Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER AB dönem başkanı İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Robin Cook, Ankara'da temaslarda bulundu Ortakfak Konseyi çıkmazdaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Av - rupa Birliği (AB), geçen aralık ayındaya- pı lan Lüksemburg Zirvesi 'nde aynmcılık uyguladığı Türkiye ile ilişkileri ısıtmak için girişimlenni başlattı. Türkiye-AB Or- taklık Konseyi'nin yapılmasını saglamak için Türkiye'ye gelen AB dönem başka- nı Ingiltere'nin Dışişleri Bakanı Robin Cook, Yunanistan dışındaki 14 AB üye- sinin mali protokolü işletmek kararlılığın- da olduğunu söyledi. Yılmaz, Yunanis- tan'ın vetosunun aşılamaması durumun- da AB'nin önerilerinin bir önemi kalma- yacagına, dolayısıyla Ortaklık Konseyi'nin toplanmasının olanaklı olmayacağını bil- dirdi. AB'nin Türkiye'ye yönelik yeni açı- lımmın ardında Kıbns sorununun çözü- münde bazı ödünler koparma amacı oldu- ğu kaydedildi. Türkiye'nin doğu sınırlannın tartışma- lı olduğunu savlayarak Ankara'nın büyük tepkisine neden olan Ingiltere Dışişleri • Başbakan Mesut Yılmaz Cook ile görüşmesi ardından yaptığı açıklamada. "Ortaklık Konseyi'nde 14 ülke olarak bize karşı belli bir tutumda birleşmiş gözüküyorlar. Eğer Yunanistan'ın elindeki veto yetkisinin kullanılmasını engelleyemezlerse, o zaman zaten önerilerinin herhangi bir uygulama imkanı yok" dedi. Bakanı Cook, dün Ankara'ya geldi. Co- ok. Ankara üaki temaslanna Dışişleri Ba- kanı lsmafl Cem ile yaptığı 2 saatlik gö- rüşme ile başladı. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada. taraflann gele- cek Ortaklık Konseyı hazırlıklannı göz- den geçirdikleri belirtilırken. mali işbirli- ğinin işletilmesinın önemine işaretettiler. Açıklamada, Ortaklık Konseyi konusun- da kesin ifadelere yer venlmemesi, toplan- tı konusundaki belirsizlığin henüz aşıia- madığı değerlendırmelerine neden oldu. Iki ülke heyetleri arasinda yapılan gö- rüşmelere katılan dıplomatlardan edıni- len bilgilere göre Cook, Yunanistan ve- tosunun aşılması ıçinbazıyöntemlerüze- nn"de çalıştıklannı anlattı. Bu yöntemler arasında en somutunun Yunanistan dışın- daki 14 ülkenin gümrük birliğınden kay- naklananan 375 milyon ECU'luk mali pro- tokolü işletmelen formülü olduğu belır- tildi. Türkheyetı iseOrtaklık Konseyi'nin toplanması için "hicbirsiyasi dayatmanın yapılntaması. mali protokolün işletilmesi ve Türkiye'ye sunulan strateji belgesinin bütünlüğiinün bozulmanıası" koşulların- da güvence verilmesinı ıstedı. Ankara, birlığe adaylığının tescıl edıl- mesinin artık yeterli olmayacağını iletti- ği Cook"a. "Orta ve Doğu Avrupa ülkele- rine uygulanan uy um süreci bize de uygu- lanmah. Eğer tanm politikalarının uy gun- laştınlmasını ve Türkiye'nin AB'nin top- lu programlanna kaOlmamazı istiyorsanız, bunlar için de ayn mali yardımlarda bu- lunmanız gerekfyor" mesajını da verdi. Dışışlen Bakanı Cem. toplantının ardın- dan yaptığı açıklamada. mali protokolan işletilmesi ile ılgıli olarak. "Tû'rkjye, ABnin 300400 milyona muhtaç değildir. Olayın kendisi önemli. \B'nin taahhütle- rini yerine getirmeye başlıyor olması açı- sından anlamı var* dedı. Cook. daha sonra Başbakan Yılmaz ile biraraya geldi. Basına kapalı yapılan gö- rüşmenin ardından bir açıklama yapan Yılmaz. "Dahaöncekitufumuzukendile- rine anlattım. O çerçevede bi/jm bu tufu- mumuza saygılı olurlarsa Ortaklık Konse- )i>apılabilir.Aksitakdirde>apıImaz" de- dı. Yılmaz. birbaşka soru üzerinede. "Or- takhkkonseyi'nde 14 ülkeolarakbize kar- şı belli bir tutumda birteşmiş gözüküyor- lar. Yunanistan'ın hala belli çckinceleri var. Eğer Yunanistan'ın elindeki veto yetkisj- nin kullanılnıasınıengeUeyeınezlerse.oza- man zaten önerilerinin herhangi bir uygu- lama imkanı yok" yanıtını verdi. Cook. Çankaya Köşkü'nde Demirel ta- rafından kabul edıldikten sonra. Ingiltere Büyükelçıliğı'nde bir basın toplantısı dü- zenledi. Cook. 14 ülkenin Türkiye'nin hakkı olan mali protokolün işletelmesı ko- nusunda kararlı olduklannı, bunun için uygun biryol bulacaklannı kaydederken. Yunanistan'ın nasıl by-passedileceği ko- nusunda aynntı vermedi. Cook göriişmeleri ardından. (tHD) Baş- kanı Akın Birdal'ı Sevgi Hastanesi'nde- kı odasında zıvaret etti. 'Hükümet AB'ye karşı yumuşamalı' • AB-Türkiye KPK Eşbaşkan Yardımcısı, ANAP Milletvekili Bülent Akarcalı, Cardiff Zirvesi'nde Türkiye lehine siyasi bir mesaj çıkmasının yeterli olacağı görüşünü savundu. OZGUR ULLSOV AB-Türkiye Karma Parlamento Ko- misyonu Eşbaşkan Yardımcısı ve ANAP Istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Türkiye'nin Avrupa Birlı- ği'ne yönelik tutumunu "Taviz ver- meden yumusatması" gerektiğini sa- vundu. Akarcalı. AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunda ise radikal bir deği- şiklik beklenmemesi gerektiğini kay- detti. Cumhurıyet'in sorularını yanıtla- yan Akarcalı "Hükümetin Lüksem- burg Zinesi'nden sonra AB'ye karşı takındığı tavır doğru bir tavırdı. Bun- dan sonra daha zeki, daha krvrak bir poütikayagirmekgerek''dedi. ANAP Istanbul Milletvekili'nin bu sözleri, siyasi çevrelerde "Hükümet, AB'ye karşı takındığı sert tavırdan geri adını atmayı mı planlıyor" sorusunu günde- megetırdı. AB'nin, Lüksemburg Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı aynmcı birtutum içi- ne girmesinden sonra ANAP-DSP ko- alisyonu, AB ile bütün siyasi diyalo- ğun dondurulmasına karar vermişti. Lüksemburg Zirvesi'ni izleyen günler- de, AB-Türkiye ilişkileri kopma nok- tasına geldi. Türkiye'ye tam üyelik yolu açmamakla beraber, Avrupa ro- tasından çıkmamasını isteyen AB'nin, haziran ayı sonunda düzenleyeceği CardifTzirvesinde Türkiye için nasıl bir formül bulacağı merakla bekleni- yordu. Zirve öncesinde Türkiye'nin beklen- ti eşiğini fazla yüksek tutmaması ge- rektiğini savunan Bülent Akarcalı "Cardiffzirvesinde AB'nin radikal bir değişiklik içine gircceğini sanmak iyim- serlik olur. Cardiff'te beklentivi \ük- sek tutup sonra haval kınklığuıa uğ- ramak yanlış olur" dıye konuştu. Cardiff'ten, politıka değişikliğin- den ziyade Türkiye lehine siyasi bir me- saj beklenmesi gerektiğini kaydeden Akarcalı "Türkryeicinhazıriananstra- tejmin devreye sokulacagına dair bir mesaj olmalı bu. Lüksemburg'ta yapı- lan hatanın düzeltileceğiniyolunda bir siyasi irade açık olarak gösteriuneli" dedi. Hükümetin bugüne kadar izlediği politika sayesinde AB'nin Lüksem- burg zirvesi "saçmauğuıdan ders al- dıgj" görüşünü de dile getiren Akar- calı "Türkiye'yi bu kadar hafîfe ala- mayacaklannı gördüler. Almanya'nın konumu düşünüldüğünde Helmut Kohl'e söy lenen so/lerin ayn bir öne- mi var" yorumunu yaptı. Hükümetin gereken mesajı gerekli yerlere ıletti- ğini ifade eden Akarcalı şunlan söy- ledi: "Ankara'nın, AB'yeyönelik 'Yanlrç yapûnız, hadi gidin düzeltin politika- sını' taviz vermeden yumuşatması la- yım. Karşı taraf. ik?tilen mesajı akİL Hü- kümetin ayTU kararlılıkla, ama daha y u- muşak bir şekilde tavnnı sürdürmesi gerekir." Akarcalı, AB'nin Lüksemburg Zir- vesi'nden ders aldığı sonucuna nasıl vanldığı şeklindeki sorumuzu da şöy- le yanıtladı: "Kendi beyanatlanndan çıkanyo- ruz. Gerek dönem başkanı İngilte- re'nin ta>n,gerek Fransa'nın tav n bu- nu gösteriyor. Kinkel. Türkiye'ye ge- lebilirim dedi. Esasgösterge, Ortaklık Konseyi'nin toplanması olacak. Nor- malde toplanması kesin. Toplanmaz- sa, o zaman sıkınhJı bir durunı var demektir." Pangalos ABD Baskanı'nın Kıbrıs-Ege paketini kabul etmedi Yunanistan Clinton'ın önerîsini reddetti MURAT İLEM ATİNA - Yunanistan Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos. ABD Başkanı Bill Clinton'un öncekı gün Londra'da yaptı- ğı Ege ve Kıbns'ı konu alan açıklamala- nnın çelışkili olduğunu öne sürdü. Pan- galos. dün düzenlediğı basın toplantısın- da. Clinton'un bölgedeki sorunlann çö- zümü için Türkiye ve Yunanistan'ı zor ka- rarlar almayaçağirmasınadeğindi. Yuna- nistan Dışişleri Bakanı. "Açıklama ken- di içindeçeİişkili" dedi. Türk-Yunan iliş- kileri ve Kıbns sorununun birbirini etkı- lemekle birlikte ikı ayn konu olduğunu belirten Pangalos. Atina'nınnereden ge- lırse gelsin bir paket çözüm önerisini ka- bul etmeyeceğini söyledi. Kıbns konu- sunda Rum tarafının herhangi bir feda- karlıkta bulunmasının söz konusu olama- yacağını da savunan Pangalos. "ışgal" al- tındaolan Kıbnslı Rumlann >eteri kadar fedakarlıkta bulunduğunu ıleri sürdü. Pan- galos, Kıbns'ın ikiye bölünmesi gıbi bir gelişmeyi Yunan halkının hıçbir şekilde kabul edemeyeceğini de belirtti. Lük- semburg'ta alınan kararlann dcğişmeye- ceğini de öne süren Pangalos. Yunanis- tan'ın mali protokol üzerindeki vetosunu kaldırmayacağını da açıkladı. KARADAĞ BAŞBAKANI VUYANOVİÇ 'Miloseviç ülkeyi uçuruma sürüklüyor* Kosota'da Amavut ünrversite ögrencüeri ile yerierini terk ermek istemeyen Sırp öğrenciler çatışö. BUDVA(AA) -Yugoslavya'da fe- deral parlamentonun üst kanadmın önceki günkü oturumunda, federal hükümetin Karadağlı Başbakanı Ro- doje Kontiç'e güvensizlik oyu ver- mesiy le ortaya çıkan gerginlik siya- si knz boyutuna ulaşırken Karadağ Cumhuriyeti Başbakanı FOipVuya- noviç, Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviçiağırdilleeleş- tirdı. V'uyanov iç AA muhabirine yap- tığı açıklamada, başını Slobodan Miloseviç'ın çektiği genci güçlerin ülkeyi büyük bir krizin içine soktu- ğunu belirterek "Miloseviç Yugosiav- \a'yi uçurumagöriirüyw" dedı Vu- yano\iç •'eskidüzeninadamı"ola- rak nitelendirdiği Miloseviç'i ulus- lararası platformda Yugoslavya'nın dışlanmasına neden olmakla da suç- ladı. Karadağ yönetiminin Sırbis- tan'a ve Yugoslavya federasyonuna karşı olmadığını ifade eden Vuya- nov ıç "Bizim karşı olduğumuz \1i- losoiç'in uyguladığı yanlış polinka- lardır. Zaten bu yanlış poliü'kalara Sırbistan'da da ciddi bir muhalefet oluşmuştur"dedi. Vuyanoviç "ka- radağ,Yugosiavya Federasyonu'ndan aynlabOir mi" şeklindeki soruyu ya- nıtlarken de bunun kesinlikle müm- künolmayacağını söyledi. V'uyano- viç, Kosova sorunu ile igili görüş- lerini açıklarken de bu sorunun tek sorumlusunun Slobodan Miloseviç olduğunu söyledi. Miloseviç'ınhem kriz yarattığını. hem de yarattığı krizlerin çözümüne engel olduğunu belirten Vuyanovıç. Kosova soru- nunun. sadece oraya özerklik veril- mesiyle çözülebileceğıni kaydetti. Kosova'ya bağımsız cumhuriyet sta- tüsü verilmesinin ise sadece bölge- de değil, tüm dünyada sorun yara- tacağını öne sürdü. Kosova'ya NATO askeri NATO. Kosova'da patlak verecek olası bir kargaşanın Arnavutluka sıçramasını önlemek için bu ülkeye askeri birlik göndermeyı düşünüyor. Bugün Brüksel'de birarayagelecek olan NATO büyükelçılerinın, böl- gede gerginlığın tırmanmasını önle- mek amacıyla Amavutluk'a "7-20 bin askerden oluşan NATO bırlıkle- rinın gönderilmesi dahil, çeşitli as- ken seçenekleri tartışacağı bildiril- di. \ııkııra ><• IManhul a J.> \aııt ınesate OTEL Tatil ve Seminer organizasyonlannız için en yakın • MU Karadenize sıfır konumda Kapalı ve Açık YOzmeHa\uzu; Manzaraya hakim Sauna, Jakuzi ve PUness Ctnler; Bilardo, Masa Tenisi ve Oyun salonlan, TopUuttı Salonlan; Tüm odalarda 7T. Minibar, Saç kurutma.. Herkafta sonu Restaurant ve Taşbar'da Canlı müzik.. Cuma-Pazar2 gece 1 Hafta 7 gece 15.000.000 38.0O0.0O0 uaiMmuaıasaiiauMUEMiMf ADANA1. ASÜYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ! <w; 250 Davacı Necatı Zeybek taranndan davalı Suna Ze>t>ek aley- hıne açılan boşanma davasının mahkememızde vapılan açık duruşması sırasmda verilen ara karar gereğınce: Davalı Suna Zeybek'ın adına duruşma gününün davetıye ile tebiığ edılme- dıg'ı. adresı emniyet tahkikakı sonucu tespit edilemedığinden adına ılanen teblığıne karar verılmiş olmakla: Davalı Suna Zeybek'ın duruşmanın bırakıldığı I8.6.I99S günü saat 11.50'de mahkememızde hazır bulunması veya kendısinı tem- sılen bir \ekil göndermesi. aksı takdırde hakkındakı davanın gıyabında görüleceğının bilınmesı tebligat yerine kaın olmak üzere ilaneti teblıği olunur. 30.4.1Q98 ~ Basın- 21133 YAZDL4N KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1993/126 Karar No: 1997/50 Davacılar Bırant Kavuk, Hatice Gültekin vs. tarafın- dan davalı Hüseyin Gültekin aleyhine mahkememıze açılan kadastro tespitine ıtıraz davasının yapılan yargıla- ması sonunda verilen karar gereğınce; Tüm aramalara rağmen adresleri meçhul olup bulun- mayan Buzluk köyünden davacı Halıl Gültekin mirasçı- sı Aytekin Gültekin ve müdahil Velizade Hüsevin Efen- di mirasçılan Mahpere Özcan. Hanım Erten, Nuriye Şa- hin. Nayle Özem. Naciye Özdemir, Nacı Görmenı. Ari- fe Şahın. Mehmet Şahin. Naciye Akkuş, Tahıre Akkuş, Sevim Akıncı. Güneş Alver, Semal Alver. Şafak Alver. Firdevs Bayram ve Bayram Şahin'e ilanen tebligat yapıl- dığı keza adı geçenlere karann ilanen tebliği yapılması- na karar verildığı. Hüküm özeti: I- Davacı Birant Kavuk ve müdahıllerin davasının reddi ile Malatya ili Yazıhan ilçesi Buzluk kö- yû 401 no'lu parselin 45.000 m2'lik kısmma kövün son parsel numarası verilmek suretiyle tamamı 80 pay kabul edilerek. 10 pay Sıdıka kızı Hatice Gültekin. 6 pay Halil oglu Aliseydi Gültekin. 6 pay Halil oğlu Yaşar Gültekin. 6 pay Halil oğlu Ramazan Gültekin, 6 pay Halil oğlu Yılmaz Gültekin. 6 pay Halil oğlu Aytekin Gültekin. 2- Nfalatya ıli Yazıhan ilçesi Buzluk köyü 401 numa- ralı parselin 27.000 m2"!ik kısmına köyün son parsel nu- marası verilmek suretiyle Mehmet oğlu Hüseyin Gülte- kin adına tapuya tescılıne. 429.000- Tİ ret harcı ile 3.894.000.- TL yargılama masrafmın davacılardan ve müdahiüerden müteselsilen alınıp Hazine'ye ırat kaydına, lşbu ilanın yayımından ıtibaren 7 günlük tebliğ müd- deti sonunda işleyecek 17 günlük tebliğ müddeti içinde yasal yollara başvurulmadığında karann kesinleşeceği tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.04.1998 Basın: 19113 MALATYA 1. ASÜYE HUKIK HAKİMLİĞrNDEN EsasNo- 1997'566 Davacı Selçuk Güçlü vekılı Av. Adem Altuntaş taranndan dava- lılar Yılmaz Güçlü ve Nazmı llhan alevhıne açmış oidugu menfı tesbıt davasının yapılan yargılaması sırasmda. Davalılardan ,Antal- ya Altındag Mahallesı 167. sok. No: 6 A adresınde bulunan Naz- mı llhan'a tûm aramalara rağmen belırtılen adresıne tebliğ vapıla- madığı gıbi adresı de tesbrt edilemedığinden. Malatya 3. fcra Mü- dürlüğü'nün 1997 1813 takıp sayılı dosyasına konu olan 20.S 1991 tanzım 25.4 1995 vadelı 70.000 L'SD (İ1.356.870 000 TL) senede ıtıraz ile ılgıli dava dilekçesının davalı Nazmı llhan'a ilan ile tebli- ğıne karar venlmış olduğundan: Adı geçen davalının mahkeme- mızde yapılaeak olan 9.6.1998 tanhlı duruşmaya bızzat veya ken- disıni bir vekılle temsil ettırmesı. aksı takdırde vokluğunda karar venleceğı hususu ilan olunur. 21.4.1998 Basın: 18672 ÇANAKKALE AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo: 199^549 DavacıGülşen Mandacı vekılı Av. llhan Çakartaıafından, dava- lı Özcan Mandacı alevhıne açılan boşanma davasının vapılan du- ruşması sırasında verile ara kararı uyannca: Davalı Özcan Manda- cı nın adresi tespit edilemedığinden. duruşma gününün ilanen teb- lıgme karar venlmıştır Verılen kaıar gereğince davalı Özcan Man- dacı'nın duruşmanın vapılacağı 4.6 1998 günü saat 9.00'daÇanak- kaie Ashye Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda hazır bulun- ması. duruşmava gelmedığı. mazeret de bıldırmedığı takdirde du- ruşmanın HUMK'nın 509 ve 510. maddelen gereğınce gıyabında yapılarak karar venleceğı hususu. duruşma günü tebliği yerine ka- ın olmak üzere ilanen tebliğ olunur 26.3 1998 Basın: 20675 İLAN T.C. YAZIHAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1993/113. 127, 130. 147. 146. 128. 129. 144 Karar No: 1997 48. 49. 51. 53. 54. 55. 56. 57 Davacılar Bırant Kavuk, Hatice Gültekin v s. tarafından davalı Hüseyin Gültekin aley- hine mahkememıze açılan kadastro tespitine. itıraz davasının yapılan yargılaması sonun- da venlen karar gereğınce; Tüm aramalara rağmen adreslen meçhul olup bulunmayan Buzluk köyünden davacı Halıl Gültekin mırasçısı Aytekin Gültekin ve Velizade Hüseyin Efendi mırasçılan Mah- pere Özcan. Hanım Erten. Nunye Şahın, Nayle Özem, Naciye Özdemir, Naci Görme- ni. Arife Şahın. Mehmet Şahın. Naciye Akkuş. Tahire Akkuş. Sevım Akıncı. Güneş Al- ver, Semal Alver. Şafak Alver. Fırdevs Bayram ve Bayram Şahın'e ilanen tebligat ya- pıldığı keza adı geçenlere karann ilanen tebliği yapılmasına karar verildiği. Hüküm özeti: Davacı Bırant Kavuk ve müdahıllerin davasının reddıne. Dığer davacı ve davalılar arasındakı sulhun tasdıkıne. Malatya ılı Yazıhan ilçesi Buzluk köyü 52, 389. 372.371, 388. 381,54,380nolu par- sellenn Mehmet oğlu Hüseyin Gültekin adına tapuya tesciline. 429.000. TL ret harcı ile 3.572.000- TL yargılama masrafının davacılardan ve mü- dahillerden müteselsilen aiınıp Hazine'ye ırat kaydına. lşbu ilanın yayımından itibaren 7 günlük tebliğ müddeti sonunda işleyecek 17 gün- lük tebliğ müddeti içinde yasal yollara başvurulmadığında karann kesinleşeceği tebli- gat yenne geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.04.1998 Basın: 19114 ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1997 264 Davacı T. Halkbankası AŞ vekılı tarafından davalılar Naciye Sema Sözmen ve dıger- len aleyhine açılan izaleı şüyu davasında yapılan yargılama sırasında: Davalılardan Naciye Sema Sözmen'ın adresi meçhul bulunduğundan ilanen davetiye çıkartılmasına. duruşmanın 2.6.1998 tarıh saat 11 20'ye bırakılmasına karar venlmiştir. lşbu ilanen davetıye HUMK'nın 509 ve 510. maddesi gereğınce çıkartılmış olup ay- nca gıyap davetiyesi çıkartılmayacağından davacının bızzat veya kendısini bir vekil ile temsil etmesı ilanen tebliğ olunur. 5.5.1998 Basın: 21137 2.ULUSTA Sahibinden satılık daire Tel:247 25 17 Beyoğlu Cafe'de çalışacak BAYAN ELEMAN aranıyor. 251 32 40 İLAN T.Ç. İSKENDERUN İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESrNDEN Davacı Kemal Beşen tarafından davalı Ahmet Kara aleyhine açılan ihalenin feshıne daır mahkememızce verilen 3.4.1997 gün 1996 563 esas. 1997/91 sayılı karar Yargıtay 12. H.D. Başkanlığı'ndan geçmek suretı ile onanmış olup ışbu ilanın tebliğıni müteakip (10) günlük süre ıçerisinde tashihi karar yoluna gidılmedığı takdırde hükmün kesinle- şeceği ilan olunur. Basm: 18474 ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997 229 E. Davacı Alparslan Savaşır'ın hamili bulunduğu Türk Tıcaret Bankası Alaşehir Şube Müdürlüğü'nün A-8512426 seri No'lu. 17.10.1997 keşıde tarihli. 272.876. 000 bedelli ve Zübeyde Can tarafından keşide edılen çek kaybedıldığınden. bu çek ile ilgili TTK'nin 673'üncü maddesi uyannca 3 ay içinde muhtemel hak sahıbinin ortaya çık- rnası veya çekı getırmesi, ortaya çıkmadığı veya çekleri getirmediği takdirde yukanda belırtılen çekin iptalıne karar venleceğı ilan olunur. Basın: 21169 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Holbrooke İçin Gelen Açıklama ve• ^ " •• • •• • " • • • m Duşundurduklerı6 A^alık 1997de Cumhuriyet gazetesinde Holb- rooke ile ilgili ilginç bir haber yayımlanmıştı, haber- de kaynak olarak GKRY Merkez Bank^ı Başkan Yar- dımcısı'nın (Mr. Stavrinakis) basına yapmış oldu- ğu resmi açıklama kaynak olarak gösteriiiyordu. Bu habere göre Holbrooke C.S.F. Boston Bankası'nın hem hissedanydı, hem de bankanın yönetiminde bu- lunuyondu. Bu banka kısa bir süre önce GKRY'de bir şube açmıştı ve bu şube, yine bir sure önce, Rusya Fe- derasyonu'na, bir kalemde 7 milyardolarlık bir kay- nak sağlamıştı. Gazetede yayımlanan haberin için- de aynen şu ifadeler bulunuyordu: "Holbrooke'un bankasının Rusya 'dan Rum kesimine gelen kara pa- rayı aklıyor olabileceğini vurgulayan Türk bankacı- lık kaynaklan ise bankanın (şubenın) 7 milyar do- lartık yatınmının para aklamak için bile yüksek bir rakam olduğunu ve bankanın arakasında Rum ar- matörierinin olabileceğini" noktası virgülüne yazı- yordu. Ve Cumhuriyet'te çıkan bu haber yalanlan- mamıştı. Bu haber sonrasında GKRY Merkez Ban- kası yetkilileri, ilgili bankanın işleminin Holbrooke'un kişisel tarafsızlığını etkilemeyeceğini basına açıkla- mışlar ve bunlar da KKTC'deki bazı gazetelerde çıkmıştı. Ben de çok doğal olarak, Cumhuriyette çıkan ve yalanlanmayan bu haberin doğruluğunu esas ala- rak 6 Mayıs 1998de bu köşede şu görüşleri orta- ya koydum: 1) Holbrooke'un ortağı ve yönetıcisi olduğu bir şir- ket (banka) 7 milyar dolar gibi olağanüstü bir para operasyonunu Rusya Federasyonu ile yapıyordu, hem de GKRY'deki bir şubesi ile. 2) GKRY'de 30.000'nin üzerinde Rus yaşıyordu, 2000'nin üzennde Rus firması faaliyette bulunuyor- du. Yönelttiğim soru şuydu: "Bu tür işlemlerin pa- ra aklama ile çağrışım yaptığı akla gelmez mi?" 3) Holbrooke Rum kesimı ile böylesine parasal bir ilişkı içinde iken tarafsızlığına gölge düşmez mi? Elçılikten gelen mektup; ABD, Ankara Büyükelçiliği'nden lan Kelly imza- lı bir yalanlama mektubu 14 Mayıs 1998'de faks ile Cumhuriyet'egeçildi. Bu faksı aşağıdaokurlann bil- gisine sunuyorum: "Yazıda Credit Suisse First Boston Bank Yöne- tim Kurulu üyesi olarak, Büyükelçi Holbrooke 'un ban- kanın Kıbns 'taki (GKRY kast ediliyor) parasal bağ- lantılan sebebiyle arabuluculuk çalışmalannda ta- rafsız kalamayacağı iddia ediliyor. Daha da inciticı olarak Sayın Manisalı. Holbrooke'un bankasının para aklama ve diğer suç etkinlikleri ile ilgili oldu- ğu yolunda asılsız ıddialarda bulunuyor. Bu yanlış haberi tekzip etmek istiyorum. Dünyanın büyük fi- nansal kuruluşlarından olan Credit First Boston Bankası 'nın birçok ülke ile iş ilişkisi vardır. Büyükel- çi Holbrooke, Kıbns sorunu ile doğrudan ilgili ül- kelerin hepsinde geçerli olmak uzere ış ve finansal ilişkilerdenkendinialıkoymuştur. Holbrooke'un, ça- balannın Kıbns sorununa bir çözüm bulmak dışın- da bir şeyler olduğu suçlaması çırkındir ve kesin- likle temelsizdir ve gerçekleri yansıtmamaktadır. Büyükelçi Holbrooke Amerika 'nın önde gelen dip- lomatlanndan binsidir ve başanlan. büyük ölçüde, tutahılık ve dürüst çalışmamasıyolundaki lekesizşöh- retinden kaynaklanmaktadır. Bu tekzibiaynen yayımlamanızj nca ediyorum. Im- za, Basın Ataşesi lan Kelly." Işte, gelen yazı böyle, bız de yayımlryoruz. Ger- çekten Türk-Amerikan ilişkilerinin genelde. iyi bir çizgide seyrettiği bir dönemde bu ilişkilere gölge dü- şürecek karanlık noktalann kalmaması gerekir, bü- yükelçiliğinizin verdiği yanıta içtenlikle teşekkür ede- rim. Ancak mektubunuzun içeriğinden çıkarabildi- ğim kadarı ile hâlâ karanlıkta kalan bazı noktalar bu- lunmaktadır ve yalanlanmayan" bazı gerçekler söz konusudur. Şöyle ki: 1) Anlayabildiğim kadan ile Sayın Holbrooke'un banka ile ilişkisi kabul edılmektedir. 2) GKRY'deki ilgili bankaşubesinden 7 milyardo- larlık ışlemin yapıldığı da kabul edilmektedir. (Bu za- ten GKRY'de resmen açıklanmıştı). 3) Mektubunuzda Sayın Holbrooke'un arabulu- cu olduktan sonra, sizin deyişinizle, "Kıbns sorunu ile doğrudan ilgili ülkelerin hepsinde geçerli olmak üzere iş ve finansal ilişkilerinden kendisini alıkoy- duğu" belirtilmektedir. O zaman şu sorulara yanıt aramamız gerekmez mi: a) Sayın Holbrooke'un banka ile ilişkisi sürerken ve banka 7 milyar dolarlık ışi GKRY ile Rusya ara- sında gerçekleştirirken ve bankanın doğal olarak bu işlemden kâr ettıği varsayımı altında Sayın Holbro- oke kendisini nasıl "alıkoymaktadır?" b) Kıbns uyuşmazlığı ile doğrudan ilgili her ülke- de Sayın Holbrooke'un kendisini "alıkoyduğunu'be- lirtiyorsunuz. Bikjiğiniz gibı AB (15 ülke), ABD ve Rus- ya Federasyonu Kıbns ile doğrudan doğruya ilgili- dir. Sizin açıklamanızdan. bankanın bu 17 ülkedefa- aliyetini durdurduğunu mu anlamamız gerekiyor? Bu olasılık biraz zayrf görünüyor. c) Sayın Holbrooke'un arabulucu olduktan son- ra kendisi tarafından ilgili bankaya verilen ''kendisi- ni alıkoyduğuna dair" bir belge, bir yazı varsa lüt- fen onu da gönderirsenız bu sütunda aynen yayım- lanz ve bundan da mutlu oluruz. 4) Cumhuriyet'te 6 Aralık 1997'de çıkan haber yalanlanmamıştır. Benim 6 Mayıs 1998'de yayım- ladığım yazı, tamamen, 6 aralıktaki habere dayan- dınlarak kaleme alınmıştır. Ve aynca "Kara para ak- lamayı akla getirmez mi?" diye soru sorulmuştur. Holbrooke değil de Türkiye'nin başbakanlan, bakan- lan benzer bir olayla, yalanlanmayan bir gazete ha- berinde ilişkilendirilmış olsalar ben bu köşemde Holbrooke için gösterdiğim nezaketi kesinlikle gös- termezdim. Amerika'nın Türkiye'den daha az demok- rat ve özgürlükçü olmadığını da varsayarsak, benim yazımda dayanaksız ve yalan birdeğerlendirme ya- pıldığını söylemek, hemalde biraz insafsızlık olur. Cumhuriyet'e gönderdiğiniz açıklayıcı mektup için teşekkür edenm. Keşke mektubunuz daha ge- niş kapsamlı ve aynntıları içeren bir derinlikte olsay- dı. Okurlarımızın kafasında hiçbir kuşku kalmaz, gerçekler ortaya çıkmış olurdu. Bu günlere küçük ödünlerle geldik... Ödünsüz. koşulsuz çağdaş eğitim için görev basına. ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI Tel: 0212-2% 28 99 Faks: 0212-286 13 54 Vahfbank Etiler Şb. Çev Bağif Hesap \o: 2012776
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog