Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

21 MAYIS 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 Maliye ekmeğe riatu • AMOVRA (AA) - Maliye Bakanlığı. ekmekteki fiyat tartişmalan ve ekmekte halcsız kazanç iddialannm sık sık gündeme gelmesinin ardından. fınncılar için geniş çaplı bır denetım başlattı. Maliye Bakanı Zekeriya Temizel. özellikle nüfiısun yoğun olduğu büyük kentlerde ekmek fabrikalan ve finnlann genel bir vergi denetimine tabi tutulmasını istedi, Isveç ticaret heyeü geliyor • İSTANBUL(AA)- Isveçli işadamlanndan oluşan bir ticaret heyeri, 24- 28 Mayıs tarihlen arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Isveç'in İstanbul Konsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre. heyette, tsveç'in çokuluslu firmalannın üst düzey temsilcileri bulunuyor. WT0 zirvesinde olaylı gösteri • CENEVRE(AA)- Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) tsvıçre'nın Cenevre kentinde düzenienen zirvesıni protesto etmek isteyen sol eğilimli bır grupla polis arasında çatışma çıktı. Cenevre'nin Plainpalais bölgesınde meydana gelen olaylar sırasında, göstencilerin WTO ve serbest ticaret aleyhinde slogan atarak polise taşlarla saldırdığı ve kentte bulunan çok sayıda dükkân ile lokantanın camlannı kırdıklan bildirildi. jsponyol işadamları • Ekooomi Servisi- Sekiz ayrı sektörde faaliyet gösteren lspanyol firmalar, Türk işadamlan ile işbirliği ımkânlan anyor. Bu amaçla 1 -4 Haziran larihleri arasında tspanyol işadamlan heyeti, lspanyol Manresa Ticaret ve Sanayi Odası ve İspanya Tıcareti Geliştirme Merkezi aracılıği ile Türkiye'ye geliyor. İSO'nun gündemi enflasyon • tSTANBUL(AA)- Istanbul Sanayi Odası (İSO), bugün yapacağı ve meslek komitesi üyelerinin de davetlı olduğu 'enflasyon baskısı altındaürerım' konulu toplantıyla sesini siyasilere duyurmayı planlıyor. fSO Meclis Başkanı Ömer Dinçkök ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Kavi'nin imzasını taşıyan ve meslek komitesi üyelerine gönderilen mektupta yüksek enflasyonun yarattığı sorunlara dikkat çekildi. ABD ile Bill Gates savaşmm arka yüzünde bilginin tek elde toplanması var Bilgide tekel kavgası büyüyorHAZALATEŞÇAKIR NtLÜFERŞENSÖZ 2000'li yıllara yaklaştığımız şu günierde. endüstriyel rekelleşnîe ve savaşlar da boyut değiştiriyor. Bir zamanlar at üstünde ok \e yayla yapılan "meydan muhare- beJeri" yeni dünyada vennı nük- leer silahlara bırakırken. toprak kavgalan da yakın bir gelecekte Sarürn, Nepriin'e ABD çıkarma- sı, Avrupa Birliği'nin Vlars'a as- keri üs kurması ya da Japon- ya'nın ayda ilk otelı açmak için savaşması şeklınde boyut değiş- tirecek. Bu arada artık fabrikalann de- ğil, bilgi ürericılerınin dünyaya hâkim olmaya başladığı 21. yüz- yılın önemli sa\ aşlarından biri de ABD Adalet Bakanlığı ile Rüre- nin en büyük yazılım de\i Mic- rosoft arasında devam edıvor. Bu savaşta madalyonun görünen yü- zünün aksine öbür yüzde bilgi- nin tek elde toplanmasını engel- leme gerçeği yatıyor. L'yguladığı tekelci politikalar- la rakiplerine yaşama şansı ver- meyen, antitröst yasalannı çiğne- mekle suçlanan Microsoft'un Başkanı Bill Gates"in. \\mdows 95 ile yaratmaya çalıştığı tekelci krallık sarsılmaya başladı. Dün- yanın en varlıklı adamı Bill Ga- tes, Amerikan dev letı ılesavaşın- da trilyonlarca lirayı kaybeder- ken, bu gelişimin bılgisayar kul- lanıcılan üzerindeki etkisı ve bil- gide tekelleşme konusunu Türk Nokta-Net Genel Müdürü Ahmet Yûrekli ilegörüştük. Yüreklı. da- vanın "BütündünyaYietkilevecek gerçek bir tekel davası" olduğu- nu söylüyor. Yürekli, ABD'nin. Gates'in iş- Milyarlarca dolarhk savaşın gelîşimi Amaç înternet'in kontrolü Piyasa değeri 200 milyar dolan aşan Mic- rosoft. tarihinin en büyük anti-tröst davasıy- la karşı karşıya. Microsoft, ABD Adalet Ba- kanlığı tarafindan. rakipsiz kalmak için antit- röst yasalannı çignemekle suçlanıyor. "Bilgj- nin patronu" Bill Gates'in başını agntan da- vanın tüketici haklarmın korunmasmdan çok Internet'i kontroi etmek isteyen firmaların birbirleriyle savaşı olarak gösteriliyor. Adalet Bakanhğı'nın açtığı dava. Micro- soft'un Windows 95'i vebuay içinde piyasa- ya sûrmeyi planladığı \Vindows 98 işletim programlarını Microsoft'un tnternet giriş programının kullanımını zorunlu kılması üze- rinde yoğunlaştı. Bakanlık, şirketten işletim programlan üzerinde rakip yazılım şirketle- rinin programlannın da kullanılabilmesine olanak veren değişiklik yapılmasmı istiyor. Gelelim bu savaşın nedenkri vegelişim sü- recine; fntemet'i ilk keşfeden şirket Netsca- pe, "Navigator" adlı tarayıcısıyla piyasanın tümünü ele geçirdi. înternet konusunda geciken Microsoft, tn- ternet pazannın umulanın çok ötesine geçti- ğini görünce "tntemet Expk>rer" adlı tarayı- cısıyla piyasayagirdi. Ancak Microsoft, Nets- cape'inpazardaki üstünlüğünükırmayıbaşa- ramadı. Es.it bir rekabet ortamında Înternet Explorer'la pazarpayını yükseltmesi zorolan Microsoft, rekabet kurallarının dıştnaçıktı. Netscape'in tarayıcı yazılımını bedavaola- rak dağıtma karan vermesinden sonra piya- sanm en büyük iki firması, bunlardan gelecek paradan vazgeçmiş oldular. Hiç para gelme- yen bu alan için dünyanın en büyûk davalan- nın açılmasının ana nedenınin "İnternet'i kontroi etmek" olduğu belirtıliyor. Işte savaşın görünmeyen yönündeyataolar. letim sistemindeeldeettiği pazar gücünü kullanarak. başka alan- larda da tekel olmasını engelle- meyı amaçladıgını belirtıyor. Yü- rekli, konuya ilışkin görüşlerini özetleyerek şunları anlatıyor: "ABD'nin kendi yasalannda serbest rekabet ortamının muha- fa/a edilmesi esas. Bu da diğer fir- malann aleyhine gelişen bir du- rum oluyor. Aynı alanda çalışan Netscape gibi firmalann ürctim yapmasına gerek kalmıyor. Hü- kümet de bir taraftan elde ertiği üsrünlüğü diğer alandaki pazan ele gecjrmek için kullanamazsın diyor. Microsoft'un savı da Bu eskiden ayrı bir işti. Ancak İnter- net yaşamın ayn parçası. bız bu- nu bilgisayarın içine koyanz. kimse de buna engel olamaz' di- yor. Kavganın nedeni de bu. An- cak yazılım endüsrrisini uzun va- dededoğnıdan etkileyecek bir da- va." Trade-Net: Microsoft haklı Microsoft'un. tıcari gücünü ra- kiplerini yok etmek için kullandı- ğını belirten Netscape'i Türki- ye'ye getiren Prosoft Genel Mü- dürü Aydın Soykaç. "İlk çıktıgı zaman Compaq sistemlcri Nets- capetarayıcısıylageliyordu. Daha sonra Microsoft înternet Evplo- rer'i vermezsen o zaman ben sa- na Windows 95'imi daha pahalı satanm dedi. Microsoft senis sağ- la> ıcılannda birtakım girişimler- de bulanarak ticari gücünü kul- lanmaya kalkti" dıye konuşuyor. Soykaç. Microsoft'un karşısı- na kimsenın çıkamadığını beiir- terek "Ancak Microsoft'un ama- cı dünyayı ele geçirmek ycrinc. geçmişteki gibi tüketici}e kolay- lıklar getirmek oJsaydı hiç böyte şe>ler olmazdı" diyor. Microsoft'un Türkiye'de elekt- ronık çözüm ortaklanndan olan Trade-Net Genel Müdürü Ziya Erdem ise bilginin tek elde top- lanmasının söz konusu olmadığı- nı savlayarak "Türketicilerin eli- ne hazırlanmış bir program cinsi. hilhassa înternet Explorer 98'e «jirme olavı. Büriin kullanıcılann hepsi belli bir bedel karşılığı tica- ri kazanç sağlıvoıiar. Zaten Exp- lorerolmadan İnternet'eçıkamı- \orsunuA Dolayısıy la bir tekeüeş- me değil hizmet söz konusu" gö- rüşünü savunujor. Microsoft Ge- nel Müdürü Süreyya Ciliv de. Microsoft'un dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olmadığını. satışlannın 11 milyar dolarolma- sına karşın rakip firma IBM'in satış oranının 78 milyar dolar ol- duğuna dikkat çekiyor. Ciliv. yazılım pazannın 300 milyon dolarhk bir hacme sahıp olduğunu, Microsoft'un bu di- limdeki payının 11 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Ciliv. ''Mic- rosoft'un kendi işini iyi yapması \ üzünden değeri fazla. fakat satış açısından pazan tek başına mo- nopol halinde idare ettiği doğnı değil" di\or. Büyükler 2000 sorununa hazırlamyor 2000 Yılı Sorunu Çözüm Bütçeleri (miiyon $t Kuruluş(S&P500) Citıcorp MCI Cornmunicatiorıs Bank America Corp MTCorp.. . GTE Corp (GTE; Chase Manhattan Travelers Group Inc. AMRCorp.(AMR) SBC Communıcatıons Inc (SBC) Bankers Trust N.Y. Morgan (J.R)&Co. Ameritech{AIT) Merrill Lynch DuPont(E.I.|(DD) Fırst Data (FDC) BeflSouöi USVVestMedıa Group (UMG) Gewgia-Pacific Group |GP) Aetna Inc (AET;) MofganStantey, DeanWiî Sektör Banka iletişim Banka Bûtçe 5600 $400' 5380, İletişim j $350 ıletışım $350 Banka Sıgorta HavaT. iletişim Banka Banka Itetişim Menkul Sanayi Hizmet Itetişim iletişim Sanayi Sağlık Sanka $300 $275 $250 $250 $230 $200 $200 $200 $200 $167 $150 $150 $145 $139 $125 Topfem Bızde kurumlar. bilgisayarlardaki "2000yılısorunu"nugörmezdenge!sinler ya da sorunu bedava çözmenin yollarını ara>adursunlar. Standart&Poor's 500 şir- ketlerinden 2000 yılı sorunu bütçesını açrklayan I l6kurüİB§*ân ilk 20'sınin büt- çesi ekteki tabloda görülebilmektedir. Bu tablo A\rupa Birligi ve Dr. Ed Yardeni iij- bırlıgi ile oluşmuştur. Ne vazık kı kurum- lar (384 kuruluş) belki de yatınmcılannı ürkütmek endışesıyle 2000 yılı sorunu bütçelerini gizlemektedirler ya da henüz sorunun farkında değillerdır. Bütçelerini açıklayan 116 kuruluşun büiçeleri toplamı 9.5 milyar dolara yakın- dır. Eğerbütçesini açıklamayan kurumla- nn da benzer bütçeye sahip olacaklan var- sayılırsa. bu 500 şirketın 2000 yılı bütçe- lerinin 41 milyar dolara geldiği görülür. Burada devlet kurulusjan ile küçük \e or- ta büyüklükteki kuruluşlar yer almamak- tadır. Bu tabloda dıkkati çeken diğer bir konu. en büyük 2000 yılı sorunu çözüm bütçelerinın malı kurumlara ve iletişim şjrketlerine ait olduğudur. Bunları hemen sanayi kuruluşlan izlemektedir. 2000 büt- çelerini açıklayan bankalar arasında ise rekor 600 milyon dolarla Citibank'ın sa- hıbi Citicorp'tadır. Bu kuruluş alryapısını değiştınnek için aynca 750 milyon dolar harcayacaktır. Yalnızca yirmi bankanın 2000 yılı sorunu çözüm maliyeti ise 3 mil- yar dolara yaklaşmaktadır. Bütün bu tah- minler. 2000 yılı sorununun çözüm mali- yetınin Capers Jones'un rakamlarına ula- şacağı, hatta geçeceğı izlenırmni vermek- tedır. Capers Jones. ABD'de, yalnızca uy- gulama yazılımı çözüm maliyetinin 77 milyar dolan. tüm maliyetlerle birlikte ise 277 miiyar dolan bulacagını tahmın et- mişti. ABD'de yapılan başka bir araştır- mada ise kuruluşlann 1998 yılında 2000 yılı sorunu çözüm çalışmaları için bılgı işlem bütçelerin yüzde 30"unun aynldığı ortaya çıkmıştı. Avrupa'da ise kurumlar henüz 2000 yılı sorunu çözüm bütçeleri- ni açıklamadılar. Bu da onlann ABD'den epeycegendeolduklannıgöstermektedir. Otomotiv kuruluşlan Sorunu fark eden büy ük sanayi kuruluş- ları hemen önlemlerini almaya başladılar. 2000 yılı sorununun bır bilgisay ar sorunu- nun çok ötesinde olduğunu gören Gene- ral Motors yöneticileri. önce ışın başma üst düzeyde bir yetkıli atayarak yalnızca bu sorunun çözümü için 350-500 milyon dolar ayırdığını duyurdu. Tüm dünyada üretimlerinin gereği olan malzeme teda- rikçilerine gönderdiği ve üzerinde 2000 yılı sorununun ve tanımınm bulunduğu ve ilgilı firmanın 2000 yılında vesonrasında üretiminin sürüp sürmeyeceğinin belirien- mesinin istendiğı onbinlerce mektuba yal- nızca bın kadar yanıt alınca büyük panik taşladı. ABD'nin difer iki devi Fofd ve Chrysler ile işbirliği yaparak bu kez ortak bir form ve platform oluşturuldu. Hazır- lanan bu formda kuruluşlann 2000 yılı ça- lışmalan konusunda i 8 soruyu yanıtlama- lan ısteniyor. Tedarikçi şirketler çok ya- kından izlenmeye başlandı. Bununla da kalınmadı ve bu kuruluşlann kendi teda- rik zincirlerini denetlemeleri ıstendi. Tûrkhe''de riskli çözümler 2000 yılı sorunu. tüm dünyada cıddiye alınan bir sorun. Türkıye'de bu sorunu bir bilgı işlem projesi olarak görerek sorunu çözülmez hale getirmek ancak riskleri art- tınyor. Sorunu görmezden gelenlerbunun kurumianna vereceği hasara katlanacaklar. farkında olmayanlar ise bu zararlanndan başkalarmı sorumlu tutacaklar. Devlette yapılacak hataların ise faturası tüm \atan- daşlara çıkacak. Şımdiden bu yüke hazır- lanalım. (*) Danışman. Bilişim Mühendisi A n t e n l e r i n i z i B D P ' y e ç e v i r i n A r t ı k yurtıçf pıyasaîart ızteyebılmek ıçın bır TV a i t e n : ve b Igısa^ar y e t e r l ' B O P s • İMKB HisseSenedi Piyasası . Her hisse senedinin 28 adet A ır+ ı V* fiyat bilgısi.TL ve S bazında r~\ I L I IX grafikleri. • 15 en yaygın gösterge ile tekn'tk analiz.'Hareketli ortalamalardan Fibonnacci' lere trend çizgilerine kadar uzanan göstergeler. • İMKB sirVetlerinin mali tabto ve bazı finansal oranlan Üç, altı, onikijer, aylık tablolar, şirket bilgileri • İMKB Tahvil-Repo Piyasası • Bankalararası Doviz ve Faiz Piyasa» • Serbest Piyasa Döviz ve Attın Piyasası var Ustefflc tûm bu bflgıierı er uygun ortam vç malıyçtte elde etmerız mumkûn. Daha aynntjb brtgı ve B D P U N E E yakfndan tantmak ıgn bm arayin. BDPmn asîun urun'fln ve te<nfehıznet gu.<ences(>le bıf ke2 daha îançr • BDP Haber Ajansı kaynaklı haberler. »Gelişmis fıaber tarama özellıklerı (CZ32>«41 31 63 zler ıçın BDPLINE'ı hazırladı. • Excel ve DDE aktarımı • Metastock'a veri aktarımı, • Otomatik sıralama, döngü, alarm, • Hisse senetlerıne ait tüm fiyat bilgilerinin toplandığı ve son 10 islemin görûntü- lendiği ayrıntı pencereleri • Anhk Portföy İzleme (Accountvvatch) • Anlık Zaman-Satış (Time 8 Sales) tabJoları • işlemlerinizi hızla gerçekles- tirmenizi sağlayan sürükle- bırak (drag & drap) özelliği • Ve VVindovvs ortamının ge- tirdiği diğer birçok kullanım kolaylığı Su istasyonlannın kapanmasıyla pasta yeniden paylaşılacak FATMA KOŞAR BORSA'yı En Yeni Teknolojiyle Real-Time İzleyin...MKB hisse senedi piyasası takibinde data hattı ve modeme SONIstanbul: Cunfıunya Cad C'ftadeSk Ho 1 Ern Han Kat 2-3 80230 Elmadağ W (0212)2182494-23162 H231 7960 Faks (02121232» 77 AnHjra BoğazSk No ','2 06700 3az«sna/ıpaşa Teı (0312)427 -g 13(3 nat) Fate- (0312i 427 "J 63 Bir TV anteni ve bılgisayar kartı ile hisse senetlerinin fiyat ve işlem adetlerini anında (real-time) izleyebilecek, portföy yönetimi ve teknik analiz yapabileceksiniz. # Seans içinde alif /satış teklifi, endüşiik/en yüksek ve son işlem fiyatı ile hisse bazında işlem adedi ve sozleşme sayısı, ® Seans sonunda ağırlıklı ortalama fiyatlar, # Seans ıçi ve tanhsel grafik, ® Portföy yonetımi/on-line kâr-zarar hesabı, # Teknik analız (en yaygın 9 adet gösterge), % DDE olanağı ile Excel e veri aktarma, O Meta Stock'a/Meta Stockdan veri transferi, # Hisse senetlerinin geçmışe donük bilgıien. FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. Yerli ve yabancı holdinglerin re- kabetine sahne olmaya başlayan iç- me suyu piyasasında -istasyon" devri kapanıyor. Ancak sağlık ko- şullanrıa uygunluğu zaman zaman tartışma konusu olan ve ambalajlı su satışını etkileyen istasyonlann al- ternatifi yok. Semtine göre litre fi- yatı 10 ile 20 bin lira arasında içme suyu satan istasyonlann kapatılma- sı.dargelirli vekalabalıkaileleriçin su içmeyi lüks haline getirecek. Bugün 5 litrelik suyu 100 bin lira civannda para ödeyerek alan istas- yonlann sadık müşterileri. ucuz ol- duğu için "rahat rahat". yemek ve bulaşık için bile içme suyu kullan- dıklannı belırtiyor. Ula- şabildiğimiz müşteriler arasında bol su tükettik- lerini söyleyen ve "*İs- tasyonlar kapatılınca. suyumuzu nereden ala- cağız" dıye ^oran Ayten Oflazoğlu, "İstasyondan ~ ^ " ^ ^ ~ aldıgım suyu ambalajlı almaya kalk- sam günde sadece su için en su 400 bin lira harcamalıyım" diye konuşu- yor Oflazoğkı'nun alışveriş ettiği is- tasyon sahibi ise "Kapatması kolay, sıkıvsa denetlesinler ya da musluk suyunu kullanılabilecek hale getir- sinter" diyor Istanbul'da 5 yıl önce yaşanan su sıkıntısıyla ortaya çıkan içme suyu istasyonlan. ambalajlı Milara göre u- cıızolduğu için halkın yoğun ilgisiy- lc karşılaştı. ISEkim 1998'dekapatılacakolan su istasyonlannın sayısının 5 bin ci- vannda olduğu tahmin edilirken yıl- da yaklaşık 400 milyon litrelik su satışı yaptığı ve 10 trilyon liralık pa- zar yarattığı ifade ediliyor. Yargıya baş\ursalar bile kapan- ması kesinleşen su istasyonlannın sahiplen. "işi adamakıllı yapmayıp, sağfaksız su satanlann" kapatılma- sını istedıklenni. ancak herkeçin işi- ni elinden almanın anlamı olmadı- ğını belirtiyor. Su marketleri Su istasyonlan. ancak su market- lerine dönüşüp kapalı galon su sata- rak hayatlannı kurtaracak. aksi tak- emtine göre litre fiyatı 10 ile 20 bin lira arasında içme suyu satan istasyonlann kapatılması, dar gelirli ve kalabalık aileler için su içmeyi lüks haline getirecek. Ambalajlı suyun bir bardağmın fiyatı bile bundan fazla olacak. dirde tarihe kanşacaklar. Bugün bir istasyon kurmak için en az 3 milyar lira gerektiğini belirten istasyon sa- hipleri. sağlık müdürlüğünün dene- tim ağını yeterli hale getirmesi du- rumunda ruhsatsız. sağlıksız istas- yon sorununun çözüleceğini savu- nuyor. U Sağlık Müdürü Mehmet Sal- man. su istasyonlannın tek tek de- netlenerek ruhsatsızların hemen ka- patıldığını belirtti. Su ıstasyonlan- nın 18 Ekim 1997 tarıhinde yayım- lanan yönetmelik gereği 18 Ekim'de kapatılacağını ifade eden Salman, İŞÇİMN EVRENİNDEJV ŞÜKRAN SOÎVER Gürültüye Gelmese CHP kurultayına ilişkin gelişmeleri medya yine ge- nel merkez-muhalefet kısır çekişmesi ölçülerinde iz- leme eğiliminde. Bu tartışmalann içeriği var mı, yok mu irdelenmeyecek, sadece ne ölçüde kapıştıkları, horoz dövüşü gibi hangi tarafın galip geleceği gün- demde olacak. Odaklaşma, algılama horoz dövüşü çerçevesinde kalınca, taraflar da sonunda ne için kavga ettikleri- ni, neleri savunduklannı unutup, deyim abartılı da ol- sa ölümüne kazanmaya koşullanıyor, sağduyulu dü- şünemez oluyorlar. Doğrusu bu çerçevede, kurultaylar aşamasında söylemde söylenenler. içtenlik, inanç ölçülerinden çok politik taktikler ağırlıklı olduğundan ilgimızi de çekmiyor. Kendi adıma CHP kurultay tartışmaları içinde bir tek tüzüğe ilişkin gelişmeleri izliyorum. Ge- nel merkez-muhalefet kısır tartışması içinde gün- demdeki tüzük değişikliklerinin rafa kalkması olası- lığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ya medyaya yansıdığına göre muhalefet. tüzük değişiklığinin ku- rultayda olmasında. iktidar ise sonra yapılacak özel gündemle görüşülmesinde diretir. zıtlaşırlarsa, tüzük değişikliklerıni gündemden çıkarırlarsa. Onceden hazıriık yapılıp. ciddi bir partı içi demok- ratikleşme için uzlaşmaya varılmadığına göre, ger- çekten de kurultayda tüzük değişikliği sağlıklı olma- yacak. En azından genel merkez rasgele oylama ris- kini göze alamayacak. Diğer partilerde çok daha antıdemokratik tüzük- ler söz konusu iken, CHP'de tüzük değişikliğine ka- fayı neden mi taktım? Tabii CHP'nin sosyal demok- rat parti olarak bu konuda öncülük yapması gereği- ne inanıyorum. Ama ondan çok daha önemlisi, ka- dın konusunda parlamento içindeki partilerden, baş- ka ciddi adım atacak olanın bulunmadığını biliyo- rum. Eski bakan Aysel Baykal'ın daha önce Parti Mec- lisi'ne verdiği, ancak genel merkezin doğrudan içe- riğine değil, kurultayda tüzük görüşülmesine karşı çıktığı kadın kotası konusu var: Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi gürültüye git- mezse. kurultayda tüzüğün ayn bir toplantı ile görü- şülmesi karara bağlanabilirse ya da sadece kadın ko- nusunda bir anlaşma sağlanabilirse. CHP çağdaş ve gerçek anlamda bir kadın kotasına sahip olacak. "CHP'de kota zaten var" demeyin. Tüzükte bağ- layıcı hükümler olmadığında. uygulamada görüldü- ğü üzere ciddi bir işe yaramadı. Aysel Baykal'ın ha- zıriadığı tüzükte yer alacak hükümlere göre, TBMM üyeliği, yerel meclis üyelikleri. il kongre delegeleri ile kurultay delegeliklerihde, tüm seçimlerde parti aday- lannın her iki cinsten en az yüzde yirmi beş temsil edllmeleri zorunluluğu getiriliyor. Soyut bir kadın ko- tası uygulamasından, bütün organlarda kadınların en az yüzde yirmi beş oranda temsil edilmelerini sağ- layacak bir gerçek kota uygulamasına geçılmesi sağ- lanıyor. Işte CHP kurultaymın. beni en çok bu konu- da alacağı kararlar ilgilendiriyor. Kısır bir kavgada, hertesin ağzından düşmeyen, kadınlara gerçekten kota, hak verilmesi adımının gürültüye gelip kayna- ması kaygılandınyor. ANAP'ın stratejisi Haberlerden izliyoruz: ANAP hükümet kanadı Meclis gündemine getirdiği "irtica paketınde" ayak sürtüyor, komisyonlarda görüşülmesini engelliyor, görüşme gündemine gelenleri de atlatıyor. "Bunda bilinmeyecek ne var? Görüşülmekzorunda kalsa bi- le iktidar milletvekillerinin oyları ile bu yasa değişik- liklerinin çıkmayacağı biliniyor" diyeceksiniz. Doğrusunu isterseniz söz konusu yasaların çıka- rılamaması, demokrasimizin geleceği açısından da bir şans. Amaç güzel görünüyor, ancak maddelerin içeriğine bakıldığında hukuk ve demokrasi açısından savunulmalanna olanak yok. 12 Eylül hukukunun ya- sakçı mantığı, yaklaşımları, yeni kavramlarla, akıl ve çağla çatışacak biçimde, sanki irticaya prim kazan- dırmak üzere bu taslaklara da taşınmış. Gerçekle ilgisi olmayabilir, biraz da fantezi olarak söylüyorum. Bu paket çıkanlmamak üzere, "şike ol- sun" diye, "Biz hazırladık ama çıkaramadık" demek için hazırlanmış gibi. Asıl önemli olanı da nasıl kulla- nıldığı, ANAP'ın stratejisi. Kanal 7'de birlikte katıldığımız açıkoturumda, Yıl- maz'ın eski danışmanı Er- han Göksel'ın konuya iliş- kin değerlendırmeleri çok anlamlı. Yılmaz hükümeti- nin ve ANAP'ın bu yasala- n geçirmeye niyetli olmadı- ğını doğruluyor Geçirirler- se bir daha seçmenlerin- den oy alamayacaklarını, sonlarının olacağını söylü- yor. Arkasından bu taslak- ların kaynağının askerler olduğunu ve Meclis'e ge- tırilmesi zorunluluğu bu- lunduğunu dillendiriyor. Sonunda da bu taslaklar yüzünden Meclis çalışma- lannın tamamen tıkandığı- nı ve başka yapılması ge- reken işlerın de yapılama- yacağını savunuyor. Erhan Göksel ile Mesut Yılmaz arasındaki ipler kopmuş gözükse de, ya- kın döneme kadar en yakın danışmanının ağzından söylenenleri, dillendirilen- leri yabana atmak öyle ko- lay değil. ANAP iktidar ola- rak iş yapmamanın, sağ seçmeni kızdıracak her şe- yin günah keçisini bulmuş. Tabii halka ulaştınlan me- sajlan halkyerse... Erhan Göksel'e bakar- sanız. ABD'nin yıllardır Tür- kiye'ye dikte ettirmeye ça- lıştığı, son günierde Demi- rel'in yine gündeme getir- diği başkanlık sistemi tar- tışması da güç odaklarının, hükümete karşı yeni se- naryolarının bir parçası. Olabilir mı? Senaryolara hiç aklı ermeyen biri ola- rak. ben yine çözüm üret- meyen siyasetçilere. parti- lere. işlevlerini yerıne getir- meyen demokrasi güçleri- ne kızmaya devam ederek "A/e işeyarıyorsunuz, nıçin varsınız" sorulannı sorma- yı sürdüreceğim.. kapalı ambalajlı su satabilecekleri- ni. ancak dökme su satmanın tama- men yasaklanacağını söyledi. Salman. "Sağlık koşuUanna uy- gun su sattığı tespit edilen istasyon- lan son kapatılma tarihine kadar açık kalacak" dedi. Ambalajlı su içmiyoruz Yılda 18 milyar litre içme suyu- nun tüketildiği Türkiye'de yanlızca 336 milyon litre ambalajlı su tüketi- liyor. Yani yılda 290 litre su tüketen bir kişı bunun yalnızca 5.5 litresini am- balajlı içiyor. Avrupa ülkelerinde ise bu rakam 100 litre civannda seyre- — i ^ — diyor Ambalajlı su fü- ketiminin az olmasının nedeni ise fiyatlar. Sa- dece bir içimlik. en kü- çük boy pet şişe yerine göre değişmekle beraber 90 bin lira civannda sa- tılıyor. Şu anda içme suyu pastasının yaklaşık yüz- -~~~"~~ de 60" ı istasyonlann elinde. Geriye kalan yüzde 40'lık bölümü ise yaklaşık 50 firma pay- laşıyor. Bunlann arasında Hayat Su ile amabalajlı su pazannın yüzde 65'ini elinde tutan Sabancı Grubu ile pazann yüzde 35'lik kısmına sa- hip Pınar Madran ve Pınar Şaşal markalany la Yaşar Grubu en büyük firma. Ambalajlı su pazarının geri kalan bölümünü ise irili ufaklı 45 ci vannda firma paylaşıyor. Geçen aylarda piyasay a giren Gu- let. Türk Petrol. Komili. Nestle. Konukoğlu ve Polat Su da bu işte ıd- dialı şırketler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog