Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

2O MAVIS 1998 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 fU&î(Tfl stanbul Edırne Kocaelı Çanakkale zmır Manısa <\ydın Denızlı Y PB Y PB PB PB PB PB M 20 18 19 23 22 22 186 Stnop Y 14 Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas Y Y Y Y Y Y Y 12 19 16 17 17 18 16 Zonguldak Y 15 Antalya PB 22 Kars Adana Mersın Dryarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van HB Y Y Y Y Y Y Y 21 22 22 24 26 26 21 18 Y 18 Marmara ntn doğu su Karadenız, Iç A- nadolu DoguAkde- nız ıle Dogu ve Gu- neydogu Anadolu bolgelen sağanak ve yer yer gok gurultu- lu saganak yagışlı dıger yerier parçalı bulutlu geçecek Hava sıcakhğı bıraz daha azalacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Pans Bonn PB Y Y Y PB PB PB PB 14 17 24 26 23 23 26 24 Munıh PB 22 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y Y PB Y Y PB PB 23 21 25 21 22 19 28 22 PB 24 Şam Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y PB PB PB PB PB Y PB 21 30 6 23 24 24 25 20 Y 24 Parça. Suluttu Sıslı ^ Çok buMiu ı Yağmuriu Kariı Sulu kar Gok gurultulu GÜNCELcÜNEYT ARCAYIREK • Baştarafı 1. Sayfada Heykel Muzesı olarak kullanılan Ankara Halkevı bına- sında toplanmıştı Yurdun dort bır koşesınden gelen gobeklı, kalın en- selı drye tanımlanan delegeler ıktıdardan olmanın hâ- lâ şaşkınlığı ıçınde Koşk'u 14 Mayıs 1950'dekı demok- ratık seçımle terk eden sıyaset adamı olarak Ismet Irtönü dış dunyada on planda Ama, "ıçerde"? "Mıllı Şef donemı konuşuluyor Kurultayın ıkıncı gunuydu galıba Paşa'nın gazete- cılen ıkıncı kattakı bır salonda bekledığı haben geldı Önde "buyuklenmız" arkada "çomezler", duvardabu- yuk bır Tımur tablosu olan merdıvenlerı tırmandık Inonu, buyukçe bır salonda bır masanın kenanna yanm oturmuş bır ayağı boşlukta hafrf hafrf sallanı- yor Bızlen suzdu Karşısında yanm halka dızıldık Uç beş sozcukle kurultaya değındı ismet Paşa, kı- sa konuştu ve sonra gazetecılere "ne ıstedıklennı" so- rar oldu "Hıçi" Mıllı Şef'e ne sorabılırdık Aynlırken genel kanı, inonu'nun 1945 ıle 1950 ara- sında basının kendısıne ve CHP'ye karşı aleyhte tutu- munu unutamadığı, basına hâlâ olumsuz gozlerte bak- tığı noktasında toplanıyordu Öyle kı, Inonu'nun basınla "zorakı" konuşurken yu- zu asıktı, çızgılen donuktu ve sevecen değıldı Zaman geçtı Inonu'nun muhalefet yıllannda basınla "muhabbetı oyle gelıştı kı" gazetecısız yola çıkamaz oldu Asıl şaşırtıcı olay sonradan geJıştı O kurultayda Inonu'ye karşın Inonu'nun buyruk ve ısteklenne karşın, bır genç adam, adı Kasım Gülek genel sekreter seçıldı Oysa inonu, ya Şemsettın Günaltay'ı ya da Nihat Erim'ı ıstıyordu. Gel zaman git zaman Gobeklı, kalın enselı delegeler "geleceğe" teslım oldular Kurultay kapısında durup butun delegelenn elını sı- kan, kendı oy pusulasını dağrtan ve kursude "CHP'yı artık halkın partısıyapmak gereğını" savunan Kasım Gulek'ı yeğledıler Vatan Gazetesı'nın temsılcısı Sebahattin Sön- mez'ın "çomezı" olan ve o gunku Inonu'yu ızleyen ba- na gore, o kurultay CHP ıçın bır refoım kuruttayıydı Tepeden buyruklaria yonetılen "devlet partısı" CHP'yı, 1950'lerde hareketlen bırer fantezı kabul edı- len Kasım Gulek, buyuk olçude halka ındırmeyı başar- dı Çank gıydı, asa ıle yurudu, hapıshanelere duştu Her gun ulkenın bır yennde mıtıng duzenledı Seçım yrtırdı, yılmadı ve . Halkevındekı kurultaydan Inönu aynlırken hemen yanı başındaydım Yenı genel sekretennı çağırdı ara- baya, ama yuzu asıktı Sonucu beğenmemtştı Gun geldı Gulek'm onaylanmaz kımı hatalannı da kollayan CHP "kodamanlan", tabıı Inonu, Gulek'ı ge- nel sekreterlıkten mdırdıler Sonra CHP gıbı delegeler dedeğıştı Halktan ınsan- lar kurultaylara egemendıler artık Bır başkagenç adamın -Ecevit'ın- onderlığınde ino- nu gıbı bır sıyaset devını genel başkanlıktan uzaklaş- tırdılar Atatürk'un, Inonu'nun partısı şımdı Baykal ekıbının elınde Ekrandakı guleryuzlu Baykal, Partı Meclısı lıstesını "orgutun yapacağmı" soyluyor Orgut başkanlannın yonetıcı lıstelennı nasıl yaptık- lannı bılenlenn dudaklannda hafrf bır gulumseme be- lınyor Lıdenn zaten "bıriıkte çalışmayı ıstedığı" ısımler bel- hdır, bılınır, duyurulur üste son kez lıdenn "bılgısıne" sunulur Lıder hafifçe başını eğerek onaylar lısteyı ve Boylesı duzgun bır lıste yapanlan kutlar kutlar, kut- lar Her ınsanın yaşamı bır romansa, CHP'nınkı "buyuk bırroman" 1950 kurultayını ve benzeriennı nedense CHP artık yıneteyemıyor YOK'te sınav modeli • Baştarafı 1. Sayfada nıfta >an olgunluk sınavuu, ünıversiteye giriştede bir ye- tenek sınavinı ongören sıste- mı hedeflemekteyiz. Boy lece oğrencilenn uni\ ersiteye gır- mek ıçin dershaneye gitme- lerinegerekkalmavacakür." YOKun.Kasım 1997 de- kı "Türk Yükseköğretimi- nin Bugünkü DurumıT baş- lık.Iı raporunda da sına\ sa- yısının fiılen ıkıden uçe çı- kanlması, ortaoğretım başa- n puanı ağırlığınm arttınl- ması onenlıyordu Raporda şo>le denılıyor "Lisenin birind yüı sonun- da yapılacak sınav ile Ugili beceri, bilgü yetenek ve bi- tinç duzeylerine gore, ozei- likle lisans duzeyindeki yuk- sekögretim programlanna aday olmaya haar olan ve oluşturulan kitic tespit edü- melıdir. Lisenın ikinciyılı so- nunda ilk ikı yıhn. üçuncüyı- lın sonunda da tum vülann nıüfredaünı kapsa>an suıav- lar yapılmalı ve her uç sına- vın sonuçlan ile ortaogretım başan puanlan bellekte tu- tularak lisans duzeyindeki programlara yerleştirilme yapılmalıdırf Y OK bu öne- nsınde, ortaogretımde etk\n bır yonlendırme sıstemının getınlmesını onermıştı Trakya ve Erzurum sele teslim oldu Yurt Haberieri Servisi - Bulganstan'ın, baraj kapak- lannı açması nedenı> le Me- nç Nehn'ndekı suyun anı- den artması, Edırne'nın Ijzunkopru ılçesıne bağlı sı- nır ko> lennde bınlerce do- nümekılı alanı su altında bı- raktı Şıddetlı yağış, kar ve sel sulanndan Erzurum" un 50 köyundekı ekılı alan da zarar gordu Nfenç Nehn'nın yuksel- mesı sonucu Uzunkop- rü'rân Serem Rahmança, Akçadam Hasırcı \rnavut, Karayusuf ve Alıbeyköy'de 20 bm dekar ekılı alan su al- tında kaldı Çıftçıler, bır ay once Menç Nehn'ndekı su artw nedenıyle De\let Su tşleVnın taşkından koruma amacıyla vaptığı seddeler- de \er yer yıkılmalann ol- duğunu belırttıler Şıddetlı >ağı$, kar\e sel sulan Erzurum'da da zarara >olaçtı Erzurum Valısı Ah- met Kayhan. son bır avdır aralıklarla devam eden ya- ğışlardan. 50 koydekı ekılı alanlann zarar gorduğunu. zarar tespit çalışmalarının surduğunubıldırdı Kayhan. Acıl Destek Fonu'ndan ılk etapta 250 mılyar lıra yar- dım talebınde bulundukla- nnı soyledı Koy Hızmetlen II Müdu- ru Cahit Oruç da yaptığı açıklamada, yağışlar sonu- cu, 18 koyde kopru ve sanat yapılannın vıkıldığını, 10 koyde ıçme suyu şebekesı- nın 2 koyde goletm tahnp olduğunu, 20 koyde de yol- lann hasar gorduğunu bıl- dırdı Başkanhk isteyen DemîreFe destek yok • Cumhurbaşkanı Süleyman Demırerın. rejım tıkanıklığını gerekçe gostererek yenıden tartışmaya açtığı "'başkanlık sıstemı" önensıne, sıyası partılerden olumsuz yanıt geldı. Demırel, eleştinlere son olarak, "Demokrasıyı ışletemezsenız. geçen seneyı unutmaym, darbe tartışmalarmı O zaman bınlerı gelır oturur" yanıtını vermıştı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL son dönemde ısrarla tartışmaya açtığı **ba$- kanlık sistemi"" onerısme sıyasılerden destek bulamadı Cumhurbaşkanı De- mırel, sıstemın tıkandığına ılışkm eleş- tınlenne Başbakan Mesut Yümaz'ın da aralannda bulunduğu bazı sıyasılenn gosterdığı tepkıyı yanıtladı Demırel, ÇankayaKoşku nde gazetecılenn soru- lan uzennc "Tartışdacak nokta. bu is- tikrarsızlığa çare bulmak. Demokrasiyi işletemezseni/. geçen seneyı unutmaym. darbe tarbşmalanm. O /aman birileri gelir oturur, siz tartıştınız darbeyi, ben hep karşı çıkûm. Adamı siz seçeceksi- niz"dedı Cumhurbaşkanı. aktıfsıyase- te atılmak ıstedığıne ılışkın değerlendır- melere. "tşiniz giıcunuz oküzun altında buzağı aramak" yanıtını verdı Sıyası partılenn temsılcılen ıse Tur- kıye gıbı demokratık gelışımın tamam- lanmadığı toplumlarda sıstemın "dikta- törlök" doğurabıleceğını savundulav DYP ve DTP. halkın seçtığı cumhurbaş- kanına Meclıs"ı fesıh yetkısı veren "ya- n başkanlık" sıstemıne sıcak bakarken \N \P altyapısı hazırlanmadan ba$kan- lık sıstemıne geçış onensının "fantezT olarak kalacağını bıldırdı FP Grup Ba!}kan\ ekılı Salih Kapusuz. eskı Cumhurbaşkanı TurgutOzal ın.bu tartışmayı başlattığı zaman Demırel'ın. "Kral obnak istiyordu" dıye tepkı gos- terdığını anımsatarak "Şimdi, kendisi padişah mı olmak istiyor. Bir zamanlar sık sık 'Kendım ıçın bır şey ıstıyorsam namerdım" diyen DemireL, şimdi bu sö- zii söylemiyor. kendisi k~in bir şeyler is- tediğini açıkça «rtaya koyuyor" goruşu- nu sav undu ANAP Grup Başkanvekılı tğur Ak- söz, partı olarak bu konuyu tartışmadık- lannı belırtırken kışısel goruşunun ıse sıstem sorgulaması yenne parlamenter Mstemın daha ıyı ışletılmesının sağlan- ması yonunde olduğunu soyledı Parla- menter sıstemın Turkıye'yı 1920'lerden alıp bugune getırdığmt. Adnan Mende- res. Demırel'ın \P genel başkanlığı do- nemı ve Ozal donemınde parlamenter sıstemle buyük ışler başanldığını savu- nan Ak-ıoz. -AksaklıkrejimdedeğiLpar- lamento aritmetiğindcdir. \ani bir par- ti bu rejim ıçindetek başına iktidar olur- sa sonın çıkmıyor. O halde, rejimi tepe- den tırnağa değiştirmeye değil de paria- mentoda bır partinin çoğunluğunu sağ- layacaksecimsisteminegereksinımvar'' dedı Her ıkı rejımın de artılan eksılen olduğunu kaydeden Aksoz. sıyasılenn bılım adamlannın katılımıyla, başkanhk sıstemı ıle ılgılı ıyı bır araştırma yapıl- ması ve altyapının oluşturulmasını ıste- yerek, u Bu zihni hazırlık ve hukuki alt- yapı olmadan, başkanhk sisteminden bahsetmek bence sadece söylemde kalır, fanteziden ıbaret kalır" goruşunu dıle getırdı DYP Grup Başkanvekıh Saffet An- kan Beduk ıse partısının, cumhurbaşka- nının halk tarafından seçıldığı yan baş- kanhk sıstemını baştan ben savunduğu- nu. ancak bugunku koşullarda başkan- hk sıstemının buyuk sakıncalan olduğu- nu vurguladı Beduk başkanhk sıstemı- ne geçmek ıçın Turkıye'de demokrası- nın tam oturması gerektığını hukuk devletı anlayışının yerleştınlmesının ve dev letın her alanında "yeniden yapılan- manuı" sağlanmasının zorunlu olduğu- nu soyledı Beduk Demırel'ın geçmış- te bu sısteme karşı çıktığına da dıkkat çektı CHP Grup Başkanvekıh Önder Sav, partı olarak bu sısteme baştan ben kar- şı olduklannı belırtırken "\yncaCum- hurbaşkanrnın soyledikleri koklu bir anayasa değişikliğini gerektirtvor. Btdm anayasanuz, dev let yapunız, parlamen- ter sisteme göre. Orta onemde bir kanu- nu çıkaramıyonız ki böylesine kapsam- lı bir değjşiklik vapılabilsin" dedı DSP Grup Başkanvekıh Ali lhksoy Turkıye'nın başkanhk sıstemı tartışma- sına gereksınımı olmadığını vurgular- ken. sıstemı uygulayan \BD dışındakı ulkelerde demokratık bır yapılanma ol- madığını soyledı \BD"nın koklu bır demokrası anlayışı bulunduğunu. ora- dakı refah duzeyının Turkıye'dekının kat kat ustunde olduğunu anımsatan lhksoy "Bu aşamada başkanlık sistemi tarhşmasj ulkeye yarargetirmez. Önem- li olan çoğulculuğu sağlamak. Cumhur- başkanımu. yeni sistem arayişı v erine la- ik. denıokratik parlamenter rejimi kök- lu hak getirme konusunda katkı sağ- lamahdır" dıye konuştu Moskova'da S-300 pazarlığı HAKA.N AKSAV MOSKOVA - Rusya Sa- vunma Bakanlığı yetkılılen ılk kez. Rumlarla yapılan S- 300 füze anlaşmaMnm, ku- çuk de olsa 'iptali' seçeneğı- nı gundeme getırdıler Genelkurmav Başkanı Orgeneral tsmail Hakkı Ka- radayı'nın Moskova zıyare- tı dolay îsıyla ltar-Tass ve ln- terfax ajanslanna bılgı veren adlan açıklanmayan Rus Sa- vunma Bakanlığı yetkılılen, "iptalin tamamen olasılık dı- şı bulunmadığını" belırttıler Rusya. daha oncekı açık- lamalannda, S-300 len mut- laka teslım edecegını. ıptal ıçın tek koşulun lCıbns'ın as- kerden ve sılahtan anndınl- ması olduğunu behrtıyordu. Ancak bu kez konu Turkor- dusunun modernızasyonu çerçevesınde alınacak ya- bancı sılahlar konusu ıle bağiantılandırıldı Rusya, Turkıye nın sılah ıhalelen ıle yakından ılgılenıyor In- terfax'ın haberınde S-300 satış sozleşmesının ıptalı ıle ılgılı olarak, "Savunma Ba- kânJığı'nın belirttiğine göre Türkiye, Rusva'nın KA-50 \e KA-52 helikoptcrlcri. T- 80tanklaruel silahlan. MIG- 29veSL-27savaş uçaklan ile Ugileniyor. Bu konudaTurki- ye ile bağlanblan siyasi fak- torleretkiliyttr'denıldı Ha- berde daha sonra, savunma bakanhğından bır uzmanı- nm. "Tıirkiye ile askeri >e teknik işbirlığinın gelıştıril- mesı, Kibns'a S-300 fuze komplekslennin verilmesı sozleşmesinin feshedilmesıne bağh" dedığı kaydedıldı 1- tar-Tass'ın haberınde de "Sav unma Bakanlığı uz- manlanna göre Türk tarafi. Rusya ile askeri ve teknik alandaki temaslann S-300 anlaşmasının iptaline bağlı olduğunu bu ziyaretten önce de açıklamıştı ki iptaL tama- men olasılık dışı değil" yoru- mu yapıldı Karadayı, Rusya Savun- ma Bakanı tgor Sergeyev ve Genelkutmay Başkanı Ana- toliy Kvaşnin'le yaptığı go- ruşmelerde. Moskova'nın Kıbns Rum kesımıne S-300 füzelen satışından duydugu rahatsızlığı dıle getırdı Moskova'da temaslarını sürduren Genelkurmay Baş- kanı Ismaıl Hakkı Karada- vı'yadünRusvetkılılertara- fından VL\-52 Mhgator (Tırmah)hehkopterlen tanı- tıldı Jukov Ha\a Lssunde- kı gosteny ı ızlemeve Genel- kurmav Genel Plan Prensıp- ler Başkanı Korgeneral Vu- ral Avar v e Turk Sılahlı Kuv - vetlen Ataşesı Tuğamıral Erdal Bucak ıle gelen Orge- neral Karadayı ya burada. Fransızlann da katkısıy la ta- sarlanan helıkopterın ozel- lıklen hakkında bılgı venldı Uretıcı Kamov Fırmasının Genel Muduru Sergey Vlihı- yev, Tımsah olarak adlandı- nlan KA-52/Alhgator helı- koptennın Afganıstan'da edındıklerı deneyımlerı de dıkkate alarak 'çetecilere karşı kullanılmak" uzere ge- hştınldığını behrttı Denemelerı tamamlanan ve Rus Sılahlı Kuvvetle- n nınenvanterınealınanhe- hkoptenn 2 5 ton sılahla yuklenebıldığını \e 6 bın metreye kadar yukselebıldı- ğını anlatan Mıhıyev, Turkı- > e'den kisa bır sure once ge- len pılotların heltkoptere çok çabuk uyum sağladıklarını ve kısa surede başanyla kul- lanmaya başladıklannı kay- dettı Hehkoptenn, tam yuk- le 30 derece sıcaklıkta 2 bın metre yukseklıkte genı^ bır manevra kabılıyetıne sahıp bulunduğunu da behrten \1ı- hıjev, helıkopterın gece uçuş ve v uruş ozeilığı bulunduğu- nu da soyledı K.aradayı yavenlenbılgı- lere gore, bın anzalandığın- da dığer motoruy la uçabılen çıft pervanelı helıkopterın. tehhke durumunda pılotla- rın kendılennı dışanya at- masına ımkân tanıyan sıste- mı de bulunuyor Rusya"nm resmı sılah ıh- racat fırmasi Rosvoorıjenı- ye'nın Genel Mudur 'Sar- dımcısı Anatoli Aksenov un verdığı bılgıye gore de Rus ordusu ıçın yapılan KA-52 Mlıgator'ın Turk ordusu ıçın gehştınlecek KA-50-2 tıpını Turk Sılahlı Kuvvetle- n'ne tekht eden Rusya. bu amaçla açılacak ıhaleye de katılıvor Aksenov, 'K4-52' ve "KA-50-2' arasında bır tark olmayacağını ısım far- kının. Turk ordusuna teklıf edılen tıpın israıl ıle ortak > apım olmasmdan v e tarklı elektronık donanımından kavnaklandığını behrttı Ak- senov şunlan kaydettı "lsraillikr. elektronik do- nanunda, heükopterin elekt- ronik sistcmlerinin entegre- sinde çok ustunler ve Türki- ye'nin talep ettiği şekilde, \ ATO standartlanna uv gun elektronik sıstemlen helıkop- tere yerleştırebılecekler. Do- layısıvla ortava, KA-52 ka- dar güçlu.ancak NATO stan- dartlanna uvgun KV50-2 çıkacak. Hatta. İsraillilerin elektronikte çok iyi olmala- nndan dolav ı. Turk ordusu- na teklıf ettığimı/ helikopte- rin K\-52'den de ustun ola- cağını soyleyebüirim." Karadayı nın Moskavazı- varetı Rus basınında genış yankı buldu Rusva ıle Tur- kıye arasında asken ışbırlığı- nın gehşmekte olduğunu vurgulayan Russkıv Teleg- raf gazetesı. Kıbns Rum ke- sımıne S-300 füzelennın sa- tışının bu ışbırlığını etkıle- mekle bıriıkte kesıniıye uğ- ratmayacağı vorumunu yap- tı Gazete Turk-Rusılışkıle- nnın gehşmesının. Rusya açısından NATO ulkelenyle ıkılı ılışkıler yoluyla pakta yakınlaşma anlamında, Tur- kıye açısından ıse hem ucuz hem kalıteh sılah satıcısı hem de bolgede ıstıkrar açı- sından onem taşıyan btr partner olan kuzey komşu- suyla bağlan guçlendınnek adına yararlı olduğunu yaz- dı Ulkenın onde gelen ga- zetelerınden Nezavısımaya ıse, Rusya'nın Rumlara S- 300 füzelen vermekten vaz- geçmesınm, ıkı ulke arasm- dakı asken ılışkıler onunde- kı bütun engellen kaldıraca- ğı vorumunu yaptı Alman politikacılar Kıbrıs'ı tartıştı 'Rum kesimininAB 'ye kabuledümesihaîa olury GÜRAY ÖZ ESSEN - Turkıye Araştırmalar Merkezı tarafından oncekı gun Essen Halk Yukse- kokulu"nda duzenlenen "Bdliınmüş bir Kıbns Avrupa Birliği'ne uye olabilir 011" konulu toplantıda konuşan Alman bılım adamlan ve polıtıkacılan. sorunun banş- çıl yontemlerle çozulebılmesının temel şartının, Kıbns'takı ıkı toplumun statule- nnın eşıtlık ılkesıne gore yenıden gozden geçmlmesı gerektığını belırttıler Toplantıya katılan ana muhalefet partı- sı SPD'nın dış pohtıka çalışma grubu uz- manı Martin Weib, Yeşıller Partısı Kuzey Ren VVestfalya Eyalet Meclısı Mılletvekı- lı Siegfried Martsch ve Kıbns konusunda- kt araştırma ve yazılanyla tanınan Prof Heinz-Jurgen Axt, Rudolf Mauser ıle TAM uzmanlanndan MertErsiıı Kıbns so- rununun çozumune ılışkın gorûşlerını açıkladı Alman bılım adamlan ve polıtıkacılan, konuşmalannda Kıbns sorununatutarlı bır çozüm bulunmadan Rum kesımının, Kıb- ns Cumhunyetı adı altında AB uyelığtne kabul edılmesının hata olacağını bıldırdı- ler Rum keMmtnın tekbaşına AB uyesı ol- masının mumkun olduğunu, ancak bu du- rumda Kuzey Kıbns uzerflıdekı egemen- hk taleplennın \B tarafından benımsen- mesının mumkun olmayacağını vurgula- yan konuşmacılar. AB'nın Kuzey Kıbrıs ıle ılışkılennı gelıştırmesı gerektığını de dıle getırdıler Oteyandan ABD'nınBonnBüyukelçı- sı John Kornblum. Avrupa Bırlığf nın (AB)Turkıye'yı genışleme surecıne dahıl etmemekle stratejık bır hata yaptığını soy- ledı Berlın'de bır konferansta konuşma yapan Kornblum, AB'nın ABD'ye karşı kendı duzenını oluşturma çabası ıçınde ol- duğunu savundu ve "Bu şekilde hareket eden \B,Türkiye'yi,hanginedendenoldu- ğu bilinmez bir şekilde hı/la dışlarken, biz- leri de yalnız bırakmaktadır. Türkiye''nin AB dtşında bırakılması gerçekten bir so- rundur. Bu çözülmesi gerekir r dedı Bakanlar Kurulu, Basbakan Mesut Yılmaz başkanlığtnda toplandı Tüp geçiş projesine izin çıkb \NKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu. İstanbul tup geçış projesine başlanmastnı. Turkıye ıle KKTC arasındakı ulaşımın kolay laştı- nlmaM ıçm Taşucu Lımanı'nın rehabı- lıte edılmesını kararlaştınrken Kars- Tıflıs demıryolu ıçın Gurcıstan'a yar- dım edılmesı. Batum Havaalam'nın da onarılması benımsendı Danıştay karar- larını uygulamamakla suçlanan huku- met 2 valıyı eskı gorev yerlerıne atadı Bakanlar Kurulu, dun Basbakan Me- sut \ ılmaz başkanlığında toplandı Yak- laşık 1 5 saat suren toplantının ardından açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hu- kümet Sözcüsu Ahat Andican. kurul kararlannı şöyle açıkladı - Turkıye'nın Kafkasya \e Orta As- ya cumhurıyetlenne bağlantısı açısın- dan buyuk onem taşıyan Kars-Tıflıs de- mıryolunun Gurcıstan smırlan ıçınde kalan 32 kılometrehk bolumunun yapı- mı ıçın bu ulkeye destek sağlanacak - Gurcistan'ın Batum kentındebulu- nan, ancak bakımsızlık nedenıy le faalı- yet dışı kalan uluslararası nıtelıktekı ha- vaalanının Turkıye tarafından onarıl- ması konusunda ılke karan alındı - tstanbul tup geçış projesının ger- çekleştınlmesı ıçın ulusal ve uluslara- rası plattormda gereken goruşmelerı yapabılmesı ıçm Ulaştırma Bakanı Nec- detMenzir'e>etkı venldı Menzır An- kara-lstanbul ulaşımının hızlandınlma- sı ve mevcut demırvolu hattının ıslahı- na ılışkın onerılen alarak değerlendır- mesını de yapacak - KKTC ıle Turkıve arasındakı ula- şımın kolaylaştınlması amacıyla Mer- sıaTaşucu'ndakı lıman rehabıhte edı- lecek KKTC'nın su gereksınımının karşılanması ıçın balonla su taşınması projesı son aşamaya gelırken uzun va- delı olarak denız altmdan boru hattı do- şenmesı gundeme gelecek Toplantıda. Danıştay'ın eskı gorev >erlerıne donmesıne karar verdığı Er- han Tanju Bursa valılığı. Aydın Guçlu de Sıvas Valıhğı'ne atandı Tanjudan boşalan Gıresun Valıhğı'ne Burdur Va- lısı Süleyman Oğuz getırılırken gorev- den alınatı Sıvas Valısı Aslan Vıldınm merkeze çekıldı Andican, toplantıda tunzmle ılgılı gelışmelenn de ele alın- dığını kaydederek Turk turızmının da- ha ıv ı tanıtılabılmesı amacıyla daha faz- la kaynak aktanlmasının Yuksek Plan- lama Kurulu'nda goruşulmesının be- nımNendığını bıldırdı Boğazlardan ge- çışte can ve mal guvenlığının sağlanma- sma ılışkın çalı^malannda ele alındığı- nı kavdeden \ndıcan, bu konuda Turk tezının yoğun bır bıçımde destek gor- duğunu. Turkıye'nın temmuzda v apıla- cak toplantıva kadar radar ıhalesı v e dı- ğer altyapı çahşmalarını tamamlayaca- ğını bıldırdı 'Expo 98 Fuan' ıle ılgılı olarak Dev let Bakanı Burhan Kara'nın bılgı sunduğunu anlatan Andican. Tur- kıye'nın fuar ıçın 8 5 mılyon dolarhk bır odenek aynlmasını kararlaştırdığını be- hrtırken Kara nın tanıtım ıhalesını ya- kın bır arkadaşına verdığı ıddıalanna karşı savunma yaptığı oğrenıldı Andi- can. Aydın'dakı sel felaketınde zarar gören yurttaşlara yardım edıleceğını de bıldırdı Altındağ'dan suçlama DtYARB\KIR(Cumhuriy*t)-Şem- din Sakık'ın ıfadesının 70 sayfasında. Hızbullah orgutune eleman kazandır- dığı ıddıa edılen ve bu nedenle ışyen- nın bombalandığı ılen surulen Soz ga- zetesı sahıbı Mehmet Ali Altındağ. ba- sına sızdınlan ıfadelenn doğruluğun- dan kuşku duyduğunu sovledı Altındağ. "Buiddialarpaçavragazc- teler ve bu gazetelerde çalışan PKK ajanlan tarafından ortaya atılıyor. Hiz- bullahçı olduğumu belgeleyenleri odul- lendıririm" dedı Kendısıyle ılgılı ıddı- alan yanıtlamak uzere bır basıntoplan- tısı duzenleyen Mehmet Alı Altındağ, dev letın arşıvlennde kendısının Hızbul- lahçı olduğu yönünde hıçbır belgenın bulunmadığını one surdu Şemdın Sa- kık ın ıfadelerınde, Hızbullahçı oldu- ğu ıçın PKK tarafından cezalandınldı- ğına yer v enldığıne dıkkat çeken M- tındağ şunlan soyledı "O zaman PKK devletin gorevini vapıyor. Bu ifadenin Sakık'aaıtolupolmadığındankuşkulu- yum. Basınyoluv la hakkımdasoruştur- ma açümasına zemın oluşturuluyor." KÖŞEYt ÇEÇMEhL WORLDSAPART RICKY MARTİN VICTORIA (Spıce Gırls) HBft ÇARŞA/AIİA, 2UVJN BİH HAP7Aİ KftMON
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog