Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye! INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriy §107.4 Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAY1Z R A D Y O 75. Y1L SAYl: 26524 / 150000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 21 MAYIS 1998 PERŞEMBE Rusya'daki Gülen sürprizi TSK'yi kızdırdı. Washington, Karadayı'nm mesajmı aldı ABD'nin silah telaşı Rusya ile sıcakdönem• Karadayı iie Rusya Genelkunnay Başkanı Orgeneral Anatoliy Kıvaşnin, yaptıklan görûşmede şu konularda uzlaştılar: Öci ülke arasında askeri işbırliği ımzalanmasına yönelik hazırhklar yapılması. Karasulan dışında kalan bölgelerde meydana gelen olaylann önlenmesı amacıyla anlaşma ımzalanmasına yönelik görüşmeler yapılması. NATO'nun banş için ortaklık planı çerçevesinde tatbikatlara katıhmın arttınlması. • Karadayı'nın Rusya'da yaptığı silah pazarlığı ABD'yi telaşlandırdı. Türkıye'nin Rusya'yı potansiyel silah pazan gördüğü yolunda Karadayı'nm Moskova'dan verdiği mesajın hemen ardından ABD'nin hem Türkiye hem de Yunanıstan'a silah vereceğini açıklamasının tesadüf olmadığı yorumları yapıhyor. Asken kaynaklara göre ABD, Yunanıstan'ın yanı sıra Türkıye'ye de silah satışı karan alarak Rusya ıle girdiği yakın askeri işbirliğine karşı Ankara'ya sıcak mesajlar vermeyi amaclıyor. HAKANAKSAY MOSKOVA - Geneîkurmay Başkanı Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı'nın Rusya gezisı çerçevesınde Türk ve Rus Silahlı Kuvvetleri arasında "karsdıkh anbyış mutabakat zapû" ımzalandı. Anlaşmayı ımzalayan Karadayı. Rus- ya Federasyonu"yla her kademede. her düzeyde, her alanda genış bır işbirlıği ve dıyalog aradıklannı bildirdi Karadayı, Rusya Geneîkurmay Başkanı Orgene- ral Anatolry Kıvaşnin ıle yapılan görüş- melerde S-300 fuzelen konusunda tel- kin ve ımalarda bulunduklannı söyle- yerek "Değerii arkadaşlarımız bunu de- ğcrtendirecektir" dedı. Karadayı. Mos- kova'daki ıkılı temaslanna dün sabah Kıvaşnın'le görûşerek başladı. Görûş- mArkasıSa.l7,Sü.3'te LALE SAR1İBRAHİMOĞLU ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetle- n'nın (TSK). ılımlı gorunuş altında şe- natdevletı kurmayı amaçladığını belır- terek kara lıstesıne aldıgı FethullahGü- len. kurduğu okullan aracilığıyla Ge- nelkurmav Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı KaradavTmn bu kez Rusva'da karşıstna çıktı. TSK, Gülen'ın, kurdu- gu okulda okuyan oğrencılenn Karada- yı'yı havaalanında karşılamasını sağla- masının altında *TSK bizi tamyor' ça- basınınyattığınaışaretederek. "Butür şjrin göriinme taktikieri Gük-n'in jeri- at devleti kurmayı amaçladtgı yolunda- M Arkası Sa. 17, SH3'te ENDONEZYA Içsavaş tehdidi• •gostenyı frenledi• Endonezya'nın başkentı Cakarta'da Devlet Başkanı Suharto'yu istifaya zorlamak ıçin dün yapılması beklenen büyük yürüyüş, Suharto'nun iç savaş tehdidinin ardından ordunun Cakarta sokaklannda kontrolü ele geçirmesi üzerine iptal edildi. Ancak diğer kentlerde on binlerce ögrenci reform çağnsıyla sokaklara döküldü • lslamcı hareketın liden Amien Reıs de. yürüyüşü ıptal ettıkten kısa bır süre sonra parlamentoyu ışgal eden öğrencılenn arasına katıldı Reıs, buradayaptığı konuşmada Endonezya ordusuna seslenerek Suharto'nun aılesi ve yakın çevresindekı 200 zengın ile 200 milyon Endonezyalı arasında seçım yapmasını istedi. Iktıdardakı Golkar Partisi dün Suharto'yu istifaya çağırdı. • 9. Sayfada Avrupa Atina'yı dışhyor • Avrupa Bırlığı, Tûrkiye'ye sunulmak istenen stratejı belgesini engellemek için mali işbirliği üzerindeki vetosunu kaldırmayan Yunanıstan'ı aşmak için formüller oluşturuyor. AB Dönem Başkanı Ingiltere'nın Dışişlen Bakanı Robin Cook, bu formülkri Ankara'ya ıletti. • Ankara, Ortaklık Konseyi'nin yapılması için AB'nin önerilerinı somutlaştırması ve uygulanabıhrliği konusunda gûvence vermesını ısterken "Hülkeileçalışabıhriz" açıklamasını yaptı. 1 8 . Sayfada Beyrut Büyükelçiliği'ne sığınan teröristler özel bir ekiple Ankara'ya getirildi 3 PKK'liteslim oldu• PKK'nin ıkıncı adamı Şemdin Sakık'ın yakalanmasmdan sonra düzenlenen operasyonlarda örgütte cıddı bır dağılmanın yaşandığı ılen sürüldü Bekaa Vadısı'nde bulunan kamplarda egıtim gören üç PKK'lının örgutten kaçtıklan ve üç gün önce Türkıye'nır. Beyrut Büyükelçiliği'ne sığındıkları belmıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Be- kaa Vadısı'nde bulunan kamplarda eğı- tım gordüklerı öne surulen uç PKK'lı Türkıye'nin Beyrut Büvükelçılığı'ne tes- lım oldu Teslim olan Ramazan Mahmu- toğlu, Fuat Karadağ ıle Mahmut Kara- da>ı adlı PKK'lıler dun ozel bır ekıp ta- rafından Ankara'ya getınlerek borguya alındı Bekaa Vadısı'nde bulunan kamp- larda asken eğıtım gördüklen bıldırılen uç PKK'lının örgütten kaçtıklan ve üç gün önce büyükelçılığın guvenlık gorev- lılenne teslim olduklan kaydedıldı Tes- lim olan PKK'lılerın ılk sorgulannda. gü- MÜVa'll aÇtllŞta Anday'a ÖdÜl 10. Uluslararası İstanbu! Tiyatro Festivali başladı. Gazetemiz yazarrMelih Cevdet Anday ve Rus yönetmen Yuri Lyubimov'a onur ödülü verildi. İtalyan şarkıcı Milva da Brecht şarkıları ite geceyi renklendirdi. (Fotoğraflar: UGUR DEMİR) • 6. Sayfada venlık güçlennın Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlardan sonra örgütün lıderkad- rolan arasında anlaşmazlıklar meydana geld\ğını, örgutte şuphelı görulen bırçok kışının olümle cezalandınldığını söyle- dıklen ılerı sürüldü Yetkılıler. PKK'nın önde gelen adam- lanndan Şemdin Sakık'ın ya- kalanmasmın ve son aylarda üst uste düzenlenen operasyonla- nn, orgütte cıddı bır dağılmanın yaşanmasına yol açtığına dık- kat çektıler Türkiye sınırlan ıçınde yapılan operasyonlarda da kendılığınden teslim olanla- nn sayısının arttığını belırten yetkıliler, PKK'nm kadro bul- makta zorlandığını savundular. Öte yandan Washıngton Tı- mes gazetestnde yer alan bırha- ber yorumda, Batı'da yapılan çesıtlı degerlendırmelere yer venlerek PKK'nm "büyükbir güç \itirdigi'' vurgulandı As- ken operasyonların, Guneydo- ğu Anadolu halkına tıbbı, sos- yal ve tanmsal projelerle yar- dım edılmesı şeklınde yürütül- düğünün behmldığı yazıda. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mird'in. "Türidye'de devlet birdir ve bölünemez" şeklın- dekı açıklamasına da yer venl- dı AA'nın haberine göre Lef- koşa çıkışlı yazıyı kaleme alan Andren Bonmiec, TSK'nın ılkbaharoperasvonu sırasmda4 bın PKK'lının öldürüldüğunü yazdı Borovvıec, Türkiye'de şu anda 3 bınden fazla mılıtanın bulunmadığını, dığerlerinin de Irak ıçmdekı dağlara kaçtıkla- nnı kaydettı. Yazıda. PKK'nin lıderlerinın de "büyük bir dar- be" aldıklannı kabul ettıkleri belırtıldı CHP'DE LİSTE ÇEKİŞMESİ BÜYÜYOR U 5. Sayfada tL ÖRGÜTLERİ: PARTİ MECLİSİ DEĞİŞMELİ • 5. Sayfada Ydmaz: Baykal kapris yapıyor • Hükümetin kaprisli ve oynak dış desteğe muhtaç kaldığını öne süren Yılmaz "Bır hükümet için en zor şartlar neyse o şartlarda hukümet edıyoruz. Türkıye'nin yüzünü güldürecek pek çok proje Meclıs'te oyalanıyor. Biz başarılı olmayalım dıye ülke ve milletimizin çıkarlan göz ardı edilıyor" dıye konuştu. ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Başbakan Mesut S dmaz. ANAP'ın 15 kuruluş vıldönıi- münde hukumetı dışarıdan des- tekleyen CHP ve lıderı Deniz Baykal'a yüklendı. Mechsçalış- malannı sabote etmekle suçla- dığı CHP'nın hükümete verdığı desteğı "kaprisli ve oynak" dıye nıtelendıren Yılmaz. Baykal'a da u kapris erbabı" dedı Her şe- \e karşın azınlık hukumetı ola- rak başarılı olduklannı savunan Yılmaz. "Bizim yolumuzu kap- risle,ov unla,tehditle kesemezler. Biz bütün bu yapay engeOeriaşa- nz" dıye konuştu ANAP'ın 15 kuruluş yıldönümu dolayısıyla ılk tören Anıtkabır'de yapıldı Başbakan Yılmaz. berabennde ANAP'h bakanlar, MKYK üye- len v e bır grup mı lletvekı lı oldu- ğu halde Anıtkabır' ı zıyaret ede- rek Atatflrk'ün mozolesme çe- lenk koydu. Daha sonra ANAP Genel Merkezı'ne geçen Yıl- maz, burada davul zurnayla kar- şılandı. Yılmaz, ANAP Genel Merkezı'nde MKYK üyeleri, ıl başkanlan ve mılletvekılleriyle MArkasıStL 17,SiL4'te C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T 0 R H 1 Z M E T 1 M. Kemal Paşa Samsun'da Y U N U S N A D İ Cjazetemizin kurucusu Yunus Nadi'nin "Milli Mücadele" anılarının bir bölümünü daha "Mustafa Kemal Paşa Samsun'da" adlı kitabıyla sunuyoruz. Cumhuriyet 'lc 1. ölüm yıldönümu EkmekçVyi anıyoruzANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Gazete- miz yazan Mustafa Ekmekçi, aramızdan ay- nlışının 1 yıldönümunde düzenlenen çeşıtli etkinlıklerle anılıyor. Ekmekçi için ilk toren bugün saat 13 30'da Cebecı Asri Mezarlığı'ndakı mezan başında yapılacak Gazetemiz tarafından hazırlanan "Fotoğrafiaria Ekmek Adam Mustafa Ek- mekçi" sergısı, 09.00-18.00 saatlen arasında Ankara Büromuzda, 18 30-22.00 saatlen ara- \ArkasıSa.l7,Sü.5'te TOKTAMIŞ ATEŞ'tN ARAYIŞ KÖŞESt • 15. Sayfada BORSA ODün 4O94 Oncekı IşİMn U|Nİııwi MARK -DDun 143.500 öncekı 143.100 DOLAR Dun 254.50O Öncekı 255.100 ALTIN ODun 2.465.000 öncekı 2.472. OOO GUNCEL CUNETT ARCAYLREK Işe Yarayan - Yaramayan... Son bir-iki aydır partı liderlerını, bu arada ulke yö- netiminde sadece namı kalmış eskı yönetıcılen zıya- ret eden Ihlas Holding -Turkıye Gazetesi- sahıbı Dr Enver Ören'e, evrensel Kenan Bey başkanlık sıste- mı uzerınde konuşmuş Dıyor kı: "Başkanlık sıstemıne geçışi kolaylaştıra- cak anayasa değışıklığınm bu Medıs'ten çıkacağına • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Piraye'ye mektuplar Nâzım Hikmet'in 1933'ten 1950 yılına kadar, 17 yıl boyunca, çeşitli cezaevlerinden eşi Piraye'ye yazdığı mektupların tamamı Memet Fuat'ın, uzun zaman alan titiz çalışmasıyla yayımlandı. İki ciltlik kitapta yer alan mektupların tümü ilk kez yayımlanıyor. Bugün Cumhuriyel 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Suharto 'EntTonezyası... Bugün Mustafa Ekmekçi'nin aramızdan aynlışının birincı yıldönümu Insan, sahıp olduğu güzellıklerin değennı, kaybedınce anlıyor. Mustafa Ağabey'ın gün- lük kahkahalan... Olaylara kendine ozgü ınsan pen- ceresınden bakış biçımı... Gazeteyle okurlar arasın- da kurduğu bağ... Odasındakı domuzlar, bıze verdi- ği omuzlar... Sıcak bır mayıs sabahı uçup gittı... M Arkası Sa. 17Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog