Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 MAYIS 1996 PERŞEMBE 14 TELEVKYON GüNÜN FîLMLERİ El Kapılan 10.30 Interstar Dram \ Zeynel, Cemal ve diğer köylüler her yıl oldu- gibi ağanın pamuk larialannda çalışmak için Çukurova'ya gelirler. Zeynel, aganın yanında hizmet işlerinde çalışan Elife âşık olur. Bir süre son- ra EliPin hamile olduğunun anlaşılması ve aganın genç kızıçiftliktenkovmasıyla olaylar gelişir.Yön: Erdogan Tokatlı. Oyn: Tank Akan. Cavidan Akyol. Şahane EvBlik 11.00 Show TV Duygusal ®Maddi manev i tüm zorluklara göğüs germe- ye çalışan evli bir çiftin yaşadıklannın öykü- sü. Yönetmen: Şahin Gök. Oyuncular: Berhan Şimşek, Serpil Çakmaklı 0989). KaçınlanKadııılar 12.00 TRT 3 VVestem (Stolen VVoman)- Vahşi Batı'dageçen film- de; bir Kızılderili Siyu savaşçısı, kaçırdığı ev- li beyaz bir kadınla arasındaki aşkı anlatılıyor. Yönetmenligini Jerry London'un üstlendiği fil- min başrolünde Janie Tumer yer alıyor. Umutsuz Yoflar 14.45 TRT GAP Macera l^s Yönetmenligini Yiicel Uçanoğlu'nun üstlendi- ^y ği. başrollerinde Sandra Ambroz ve Adem Kır- ca'nın yer aldığı filmde." genç, yakışıklı biradamın, mutluluğa ulaşmak ugruna yaşadıklan anlattlıyor. Iki Ruhlu- 16.15 Show TV Duygusal /ÇS Filmde; geçirdiği otomobil kazasından sonra VCÎ' iki ruhlu olan birkadının kendısine yardım eden motosikletli gençle yaşadığı aşkanlatılıyor. Nejat Saydam'ın 1971'de Vural Pakerinsenaryosundan çektiği filmin. başrollerinde Fatma Girik. Salih Güney ve Yalçın Gülhan yer alıyor. Sabotaj 20.45 Interstar Macera /^\ (Sabotage) - Eski bir gizli ajanın, kendisıni vf/ FBI ajanlannın da kanştığı karmaşık bir si- yasi oyunun içinde bulmasıyla gelişen olaylar an- İatılıyor. Yönetmen: Tibor Takacs. Oyuncular: Marc Dacascos, Justin Allder, Phil Chiu. Karanlığın Kra 21.00 Kanal E Gerilim (DaughterofDarkness) - Cathy Stevens, yıl- larönce esrarengiz biçimde ortadan kaybolmuş babasına dair garip kâbuslar gören genç bir kadın- dır. Bir süre sonra karanlık kâbuslann yüreginin at- tığı yere. Romanya'ya gitmesiyle olaylargelişir. Yö- netmen: Stuart Gordon. Oyuncular: Anthony Per- kins, Mia Sara. Jack Coleman. Bob Roberts 21.00 Prima Macera ©(Bob Roberts) - Bob Roberts, politikaya gir- me yolunda adımlar atan bir milyonerdir. Bob, Amerika Birleşik Devletleri senatosuna girme yo- lunda hızla ilerlemektedir ve 9O'lı yıllann çağdaş politikacısını halka tanıtmak için Pensilvanya se- çim turuna katılmıştır. Ancak bu sırada bir gazete- cinin, Robbins'in uyuşturucu ile bağlantısı olduğu yolunda haberler yapmasıyla işlerkanşır. Yön: Tim Robbins. Oyn: Tim Robbins, Giancarlo Esposito, Ray Wise, Brian Murray (1992 ABD. 101 dk). 21.50 / Kanal 6 / Cinayet... Aynntı yanda 22.30 / TRT 2 / Sessiz Dil Aynntı yanda Tuhaf Kadın 22.45 HBB Dram /H\ (Strange VVoman) - Yönetmenligini Edgar ' O ' Ulmer"in üstlendiği. başrollerini George San- ders ve Louis Hayward'ın paylaştığı filmde; aşın içki içen bir aile reısının neden olduğu olaylar an- latılıyor. 00.50 / Interstar / Umut... Aynntı yanda X Projesi 00.50 atv Macera (Project X) - 2118 yılmda Dogu ve Batı bir- birinden aynlmış ve birbirlerini yok etmek için ölesiye bir mücadeleye girişmişlerdir. Özel birgö- rev için Dogu bölgesine gönderilen Hagen Amald ortadan kaybolmuştur. Hagen'in en son mesajı ise "Batı on dört gün içinde yok olacak"tır. Yönetmen: Wüliam Castie. Oyuncular ChristopherGeorge, Gre- ta Baldvvin. Henry Jones. Etki Aitında ' 01.00 Kana! D Gerilim . (Bad Influence) - Yönetmenligini Curtis Han- son'un üstlendiği, başrollerini Rob Lowe, Ja- mes Spader ve Lisa Zane'in paylaştığı filmde: genç bir profesör olan Michael'ın karşısına günün birin- de şeytan gülüşlü bir adam çıkar. Alex adlı bu ya- bancı başlangıçta dostça yaklaşîığı Michael'ın için- deki kötülüğü ortaya çıkanr (1990 ABD, 99 dk). Vera Cruz 01.20 Kanal 6 Macera . (Vera Cruz) - 1860 yılmda Meksıka toprak- larında bulunan maceraperest insanlarla hü- kümet askerleri arasında yaşanan olaylar anlatılı- yor. Yönetmen: Robert Aldrich. Oyuncular Gary Cooper. Burt Lancaster (1954 ABD, 94 dk). Son Cinayet 03.30 Kanal 6 Macera . (The Stranger) - Hitler'in yaptıgı katliama bir son vermek isteyen Robinson adındaki bir adamın mücadelesini anlatan filmin yönetmen- ligini Orson VVelles üstlenmiş. Başrollerinde Lo- retta Young ve Orson Welles yer alıyor (1946 ABD. 95 dk). ^ \ /OL /O> O rabancı Izleyin Orta Değmez O |] C /1 O7.4 RADYO CUMHURİYETTE BUGÜN lalı ile Haftaya Bakış 18.30 Aydınlanma (ll- hanSelçuk) 19.30 Me- lodilerte Beyazperde (Banş Başaran-Mehmet Demjray) 20.50 Uyku- dan Önce (Meral Baba- can) 21.00 Alaturka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00 Esintiler (Gülbin Erduran) 23.30 Arsen Gürzap'la Başucu Ki- tapları 24.00 Gecenin Günlüğii (Nazlıcan) 02.- 00 Gecenin YOICUSL (Mustafa Dereli). S (0 212 513 80 06) 06.00 Türkülerle Mer haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mustafa Balbay - Kadri özen) 12.05 Ufuk Turu (Leyla Tavşanoğlu) 14.05 Rad- yoklinik (Asuman Aydın) 15.05 Kıtap Kurdu (Üs- tün Akmen-Derya Ay- yıldız) 16.05 Kısa Bir Mola (Serkan Barut) 17.30 Ahmet Taner Kış- * Saat 13.00'te ve 18.00'de ana haber, her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. «to ıw* m <mr TXK *ew <«• ıvn «^ w *XK. WV *>m /**. i&r txx »« •»• ım »w <&• »« xn • 08.00 Sesli Gazete: Ümit Zileli, Mustafa Bal- bay ve Kadri Özen; hafta içi her sabah dinleyi- cilere, günlük gazetelerde yer alan haberleri v( siyasi gelişmeleri aktanyorlar. • 17.30 Ahmet Taner Kışlalı ile Haftaya Ba kış: Gazeteci-yazar Ahmet Taner Kışlalı, hafta nın genel bir değerlendirmesini yapıyor. • 18.30 Aydınlanma: Adı Cumhuriyet ve ay dınlanma devrimiyle özdeşleşen llhan Selçuk'l; dün ve hugün üzerine... TRT 2 20.00 'Çağdaş Türk Bestecileri' TV Servisi - Hrkmct Şim- şek'ın sundugu "Çağdaş Türk Bestecileri"nde Dev- let Senfoni Orkestrası, sef Erol Erdinç yönetiminde Ne- cati Girav"ın "YaylıÇalgı- lar İçin Parça"sım seslendi- riyor. Yapımcilığını ErtuğruJ Sönmez'ın üstlendigı progra- mı Taner Kaltalı yönetiyor. TRT 2 20.30 'Yaşasın Sanat' TV Servisi - "Yaşasın Sa- nat" sloganıyla ekrana gelen "Akşama Doğru"yu Sey- nan Levent hazırlayıp sunu- yor. Christian Babov un re- sim sergisindengörüntülerle Kıymet Ginıy'ın hazırladı- ğı "İş Bankası Resim Ko- leksiyonu" adlı kitabın ta- nıtıldığı programda, opera ve tiyatro sanatçısı Semiha Berksoy'un portresı de veri- liyor Denizli Uluslararası Amatör Tiyatro Festi\ali. Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası Bahar Konseri ve koreograflıgını Altan Te- kin'inyaptığı "Don Giovan- ni" operasından göriintülerin yer aldığı yapımda ayrıca: geçen günlerde ölen ressam Nusrct Karaca'yla ilgili bö- lüm de ekrana geliyor. Film, River Phoenix'in esrarengiz ölümünden sonra gösterime girebildi Kızılderili'yi çıldırtan ruh MURATOZER Çağdaş Amerikan ti\ atrosunun yet- kin isımlerinden Sanı Shepard, oyun yazarlığının yanı sıra senaristlik. yö- nehnenlik, oyunculuk yapan dört dört- lük birsanatçıdır. Yaptıgı işler, Ame- rikan toplumuna alabildiğine ironik bir çerçeveden bakar ve eleştirel bir yaklaşım sergiler. Atiila Dorsaytn hazırlayıp Alin Taş- çıyan'la biriikte sundugu "Sinema Bii- yüsü"nde ekrana gelecek olan, sanat- çınm 1994'teçektigi "Sessiz Dil". wes- tem kalıplan içinde sıkışmadan öykü- lenmiş tipik bir Shepard dramı. Filmin TRT 2 22.30 Sessiz Oil - Silent Tongue / Yö- netmen- Senaryo: Sam She- pard / Oyuncular: Richard Harris, Alan Bates, River Phoenix, Dermot Mulroney, Sheila Tousey, Jeri Arre- dondo, Tantoo Cardinal, Bill lrwin, David Shiner / 1994 ABD yapımı, 98 dakika. öykûsü, 19. yüzyıl Nevv Mexicosu'nda geçer. Doğururken ölen kansınm ruhu taraftndan rahat bırakılmayan genç bir Kızılderili çıldırma noktasına gelmı jtır. Babası (Harris). onu bu durumdan kur- tarmak için elinden geleni yapmaktadır. Bu arada karçı.sma yeni birçözüm ola- rak bir şo\ sahibi (Bates) çıkar... Sam Shepard tematiğının alttan alta kendinı hissettirdiği "Sessiz Dil", ti- pik \vestem dinamiklerinden uzak bir film. Dramatik yapının "uyumsuz" görüntüsü. zaman zaman filmin etkisı- nı azaltıyorsa da genel olarak rahatça ızlenen bıryapıt bu. Böy lesi biroyuncu kadrosuna karşın gösterime gırmek ıçın iki yıl gibi bir sü- re rafta bekle>en yapım, River Pho- enix'in esrarengiz ölümünden sonra sı- nemalarda yerini alabildi. NTV 21.05 'Ekonomi Dünyası' T V Servisi - Sunuculugu- nu Celal Pir"in üstlendiği "Kkonomi Dünyası""nda. Türkiye ekonomisi ve dün- ya borsalan değerlendirili- yor. Canlı olarak ekrana ge- len programa konuk olarak: Arçelik Genel Müdûrü Mehmet Ali Berkman. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Hasan Su- başı katılıyor. Kanal K 23.10i Tusula' T\ Servisi - Ümit Zile- li'nin sundugu "Pusula"da bu hafta, Petrol Ofısi"nin özel- leştirilmesi konusu ele ahnı- yor. Canlı olarak ekrana ge- len programa konuk olarak: DSPZonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal. Petrol-tş Sendikası Geneî Başkanı Bay- ram Yıldırım veçeşitli par- ti temsilcileri katıiıyor. Ya- pımda aynca; "Türkiye'nin en büyük blok satışı, özel- leştirmede dönüm noktası mı \oksa özelleştirme >ağ- ması mı". "Halkın \e ulu- sal savunmanın ihtivaçla- rını gidermek için kurulao Petrol Ofisi özelleştirme ile tekeilere mi teslim edile- cek" %e "Otoraaök fiyat- landırma hedef şaşırtma mı" sorulanna >anıt aranacak. Alfred Hitchcock'un gerUiminde (soldan) Robert Cummings. Ray Milland ve Grace Kelly başrolde oynuyor. Geri tepen bircinayetplanı TV Servisi - Car> Granf ın uçsuz bu- caksız bir çölde kendisıni ızleyen heli- kopterle oynadığı ölümcül oyun. James Stewart"ın gözlerinın önünde ölmüş olan Madeleine'ın benzeri olarak karşj- sına çıkan Kim Novak'ı yavas ya\ aş Ma- deleine'abenzetmeçabası. Doris Day'in "Che Sara Sara" ile casuslann elin- deki ogluna sesini ulaştırmayaçalışma- sı ve buaksam ızleyeceğimiz "CinayeJ Var"d* Grace KelK'nin eline geçen bir makasla kendisıni öldürme>e çalışan adaını sırtından bıçaklaması Hitchcock fjlmlerinin usta işi bölümleridir. Geri- lim ustası yönetmende belirgin bir öğe de cinselliktir. Sanşın, soguk, gururlu. cinsel açıdan da soğuk oldukları izlenı- mını veren kadınlarvardırba^rolde: Gra- ce Kelly, Doris Dav. Kim \ovak, Ve- Kanal 6 2\~3Q\ Cinayet Var - Dial M For Murder / Yönetmen: Alfred Hrtchcock / Senaryo: Frederick Knott / Görüntü: Robert Burks / Müzik: Dimitri Tiomkin / Oyuncular: Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings, John VVilliams, Anthony Davvson, Patrick AJIen / 1954 ABD yapımı. 105 dakika. ra Miles, Mariene Dietrich, Janet Le- igh, Joan Fontaine, Ingrid Bergman... "Birtelefo'n kulübesindegecen bir film bile çevirmevc hazırım" dıven Hitchcock fiimın tüm akışını bir salona sıgdımıış. L'sta yönetmenin en başanlı filmlcrinden biri olmayan "Cinayet Var"da. tipik gerilim klışeleri ustaca kul- lanılmiş ve 50'lerin moda>ına uygun olarak üç boyutlu çekılmiş. Filmde. kendisini aldatan kansını öl- dürtmek için kiralık bırkatil ttıtan ada- mın planlannın altüst olmasıvla biriik- te gelişen olaylar anlatılıvor. Savgınbır karı-koca (Kelly ve Ray Milland). Ka- dının bir de sevgilisi (Robert Cum- mings) vardır. Tenisoyuncusuolan ko- ca. zengın kansının kendisini aldattığı- nın farkındadır. Vfırasınaef koymak için ıkısıne bir kapan kurmaya karar verir. Onlan öldürmesi için bir kiralık katıl tutar. Ama kazayla kadın yerıne katil ölür ve polis devre>e gırer... TRTI 23.201 Belgesel dmma TRT 2 21.15İ 'Gündem Dışı' 'Savaş veAnılar' son Eğitimdeki sorunlar TV Servisi - Yönetmenligini Dan Curtisın üstlendiği. başrollerini Jane Seymour ve Robert Mitchum'un paylaştığı belgesel drama "Savaş *e Anılar" !>on bölümüylc ekrana geliyor. Hitler'in ölümünden bir hafta sonra tüm Avrupa. kutlamaları yapmaya başlarken Japonya"yı safdışı bırakmak isteyen Amerikalılarda, Italyan mühendis Fcrmi'yle biriikte atom bombası denemeleri vapmaya başlamıştır. TV Semsi - "Gündem Dışı"nda egitim sorunlan ele alınıyor. Ceyhan Altınyeleklioğlu'nun sundugu programa: İI Mıllı Eğitım Viüdür Yardımcısı Abdullah Tanır. Istanbul Üniversitesi Iktısat Fakültesı ögretım üyesi Prof. Dr. Tiirkel Minibaş ve Marmara Üniversıtesi Egitim Fakültesı ögretım üyesi Prof Dr. Adnan Kulaksızoğlu katılıyor. \apımı Demet Şahinkaya yönetiyor MEDY4 NOTU EMRE KONGAR Aktiiel'de İki Önemli Yanlış Gerek radyo ve televizyonlarda, gerekje gazete ve dergilerde çalışanlar açısmdan, Türkiye'de "mût- hiş bir kültürel altyapı yetersizliği" sorunu var. Pek doğal olarak, bu sorun yalnız krtJe iletişim araç- larına özgü değil. Ama bu kesimdekı yetersizlikler, yaptıklan iş gereği, toplumun gözüne daha çok ba- tıyor. Bu "medya notu" köşesine başladığımda, bir gün, kendi başıma gelenlerle ilgili bir yazı yazaca- ğımı pek düşünmemiştim doğrusu. Ama öyle acık- lı bir biçimde küttürel altyapı yetersizliğınin kurbanı oldum ki, bütünüyle sütunumun konusu içinde olan bu ılginç olayı, sız okuyucularımla mutlaka paylaş- mak zorunda hissediyorum kendimi. iki hafta önce Aktüel dergisinde, benle yapılmış bir mülakat yayımlandı. Kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum. Fakat Ak- tüel dergisınden mülakatı yapan Sinan Hınçal'ın ya- zısında, benim teyp bandındaki sözlerim iki konu- da bütünüyle yanlış yazılmış. 'Abdülhamrt, Mithat Paşa 'yı Taif'e sûrdûğüza- man" gibi bir cümlemdeki "Taif', yazıda "Paris" olmuş. Ondan sonra, "Arkadan da adamlannt yollayıp orada boğdurur" bıçimindekı ıfadem de "yolda boğdurur" şeklinde aktanlmış. Tabıi, Taif'i hiç duymamış bir kuşak, bunu Paris sanabilir, ama "orada" kelimesi nasıl "yolda" ol- muş, onu pek anlayamadım. Sanıyorum bu tür hatalar sadece kültürel altyapı yetersızliğinden degil, aynca, "Cahilce$urolur"sö- zünde ifadesini çok güzel bir biçimde bulan, "ken- dini geliştırme gereksinmesi duymayan bir kuşak" yetiştirmış olmamızdan da kaynaklanıyor. Tabii işin başka ilginç ve eğlenceli taraflan da or- taya çıkacak: Bu arkadaşlann cehaletleri bana yan- srtılacak, çünkü dergıye göre bu sözleri ben söyle- miş gözüküyorum. Bu nedenle, benle mülakatı gerçekleştiren Hın- cal'ı arayıp, sözlü olarak düzeltme yaptım. Fakat, Hıncal benle yapılan mülakatın yayımlandığı sayıyı izleyen derginin düzeni tamamlanmış olduğu için dü- zeltmenin hemen yayımlanamayacağını belirtti. Bunun üzerine oturdum, hiç olmazsa ondan son- raki sayıyı güvenceye almak için, Aktüel dergisinin imtiyaz sahibi olan eski dostum Ercan Ankh'ya bir açıklama faksladım ve hem yanlışlann düzettilme- sini, hem de benden ve okuyuculardan özür dilen- mesini istirham ettim. Aktüel'in yeni sayısı siz bu satırian okurken, bu sabah piyasaya çıkmış olacak. Ben de heyecanla hemen bakacağım, açıklama- ma yer verilmiş mi diye. Aktüel dergisinin yazı işlerine güvenim tam. Hem lyı dergt yaptıklarını düşünüyorum. Hem gerçekle- re uygun haber ürettiklerine inanıyorum. Hem de ken- di hatalanndan dolayı "cahil" yerine koymuş ol- dukları bir insanı aklayacaklarına. ahlaki açıdan gü- veniyorum. İnşallah yüzümü kara çıkarmazlar. Haftaya sonucu size aynca bildirecegim. Umut dağıtmak İnterstar 00.50 Umut Yanna Kaldı - Yönetmen-Senaryo: Yavuz Özkan / Oyuncular: Duygu Asena, Yavuz Özkan, Lale Mansur, Mustafa Göçmen, Aycan Çetin, Dilek Damlacık, Zeynep Durmuş / 1988. Z Film yapımı. TV Servisi - Konağı- nı oda oda kıraya vererek kiracılanyla ilişki kurma- ya çalışan kimsesiz bir adamın öyküsü. "Umut Yarına Kaldı". Yavuz Özkan'ın 1988'desenar- yosunu yazarak yönettı- gi. ilginç bır film. Hiçbır üretimı olma- yıp ailesınden kaian ge- lirle geçinen Rantiye (Göçmen) adlı iyilikse- \er biradam. oda oda ki- raya verdiği konagında iletişim kurabileceği in- sanlar aramaktadır. Kiracılann sıkıntıları ev sahibine de yansımak- tadır. Konaktaki yedi ki- racı arasında bır yönet- men (Özkan) bır telekız (Asena), bir balerin (Mansur). bır pıyanist (Aycan), küçük bir kız (Durmuş) ev sahibiyle ilişki içindedir. Bu kişi- ler, psikolojik durumla- nndan sıynlıp bir yerle- re savrulmaktadırlar. Tv PROGRAMLARI - - / — I 05.40 Bu Toprağın Sesı 06.30 Sabah Ha- 1 ^ 1 I berleri (Canlı)09.QOÇocuk Şaati (Tekrar)10.00 I I Haberler 10.05 Öğleden Önce (Canlı)11.00 Haberler 11.05Öğleden Önce (De^am) 1 £00 Haberler12.10 Dizi: La Nena13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberter14.05 Yaşamın Içırtden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Dızı: Güneş Al- tmda16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Bu Toprağın Se- sı 17.00 Çocuk Haber 17.05Çocuk Saatı (Canlı) 18.00 Haberter 18.30 Inanç Dünyası 19.05Atatürk llke ve In- kılaplan 19.15 Dizı: Bizim Mahalle 19.50 Spor Haber- len 20.00 Haberler vs Hava Durumu 21.00 Ankara Ruzgân (Canlı (22.00 Perde Arkası 23.20 Dizı: Savaş ve Anılar 00.05 Günün Getirdıklen 00.40 Gece Baş- larken (Canlı) (0 312 428 22 30). 06.15 Açıhş 06.20 MEB Açıköğretim üse- si Ders Programlan 07.40 Anadolu Üni- versitesı Açıköğretim Fakültesı Ders Prog- ramlan 09.00 GAP TV'ye Geçış18.58 GAP TV'den Geçiş19.00 Akşam Bültenı19.30 Ve Sinema 20.00 Çağdaş Türk Bestecileri20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Gündem Dışı (Canlı) 22.00 Gece Bulte- nı ve Ingilızce Haberfer22.30 Yabancı Film: Sessiz Dil 00.30 Belgesel: Büyük Suçlar ve DuruşrnalarOI.OO Kapanış (0 212 259 72 75). 09.58 AçılışiO.OO Telegün12.00 Yabancı Fi'm: Kaçınlan Kadınlar 13.30 Belgesel: Geleceğe Bakış 14.00 TBMM TV19.00 Av- rupa Boks Şampıyonası (Canlıj 21.00 Fransa 98 22.00 Altın Ok Yanşması Antalya'dan (Özet) 22.30 Avrupa Boks Sampiyonası (Özet) 24.00 Kapanış. 07.58 Açıhş 08.00 MEB Açıköğretim Lısesı Ders Programı 10.00Anadolu Üniversitesi Açı- köğretım Fakültesı Ders Programı 13.00MEB Açıköğretim Lısesi Ders Programı 14.50 At Yarışları (Canlı) 17.40 MEB Açıköğretim Lısesi Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğ- retim Fakültesı Ders Programı 24.00 Kapanış. 05.40 ÖğrendikçeO6.30 Sabah Haberlerı (Çanlı)09.00Çocuk SaaMO.OO Haberleri0.05 Öğleden Ooce (Canlı)11.00Haberterl1.05 Öğ- leden Once (Devam)12.00 Haberler12.05 Dört Mev- s>m Kadın (Canlı) 13.00 Haber 1313.30 Yaşamın için- den (Canlı) 14.00 Haberleri4.05 Yaşamın Içinden (De- vamj 15.00 Haberler15.05 Sizin İçin (Canlı) 16.00 Ha- berler ve Borsa16.10 Izmir'den (Canh)17.00 Çocuk Haber17.05 Çocuk Saatı (Canlı)18.00 Haberler18.30 Inanç Dünyası18.55 Akşama Doğru19.40 Ingılizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberleri 20.00 Haber- ler ve Hava Durumu 21.00Ankara Rüzgân (Canlı)22.00 Parantez 23.00 Dizı: Kuruluş 00.05 Günün Getirdikle- rı 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün 07.00Show BaşlıyorOaOO Dizı: DallasO9.00 Dizi: Bit- meyenAşk10.15Dızı:Tar- zan11.00Yerti Rlm: Şaha- ne Evtilik 13.00 Çizgı Film: Vıdget 13.30 Çizgi Film: Çıko 14.00 Çızgi Film: Küçük Deniz Kaı 14.30 Çizgi Film: Hayalet Av- cılan 15.00 Çızgi Film: Peter Pan ve Kor- sanlar 15J30Yanşma: Büyük Küçük De- meden16.15 Yerli Film: İki Ruhlu Ka- dın 18.00 Dizi: Cesur ve Güzel19.00 Di- zi: Yalan Rüzgân20^0 Show Haber21.00 Spor Sayfası 21.15 Yasemınce 22.30 Dızı: Zeynep 23.30 Aynalar 00.30 Haber Hattı 01.00 Yabancı Film: Vahşi Içgü- dü 3 02.45 Kapanış (0 212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı)09.00 Çizg' FılmO9.3O Müzık Sepe- tı10.00 Erken Teşhısi 1.20 Çız- gi Fılm11.30 Sabah Neşesi (Canlı)13.00 Haberler13.15 Biz Bize 14.45 Dr. Stress (Tekrar) 16.15 Dizi: Üç Aşağı Beş Yukan 17.15 Ara Haberler 17.25 Alo Olimpiyat 18.35 Radar19.00 Ardan Zenturk - Bahar Tunalı ve Bugün 19.40 Rana Elık le Sıcak Gündem20.20 Arka Pencere20.30 Spora Bakış - Ha- va Durumu20.50 6. Kulvar21.50 Ya- bancı Film: Cinayet Var 23.45 Haber 6 24.00 Radar 01.00 Haber 6 01.20 Ya- bancı Film: Vera Cruz 03.30 Yaban- cı Film: Son Cinayet 04.35 Belgesel: Japonya 05.35 Müzik Sepeti 06.05 Bel- gesel: Peru (0 212 284 31 50). Ö Vabancı Film: Mıa Far- rovv'unöykusu 09.20 Ya- bancı Filrn:Allah'm belası Bır Pazar 11.15 Yabancı Film: HerDevıin Adamı 13^0 Ya- bancı Film. Tutku Çemberı 15.05 Yaban- cı Film: Hıtler Yaşıyor! 17.00 Yabancı Film: Tam Zamanında 18.30 Ülkerspor- Fenerbahçe Karşılaşmaa (Canlı-Şifresiz) 20.10 CINE Sinema 20.40 Yabancı Film: Yureğimin Sesı 22.30 Gala Magazin: Bat- man Daıma 22.45 Yabana Film: Batman Daima 00.45 Dızı: Gizli Itiraflar01.15 Ya- bancı Fı/m: PB's Fabulous Forties 02.05 Film: Gızlı Buluşmalar 03.35 PB's Hard Drive: Surfıng For Sex (0 212225 55 55). f_>» t 07.00 Güne Başlarken I T V 09.00 HaberO9.20 Lı- festyıe 09.30 Haber Öze- tıO9.35 Ekonomi, Gundemdekıter, 40 Yıl- lık Alamanya Rüyası 12.00 Günün İçin- den14.00 HaberU^O Lifestyle14J0 Ha- ber Ozeti14.35 Dunyada Bugun. Yurtta Bugun. Ekonomi. Dunyada Bugun 18.10 Gece Gunduz18^J5Gundemdekitert 9.00 Haberler 19.15 Ekonomi19.30 Sporda Bugun 20.00 Haberfer20.45 Spor Gün- demi 20.50 Ekonomı21.05 Ekonomi Dün- yası 22.05 Hayvancılık 2000 22.30 Bel- gesel: Vücudumuz 23.05 Gundemdeki- ler iTekrar) 23.30 Gece Gunduz (Tekrar) 24.00 Haber Bultenı (0 212 213 03 33). 0 7 0 0 Uyanma Zamanı 09.00 Sabah Snovv'u 11.00 Jess13.00 Vıde- o13.30 Mert 14^30 Wilson Top News 14.45 Videone 15.00 Pınar 17.00 Bur- çın18.00 Bır Numara Seç 20.00 Şehır Rehberi 20J0 Top Ten 21.00 Haberler 21.15 Geveze Show 2ZX Videone 23.00 Cem Cemı- nayO0.30 Videone 00.45 Mega 01.15 Play Ust 03.30 Muzık 04.30 Vıdeo Mıx (0 212288 75 75). 07.35 Gündem 09.00 Haber Eko Star 10.10 Para Raporu10.35 Borsa Şırketlen 11.35 Son Düz- lük 13.00 Haber Bülteni 13.35 Seans Arası14.10 Para Raporu14.35 Sek- tör Sohbetlerı 15.35 Pı- yasalar 16.10 Para Rapo- ru16.35EkoFınısh 17.10 Kahve Molası 17.35 Dün- ya üsteleri 18.35 Hedef Universite 19.35Tüketıcı 20.00 Haber Bultenı 21.00 Yabanct Film: Karanlı- ğın Kızı 23.10 Pusula 00.30 Haber Bültenı (0 212 282 51 00). I I C t V CTV'deSa- bah08.30 Yoga veSız 09.00 Gizli Hayat- Iar10.00 Çizgı Film 11.10 The- like Koyu 11.35 Tatlı Ikızler 12.00 Haber 12.10 Belgesel 13.20 Magazm Dünyası 13.40 Şaka Tımi 14.10 Spot 16.00 Haber 17.10 Sokak Kanunu 18.00 Gunce 19.00 Ikı Kışılik Dunya 19.30 Ana Haber 20.25 Uykudan Önce 20.35 Sınır Ka- sabası 21.00 Analız 22.30 Şe- ref Kursusu 23.20 Dedektıf Lea Sommer24.00 Gece Bul- tenı 00.30 Yabancı Film: Ba- lerina (0 212 282 36 00) m 06.30 Dillerdeki Şarkılar 9 ¥ | f 07.00 Kahvaltı Haberle- • • * ~ rı09.00 Medya Dünya- sO9.40 Kara Kara10.05 Süper Ordekler 10.30Ayşe Ozgun Talk Show 12.00 Şey- tanm Göiyaşlan 13.00 Gun Ortası 13.30 Kara Kanat 14.00 A'dan Z'ye 16.30 Ge- lın - Kaynana 17.30 Süper Baba 19.00 Top Sende20.00 atv Ana Haber 20.45 Spor Haberleri 20.55 Hava Durumu 21.00 Ibo Show 23.00 Magazm Foreve*- 24.00 Gece HaberienOO.05 Bam Telı 00.50 Ya- bancı Film: X Projesi 02.40 Muzık 03.40 Uzaklar 04.10 Pembe Çerçeve 04.40 Go- nulden Nağmeler 05.30 Ayşe Ozgun Talk Show (Tekrarj (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugune09.00 Diz ManuelaiaOO Yerti Film: Çrt- kınldım 11.30 Huzura Dog- ru12.00 Haberler12.15 Hanımelı 14.05 Sıyaset Vitrını 15.05 Çizgı Film 16.05 Di- zi. Sevgıli Isabel 17.00 Haberfer 17.30 Ya- nşma: Tek mı? Çıft mı? 18.30 Dızı: Eltı- ler»9.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Dızı: Bızım Ev 21.15 Tefsir 22.00 Haberler 22.20 Mehmetçık 24.00 Gece Bulte- nı00.30 Yabancı Film: Saraband For Dead Lovers 02.05 Befgesel Kaptan Cousteau 03.05 Dızı. Manuela (Tekrar) 03.30 Müzik 04.30 Dizı: Sevgıli Isabel 05.05 Dizr Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 Gün lşığO7.00 Çalar Saat09.00 Çız- gı Film: Çızgi Kahramanlar Yarışıyor09.30 Çizgı Film: Taş DevriiO.OO Çizgi Film: Se- vimli Kahramaniar 10.30 Dizi: Küçük Me- lekler 11.30 Farklı Bir Gün (Canlı)13.00 Haber13.10 Sen Her Şeyı Düşünürsün13.50 Yerli Film: Her Şe- ye Rağmen 15.50 Çızgi Film: Ayı Yogi16.20 Dizı: Bi- zim Ev 17.00 Türkiye-Kamerun Özel Futbol Karşı- laşması 19.00 Ana Haber Bülteni 20.10 Yanşma: Çarkıfelek 21.20 Yabancı Film: Ormanın Kitabı 3 23.20 Gecenin Içinden 23.50 NBAde Haftanın Ma- çı 01.00 Yabancı Film: Etki Aitında 02.30 Türk Sa- nat Müzığı 03.00 Sigaranın Zararlan 03.10 Kapanış (0 212 215 51 11). _. N 07.00 Günaydın Türkiye 09.30 Dizi: Esme- •JT^ ralda 10.30Yerli Fiim:B Kapılan 12.30 Çız- gı Film: Hayalet Avcılan 13.00 Gün Ortası ia30DelıMurat16.00 Yerti Rm:Batan Gü- neş 17.40 Dizı: Şehnaz Tango18.40 Dizı: Ferhunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Yabancı Film: Sabotaj 22.30 Devriye23.30 Papa- razzı 00.30 Gece Hattı 00.50 Yerli Film: Umut Yan- na Kaldı 03.00 Müzık... Müzik... Müzik... 04.00 Mız- rao 06.20 Zirve Deften (0 212 448 80 00). 06.30Aerob-K 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberter 10.10 PolrtıkaGündemı 11.00 Haberler 11.05 DortMevsım (Canlı) 12.00 Haberter 12.05 übero (Canlı) ia00 Ha- berler13.15MüzıkKulübü14.002'den4'e(Canlı)16.00 Haberlerf6.05 Megarispons 16.35 Belgesel: Hayvan- larÂlemi 17.00 Haberleri7.05 Tüketıci Dosyası18.00 Müzık Bahçesı 18.30 Ana Haber Bülteni19.45 HBB Spor20.00 Konser: Musa Eroğlu21.00 Konser: Nuray Hafrftaş 22.00Cnda On Haber22.45Yabancı Füm: Tu- haf Kadrn24.00 HaberterOO^O Meganspons01.002den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cumbüş07.30 Sabah Kahvesö9.00 Yabancı Film: Kızgın Damdaki Kedi 11.00 Türkulerımız12.00 Gerçek Ke- sıt13.00 Ankara Gündemı 13.30Banş'la Müzık 15.00 Yıldolle 16.00 Serpil Barlasla19.00 Yarışma: 5-10- 15 19.30 Flash Haber 20.00 Bizim Bakkal 20.45 Işı- ğa Çağn 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesit 01.00 Yıldo İle 02.00 Kapanış (0 212 256 82 82). 09.00 TRT 2 den Geçiş 09.05 Bu Sa- bah (Canlı)10.05 Susam Sokağı10.35 Dizi: Afacan Kız11.05 Dizi: Eylü!12.00 Spot 12.05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Müzik Nostalji13.30 Avrupa'da Türk Izleri 14.00 Sizin İçin Seçtiklerimız14.30 Haberlerve Hava Durumu14.45 Yerli Film: Umutsuz Yolllar 16.15 llden ile Turkü- lerte 17.55 Spot18.00 Gıde Gide GAP (Canlı)19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog