Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası 31 Mayıs'ta sona erecek 5 yılda 491 kişi kaybolduANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'de 1993 yılından bu yana gözal- tına alınan 491 kişinin kayboldugu bil- dirildi. Uluslararası Gözaltında Kayıplar K.omitesi'nin (!CAT) belirlediği listede- ki isimlerden bazılan ölü bulunurken. bazılarından hâlâ haber alınamadı. Gö- zaltında kayıplara en çok rastlanan yıl SHP-DYP koalisyonunun iktidarda ol- dugu 1994oldu. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Ulus- lararası Gözaltında Kayıplar Haftası 31 Mayıs'ta sona erecek. ICAT'ın raporu. 1926 yılından bu yana Türkiye'de gözal- tında kaybedilenlerin sayısınm her ge- çen yıl arttığını ortaya koydu. Rapora • SHP- DYP koalisyonunun iktidarda olduğu 1994 yılı içinde toplam 210 kişiden. gözaltına alındıktan sonra haber alınamadı. 1995 yıhnda 121, l'996 yılında 71, 1997 yılında 45 ve 1998 yılmın ilk 4 ayı içinde de 4 kişi kayboldu. Kaybolmalar çoğunlukla Diyarbakır. Şırnak, Hakkâri. Bitlis ve civar bölgelerinde meydana geldi. göre, Türkiye'de 1926-1980 yıllan ara- sında gözaltına alındıktan sonra kaybo- lan kişi sayısı 5 iken. bu rakam 1993- 1998 yıllan arasında491'e çıktı. 1980- 1990 yıllan arasında 12. 1991'de 4. 1992"de 8 kişi gözaltında kaybedilirken. 1993 yılından itibaren gözaltına alındık- tan sonra haber alınamayanlann sayısın- da artış oldu. 1993 yılında. başta Diyar- bakır ve Güneydoğu Anadolu Bölge- si'ndeki diğer illerden olmak üzere top- lam 36 kişi "kayıplar Bstesine" eklendi. Rapordaki verilere göre. gözaltında kayıpların sayısı 1994 yılında "rekor*'a ulaştı. SHP- DYP koalisyonunun iktidar- da olduğu bu yıl içinde toplam 210 kişi- den. gözaltına alındıktan sonra haber alı- namadı. 1995 yılında 121. 1996 yılında 71.1997 yıhnda 45 ve 1998 yılının ilk 4 ayı içinde de 4 kişi kayboldu. Kaybolma- lar çoğunlukla Diyarbakır. Şırnak. Hak- kâri. Bitlis ve civar bölgelerinde meyda- na geldi. Raporda. "gözaltında kayıpla- rın olmadığı. kaybolduğu iddia edilenle- rin yurtdışmda ya da cezaevinde olduğu açıklamalan yalanlanırken. kaybolanlar listesinin büyük çoğunluğunun gözaltı- na alındığının görgü tanıkları ve belge- lerle saptandığı bclirtildi. Insan Hakiarı Derneğı (İHD), 1995 yılında Istanbul'da Gazi Mahallesı olayından sonra gözaltı- na alınan Hasan Ocak' ın katledilmış ce- sedinin kimsesizlermezarlıgında bulun- duğutanholan 17 Mayıs'ı "Gözaltında Kayıplar Günü" olarak ilanetti. 17 Ma- yıs 1996 günü İstanbul'da toplanan Gö- zaltında Kayıplar Kurultayı. bu tarihin Latin Amerika Kayıplara Karşı Mücade- Ie Federasyonu'nun (FEDEFAM) kayıp- lar haftası olan 25-31 Mayıs tarihlenyle bırleştirerek, 17-31 Mayıs tarihlerinin gözaltında kayıplarla mücadele haftası olarak anılması karannı aldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslara- rası Gözaltında Kayıplar Haftası kapsa- mında çeşitli anma etkinlikleri yapıla- cak ve 23 ile 30 Mayıs Cumartesi gün- lerinde geniş katılımlı oturma eylemleri gerçekleştirilecek. Laiklik ayrıntılarıyla işlenecek îrtica ve bölücülük sosyal bilgiler dersine de girdi ANKARA (Cumhurivet Bürosıı) - Genelkurmay Başkanlığı'nın istemi üzerine irtica tehlikesini Milli Gûvenlik Bilgisı dersine alan Milli Eğitım Bakanlıgı. aynı konuyu "sosyal bilgiler dersi 7. sınıf programrnda da "rç tehdit" bölümünde işleyecek. Bölücülük ve irtica tehlikelerinın ele alınacağı derste. "ülkenin çağdaş demokratik deferierine ve bölünmez bütünlüğüne*" yönelik iç tehditler anlatılacak. Sosyal bilgiler 7. sınıf programında. "Türkiye'ye yönetik iç ve dış tehditler "ı anlatan müfredat, Atatürk'ün yaşanıı. kışiliği ve eserlerine de daha çok yer verecek. Derslerde "çağdaş ve laik milli eğitim, insan hak ve hürriyetleri basın ve sanat hürriyeti, düşünce hürrheti ve mülkiyet *• " T hürriyeti'' konulan da ilk kez programa alınırken, milli gûvenlik bilgisı dersine koşut olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevleri ve önemi. dini istismar, laiklik de aynntılanyla işlenecek. Derste, iç tehdidin amaçlan "anarşi ve terör ortamı yaratmak, devlet otoritesini sarsmak, toplumu yönetilemez hale getirmek. dev letin ülkesi ve milleti ile olan bütünlüğünü parçalamak. çağdaş anlavışı yıkmak, ülkederejimideğiştirerek kendi görüşlerinin etkin olduğu bir diizen kurmak'" şeklinde sıralanıyor. tç ve dış tehdidin nedenleri de şöyle anlatılıyor: "Türkiye'nin jeopolitik önemi. stratejik bakımdan dünyanın kritik bir bölgesinde olmasu Avrupa ve Asya arasında bir köprü teşkil etmesi, Karadeniz ve Akdeniz arasındaki su yoUanna egemen olması, petrol kaynaklanna yakın olması, dünya güç dengesini etkileyen bir noktada olması. güçlü Türkiye'nin arzulanmayışı, Türkiye'nin zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklara sahip olması, genç ve ^ . dinanıik bir niifus r ' "''«• potansiyeline sahip olmasu ekonomik gücünün gelişmekte olmasu halkının Imlı sosyo-ekonomik kalkınma ve modemleşme konusunda sürekli bir istek ve güce sahip olması." Güçbirligi Holding ve ECS Holding işbirliğiyle Bas- mane MeydanTnda gerçekleştirilecek olan İzmir Dünya Tıcaret Merkezi'nin temeli cumartesi günü Cumhurbaşkanı Siileyman Demirel tarafından atıl- dı. Törene katılan İbrahim Tatlıses de şarkılanyla ko- nuklan coşturdu. Vaklaşık 200 bin metrekare alan- da kunılacak merkezin İ/mir'in kültürel. sosyal ve ekonomik hayatına da- ha fazla canlılık ve ka- lite getirmesi amaçla- nırken, projenin 100 mih r on dolan aşması bekleniyor. Güçbirligi Holding \ önetim Ku- rulu Başkanı Kemal Zx>rlu. yeni bir kent olarak tanımladığı ti- caret merkezinde altı karJı kültürmerkezi,ti- \ ftifrSKe sinema salonlan bulunacağını, 4 kâttan olu- şan alışveriş merkezinin ise uluslararası standartla- ra uygun bir kompleks niteliği taşıyacağını bildirdi. İki dev kuleden oluşan projede kulelerden birinin NVorld TradeCenters Association zincirine bağlı Ofis Kulesi. diğerinin ise uluslararası beş yıldı/lı oteller zincirine bağlanacak Otel Kulesi olması planlandı. (Fotoüraf: METİN YENER) İzmîr'e Dünya Ticaret Merkezi Memurlara verilen yüzde 30'luk zammın yüzde 76'sı bu yılm ilk 4 aymda yok oldu Çahşaıdara düşiik ücret politikası BANU SALMAN ANKARA - Aylık enflasyon oranında zam anlamına gelen eşel-mobil sistemin- den vazgeçileceği sözünü yerine getirmeyen 55. hükümet. böylece kamu işçi ücretlerin- deki yüzde 29.6"lık reel gerilemeyi korur- ken; memurlara verdiği yüzde 30"luk zam- la en düşük memur maaşma gelen 11 mil- yon 487 bin lıralık artışın yüzde 76'sına denk gelen 8 milyon 764 bin lirası. yalnız- ca 4 aylık enflasyon karşısında yok oldu. Reel kayıplannı yüzde 30'luk artışla gide- remeyen hükümet. ıstikrar programı çerçe- vesinde memurlara ikinci 6 aylık dönem içinde yüzde 20-25'lik artış yapmayı plan- lıyor. Harb-lş'in 1997 yılının ilk 9 ayını kap- sayan araştırmasına göre. 4 ayn memur ke- siminde \993 yıhnda 100 kabul edilen reel maaş düzeyi, 1994 yılında 78.6'ya, 1995 yılında 69.6'ya kadar düştü. Orta enmli 3 yıllık ıstikrar programıyla çalışan kesimin ücretlerini düşürmeyi plan- layan hükümet. ilk 6 ay için memur. sözleş- meli ve emeklilerin maaşlanna yüzde 30 ora- nında artış verdi. Bu artışla birlikte memur- lann reel maaş düzeyinin 100 seviyesine gel- diği kabul edildığinde. ilk 4 aylık enflasyon karşısında yüzde 18.2'lik kayıp oluştuğu he- saplandı. En düşük memur maaşı alan 15 1 düzeyindekı bir hızmetli. yüzde 30luk artış- la brüt 48 milyon 218 bin lira almaya başla- dı. Ancak ocak ayındakı yüzde 7.2'lik enf- lasyon karşısında 3 milyon 238 bin lira yiti- rerek 44 milyon 979 bin liraya inen en düşük memur maaşının satın alma gücü. şubat ayın- daki yüzde 4.4'lük enflasyon karşısında 1 milyon 895 bin lira kaybederek 43 milyon 83 bin liraya geriledi. Mart ayında yaşanan yüz- de 4.3'lük enflasyonla da en düşük memur maaşı, 1 milyon 776 bin liralık değer yitimi sonucunda 4 i milyon 307 bin liraya; nisan ayında yaşanan yüzde 4.7'lik enflasyonla d:ı 39 milyon 453 bin liraya kadar düştü. Buna göre 1998' in ilk 4 ayında en düşük maaş olan 48 milyon 218 bin lira, 8 milyon 764 bin li- ra değer yitirdi. Böylece başlangıçta 100 ka- bul edilen satın alma gücü 81,8'e kadar ge- nledi. İlk 4 aylık enffİîsyon karşısında olu- san kayıp. ocak ayında \erilen yüzde 30'luk zammın da yüzde 76'sını yok etti. Asker \e polisler dışarıda tutulduğunda Ocak 1998'den itibaren en yüksek memur maaşı olarak 268 milyon 84 bin lira alan I '4 düzeyindeki valinin cebine giren paranın alım gücü de 4 aylık enflasyon karşısında toplam 48 milyon 730 bın 471 bin lira azal- dı. Böylece verilen yüzde 30'luk artışın yüz- de ~?8"ıni yitıren en yüksek memur maaşın- da da y üzile 18'lik kayıp oluştu. Birdal ileilgili soruşturnta süriiyor • Suikast girişiminin görgü tanıklannı emniyete çağıran polis. olay günü sabahı Birdal'ın izleyici olarak katıldığı davalara ilişkin video görüntülerini izletti. ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu)-lHDGenel Başkanı Akın Birdal'ın. vurulmadan önce izlenip. izlenmediği belirlenmeye çalışılıyor. Içişleri Bakanı Murat Başesgioglu'nun önceki gün açıkîadığının tersine, emniyetin faillerle ilgili kimlik bilgisini henüz elde edemedıği bildirildi. Soruşturmayı yürüten emniyet, Birdal'ın, vurulduğu günün sabahı Ankara DGM'de izleyici olarak katıldığı davanın görüntülerini inceliyor. Suikast girişiminin görgü tanıklannı dün emniyete çağıran polis, olay günü sabahı Birdal'ın izleyici olarak katıldığı 'Düşünceye Ozgürlük 2' ile Hasan Hüseyin Ceylan'ın davalanna ilişkin video görüntülerini izleterek faillerin DGM'de bulunup bulunmadıklannı belirlemeye çalıştı. Tanıklann, izledikleri video kasetlerinde failleri göremedikleri öğrenildi. Tanıklara. bazı şüpheli kişilere ait fotoğraflan da gösterip failleri teşhis etmeye çalışan polisin, Birdal'ın daha önce DGM'de yargılandığı davalara ilişkin duruşmalardaki görüntülen de izleyeceği bildirildi. Polis, bu amaçla Birdal'ın DGM'de hangi tarihlerde duruşmaya çıktığını araştınyor. Sevgi Hastanesinde tedavisi süren Birdal 'ın. doktorlaT ve yakınlannın karşı çıkmasına karşın günlük gazeteleri izlediği. aleyhinde çıkan yazı ve haberlere üzüldüğü belirtildi. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Kim Bu Mustafa Kemal? Orhan Koloğlu'nun "2038'in gençleri /ç/n"yaz- dığı kitabı şu tümce ile başlar: "Hakkında on binden fazla kitap ve yüz bın/erce makale yazılmış bir kimsenin artık bilinmeyen tara- fı kalmamış olmalıdır". ("Kirh Bu Mustafa Kemal?", Boyut Kitapları) Eğer o on bini aşkın kitabı ve yüz binlerce maka- leyi okudunuzsa, evet! Ama okumadınızsa, hayıri Kimse okumuş olamıyacağına göre de. hayır! Atatürk Samsun'a ayak basmadan birkaç hafta önce, bir Batılı yazann Türk tanımı şöyleydi: "Kötü yönetici, barbar, kan akıtıcı, ilkel, aklı kıt, bilgisiz, kaderci, çökmüş binrkın üyesi.. Üzunsü- ren bir egemenliğe karşın, üzerinde dolaşanın aya- ğına takılacak bir kök bile yetiştirmemiş." O noktadan yola çıkan büyük devrimci, toplumu hangi noktaya getirmişti? Ingiliz Kralı başta olmak üzere, çağın en önemli devlet ve hükümet başkanlarının ziyaret içinr kuy- ruğa girdikleri bir noktaya.. Mussolini'nin bileTür- kiye'yi "Avrupalı" saydığı bir noktaya.. Ve Nazi Al- manya'sından kaçan, içlerinde dünya çapmdaisim- lerin de bulunduğu, yüzü aşkın bilim adamı ve sa- natçının, Türkiye'yi -zamanın en varlıkh ve demok- ratik ülkesi olan- ABD'ye tercih edeceği bir nokta- ya... • • • Ünlü tarihçı Bernard Levvis, "1998 Atatürk Ba- nş Ödü/ü"nü almak için geçenlerde Türkiye'deydi. Şahin Alpay'm sorularına verdiği bazı yanıtlar, sa- dece Milliyet sayfalannda kalamayacak kadar önemliydi. Soru: Türk demokrasisi? Yanrt: "Türkiye'nin demokrasi deneyimi, koşul- lar ve engeller dikkate alındığmda çok başanlı. Fransız Devrimi'nden bu yana 200 yıldan fazla za- man geçti. Bu süre zarfında Fransıziar iki monarşi, iki imparatorluk, iki diktatörlük ve beş cumhuriyet yaşadılar.. BugünAvrupalılar Türklenyetehnce de- mokrat olmamakla suçluyorlar. Aynı Avrupalılar200 yıl önceki değil, dünkü HitlerVn. Mussolini'nin ve Laval'f'n mirasçılan. Oysa Türkiye'de bir Hitlerya da Mussolini hiç olmadı. olacağını da sanmıyo- rvm." Soru: Atatürk, din ve laiklik? Yanrt: "Açık olan şudur: Dini tamamen bastıran bir devlet işleyemez. Atatürk böyle bir şey yapma- dı. Amacı, devleti dinin egemenliğinden kurtar- maktı." Soru: Islam ve demokrasi? Yanıt: "Islam Konferansı Örgütü'nün bugün 56 üyesi var. Bunlardan sadece bin. Türkiye, bir de- mokrasi. Ancak bu. ilerde Islam ülkelehnde de- mokrasinin işlememesi için bir sebep değildir. 1950'de ilk özgür, gerçek seçim yapıldığında Tür- kiye'deydim. Türkiye bunu çok onurlu ve olgun bir biçimde yapıyordu. Bu, 20. yüzyılın dünyadaki en önemli olaylanndan biriydi. On yıllardır tek başına yöneten bir parti, seçim düzenledi, kaybetti, ikti- dan devretti." • • • Kim bu Mustafa Kemal? Bernard Levvis'in övdüğü bir çizginin ve başan- nın önderi mi? Yoksa "yeni mandacılar"\o yerdik- leri bir devletçiliğin sorumlusu mu? İlk kez bir Islam ülkesinde demokrasi kurmuş ol- manın onuruna mı sahip? Yoksa, katı bir laiklik ve toplum çıkarları gerektirdiğinde öne çıkan bir dev- letçilik anlayışıyla liberalizmin önünü kesen, de- mokrasiye gidişi zoriaştıran bir ideolojinin mi yara- •tıcısı? Demokrasiyegiden yol Kemalizmden mi geçiyor, yoksa devleti küçültmekten ve "ekonomik libera- lizm'öen mi? 19 Mayıs'ın yıldönümünde Türk Devrim Kurumu bir "Atatürk Gençlik Sempozyumu" düzenlemişti. Bütün üniversitelerden gençlik temsilcilerinin ka- tıldığı toplantıda, iktisatçı Doç. Aziz Konukman çok somut bazı bilgiler verdi: - Kamu harcamalannın genel bütçe içindekipa- yı, OECD ülkelerinde yüzde 50, bizde yüzde 28. Bunlardan faizleri düşünce; oran onlarda yüzde 45 oluyor, bizde ise yüzde 17'ye kadar düşüyor. Bu mu, küçüitülmesi gereken "büyük" devlet? Ve ekledi: - Eğer ekonomik liberalizm siyasal liberaiizmi do- ğuruyorsa, Pinochet nereden çıktı? Kârlılık ve ve- rimlilikle mülkiyet biçimı arasında da bir bağlantı yok. Öztin Akgüç zamanında Sümerbank niçin kârlı ve verimliydi? Din devleti yanlıları.. Etnik bölücüler.. Numaracı cumhuriyetçi, yeni mandacılar.. Bırakm. saldırmayı sürdürsünler Atatürk'e! Saldırsınlar ki. bizler biraz daha okuyalım. biraz daha araşttralım.. Ve Mustafa Kemal'in önderliğin- deki Anadolu Aydınlanması biraz daha aydınlansın! Bırakm da.. Mustafa Kemal'in kim olduğu biraz daha iyi anlaşılsın! CumhuriYet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu MÂYiS AY! ETKİNLİKLERİ ANMAGÖNLERİ 23 Mayıs Cumartesi Saat:18.00 YerCKK Taksrm Sergı Satonu Yüzüncü Yılında NURULLAH ATAC Konuşmotılor-. BEDİA AKARSU-ORHAN BARLAS KONUR ERTOP-ARSLAN KAYNARDAĞ P.E.N YAZARLA.İ D E R N E Ğ I PEN Yazarlar D&meğinin katkılanyla Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Te!:252 38 81/82 İLAN TC KEŞAÎŞ İCR4 VTE İFLAS MUDÜRLÜĞÜ'NDEN Kambiyo senetleri (çek poliçe ve emre muharrer senet) üzerinde haciz yoluyla yapüacak takip taleplerinde Ödeme emri DosyaNo: 1997,2159 Alacaklı ve varsa vekilinin adı soyadı: Esnaf Kefalet Kooperatifi-Keşan, Vekili A\. Şakir Öner-Keşan, Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinın adı soyadı: Vec- di Tuncay. tspat Cami Mah. Çamlıkent Kooperatifi Blok: 4 B. daire: 1-K.eşan. Alacağın Türk parası ile tu- tarı faizmiktan ve işlemeyebaşladığı gün: 186.160.014 TL. (Mas. faiz hariç) Senet ve tanhi: 20'7 1997 vade ta- rihli ve 22 1 1997 tanzim tarihli bono Bir terekeye kar- şı yapılan takiplerde mirasçıların adları. soyadlan \e ıkâmetgâhı: Yukanda yazılı borç \e masraflan ış bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren on gün içinde ödemeniz takibin dayanagı senet kambiyo senedi nite- liğini haiz değilse (5) gün içinde mercie şıkâyet etme- niz takip dayanağı senet altındakı imza sıze ait değilse yine bu (5) gün ıçinde ayrıca \e açıkça bir dilekçe ile tetkik merciine dava açmanız. aksi takdirde ıcra takı- bindeki kambiyo senedi altındaki imzanın sızden sadır sayılacagı haksız yere inkâr ederseniz alacağın yüzde 10 oranında para cezası ile mahkûm edileccğinız borç- lu olmadıgınız veya borcun itfa veya imhal edildiği ve- ya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciiden itirazınızın kabulüne daır bir karar getırmedıgimz takdirde cebn ıc- raya devam olunacağı itiraz edılmediöi ve borç öden- mediği takdirde 10 gün içinde 74. madde gereğmce mal beyanında bulunmanız bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız hiç mal beyanında bulunmaz \eya hakika- te aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalândırılaca- ğınız ihtar olunur. Iş bu ilanın tebligat borçluya ilanm- dan 15 gün sonra teblig edilmiş sayılacagı tebliğ olunur. 24/4/1998 Basın: 18746 BURSA 1. İCRA MUDÜRLÜĞÜ'NDEN DosvaNo: 1996 7716 Alacaklı: Türk Tıcaret Bankası A.S- vekili ismihan Okyay Borçlu: Sezai Atakan - Hasköy Caddesi Neşe Apr. No: I Balıkesir Yukanda numarası yazılı dosyaınızdaın52.65î.OOOl TL ve masraflannın tahsıli zımmında. kambiyo s<- netlerı ûzennde haciz yolu ile aleyhınızde ıcra takıbı yapılmıs. adresmiz meçhul kaldıgından ödeme emri- nin ilanen tebliğine karar \enlmişw. Karar gereğınce. \ukanda yazılı borc. \e masraflannı ış bu gazetenın nesn tanhinden itibaren 130ı gün ıçinde ödemeniz gerektiğı. ukıp dayanağı senet kambiyo senedi nıteliği- ni haiz de|ılse. keza takip dayanağı senet alttndaki ımza size an olmadığı ıddiasında iseniz |25) gün içinde açıkça bir dilekçe ile Teıkik Merciı Hâkimlığı'ne bildımıenız. aksi takdirde kambiyo senedindekı imzanın sizden sadır plmuş sayılacagı. ımzanızı haksız yere ınkâr ederseniz senede dayalı takip konusu alacağın "olO'u oranında para cerasına mahkûm edıleceğınız. borçlu olmadıgınız veya borcun iti'a veya ımhal edil- dıği veya alacağın zamanas.ımına uğradığı hakkında veya yetki itirazınız varsa. bunu sebepleri ile birlikte 125 ı gün tçinde Tetkik Mercii Hâkımligi'ne bir dilekçe ile "bildirerek Tetkik Mercıi'nden itirazınızın kabu- lüne daır karar geurmedığınız takdirde cebn icrava devam olunacağı ödeme emn yenne kaim olmak üzere ilanen tebli£olunur.M.?.ll W Basın: 1 <M4: İLANEN TEBLİGAT BURSA 1. İCRA MÜ DÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 1^#6 72^4 Alacaklı: Türk Ticaret Bankası A.Ş. Borçlu: İbrahim Çavuşoğlu - Ankara Cad. Hocapaşa Sokak No: 7. Sirkecı htanbul Yukanda numarası yazılı dosyamızdan (200.000,000) TL'sı ve masraflannın tahsilı zım- mında. kambiyo senetleri üzerinde haciz yolu ile alevhinizde icra takibı yapılmış. adresiniz meçhul kaldı- ğından ödeme emnnm ııanen lebliğme karaî verilmiştir. Karar gereğmce. yukanda yazılı borç ve masrafla- nnı İ5 bu gazetenin neşri tarihinden ıtibaren (30ı gûn içsnde ödemeniz gerektıği. takip dayanağı senet kam- biyo senedi nıteiığırıi haiz değilse. keza takip dayanağı senet altındaki imza size ait olmadığı iddiasında ise- niz 1251 gün içinde açıkça bir dilekçe ile Tetkik Merciı Hâkimliği'ne bildimıeniz. aksi takdirde kambiyo se- nedindekı imzanın sizden sadıv olmftj sayılacağı. imzanızı haksız yere ınkâr ederseniz senede dayalı takip konusu alacağın %10'u oranında para cezasma mahkûm edileceğıniz. borçlu olmadıgınız veya borcun ıtfa veya ımha! edıldığı veya alacağın zamanas,ımına uğradığı hakkında veya yetki itirazınız varsa. bunu sebep- leri ile bırlıkıe (251 gün ıçinde Tetkik Merciı Hâkimliği'ne bir dilekçe ıle bildirerek Tetkik Mercıi'nden iti- razınızın kabulüne dair karar geumıediğınız takdirde cebri ıcraya devam olunacağı ödeme emri yerine ka- im olmak üzere ilanen teblıâ olunur. 31.3.1998 Basın: 19441 TÜRKELİ ASLİYE HÜKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1992 3 Davacı Huseyin Keser vekillen Av. Yurdun Okay ve Hüseyin Açıkgöz tarafindan mahkememize dava- lı Mal Müdürlüğü aleyhine açılan tapu ıptalı ve tescil davasmm yapılan açık durusması sırasında davaya dahıl edilenler \adiye. Hasan. Cemal. Kemal. Hikmet. tsmet. Selver. Ayşe ve Elmas Keser'in bugüne ka- dar aranıp buluramadığından v e kendilerine duruşma günü ıçerikli dahtlı dava dılekçesinde tebliğ edileme- dığinden ilanen teblığıne karar verılmi^olmakla. Türkelı ılçesi Kes köyû nüfusuna kayıtlı Ahmet kızı Na- dıye Keser. Güzelkem adresmde göstenlen Elmas Keserı Yardımct).(Haydar kızı) Haydar ogullan Keş kö- yü nüfusuna kayıtlı Hasan Keser. Cemal Keser, Kemal Keser. Haydar kızı Ayşe Keser lÖzcanl tbrahim oğullan Keşköyünden Hikmet ve tsmet Keser ile yıne tbrahim kızı Selver Keser (Bozkurt)'un duruşma gû- nü olan 10.06.199S günü saat 9'da mahkememizin yukandaki dosyasma müracaat etmelen. etmedikleri tak- dirde durusmamn gıyaplarında yapılacağı ve hûküm kurulacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 3232 CumhuriYet kitap kulübü MAYIS ÂYİ ETKİNLİKLERİ ANMAGÜNLERİ 21 Mayıs Perşembe Saat:19.00 YerNâzım Hikmet Vakfı Birinci Yılında MUSTAFA EKMEKCİ Konuşmocılar: İLHAN SELÇUK AYDIN AYBAY >izıın Hikmet Kültür ve Sanat \»kfı katkılanyla , Adres: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Sıraselvıler Cad. 48 KatiTaksim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog