Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA HABERLER CHP'den suç duyupusu • İstanbul Haber Servisi - CHP Bakırköy ilçe >önetimı, Zuhuratbaba Mahaiİesı Ruh \e Sinır Hastalıkları Hastanesi'nde nisan ayından bu yana çevrenin ve yeşilin katledildiğını öne sürerek yol açma çalışmalanyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hücre evi operasyonu • İstanbul Haber Senisi - Ortaköy Ceylan Sokak üzerınde bulunan 14 numarah apartmana baskın düzenlejen İstanbul Terörle Mücadele Şubesı ekiplen, adı açıklanmayan bir kadını 4 uzun namlulu tüfek ve 7 tabanca ıle bırlıkte gözaltına aldı. Evde "Ekiın" örgütüne aıt dokümanlar ele geçirıldiğını belirten polıs. gözaltına alınan kadının soygun ve molotoflcokteyh atma eylemlerine kanştığını açıkladı. Gazeteciliğe ilk adım • İstanbul Haber Senisi - Marmara (jniversitesi tletışim Fakültesi Haber Ajansı'nda(MİHA) eğıtimını tamamlayan MİHA'nın beşinci kuşak muhabırlerı yarın basın tanıtım kartlannı alıyor. Gazeteciliğe ilk adımlannı atacak olan öğrencilerin kartlannı almalan nedeniyle yann saat 12.00'de tören düzenlenecek. Huzur operasyonu • İstanbul Haber Senisi - lstanbul'da düzenlenen huzur operasyonunda durumları şüphelı görülen ve kımlığı olmayan 60 kişi gözaltına alınırken 39 araç trafıkten men edıldı. alkollü 16 süriicünün ehlıyetlerine el konuldu DSP, Güneydoğu'daki yaşlılann mağduriyetinin giderilebilmesi için çalışma başlattı Bölgesel hıızurevleri projesi AYŞE SAYIN ANKARA - DSP. Doğu ve Güneydo- ğu'daki yaşlı yurttaşlar ıçın 'bölgesel huzu- revlerf projesi hazırladı. DSP tstanbul \til- letvekıli trdoğan Topraktarafından hazır- lanan ve Başbakan Yardımcısı BülentEce- vit'in onayına sunulan proje. doğduklan bölgeden aynlmak istemeven yaşlı yurttaş- ların, ıl merkezlerine kurulacak huzurev le- nne yerleştirilmelerinı öngörüyor. Toprak. Ecevit'ın yıllar önce gündeme getirdiğı 'Köy-Kent' projesının benzen örgütlenme öngören sistemle. terörie mücadelede gü- venlik güçlerine kolaylık saglanacağı gibi. yaşlı yurttaşların mağduriyetinin de gide- rileceği görüşünü savundu. • DSP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan proje. doğduklan bölgeyi terk etmek istemeyen yaşlı bölge halkının, il merkezlerine kurulacak huzurevlerine yerleştirilmesini öngörüyor. TBMVI Doğu ve Güneydoğuciaki Gö- çün Nedenlerini Araştırma Komisyo- nu'nun göç verilerıni degerlendiren Top- rak, Ağustos 1984 - Eylül 1997 tarıhlerı arasmda 57 bın 314 hanede yaşayan 378 bin 335 yurttaşın güvenlık. terör, işsizlik, kan davası. ekonomik sıkıntılar gibi neden- lerle doğduklan yerlen terk ettığine dikkat çekti. Göç etmeyı göze alanlar ya da göç 'ettirilenleriıT genç nüfusta yoğunlaştığını vurgulayan Toprak, bölgedekı az sayıda yaşlı insanın ıse kaderleriyle ba$ başa bı- rakıldığını kaydetti. Projenın amacını "ka- derine terk edüen yaşlı insanlann sorunla- nnaçözümgetirmek" olarak özetleyen Top- rak. bölgesel huzurev leri projesini şu te- mel hedefler üzerine oturttu: - Güvenlik maliyeti düşecek: Devletin bakımını üstlenmek zorunda kalacağı yaş- lı kitlenin maliyeti kaldırılamayacak bir külfet oluşturmaz. Çünkü göçler nedeniy- le kımı köy ve mezralarda sadecebirkaç kı- şı yaşıyor Ancak güvenlik güçleri, görev- lerı gereğı birkaç kişi için de olsa emek ve para harcamak zorunda kalıyor. Yapılacak huzurevlennin devlet bütçesıne getireceği küifet, birkaç kişi için alınan güvenlik ön- lemleri, açılan karakol, harcanan emek ve paradan daha fazla olamaz. - Yaşlı yurttaşlar terör tehdidinden kur- tulacak: Kimı zaman sılah zoruyla PKK'ye yardım etmek zorunda kalan bu ınsanlar, huzurevlerine nakledildikleri takdırde, PKK tehdidinden kurtulmak gibi bir baş- ka huzura da kav uşacaklar. - Devlete manevi bağhkk güçlenecek: Ya- şamı boyunca devleti karşısındakı ünifor- malıdan ibaret saymışsanmış bu kuşak, belkı de ilk kez. devletin şefkatli yüzüyle de tanışmış olacak. Toprak, projenın yaşama geçırilebilme- si için bölgede öncelikle ciddi bir tarama yapılması gerektiğini belırttı. INC Baskanı Celebi 'Amerika Saddam'ı devirmede kararlı' İstanbul Haber Servj- si- Irak Ulusal Kongresı (INC) Başkanı Ahmet Çelebi. ABDnın Irak'ı parçalama planına hız verdiğinı belirtti Haftalık Aydınlık der- gısının son sayısında yer alan habçrde, Çelebi'nın İstanbul Çırağan Sara- yfnda 1-3 Mayıs günle- nnde toplanan • 4 Yeni At- lantik Girişimi" toplan- tısının en dikkat çekici konuklanndan biri oldu- ğu belirtilerek hakkında "CIA'nın Irak'taki başfi- güranı"* nıtelemesi y apıl- dı. Haberde Irak Ulusal Kongresfnin I992yılın- da C1A tarafından Viya- na'da kurulduğu ve mer- kezinin de 1993 yılında Kuzey Irak'a taşındıgı kaydedildi.Aydınlık'alS ay sonra her şeye yenıden başladıklannı söyleyen Çelebi, kendilerinin Irak lideri Saddam'a karşı mücadelelerinin sürdü- günü ifade etti. Çelebi şöyle devam et- ti:"Bu yıhn mart ayında ABD Kongresi bizi des- tekleyeceğini ve Irak de- mokratik muhaleferini ü- nanse edeceğini açıkladı. Desteği arttırarak lrak"m güneyinde ve batısında I- rak ordusundan arındı- ninuş bölgeler varaülma- sını istiyoruz. BM Sad- dam'ın o böl^lerde asker ve silah bulundııranıava- cağı kararını alacak. Bu bölgeleri güçle ele geçire- ceğiz. Petrolü üretecek. ihraç edecek ve paralan Irak halkının avaklana- rak, Saddam'ı devirmesi için yapılacak haarlıklar- da kullanacağı/." Gazi ola>lan sırasında gö/altına alındıktan sonra polis tara- findanka>bedildi0önesüriilenHasanOcak,cesedininbulu- nuşunun^.vılındaCjaziMahallt^i'ndekavıpvakınlannınveL luslararasıCıÖAaltında KavıplarKomitesi (ICAD) üvelerinin de aralannda bulunduğu kalabaiık bir topluluk tarafından anıldı.GazS Mahallesi ( emevi öniinde. e\- lerinde Hasan Ocak'la onun gibi kimsesizler mezarlığında bulunan Rıdvan Karakoç ve diğer kayıpların resim- lerini taşıvarak bir araya gelen topluluk yürüyüşe geçti. Hasan Ocak'ın annesi Emine Ocak ve diğer kayıplann annelerinin en önde >ürüdüğü kortej *Ka\ bedenler ka> bedecek"." Kayıplar bulunsun, hesap sorulsuıT slogan- lanv la (.a/i Mezarlığı'ndaki' Ka> ıplar Anıtı'na ulaşb. Hasan Ocak'ın babası Baba Ocak, ICAD ve HADEP adı- na vapüan konuşmalardan sonra tören. Grup Vardiya'nın söylediği marşlarla sona erdi. Avukat Eren Keskin 'Cinsel şiddete ilişkin tanımlar yetersiz kalıyor' İstanbul Haber Senisi - Bosna, Almanya ve Türki- ye'den bir grup doktor. a\ u- kat, psikolog ve insan hakla- rı savunucusu kadının. gö- zaltında ve savaş bölgelenn- de kadmlara yönelik cinsel taciz ve tecavüzün hukuksal. bedensel ve ruhsal boyutla- nnı tartışmak üzere yaptık- lan toplantının sonuç bildır- gesi açıklandı. İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıda konu- şan ÎHD İstanbul Şubesı Yö- netım Kurulu Üyesi Eren Keskin. 16-17 Mayıs tanhle- rinde lstanbul'da yapılan 'Gflzalönda Cinsel Taciz ve Tecavüz' konulu toplantıda cinsel şiddete ilişkin tartış- malar yapıldığını belırterek uluslararası anlaşmalardakı cinsel şiddete ilişkin tanım- ların yetersiz olduğuna de- ğındi. Gözaltında Cinsel Ta- ciz ve Tecavüze Karşı Hu- kuki Yardım Bürosu'ndan av ukat Jutta Hermanns da. geçen agustos ayından ben Türkiye'de yaptıklan çalış- malar sırasında gözaltında taciz ve tecav üze uğra>an 54 kadının kendilerine başvur- duğunu belirterek, başvuru- da bulunan 16 kişinin 18 ya- şmdan küçük olduğunu. 17 kişinin de tecavüze uğradığı- nı kaydetti. Almanya. Bosna ve Tür- kıye'den kadın demeklennin de katıldığı toplantıdan son- ra yayımlanan sonuç bıldıri- sinde yer verilen görüşler- den bazılan şöyle: - Bekâret kontrolünün ka- dının iradesi dışında yapıl- ması halınde bu da cinsel ta- ciz suçunu oluşturmalıdır. - Gözaltında cmsel şidde- te maruz kalan kadınlar açı- sından suçun faıli devlettır. - Savaşın hüküm sürdüğü ve sılahlı çatışmalann ya- şandığı bölgelerde savaşan tarafların kadına yönelik cinsel şiddetı savaş suçu ola- rak değerlendirilmeli, suçlu- lar uluslararası savaş suçlan mahkemelerinde yargılan- malıdırlar. İHD raporu 'Nisandada. haklar ihlaledildV tstanbul Haber Seni- si - İnsan Haklan Der- neğj (İHD) İstanbul Şu- besi, nisan ayı süresince faili meçhul saldınlarda 8 kişinin yasamını yitir- diğini, 8'i öğrenci 9 ki- şinin yaralandığını, 7 kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kal- dığını bildirdi. Nisan ayında aynca 3 bin 195 kişinin gözaltına alındı- ğı, 16 ayn işyerinin bombalandığı, 4 gaze- tecinin yaralandığı ve 73"ünün de gözaltına alındığı belirtildi. İHD tarafından yapı- lan açıklamada, Fatihte sılahlı saldınya uğrayan Mahmut Ustaosmanoğ- lu'nundamadı HızırAli Muratoğlunun kontr- gerılia tarafından öldü- rülmüş olabıleceğı öne surduldü. 293 89 78 (3H»T) KUCUK SAHNE SADRİ ALIŞIK TİYATROSU "ALLAHAISMARLADIK CUMHURİYET" •Yazan: SHIVI III Rl Yoııt-Uıi: AUVF l Zl \ATA(.\\ ÇOI.PAN İI.HAN. NHRSEIJ İDİZ, KOKSAI. F.NCİl R. AVIAÇ Ö Z l t N A 21 Mayıs Perşembe Özel Eyüboğlu Koleji. Ümranıye (im^^ Saat: 20.30 | .'T^ n . Tel: (0-2161 329 16 14 (4 hat) S f c . ^ % / EFES Pilsenin kültur ve sanata katkıları artarak sûrecek. 1Bar ve Cafe ilanlarınız için Tel:293 89 78 (3 hat) WTCKREDI KÛLTÛR SANAT YAYINCIUK .t..; l.t-n. ı-.o-r ü nv'f .h;j »ofi u» -ilı •.:. YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ i ( y l t y | i ilanlarınız İçin Teh 293 89 78 (3hat) Sanat -5 ^^r^F^r^r-^t-^Fjvjv^t-jvjv-jvj^^t'^^.'^.^^T^Y-^e^r^r^r-.-r-^s-.^^ 1 İSTANBUL BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ V E f A T 1 N 1 N 1 KÜLTÜR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5 . Y I L I N D A NECIP FAZIL KISAKÜREK H A F T A S 1 20-25 MAYIS 1998 20 - 31 Mayıs "Kaldırımlar" ENSTELASYON ÇALIŞMASI Duzenleyen. llhan Mete Uçkan Aç'l<ş 20 Mayıs Çarşamba, Saat 13 00 TZT Kûltûr Merkezı Sergı Salonu 20 Mayıs 1998, Saat: 19.30 KONSER "Çağdaş Türk Bestecilerinin Necip Fazıl Yorumu" Duzenleyen Mehmet Guntekin Tank Zafer Tunaya Kültür M&rkezı 21 Mayıs Perşembe, Saat: 18.00 SÛYLEŞİ "Necip Fazıl'ın Şiiri" Erdem Beyazık, Beşır Ayvazoğlu, Alı Gunvar Yoneten Irfan Çiftçi Yer- İstanbul Kültür Merkezı 22 Mayıs Cuma, Saat 19.00 SINEMA "Bir Adam Yaratmak" Eser Necip Fazıl Kısakurek Yönetmen Yucel Çakmaklı Atalurk Knaplığı 23 Mayıs Cumartesi, Saat 13.00 SİNEMA "Reis Bey" Eser Necip Fazıl Kısakurek Yonetmerv Mesut Uçakan Ataturk Kıtaplığı 23 Mayıs Cumartesi, Saat: 14.00 SÛYLEŞİ Bıly -» KUtfln-l ElkinliMer KoMdlnu "Edebiyat Ortamında Büyük Doğu'nun Etkileri" Muzaffer Doğan, M Nıyazı Ozdemır, Mehmet C Çıftçıguzelı Yoneten: Üstûn Inanç Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezı 23 Mayıs Cumartesi, Saat: 16.00 SÖYLEŞI "Türk Fikir ve Sanat Hayatında Necip Fazıl" ismet Bozdağ, Mustafa Miyasoğlu, Yoneten Husnü Kılıç Ta'ik Zaler Tunaya Kültür Uerkezi 25 Mayıs Pazartesi, Saat: 18.00 SOYLEŞ! "Genç Şairler Necip Fazıl'ı Tartışıyor" Kubılay Oktay-CA, Ömer Erdem. Alper Çeker, Cevdet Karal Yoneten M. Lutfı Şen Tank Zafer Tjnaya Kültûr-Merkezı 25 Mayıs Pazartesi, Saat 20.30 TIYATRO "Siyah Pelerinli Adam" Eser Necip Fazıl Kısakurek Yoneten Ahmet Yenılmez Yer Muammer Karaca Tiyatrosu I M M*f*«li • (0 21û) 22? 33 90 (3 1) TARIK ZAFER TUNAYA K.M. r,w . gsv vc, ," 21?) 293 U70 ATATU«K KİTAP1I& MC-KCM Nb« ia*s/nV0 tVCT303 45 İSTANBUL KÜLTÜR MERKEZj Hrva f?us(em S» .tj 6 SWJ< atfve> K 212) 527 18 66 MUHAMMER KARACA TfYATROSU ürtKufe Karm GlMivım '0 212) 2524456 Rachid Taha Saabi gelenekleri ışığında, Cezayir'den çıkıp, önce Fransa'ya daha sonra tüm dünyaya yayılan Rai müziğinin temsilcisi Rachid Taha; dünün müzikal dilini, bugünün teknolojisi ile zenginle^liren sayılı şair şarkıcılardan biri. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.15 6.000.000 TL, 4.000.000 TL. 3.000.000 TL, 1.500.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Krtabevı • Atatürk Kültür Merkezi • Yapı Kredi Akmerkez, Kadıköy ve Bakırköy Şubelen • Zihnı Mûzıkevi Kadıköy Suadıye Vakkorama Mağazası • D & R Etiler, Nişantaşı. Erenköy Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 - 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 Emer Kenny Sanatçı, 1997 sonbaharında dünya müzik piyasasına sürülen "Emer Kenny" adlı albümünde; eskı irlanda tınılannı benzersiz bir şekilde yorumlarken, hip-hop müziğini İrlanda'nın kıvrak danslarıyla birleştiriyor. "İrlanda arpı'ndaki ustalığı ve güçlü vokaliyle dinleyiciyi hayran bırakacak Emer, bu konserinde, kendı adını taşıyan albümünde yer alan parçalara ağırlık verecek. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.15 8.000.000 TL, 6.000.000 TL, 4.000.000 TL, 2.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredi Kitabevi • Atatürk Kültür Merkezi • Yapt Kredi Akmerkez, Kadıköy ve Bakırköy Şubeleri • Zihni Müzikevi Kadıköy Suadıye Vakkorama Mağazası • D & R Etiler. Nişantaşı, Erenköy Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 - 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 VINNLAMANIN BINBIR YOLU Kum.Pan.Ya. tt»'^ Mn.«rt» ^ a ^ SON OYUNLAR! W ~ Kuntparyı Sdhmu Istartui Sawl M«ft(2i Dtrnek Soluk. Ijrl«i}ı IfWoa 0 ?12 235 5< 57 M KHB CIHU » M SU2JIMCVIU n I«B rutiTKi » M < ıuuı rttştnK S LvS_ 1 ORTAO YL NCLLAR İSTİKLAL CAD. NO. 140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Perşembe 21 00 / Cuma 21.00 / C.tesi 18.3O-21.oa / Panr 1S.30-1S.30 Ferhan Şensoy FELEK BİRGÜIU SALAKKEN TOL" ALBÜMÜ K0N5ERI 20 Mayıs Çarşamba 21.00 Bım Satış Ytrttn: Ortaoyuncubr Gışe 251 1g 65 ı'AKKORMMLAR; Tasm Runuk SuaOr.t ve Akmertu ÇARŞI MAĞAZAUUtl HjsUk Catrtol Bamttây. Carnfoar OFFICE 1 SUPfRSTORE Masla» Tüjvıkry» Mert«r İSTANBUL BUYUKSEHIR BELEDİYESİ; JJJ 14. GENÇLİK GUNLERİ Kadıköy Haldun Taner Sahnesi 20 Mayıs Çarşamba Oyun: Tebeşir Oairesi 1 (15.00 ve 18.00) MÛJDATGEZEN SANAT MERKEZI TIVATRO BÖLÜMÜ 22 Mayıs 1998, Cuma Saat: 24.00 Rock House Cafe Giriş: 2.000.000- TL Uİ'K'L FM03 pençty ROCK HOUSE («FE DFREBOTU Co 36 38 OltUKÖY (0840 İ S M B 6 U 1 T f l (C ? ' ? Î ? 5 9 19 J? • ? 5 9 S9 11 Galeri ve ^ Sergi İlanlarınız İçin (0212)2938978(3hat) YAPI^KREDi ~ Tiyatro J İlanlarınız İçin (0212) 293 89 78 (3hat) CUMHURİYETİMIZİN 75. KURULUŞ YILINDA Gençlik ve Spor Bayramımızı •• •• ZULFU LİVANELİf Konseri ile Kutluyoruz. TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR Ü C R E T S İ Z D İ R 20 Mayıs 98 Çarşamba gunû Izmit Ismetpaşa Stadyumunda yapılacak olan konser 29 Mayıs Cuma gününe ertelenmiştir. SEFA SIRMEN I z m ı t B ü y u k ş e h ı r B e l e d ı y e B a ş k a n ı 29 Mayıs 1998 saat 20.00 r İsmetpaşa Stadyumu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog