Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 15 SİCİI istanbul Arkeoloji Muzesı Mûduni Alpay Pasınlı'nın kışısel hesaplarta sıcılını bozduğu arkeologların ıtırazlan kabul gordu Kultur Bakan: istemıhan Talay bozduğu sıcıllen duzeltme yoluna gittı. Ancak bu durum bıle, Talay'ın Pasınlı'ye "guven'ını sarsmadı... Bu arada bızım aklımıza da Pasınli'ye "ıcraaf'lanyla ılgılı olarak verdığımız 80 kusur yazılı soru geldı. Aradan aylar geçtiğı halde Pasınlı, sorulanmıza yanıt veremedı. Pasınlı'nın bakanı da belgelı sorulardan bilgısi olduğu halde en küçuk bır açıklama yapma gereğinı duymadı. Vaziyet Sîz bu satırian okurken bendenız, Cumhurbaş- kanı Süleyman Demi- rel'le Ukrayna'nın baş- kentı Kıev'de olacağım- dan cuma ve pazar gun- lerı Vazıyet'ı kapatıyo- ruz. Ukrayna'dakı vazı- yetierıçın gazetenın baş- ka sayfalannda ve 26 Mayıs Sa/ı yıne bu koşe- de buluşmak umuduyla. —> 1 ^ Tei: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Etektronik posta: beniz.Som@raksnet.com - Hastanelerde talan bıtmryormuş... "Yolsuzluk mıkrobu bir kere bulaşmava görsün!" ırnak'tan ve Mardın den 32 oğrenci ve on- ları İstanbul da evlerınde ağırlayan llhamı Ahmet Örnekal llkoğretım Okulu'ndan 32 oğrencı hepsı 64 oğrencı olağanustu duy- gu yuklu uç gun yaşadı Çocukların çoğu ılk kez bu- yuk bır kentle tanıştı ılk kez denızı gordu Kımısı ılk kez asansore bındı bırkaç kez ındı çıktı, kımısı ılk kez meşın topa vurdu Şırnak'tan gelen oğrencıler ılk kez uçağa bındı Şır- nak-Dıyarbakır arası ulaşımı Jandarma 23 Sınır Tu- men Komutanlıgı sağladı, Dıyarbakır-istanbul ara- sını Turk Hava Yolları ustlendı Kadıkoy Beledıye Başkanı Selamı Özturk çocuk- larlayedığı akşam yemeğınde Mardın Kabala ilkoğ- retım Okulu na ve Şırnak Ataturk llkoğretım Okulu'na bırer bılgısayar sozu verdı Esenyurt Beledıye Baş- kanı Gürbuz Çapan, Tatılya dakı oğle yemeğınden sonra çocuklara kıtap armağan ettı Tatılya, çocukları kotlanna taktığı sınırsız eğlen- Çocuklarlace bandı ıle ağırladı Ozturk Muş'un bır koyundeve Çapan Karsınbır koyunde nasıl zor koşullarda okuduklannı anlattı Oku- lun Çocuk Şenlığı ne katılan Bedrettin Dalan, bu- tun çocukları kucakladı Şırnakh çocuklar halk oyun- lanyla salondakı buyuklerın gozlennı yaşarttı Şırnak'tan ve Mardın den gelen çocuklar Istan- bul'dakı çocukların yatağını paylaştı velılerle alış- verışe çıktı kentın tarıhı yerlerını gezdı, lokantaya gıttı, vapura bındı kopruden geçtı, trenı gordu, tra- fıkte sıkıştı Şırnak ve Mardın'den Istanbul'a gelen çocuklar gorduklen karşısında şaşırdı İstanbul dakı çocuk- lar Şırnak ve Mardın den gelenlenn anlattıkları kar- şısında şaşırdı Çocuklar şaşkınlıklarını el ele tutu- şup aştı İstanbul dakı velıler Şırnak'takı Mardın'de- kı velılerle konuştu istanbul'un hayhuyu ıçınde sı- nıftakı velıler arasında kurulamayan dostluk Şır- nak'takı Mardın dekı velılerle kuruldu llhamı Ahmet Ornekal ilkoğretım Okulu Muduru Medet Alı Tufekçı, Şırnak ve Mardın'den gelen oğ- retmenlerle Salacak takı yemekte yenı dostluklara kadeh kaldırdı Istanbul'dakı okulun oğretmenlerı velılen uç gun boyunca hıç yorulmadı Uç gunun sonunda ayrılık zamanı geldı gozler bu ğulandı eller sıkıldı yanaklar opuldu Istanbul'dakı çocukları okullar kapanmadan Mar- dın ve Şırnak'a gıtmenın heyecanı sardı Ulkenın bır ucundan otekı ucuna kardeşlık kop- rusu kuruldu Yaz tatıllennde yurtdışından aıle yanına oğrenct ge- tıren ve yurtdışına aıle yanına oğrencı goturen ku- ruluşlar yurtıçıne neden bakmaz'? Orada bır koy var uzakta' demekle olmuyor! PALAS PANDIRAS Gonul ne zulum ıster ne zulumhane Gonûl muhabbet ıster ışkence bahane —iMüfHBozact I— SESSİZ SEDASIZ (!) NURÎKURTCEBE £346 BEAJ/M /P/ME S&27U1Z A?tâ> UA/ACAL/NJ 4JA/U 7SENCE\ L/MJtf SE&U/2. S£AI NE DİVECELCTfM Yüksek Yenhm Hattı Erdınç UTKU Kampanvalar moda oldu Baksana demokrası de taksıtle1 Imamlar ve ölü yıkayıcılar okullara girdi Kıtabı Mıllı Eğıtım Bakanlığı yayım- lamış, Mıllı Eğıtım Basımevı nde ba- sılmış "Devlet Kıtaplan" arasındaçık- mış Kıtabın dorduncu baskısı 1996 da yapılmış Kıtabın adı ' llkoğretım Çev- re, Sağlık Trafık, Okuma 4" Dorduncu sınıf oğrencılerı ıçın hazırlanan kıtabı çok kışı yazmış Menmet Metın Arslan, Leyta Fıda- nay, Osman Alacalı, Zeynel Gül, Sevgi Nur Peksoy, Fikret Çağıran, Hanım Ozhan, Şaır Guneş, Semra Gurtan, Sevgı Dınçkal Kıtapta "sağlık kuruluşları ve sağ- lık kuruluşlarında gorev yapanlar" ko- nusu ışlenırken 84 sayfasındabırara başlık konmuş "Dıger sağlık gorevlılen" Ara başlıktan sonra şoyle yazılmış "Sağlık kuruluşlannda çalışan dı- ğer gorevlıter de şunlardır" Kıtapta, sağlık kuruluşlarında çalı- şan dığer gorevtıler aynen şoyle sıra- lanmış "Sağlık memurları, teknısyenler, la- borantlar, pansumancı, fızyoterapıst, dıyetısyen, sosyal hızmet uzmanı, tıb- bı sekreter, dışçı, eczacı bıyolog, kım- ya muhendısı, psıkolog, ımam, gas- sal" Refahyol donemınde Sağlık Bakan- lığı'nın hastanelerde görevtendırme- yı başaramadığı ımamlar yanlarına olu yıkayıcılannı da alarak çağdaşlık mısyonu ıle goreve gelen Anasol-D hükumetımn Mıllı Eğıtım Bakanlığı sa- yesınde okullara gırmış ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ CHP Düşmanlığı CHP Kurultayı'na bırkaç gun kaldı Daha dune kadar, CHP'yı kuçumseyen ve "ba- rajı zor aşan partı", "alterna- tıf bır kuçuk partı" vb sıfat- larv^ayjta goren kımı "sûper zekâlılann", gunlerden berı kurultay yazıları "dokturdu- ğunu" goruyoruz Aynı şeyı, yakın çevremde de gozluyorum Çevremde- kı ınsanların çoğu, CHP ku- rultayı ıle yatıyor, CHP kurul- tayı ıle kalkıyor Bu ınsanla- nn hemen hıçbın, CHP kurul- tay delegesı değıl Hatta onemlı bır bolumu CHP'lı bı- le değıl (Yadakendılerınıoy- le ıfade edıyorlar) Pekı o hal- de bu aşırı ılgı neden? Insanlargenellıkle eleştırel bır yaklaşım ıçınde SayınDe- nız Baykal; yaptıklan ve soy- ledıklerı ıçın de eleştınlıyor yapmadıklan ve soylemedık- len ıçın de eleştınlıyor Bellı çı- kışlar yaptığı zaman "Canım oyle çıkış yapılırmı" dıye eleş- tın başlıyor Bellı konularda sessız kaldığı zaman "Bu Baykal sesını ne zaman yuk- seltecek" sorusu sorulmaya başlanıyor Yanı Denız Bay- kal ağzıyla kuş tutsa bellı çev- relere yaranamıyor Ancak eleştınler asıl başta Adnan Keskin olmak uzere Baykal'ın yakın çevresıne yo- nelmış durumda Bunların "dar kadrocu" ve "dışlayıcı" tutumları eleştınlıyor Doğru- su bu konulardakı eleştınle- rın çok haksız olduğunu soy- lemekdemumkun değıl Fa- kattoplu olarak bakıldığı za- man, CHP'yeyoneltılen eleş- tırilerın "haksızlık" boyutunu çoktan aştığını ve "duşman- lık" boyutuna ulaştığını gor- memek ıçın kor olmak gerek Pekı CHP ve CHP'nın mer- kez yonetımının bunca eleş- tmye muhatap olmasının se- bebı ne7 Bana kalırsa bunun çok farKlı nedenlen var Ve maale- sej oyle bır noktaya gelındı kı, haxlı oleştırılerle haksız eleş- tınlenn bırbırıne karışması, "djygusal bır kutuplaşma" ya'atacak ve bu arada "ya- pıcı" bırtakım eleştınler de dıkkatten kaçacak CHP'ye yoneltılen eleştın- lec, once "ıçerde yapılan efeş- tırler" ve "dışardan gelen efeştinler" olarak ıkıye ayırmak gerek "Içerde yapılan eleştınler" d«, bırkaç kaynaktan gelıyor B-unlar arasında "hakh" olan- la da var "haksız' olanlar da. "Duygusal" olanlar da var, "çerçekçı" olanlar da "Man- tîilı" olanlar da var,' mantık- se" olanlar da "Yararlı olabı- lezek" eleştırılerı de okuyor ve dnlıyoruz, "zararit olabılecek" e-leştırılen de Ve dogrusunu ısersenız, her ne olursa ol- s-un ıçerde yapılan ve yapı- lacak olan eleştırılerı "duş- manca eleştınler" olarak gor- me ve nıtelendırmenın yan- lış bır şey olacağını duşunu- yorum Dışardan gelen eleştınler" ıse bazı ıstısnaları olsa bıle "duşmanca "eleştırılerve bı- lınçlı olsa da olmasa da "ya- pıcı değıl" tam tersıne "yıkı- cı eleştınler" Bu turden eleştırılerı dıle getırenlerın amaçlarının ne olduğunu ve neden boyle bır tutum ıçınde olduklarını du şunduğumuz zaman farklı bazı "kategonler" goruyoruz Her şeyden once Turkı- ye'dekı "egemenguç'un, çok sulandırılmış da olsa "so/"a antıpatı duyduğunu goruyo- ruz Bu egemen gucun elın- dekı kıtle ıletışım araçları, kı- mı zaman "suret-ı hak'tan" gorunseler bıle, sureklı olarak CHP'ye vuruyorlar Televız- yon ve gunluk gazetelerın- dekı en etkılı sılahları da geç- mışlerının "gunahını çıkart- mak ısteyen" donek eskı sol- cular Orneğın başka partılerın ve başka partı lıder ve yone- tıcılerı yaptığı zaman "mu- bah" sayılan bazı şeylerı CHP'lıler yaptığı zaman kı- yamet kopuyor Örneğın or- tada somut hıçbır şey bulun- mayan "mutasavver bır İS- Kl skandalı" CHP'ye fatura edılırken, ınanılmaz boyutlar dakı bır "Şışlı Beledıyest skan- dairrnn, sankı ANAP'la hıç- bır ılgısı yok Bu arada Er- gun Göknel yıllardır boş ye- re hapıs yatarken, Gülay Ha- nım ABD'de gununu gun edı- yor "Dışardan gelen" eleştın- lenn bır başka kaynağı da, bugun şu ya da bu nedenle CHP dışında kalmış olan es- kı CHP'lıler Bu eskı CHP'lıler, bugun- ku konumlarını ve durumla- nnı hem "rasyonalızeetmek" ve hem de "meşrulaştırmak" amacıyla, CHP'ye ellerınden geldığınce "vurmaktalar" Zı- ra eğer "CHP kotu bır partı" olmasa ve CHP'nın yonetıcı- len "kotu olmasalar", bugun- ku durumlannı nasıl ızah ede- bılırler nasıl savunabthrler'? Bugun DSP ıçınde yer alan eskı CHP'lılen anlamak mum- kun Bır "aynşma 'donemın- de tercıhlerını oyle kullan- mışlar Şımdı ODP saflanna geçen eskı CHP'lıler de, ya- şamlarının sonbahannda "eğlenıyorlar" Onları anla- makta da zorluk çekmıyo- rum Ama ANAP a DYP'ye hatta (eskı) Refah'a geçmış olanların CHP ye yonelttık- len eleştırılerın çok "haınce" eleştınler olduğunu duşunu- yorum Cumartesı gunu bu konu- ya devam edeceğım HAYVA1NLAR KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behıcakif turk.net ÇİZGİLİK KÂMtLtf4SİRACI HARBİ SEMİH PORO\ TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARIKA\ 21 Mayıs GUMRUKCU ROUSSEAU 1844'TE Buet/M, UNLU FRAHSIZ eeSSAMI HOUSSSAU (ffc/eo) PoĞou UZUN YILI MBMUfLLUĞU YAPMASl MEOEHr>t£ * (LB PUM/I£K) D/ys AN/L4CAAC OL4V &OUSSEAU, O&< YASUV3/MOA R£SME *A£RA*C SARACAfCT/ U/Ç. B/# AZADEM/K O&SEA/IM GOgM£Ol&tNt>€N D£, R££tML£J?l IÇGUC>Uİ-£R/UE l/£ taf/SEL EĞI- UMLE&tNE 6AĞLI OtACAMT/B OUCELERl ALAYIA KA8ŞIIAA1ACAK., AAAA GlDEP£K SAAMT CE^eELS- RlNDE ıLGt TOPLAAAAyA BAÇUyACAK OLAN GOUS- SEALJ, "NAfF GES/M" TTHRZINtfit EA/ OMEAÂLt TEM- lUZ'C/ £4y/LAG4*T7fi OZ£J.LIKL€, H/Ç TBOP/K . ULK£ GORMEDEN YARACAĞt TKOPOC ORMAA1 "- TA8LOLA&I OLAĞAAtUSTZJ YAPfTLAR OLAKAı (YAKIPA, '" DÜZ ÇİZGİ ÜMİT ZİLELt Umurumuzda mı Dünya?!.. Halımızı bundan daha 1yı anlatabılecek bır ha- ber duşunemıyorum1 Nıçın bu kadar baskı altında acı çeken bır top lum olduğumuzu net bır bıçımde ortaya koyuyor Sız bakmayın, Demirel başkanlık sıstemını ıs- tıyormuş da destek bulamıyormuş Yılmaz'la Baykal'ın pazarlıkları suruyormuş Karadayı Mos- kova'daymış "Enışte"ye bır trılyon vergı cezası gelıyormuş Turkıye Mafya Cumhurıyetı oluyor- muş Içışlerı Bakanlığı "torpıl bakan/fğı "na do- nuşmuş CHP Kurultayı nda devrımcı ve yurt- sever kımlık tekrar one çıkacak mıymış - Mış, muş, muş, muş Bunların hıçbın buyuk çoğunluğun umurunda bıle değıl Orhan Velı bu gerçeğı çok uzun yıllar once o olumsuz şıırınde vurgulamıştı - Bır elınde cımbız, bır elınde ayna, umurunda mı dunya1 Dunku gazeteler ıçınde en çekıcı başlığı Hurn- yet atmıştı - Başı dertten kurtulmuyor1 Haber, ınşaat ışçılığınden trılyoner ışadamlığı- na terfî eden Ibrahım Tatlıses e yapılan sılahlı sal- dırıyı anlatıyordu Emınım bu haber "En/şfe"nın tnlyonlarca lıralık vergı kaçırdığı habennden çok daha fazla ılgı çekmıştır Öyle olunca da ışte boyle oluyor1 • • • Gelelım bızı son derece net bıçımde anlatan ha- bere Turk ınsanı neyı tercıh edıyor nereye para har- cıyor, sorularından yola çıkılarak yapılan bır araş- tırmada çarpıcı sonuçlar çıkmış Başlık aynen şoyle - Turkler alışverışı seçtı' Turklenn zaman ve para harcarken en çok ne- yı tercıh ettığını ortaya koyan araştırmada, ıkıncı sırayı 1 futbol lıgı, uçuncu sırayı tatılya, dordun- cu sırayı Topkapı Sarayı, beşıncı sırayı da Ataturk Kultur Merkezı (AKM) almış Geçen yıl mega alışverış merkezlerınden Out let Center'ı tam 5 mılyon kışı zıyaret etmış, 12 5 trılyon Turk Lırası bırakmış 1 futbol lıgı karşılaşmalannı yaklaşık 2 5 mıl- yon kışı ızlemış Harcadıklan para 1 trılyon Tatıl Cumhunyetı Tatılya'ya 1 mılyon kışı gıtmış ve 2 2 trılyon harcamış Buna karşılık bır yıl ıçınde Top- kapı Sarayı'nı 1 mılyon 839 bın kışı zıyaret etmış Hıç heyecanlanmayın, bu rakamın yalnızca 453 bını Turk vatandaşı 1 Yanı yabancılar bızı tam dorde katlamış 1 Kulture odenen para daha da ıçler acısı Tıyatro, opera ve bale seyretmeye gı- den kışı sayısı 335 bın, harcanan para 89 mılyar Kısacası kultur ve sanata para ayıranlar, toplam futbol ızleyıcısının beşte bın kadar 1 Bu sadece İstanbul, dıye kendımızı kandırma- yın Dığer ıllerı de bu ortalamaya dahıl edersek oturgr hungur hungur ağlarız 1 »ULfcyı nau Şımdı sorun bakalım kendınıze Nıçın bu kadar gerıyız'" • • • Aslında bu sonuçlar son derece doğal 1 Okur- yazartığı ılkokul mezunu olmayla eş tu- tan, en babayığıt kıtabın 3-5 bın basılabıldığı, du- şunce uretmenın korkutucu olmasını bıryana bı- rakın, aşagılandıgı alay edıldığı bır toplumda al- lahaşkına başka ne gıbı bır sonuç beklıyordu- nuz 9 Boyle bır toplumda tabıı kı her turden maf- ya da turer, çeteler ortalıkta ftnk atar torpılın de ruşvetın de dıkalası, hem de alay edercesıne ya- pılır Ulkenın başbakanlığını yapmış bır kadının ko- cası hesaplarında sahtecılık yaptığı gerekçesıy- le 1 trılyon lıra vergı cezasına çarptırılır Bır bakan asker kaçağı çıkar, dığen çocukluk arkadaşına trıl- yonları peşkeş çeker Çok doğal' Çunku bu zevat bılır kı okumayan yazmayan tıyatroya, sınemaya gıtmeyen duşunmeyen du- şunenı aşağılayan en kısa yoldan koşeyı donme- ye endekslenmış bır toplum nasıl olsa unutulur Nasıl olsa alışır Ozal ne demıştı - Alışırsınız - Alıştık mı ne dersınız'" ÖNEMLl NOT: Işte bu yazıya en guzel ornek 19 Mayıs torenlermde genç kızlara topuk hızasın- da etek gıydıren Erzurum Mıllı Eğıtım Mudurluğu yetkılılerı, "Aslında etekleruzun değıl, kızların bo- yu kısa Yapacak bır şey yok" demışler1 Duşunmekten, hakkını aramaktan korkan top- lumlar, ışte boyle "saf" yerıne konur1 Email:ertac « superonline.com C. BULMACA SEDAT YAŞAYAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 I I I U IMı ı n 111 9 — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDANSAĞA 1/ Çıleğe ben- zerkırmîzımey- \elen olan ve yapraklan sepı- cılıkte kullanı- lan küçük bır ağaç 2/Maden- lerı ergıtme Kabada) ı 3/ Toprak damlan sıkıştırmakta kullanılan taş sı- lındır Buyü- memış karpuz 4/ Hayvanlara vurulan damga Çın muzığıne ozgü kısa sap- n hlavta 5/Ortaklıklanve 1 toplantılan hükumet adı- 2 na denetlemekle gore\ - 3 lı kımse 6/ Kaş ılçesı 4 açiklanndakı Yunan ada- sı Neptünyum elemen- ° tmın sımgesı 7/ Bır gı- 6 da maddeM Bır cetvel 7 tûrü Sıkmtı verme, uz- o me 8/ Yapısına gırdığı sozcüğe "venf anlamı ' katanvabancıöTiek Eldeğmemış kullanılmamış 9/Bır ışlemı daha >a1ın bır bıçıme sokma YLKARID^N AŞAĞ1YA: 1/ Eskıden eczacılıkta kul- lanılmış kırmızı renklı kıl 2/ ^gır kokulu bır gaz \e- mı^lenn >enılen bölumu 3/ Bez >a da derıden yapılmış buyuk torba Ilgı ekı Aşk ateşı 4/ Ev rensel alıcı olan kan grubu Ha>\andensı 5/ Degerlı bır sus taşı Es- kı dılde bulut 6/ Eskı Mısırlılar ın kut>al saydıkları okuz Gumuşun sımgesı II Bıllurlaşan seker alındık- tan sonra kalan posa Tecrubelı usta 8/ Bır ışı >enne getırme Bır tepkımeve neden olan ve onu hızlandıran erı>ebılır organık madde 9/ Bır çe^ıt hamur tatlısı A F A L L A M A K P A T I1 z A F i 0 Y 1E D i S 0 N P R 0 T E Z •N E L A S E R •P 1 s E P 1 K | P L | T K •R | 1 R A D E S A i R •A K 0 Z i H S A N G A Z i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog