Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Vavın Vonetmenı Orhan Erinç • Genel Ya\ın Koordınatoru HikmetÇe- tınkava 6 Yaziışlen Muduru İbrahım Yıldız 9 Sorumlu Mudur Fıkret llkız • Haber Merkezı Muduru Hakan Kam • Gorsei Yonetmen Fıkret fcser D15 Hiberler Şınası Danışoğlu • kiıhbarat Cengi/ Yavın Kurulu İlhan >, ıMırım • Fkonomi Mehmet Saraç • Kultur ıBa^kanı Orhan Ennç. Okta» Handan Şenkokı-n • Spor Vbdûlkadır \ iicdman • Mdkaleler Sanu Karaoren • Duzdtme AbduDah v,aflcı#Foîograf Erdoğan Koseoğlu #Bılgı-Bclgi. tdıbe Buğra • > un Haberlcn \iehmei Faraç kurtböke Hıknut Çetınkava. Şükran Soner, Ergun Balcı, İbrahım \ ıldiA Orhan Bursalı. Mustafa Balbav Hakan Kara Ankara Temsılcısı Mustafo Balba> AtaturkBulvanNo 125 Kat4 Bakanlıklar Ankara Tel 4! 95020 (~> haî) Faks 419502^ • Izmır TemsılciM Serdar Kızık. H Zıva BK I3S2S 2 3Tel 4411220 Fakv 44ISM 1 7#Adana remwlcı»ı ÇeOn Y iğenoğlu, lnonuCd 119 i> \o 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 İS Muev*ese Muduru Lstun Akmen # Koordtnaror Ahmet korulsan # Muha**e Bülrnt V. entr^ldart Husetm Görer • Utem.. Onder Çclık« B1L1 î^lem NajJ Jnal # Bjlgı-^var Sj^ıern Mûrûvet ÇıkrftSan» Faaktkuza MED\ K C • 'lonelım Kurulu Başkanı Gene! Mudur Gulbtn Erduran # k.oordmat<-r Reha Işltman # Oenel Mudur \ ardımuM SevdaÇoban Td '14 <T 51 51 >9S»0 M18460-61 Faiö 5138463 >aıımlaıan w-Basan > enı Gun Haber-«Ljansı Basıi le •» a>ıncılik A Ş TurkY.î (.jd «l*\ CaialoSlu 4314 ist PK 246 Isîanbul Tel IO 212) M2 OS 0M20 hat) Faks (0 212 J -s 1 3 !•-• 1ÛMAVIQ 1QO« ImcoL \ AA r,M noc ^Imsak İ 44 UUneŞ 3 11(18 11-ınHı 1 7 fl">I 5 Uö IKinOl 1 ' VI Cannes'da değişen bir şey yok • Haber Merkezi - Fransa'nın Cannes kentınde >apilan film festı\alını meşhurolmak ıçın kullanmaya çalışanlar yıne şehn doldurdular Porno dalında en başanlılann odullendınleceğı Hot d'or torenmde farklı ulkelerden gelen yıldızlar, basının ılgısını çekebılmek ıçın adeta bırbırlenyle yanştı ABDIı porno aktnstı Stac> Valentıne, foto muhabırlenne verdığı pozlarla dıkkatlen uzenne çektı Tesis de turist de artıyor • TRABZON(AA)- Trabzon'da tunzm sektoru hızla gelışıyor Dağ ve yaylalarda yapılan konaklama tesıslennın yanı sıra kent merkezınde yıldızlı otellenn sa>ısının da hızla arttığına dıkkat çeken Trabzon Tunzm İl Muduru \olkan Canalıoğlu venı açılan uç yıldızlı bırotel ıle bırlıkte runstık belgelı konaklama tesısı sayısının 23'e, yatak kapasıtesının ıse 1930'a yukseldığını soy ledı Çocuklarda yüksek tansiyon • WASHI\GTO\ (Ajanslar) - Çocuklardakı yuksek tansıyonun ergenlık çağlannda cıddı kalp rahatsızlıklanna yol açabıleceğı bıldınldı Araştırmacılar. doktorlara uçyaşından buyuk çocuklann duzenlı olarak kan basıncını olçmelen çağnsında bulundular Yapılan çalışmalarda yuksek kan basıncına sahıp (.ocuklann kalp damarlan ergenlık çağına geldıklennde tıkanmış oluyor Sol kanncık ınleşmesı olarak tanımlanan bu durumun çocuklarda gorulme olasılıSının yuksek tansıyonlu yetışkınlerdekı kadar yaygın olduğu bıldınldı Hindistan'm nükleer denemeleri ve Pakistan'ın misilleme yapacağmı açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı Nükleer karabasanhorlladıDış Haberler Servisi - Geçen hafta gerçekleştırdığı beş nukleer dene- meyle Batı'nın şımşeklennı uzenne çeken Hındıstan. Tıme ve Newswe- ek dergılenne de kapak oldu ABD Japonya ve lsveç'ın ekonomık yap- tınmlar uygulayacaklannı açıkladığı Hmdıstan'ın Başbakanı AtaJBehari Vacpa>i. Nevvsvveek dergısıne yaptı- gı açıklamada. ulkesının de bır nuk- leer guç olduğunu vurguladı Mevcut sılahsızlanma rejımını "nükleerapartheid (Güney Afrika 'da- ki ırkçı bejaz azınhk vönetiminin ay- nmcıpolitikası)" olarak nıtelendıren Vacpayı. sılahsızlanma anlaşmalan- nın başansız olduğunu. nukleer sılah- lara sahıp olan ulkelenn sılahlardan annamadıkiannısoyledı Hındıstan'ın kapsamlı bır nukleer sılahsızlanma an- laşmasını ımzalamaya hazır olduğu- nu vurgulayan Vacpavı, Bırleşmış Mılletler ve benzen forumlarda vap- lıklan gınşımlenndıkkatealınmadı- ğını one surdu Hındıstan Ba^bakanı, uikesmm nu- fus açısından dunyarun en buyuk ıkın- cı ulkesı olduğunun altını çızerek, Hındıstan'ın. karşılaştıgı aynmcılığa bo>un egmeyeceğını vurguladı Nevvsvveek muhabınnın, "!\ükker denemetere devam edecek misiniz" sorusunu \ anıtla) an Vacpa> ı onceden planlanmış olan denemelenn sona erdıgını, bundan sonra da devam et- meyeceklennı açıkladı Komşu Pakıv tan. Çın ve dığer Asya ulkelenyle ıhşkılennı gelıştırmekten >ana ol- duklannı sovle>en Vacpayı. "Biz nük- leer silahiara sahip bir ülkeviz. Eko- nomik vaptırımlar bize zarar vere- mez. Bu tur \aptmmlarla bizi zavıf- latıp gerileteceklerini sananlar haval göru>'or. Hindistan'ın kendigucu ken- disine vetcr. Biz bağunsız bir dunva- da >aşı>oruz" dedı Vacpavı. \ukle- • Dünyaca ünlü Tıme ve Newsweek dergıleri son sayılarında, yenıden alevlenen nükleer sılahlanma yanşını kapak yaptı Hindistan'm vaptığı nükleer denemeler kendi halkından da tepki gördii \e protesto evlemlerıne \ol açtı. er Denemelenn Yasaklanması An- laşması nın bazı maddelennı tartı^- mava hazır olduklannı da ^ozlenne ekledı Hındıstan Ba^bakanı. ulkesı- nın de demokrasının değerlenne oz- gurluk ve çoğulculuğa ınandığını be- lırterek VVashıngton'un Hındıstan ı venıden değerlendıreceğını umduğu- nu sovledı TimederEisınde veralan habere eo- re nukleer sılaha sahıp ulkeler >oyle siralanıvor Cücü bilinen ülkeler ABCkllkı 1945yılındaolmakuze- re 1030 nükleer deneme gerçekleş- tırdı Dunvanın her \ennı vurabılecek 13 bın km menzıllı 12 bın 70 savaş başlığına sahıp Hindistan'a nükleer teknoloji satan ABD, şimdi gözdağı veriyor 4 Nükleer ikiyüzlüliik' CEM ULLTAŞ Hındıstan, tum tepkılere karşın ıkın- cı aşama nükleer denemesını de ger- çekleştınrken, gözler başta ABD ol- mak uzere geçmışte bu ulkev e nukle- er teknoloji satan gelışmış ulkelere çevnldı Greenpeace. Hındıstan'ıyap- tırım uygulamakla tehdıt eden ABD'nın yanı sıra Kanada. Fransa ve Rusva >ı da. tıcan çıkarlan ıçın bu ulkeve nukleer teknoloji transfen yap- malan nedenı> le ıkıyuzlulukle suçla- dı Uluslararası Greenpeace Orgutu Başkanı ThiloBode. Hındıstan Ba^ba- kanı \talBehariVacpayi"\e. nukleer >anşı durdurması ıçın mektup >azdı Greenpeace Akdenız Ofisı Enerjı Kampanvası Sorumlusu Melda Kes- kin. Kanada. \BD. Fransa ve Rusya gıbı ulkelenn Hındıstan, Pakıstan. AJ- jantın. Brezıiva ve Iran"a 1960"lı yıl- lardan ben nukleer teknoloji sattıkla- nnı soyledı Thılo Bode, Hındıstan Ba^bakanı • Greenpeace. nukleer denemelerden dolayı Hındıstan'a yaptınm u\gula\acağını açıklayan ABD'vı ıkıyuzlulukle suçladı Greenpeace'ın başkanı Thılo Bode. Hındıstan Başbakanı Vacpayı"den nukleer yanşı durdurmasını ıstedı <\tal Behan Vacpayryevazdığı mek- tupta nukleer sılahlanma yan^ını ye- nıden gundeme getırerek kuresel gu- venlığı tehdıt etmemesını ı-ıtedı Bo- de, mektubunda 1950"lı yıllarda nuk- leer sılahsızlanmanın onderlennden olan Hındıstan'ın bu onurunu çığne- memesinı ve Kapsamlı Nukleer De- neme >asağı Anla^masrnı (CTBT- 1996) ımzalamasını ıstedı Greenpeace den alınan bılgıye go- re 195O'lı yıllarda nükleer Mİahlan- ma yanşına en çok tepkı gosteren ulkelerden olan Hındıstan ın nukleer sılahlanma surecı soyle gelıştı Kanada. Hındıstan'a 1960 vılmda Candu tıpı bır reaktor sattı Ardından ^BD ve Kanada bu ülkeve nukleer reaktorde kullanılmak uzere zengın- leştınlmış uranvum vakıtı satışı yap- tı 1966 da ABD ve Fransa plutonyum ayn^tırmaya yaravan ">-akrtı yeniden işlemetesjsj"satışı gerçeklestırdı Hın- dıstan elde ettığı plutonvum ıle 1974'te ılk atom bombasını patlattı Fransa 1983-93 arası Hındıstan'a uranvum satışına devam ettı Eskı Sovyetler Bır- lığı. Hındutan a nukleerreaktorlerde kullanabılmesı ıçın gereklı "ağırsu'" malzemesı satışı yaptı Şu anda 10 adet nukleer santralı bulunan Hındıs- tan, İ986'dayılda"5 ıla200kılogram plutonvum uretme kapasıtesıne ulaş- tı Nukleer santrallanyla enerjısmın sadete yuzde 2 »ını ureten Hındıs- tan - ın 400 kılogram sılah yapımına uygunplutonvumurettıgı bununlada 65 adet atom bombası yapabılecegı ve- ya yaptığı tahmın edılıyor Patıicia Kuas 'kcüpleri'ısıttı e-posta : tan (a prizma. net. tr 15. Uluslararası Ankara Müzik Fesrivali kapsamında bir konser \eren Patricia Kaas önceki akşam da lstanbul Lütfi Kır- dar Kongre \e Sergi Sarayı'nda izleyici- lerle buluştıı. Türk Kalp \akfı yaranna düzenienen konsere Kdith Piarın unurul- maz şarkısı **La V"ıe En Rose" ile başla- \an sanatçı. üstiinbirperformanssergi- İedi. Bugüne dek birçok ödiil kazanan Kaas, konserinde son albümünden şar- kılara da %er verdi. İki kez bis vapan sa- natçıva. konser sonunda Türk Kalp \ak- fı tarafindan bir plaket verildi. (Fotoğraf K-\AN SAĞANAK) İngiltere: llkı 1952 vılındd toplam 45 nukleer deneme gerçeklestırdı 12 bın km menzıllı 380 savas. başlığı bu- lunuyor Fransa: llkı 1961 yılında. toplam 210denemegerçekleştırdı 5 bın 300 km menzıllı 500 savaş başlığına sa- hıp Rusya: Toplam 715 nukleer dene- me gerçekleştırdı Elındekı savaş baş- lıklannınsayısıazalsadahâlâ 11 bın km menzıllı 22 bın 500 savaş başlı- ğı bulunuyor Çin: ilkı 1964 yılında olmak uze- re 45 nukleer deneme gerçeklestırdı 11 bın km menzıllı 450 savaş başlı- ğı var Hindistan: Ilk nukleer denemeyı 1974 yılında gerçekleştıren Hındıs- tan, geçen hafta 5 deneme daha yap- tı 2 bın 550 km menzıllı 65 savaş baş- lığına sahıp Cücû gizli ütkeler tsrail: Say ısı 64 ıla 112 arasında de- ğişen 1500 km menzıllı savaş başlığı \ar Pakistan: 1972 yılında gızlıce sı- lahlanmaya ba^layan Pakıstan, ABD'nın 1990 yıhnda uygulamaya başladığı y aptınmlar y uzunden bugu- ne kadar sadece orta menzıllı bır fu- zevı denedı Say ısı 15 ıla 25 arasında degı^en 1500 km menzıllı savaş baş- lığı var Kuşkulu ulkeler İran: ABD"ye gore nukleer sılah programını surduruyor 500 km men- zıllı savaş başlıkları var Irak: L NSCOM hâlâ bu ulkede kıt- leımhasılahları vebıyolojık sılah tes- pıı çalışmalannı surduruyor 150 km menzıilı sa\aş başiıklanna sahıp Kuzey Kore: Ikı savaş başlıfı urete- cek mafzemey e sahıp 1000 -1500 km menzıllı savaş başlıkları var Libya: BM ambargosu engel olsa da elınde ^00 km menzıllı sava^bajlıgı var vazgeçen ülkeler Cezayir Nukleer Sılahsızlanma An- lasmaM na (NPT) ımza attı 1991 yı- lında ınşa edılen reaktor çalışmıyor Arjantin-Breziha: Latın Amenka'da nukleer »ılahsızlanma anlaşmasina ım- za attılar 1980'lı yıllarda başlayan nukleer sılah uretımı durduruldu Belarus-Kazakistan ve L krayna: SSCB'nın çokusunun ardından sa- hıp olduklan sav a? başlıklannı yok et- tıler ve NPT ye ımza attılar Guney Afrika: Kendi ısteğıy le nuk- leer sılah uretımını durdurdu 1991 yıhnda savaş başlıklan yok edıldı SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN Öğretmenin 'Dokunulmazlığı'? Zarfın ıçınden, once bır gazete kesığı duşmuş- tu, 'Cumhurıyet'ten kesılmış, bır haber; son yıllarda sık sık okuduğumuz "...Konak, Osman Kıbar llköğretim Okulu'nda öğrenim goren çocuğunun 10 mılyon liralık ka- yıt borcu nedenıyle okuldan atıldığını savunan veli, yonetıciler hakkında Izmır Millı Eğıtim Mü- düriüğü'ne suç duyurusunda bulundu." "... Filiz Kor kayıt sırasında koruma derne- ğinin 25 miryon lira kayıt parası istediğini söy- leyerek, ısrariı girişimleri sonunda oğlu A.K.'nın kaydını para ödemeden yaptırdığını belirtti. Is- tenen parayı odemedıği için okulda surekli ta- ciz edılen oğlunun Mudur Mustafa Özden ta- rafindan okuldan atıldığını ıleri süren Kor, uy- gulamanın öğrenim ozgürlüğünü engelleme- ye yönelik olduğu gerekçesıyle, Millı Eğitim Müdürtüğu'ne suç duyurusunda bulundu" (Cum- hurtyet, 22 Aralık 1997) Zarfın ıçındekı mektup, (ısmi bende mahfuz) Iz- mir'lı bır avukat tarafindan, -televızyondakı bır soyleşım dolayısıyla- yazılmış, çocuğun -ve velı- sının,- 'oğrencı' değıl, artık 'muşterı' olduğunu soylemıştım ya, muhtevası bunu doğrulamakla kalmıyor; daha ılgınç bazı 'tespıtler' de ıçenyor. Bır goz atar mıyız? "...cumhuriyetle birdir yaşımız!.." I Tespıt / "...öğretmen artık bildiğimiz öğ- retmen değil bir nevi bezirgân. Işte bir ga- zete kesığı, sözkonusu okul tam evımızin kar- şısında; kayıt zamanı, yönetimin para ısteğıne ne cevap vereceği endişesini yüreklerinde ta- şryan velilerin giriş çıkışlannı seyreder dururuz: Bakanlık, yanmağızla 'istenmeyecek' dese de, bu adamlara 'kaideten' vız geliyon zaten veli, paranın sarfını kontrol edeceğine gore, tahsi- lâtın makbuz karşılığı olup olmaması da bir şey yazmıyor; gerçi, kayıt döneminde, bu ko- nudakı zorlamalar, zaman zaman, medıa'da da gumburduyor ama, hemen harekete geçmesi gerekenlen yemlıha uykusundan uyandırmak ne mümkün! Idari mercilerden söz etmiyorum, uykuda olan Cumhuriyet savcılan! Çünkü fiil, tipik irtikâp'! Yâni Memurin Muhakematı Ka- nunu 'korumasının' işlemediği suçlardan: he- men soruşturma açıp, delil toplayıp, fiıl sabıt- se aynen ve derhal tevkıf edip... bir ıkı yöneti- cı gazetelere düdük olsa, belki bu rezillık de bi- ter. Tabii, düzenin değil, Cumhuriyet'in savcı- sı lâzım! 2. Tespıt /"... geçtiğimiz 23 Kasım'da, sessiz protesto protestocusu öğretmenler, evimizin karşısındaki okul bahçesinde toplanarak bir- takım pankartları bize doğru sallayıp durdular, parasal ıstemli! Sokak, protestoculann parkye- ri olmuş, bir ellerinde arabalarının kontakt anahtarı, bir ellerinde cep telefonları: gösteri- leri bitince, son model otolara binip, çekip grt- tiler. Doğrusu çok acıdık, kışta kıyamette, Al- lahbufakirfukaranınyardımcısıolsundedık..." 3 Tespıt/"...sonra duşündum: Sadettın Kay- nak'ın çoğu şarkılannın sozyazan Ali Vecdi Bin- gol vardır; Çengelkoy İlkokulu'nda Resim/Eli- şi hocamızdı; Cumhuriyet'in 10. yıldönümü mü- sameresine, bir de manzume yazıp, bizi çıka- rıp, grup halinde okutmuştu: 'Cumhunyet ıle bırdıryaşımız' ' Bizım Vecdı bey, geçım zoriu- ğundan, veremden ölmuştur. Lisede, en azılı ta- lebenin bıle karşısında suklum püklum, keke- leyerek konuşabildiği, 'kimyacı' Necati bey (Uskumru) okul kantininde, pıyasadan bır ku- ruş daha eksiğıne satılan ekmeği koluna sıkış- tırarak, her akşam Haydarpaşa / Pendik treni- nin yolunu tutardı. Gâzi'nin ölümünde, en içli, en veciz konuşmayı da o yapmış: 'Ataturk ol- memış gıbı davranacak, oyle çalışacaksınız 1 ' de- yip, ağladığını görmeyelim diye, sınrftan çıkıp gitmişti..." 4 Tespıt / "...evet okul karşımızda; Cuma ve Pazartesi gunleri, mudur konuşuyor: Para ge- tınn, kurslara yazılın, kurs parasını en geç fl- lan güne kadar ödeyin. Kurs, kurs, kurs; san- ki bunlar, ders vermek için değil, kurs çığırt- kanlığı için bordroya alınmışlar..." 5 Tespıt / "...bir yakımmızın kızı Eskişehir Üniversitesi'nin geçen yılki mezunu. Trenle ge- lip geçtiğimiz yer ya, kıza sordum: 'Kampus şehrın ne tarafında?" Anlatamadım, açıklama gerekti: ' yanı şehrın doğu, batı, kuzey, guney taraflarından hangısıne duşuyor?' Guzel kız ne dese, beğenırstniz? - Ben oyle cıhet fılan bılmem!' (bir de gulucuk)! Hakikaten cihet kavramt yok; kızcağız, meğer Coğrafya'yı bıtirmiş imış! Biz ilkokulda cihet bilmezsek kıyamet kopardı..." İki büyük, kemalist 1 sorumluluk L/emalıst öğretmen ıkı buyuk sorumluluk taşır- l \ d ı Cumhurıyet'e karşı. çocuğu 'ınkılapçı' ye- tıştırebılmek sorumluluğu oğrencısıne karşı, yok- sul ulkenın ona odedığını -doğru eğıtim ve oğre- tım vererek- hak etme sorumluluğu1 Bu ıkı ağır so- rumluluk, oğretmene bır 'dokunulmazlık' kazandır- mıştı Öğretmenlığın gorduğu sevgı ve saygının temelınde bu vardır Haklıdır da1 Yıllar geçtikçe, öğretmen, ülkesine ve öğren- cisine sorumlu olmaktan çıktı; ülkesini ve öğ- rencisini, kendisine karşı sorumlu saytyon il be- ğenmiyor, ilçe beğenmiyor, maaş beğenmiyor, okul beğenmiyor, öğrenci beğenmiyor; bir fe- da-yı nefs süreci demek olan 'inkılap' mesle- ğini, 'iş'; öğrencisini, 'muşten' gibi gönmeye baş- ladı; oysa, bizden, aynı 'dokunulmazlığı' geçer- li saymamızı istiyor. Bu kadarı. bıraz fazla değıl mı? http:// www. pnzma.net. tr/ A İLHAN http://www.eda.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog