Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Aieviler meclisi toplandı I Haber Merkezi - Fransa Aleviler Birlıği Federasyonu. löMayıs I998tarihinde Selestat kentınde bir toplantı dilzenledi. Fransa"nın degişik şehirlerinde bulunan 13 şubenin yönetım. denetim ve disıplin kurullannı temsilen 120 kişinin ka,tıldığı toplantıda. Federasyon Başkanı Servet Demir'in açılış konuşmasının ardmdan, Alevi kültürü ve felsefesi ûzerine araştırmalar yapan Prof. Fuat Bozkurt, Esat Korkmaz \e K.asım Yeşilgül Aleviliğin sorunlan üzerine konuşma yaptılar. Bildirilerin de sunulduğu toplantıda, "Ikrar' isimli bir derginin çıkanlması kararlaştınldı. Hükümete suçlama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Grup Başkanvekili Abdüllatif Şener. hükümetin ülkede huzuru bozmak isteyen güçlerin tetikçiliğine soyunduğunu öne sürdü. Şener. faili meçhul cinayetlerin hızla arttıgını savunarak. "Bırileri planh bir şekilde huzuru bozmak istiyorlar" dedi. Abdüllatif Şener düzenlediği basın toplantısında. "Gençlik insan haklanna. özgürlüklere inanan. dayatmalan reddeden bir konumdayken Türkiye'nin bugününü şekillendirenler dünün hantal yapılannı günümüze taşıyanlardır" dıye konuştu. Askeri araç mayına çarptı • İSKENDERLN (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma. Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılacak askerleri getiren araç. bölücü terör örgütü militanlannın yola döşediği mayına çarptı. fkısi ağır 10 asker yaralandı. Hatay Valisi Gökhan Aydıner. olayı gerçekleştiren teröristlerin jakalanması amacıyla bölgede operasyonlann sürdürüldüğünü belirterek "Türk milleti ve gençliği bu tûr hain saldınlarla yılmaz, aksine daha da bilenir" dedi. AIYAP'ın kuruluş yıldönümü • ANKARA (AA)- ANAP'ın 15. kuruluş yıldönümü. bugün Ankara'da düzenlenecek şölen ve toplantılarla kutlanacak. Başbakan Mesut Yılmaz, milletvekillen, parti yöneticileri ve il başkanlan Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Daha sonra ANAP Genel Merkezi'nde milletvekilleri, MKYK üyeleri. Başkanhk Divanı üyeleri ve il başkanlan. Başbakan ve Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın başkanlığında toplanacaklar. KKTCde ADD kuruldu • LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nde Atatürkçü Düşünce Derneği kuruldu. Kurucular Kurulu Başkanı Tayfun Oktar, yaptığı yazılı açıklamada. derneğin amacının, Kıbns Türk halkının verdiğı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde kendine meşale edindiği Atatürk'ün düşünce ve ilkelerini genç kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti. Güneş, başkanm tek adam olmasını önleyecek bir PM istediklerini söyledi 'Başkanbk yarışı gereksiz' TÜREY KÖSE ANKARA-CHP ku- rultayı yaklaşırken, genel merkeze karşı Parti Mec- lisi (PM ) listesi çıkaracak olan muhalifler çalışma- lannı yoğunlaştırdı. Ken- dilerini "parti içi demokrasi hareketi" ola- rak anan muhaliflerden. PM üyesi Hasan Fehmi Güneş. "Şu aşamada genel başkan- hk yanşı partiyiderinden sarsar. Bu aşama- daki hedefimiz, genel başkanın tek adam ol- mastnı önlejecek,yetküerini kullanacak bir PM oluşturmak" dedi. CHP'nin ideoloji- sinden, misyonundan saptınldığını. yöne- tim tarafından sağa çekilmek istendiğim savunan Güneş; listelerinde DlSK. Genel I S T A N B U L Başkanı Rıdvan Budak. Prof.Dr. Alpaslan Işıklı ile aralannda Mehmet Moğuhay'ın da bulunduğu az sayıda milletvekılinın yer alacağını söyledi. Genel merkez liste- sininde.yanngerçekleştirilecek il başkan- ları toplantısında netleşmeye başlaması bekleniyor. Parti içi muhalefet temsilcileri Ataç So- kak'taki bürolannda çalışmalannı sürdü- rürken, listeleri de belirgınleşmeye başla- dı. Muhaliflerin listesinde. 8 PM üyesinin yanı sıra "az sa>ıda" milletvekili. DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak. Harb-lş ve Petrol-Iş temsilcileri ve bazı yazarlann yeralacağı bildirildi. Hasan Fehmi Güneş. "•Genel başkan tek adam oldu.yönetimen- getini aşmalıyız. diyorsunuz. Ancak bir ge- nel başkan adayı çıkarmayı da düşünmü- yorsunuz. Bu çelişki değil mi'" sorusuna şu karşılığı verdi: ~Şu aşamada partinin genel başkan ya- nşına düşmesini doğru bulmuyonız. So- rumlu davranıyoruz. Bir genel başkanbk yanşı partiyi derinden sarsar. Bugünkü ko- şullarda, parti bu kadar derin bir tartışma- ya eherişli değil. Bu aşamadaki hedefimiz PM'nin bugünkü yanbşlartnıönley ecekya- pıya kavus.masu genel başkanı tek adam ko- numundan çıkaracak, yetkili kurul sorum- luguna sahip çıkacak bir PM oluşturmak. Parti yönetimini örgütün özlemlerine uy- gun hale getirmek." CHP İzmir Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın. "Muhalefet gruplannın PM lis- tesine girmemelerinde yarar \ardır. Ancak herhangi bir ittifak söz konusu değildir" açıklaması muhalifler arasında rahatsızlık yarattı. Güneş. kurultayda muhalefetin tek liste çıkaracağını.bulisteninsosyaldemok- rat dünyayı temsil etmesini istediklerini söyledi. İstanbul milletvekili Mehmet Mo- gultay'm kendi ekiplerinın üyesi olduğunu ve listelerinde yer alacağını v urgulayan Gü- neş. "Az sayıda millervekili olacak. Bu dö- nemin yanlışlanna. haksızlıklarına katkı yapmamış insanlan listeye alacağız. Liste- deki büvük çoğunluğu örgüt temsilcileri oluşturacak. Rıd\an Budak listemizde ola- cak. Alpaslan Işıklı ricamızı kırmadr de- di. Kongrelerdekı **haksızlıklara.kayırma- lara karşın delegasyonun özgür nitelikli ol- duğunu" v urgulayan Güneş. "Bizim ürii- nümüz olmayan bir başkaldın yaygınlaştı. CHP delegesi asker değildir'" dedi PM'ye 80 kişiaday BARIŞ DOSTER CHP kurultayı öncesin- de. Parti Meclisi'ne (PM) aday olacak isimler kulis- lerdebelirginleşiyor. İstan- bul örgütünden yaklaşık 80 kişinin PM için yanşa- cağı belirtilirken. İstanbul milletvekilleri Bülent Tan- la ile Cevdet Servi. eskı İs- tanbul Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Prof. Dr. Nu- rettin Sözen ve İstanbul Kadın Kolu Başkanı Mu- azzez Çelebi'nin adlan şanslı isimler arasında ge- çiyor. Hafta sonu gerçekleşti- rilecek CHP kurultayında 60 kişiden oluşacak PM'ye girebilmek ıçin partililer arasında zorlu bir mücadele bekleniyor. CHP kurultayında. tstan- bul il örgütünün genel merkeze yakın kanadı da adaylarını telaffuz etmeye başladı. Bu kanadın önce- ki akşam Dilson Otel'de yaptığı toplantıya eski İl Başkanı Mehmet Ali Öz- polat, eski İl Başkan Yar- dımcısı Rüştü Alüner. Prof. Dr. Nurettin Sözen ve kardeşi Metin Sözen, Muazzez Çelebi, eski İl Başkan Yardımcısı Sünter Özyürek. PM Üyesi Ha- san Aydın \e lOilçebaşka- nının da aralannda buiun- duğu çok sayıda partili ka- tıldı. CHPİiler, parti içi muhalefetin amacının "so- la dönük politikalar üret- mek ve tamşmak yerine. genel başkanın çevresini kuşatmak olduğunu" sa- vundular. Toplantıda. sa- dece İstanbul örgütünden yaklaşık 80 kişinin PM'ye girmek için mücadele ede- ceği belirtilirken. eski tl Başkanı Özpolat "Kaybet- miş bir il başkanı olarak arkadaşlanm önerse bile PM'ye ginneyi düşünmu- yorum" dedi. Rüştü Alh- ner ise kendisinin "İstan- bul örgütünden 81. aday" olarak PM'ye girmek için yanşabileceğini ifade efri. Toplantıda milletvekilleri Bülent Tanla ve Cevdet Selvı'nındışında. Prof. Dr. Nurettin Sözen. Muazzez Çelebi. Sünter Özyürek. Hasan Aydın. Nazlı Bügin Antan ve Güh/üz Kap- tan'ın da adı PM yanşına katılacak isimler arasmda İ Z M İ R 'Vitrin değiştirilsin' MERtHAK IZMİR - İzmir delegas- yonu yönetsel anlamda de- ğişim isterken bunun ger- çekleşmesinin "zor oldu- ğu"dilegetiriliyor Kurul- tayda "kavgacı. kendisiyle banşık olmayanlann" v it- rinden indırilmesı ve hü- kümete destek verilip ve- rilmeyeceğine de netlik ka- zandınlması gerektıği be- lirtiliyor. Hızlı bir trafiğin yaşan- dığı CHP'de bir yandan da- nışma kurullan topranır- ken, diğer yandan kurultay delegeleri gelişmeleri ya- kından izliyor. Ege'nin be- lirleyicisi konumundaki Izmir'de adımlar dikkatli atılıyor. Ancak, İzmir yö- netiminin, Genel Sekreter Adnan Kesldn'e yakın ol- ması ızlenen politikalan da etkiliyor. İzmir delegasyonun un çoğunlukla genel merke- zin yapısına uygun hareket etmesi bekleniyor. .lz- mir'den kimlerin seçilip seçilmeyeceâi ise henüz ele alınmış değil. ancak Torbalı tlçe Başkanı Sedat Lzunbayın PM'ye İzmir adayı olarak gösterilmesi- ne kesin gözüylcbakılıvor. İzmırin yönetımde de- ğişiklik isteğı oldukça be- lirgin. Bu istem. ıl kongre- sınde de dile getırilmış, ge- nel başkan dışında tüm yö- netim kadrosunun yenılen- mesi istenmışti Ancak Bülent Baratafa büyük bir değişimden yana değil. Genei merkez yönetimine yakınlığiyla bılınen Bara- tah. değışımin ölçüsünün kaçırılmaması gerektığını vurguladı. Partide uzun sü- reden beri ilk kez genel başkan tartışmasının ya- şanmamasmın diğer se- çimleri ön plana çıkardığı- nı belirtti. Aliağa Belediye Başka- nı Hakla Ülkü ise kurul- tayda büyük değışım bek- lemeyenferden. "Partilile- rin yansı dışanda kaldı" diyen Ülkü. partinin "bü- tünleşmediği" görüşünde. Ülkü, "Dolayısıy la bu endi- şe>i de kuşkuvıı da taşıva- rak kurultaydaki yapılan- ma sağlanmali. Aksi halde çok büyük oranda partili, kurultav a ve giderek parti- ye küsmüş olur" diyor. Kurultav delegesi Ertam Özen de genel başkan ya- nşı olmamasının kurulta- yın rahat geçeceğı anlamı- na gelmedigi görüşünde. Keskinyerini sağlamlaştırdı CHP Genel Merkez listesi de. yann gerçekleştirilecek il başkan- lan toplantısında netleşmeve başlavacak. Genel Sekreter Adnan Keskin'in yerini sağlamlaştirdığı. PM 'de konumunu sarsmayacak bir yapılanma ortaya çıkması için çaba gösterdiği bil- dirildi. Keskin'in yerine genel sekreter ada> ı olarak adı geçen Grup Başkamekili Önder Sa> "ın ada\ olmav acağını açık- laması. Sav'ın >erel seçimlerde Ankara Anakent Beledive başkan adavı olabileceği sövlenrilerine yol açtı. Baykal'ın. DSP'den geçen 7 nıillervckilinin PM'ye alınmasını "önereceğini" söylemesi. yandaşlan arasında rahatsızlık yarattı. PM çalışma raporunda ANASOL-D değerlendirildi 4 Hükümet desteğî eriyor'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP PM'nin çahşma raporunda "Hükümetin tükendiği. toplumsal desteginin hızla eridiği" belinılerek. ".AN.ASOL-D ülke> i > önetme veterligini hızla yitirmektedir. Bu hükümet göreve devam etmek isti>orsa edebilir, ancak hükümet CHP'nin inandıncılığından. ilkelerinden ve özünden bir şe> alarak. onu tüketerek. onun gücünü zaafa uğratarak devam etmek istivorsa geçit \erme\iz" denıldi. Muhalifler. 1995 "seçim >enilgisi"nin yarım sayfavla geçıştirıldiğı raporun "niyet ve temennilerden oluştuğunu" savundular. CHP PM'nin 115 sayfalık çalışma raporunda. "Kurultay sonrası ülkemi/deki sivasal gelişmeler". "Sağ sivaset \esiyasetçiler: Llkemizde sorunlann kaynağı". "ANASOL-D: Geçmiş sağ uygulamalann kopyası" "Çözüm: Sosyal demokrasL çıkış CHP". "Dünyada gelişmeler". "Parti içi çalışmalar" \e "TBMM Grubu çalışmalan" ana başlıklan altında çeşıtlı degerlendırmeleryapıldı. 55. hükümetin 11 aylık sürede ülkeyi yönetme veterligini yitirdiğınin ortaya çıktığı sav unulan raporda "Bu hükümet demokratik cumhuriyetin son sav unma çizgisi değildir. Türkiye'nin bir vanda şeriat. bir vanda sağ polirikalann kıskacında olmadığını hcrkesin görmesi gerekir" denıldi. Raporda teröriin önü ahnamadığı, boşaltılan köylerden göçe zorlanan 400 bın yurrtaşın mağdunyetine duyarsız kalındığı. çözümün güvenlik polıtikalanna endekslendıği v urgulandı. Sağın neo-liberal rant ekonomısınin enflasyonu körüklediğı. sağ polıtıkacılann KtT'ler. sosyal güvenlik. kamu harcamalan ve tanm kesiminın desteklenmemesi konularında süreklı olarak toplumu yanılttıgı vurgulanan raporda. temel hedefin sosyal devleti çökertmek olduğu bildirildi. Raporda "ANASOL- D geçmiş sağ uygulamalann kopvası" denıldi. ^blsuzluklar ve dev letin kuşatmasının da sürdüğü kaydedılen raporda Kürt sorunu "etnik duyarhlıklara demokratik çözüm*' başlığı altında değerlendirildi. Raporda, CHP'nin yüzde 10.71 oranında oy aldığı 1995 genel seçım sonuçlanna yanm sayfa yer aynldı. Bu bölümde DSP'den katılanlar ile birlikte Meclis'teki grubun sayısının 56'ya yükseldiği ve hıçbir milleuekilinın partiden aynlmadığına dikkat çekıldi. 1 Eylül 1995'teyapılan 27. kurultayda özvarlığın 140 milyar lira olduğu belirtilen raporda 30 Nisan ıtibanyia bu rakamın 472 milyar lirava ulaştığı bildirildi. 8 muhalif PM üyesinin hazırladığı muhalefet şerhinde 1995 seçim sonuçlan eleştırilirken CHP'nin sağ liberal politikalara ve bazı 4vrupa ülkelerindekı gelişmelere umudunu bağlayan bir parti konumuna düşürüldüğü savunuldu. POLflÎKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA CHP Kurultayı... CHP büyük kurultaya hazırlanıyor... Kimi CHP'lilerle konuşuyoruz. onlardan parti için- de olan bitenleri dinliyoruz... Kendi birikimlerini hovardaca harcayan, kimi zaman devrimci geçmişini, ilericiliğini. yurtseverliğini unutan CHP, Türkiye'de 'sosyal demokraf bir rüzgân neden estiremiyor? CHP emekçi kesimlerin umudu olmaktan çok uzak- ta olduğu için!.. Aydınlar, CHP'ye karşı mesafeli... Çok merak ediyorum CHP Türkiye'ye nasıl bakı- yor? Burada amacımız CHP'ye ve genel başkanı Deniz Baykal a yüklenmek değil... Ortada biryanlışlık, emekçi kitlelerin umudu olama- mada temel bir eksiklik var... Sorun salt CHP'nin kimliğinden, PM üyelerinin ki- şiliklerinden kaynaklanmıyor? Güneydoğu sorunu CHP'nin umut olamayışında önemli etken olarak gö- rülüyor... 1973 ve 1977'de dağlara taşlara "Umudumuz Ka- raoğlan" yazan genç dinamikler ne yazık ki bugün CHP'nin içinde yok. Üstelik CHP'nin emekçi kitleleri kendisine çekecek bir programı da yok... O zaman ne oluyor? Günübirlik açıklamalar, demeçler ve yurt gezileriy- le politika yapılıyor... Oysa CHP'nin tabanı ve örgütleri hareketli... 1995 genel seçimlerinde yüzde 10 barajını kıl payı geçen CHP kendi iç hesaplaşmalanndan nedense kurtulamıyor... CHP emek ağıriıklı bir kitle partisidir... Ancak, bugün Türkiye'de yaşananlar, ekonominin içinde bulunduğu açmaz. insan haklan sorunlan CHP'ye önemli görevler yüklemektedir... Bazı çevreler CHP'yi acımasızca eleştirirken şöyle diyoıiar: "CHP Kürt sorununa nasıl bir çözüm öneriyor?" Güneydoğu sorununa sınıfsal açıdan bakmayanlar, gelir dağılımındaki adaletsizliği görmeyenlerin öteden beri öne sürdükleri bu sav, CHP'yi kendi içinde de çe- lişkiye sürüklüyor... • • • Türkiye'nin içinde bulunduğu durum CHP'yi de et- kiliyor: herkesin kendine göre olan 'demokrasi' anla- yışı CHP'yi devrimci ve yurtsever kimliğinden kopa- nyor... Her kafadan sesin çıktığı toplumumuzda dinciler, numaracı cumhuriyetçiler acaba 'Kürt sorunu'na sı- nıfsal olarak mı bakıyorlar? Hiç sanmıyoruz!.. Onlar tıpkı Turgut Özal'ın çizdiği yolda yürüyorlar, federasyon düşleriyle avunuyorlar, Ingiltere'nin ve ABD'nin siyasal çizgisini izliyorlar... Zaman zaman CHP'lilerde bu yolun etkisinde kal- mıyorlar mı? Demokrasi bir yaşam biçimidir, temel hak ve özgür- lükler de bunun bir parçasıdır... Yeni Dünya Düzeni, örgütsüz, sömürülmeye açık bir toplum istemektedir. Çokuluslu şirketler geri kalmış ülkelerde ucuz emek gücüyle milyarlarca dolar kazan- maktadır. Güney Kore'den Tayland'a; Endonezya'dan Malezya'ya dek sömürü düzeni tüm hızıyla sürmek- te, insan haklan ihlal edilmektedir... Istenilen şudur: Örgütsüz bir toplum ve adı sözde 'demokrasi' olan bir düzen... Türkiye'de geçerli slogan da şu: "Kürtlere özgürlük, özelleştirme ve sendikasız de- mokrasi..." Onlara göre terör de ikiye aynlıyor iyi huylu terör, kötü huyiu terör... Akın Birdal'ın alçakça saldınya uğramasını kınıyor ve lanetliyoruz: "Saldırganlar niye yakalanmadı?" Ama burada bir başka önemli nokta daha var. PKK'nin yan kuruluşu ERNK. Akın Birdal'ın vurul- masından sonra llhan Selçuk. Oktay Ekşi ve Emin Çölaşan ı hedef gösterip şöyle demedi mi: "Meşru savunma haklanmızı kullanmada tereddüt etmeyeceğiz..." Terör nereden gelirse gelsin; ister devlet, ister bi- reysel, ister örgütsel terör olsun, başta CHP olmak üzere tüm siyasal partilerin demokratik kitle örgütle- rinin, yazarlann, aydınlann, sendikalann karşı koyrna- sı, kınaması gerekmez mi? Ne yazık ki bizde olmuyor, ama Ispanya'da, ingil- tere'de oluyor!.. • • • Ingiltere, Almanya, Fransa, Hollanda'da 'solrüzgâr' neden esiyor, sosyal demokratlar ve sosyalist parti- ler niçin iktidara geliyor? Bu ülkelerdeki sosyal demokrat ve sosyalist parti- lerkendilerine 'model'aramıyor, sadece ulusal değer- lere önem veriyorlar... Türkiye'de ise tam tersi yapılıyor, özellikle de CHP kendine model anyor... Gelir dengesindeki adaletsizlik Türkiye'yi açlığın kör öfkesine sürükler... Bugün Üsküdar'da 1 milyon dolara villa satılıyor, i- ki sokak ötede yoksulluk kol geziyor... Evet... CHP kurultaya hazırlanıyor... Acaba CHP ilerici, devrimci ve yurtsever kimliğini yakalayabilecek mi, ülke sorunlanna sınıfsal açıdan bakabilecek mi?.. Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 UZ YAZII ORHAN BİRGİT C A G D A S Y A Y I N L A R Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı se- kiz aylık bir gecıkme ile bu hafta sonun- da Ankara'da toplanıyor. Partilerin ola- ğan kongrelennin iki yılda bir yapılacağı- nı hükme bağlayan Siyasi Partiler Yasa- sı'na ve CHP'nin tüzüğüne bakarsanız. kurultayın 9 Eylül 1997'de toplanması gerekıyordu. Ama Genel Merkez'in, "örgüt"\e bazı sorunlan vardı. Kimi kongrelerden bu- günkü yönetime şaşı bakacağı anlaşılan delegeler işbaşına gelmişti. Yönetim, "demokratik kurallara uygun olarak" bu kongreierı tanımadı, yenilerini yaptırdı. Br Parti Meclisi üyesinin söylediğine gö- re. ortalama yüzde 40'a yakın bırimın, "tizaya getirilme işlevi" sekiz aylık gecik- meyı zorunlu kıldı. Bu hafta sonunda toplanacak olan ku-. rultayın şov bölümü, gerçekten iyi hazır- landığı anlaşılan gösterileri içerecek. Bil- dfiler, paneller yapılacak. Deniz Bay- kaı ın haklı bırövünçleaçıkladığı bilgısa- yarla seçim işi gerçekleştirilecek. Genel Başkan ve Parti Meclisi başta, iki yıllık ye- • nı yönetim için seçilenlerbilgisayannşaş- rraz ooğruluğu ile ekranlarda görüne- cekler. İyi güzel de, bilgisayara sunulacak adaylann saptanması nastl olacak? Gün- Tam Bir 'Şark Kurnazlığı'... lerdir kulislerde ıçten içe yürüyen tartış- malar bu düğümün çözümünü sağlaya- mıyor. Sağlayamıyor, çünkü günümüzün CHP'si. 1980 öncesinin Cumhuriyet Halk Partisi ile. sadece Atatürkçülük. demok- ratik sola bakış açılannda değil, parti içi demokrasinin tanımlaması bakımından da siyah ile beyaz kadar aynşım içinde- ler. Önceki gün kurultay öncesi son Parti Meclisi toplantısında konuşan Hasan Fehmi Güneş'in tutanaklara geçen söz- len, CHP'nin tek kişıye. genel başkana indirgenen bir parti haline getirildığini saptıyor. Ne yazık ki bu konuşmanın kı- sa bir özeti gazetelerimizin kiminde yer almış. Kurultay delegelerinin ve CHP'ye gönül vermiş örgüt üyelerinin bu tarihi konuşmanın tam metnini içlerine sindi- rerek okumalarını isterdım. Güneş, bu hafta sonunda görevini yeni üyelere tes- lim edecek olan Parti Meclisi'nın kendi- sini devre dışına iten, tüzüksel yetki ve görevlerinı elinden alan t'>qünkü yöne- time direnemediğini söylüyor. İç ve dış gelişmelerle ilgili olarak partinin temel politikalarını ve stratejik kararlannı alma yetkisini kullanmada duyaıiı davranama- dığının altını çiziyor. Hükümete girip gir- meme, güven oyu verip vermeme, des- teği sürdürüp sürdürmeme, seçimlere ilişkin zamanlama gibı konularda görü- şünün alınmamasına ses çıkaramadığı- nı, parti tarihinin tutanaklanna kaydetti- riyor. Genel Başkan'ın, "Benim tek başına CHP'yi bağlayıcı söz söylemeye yetkım var"sözünün kamuoyu önünde de yine- lenmesıni "hayret vericı bir cesaret" ola- rak nitelendiren yılların politikacısı Gü- neş, "Genel Başkan" diyor, "CHP'nin kendisinden ibaret olduğu yanlışında di- rendi". Partinin siyasal ahlakını, geleneğıni. kurallannı ve yetkili kurullannı. yetkilerin kurullar tarafından kullanılması zorunlu- lugunu savunduğunu söyleyen Güneş'in 18 Mayıs konuşması. yeni CHP tarihinin belki ilk manıfestosu olarak geleceğin si- yaset bilimcilennce değerlendırilecektır. Parti Meclisi'nin son toplantısını çarça- buk bitirerek kamuoyunun dikkatlerini bu konuşmaya daha fazla çekmeme strate- jisinı uygulayan Baykal ve arkadaşlan, Hasan Fehmi Güneş'in sözlerini yanıtsız biraktılar. Güneş. düşüncelennı kurultay kürsüsüne taşıyabılirse delegeler de, Parti Meclisi listelerinin yanşmasından önce "Parti nasılyönetılmeli" sorusunun tartışılmasını sağlayarak asıl görevlerini yapmış oluriar. Çünkü bu kurultayda ge- nel başkanın kım olacağı gibi bir sorunun olmayacağı görülüyor... Delege çoğun- luğunun yapısı Baykaj'dan başka bir adaya sans tanımıyor Önemli olan, ge- nel başkanın dayanacağı Parti Meclisi'n- de kimlerin yer alacağı. Yani Hasan Feh- mi Güneş'in tanımlamasını yaparak suç- ladığı "f/p'ierden oluşan bir yönetim ile CHP'yi kuçültmeye devam mı? Yoksa dün bu sütunlarda Oral Çalıştar ın da yazdığı gibi 1970'ienn CHP'sinin sahip olduğu rüzgân yakalayacak bir oluşum mu? Bir başka deyişle "Tek adamlık mı, seçilmiş kurullann yönetimi mi'"? Bugünkü yönetim, parti meclisi aday- larının belirlenmesı sorumluluğunu örgü- tün üzerine yıkma gibi bir Şark kurnazlı- ğının içinde. Dunku kimi gazetelerde, lıs- tenin örgüt tarafından hazırlanacağını açıklayan Baykal'ın sözlen yer alırken, kimi gazetelerde yine Baykal'a dayana- rak onun listesinde yer alması olası isim- ler sıralanıyordu. Öncelikle şu "örgütün hazıriayacağı liste" masalını ırdelemelı. Ali Topuz, Erol Çevikçe, Adnan Keskin bu düzenle- menin iç yüzünü çok iyi bilırler. il başkan- lannın çoğunluğunu saptamış olan genel merkezler, uzun bir pazarlık sonucu ge- nel başkanın adaylannı oluştururken, ana amacı bozmayan küçük ödünlerle gönül alırlar. Bunun adı. örgütün oluşturduğu liste olur. Hatta o adaylann ısimlerinı ta- şıyan oy pusulalarına. örgütü yücelten kimi sözler de yazılır. Pazar günü de ay- nı oyun kim bilır kaçıncı kez, Atatürk Spor Salonu'nda yeniden perde açacak. Cuma gecesinden başlayan Genel Merkez vizeli il başkanlarının pazarlıkla- rı, pazar gününün ilk saatlerinde Bay- kal'ın cnerileri doğrultusunda biçimlene- rek, Seçim Kurulu'na sunulacak hale ge- tırilecek. Ve "Kapı kulları değilız" sözle- rinin rahmetli Inönü'ye karşı söylendiğı tarıhı mekândan azametlı yürüyüşlerie zaferini ilan ederek çıkacak olan "tek adam "dan Ricky Martin'in ünlü şov şar- kısının Türkçeye uygulamasından başka "sol" adına hiçbır şey kalmayacak. ÇAĞINIH TANIĞI ÜÇ YAZAR 2. BASI 300MCT. KUBİLAY OLAYI VE TARİKAT KAMPUR1 4. BASI 5 5 O 3 O 0 1 SANCILIYIUAR KUJATIUKIJ SOKAKLAR 4. BASI KUZU POSTUNDA KURT 2 BASI 6O0 0O0TL ZAMBAK SANA DA BULAJTI KAN 2. BASI 600 000 TL DİN BARONUNUN KAZLARI 2 BASI 6 0 : OOC TL Â$IK KADINLAR SOKAĞI 2. BASI SOOOCOTL ŞERİAT PAZAII 6 0 0 OOC TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL'OOOOOOTL Çağ Pazariama A.Ş. f ürkocağı Caddesı No:39/41 (34334) Cağaloğlu-lstarbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog