Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA 16 SPOR Hakkımı isterim' Hakan'dan yönetime sitem Spor Servısı-Galatasarav ın golcusu Ha- kan Şukur kendisiv le v apılan transfer goruş- melerının kamuovuna vansıtılmasina tepkı ->o»tererek -GaJatasaravlmm.GalatasaraVda kalmaktan nıemnunum Sahada fedakâriık vapam.lransfcrgoruşmelenndetaraftarıara- va sokarak bana ovun ovnamasınlar" dedı Bır radvo kanalına vaptıgı açıklamalarla transfer dedıkodulanna açıklık getıren Hakan Şukur Fenerbahçe vle 'bırebır'goruşmedığı- nı ancak menajen Erdınç Ateş'e bırçok >a- banu kulubun yanı sıra San-Lacıvertlılerden de teklıf geldıgmı açıklarken vazıian rakam- lann gerçeklen vanMtmadıŞını sovledı Lnlu golcu "kendıkulubumltnusjvaoturmadan hıç kımsevle temasa geçmem Galatasaravb- >ım, elbette duv gusallık agır basacak, ıçınjzde- kı sevgı agır basacak. Ancak otav çok vaokü. çızıldı Sovlemek ıstedıklerım hep çarpmkü. V önetımlt teke tek konusmııstuk. \ma bun- larduvuluvorsacevap hakkımızvar Fedakâr- bk vapsm drtorlarmış. Bızım fedakiriık vapa- cağunız versahadır Sahada \apbk.bırçok fut- bolcu arkadaşım şov k Transfer ucretıa\ n bır kavram O. aık> ıçınde konuşulur. Bo\ le şevier aıle arasında namustur Orada kaJır Ama gu- numuzde bovle değıl Başka \erde bunlan duvmak u/ucu Gıtmek ıstenmorum demcm vankş anlaştlmasın Naşanan bır şevı devam et- ürmek elbette guzel Ama onlar farkh şe\ler \apmak ıstıvorlar.cftnuvorlar Taraftarla ara- mıza gınp sev gımı ıstısmar etmesınler* dedı t Bir tutmasınlar' Kendısıne onerılen rakamlan gunumüz transfer pı\asa>-ında 3 ^ maç ovnavıp kenar da oturan isimlenn aldıgını da v urgulayan Ha kan Turknedekırumkulupleresavgıduvdu- gunu da behrttı \e "Fener. Beşıktaş,Trabzon İüsjca her takıma savgı duv u\onım, heps de bu\uktur Şımdı \annı (bugun) beklıvonım E\et du\gusalım. anlaşamadığım takdırde de oturunım ParavaıhüYacımvok.Kendımıkar- şılavacağımparamvar Turkıve'nınvozlaşmış ortamında 5 maç m navıp btzımk- a\Tiı kefeve konan tutbolcularla a\nı paravı almaktan sı- kıntr\ ı dde geünvorum Emın okunlar kı ben burada olmakun mutluvum Şartlan venne getırsınler Kamuo\ıına gerçek vedoğruvu Ha- kan masava oturdugunda gosterecek. Bu şart- larda ınucadek taecı,>ım E\et goUen attım, ama arkadaşlanm benden fazla mucadele et- tı. Onlara da hakları venlmeu" dedı G. Saray Yönetiminde gergin günler ARIFKIZILV'VLIN Galatasarav da transfer ncdenıv le vaşa nan vonetım knzı dcvam edı\or Hakan Şükur \e Tugav ın transtennde Alı Dü- rust. Ergun Gursov \e Osman Hattat ara- sındakı kopukluk Hakan l nsal'ın nıkah torenınde de hıssedıldı Gursov \e Hattat ıkılısı Durust le van vana gelmeme\e ozen gobterdı Sportıf Işlerden Sorumlu Asbaş kan Ergun Gursov un gelışmeler uzenne ıstıfa kararı aldıgı ancak bu karann hem vonetım ıçındeki hem de camıanın onde gelen ısımlen taratından engellendıaı og renıldı Gurso\ un H ikan L nsal ın nıkah torenınde sakın çevresıne "Once ıstıfa edecektım Ancak seçımle ışbaşına gel- dım İstıfa etmoorum" dedığı \urgulan dı Başkan Faruk Suren le arasi açilan Ergun Gursov avonetım kurulu ıçınde 4 uve de>tek \envor Hakan*la gizli görüşme Galatd'ıarav vonetıınındekı çatlak de \am ederken başkan Faruk Suren \e Alı. Durust le ters du^en ıkı \onctiLi Ergun Gurso\ la Osman Hattat dun Hakan $u- kur le gızlı bırgoru^me \apnlar Etıler Es Cafede Hakan la goru^en Gurso\-Hattat ıkıliM ** Senın bırçok kışıden daha fazla Gafatasaravlı oldugunu bılı\oruz Per- şembe gunku (\ann) >onetım kurulu toplantısında sana onenlen rakamın art- tırılması ıçın ugraşacağız" dedıler Bu arada \anvporlu Sınan ın hem Gala tjsarav hem de Trabzon la proiokol ımza- lamas butraıiNtcnn simdılık askı\aalm- masına neden oldu Ümitler, Fas'la yenişemedi Türkive: 3-Fas: 3 Stat KanıılOcak Hakemler \leim kandemır (5) 4Iı Mete (V \aılSanltV Türknelmıt \iehmeU4) Engın (4)<Em- rah4) Erhant4j ilparslan 16) Erkan (4) Banşt-i) EmreC)tErn\an4) llker(6) V- hat <6)l\hratfir ') ihmel (4)f )ıımıs 1) Stıduı (4) (Düa\er4) Faslmıt Luuıejfb) Bourm (4) ıKalenm •îy TeımınuC) Khamma(t) Safrı (4) Elb tazt (4) khaıboulh (6ı /ElıJntsı (4) Ram zı (4ı 7emuah (l)(Elmubarkı 3) Sektınııı (4) Saad (6) Goller- Dk ^? Erhan (pen )dk W Fmıe dk 60 Elıdnssı dk "> H4 Elmoubarkı dk 81 Alpaslan Kırmızı kart khamma G\I\NTEP(Cumhurı\et)-Lluslarara sı Ataturk kupası Lmıt Mıllı TakımlarTur- nuvası nın ılk maçında Lmıt Mıllı Futbol Takımımız Fas ıle 3 1 berabere kaldı Dıger maçta ı>e Kamerun Belvika M 2 1 vendı Sampiyonlar Ligi Juventus-R. Madrid SporSemsı- A\rupa nın en buvuk kupa 5i buakvjm21 4^ leJuventus laRealMad rd arasmda ovnanaı-akŞampıvonlarLıgıfı nalıvlesahıbınıbulusor İnterstardannc' len \a>ımlanacakkarşılaimaHollanda nınbaş kentı Amsterdam ın unlıı -\rena Stadı nda ovnanacak Tofaş, Fenerbahçe'nin yıldızma göz dikti İl»ralıiııı*o açık çekLENENTMCELMVN Fenerbahçe'nın skorero>uncu<>u İbrahım. Tofaş \olunda. tan F Bahçe nın genç rorvetı İbrahım Kutlua^'aaçık çek Fenerbahçe nın 2 mıkon dolar bonsems Ib- rahım ın de 1 mılvon dolar transfer ücretı ıstedı- g\ behrtılı>or Ancak tıvatınınartmaması ıçınbu harekatı gızlı surduren Tota? ın en ust dözev vo- netıcılennden bınsının İbra hım ı alabıimek ıçın her turlu tedakarlığa hazır olduklan ve rakam ne olursa olsun \erebile ceklennı belırtmesi transferın gerçekleşme şansını arttmvor \ onetı<.ılerTofa> ın arkasm- da Italva dakı Fıat fırmasının ol- dugunu \e Avrupa kupalarında atılım \apabilmek ıçın çok bu vuk destek aldıklannı sov lu>or- lar Italva nınenzengmışadamı Gıannı Agndlı'nın şahıbı oldu- gıı Fıat ın Ju\entus tutbol takı- mı oldugunu aneak hıçbır bas ketbol takımının olmamasının maddı \e manevı destek d<,isin- dan olumlu gelı^meler sa^attıgını belırtıvorlar Bu transfer ıçın Tofa^ ın baglı bulundugu koç Holdıng vonetım kurulu üvesı \e F Bahçe 190^ Derneğı kurucu uveM Mustafa Koç'un aracilık et tığı ogrenıldı Transter teklıtıvle katası karı^an hasta dere cede F Bahçelı olan İbrahım ıse kararsızlık ıçen- sınde Bugunlere gelmesınde her >ev ı F Bahçe'ye • Yonetıcıler Tofaş'ın arkasında îtalya'dakı Fıat'ın patronu Agneilı 'nin oldugunu ve Avrupa kupalannda atılım yapabılmek ıçin çok büyuk destek aldıklannı söyluyorlar. borçluoldugunasoyleven İbrahım vuksek trans- fer rakamı karşısında takımının santınalovnadı- aı şugunlerdesusarken NBAde vazkampınaka- tılarak kendını denemevı duşunuvor \ncak F Bahçe nın Tota* ın çıktığı rakamlara çıkma- sının ımkansız oldugunun bılıncmde Fenerbahçe cephesınde ıse sessız bekle% ış \ar Basketbolu sevdığı bılınen ve her maça erken sa- arte gelerek eskı ba^kana gore şov vapmaktankaçınan AaazVü- dınm'ın basketbolşubesıneajı- racağı para merakla beklenıvor F Bahçelı vonetıcılerlbrahım ın kafasının transferle dolu olma sindan rahatsızlar Fenerbahçe lıler tbrahıtn ı kadroda tutmak ıstedıklennı ancak astronomık rakamlara çıkmalarının mum- kunolmadığınıbelırtırken\ ıldı rım dan gelecek haberdoğrultu- sunda da acık kapı bırakmav ı ıh- mal etmıvorlar Gelecek \aat eden guard Ser- kan'ı Tuborjdan alan Tota^ Mark Jackson'ı da kadrosunda tutmava karar verdı Bu arada Turk statusunde ovnamav a hazırlanan Steve Rogersve Samır \\dıç 11e daha da guçlenen Tofa$ ın FIBAnın A\rupa Bırlıgı ve Avrupa Ekonomık Toplulugu na uve olmavan ulkelere de serbest dolaşım hakkı tanıması uzenne Avru pa kupalarında ovnatmak ıçın Hırvat \e Rus o>uncularla ılgılendığı belırtılıvor F. Bahçe, transfer sezonunun yıldızı için trilyonlan gözden çıkardı; Trabzon beklemede AİMİıdlaJı için geriye sayım HILMITIRK\V Fenerbahçe Trabzonsporlu Vbdullah ıçın gcnve savma vabasjadı Bordo \1a\ılıku luple sozleijmeM Nona eren ^ vıîdız futboku ıçın her turlu maddı fedakarlıgı gose ıhn Sarı Laci vertlı vonetıtiler cumagunu \bdullah la Trabzonspor Transfer KomıteM arasındd gerçekleşecek goru$mc ^onrası harckete geçecek ve unlu tutbokınu renklenne bağîavacak Abdullah susu\or E>ı veçocuguılebırlıktt Ktanbul age len vt. oncekı gun Trabzonspor Ba^kanı Mehmet Alı \ ılmaz'la goru^en Abdullah transfer olavına cuma gunune kadar ara verdıgını sovledı Cumhunvet muhabın nınsorulannı vanıtla^an \bdt)llah $uana kadar hiı,bır kuluple "para" kon^unda herhangı bır goru^me vapmadıgını ve cu magunu'\ ılmaz labıraravaaeldıktenson ra futbol va^antısının akı^ına von verece gını v urguladı Abdullah gazetelerde \cr alan "1 \ıl ıçın21^mıhangerıçe>ırdr.~l tnrvonıs- tedı" >tklındekı haberlerın dt gerteklerı vansitmadıgını belırterek ^ovle konusru "Şuan İstanbul'davıın Başkanımız Meh- met Alı\ ılmaz'laoncekıgun(pazartesıgu- nu)bır 10-I2dakıkalıkgoruşmeınoldu A- ma ne transfer nt de para konuşruk. Bcn- den cuma gunune kadar beklememı \e açıklama vapmanıamı ıstedı >urtdışından kulube resmı teklıfkr geldıgmı (Ingıltere- \lmama)veulkedışındakıunlukulupler- den bınndcovnamama sıcak baktıgını so\- ledL L Ike ıçınde ı$e Trabzonspor'da o\na- mamı ıstıvor Herhalde konuvu vonetım kurulu ıle ğoruşecek. Şu an ben de cuma- vıbeklnor\e$usu\onım Cuma gunü on- larbana tcklıflennı «övkvecek. Bugunc ka- dar gazetelerde vazılanlar dogru değıl Trabzon bana bu donem ıçın para konu- sunda herhangı bır onen getırmedı Her- hangı bır rakam ve reddedılmesı söt konu- su değıl Zalen transfenn zamanı da dcğıl- dL Fenerbahçe benı takas volu ıle almak ıs- tı\ormu) doortar Bu da doğru değıl. Ben de şu veva bu dıve bır açıklama vapmak rs- temıvonım " Yılmaz tepkiden korkuvor Fenerbahçe nınrransterliite^ındekı Ab- dullah ınTrabzonspordanavnlmaolasılı ğı en çok kulup ba^kanı Mebmet Alı \ ıl maz ı endıjelendırdı Abdulhh tan cuma gununekadarsureı>te\en\ ılmaz ın "\b- duüah gıtsın mu kalsın mı " dıverek vone tımde ovlama vapacagı ve bu karara gore unlu ovuncuva bır tıvat onereı.eğı belır tıldı Ancak Fenerbahçe nın 4mıl\on do laronerdığı Abdullah ınen ıvıolasılıkla ^ mıNon dolar ıstevecegı de ogrenıldı Trabzonspor un gelecek hafta bonser vısbedellennı Futbol Federasvonu nabıl dıreceğı tanhı beklcven Fenerbahçe ise bu rranstere tahmınt.n 14 mılvon dolar avır dı Trateonspor un 10 mılvon dolar bon ^enı^ ucretı ıstesecegını he->apldvan F Bahçe \bdullah a rrabzonspor urrve- recegı tdhmını ucrctın ıkı kdtını vcrmevı hedeflıvor Fenerbahçe'ye kotü haber Zaccheroni AC Milan'da MİLA\O(tumhurrvef)- Fenerbah- çe nın teknık dırektor ddavlan arasında ver alan Ldınese teknık dırektoru Zacc- heroni. AC Mılan la anlaştı Sarı l,aa- vertlılenn gundemındekı bır dıger çalı:? tırıcı Fab» Capello ıse Mılan da va>adı gı du^ kınklıgı nedenı\le I yıl herhangı bır takımda gorev afmavı duşunmedığını sovledı \zız\ıldınm bugelı^mekarşı binda Italvan Scala \c Alman Schafer e voneldı Bu arada V ıldınm ın =\mster- damda Portoda top ovnavan Narden le temaslannı surdurdugu ve Porto kulubu ba^kanından re^men ^tedığı oğrenıldı Beşıktaş Kulubu'ndckı Avhan"ın ım/a torenını gazetecı ordusıı takıpettı ( Fotograt GÜKNtEN ALAKUŞ) Dün sözleşme imzalayan genç futbolcu 1.6 trilyona mal oldu Ayhan resmen Beşiktaşlı \SE\AOZKAN mıBnKk Gazıantepsporlu A>han re* I f t l men Beşıktaş ta Sıvah Be I a r % azlılardunsozle*meımzala • dıklan futbolcu ıçın Gazıan- tep^por a 4 mılvon 2*0 bın dolar bonscrvı^ bedelı Avhan a da 2 vıl ıçın 2 mılvon dolarodevecekler Beşıktaş lı vonetıcılenn Avhan ın »ozleşmeM on ce^ı Mehmet ıle goruşup takım hakkında bilmalmalan i\e "BeşıktaşRecep"ıgozden • \ onetıcılenn, Ayhan'ın sozleşmesı oncesı Mehmet'Ie goruşup takım hakkında bılgı ıstemesı 'Recep gozden çıkarıldı" şeklınde vorumiandı çıkardL takımın \enı kaptanı Mehmet1 * şeklınde vorumiandı Hem Beşıktaş vandaşlan hemyonetı cılerhem de Beşıktaş ı ızlemeklegorevlı gazetecı ordusu hareketlı bır gun vaşadı l^MaMsAtaturk'uAnmaGençUkvtSporBavramrnadenkgelenv'eMıs Suttarafindangelenekselolarakdüzenlenen 4 htanbul llkoğretım Okul- lararası Basketbol Bınncdığı'nde, Ozel Selım Pars llkoğretım Okulu şampıvon oldu 24 okulun katıldığı ve bır hafta suren eleme maçlan sonunda \\ rupa vakası bınncısı Ozel Selım Pars İlkognenm Okulu. Asva vakası bınncısı Gvel Doğuş İlkoğretım ()kulu"nu 54-^8 gibı farkh bır skorta \enerek Mıs Sut Kupası'nıaldı Fınalmaçmın 19MavısAtaturk"u Anma Gençlık ve Spor Bavramı vla avnı gun vapılması nedenıvle Av han Şahenk Spor Salonu'nda av nca bır şolen dıı/cnlendı Sunuculuğunu Mehmet Alı Erbıl'ın vap- rıgı maç oncesı gostende Los Pıços akmbatlan. çocuklara unutulma/ anlar vaşarhlar Fınal maçından sonra sahneve çıkan ve ço- cuklann gonlunde taht kuran Banş Mançoıse çocuklarla sohbetedıpşarkılanvla eğlendırdı fKEREM KAÇARLAR) Akaretlerdekı kulup bınası onunde bek leşen vanda^ grubu genç Avhan ın kulu be gelmesı ıle coşru Avhan kargaşanın ıçınde vonetıcılenn vanına çıktı ardından gazetecıler davet edıldı ve kargaşa başla dı Gazetecı ordusu oldukça buvuk salo- na sıemakta guçluk çekınce tartışmalar ı tış kakışlar başladı Tartışmalar kavgava dönuşunce de başkan Sulevman Seba uvard: "'Kendıaranızdanezaman uvum sağlavacaksuıız''*'Soru havada kaldı Ar dından Avhan ımzavı attı Beşiktaşlı ol- maktanduvdugumutlulugu onunıanlat- tı \e bır ımza torenı daha tamamlandı Ancak dun Beşıktaş Kulubu nde vaşa- nan bır başka gelışme dıkkatlenn o nok- tava vogunlaşmasına neden oldu Bu nokta da Mehmet tı Yonetıcıler "Meh- met fle pazaıiık vapacağız" dedıler an- cak Mehmet dişan çıktıgında bunun bır transfer goruşmesı va da pazarlıgı olma- dığı anlaşildı "\onenciler benden bdgı aldı. takım hakkında konuştuk" dedı Mehmet \e pazarlıgın cumartesı gunü baş!a\acaarnı sovledı Bu ,zeiışmenın ar- dından da "\ onetım Toshack ın ıstemedi- ğı Recep'ı gozden çıkardı. bu nedenle de takım hakkında btlgnı gelecek sezon sa- hava kaptan olarak cıkacak Mthmet'ten alıvor" vorumu vapıldı Mirkoviç atağı Bu arada başkan Sulevman Seba vo- netıcıler Affan Keçecı ve Recep Vaz|c> dun ak^am Izmıt e gıderek kocaelıspor Başkanı Sefa Sırmen le Mirkoviç ın rransferı ıçın masava oturdu Sefa Sırmen goruşme sonrası v aptıgı aç ıklamada "Be- şıktaş, Mırkm uç'ı takas voluv la ıstedı Ancak takasa sıcak bakmıvoruz Eğer Beşıktaş bedelını verırse, bu futbolcu- vu verırtz Kendılerınden bır hafta so- nuna kadar vanıt beklıvoruz" dedı NEYMİŞ ABDULKADIR YLCELMAN Toplumsal Sıkıntı Transfer geldı ama bır geldı kı sormayın Ya futbol- cular haddını bılmıyor ya da yonetıcılenn gozu don muş Aslında kımsede para yok Sadece geçen yıl şampıyonlugu kaybeden Fenerbahçe ıle gıderek pa- rasal guç olan Uzanlar Istanbulspor a buyuk yatınm yapar derken bır de bakıyoruz kı Balıç ıle bırlıkte transfer pazarı adeta çılgınlan oynuyor Kapıyı çalan trılyondansozedıyor Olacakşeymı demeyın olu- yorışte Butunolanbıtenıtumturkıyeızlıyor 'Benım canım Turkıyem meger ne zengınmış de habenmız yokmuş Pekı bu ışın sonu nereye varacak? Aslında Genç- lık ve Spor Yasası dıye bır yasa var yururlukte olan Kuluplenn hâlâ Dernekler Yasas kapsamı ıçınde ol- duğubırgerçek Fakat Dernekler Yasası nıbılen oku- yan, anlayan ve uygulayan nerde7 Hanı kuluplerı de- netlemekle yukumlu olan genel mudurluk'' Hanı Baş- bakanlık mufettışlerı'' Yasa masa olmuş Hıç olmaz- sa Spor Kuluplen Yasası Meclıs ten çıksa da bu hok- kabazlık brtse Transfer çıldırmış dıyoruz Oysa bu ulkenın ınsan- ları 5 bın lıra ucuz dıye Halk Ekmek'ın kapısında kuy- ruğa gınyor Oysa bu ulkenın sağlık hızmetlenne ayır- dığı butçe nufus ve gelır oranına vurulursa Mozam- bık Lıberya BurundıgıbıpekçokAfrıkaveUzakdo- ğu ulkesının ayırdığı butçelerden de az Bır Balıç e venlen bır Hasan Şaş'a venlen bırAy- han'a venlen trılyonlar bu ulkenın pek çok eksığı olan sağlık ve eğrtım gıbı hızmetlenne ılaç gıbı gelır Ama ışsız guçsuz ya da belkı akşam evıne gıderken yıye- cek goturemeyen bır kışı dahı soruyor "Bugun Fe- nerbahçe kımı aldı7 ya da Beşıktaş neden hâlâ transfer yapmıyor? Galatasaray savunması delık deşık hıçsavunmaadamıalmayacaklarmı? Demek kı hastalık sadece mılyarlan bıle begenmeyen futbol- cular ıle tnlyonlan adeta sokağa atan yonetıcılerde de- ğıl Bu sorumsuzluk hastalığı toplumun tum kesımle- rıne yayılmış Gençlerımız bıle marka peşınde Ney- mış pantolonun kıçında bılmem ne cın yazacakmış Parası olan halı vaktı yerınde olan alır elbette Ama ayağında pantolonu olmayanlann marka hastalığına ne buyrulur Bu futbol sevgısı falan değıl Bu dupeduz toplu- ma bomba koymak gıbı bır şey Bır yanda mılyonla- rın sefaletı obur yanda trılyonlar Ama devlet bıle her hafta Toto dan Loto dan ve de sayısaldan bırkaç kı- şıyı mılyarder yapıyorsa bu ulkenın ınsanlan her haf- ta hayal kurmaktan kurtulamayacaktır Elbette bu toplum bugunlere pat dıye gelmedı 1950 lı yıllardan sonra dış kaynaklardan pompalanan Turkıye ozellıkle de polıtıkacılann oy avcılığına soyu- narak sporu kullanması ıle yozlaştı yozlaştı ve sonun- da bugunku duzen kuruldu Sankı bu ulkenın başka hıçbır sorunu yokmuş gıbı bır aklıevvel 'kume duş- me kaldınlsın dıye yuce Meclıs'e onerge vermeye kalkıyor Adamın nıyetı futbol yolu ıle ınsanlann duy gulannı somurmek O adam ışte bugunku duzenın adamı Ne var kı yıne de sagduyulu ınsanlarımızın tepkılerı buyuk oldu Deveye boynun eğrı' demışler gulmuş "Nerem doğru kı Develer gıbı her tarafımız eğn buğru de- ve kuşu gıbıyız başımız kumda dunyayı gormuyoruz çaylak gıbıyız bırbınmızın gozunu oymak ıçın fırsat kolluyoruz bukalemun gıbıyız renkten renge gırebı- Nasıl oldu da toplumun bır kesımı duyarsız, so- rumsuz lakayt yoz ve şımank bır kesımı de saldır- gan provokator ve canavar ruhlu oldu' Sahı bız neyız"? Psıkologlar bızı hangı sınıfa alırlar^ Toplumu 'bol ve yonet anlayışı ıle belırsız bır yerle- re goturmek ısteyenlere karşı bu ulkenın aydınları şapkalarını onlenne koyup denn denn duşunmek zo- rundadırlar Bır yanda asgarı ucretle surungen gıbı yaşamaya çalışan mılyonlar bır yanda hesapsız tnlyonlar top- lumsal patlamanın sınyallerıdır Ankara ve Istan- bul dakı ışçı yuruyuşlen ve sloganlar bırtakım yeriere mesaı vermektedır Bunlar dıkkatle gozlenmelıdır Cünün icinden • Istanbulspor dıs transfer çalışmalannı tum hızıvla^urdu ruvor San-Sıvahlı ekıp Fransa nın Nantes takımının kaptanı Mıchel Fern ıleprensıpteanlaşma>avardı 28vaşındakıdefans ovuncusu Fern nın onumuzdekı gunlerde Istanbul a gelerek ımza ataıam belımldı I Trabzonsporvonetımı ıç transferde sozleşmelen sonaeren Ogun Tolunav veOkan ıle goruşmelere başladı \ onetım bu fiitbolculdrla bugun bırgoruşme daha vapacak Bu arada Schal ke 04 kulubu vonetıcılen Hamı nın transfer ıçın vann Trab- zon a gelecek • Belanıs Cumhunvetı nın başkentı Mınsk te devam eden ^2 Avrupa Buvukler Boks Şampıvonası nda rınge çıkan T l kılo boksorumuz Ercument Aslan Lkravnalı rakıbı Oleg Ku dınov u venerek çevrek finale çıktı I Sofva'da devam eden Dunva Gençler Halter Şampıvona- sı nda69kılodaVaMn Arslan koparmada 140 silkmede I6"7 5 olmak uzere toplam 30" * kılov la uçuncu olarak bronz kazan- dı Arslan 1 ^0 gram tarkla gumuş madalvavı Ermenı rakıbıne kaptırdı Bavaniar ^^ kıfoda Çınlı Guo Huıbmg koparmada 92 ^ kılo kaldırarak dunva rekoru kırdı • 19 MavısYan Maratonu'nu erkeklerde Gazı Aşıkoglu ba vanlardaıseMehtapSızmazkazandı 21 kılometrelıkvan ma- ratonaçeşıtlı 11lerden 69erkek ve2 bavan katıldı Erkeklerfer dı sıralamada Gazı Aşıkogla 1 04 41 ılebınncı FatıhÇımtı- mar ıkıncı Alı Havdar Kandemır de uçuncu oldu Bavaniar da ıse Mehtap Sızmaz 1 19 ^6 lık derecesıvle derecesıvle bı- nncı olurken Bakıve Durak 1 34 ^^ le ıkıncı oldu Takım sı- ralamasında ıse Istanbul Beledıvesı bırıncı oldu I 1 luslararası Motocross \estel Ataturk Kupası nın ılk gu- nunde ispanvol \e Italvan pılotlann zatenvle sonuçlandı I Bavanlar Bahar Kupası maçında Bavan Voleybol Mıllı Takımı Danımarka vı * U venerek çevrek finale vukseldı TVde Spor TRT 1 19 00 Avrupa Boks Şampı>onası 21 4^ İnterstar Juventus Real Vladnd (Fınal maçı) FİKRET DAĞLIOĞLU l.KOŞl F Kızîldelı(3) P Tesaduf(4) PP Başakbev(2) S Alışbev (1) 2. KOŞL F Babacan2(3) P Nurseda(6) PP Çımen 1 (!) S Kızkalesı(->) 3 KOŞl F Asılbev(2) P Babavıldız (3) PP Şukrubev (61 S Agakılıç(l) 4 KOŞL F Gol V1avoreM3) P Vıvıana(4) PP Anf(2) 5 Cos^et (9) 5.KOŞL:F \ııcehan(4) P Cansucan(3) PP Nurtaç(*) S Goktug(6) 6.KOŞL F SamLand(ll) P GrandChıld(12) PP Ba- bo(2) S Cherokee(3) SS Bambıcan|6) 7 KOŞL F Kanıkar(13) P TaşkrnTı PP TvvıstOfFa- ıth(19) S Kırmızı Manto(14) Gûnün Ikılısı S Koşu 3 4 Tabela Bahıs II 12 2 3 6 4 3 L T I 2-3 6-1 L I 3 4-2 9-10 G 4 4 \ Y 11-12 2-3 6-9-8 A 13
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog