Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 1998 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 17 TURKIYE Istanbul _Y V7 Sınop Y 15 Adana A 24 Edırne PB 23 Samsun Y 18 Mersın Kocaelı Y 19 Trabzon A 22 Çanakkale PB 20 Gıresun Izmır Y 1 _ 7 Dıyarbakır Y 18 A 23 Ankara _Y 18 Şanlıurfa PB 22 Y 18 Mardın Y 18 Manısa A 21 Eskışehır Y 18 Sıırt Y 19 Aydın A 22 Konya Denızlı A 23 Sıvas PB 21 Hakkân Y 14 Y 16 Van Zonguldak Y 10 Arrtalya Y 15 A 26 Kars Y 11 Marmara nın dogusu Karadenız Iç Anado- lu nun kuzey ve dogu- su yağışlı otekı yerier az bulutlu ve açık ge- çecek Hava sıcakhğı yurdun batı kesımlenn- de artacak doguda azalacak Ruzgar gu- ney ve batı yonlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvet- lı olarak esecek DIS MERKİZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Pans Bonn PB Y Y PB PB PB PB PB 11 12 11 22 18 19 22 22 Munıh Y 17 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atırra PB PB A Y Y Y PB PB 13 19 27 20 22 18 28 25 Y 24 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y A A A PB A Y A 18 19 16 26 24 19 21 32 A 25 Moskova e> •Tahran Taşkent o Kahre» i StsH t Çok bulutlu GUNCEL/CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada ınanmıyorvm Ancak 'sıkıntılar çözülemeyecek bır hale geldı- ğınde' çözüm kendılığınden ortaya çıkacaktır " Bu konuda "askerterden partamentoya baskı yapmalannı beklememek" gerektığını vurgulayan evrensel Kenan Bey, 1980'de "sıkıntılann çozule- meyecek hale geldığını" one surerek 12 Eylul dar- besını gerçekleştırmıştı Yanı? Işı bılıyor1 Kuşkusuz beilekler çalışıyor ve "Dargınlıklar ılelebet sûrmez" dıyerek dostluk kurduğu bugun- ku Cumhurbaşkanı Detnirel, fazla degıl, bundan sekız yıl once evrensel Kenan Bey'ın darbe yaptı- nmını şoyle yorumluyor "Sılahlı kuvvetlenn nufuzu kullanılarak mudaha- le yapılacak ve daha sonra, Kenan Evren ve arka- daşlan bulunan 4 komutan, 9 sene 'ıkbale ermış' olacaklardır Turkıye'nın kadenne el koymuş ola- caklardır Hem de bunu 'Ataturkçuluk ugruna' ya- pacaklardır Boylece Turktye kadennı ellenne geçırenler 9 sene Çankaya'da değıl, kan çanağı ıçınde otur- muslardır Halen de bundan rahatsızlardır 'Ulke ıdaresı, seçımle gelenlere devredılecektır' dıye ışe gırmış, netıcede, kendısıne devretmıştır" Evrensel Kenan Bey, bugun "ışının bıttığını" ka- bul edıyor Çok para getıren fotoğraftan aşınna ressamlığı bırakmak nıyetınde değıl artık Sormuşlar kı ozvenyie soyluyor "Başkanlığa ta- lıp değılım'" Bu cumlelere eklenecek daha pek çok gerçek var ama, yenmız dar Başka sefere' Ama, şımdı dıkkat Turgut özal, Çankaya'yı oyuna getırmemış olsaydı, cumhurbaşkanlık sure- sını "uzatacağı ızlenımı" verdıkten sonra, gerçek- ten bu yolda anayasa değışıklığı yapsaydı, 1989'da, bugun olduğu gıbı evrensel Kenan Bey "ışının bıttığını" soyleyerek Marmarıs'e çekılecek mıydı acaba? Guldurmeyın ınsanı 1 "Ulkenın yuksek menfaatlan ıçın" bır 2-3 yıl da- ha, unlu şarkıdakı soylemı daha o tanhte soyleye- cek, "bı' daha bı' daha" dıyecektı Doğrusu dıkkatı çeken bır başka nokta var Ev- rensel Kenan Bey başkanlık sıstemını savunurken, Cumhurbaşkanı Demirel'ın göruşlerıyle ortuşu- yor Çakışma Eskı ve bugunku cumhurbaşkanlanmızın goruş- lennde çakışma var olmasına var da başkanlık sıstemıne parfamentodan sert tepkıter getfyor Kı- sacası, bır tanhte her sözu yasa olan evrensel Ke- nan Bey'ın desteklı demeçlennın bugun kıymet-ı tiarbıyesı olmadığı, olamayacağı ortaya çıkiyor Sısteme "evrensele" eşdeğer bır başka destek nereden ve kımden, bılıyor musunuz Şaibe Ha- nım'ın partısı, DYP'den 1 "Demokratıkleşme" surecımıze Refah'tan dog- ma Fazılet'te katılacağını açıkladıktan sonra Ba- karsınız btr gun, Takkeli Erbakan'ı Çankaya'ya çıkarma umuduyla Fazjlet ışı kolaylaştinr Eskı gunlerde Refah'ın gunumuzde FP'nın top- lantılannda "Erbakan Çankaya'ya"sJoganı atılmı- yor mu? Cumhurbaşkanı'nı TBMM seçerse Erbakan'ı Çankaya'ya daha kolay çıkaracaklannı da takke- lıler grubunun hesaplamadığını kımse savlayamaz. Genel Başkan Recai Kutan, "bütun sonjlann çözumunde kendılennı bır numaralı gorduklennı" belkı de bu nedenlerie öne suruyor Islam kurallanyla demokratıkleşme boyle boyle kapımızda demektır Gerçege donelım Sıyasetçısı, aydını Ststem- dekı aksaklıklann gıdenlmesı uzennde kafa patla- tırken TBMM, mılletvekılı ve memurlara "şapka gıyme zorunluluğu getıren " yasadakı cezalan art- tıran tasanyla uğraşıyor Fatıh'ın Çarşamba semtınde arada bır polıs gos- termelık kılık kıyafet taraması yapıyor Cuppe, sa- rık, hatta çarşaf gıyenlen topluyor Bu eylemler hıçbır ışe yaramıyor Bır-ıkı gun on- ceydı, bır ozel TV, bır cınayet nedenıyle gıttığı Çar- şamba semtınde sarıkhnın, cuppelının daha da yo- ğunlaştığını gosterıyordu Dınsel somurude bu noktalara gelışımızde epey payı olan "evrense/"ın kulaklan çınlasın TBMM'de ıse şapka yasası tartışılıyor, oyle mı? Yagmurtu , Gok çjurultulu ABD enerjide Iran yolıına karşıNVASHINGTOrs (AA) - ABD Enerjı Bakanı Federico ftna. fstan- bul'da gerçekleştınlecek "Dünyanın geçjş yolu" konulu uluslararasi kon- feransla ılgılı olarak boru hatlann- da Iran yoluna karşı olduklannı. Iran ıle aralanndakı buzlann enmedığmı v urgularken "Çünkü ortada bfiyfik bir buzdağı var" dedı Pena butün dıkkatlennın. Doğu-Batı kondoru ve Bakû-Ceyhan hattı ûzennde olduğu- nu soyledt Boru hatlan guzergâhla- nnın tartışılacağı konferans 27-29 Mayıs tanhlennde Istanbul'da yapı- lacak. ABD Tıcaret ve Kalkmma Da- ıresı'nın(TDA) dığer Amenkan ku- rum \e kuruluşlany la İstanbul'da du- zenleyeceğı toplantılara ılışkın basın bnfıngme. Pena'nın yanı sıra ABD Dışışlen Bakanlıgı ve Beyaz Sa- ray'dandayetkılılerkatıldı Istanbul toplantılanna Karadenız ve Orta As- ya'dan 15 ulkenın temsılcılenyle Amenkan yönetımınm yetkılılen ve Amenkan fırmalannın temsılcılerı katılacak Başbakan Mesut V ılmaz. Gurcıstan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze v e Fedenco Pena, top- lantılarda bırer konuşma yapacak Toplantılarda, bolgeye ılışkın 65 ay- n proje ıle ılgılı gorüşmeler gerçek- leştınlecek ABD'nın, enerjının ıtıcı guç halı- ne geldığı Hazar Havzası'na ılışkın polıtıkasının "çok açık" olduğunu belırten Pena "Doğu-Batı koridoru srratejisi ve özettikk Akdeniz'de Cey- han'a ulaşacak Trans- Hazar strate- jisını destekfi\THTiz" dedı Pena bu arada Fransız-Rus \e Malezya dan şırketlenn oluşturduğu bır konsorsi)umun Iran da yapacağı yatinmlara ılışkın ABD Dışışlen Ba- kanı Madeleine Albright ın "yasa- larlasahıp olduğu" yetkısını kullana- rak ">apnnm uygulamama" yolunu seçmesının kesınlıkle yanlış anlaşıl- maması gerektığını de vurguladı Pe- na "Açıkça sovlüyorum. ABDyöne- timi petrol \e doğaigaz hatlannın İran'dan geçmesine karşıdır. Ku\'vet- le. Doğu-Batı koridoru alternatiflııi desteklıyoruz" dedı Azen petrollen ana ıhraç hattı ıle Turkmen doğalgazı ıçın ABD'nın destekledığı Bakû-Ceyhan güzergâ- hı Doğu-Batı kondoru ıçınde yer alı- >or Fedenco Pena Bakû-Ceyhan hattının hem Turkıye'nın Boğaz- lar'dan geçış ıle ılgılı haklı kaygıla- rını gıdereceğını hem de ekonomık açıdan "iştc>ebilir ve anlamlı" oldu- gunu kaydettı Trans-Hazar yolunu "bir firsat" olarak nıteleyen Pena bolge ülkelen ıçın yararlı olduğunu ıfade ettı Pena. butün dıkkatlerını Bakû-Ceyhan a çevırdıklennı de kaydettı ABD Enerjı Bakanı bırso- ru üzenne de "Iran ıle buziar enmı- yor. Albright'ın kantn >anlış anlaşıl- mamalı.Çunku ortada duran buyuk bir buzdağı m/ konusudur" dedı Fedenco Pena Turkıye de Amen- kan firmalannın talıp olduğu enerjı santralları projelerıyle ılgılı olarak ortaya çıkan hukuksal sorunların bır çozüme ka\uşturulacağını ve Turk lıderlennın de bunu ıstedıgını so> le- dı Pena "tlerlemesağlaııacak.Tur- ki\«"nin bu projelere ihtivacı var" dı- ye konuştu tstanbul toplantılannın "esas du- zenk>idsi" olan TDA'nın Başkanı Joseph Grandmaison, "Böyle bir toplantı için, geçiş >olu coğrafvası ile Istanbul'dan daha doğal neresı olabi- lir?" dedı Beyaz Saray Ulusal Güvenlık Konsevı'nden Buyukelçı DickMor- ningstar da toplantılarda enerjı u- laştırma, ıletışım altyapı projelennın ele alınacağını Turk ozel sektoru- nun Orta Asya deneyımı bulundu- ğunu ve ABD firmalan ıle bolgede ortak gırışımlenn soz konusu oldu- ğunu kaydettı Waslıiııgtoırıııı silah telaşı I Baştarafı I. Sayfada ki düşüncemizde bir değJşfldik yapamaz" mesa- jınıverdı Kazakıstan'dan sonra RusyadadaGü- len surpnzı ıle karşı karşı> a kalan K.aradayı'nın bu ûlkede yaptığı sılah pazariığı ıse ABD'vı te- laşlandırdı Turkıye'nın Rusya'yı potansıyel sı- lah pazan gorduğu yolunda Karadayı'nın Mos- kova'dan verdığı mesajın hemen ardından ABD'nın hem Turkıye hem de Yunanıstan'a sı- lah vereceğını açıklamasının tesaduf olmadığı yorumlan yapılıyor Karadayrnın Rusya zıyaretı, Moskova'yı Do- ğu Akdenız'ı tehdıt eden S-300 fuzelennı Rum yonetımıne satmaktan vazgeçırmek, ıkı ulke or- dulan arasındakı karşılıklı kuşkulan gıderme yollan aramak ve ABD'ye "Tûrkiye'ııin tek pa- zan değUsin" mesajlannın venldığı uçlu eksen uzenne oturdu Ancak Karadayı Orta Asya ve Kafkasya'ya yaptığı zıyaretlerde olduğu gıbı Rusya'yı zıya- retınde de Gülen taraftarlannı, oğrencıler aracı- lığıyla karşısında buldu Karadayı'nın Rusya'ya gelışınde Gulen'ın kurduğu okullarda eğıtım gören Turk \ e Rus oğ- rencıler havaalanında kendısını karşıladılar Bır asken yetkıh. Karadayı'nın nezaketen tepkı ver- meyıp çocuklara guleryuz gosterdığıne ışaret ederek şoyle dedı "Ancak Gülen grubunun amacı 'TSK bızı (a- nıyor' mesajı vertnek. Kapıdan kovuyoruz baea- dan giriyoriar. Kazakıstan'da da karşımıza oğ- renciieri çıkardılar. Planlı vapıyorlar Amaçlan bizeşningözukmek. Ancak bu rurgınşımlerGu- len'in şeriaf dev letı kurma^ ı amaçladığı \olunda- ki goruşumuzde asla değışıklığe yol açamaz." Rusya nın Turkıye'ye karşı pazarlık kozu ola- rak kullandığı Rum kesımıne S-300 füzelen sa- tışı konusu Karadayı'nın Moskova zıyaretınde onemlı yer tuttu Karadayı, Rusya'ya S-300'len Rumlara sat- maktan vazgeçmesi karşılığında Ankara'yı onemlı bır pazar olarak sunarken Turkıye >e sı- lah satışlannda guçlük çıkaran ABD'ye de me- saj verdı Rusya'dan sılah alan ılk NATO uyesı ülke unvanını taşıyan Turkıye bır suredır Turk savunma sanayune katılan ülkelen çeşıtlendır- me polıtıkası ızlıyor Turkıye'nın saldın helı- kopten ıhalesıne katılan Rusya, Karadayı'ya sı- lah envantennı tanıttı ve K-52 Tımsah helıkop- tennı satmak ıstedığmı bıldırdı Asken kaynak- lar Turk pılotlann Tımsah'ı çok beğendıklenne \e bu helıkopterlenn TSK'nın envantenne ka- tılmasına sıcak baktıklanna ışaret ettıler Rusya ıle savunma sanayiı ışbırlığının arttinl- masınıongoren ABDgıbı Batılı ulkelenntekal- tematıf pazar olmadığı >olundakı Turk tezının ABD'de sesgetırdığı yorumlan yapılıyor Aske- n kaynaklara gore ABD Savunma Bakanlığı'nın oncekı gun Turkıye'ye 30 adet Harpoon fûzesı, Yunanıstan'a da 248 adet Hellflre fûzesı sarma karannın ardında VVashıngton'un Rusya ıle gır- dığı yakın asken ışbırlığıne karşı Ankara'ya sı- cak mesajlar verme polıtıkası yatıyor B Baştarafı 1. Sayfada menın ardından ıkı ulke sılah- lı kuvvetlen arasında karşıhk- lı anlayış mutabakat zaptı ım- zalandı tkı ulke genelkurmay başkanlan toplantıdan sonra gazetecılenn sorulannı yanıt- ladılar Orgeneral Karadayı, bır gazetecmın, "Türkiye S- 300'lerin gerekirse vurulacagı- nı açıkladı. Bunu nasıl değer- lendiriyorsunuz" sorusu uze- nne şunlan soyledı "Bu ko- nuda herhangi bir şey söyleme- yi bu aşamada gereksiz buluyo- nım. CHayın olup olmayacağı da belli degil. Rusya Federasyo- nu'nun bu konudakı yakiaşı- mını açık olarak bılmıyoruz. Bu konu spesıfik olarak ortaya konmadığı için değerlendirme- mizsubjektifolur" Goruşmeden sonra basına ımzalanan belgeye ılışkın özet bılgılen ıçeren bırmetın daği- tıldı Bu metne göre anlaşma şu unsurlan ıçenyor "lld dl- ke arasında askeri işbiıüği im- zaianrnasma yonelik hazırtık- lar yapılmasL Karasulan dışın- da kalan bölgelerde mevdana gelen ola> lann onlenmesi ama- cıyla anlaşma ımzalanmasına yonelik gorüşmeler yapılmasL NATO'nun banş için ortakhk planı çerçevesinde tatbikatlara kablunın arrtırüması.' Yılmaz: Baykal kapris yapıyorI Baştarafı 1. Sayfada bırdeğerlendırmetoplantısıyaptı Yıl- maz, toplantımn açıhşında yaptığı ko- nuşmada. ANAP'ın bugunku halıyle kurucusu 8 Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a layık bır partı olduğunu soyle- dı Bugun seçım olsa tek başlanna ık- tıdara geleceklennı savunan Yılmaz, geçmışte hızmet etmekten kendılennı anlatmaya fırsat bulamadıklannı kay- dettı Bugunku ışsızlık veyoksulluğun kader olmadıgını anlatan Yılmaz, Tur- kıye'yı demokrası \e ınsan haklan ba- kımından dunyanın en ılen ulkelenn- den bın halıne getıreceklennı, 21 yûz- yılm Turkıye'nın yılı olacağını dıle ge- tırdı Koalısyon ve bır azınlık hükume- tı olarak başanlı olduklannı savunan Yılmaz, enflasyonu dızgınlemeye, ekonomıyırayınaoturtmaya başladık- lannı söyledı Muhalefetın tutumu ne- denıyle vergı ve yerel reform gıbı onemlı reform paketlennı Meclıs'ten geçıremedıklennı ılen suren Yılmaz, hukumetı dışandan destekleyen CHP'yeyuklendı "KendiJerinesosyaJ demokrat diyen partikr, kısır partid- lik hesaplannı ülke çıkarlannın onun- de tutuyorlar" dıyen \ ılmaz, sozlen- nı şoyle surdurdu "Koalisyon ortak- lanyla uvumlu bırçalışma vapı\oruz. \ncak. kapnslı ve oynak dış destege muhtacız. Yanı bir hükümetiçinen zor şarüar ncyse o şartlarda hükümet edi- yoruz. Türkiye'nin yüzünu guldürecek pekçok proje Meclis'te oyalamyor. Bız başanlı olmayalım diye ülke ve mılleti- mizin çıkarlan goz ardı ediiivor. Ama, ben bunlardan şıkihet etmnorum. Hatta bıa Mechs'te sabote eden kap- ris erbabına teşekkur edivorum. Çün- kü, bütün engelleınelere rağmen başa- nh oimamız bızı guçlendiriyor. Ne ka- darkıskanıriar, kapnsyapaıiarsa vap- sınlar, doğru volda devam edeceğız. Bi- zim yotumuzu kaprisle. oy unla, tehdıt- le kesemezkr. Butun bu yapav engelle- riaşanz." Yılmaz. ekonomık devletçılık anla- yışının da her turlu kötuluğun sorum- lusu olduğunu ılen surdu Başbakan, u Ekonomık devletçılik, venmshdik ve yolsuzlugun kavnağıdır. Devlet sofra kurarsa baramzadesi çok olur. Çete- lerden yvlsuzluğa ne kadar çırkınlık. kötülflk \arsa ka\ nağı ekonomık dev- letçiliktir. Bu çağdışı de\ letçılık anlay> şı sona cnmeden Türkiye'nin sorunla- n çözüme ka>uşamaz" dedı Yılmaz özelleştırmeye karşı çıkan ışçılere de seslenerek "Köhne bır sendikacılık anlayişına saplanıp özeHeştirmeM hal- kın alevhıne gıbı gostermek ıstevenler, bem kendıkn vanılıvor hem halkı va- nıltıyorlar. Ozelleştınne uvgulamalan sonucu ışyerlennde ureüm ve ıstıhdam artıyor" dıye konuştu ANAP ın 15 kuruluş yıldonumu ıçın duzenlenen tek etkınlık de pop konsen oldu \ ılmaz. ANAP Genel Merkezı nde gerçekleştırılen toplan- tımn basına kapalı bolumünde ıkıncı bır konuşma daha yaptı Almanbılgı- ye gore Yılmaz. Cumhurbaşkanı Su- leyman Demırel ın tartışmaya açtığı başkanlık sıstemıne karşı olduğunu bıldırdı Başkanlık sıstemı tartışmala- nndan rahatsız olmadıgını belırten Yılmaz "Ancakonemliolansıstemiiş- lermekdr. Bizjm gorevimız. mevrut sis- temı ve Meclis'i çahşürmakur'" dedı Partılı arkadaşlanna seçım ıçın hazır- lıklı olmalan vonunde mesaj \eren Yılmaz, ıl başkanlannı da yeterınce çalışmadıklan gerekçesıvle eleştırdı ANAP'ın 15 kuruluş yıldonumu nedenıyle Istanbul ıl yonetıcılen de partmın kurucusu ve8 Cumhurbaşka- nı Turgut Ozal'ın anıtmezannı zıyaret ederek çelenk koydular Anıtmezarda duzenlenen sade torende Mesut Yıl- maz ın gönderdığı çelenk de Ozal'ın kabrınekonuldu Anıtmezardakı tore- ne eskı bakanlar Doğancan \kyurek. Sudı Turel. tbrahım Ozdemir, Cahit Aral \e Ali Tannyar da katıldı Y ılmaz vaptığı konuşmada ANAP ın sonsuza kadar Ozal'ın çız- dığı yolda Turk dev letmı daha guçlu yapmak ıçın devam edeceğını belırt- tı Bu arada malı ışlerden sorumlu ANAP Genel Başkan \ardımcısı V'ıl- ma/Karakuyunlu Ozal ınanıtmeza- n ıçın uyelerden toplanan 220 mılyar lıralık çekı 20 Mayjs Vakfı Başkanı A\TiiAkvol a\erdı Akyoldabupara- nın Malatyada yaptırılacak Turgut Ozal Ilkogretım Okulu ıçın kullanıla- cağını bıldırdı G Ü N D E M MLSTAFABALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Gerıde "keşke"\\ tumceler kaldı Keşke daha çok şeyı daha çok paylaşsaydık Keşke, deneyımlerınden daha çok bal alsaydık Ama her şeyı eşıt kılan olum "daha ço/r"tan da anlamıyor Gelıpçattığında her'paylaşım"neka- dar çok olursa olsun, eksık kalıyor Belkı de ek- sıklık duygusu paylaşımın otekı yarısı Mustafa Ağabey'den "Oğlum bırakartık bunla- n hah hah haa, yazacağın konuya gırhah hah haa, yerkalmayacak " uyarısı almadan Endonezya'ya geçelım Endonezya'dakı bugunku gelışmelen kazıyınca artından Hollanda çıkar Genel b/lgılen aktaralım - 200 mılyon nufusuyla en kalabahk Islam ulke- sı Nufusun yuzde 85 ı Musluman Ancak Muslu- manlarkendı ıçlenndedeğışıkgruplaraayrılıyor Dt- nın butun gereklennı yerıne getırenlere, "Santn", Hındulaşmış Muslumanlara "Pnyagı" denıyor Ta- mamen yerel ınançlara bağlı kalan ancak "Mus- lumanım ' dıyenler de var Onların adı ıse "Aban- gan" - Adalar ulkesı Ama ada sayısı mevsımıne go- re değışıyor Denız yukselınce ada sayısı 13 bın, alçalınca 17 bın insanların yaşadığı ada 1500 ka- dar - 16 asırda Hollanda bolgede egemen olmaya başlayınca Osmanlı dan yardım ıstedıler Yavuz Sultan Selim, Kurtoğlu Hızır Fteıs komutasında denız gucu gonderdı Berabennde ulema ve zana- atkâr da vardı Çogu Endonezya'da kaldı Endo- nezya'dakı ılk askeri okulu Osmanlı açtı Kurtuluş Savaşı nda Anadolu ya maddı yardımda bulundu- lar - Hollanda'nın bolgede etkısı 400 yıldan fazla surdu Önce doğrudan somurdu sonra yerel ku- çuk ıktıdarlan kullandı En ust yonetıcı ıse Hollan- da'dan gonderılen valıydı O donemde koyluler kazanımlarının beşte bınnı ıhracat ıçın valıye ven- yorlardı 19 yuzyılın onemlı bır dılımınde Hollanda butçesının uçte bınnı bu kaynak oluşturuyordu - Hollanda ikıncı Dunya Savaşı sonrasına kadar bu ulkeden elını çekmedı Mıllıyetçı hareketlenn ardından Endonezya bağımsızlığına kavuşunca bu kez kımı adalarda etkınlığını surdurdu Konu BM'ye gelınce Hollanda'nın savunması şoyle oldu "O yörentn ınsanlan kendı kendılennı yönete- mezler " General Suharto 1965 te bır gecede, kesınleş- memış rakamlara gore 150 bınle 1 mılyon arasın- da ınsanı "komunızm destekçısı" olduğu ıddıasıy- la katlettı ve ıktıdara geldı O gunden ben ıktıdar- da Dünyayı Tann yarattı... Suharto 1965'ten bu yana yedıncı kez devlet başkanı seçıldı Yonetım bıçımı şoyle En ust sıyası organ, Halk Danışma Meclısı Bın uyelı Bunun 500'unu Suharto doğrudan atıyor Otekı 500 uye Temsılcıler Meclısı'nı oluşturuyor Bunun 400'unu halk seçıyor, 10O'unu de yıne Su- harto sılahlı kuvvetler arasından atıyor Yanı her beş yılda bır Suharto'nun gorev suresını uzatan Mechs'ın yuzde 60'ını kendısı belırlıyor Bu arada Suharto'nun aıle servetının 40 mılyar dolan bulduğunu anımsatalım Dun akşam saatlenne kadar gelen haberler, baş- ta unıversıte oğrencılen olmak uzere gençlerın ayakta olduğu yonundeydı Suharto ıse gerı atım atıyormuş gıbı yapıp nasıl ılen adım atmak gerek- tığı hesapları peşındeydı Hong-Kong'dan gelen haben ıse ajanslar "sevındıncı" buldular "Suharto'nun gen adım atması Asya borsala- nna nefes aldırdı " Öyle anlaşılıyor kı sadece bızım ulkemızde de- ğıl, tum dunyada olumlu-olumsuz gelışme borsa- ya bağlı Başkent Cakarta'da 500 kışı olmuş boş ver borsa lyıye gıdıyor mu, her şey yolunda de- mektır1 Cakarta yı 1995 Mayısı'nda gormuştum Ilk dık- katı çeken luks mağazaların hemen dıbınden ıçe- n gıren sokaklardakı sefalettı Bugun, mağazayağ- malarının da gosterıler arasında yer alması ayrıca anlamlı Yazının omurgasına Hollanda yı koyduk Emper- yalızmın en vahşı ayaklanndan bırını oluşturan bu ulkenın bıratasozu bazı şeylerı açıklamaya yetıyor. "Dunyayı Tannyarattı Hollanda 'yı Hollandalılar " Ama yazıyı Ekmekçi nın bıçemıyle noktalayayım Suharto nun sonu gelıyor mu ne1 Ekmekçi'yi anıyoruz • Baştarafı 1. Sayfada sında da Atatürk Kultur Merkezı (AKM) alanında bulunan Çağdaş Gazetecı- ler Derneğı (ÇGD) Loka- lı nde gorulebılecek Sergı yann 13 00 ıle 16 00 saatlen arasında An- kara Ünıversıtesı Sıyasal Bılgıler Fakültesı (SBF) Avrupa Topluluğu Salo- nu'nda, 23 Mayıs Cumar- tesı gunu de Anıttepe Yıl- maz Güney Sahnesı'nde gezılebılecek CGD ıle AU Iletışım Fa- kultesı nce duzenlenen "Mustafa Ekmekçi ve Ba- sm" konulu panel yann sa- at 14 00'teAÜ SBF Avru- pa Topluluğu Salonu'nda gerçekleştınlecek Panele konuşmacı ola- rak gazetemız Ankara Temsılcısı Mustafa Ba/bay. Talip Apaydın, Mahmut Tali Öngören. Vaıiık Öz- menek ve Ankara Ünıver- sıtesı Iletışım Fakültesı oğ- retım uyesı Prof Dr Kork- maz Alemdar katılacak Dıkmen Halkevı'nce du- zenlenen "Ekmekçi'yi Anarken" konulu açıkotu- rum da 23 Mayıs Cumarte- sı gunu saat 14 00'te Yıl- maz Güney Sahnesı'nde yapılacak Ekmekçi'nın yaşamına ılışkın olarak IVfetin Aksoy tarafından 40 dakıkalık bır fılm hazırlanırken, aynı amacı taşiyan kıtabın da yakında tamamlanacağı belırtıldı Mustafa Ekmekçi Istan- bul'da Nâzım Hıkmet Kul- tür ve Sanat Vakfı ıle Cum- hunyet Kıtap Kulubu tara- f'ından gerçekleştırılecek bırsoyleşıyleanılacak Bu- gun saat 19 00 da Nâzım Hıkmet Vaktı Kultur Mer- kezı Toplantı Salonu nda başlayacak toplantıya ko- nuşmacı olarak gazetemız yazan ve Yavın Kurulu Başkanı flhan Selçuk ık Vakıf Başkanı Aydın \\- ba\ katılacak KM SİÇLI, •EM CİÇLİI Akın BlnKI SuOoMtın* Mytrd Dlarak katılan «ı«lılııg«ıılııın yakıianınm yönOnde chM I * fttw hareaımrn EınniyM Gûçtart Btrarf» auOiMt anlm oHnk İHD O H I $»kr*m\ Hon* OflrT» HAD6P y
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog