Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Duma, START l'yi bektetecek • MOSKON \ (\A) - Rusy a De\ let Başkanı Bons Yelbın'ın, Başbakan ve parlamentonun ıkı kanadının İıderlennı Stratejık Sılahlann Indınmı Antlaşmasi Il'nın bır an once onaylamasmı ıstemek uzere bu hafta ıçmde makamına çağıracağt bıldınldı Yeltsin'ın basın sozcusü Sergey Yastnembsky, De\ let Başkanı, Başbakan ve Duma ıle Federasyon Konseyı lıderlennın bu hafta ıçmde toplanacağını behrtttı işkence • STRASBOL RG (AA) - Avrupa tşkenceyı Onleme Komıtesı tarafından yayunlanan raporda. lspanya'da cezae\ı koşullan vepolısıngozaltında bulunanlara yonelık kotu muamelesı eleştınldı Ispanya'dakı cezae\ı ve polıs karakollanna yapılan anı zıvaretler sonrasında hazırlanan raporda. bazı cezaevlennın aşın dolu olduğu belırtılerek lspanyol yonetıcılerden konuyla ılgılı gereklı onlemlerı almalan ıstendi Butto Pakistan'da • KARAÇt(AA)- Pakıstan'da volsuzluk yapmakla suçlanarak hakkında tutuklama emn çıkartılan eskı Başbakan Benazır Butto, ulkesıne dondu Butto"yu. Karaçı Havaalanı nda karşılayan taraftarlan burada Pakıstan Başbakanı Navaz Şenf ve Hındıstan ın nukleer denemelen ale>hme sloganlar attılar Butto. Navaz Şenf'c ıstıfa etmesı çağnsında bulundu ve hukumetı ulkenın guvenlığmı ıhmal etmekle suçladı Kohl: Suç işHyeni atacağız • BONN(AA)- Almanya'da koalısyon hükumetının buyuk ortağı Hırıstıyan Demokrat Bırlık (CDU)partısıGenel Başkanı \e Başbakan Helmut Kohl mısafırlık hakkını suıstımal eden yabancılann sınırdışı edıleceğını soyledı Kohl. dun CDU Genel Kongresf nde yaptığı konuşmada. hangı ulustan olursa olsun kanunlara aykın hareket edenlere \e şıddet kullananlan en basıt yolla \e devlet hukuku şartlan altında sınırdışı edeceklennı sov ledı İstifa baskısı altmdaki Endonezya Devlet Başkanı isyanm ülkeyi çatışmaya sürükleyeceğini savundu Suharto'daniç savaştehdidiDış, Haberler Servisi - Endonezya Devlet Başkanı Suhartn. parlamento seçımlennın ardmdan gorevden aynlacağını belırterek anayasayaaykırıeylemlenn ulkevı ıç savaşa surukleveceğı uyansında bulundu Suhar- to'nun seçımlere adavlığmı kovmayacağını açıklamasma karşın Suharto'nun derhal ıs- tıfa etmesını ısteven oğrencılerle muhalefe- tın bugun de\ bır gosten y uruvüşu vapacak- ları bıldınldı Suharto ulkeyı kasıpkavuran halk ayak- lanmasına ve pek çok kesımden gelen ıstıta çağrılarına karşın dun telev ızvonda halka hı- taben vaptığı konuşmada tstıfjsının Endo- nezya n\n sorunlannı v °z meyeveğını savu- nurken, sorumlu lıderlenn ıstıfa etmeyece- ğinı de öne sürdü Reform surecıne onderlık edeteğını sov- leyen Suharto hukumetı dağıtıp yenı bır re- form hukumetı kuracağinı belırttı Suharto yenı yasalara dayalı seçımlenn en kısa za- manda vapılacağını belırterek seçımlerde adavlığını kovmavacağını açıkladı Devlet Başkanı "Benim için istifa etmek sorun de- ğfl, ama her şeyin anavasal çerçoede gercek- leşmesi gerekivor. Anayasaıun çığnenmesı da- • Televızyon konuşmasında ıstıfasının sorunlan çözmeyeceğıni sa\unurken ordunun da kendı yanında olduğunu vurgulayan ve erken seçım sözü veren Suharto'nun halk hareketinı bölmeyı hedefledığı öne sürülüyor. ha da kotu çatışmalara yol açar. hatta ülkeyi tatmın etmeyeeeğını belırtıvorlar bırıc, savaşa goturur"dedı Suharto ordunun da kendısıne destek verdığını sovledı Çev re Bakanı CuwonoSudarsano. Suhar to nun parlamento seçımlenntn 3vada6av ıçınde vapılmasını ongoren bır plan hazırla- dığını ve \ıl sonunda ıstıfa etmevı duşundu- ğünu bıldırdı Suharto'nun dun sabah ulke nın etkılı 9 Muslumen lıderıvle vaptığı top- lantıdan sonra karannı verdıgını belırterek seçım vasasının ıkı ay ıçınde hazırlanacağı- nı ve seçıme katılacak sıvası partılerleadav- lara ılışkın kısitlamaların kaldınlacagını soy- ledt Sıyasal gozlemcıler Suharto'nun seçım- lerden sonra gorevden ayrıla<.ağı açıklama- sıyla zaman kazanmaya çalıştığını ve muha- lafetı bolmeve çalıştığını belırtıvorlar Bazı muhalıfkesımler Suharto nun yapılabılecek en ıv ı şey ı yaptığını sov lerken bazı kesımler- se Suhartonun onensının radıkal gruplan Suharto'nun ulkedekı ısyanı yatıştırmava vonelık onerılen muhalefet taratından red- dedıldı Dun de başkent C akarta'dakı parla- mento bınasına gelen sekız bın oğrencı Su- harto'nun derhal ıstıtasını ıstedıklennı ve yaklaşık bırmılvon kışmın katılmasının bek iendığı buvukHalkınGücu vuruvujuduzen- leveceklerını bıldırdıler Oğrencıler Suhar- to ıstıfa edene kadar gostenlennı surdurecek- lerı uvansındabulundular Medisin onunde hukumet karşıtı oğrencılerın yanı sıra yak- laşık ıkı vuz oğrencı de Suharto yanlısı gos- ten vaptı L Ikedekı en buyuk Islami orgutun Başka- nı Amıen Reis, Suharto nun refoım planını reddederek halka buvuk yuruvuşe katılnıa vağrısı vaptı Endonezyahalkının gen donu- şuolmavanbırnoktayageldığmı vurgulayan Reıs Suhano ıstıfa etmedıkçe hıçbır şeyın çozumlenemeyecegını savundu Muhalefetın Suharto'nun ıstıfaMnı ıste- mesıne karşın pek çok kesım Suharto'nun yennı alabılecek kımse olmadıgı uzennde bırleşıvor Tanhçı Tevfık Abdullah "Muha- lefet son derece orgutsuz >ç harekete onder- likedebılecek kimse yok. Herkesın kabul ede- ceğı bır ısım de vok~ dedı Suharto vu destekleyen Genelkurmay Başkanı ve Savunnıa Bakanı General V\T- ranto.Suharto nun îstıtasmın anavasava ay- kın olduğunu belırterek Halkın Gucu vuru- vuşunun ıptal edılmesinı istedı Parlamento Başkanı Harmako'nun oncekı gun Suhar- to va vaptığı istıta çagrisıtu karşın parla- mento lıderlerı dun Suharto nun jnavasal çerçeve ıçınde gorevınden avnlmasinı des- tekleyeceklennı açıkladılar Bu arada. Suravabadakı Aırlangga Lnı- versıtesı onunde gosten vapan kalabalığın arasına dalan bır asken kamyon U> kışmın varalanmasma vol açtı Polıs taratm»1 palarla dov ulen 22 oğrencı de hastanı. v<. tul- dınldı Ordu komutanlanndan Tuğgencral Tyas- noSudarto,olay çıkaran gosterıulerın \ urul- ması emn v erdı ROMA BÜYÜKELÇİSİ BATU 'Insan haklan iç iş değil' ROM\ (W) -Turkı- ye'nın venı Italva Buyu- kelçısı lnal Batu. Turkıve ıle İtalya arasında vapıla- cak çok şev olduğunu v ur- gularken "ttaha'nınKıb- ns konusunda soz sahibi olmak istemesi en doğal hakkıdır" dedı Roma dakı gorev ıne ye- nı başlav an Buvukelçı Ba- tu. Italva Cumhurbaşkanı Oscar Luıgı Sealfaro >a güven mektubunu sunma- sinın ardından A A muha- bınnın sorularını vanıtla- yarak ıkı ulke ılışkılen hakkındakı goruşlerını açıkladı Buyukelçı Batu Ital- ya'nın Turkıye ıçın çok onemlı bır ulke olduğunu vurgularken. şunlan so>- ledı "ttaha, N4TO, Avnıpa Konsevi. AB, \kdeniz,Or- tadoğu konulannda gorev alan buyuk bır duma ulke- si olma yolunda. Dun- va'nın bürun bolgelerine olan ilgısi artıvor. Turkhe de onemli bır ulke \c bura- da iki ulke çakışıvor. Bu ne- denle ikı ulke arasında >a- pacak çok şe> \ar." Batu, Italya'nın bır Ak- denız ulkesı ve AB nın onemlı bır uvesi olarak Kıbrıs sorununda soz sahı- bı olmak ıstemesını "en doğal haklan" olarak nı- telerken "ltal>a, Türkı- \e'nin \B uvcliğine engel olarak gordugü kıbns so- rununda u/laşnıa isrivor. İtalva'nın bu tavnnı Tur- kıve've olan vardımı çer- çevesinde mutalaa etmek la/ım ve bunu vaparken de diğer \B ulkelerinden farklı olarak çok rtnemli bır gerçeği ilk defa ItaKa gordu \e ıfade etti" dıve konuştu Batu, zaman zaman ın- san haklan ve Guneydogu Anadolu ıte ılgılı bazı be- vanatlann olabıleceğını ve bunların doğal karşılan- ması gerektığını belırtır- ken "Tıirki>ebunlarla>a- samav a alışmalıdır. Çunku artik dunvada ıçışlen kav- ramı ortadan kalkmışrır" dedı Her ulkenın dığerımn ıçışlen konusunda kendı- sinı soz so>lemekle vu- kumlu gorduğunu soyle- ven Batu bunun ozellıkle avnı kulturve sıvası rejıme sahıp olan demokrası ıle vonetılen ulkeler ı<,ın ge- çerlı olduğunu kavdettı ŞEFAATLİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1996 22 Davacı HamzaÖzgul Kuzavcakasabası -Şefaatlı Davalılar 1-Tellı Duşuncelı 2-Nafı Düşuncelı 3- Nun Dûşüncelı, 4- Balkır Duşııncelı. 5- kıv- ma Felek Du^uncelı 6-•\lime Duşuncelı "- Mahmut Duşuncelı Kuzavcakasabası-Sefaatlı Yozgat Davacının davalılar alevhınde mahkememıze aı,ngı tespıttn ıptalı ve tesul davasmdabır kisinı dava- lılann adreslennm bütun araştırmalara rağmen bulunamadıgından dava dılek«,esı teblığı edılemedıgı vemahkememızce venlen arakarargereğınce ılanen tebfıgınekararvenlmışolmakla 1 - Tcllı Duşun- celı 2- Nafi Duşuncelı 3- Nun Duşuncelı 4- Balkır Duşuncelı 5- Kjvma Felek Duşuncelı 6- Alı- me Duşuncelı "- Mahmut Düsuncelı (Alı Rıca mırasçılan) Kuzavca kasabası - !>etaatlı Yozgat \u- kanda ısımlen vazılı davalılann ılan tanhınden ıtıbaren duruşmanın atılı bulunduğu 25 6 1998 tanh- lı celsevç gelerekduruşmavakatılmalan veva kendılennı bırvekılle temsti ettırnıelen duruşma tan- hınde duruşma salonunda hazır bulunmalan hazır bulunmadıkları takdırde ılanen teblıgı vapmış sa- vılacağı davanın vokluğunuzda devam edeceğı hususlan ılan olunur 30 4 1998 Basin 21 P" 1 ÇESAR ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN EsasNo 199S 140 karar \o 199^99 Davacı DSİ Genel Mudürlugu ne ızafeten Dıvarbakır DSİ10 Bölge Müdurlüğu vekılı Av Zev- nel Abıdın Tan tarafından davalılar Senıha Akkurt \e muştereklen alevhlenne mahkememıze ıka- me olunun cebn tescıl davasının mahkememızde vapılan açık vargılaması sonuıunda davanın ka- bulune karar \enlerek. Dıvarbakır ılı Çınar ılçesı Altunakar kovunde kaın 91 parsel savılı taşın- mazdan kamulaştınlarak ıfrazen avnlan 2^06 m2 viızolçumundekı 154 nolu parsel ve 5"^ m2 vu- zölçumundekı 155 parsel savılı ta^ınmazlarda davalıların hısselennın ıptalı ıle da\au DSİ Genel Mudurluğu adma tapuva tescılıne karar venlmış davalılarden Selvı Ozbudak kasım Bıtken olu Sakıne Çıçek mırasçılan Hasıne Çıçek Vletıve Çıçek \e Abdulkenm Çıçek e vargılama aşamala- nnda da adreslerının meçhul olması sebebıvle gereklı teblığler ılanen vapılmış olduğundan soz konusu mahkememızın ısbu huküm özetının de adı geçenlere teblığ verıne geçerlı olmak uzere ıla- nen teblığı ılan olunur BaMn P15S KIRIKKALE 1. SULH HLTaiK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997 172 Davacı Malıye Hazınesı vekılı Av Handan Pehlıvanlı tarafından davalılar Halıl Gökbu- lut ve Caner Yalçıntaş aleyhıne mahkememızde açılan alacak davasının yapılan açık du- ruşması sonunda. Davacı vekılı mahkememıze verdığı dılekçe ıle trafik kazası sonucu ll Jandarma Alay Komutanlığı'na aıt araçta meydana gelen ^4 150 000 - lıralık hasann faz- la>adaırhaklannın saklıkalmakkavdıylaolay tanhınden ıtıbaren ışlevecek yasal faızı ıle bırlıkte davalılardan tahsılıne karar venlmesını talep ve dava etmıştır Davalılardan Caner Yalçmtaş'a tüm aramalara rağmen duruşma gunu ve dava dılekçesı teblıg edılemedığın- den. dava dılekçesı ve duruşma gununun gazete aracılığı>la ılanına karar venlmıştır Bunedenle. davalı Caner Yalçıntaş'ın duruşma gunu olan 10 6 1998 gunu saat 09 45"te duruşmava bızzat gelmesı veya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı. aksı takdırde yargı- lamanm yokluğunda devam edıp karar venleceğı dava dılekçesı ve duruşma gununu bıl- dınrdavetıyeye kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 28 4 1998 Basın 21175 KASTAMONU ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1996 463 Davacı Ferhunar Cıvelek tarafından davalı Serkan Cıvelek aleyhıne açılan boşanma davasının duruşması sonunda, lstanbul Fatıh Mollaaşkı mahallesi, cılt 052 19 kutuk 1431 'de nufusa kayıtlı Ramazan kızı 1959 doğumlu Fehrunar Cıvelek ıle Necıp oğlu 1953 doğumlu Serkan Cıvelek'ın boşanmalanna. muşterek çocuklar 1980 d lu Sertan. 1984 d lu Necıp, 1985 d lu Özgur Cıvelek'ın velayetlennın baba Serkan Cıvelek ebıra- kılmasına. annenın çocuklannı her ayın son pazar gunû saat 08 00'den ertesı gunun avnı saatıne. her yılın 1 temmuz saat 08 00'den 15 terrunuz saat 17 OO'ye kadar. avnca dını bavram gunlennın ılk gunu saat 08 00 den ıtıbaren ertesı gunun a>nı saatıne kadar ço- cuklarını >anına alarak gecelı gunduzlu goruşmelenne kışısel ılı^kının bu şekılde tesi- sıne karar venlmış olup davalı Serkan Cıvelek e ılamın teblığı yerıne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 14609 Türkiye'ye 30 Harpoon füzesi, Yunanistan'a da 248 Hellfire füzesi satacak ABD, Ege'yi silahlandırıyor\V\SHINGTON (A\) - ABD'nm. Turkı- ve've 30 adet Harpoon fuzesı. Yunanıstan a da 248 adet Hellfire fuzesı satacagı bıldınl- dı Pentagon'dan yapılan açıklamada Turkı- ve'\e yedek parçalan ve ılgılı te^hızatı ıle bırlıkte satılacak Harpoon tuzelennın 4^ mılvon dolara mal olacagı belırtıldı Satışm. Turkıve'nınasken veguvenlıkka- pasitesıne katkıda bulunarak ABD'nın de guvenlık amaçlanna hızmet edeceğı ıtade edıldı Türk askeri Rum kesiminde tutuklandı LEFKOŞA (A.\) -Kuzey Kıbns Turk- Cumhunyetrnm Akmcılar bölgesınde Yasiıı Bozath adlı Türk asken. oncekı gece Rumlar tarafından tutuklandı Rum makamlan, Turk askenn Akmcılar ıle Rum köyu Afıyenu arasında tutuklandığını belırttı Yasın Bozath. Rum polısı tarafından sorgulandı KKTC makamlan, BM Banş Giıcü'nun. bır Turk askennın Rum kesımıne geçtığını kendılenne bıldırdığını, ancak aynntılı bılgi vermedığını kaydettıler Türk askermın, yanlışlıkla Yeşıl Hattı geçtığı sanılıyor KKTC makamlannın, olayla ılgılı soruşturması suruyor • ABD Sa\unma Bakanlığı, satışların ıkı ulkeyle bırlıkte ABD'nın de gü\enlığını arttıracağını belırtırken tuzelenn Ege'de asken dengevı bozmayacağını ve Kıbns sorununa çözüm çabalannı olumsuz etkılemeyeceğını ıddıa ettı. MvDonnell Douglas şirketı taratından uretılen Harpoon fuzelennın. halen Turkı- yenın envantennde bulunduğu. yenılerının ıse gemılere karsi mucadelede Turkıve ve gu(, katacağı belırtıldı Pentagon, \unanıstan a, 160 adet AGM- 11KBF Hellfire II ve 88 adet AGM- 11 Kl Hclllıre II tuzesı satdcağını ve satışın tutan- nın 24 mılvon dolar olduğunu bıldırdı Pentagon ılgılıteçhızatındafuzelerlebır- lıkte Yunanıstan a venleceğını kavdettı Satışın >undiıiNtan ın asken kapasıtesını KKTC LİDERİNDE1N Rl S ÖISERİSİNE YAISIT 4 Silahsızlaııma olmaz' NEVV VORK (AA) - KKTC Cumhur- ' başkanı Rauf Denkös. BVI Genel Sekre- terı Kofı Annan'a bır nıektup gondererek bır sure once Rusva taratından ortava atı lan ve b\1 belgesı olarak da vayımlanan 14 Kıbns'ınsüahlandınlması'"onensını red- dettı "Oncelıkle. Kıbns muzakere sürecı içe- risinde Genel Sekreter dışında kimsenin onen getırmeyehakk] bulunmadığına" ışa- ret eden Denktd:; "Sılahsı/Janma konusu- nun hıçbır zaman BM gundemınde ver al- madığına" dıkkat çcktı Denktaş **Silahsızlanmanın ancak nihai hedef okluğuna \e adada vaşavan iki ulus birbirine tam olarak gırvendığinde gerçek- leşebileceğine" da ışaret ettı Rum tarafınııı sılahsızlanma koıuısıın- dakı "samimıvetsizlik ve ikhuziulugunun açık olduğunu'' kavdeden Raut Denktaş. Bat hava ussunun ınşası ve adava S-300 fu- zelerı verleştırılmesine çalışılmasını buna ornek gosterdı Mektubunda "Bu davranışıvla Rum ta- rafu anlaşmazlığı çozumlemek değıl. aksi- ne tırmandırnıaktan yana olduğunu orta- ya koymuştur" ıtadesını kullanan Denk- taş sılahsızlanmay ı çozumun onüne geçır- mek ıste\en Runıların asıl amacının "ga- ranti anlaşmalannı" geçersız kılmak oldu- ğunu belırttı "Rumlann. Kıbns'ı, bir Rum-Vunan devletı haKne getırmek nıvet- kruKkn va/ueçmt-diklcrinj" de \ urgula> an Denktaş mektubunda T-80 ağır savaş tanklan ve S-300 fuzeien satı^ını durdur- sun ıfadelerıne ver verdı ılerleterek ABD'nın dış polnık i v e gııv enlık çıkarlanna katkıda bulunacağı ıtade edıldı Yunanıstan'ın envantennde halen Hellfi- re fuzelennın bulunduğu \e u>um guçluğu çekılmeyeceğı de bıldınldı Pentagon, Turkıye ve Yunanıstjn a satıla- cak füzelenn. bolgedekı asken guı, dengesı- nıyadaABD nın kıbrıssorununabırçozum bulunmasına vonelık çabalannı olunr-uz et- kılemevecegını ıddıa ettı Erken u>an uçağı ihalesi Bu arada. ABDSavunmaçevTelennmder- gısı Detense Nevvs 'lunanıstan hükumetı- nın ıkı adet erken uvan uçağı ıçın ıhale aça- cagını bıldırdı Dergının N'unanıstan vetkılılerıne dayana- rak verdığı haberde ıkı erken uvan uçağı ıle •\unanıstan ın, havadan keşıtamacına vone- lık "gelışmış" uçaklara ılk kez sahıp olaca- ğı da vurgulandı Ihaleteklıtınm sadece uç firmaya yapıla- cağıbıldırılılen haberde bufırmaların F-2C ıle Amenkan NorthropGrıımman \ebır\u- nan ortaklığı C 130J ıle AmenkanLockhe- ed Vianın ve PSR-Eneve ıle Isveç Enccson olduğu kavdedıldı Yunanıstan hukumetı, modemızasyon programıçerçeveMnde 10\ıl ıçınde I6mıl- vor dolarlık sılah \e asken malzeme satın al- mavı planlıvor ABD Dışışlen Bakanlığı geçeıı aralıkta, Boeıng tırma^ının F-l^E savaş uçaklarıvla \unanıstan'da ıhaleve katılmasına ızın \er- mıştı \ unanıstan ın 30 v a da 40 savaş uçagı ıçın ıkı mılvar dolara kadar harcama vapatağı ıtade edıldı YAZIH\N K\D\STRO MAHKEVIESİ'INDEN EsasNo 1993 145'KararNo 1997^2 Davacılar Bırant Kavuk Hatıce Gultekın \s tarafın- dan davalı Husevın Gultekın alevhıne mahkememıze açılan kadastro tespıtıne ıtıraz davasmın vapılan vargıla- ması sonunda venlen karar gereğınce Tum aramalara rağmen adreslen meçhul olup bulunmavan Buzluk ko- vunden davacı Halıl Gultekın mırasçısı Avtekın Gulte- kın ve mudahı1 \ehzade Husevın Efendı mırasçılan Vlahpere Özcan Hanım Erten Nurıve Şahın Navle Ozem Nacıve Ozdemır, Nacı Gormenı, Arıfe Şahın Mehmet Şahın Nacıve Akkuş Tahıre Akkuş Sevım Akıncı. Guneş Alver Semal Alver. Şafak Alver Fırdevs Bayram ve Bavram Şahın e ılanen teblıgat vapıldığı ke- za adı geçenlere karann ılanen teblıgı vapılmasına karar venldığı Hukum ozetı Davacılann ve mudahıllerın da- vasının reddı ıle Malatva ılı Yazıhan ılçesı Buzluk kovu 37 0 no'lu parselın tamamı 24 pav kabul edılerek 6 pav Osman kızı Izzet Gultekın 2 pav Husevın kızı Hadıce Gultekın. 2 pav Husevın oğlu Osman Gultekın 2 pav Husevın oğlu Alı Gultekın 2 pay Husevın kızı Şadıye Gultekın 2 pa> Huseyın kızı Zevnep Gultekın, '. pav Husevın oğlu Havrı Gultekın. ! pav Husevın kızı Gülendam Gultekın ! pav Husevın kızı Rabıa Gultekın pay Husevın kızı Songul Gultekın adlanna tapuya tescılıne 429 000 - TL ret"harcı ıle 2 490 ^00 - TL var- gılama masratının davacılardan ve mudahıllerden mute- selsılen alınıp Hazıne've ırat kavdına. lşbu ılanın yavı- mından ıtıbaren 7 gunluk teblığ muddetı sonunda ışleve- cek 17 gunluk teblığ muddetı ıçınde yasal vollarabaşvu- rulmadığmda karann kesınleşeceğı teblıgat venne ge- çerlı olmak üzere ılanen teblığ olunur 21 04 1998 Basın 19112 VURULÜUK B HAUÜM UTANUTAN BUNDAN SONRA MADENDAĞI BERİGELHALO OYANADÖNDER KARAOGLAN HRADEN IŞÇklRİ GEZ,GÖZ,ARPAOK GAROAŞIM HASSO AdYIBALEYliDJK RinlamJar tırftaA Uııhlk ikartıı • t U M M J » t ü ö l W İ l L 9Yavuz Top Soz ve Müzık Muhfıs Akarsu bğlandar M Sag, Muhlıs Akasu, YavmTop Anonnv*aglamavçlavarArifSa| Anonn-Oerieyen AşıkYoksti. Ba^larra Osman Baftiı Anonım-tlektroBa^bn» Anontm-Elektro Bağiama Şur Naa GelefKjost feteSeldaBagan DOzenleme TimurSeiqjk Yariem I VMUUDUKHALKIMVrzi—•taiBSrida KASANKALESİ I S S t S P ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 1997 375 Davacı S S Göller Bölgesı Yapı Koop Vekılı tarafın- dan davalı Mustafa Ozkan alevhıne açılan Antalya Mer- kez Kutukçü Mah 9204 ada. 1 parseldekı ımarlı arsaya davalı tarafından haksız ve kanunsuz ışgal edılerek uze- nne gecekondu tıpınde yapı ıhdas edıldığı. davalının ta- şınmaza vakı müdahalesının onlenmesı ıle taşınmaz uze- nndekı >apının kal'ıne karar verılmesını ıster ışbu dava dılekçesı davalının belırtılen adresınde teblığe venlmış olup teblığ edılmedığı gıbı adresının de tespıt edılemedı- ğınden Davalı Mustafa Ozkan a dava dılekçesı yerıne kaım olmak uzere ılanen teblığıne davalının duruşma- nın bırakıldığı 17 6 1998 gunü saat 10 30'dakı duruşma- va bızzat gelmesı veya kendısını bır vekılle temsıl ettır- medığı takdırde vargılamaya yokluğunda devam olunup karar venleceğı (HLMK nun 213 ve 337 md) ılanen teblığ olunur 22 I 1998 Basın 3842 KASTAMONU İLİ BOZKURT İLÇESİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DUYURU Inebolu Kadastro Mudurluğu tarafından resen mahke- memıze gonderılen Bozkurt ılçesı Merkez Mahallesi Bahçe semtı 145 ada 73 ve 92 nolu parseller hakkındakı tesbıt tutanaklan uzerıne yapılan duruşma sırasında ve- nlen karar gereğınce. Tesbıt malıklennden Fatma tncıroğlu mırasçılanndan Mustafa incırcı eşı Şefıka Incırcıoglu ıle Şazıye Incırcı- Emıne Incırcıoglu (Türe) Kemal tncırcıoğlu ıle Vleh- met Tekın Berbercan ve Mustafa Ersın Berbercan ın ad- reslerı tesbıt edılemedığınden duruşma gunu teblığ edı- lememıştır Bozkurt Kadastro Mahkemesı nın 1995 2 esas sayılı dava dosyasından 145 ada 73 ve 92 nolu parseller hak- kındakı davanın duruşması 22 6 1998 gunu saat 10 00 a bırakılmıştır lşbu duyurunun yayımı tanhınden ıtıbaren 15 gun sonra vukarıda ısımlen yazılı davalılar ıle dahılı davalılar ve mırasçılarına teblığ edılmış sayılacağı. ıtıraz edenlenn Bozkurt Kadastro Mahkemesı'nın 1995 2 esas sayılı dosyasına katılmalan duyurulur Basın 18669 İLAN T.Ç. BİNGÖL ASLİYE HL KUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 1989 37 Karar \ o 1997 343 Davacılar Bıngol'un Gokçelı koyunden Emıne Çelık ve muştereklen tarafından davalılar Hayrıve Karagoz ve arkadaşlan alevhıne tapu köyıt ıptalı ve menı mudahale davası açtıkları gayrımenkullenn bulunduğu Gozeler kovune kadastro çalışmalan vapıldıgından kadastro tu- tanaklannm kadastro mahkemesine dev n yapıldığından mahkememızın gorevsızlığıne. dosyanın gorev lı kadast- ro mahkemesıne devnne karar venlmıştır Anılan karar taraflara teblığe çıkanldığı davalılardan Haynye Karagoz ve Fatma Karagoz lstanbul'a gıttıklc- rınden bahısle bıla teblığ lade edıldığı. aramalara rağ- men bulunamadıklarından 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 md gereğınce ılanen teblığıne ılan metnının bır orneğı- nın mahkeme dıvanhanesıne asilmasına. aynı vasanın 31 maddesı gereğınce karann ılan tanhınden ıtıbaren 15 sun sonra vapılmış savılacağı ılanen tebhe olunur Basın 18663
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog