Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Kalemli çete' davası sanığı öğrencilerin kaderi emniyetin hazırlayacağı rapora bağlandı DGM, Dev-Genç raporu istedi Emperyal'in faaliyetleri dupduruluyop • BAKÛ (AA) - Azerbaycan Adalet Bakanlığı. Bakû'daki Avrupa Oteli'ni işleten Emperya! , şirketi Bakû temsilciliğinin tüzüğündeki bazı maddelerin kanunlara aykın olduğunu gerekçe göstererek şirketin faaliyetini durduruyor. Adalet Bakanlıgı. Emperyal'in Bakû'daki temsilcilerine bildirimde bulunarak bugün konuyla ilgili yapılacak toplantıya davet ettiler. Emperyal Otelcilik. Turizm ve Ticaret AŞ'nin avukatı Savaş Sertateş ise dün düzenlediği basın toptantısında. Adalet Bakanlıgı'nın, Emperyal'in Bakû temsilciliğinin tescilini iptal etme yetkisine sahip olmadığını belirtti. Türkan Saylan aday değil • Haber Merkızi - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, CHP büyük kurultayında Parti Meclisi adayı olarak adının geçtiğini belirterek bunun doğru olmadığını bildirdi. ÇYDD'nin partiler iistü bir kurum olduğunu ifade eden Saylan. "Türkan Saylan olarak benim misyonum ÇYDD'nin örgütlenmesi ve Atatürk ilke ve devrimlerinin fikir ve eylem olarak sürmesidir. Her seçim dönemindeki başvunılara aynı yanıtı verdiğim halde adımın kullanılmasını şiddetle kınıyorum" dedi. MHP üyesinin öldürülmesi • İstanbul Haber Servisi - Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu. MHP İstanbul Esenler llçe Yönetim Kurulu üyesinin öldüriilmesiyle ilgili olarak. "Bu tûr cinayetler sosyal banşımızı tehdit eden eylemlerdır. Herkese sağduyu çağnsında bulunuyorum" dedi. Bu arada. olayla ilgili olarak MLKP üyesi olduğu s«vl«ıan ıktkışı^özaltına «*» ahM\ '*] Yunanistan radar plam • STOCKHOLM (Cumhuriyet) - Yunanistan'ın. İsveç firması Ericsson'dan. orduda kulianılmak için radar sistemi almayı tasarladığı belirtildi. Bu konuda beş ayn şirketle görüşen Yunanlılann, Encsson'u seçme olasılığı yüksek kabul edilirken Savunma Bakanı Apostolos Athanasios Tsohatzopoulus da İsveç"te incelemelerde bulunuyor. Sosyete kitap konusu oldu • İstanbul Haber Servisi - Gazeteci Torun Dede. 11 yıllıkmeslek yaşamını.'Onbir Yılın Yansı' adlı kitabında bir araya getirdi. 800 fotoğrafın yer aldığı 650 sayfalık kitap iş dünyasından gece yaşamına, kültür ve sanattan sosyete düğünlenne kadar çeşitli bölümlerden oluşuyor. Ozal dönemiyle ilgili çarpıcı bölümlenn de yer aldıgı kitapta tstanbul'un panltılı gece yaşamından kesitler yansıtılıyor. Müzefer Hattası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Kültür varlıklannın korunması, onarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gereken çalışmaların tanıtılması amacıyla geleneksel olarak düzenlenen "17. Müzeler Haftası" başladı. Hafta boyunca müzelerden ücretsiz olarak yararlanılabilecek. • Gazetemizde dün "Robin Cook fikir değiştırdi" başlığıyla yayımlanan haber üzerine bir dün bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kayhan. "Geçen hafta sonu Iskoçya'da gerçekleştiği bildirilen Kıbns konulu Bilderberg toplantısına katılmadığırn gibi. bu toplantıda TÜSİAD'ı temsilen hiç kimse bulunmamıştir. Benim ya da TÜSİAD'm bir temsilcisinin, Tony Blair'in Özei Temsilcisi David Hannay ile herhangı bir görüşmesi de olmamiştır" dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Üni- versite harçlannı protesto etmek amacıyla 29 Şubat 1996 günü TBMM'de "Harçlara Hayır" pankartı açan 2 öğrencinin de ara- larında bulunduğu 5'i tutuklu 8 öğrencinin kaderi, yeniden emniyetin hazırlayacağı ra- pora bağlandı. Sanıklar ve avukatları, suç- lamalara dayanak sayılan delillerin polis tarafından komployla hazırlandığını iddia ederken DGM. emnıyetten " Dev-Genç ör- gütü raporu" istedi. Sanık avukatlanndan Şenal Sanhan. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın anfe- sinde tutuklu gençlerin mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini belirterek "Kurtuluş, Savaşı'nı kazanan kahramanlar. gençleri- mizc ülkenin kalkınması için büyük görev- ler veriyor. Mahkemenin bunu dikkate ala- rak suçsuz yere iki yılı aşkın süredir tutuk- lu bulunan müvekkillerimizin daha fazla mağdur olmaması için tahliye karan ver- mesi gerekirdi" dedi. Tutuklu sanıkların tahlryeedilipedilmeyeceğipolisin hazırla- yacağı rapora bağlı. "'Kalemli çete" dava- sını doğuran gelişmeler. Türkiye çapında üniversite öğreneilennin 20 Ekim 1995 ta- rihinde paralı eğitime karşı "öğrenci koor- dinasyonu" oli'şturmalanyla başladı. Bun- dan sonrakı aşamalar şöyle: 20 Ekim 1995: ÖğTencıler, topladıklan 350 bin imzayı TBMM Başkanvekiü Ka- merGenç'e ılettiler. 15 Şubat 1996: Öğren- ciler. "Harçlan ödeyip köleteşmeyeKm, Di- nar'a gidip özgürleselim" kampanyasıyla topladıklan yardımları. Dinar halkına u- laştjrdılar. 29 Şubat 1996: Hacettepe Üni- versitesi'nde okuyan 8 ögrenci TBMM'de "Paralı Eğitime Hayır" yazılı bir pankart açtı. 19 Nisan 1996: Gözaltındaki öğren- cilere Ankara DGM Başsavcılığı tarafın- dan 15 giinlük gözaltı süresi verildi. Daha sonra haklarında dava açılan 2 ögrenci. ör- güt üyesi olmaktan 18 yıl 20 gün ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı 30 Nisan 1996: Gözaltındaki öğrenciler. polisin basın toplantısıyla "yasadışı örgüt üyesi* 1 olarak teşhiredildi. 1 Mayıs 1996: Gözaltındaki öğrenciler. sorgu hâkimliği- ne çıkanldı ve 7'si hakkında tutuklama ka- ran verildi. 10 Temmuz 1996: Ankara 2 No'lu DGM'de ilk duruşma yapıldı. 25 Temmuz 1996: Metin Murat Kalyoncugü ve Belgin Cengizadlı iki üniversite öğren- cisi daha gözaltına alındı. 6 Aralık 1996: 6. dunışmada karar açıklandı. Öğrenciler- den beşi hakkında 18 yıl 20'şer gün, biri hakkında 12 yıl 6 ay. üçü hakkında da 3 yıl 9'ar ay ağır hapis cezası verildi. 1 7 Aralık 1997: Yargıtay 9Xeza Dairesi, mahkeme- nin kararını, böyle bir gizli örgütün var olup olmadığı araştınlmadan hüküm ve- nldiği için bozdu. Ayrıca Meclis'te pan- kart açmak ve slogan atmak suçlamasıyla 8 ögrenci hakkında asliye ceza mahkeme- since verilen mahkûmiyet karan da Yargi- tay 8. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. 18 Mayıs 1998: Ankara 2 No"lu DGM'- de yargılamaya yeniden başlandı. Sempozyum 'Devrimlere sahip çıkmalıyız' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "Atatürk Gençlik Sempozyumu"na katılan 62 üniversite ögrencisi. "Ata- türk devrimlerine sahip çıkma ve bu doğrultuda örgünenme" karan aldı. Türk Devrim Kurumu Genel Başka- nı Ziya Muğulkoç. Kemalist devrim- lenn özüne sahip çıkmanın her yurt- severbireyin görevi olduğunu vurgu- layarak ""Kayıt dışı devlet \e tarikat- lann güdümünde kayıt dışı dini olgu- lann ortaya çıkışındaki nedenlerden en önemlisi. Vlustafa Kemal Ata- türk'ün emanetettiği cumhuriyeteye- terince sahip çıkmamaktan kaynak- lanmaktadır" dedi. Türk Devnm Kurumu'nca ilk kez 62 üniversıteden yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen "Atatürk GençlikSempozyunıu" sona erdi. Sa- dece Zonguldak Karaelınas. Galata- saray. Konya Selçuk ve Yüzüncüyıl rektörlüklerinin ögrenci gönderme- diği sempozyuma. Hava Harp Okulu Komutanlığı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'nı temsilen de birer ögrenci katıldı. Sempozyu- mun kapanış bölümünde konuşan Türk Devrim K.urumu Başkanı Ziya M i l - T ü r k i y e n i n devleti ve Çevre sakinleri. Zeytinburnu Belediyesi'nin kaçak cami inşaaüna göz yumarak suç işledi- ğftâ iddia ettiler. (FÖtoğraf: MEHMET DEMİRKAYA) Yeşüalana camiinşaatı "Ibpîürn'uylatarihinın en bunalımlı diF ' nemlerinden binni yaşadığını belirtti. Cumhuriyet Üniversitesi'ni temsi- len sempozyuma katılan Erdal Boz- kurt. güneydoğu sorununun arkasın- da yer alan emperyal ist güçlere işaret ederken 75. yılını dolduran cumhun- yetin dimdik ayakta olduğunu söyle- di. Bozkurt, "Gençleri suskun bir top- lumun geleceği çok bulutlu olacaktır. Bulutian. genç niizierin >ağdıracağı yağmuıiaria ve yeni tomurcuklann iç açıcı rüzgârlanyla dağıtalım" diye konuştu. MHP'nin cekimi arttı Merkez sağda adres arayışı • Seçimlerden bu yana katıhmlarla milletvekili sayısını arttıran ANAP'taysa liste kavgasının sert geçeceği tahmin ediliyor. Olası seçimde barajı aşma olasılığı görünmeyen DTP'de rahatsızhk başladı. İstanbul Haber Servisi - Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde, yeşil alan olarak düzenlenmesi için belediye adına terk edilen alana "kaçak ca- mi'* inşaatı yapılıyor. Çevre sakinleri, Zeytin- burnu Belediyesi' nin kaçak cami inşaatının ya- pımına göz yumarak suç işlcdiğini iddia ettiler. Zeyiinburnu Beledive yetkilileri, söz konusu alanın 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Bele- diyfisL^ıfnıdan djfli tesis alanına dönüştürül- rJüffiflu'beHrtti. Zeytinburrıu'nda bulunan Öz Göller Kcnt Konut Yapı Kooperatifı. 1989 yılında belediye adına, yeşil alan olarak düzenlenmesi için "şart- b olarak* 1 terk ettiği yaklaşık 4 bin metrekare- lik alana cami inşaatı yapılıyor. Kooperatif baş- kanı İhas Manav. şartlı olarak belediye adına terk ertiklerı alandakj kaçak cami inşaatının durdurulması için Zeytinburnu Kaymakamlığı ve îstanbul V'aliügi'ne başvurduklannı söyledi. Mana%; yaklaşık 500 daireden oluşan koopera- tif binalanna ait yeşil alanın. yasalara aykın bir şekilde gasp edildiğini savundu. Yeşil alanın bir cephesinin caddeye cephe olmasınm bölge- riin rantını da yükselttiğini belirten bir koope- ratif üyesi, bölgede camiden çok yeşil alana ih- tiyaç duyulduğunu savundu. Zeytinburnu'nun daracık sokaklanyla beton yığtnına döndüğu- nü ve dairelerin yüzde 80'inin güneş dahi gör- medigini belirten kooperatif üyesi, "Zeytinbur- nu'nda çok çok az olan yeşil alanlardan bir ta- ncsi daha göz göre göre yok ediliyor** dedi. Büyükşchir Belediyesi tarafından hazırlanan 1 /5000'lik planlara ve bu planlara göre Zeytin- burnu Belediyesi tarafından hazırlanan 1/1000'lik planlara söz konusu yerin dini tesis alanı olarak işlendiği, ancak planlar onaylana- rak askıya çıkmadığı için, itirazlar gündeme gelemiyor. Planlar askıya çıktıktan sonra yapı- lacak itiraza kadar geçecek süre içinde cami in- şaatının bitirilmesi halindeyse caminin yıkıl- masmı hiçbir belediye başkanınuı göze alama- yacağı savunuluyor. ....... Demirel 'Birliğe ihtiyaç var' ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Hacı Bektaş Yeli Anadolu Kültür Merkezi. Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirei. Başbakan Me- sutYılmazve CHP Ge- nel Başkanı Deniz Bay- kalın katıldıgı törenle açıldı. Demirel. Hacı Bektaş Veli'nin birliği ve kar- deşlıği önerdiğini belir- terek u Onun dedikleri- ne uyulursa heraberlik ve kardeşiik olur. l Ike- mizin buna ihtiyacı var- dır. Büyük Atatürk'ün kurduğu demokrat laik cumhuriyet hangi inan- ca sahip oiursa olsun. hangi etnik kökenden gelirse gelsin bu insanla- n Türkiye'nin ferdi sa- yar ve hepsini kucaklar. Herkes eşittir ve herkes inancına göre yaşayabi- lecektir~dedi. Yılmaz da Hacı Bek- taş Veli, Mevlana ve Yu- nus Emre'nin toplumu ortak bir şuur ve gönül etrafında toplamak için çaba sarfettiğini vurgu- layarak "İnancımızı ya- şıyorsak. bayrağımız dalgalanıyorsa bu onla- nn atbğı temelin sağlam olması sayesindedir*' de- di. Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Ali Do- ğan. genel bütçeden Di- yanet'e verilen desteğin kaldınlmasını istedi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Merkez sağ politikaları benimseyen siyasetçiler. seçimlerde listelerinde yer bulabile- cekleri partilenn arayışına başladılar. Yapılan hemen tüm anketlerde barajı aş- ma olasılığı güçlü görülen MHP'nin çekimi artmaya başladı. ANAP, FP ya da DYP listelerinde kendisi- ne yer bulamayacağı kuş- kusuna kapılan milletve- killerinin tercihinin MHP'den yana olacağı tahmin ediliyor. Bunun ilk örneğıni eski RP'li Anka- ra Milletvekili Şaban Ka- rataş gösterdi. Olası se- çımde barajı aşma olasılı- ğı görünmeyen DTP'de de rahatsızhk artmaya başla- dı. Seçimlerden bu yana katıhmlarla milletvekili sayısını arttıran ANAP'- taysa liste kavgasının sert geçeceği tahmin ediliyor. Iktidar partilerinin 1999 ilkbaharında erken seçim konusunda uzlaş- masının ardından merkez sağda milletvekili trans- ferlen de başladı. Millet- vekilleri, yeniden seçil- melerini garanti edecek partilere transfer oJmak için harekete geçti. RE- FAHYOL döneminde DYP'den istifa ettikten sonra bir yıl bagımsız ka- lan İstanbul Vlilletvekili Bahattin Yiicel. geçen günlerde ANAP'a katıl- mıştı. Son anketler. MHP'nin DYP ile ittıfak yapma olasıiığını düşür- dü. DTP. FP. ANAP ve DYP'den çok sayıda mil- letvekilinin. TBMM'de henüz 3 milletvekili bulu- nan MHP'ye listelerinde daha rahat yer bulabilme olasılığı nedeniyle katıla- cakları kulislerde dile ge- tirildi. Halen bagımsız olan ve tamamı sağ eğilimli mil- letvekilleri de önümüzde- ki dönemde yeniden mil- letvekili seçilebilmek için kendilerine bir parti bula- caklar. Bu millervekillen, liste güvencesi veren par- tilere katılacaklar. Taşların yennden oyna- yacağı gelecek dönemde. 20 milletvekiliyle Mec- lis'te temsıl edilen DTP de yeni bir arayışa gire- cek. Tek başına barajı aş- ma olasılığı bulunmayan DTP. ANAP ya da DTP ile ittifak yapacak. DTP yönetimi, seçim öncesin- de TansuÇiller'i Yüce Di- van agöndererek DYP ile bütünleşme planı kurar- ken milletvekilleri böyle bir gelişme olmaması du- rumunda kendi gelecekle- rini arayacak. DTP millet- vekille'rinin FP. ANAP, DYP ve MHP arasında dağılması olasılıklar ara- sında sayılıyor. Seçimlerde en fazla lis- te kavgası yaşanacak par- tininse ANAP olacağı sa- vunuluyor. SEVGİ, DOSTLUK, ANLAYIŞ Biz YÜZYIL IŞIL OKULLARI öğrencileri; okulumuz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında başlattığımız "ŞİDDETE HAYIR" kampanyamızı destekleyen, bizi yüreklendiren, mesajları ile güçlendiren değerli büyüklerimizden: Başbakanımız Sn. Mesut YILMAZ'a Devlet Bakanımız Sn. Prof. Dr. A. ANDİCAN'a Devlet Bakanımız Sn. H. ÖZKAN'a Devlet Bakanımız Sn. C. KAVAK'a Milli Eğitim Bakanımız Sn. H. ULUĞBAY'a Adalet Bakanımız Sn. O. SUNGURLU'ya Çevre Bakanımız Sn. Dr. İ. AYKUT'a DTP Gen. Bşk. Sn. H. ClNDORUK'a DYP Milletvekili Sn. S. ALOĞLU'na İstanbul Valiliği'ne istanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Ö. BALIBEY'e Sarıyer Kaymakamı Sn. A. M. ALP'e Gaz. Der. Bşk. Sn. Nail GÜRELİ'ye Doğan Holding Yön. Kur. Bşk. Sn. Aydın DOĞAN ve tüm Doğan Medya Grubu Mensuplarına Medi Grubu Mensuplarına Cumhuriyet Gazetesi Mensuplarına ve kampanyamıza yön veren Sn. Arzuhan - Mehmet Ali YALÇINDAG'a ve Sn. Abbas GÜÇLÜ'ye teşekkür ediyoruz. ... Ve inanıyoruz ki; anne-babalarımız evde, öğretmenlerimiz okulda, sporcularımız sahada, kahramanlar filmlerde, sürücüler trafikte ve milletvekillerimiz Meclis'te sorunlara barışçıl çözümler buima çabası içerisinde olurlarsa BÜYÜK ATAMIZ'ın geleceğini biz gençlere emanet ettiği ülkemizde ve tüm dünyada "BARIŞ"; SEVGİ, DOSTLUK, ANLAYIŞ tohumları ile yeşerecektir. 19 Mayıs 1998 Özel Yüzyıl Işıl Okulları "Şiddete Hayır Komitesi" Öğrencileri Lezzetiıı öyküsü ! ! de " donemlerıne ait mutfak ve beslenme kültüriinü yansıtan sergi Akmerkez'de açıldı. Kültür Bakanı Istemihan Ta- la> 'ın gczdiği "Rama Lezzetin Ö\ küsü Sergisi'ndc. çeşitli kültüıierin pişirme. hazırlama, sunma kap- lan, kaşıklar. sürahiler gibi yüzlerce gereç sergi- lenhor. Değişik dönemiere ait sofralann da yer ai- dığı sergi, 15 Haziran'a kadar açık kalacak. (Fo- toğraf:KADERTUĞLA) Yurttaslara CHPden destek Ataköylüler kıyı yağmasına tepki gösterdi CEM ULUTAŞ İstanbul Ataköy sahilin- de 83 bin metrekarelik alanda yapımı planlanan turistik tesislere karşı Ata- köylülerin başlattığı imza kampanyası büyük ilgi aö'- rürken CHP Bakırköy llçe Başkanlığı da kampanyaya sahip çıktı. Kampanyaya imza atarak destek \ ermek isteyenlerin CHP Bakırköy llçe Başkanlığına başvu- rabilecekleri bdirtikü. Ataköylüler debaşlatnkla'- n kampanyanın arkasında olduklannı ve sahillerini sonuna kadar savıınacakla- nnı vurguladılar. CHP" Genel Sekreteri Adnan Keskin'in "Ataköy kıyılannda peşkeş gerçek- leşmeden ihbarda bulunu- yorum" sözlenyle verdiği işaretin ardından CHP Ba- kırköy llçe Başkanı Akif Mahmut Yazıcıoğlu. Ata- köy kıyılannın yağmalan- masına izin \ ermeyecekle- rini söyledi. Yazıcıoğlu. konuyla ilgi- !i bölge halkını uyancı ni- telikte 5 bin bildin dağıttık- larını. 5 bin adet daha bas- tırarak dağıtacaklannı söy- ledi. Ayrıca tema olarak burada turistik tesislerin yapımına karşı çıkan afiş- ler bastırdıklannı belirten Yazıcıoölu. buniann Bakır- köy'ün önemli merkezleri- ne asılacağını söyledi. Yazıcıoölu. Ataköy ve ?5. Kısım sahilinde Bakanlar Kurulu tarafından turizm bölgesi i- lan edilen Emlak Banka- sı'na ait 83 bin metrekare- lik alanın, burada tatil kö- yü işleten Demir Turizm ve Otelcilik işletmeleri Ltd. Şirketi'ne ucuz bedellerle» verileceği iddia edilmişti. Banka yetkilileri söz konu- su iddiayj yalanlamazken banka uzmanlarınin hazır- ladığı ekspertiz raporların- da 175 milyon dolarolarak gösterilen arazinin. üç yıl vadeli olarak 39 milyon do- lara Demir Turizm ve Otel- cilik tşletmeleri Ltd. Şirke- ti'nin sahibi Süleyman De- mir'e satılacağı bclirtili- yor. 230 milyon dolarlık pro- jede yer alan 600 deniz araçlık marina. 2 bin 200 araçlık otopark. 1 adet 30 metre, 2 adet 72 nıctre (27'şer katlı) yükseklikte gökdelenin. zeminin müsa- it olmaması nedeniyle Ata- köy konutlarına da zarar verme olasılığı Ataköylü- leri endişelendiriyor. Aynca, tesislerin yapıl- ması halinde sahili kapana- cak olan Ataköy konutlan- nın değerinin de düşcbile- ceği kavdedilivor Milli Piyango çekildi 200 MİLYAR LİRA: 496937 tstanbul, Iskende- run, Datca, İstanbul 50 MÎLYAR LtRA: 586488 10MİLYARLİRA: 587420 1 MİLYAR LİRA: 023302. 091738.562230 500 MİLYON LİR.A: 001633 002194 035689 056515 084015 084519 087845 106027 107283 128723 135452 150196 179430 196214 217986 27098"* 296016 306073 312448 323873 325306 328399 338029 342871 362795 378683 381458 389551 392743 436495 443185 467848 468388 478291 482192 498019 502540 510742 510858 512857 518963 521810 524311 534464 535171 557754 564493 582202 585714 595261 100 MİLYON LİRA: 012770 015683 032688 048583 054914 073300 079138 079969 082511 094994 101602 110529 123827 129677 133182 139839 153097 157024 159181 566288 576515 598555 50 MİLYON LİR\: 006856 018815 027386 027494 028884 053223 053391 055543 064116 064682 070658 071409 071791 086067 098790 100029 103294 116865 135970 162275 170611 186474 192210 205557 225819 071265 081900 086919 090359 099717 099924 100129 104729 114728 134680 158139 170537 172775 187821 197234 211892 232162 253377 263052 282192 306981 335809 343344 395733 102821 113495 124182 I36065 165295 171879 187637 195713 210584 229345 236404 245864 258677 261411 263234 296088 264740 303912 312100 322486 341308 341331 352162 366534 409148 416804 418694 430117 436556 450584 456879 467053 478221 505837 545698 158090 164929 172887 179417 179623 161975 177484 193505 199637 209982 225176 231537 276390 288988 289143 291098 296103 299828 317530 319831 333331 337842 360029 364745 366489 383546 384164 392362 402693 410006 412114 419070 420523 432314 434263 437293 438830 442707 455870 481191 486352 486746 491210 492441 492822 510746 517926 519823 520768 521674 534034 549590 550988 485067 520798 549960 564212 573094 592162 472431 491618 545203 550097 550770 567028 567760 578575 591742 597625 24 MİLYON LİRA: 08809 09251 20590 22406 28872 33766 35492 40678 43907 49608 51414 58862 65166 70024 77226 79466 83574 92609 95825 96013 12 MİLYON LİRA: 0116 0395 3040 3752 5037 5259 6926 6959 7626 9328 6MİLYON LİRA: 058 176 504 987 993 3 MİLYON LtRA: 01 08 34 41 AMORTİ:0\e9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog