? - Bana gore Cezay ır dekı olay- lara ıkı farklı bakış açısıylayak- laşmakmumkun Katlıamlar, ka- dınlann, çocuklann masum ın- sanlann oldurulmesı son derece kotu Tüm Cezay \r halkı bunun acısını çekıyor Bundan da her ke- sım sorumlu Hukumet. ordu, koktendincı gruplar herkes An- cak bunun yanı sıra bır dığer ba- kış açısıv, la degerlendınldığınde Cezayır bugun bolgede Isiamın, sıyasal Islamın sorgulandığı. tar- tışıldığı tek Arap-Muslüman ul- ke Gosterıler, protestolar olu- yor ınsanlar ıktıdarı sorguluyor karşı çıkıyor Bunu Cezayır'den başka vapan Arap ulkesı yok Cezayır bunu yapacak ve başka voiu olmadığını düşunuyorum Ancak bır gun gelecek ve çatışan kesımler masa başına oturacak- • Yapı Kredı Sanat Festıvalı çerçevesınde tstanbul'a gelen ve dün Cemıl Topuzlu Açıkhava Tıyatrosu'nda sanatseverlere bır konser veren Rachid Taha, "Bır gun gelecek ve çatışan kesımler masa başına oturacaklar Şıddetle hıçbır şeyın çozumlenemeyeceğını anlayacaklar" dedı lar Şıddetle hıçbır şeyın çozum- lenemeyeceğını anlayacaklar - Siz Cezayir kökenli ve yaşa- mını Fransa'da surdüren bir sa- natçtsuuz. Fransa v«Cezavır'ın ta- rih bovnnca koklü bağlan oldu. SizceCezayir'dekı katliamlan ön- lemede Fransa daha aktif bir rol oynavamaz mıvdı? - Hayır Ben Fransa-Cezayır ılışkısını bıten bır evlılık olarak duşünuyorum Eskı eşı ıle yenı tartışmalaragıremez Cezav ırso- runu uluslararası bır sorun ben- ce Hındıstan'ın nukleer dene- melen, Endonezya'dakı protesto- lar gıbı kuresel bır sorun Bu > uz- den herkesı ılgılendırmelı - Türkiye'de de laik-dinci tar- uşmalangıderek atevienıyor. "Tur- kiye vakın bır gelecekte Cezavir gjbi mi olacak' sorulan soruluyor. Bir Cezavirli olarak bu konuda ne duşüDÜyorsunuz? - Bence Turkı>e de, dığer bır- çok ulkede olduğu gıbı kokten- dincı akımın guçlenmesının kav - nağıyoksullukve>olsuzluk Dün- yanınhertarafmdabuboyle En yakın zamanda >aşanan ornek Endonezya Cezayırdede bunun sorumlusu ceplere comertçe akı- tılan petro-dolarlar Bunun acı- sını çekenler de gençler İş bula- mayan. sokaklara dökulen genç- ler Kendılenne yaşamla ılgılı bır şeyler vaat edenın peşmden gıt- mek zorundalar Bu Turkıye'de de bo> le Vaat eden dıncı orgüt- lerse onların peşınden gıdılıyor Fransa"da aşın sağcı Jean Mane Le Pen ın yukselışını aynı şekıl- deaçıklavabılınz - Guzeüikvanşmalannda sah- neye çıkmavacağını/ı kesın bir dille belirtnıiş olmanıza karşın geçen a\ Interstar'ın düzenledi- ği guzellik vanşmasında sarkı sö>1ediniz. Neden fîkrinizi değiş- ürdiniz.' - Sonra duşundüm ve katılma- ya karar verdım Fransa ya da benzen bır Avnıpa ulkesı olsay- dı tav nm farklı olurdu Ama Tür- kı>e, tran. Cezayır gıbı demok- ratıkleşme surecını tamamlama- mış, ordunun etkın olduğu. dını akımların guçlenebıldığı ulke- lerde guzellik yarışmalan gıbı etkınlıklenn daha farklı bır an- lamı ve mesajı olduğuna ınanı- yorum Kültür Bakanlığı 500 milyar ödenek istedi 'Beyaz Pamukkale' için yanşma düzenlendi BAHAR TANR1SE\TR \NKARA-Kultur Bakanlığı'nın, Dun- ya Kultur Mırası Lıstesı nde bulunan Pa- mukkale'de ulaşımı sağlamak amacıyla StT alanına aykın düşen raylı sıstem planlama- >>ı tartışma yarattı Pamukkale ıçın 1990 yılından bu yana surdurulen projelen yok sayarak yeru bır çevTe duzenleme projesı ıçın yanşma açmaya hazırlanan bakanlık. Baş- bakanlık Tanırma Fonu'ndan 500 milyar lıra odenek ıstedı Kultur Bakanlığı. cumhunyetın kuruiu- şunun 75 yılı kutlama etkmlıklen kapsa- mında "Pamukkate Koruma 4maçlı Alt Öiçekli Çev re Duzenleme Projesi Yanşma- sı ve Lvgulamalan* 1 projesı başlatıyor Pamukkale'run korunması >onünde 1990 yılından ben uygulanan projelen yok sayan bakanlık, açılacak yan^ma ve hazırlana- cak projeler ıçın Başbakanhk Tanıtma Fo- nu ndan 500 milyar lıra odenek ıstedı Pa- mukkale arkeolojık ve doğal SİT alanlan- nı ıçeren alt olçeklı çevre duzenleme pro- jesı kapsarrunda, kentsel tasanm. kentsel mo- bılyatasanmı.bıtkılendırme drenaj alt>a- pı ve alan ıçı raylı ulaşım sıstemı duzenle- melennın hazırlanması hedeflenıyor Yanşma ıçın İngılızce ve Turkçe olarak 2 dılde şartname. tamtıcı kıtap ve katalo- ğun yanı sıra çeşıtlı hanta, totoğraf. vıdeo fılmı ve broşurler hazırlanacak 110 milyar lıralık odul dağıtılacak olan vanşma ve projenın tahmını bedelı 500 milyar lıra olarak belırlendı Yanşma bonu- cueldeedılecek projenın uygulanması ıçın Kultur Bakanlığı tarafindan ıhale açılacak Projenın 2000 yılı nısan av ında tamamlan- ması planlanıyor Kultur Bakanlığı Musteşar Yardımctsı Tevfik Ketencioğlu. proje taslağında yer al- masına karşın raylı sıstem konusunun he- nuz kesınleşmedığını savundu CHP lçel Mılletvekılı FıkriSa0ar'ın Kultur Bakan- lığı dönemınde a\nı amaçla başlatılan "Pa- mukkale DoğaJ ve Kultürel Değerlen Ko- ruma ve Gehştirme Projea*" kapsamında bu- gune kadarbazı uygulamalar gerçekleşhnldı Esnaf karan sevincle karsıladı Anayasa Mahkemesi vakıf kirasının tespitini iptal etü ANIC\RA/tSTANBLL (Cumhurivet) - Anayasa Mahkemesi, \akıflar Genel Mu- durlüğu'ne aıt taşınmazlann kıra sözleşme- lerının sona erdınlerek gunun koşullanna göre yenıden belırlenmesını ongoren geçı- cı vasa maddesını ıptal ettı Yuksek mahkeme dunku toplantısında. çoğunluğunu DYP ve kapatılan RP mıllet- vekıllennın açtığı ıptal ıstemlı davayı so- nuçlandırdı Mahkeme. yasanm geçıcı 6 maddesmde yer alan Vakıflar Genel Mu- durluğu'nun taşınmazlanna ılışkın kıra soz- leşmelerının, yasanm vururluk tanhınden ıtıbaren sona ereceğıne ılışkın hukmu ıp- tal ettı Anayasa Mahkemesi, geçıcı 6 mad- denın yururluğunun durdurulmasını da ka- rara bağladı Iptal edılen duzenlemeye go- re, kıra sozleşmelen 28 Nısan 1998'de so- na ermıştı Yuksek mahkeme, geçıcı mad- denın dığer duzenlemelennın de "uygula- ma olanağı kalmadıgı" ıçın ıptalını karar- laştırdı Ana>asa Mahkemesi. 28 Nısan'dan once yaptığı toplantıda vururluğun dur- durulması ıstemını reddetmıştı Anayasa Mahkemesi nın ıptal karannın ardından Sultanahmet'tekı Arasta Çarşı- sı nda goruştuğumuz esnaf, karan buyuk bırsevınçlekarşıladı Esnaftan EdipÖğuz Haa, "Gayetolumlu. Artış kaldınlabılecek bir rakam değildi. Karan tüm esnaf bilmi- yor. Bu mutluluk bizim için bay ram gibi bir şev"dedı $\l OO K Yağışlar etkili 250 bin dönüm pamuk alanı yok oldu Haber Merkezi - Yagışlt hava yurdun bu>ük kesımı- nı etkısı altına alırken tanm alanlannda buyûk zarar mey- dana geldı Bolu Dağı'ndakı Kaynaş- lı Köprusu de selden zarar gordü Koprunun Ankara ta- rafında açılan 2 rnetre genış- lığınde. 6 metre yükseklı- ğmdekı kanalla sel sulannın köprüyu yıkması engellendı Askıdakı köprünun çökme- mesı ıçın kanalatonlarcadol- gumalzemesidoküldu Istan- bul-Ankara yolunda ulaşım aksarken bu nedenle 10 kı- lometrelık konvoy oluştu Yoğun yağış nedenıyle dunyanın en kalıtelı pamuğu- nun uretıidığı Soke Ova- sı'nda 250 bın donum pa- muk ekılı alan zarar gördu Soke Zıraat Odası Yonetım Kurulu Başkanı Muhanunet Oğuz, zarann buyûk oldu- ğunu behrterek "Büvükafet oldu. Şehir merkezinde ve ovada biivuk zarar var. Bu ovada 3?fl bın dönume pa- muk ekilivor. Pamukekilisa- hanın hemen hemen hepsi gitri. Sadece pamukdeğiL, 17 bta donum buğday ve90 mü- yon zevtin ağacının büyük bir böİümunde zarar var" dedı Manısa'da da yağmur bü- yuk zarar meydana getırdı Manısa Zıraat Odası Başka- nı NuriSorman. pamuk ure- tımınde yuzde 80 oranında tahnbat yaşandığını bıldır- dı CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Onur Kumbarac»- başı da Ege'de büyük zarara yol açan yağışnedenıyle Ay- dm ve çevresmın afet bölge- sı ılan edılmesmı ıstedı Zonguldak'ta Ulutan B,8- rajı'ndakı su sevıyesının yük- selmesı nedenıyle emnıyet vanalan açıldı Meteorolojı Genel Mü- durluğu Hava Tahmınlen Da- ıre Başkanı Recep Yılmaz, yağişlann "kırkikindi ya|- murlan" olduğunu, aslında nısan ayında etkılı olan bu ya- ğışlann, son 15 yıldır mayıs ayına kaydığını belırttı Yağışlı hava kutlesı, bu- gun Marmara'nın doğusu, Karadenız, Iç Anadolu'nun kuzey ve doğusu. Doğu Ana- dolu ıle Gune>doğu Anado- lu'nun doğusunda, yann da kuzeydoğu kesımlennde et- kılı olduktan sonra yurdu terkedecek Ancak haftaso- nu yurdun kuzey ve ıç bol- gelerı venı bır yağışlı hava kutlesının etkısı altına gı- recek RASGELE / RAtFERTEM Sularda Avlanma Kuralları' Yayımlandı e-posta : tan (a prizma. net tr Sularda avcılık Denızlerde, gollerde, akan sularda Kurallara bağlı Bılen, uygulayan var mı? Yok mu? Uygulatan da1 Kesın yanıt vermek zori 1998-1999 av donemıne aıt sırkuler yayımlandı Denızlerde, ıç sularda avcılığı duzenleyen. 5 Mart 1998 gunlu Resmı Gazete'de Kaç kışı okudu 7 Ozellıkle balıkçılıkla geçınenlerden Yaşamını sularda surdurenlerden 2 Mayıs gunu yayımlanan ek strkulerie, ek kısıtlamalar getınldı Değınmekte yarar var Her tuıiu trolle avcılık yasaklandı bırçok yerde Orneğın Marmara Denızı'nde İstanbul, Çanakkale boğazlannda Iç sulanmızda Karadenız'de, Akdenız'de, Ege Denızı'nde de yasaklanan bırçok yore var ilgılıler sırkulerlen mutlaka okumak zorundalar Hem avlananlar hem de korumayla gorevlıler Yasaklar yalnızca trol avcılığıyla bıtmıyor Avlanma olanağı tanınan balıklann boylan, ağırlıklan Ahtapotun bır kg'dan kuçuğu yasak Çıpuranın 15 cm'den kuçuğu. Barbunyanın 13, hamsının 9, ıstakozun 20, ıstavntın 13, kalkanın 44, levreğın, lufenn 18, çıngenepalamudunun 25, uskumrunun 20 cm'den kuçuğu yasak Marmara'da, Bogazlar'da, Merıç Nehn'nın ağzında ışıkla avcılık yasak. Bolgelere gore yasaklar, avlanma zamanına gore yasaklar, kullanılan araçlara gore yasaklar Sırkulerde tek tek sayılmışlar Ah Resmı Gazete'de yazılıp kalmasalar Uygulansalar, uygulatılsalar Yaşam surer denızlerımızde, gollenmızde, ırmaklanmızda. Sulanmızda, sulanmızda Istersek, ıstiyorsak... Ayrıca sulara patlayıcı madde, zararlı madde atarak avlanmak kesınlıkle yasak. Gum gum oten dınamıtler, akarsulara sıkılan zehırler Hepımızın bıldığı olgular Aykın davrananlara hapıs cezası da var! Dığer yasaklarda para cezası. Urunlere, araçlara el koyma cezalannı getınyor yasamız 1380 sayılı Su Urunlerı Yasası Bızler yasaklara uymayı uygulamayı değıl! Yakalanmamayı yeğlıyoruz Sankı bu denızler, goller, akarsular bızım değıl Bızden sonrakıler Çocuklanmız, torunlanmız buralarda yaşamayacaklar. Bızle yaşam bıtecek' Bıtecek mı? Tanm alanlannı yok ettık Sıra sulara mı geldı** Neden gerıde kaldı. Bugune dek yabancıydık sulara Yalnızca pıslik antmak ıçın kullandık. Uretıme geçtık Geçtık ama Bakalım ne kadar surecek? . Korkanm GAP sulannı bıle yanlış kullanacağız. Aşın sulamaya yoneleceğız Çolleştıreceğız. Daha guneyımızdekı yoreler gıbı Ali Sirmen Mıllıyet'tekı yazısında değındi. Haklı. Goç edecek yer kalmadı. Yurt edınmek zorundayız Anadolu'yu. Topraktanyla, sulanyla. Rasgele C* v\ R A D Y C jnıCumhuriy •V 1 O 7 . Cumhuriyet 4 Csnbd^cgiti Rfımet Cemal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog