Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 15 Özal'ın eli Yurtdışından yazan Hatıce Gülok, "Bazı olaylan gerekli şekilde takip edemiyoruz" diyor ve Turgırt Özal'ın mezarına Bayındırlık Bakanlığı butçesınden yaptırılan anıtın parasıntn ANAP tarafından ödenip ödenmediğini soruyor. Başbakan Mesut Yılmaz, parayı ANAP'ın ödeyeceğini açıklamıştı ama bu açıklama aynen Susurluk mertlığine benzedi. Özal'ın da varislerinin de eli milletin cebinde duruyor! Gezinti Istemihan Talay'ın ısteğı ûzerıne Dışişleri Bakanlığı'ndan Kültür Bakanlığı'na geçen ve yine Istemihan Talay'ın sayesınde emeklıliğinı istemek zorunda kalan müsteşar • 0] yardımcısı Dr. ^ Hüner Tuncer merak ediyor: "Geçen ay UNESCO'nun bir toplantısında 10 dakika konuşmak için yanma müsteşar Tekın Aybaş'ı da olarak Stockholm'e giden Sayın Bakan'ın isveç'te geçirdîğı beş gün boyunca yaptığı temasları öğrenebilir mısıniz?" Elektrorak posla: Den1z.Som@raksnet.c0m Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - İrticayla mucadele tasanları sahıpsiz kalmış., "Demek kı irticayı sahiplenen var!" l akıflar Genel Mudurluğu ıçın çok ozel bır yasa değışıklığı yapılmış ve hukukçulara gö- re hukukun ustunluğu ayaklar altına al/rt- ı 1 mıştı Kıraların duşuk olduğu gerekçesıy- le vakıf kıracılarının sozleşmesı 27 Nısan'da bıtıyor sayılmış ve yenı kıra bedellerının saptanması kayıt- sız koşulsuz Vakıflar Genel Mudurluğu'ne bırakılmış- tı Kıracılar, ıstenen kırayı odememe durumunda başka bır teblıgata gerek kalmadan bır ay ıçınde ka- pı onune konulabılecektı Bu arada yenı kıralar be- iırlendığınde "uçuncu şahıslar"a da daha yuksek onerıyle geldıklerınde eskı kıracılan kapı onune koy- ma olanağı yaratılmıştı Eskı kıracıların yenı kırayı ka- bul etmedıklen an mahkemeye gıtme hakları etle- rınden alınmıştı Eskı kıracılar, mahkemeye başvu- rabılmek ıçın once Vakıflar Genel Mudurluğu'nun ıs- tedığı parayı odemek durumunda bırakılmıştı Demokrası kahramanı Anasol-D hukumetınm ge- tırdığı bu yenı duzen, aynen 12 Eylul gunlerını andı- Mısır Çarşısınyordu, kı aynı yontem ılk kez o donem uygulanmış- tı, ıkıncısı Mesut Yılmaz'a nasıp oldu1 Ama Mesut Yılmaz Hukumetı'ne hukuku çığne- menın daha fazlası da nasıp oldu Mısır Çarşısı'ndakı yuzlerce kıracıya Vakıflar yenı kıraları bıldırdı Dukkân kıralan 700-800 mılyon lıra- ya yukseltıldı Bu fıyat uzerınden açık arttırmaya çı- kıldı, "uçuncu şahıslar"dan gıren olmadı Sıra eskı kıracılarla yenı kıra bedelı uzerınden sozleşme yap- maya geldı Mısır Çarşısı esnafı mahkemeye başvurabılmek ıçın once sozleşmeyı yenılemek ve yenı kıraları ode- mek durumundaydı Ne kı, Vakıflar'a talımat verıl- mıştı ve Mısır Çarşısı'nın ıçındekı esnafla kıra soz- leşmesı yapılmıyordu Mtsır Çarşısı'nın dış duvarlarına yaslanmış duk- kânlardakı esnafla sozleşme yapılıyor ama ıçındekı esnafa "çok ozel yasa"nın hukumlerı uygulanmıyor, yenı sozleşme ımzalanmıyordu Sozleşme yapılmayacağına ılışkın yazılı bır emır de yoktu Sorulduğunda, "Bakan Bey'ın emn boy- le' denıyordu Emreden bakan, Vakıflardan sorum- lu Devlet Bakanı ANAP'lı Metin Gürdere ydı Gurdere, sağda solda demeç verıp, Mısır Çarşı- sı'nın onanlacağını soyluyordu Esnafın başvurduğu Istanbul valı yardımcısı da "Evet Bakan Bey, 'Mısır Çarşısı esnafıyla kontrat yapılmayacak onları tahlıye edeceğım' demış" dı- yordu Bellı kı dışına el surulmeyen bır onanm banane- sıyle Mısır Çarşısı'nı boşaltacaklar ve dukkânları yandaşları arasında paylaştırıp ışın ıçınden çıkacak- lar' 12 Eylul bıle boylesını aklına getırmemıştı1 ^SESStZ SEDASIZ (!) M NURİKURTCEBE \\ H Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Umutlanm karşılıksız çıktı. protesto edıyorum dunyayı Tüpbanlılara savaş açtı ve sonunda Geçen ocakta Amasya Mıllı Eğıtım Mudurluğu'ne atanan MustafoSeviş, once turbanlı oğretmenlenn okul- larla ılışkısını kestı Sonra, "Benım bacımınbaşortusuneeluzatanın' dı- yen çevrelenn saldınlarına tek başı- na goğus gerdı Kemıkleşmış kad- roları temızledı, çıkar ılışkılerını ko- parttı Amasya Öğretmenevı'nın pıs- iık ıçındekı mutfak bolumunu yenıle- dı, hafta sonlannda ıçkılı restoranı hız- mete açtı. Halk gunlen duzenledı ve- lılere hesap verdı Dershanelere el attı Öğretmenlere, çağdaş yayın- ları onerdı Ve gorevının uçuncu ayında An- kara'dan Amasya Valılığı'ne bır ya- zı geldı Mıllı Eğıtım Bakanı Hikmet Uluğbay şöyle dıyordu "Amasya Mıl- lı Eğıtım Muduru Mustafa Sevış go- revınden alınmıştır Gereğını bılgılerı- nıze rıca ederım " Rektörün maaşı 1.5 milyar lira Turkıye'nın en fazla ucret alan dev- let unıversıtesı rektoru Osman Çakır olmalı Samsun'da yayınlanan aylık "Bızım Dergı"nın haberıne gore On- dokuz Mayıs Unıversıtesı Rektoru Prof Dr Osman Çakır'ın aylık ucretı 1 5 mıiyar lırayı buluyor Tıp doktoru ol- mayan rektor, tıp fakultesı hastane- sının mesaı ıçı doner sermaye ge-' lınnden 2 net maaş ve mesaı dışı do- ner sermaye gelırınden 1 75 net ma- aş tutarında para alıyor AYDINLANMA ATEŞİ tietişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'Yürütme erkiyurttaşlann can güvenliğini sağlayamıyorsa başansızdır' Karşıvaka lzmır Cumok Eğıtım- Sen ın Aşağı ^arbaşı Koyu flkoğretım Okulu nda yaptirdıgı kutuphane ıçın kıtap bağışı kampanyasına destek ve- nyor Kemalist Eğititnciler ' 9Vla\ısakşamı AdıieSultanKas- rfndakıÖğretmenEvı ndeloplandık Konuk konuşmacı ÇYDD Ikıncı Baş- kanı Prof Dr \ecla Arat. '21. Yûz- >ılda Kemalist llkeler \e Geçerlilik- İerT başlıklı konferansında Kemalist topluluklara ulaştınlmasi çahşmalan na başlandı. bu konu Istanbul Cu- mok tan da destek gördu İstanbul Cumok ' AkınBırdal a\apılansaldın>ıkı- nıyoruz Bızegoreyurutmeerkıyurt- teşlamcanguvenhgını saglavamıyor- sa başansızdır Adalet Bakanlığı ve savcılan goreve çağınvoruz Susur- luk'u unutmadık. unutmavacağız' Yann »aat 19 00 da \lujdat Gezen Sanat Merkezı nde 'Demokradk- leşme, demokratlık ve STK'nın ışle\ ı nedir?' gundemıv le toplanıyoruz Hekimhan ADD Kemalist eğitimcilerin düzenlediği konferansa Prof. Dr. İNecla Arat katıldı. oğretmın degışık çe\Telerce açıkça he- defalındığını, çağdaşlaşma projesının 'ornek bir haşan değil de Osmanlf- Türk toplum \apısını altûst etmiş birmudahale' olarak sorumlanmaya çalışıldığı gunümüzde \e gelecekte 'Kemalist ilkelerin deger \e geçer- liliklerini' temellendırdı Konuşma- sında Atarurk ılkelennın felsefî analı- zınıyaptı Prof Arat 'kemalist ilke- ler İ923'ten başlayarak doğrultu- muzu çağdaş uygaıiığa voneltmişlen ırka dayalı ulusçuluk yerıne kultii- rel ulusçuluğu ko> muşlar. koklu ye- nılık ve guçlu değişımleri gerçekleş- tırmişler. aklın \e bilimin oncülu- ğunu kabul ederek kadınlarımızın toplumsal konumunu eşıtlık. üretken- lik \e katılımcılık temelınde yenı- den belırleyerek bir anlamda gele- ceğın de ilkelerı olduklannı kanıt- lamışlardır' dedı Egıtımcı \ azar Fik- ret Arslanerer'ın onensıvle 26 Nı- san da Cumhunvet gazetesınde \ avım- lanan 34 demokratık kıtle orgutun- den 'Llus devletini \ok etme çaba- lanna karşı dayanışma çagrısf baş- lıklı vazmın dığer orgutlere gereken "Karşı\aka lzmır Cu- mok ıle tnsan Hakları Derneğı Genel Başkanı \kın Birdal a yapılan saldınvı nefretle kınıjo- ruz Bagımsızlık \e de- mokrası mucadelemız- den, çağdaş demokratık laık cumhunvet ılkelennden odun ver- mevecegımızı bıldınr ;>aldın\a uğ- rayan ADD yonetıcı \e uvelenne %e \kın Bırdal'a geçmış olsun dılekle- nmızle " Karşnaka/tzmir Cumok '1)23 Ma>ıssaat POO'deEge Sanat Merkezı ndekı 'Dil' konulu sovleşıve Hidavet Karakuş katılacak 25 Ma\ıs saat 19 00da a\nı \erde Veysel Gultaş ıle Zeki Biıj ükranır, Arimct 4rifın şıırlennı okuvacak 2) Ege Sanat Merkezı Deneme Sah- nesı nın 29 Mayıs saat 20 30 da Ala- bej Şelçuk \aşar llkoğretım Oku- lu nda sahneleyecegı 'Kadınlar da Sa\aşı Vitirdi'adlı osunu ızlemeye gıdeceğız Tel 0.232 369 66 54 3)E|ıtım-Sen ın Fıratlrmağı nda yaşammı yıtıren oğretmen Hasan Hu- seyin Sertçelik adına Aşagı Yarbaşı Koyu llkoğretım Okulu nda yaptın- ian kutuphane ıçın başlattığı kıtap ba- ğişi kampanyasma bız de katılıyoruz 4) Yanndan ıtıbaren toplantılan- mızı, Karşıyaka Yalı Cafe de > ıne sa- at 18 30 da yapacağız' BULMACA SEDİTMŞİYA*, SOLDAN S4G\: 1/ Anıden gelen şıddeth koma halı 2/ Gemıler- de ateşçıve ateşı hızlandırmak ıçuıvenlenkomut llenme bed- dua 3/ Satrançta bır taş Eskı Misirda olulenn koru>ucusu olantann 4/ Dağın alt bolûmu Arjantm'ınplakaışaretı 5/On- der 67 "Desem kj sen benım ıçın /Havakadar lazım Ekmek ka- darmubarek Sugıbı---bırşey- sın" (CahıtSıtkı Tarancı) Av- rupa'da bır başkent 7/ Sogur- ma emme Bır ta^ıtın kımlığı- nı gosteren metal le% ha 8/ Ses yıtımı Bır ılacın bır kezde >a da 5ir gunde alınması gereken mıktarı 9/ De\ ınmekten \e ozellıkle kaslann ka- sılnasından canlının edmdıöı duv'um VlK.4RIDAN4ŞAĞIVAri/Beklen- meJık bır olay karşısında ne yapacağı- nı hlemezdurumaduşmek 2/Denu2e- nnt uygulamaya ozgü hamur kı\amın- da laç Gorecelı 3/ Rey Bını aşkın buüş yapan ünlü ABD'lı mucıt 4/ Ek- sıkva da sakat bır organın yennı turma- sı anacıylayapılan yapay organ Bırso- ru sozu 5/tek kışılık bırsporyelkenlı- sı Kırlı 6/Yığıtlık savaş gıbı konula- n ijleyen şıır ruru Polonya'nın plaka ı>aretı 7/ Bır şevı yapıp >ap- ma"naya karar \erme gucü 8/Dığer başka Saban pulluk va da trak- tonn toprakta açtığı ız 9/ Kastamonu nun bır ılçesı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 "1 r T ffl1 f1 5 6 7 1 1 İm 8 | 9 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 £ E SI T L E M E 2 A S U R | U L A K 1 3 K T • Tp •M T L 4 1 R K | TM A L E 5 LB_ s 1 s IK 1 6 K A Y M A N •E T 7 E Z A | H A R B T 8 IY A S A | D E Fl 2 9 F R A N S T Y U M KİM KİME DUM DLMA BEHIÇ AK .net ÇÎZGÎLIK K.ÂVİL MASARACI HARBİ SEMtH POROY UĞIRDLRAR YAN|N<1A Yü FAKAT. &ANIN AUTINDA TARİHTE BLGÜN MÜMTAZ 4R//C4\ 20 Mavıs ff.OSMAN'JNSONÜL 1622'&£ BU6UN, *6. OSMAMLI PA. i H O S & 4 R/Lİ Nl'rETINİ 6£REKTigl 6/81 SIZLİ Ü AÇU.MISTI.SONUHOA LANOlLAK. B/ftKAÇ GÜNDE /S'MV ÇOK &ÛyUOU. !>£*- KEN,ASKEKLSR R OSAAAN'I EIS &EÇI*0tt£H ONU Ç£. UMSİZ SlR ArA SİfJPlKİP FA'YI TAHTM GEÇf/&YOeLA#OI. V 8/fi SÛK£ SONRA,H.OSAMN,Bfe 6OTÜRÜL0Ü LE SO&ULDLJ. KAPUOJUI ASKSŞ LEftl IT ClSMAAl'l YALN/2CA Vvâ. -n*N IN0ÎKME AMACIHDA YDILM, ANCAK, BA$rAM BERl OLAY. LA#A yÖN V£*MEYE ÇAUŞAH Z.MUSTAf^A'NIN AfJNESl 774- ZAF/HDAN KfŞKIRTtlAN KI. $/L£/?,GENÇ PAPIŞAHI KAT- L£1Mr$rî GÖRÜŞ ENİS TUTUNCU CHPMKÜyes, i,Erdemfi Siyasef CHP'nın Devrımcılık llkesı nın sureklı devrımcı ozu CHP'lılere, yenı bır sıyaset anlayışının Turkıye'de ege- men kılınması sorumluluğunu yuklemektedır Sıya- set, Turkıye sorunlarından kopuk gundemlerın takıp edıldığı kısır ve anlamsız tartışmalann yapıldığı, kımı gızlı hesaplaşmaların on planda tutulduğu çeşıtlı yol- suzluklar haksızlıklar ve menfaat paylaşımlarının gız- lenmeye çalışıldığı Alı'nın kulahının Veh ye gıydırıldı- ğı bır uğraş alanı ımış gıbı goruluyor Bu degerlendır- meye gore "Balık baştan kokar" ozdeyışı sankı Tur- kıye sıyasetının şu anda ıçınde bulunduğu durumu ıfa- deetmek ıçın soylenmış gıbı Ancak Turkıye'dekı sö- runların çozumu yıne de demokrası ve sıyaset kulva- rında aranacaktır Sorunlarımızın çozumu açısından sıyaset ışın ozunu esasını oluşturmaktadır Bu nedenle eskıyen eskırnedendeoteçurumeye yuz tutmuş olan sıyaset kurumumuzu yenıden yapı- landırmak sıyaset ve sıyasetçı kavramlarına gereken cıddıyet ve saygınlığı kazandıracak yenı bır sıyaset an- layışının toplumda egemen kılınması kaçınılmaz go- rulmektedır Sıyaset ınsanımızın gozunde kutsal bır gorev ve erdemlı bır sorumluluk alanı olma durumu- na getırılmelıdır Devrımcılık ilkesı'ne gore Turkıye'nın sorunlarına ço- zum bulma açısından bırıncı olarak yenılık ve değı- şım sureklı takıp edılmelıdır ıkıncı olarak ulkede es- kıyen kurumlar çağdaş anlayışla değıştırılmelıdır Devrımcılık llkesı ışığında yenı sıyaset anlayışı na- sıl olmalıdır? Buna gore "sıyaset" durustluk ve erdem esas ol- mak uzere, ulkemızdekı soruniarın çozumu ıçın du- şunce uretme bu duşunceyı ılgılı sıvıl toplum kuru- luşları ıle bırlıkte uzlaşma zemmınde gel!şt"-erek pro- jeye donuşturme ve bu projeyı uygulama ıddıasına da- yandırılmalıdır Bu tanımlamaya gore "Yenı Sıyaset An 3yışı" don oğeyı ıçenyor Bınncısı Turkıye'de sıyaset, durustluk narrns er- dem temelıne oturtulmalıdır Ikıncısı, Turkıye de sıyaset bıreyın ve lontumun go- nenç ve mutluluğunu arttırma amacıyla yapılan 'j- şunce uretme çozum yaratma eksenınde yu jtul- melıdır Uçuncusu, soz konusu eksen, katılımcılık ço^' culuk ilkelerı çerçevestnde ılgılı toplum kesımlerı ara- sında yaratılacak uzlaşma zemmınde guçlendırılme- lıdır Oorduncusu, bulunan çozum yolları uygulanabılır- lığı yuksek gerçekçı projelere donuşturulmelıdır Değınılen dort oğeyı ıçeren yenı sıyaset anlayışının kısaca "Pro/elı, Erdemlı Sıyaset" kavramıyla daha 1yı ıfade edılebıleceğıne ınanmaktayız "Projelı, Erdemlı Sıyaset" Turkıye de egemen kılı- nabılırse bunun bır numaralı projesı "Yenı bır sosyal devlet anlayışının gelıştınlerek sosyal devletın kuru 1 - ması" olmalıdır Neden boyle duşunuluyor? Anımsanacağı uzere, Turkıye'de 24 Ocak 1980'de başlatılan sureç ıçınde sosyal devlet anlayışı surek- lı eleştırılmıştı Hatta sosyal devletın olduğu sosyal devletın modasının geçtığı yonundekı tartışma ve ıd- dıalar Turkıye de oluşturulan yapay gundemlerın baş koşesıne oturtulmuştu Sosyal devlet anlayışını savun- mak neredeyse gerıcılık tutuculukla eşdeğer hale ge- tırılmıştı Geçırılen yıllar Turkıye'de sosyal devletı reddeden bır sıyaset anlayışının ne kadar yanlış olduğunu ve na- sıl olumsuz sonuçlara yol açtığını bıze somut bır şe- kılde gostermıştır Yaşanılanacıdeneyım Turkıye'de yenı bır sosyal devlet anlayışına son derecede gerek sınım duyulduğunu ortaya çıkarmıştır Bu nedenle oncelıkle 'Turkıye de nasılbırsosyaldev- let anlayışına ıhtıyaç vardır sorusunun akılcı yanıtını bularak ışe başlamak gerekıyor 1980 oncesı Turkı- ye de mevcut olan ve paylaşımı on planda tutan ote yandanuretım verımlıhk yatınm sanayıleşmegıbıkav- ramlan sağın tekelıne bırakan bır anlayış şımdı Tur- kıye de savunulabılır mı'' Ya da Avrupa Bırlıgı (AB) ul- kelerındekı sosyal devlet anlayışını Turkıye'de aynen kabul etmek olanaklı mıdır"? Her ıkı sorunun yanıtı da 'nay/r'dır Çunku ozellıkle son 18 yıllık donemde sağ sıyaset anlayışı, vatırımın uretımın arttırılması ve sa- nayıleşmenın hızlandırılmasında sınıfta kalmıştır Ote yandan AB ulkelerındekı sosyal devlet anlayışı ınsan- lık tarıhındekı ıkıncı kuşak haklar olarak kabul edılen sosyal ve ekonomık haklar ıle ılgılıdır Soz konusu ul- kelerdekı sosyal devlet anlayışının başarılı uygula- maları sonucunda sosyal ve ekonomık haklar tam olarak benımsenmıştır AB ulkelerı şımdı uçuncu ku- şak ınsan hakları olarak kabul edılen çevre hakkı ço- cuk hakları kadın hakları gıbı hakları toplumda yer- leştırmeyeçalışmaktadırlar Bırıncı kuşak hakları oluş- turan teme1 hak ve ozgurlukler kışılık hakları, sıyası haklar (seçme seçılme hakkı) buralarda sosyal dev- let kavramı ortaya atılmadan once tartışma konusu olmaktan çıkarılmıştı Ulkemızde şu anda yaşadığı- mız soruniarın çozumune yardımcı olacak Turkıye ye ozgu yenı bır sosyal devlet anlayışına şıddetle ıhtıyaç var Yenı sosyal devlet anlayışını yaşama geçırmek ıçın kanımızca altı alanda proje demetı hazırfamak gere- kıyor Sosyal pıyasa ekonomısı esas olmak uzere 1 Sıyası ahlak ve demokratıkleşme programı (Yar- gı ve adalet reformu ıle bırlıkte) 2 Enflasyonu yok etme programı (Yenı yaklaşım), 3 Uretımın uretken ıstıhdamın arttırılması ve ışsız- lıkfe mucadele programı, (Ulusal eğıtım reformu ve ın- sangucu planlaması, dışa donuk uzun donemh kal- kınma stratejısı teknolojı polıtıkası geleceğın sana- yılenne yonelık bır sanayıleşme polıtıkası ve KOBI ler eksenınde yatınm seferberlığı, tarımda hayvancılık lehıne yapısal değışıklık programı, ışyerının korun- ması ve yaşatılması meslekı danışmanlık, ış bulma polıtıkaları) 4 Ulusal sağlık ve ulusal sosyal guvenlık sıstem- lerının ışsızlık sıgortası ve aıle yardımlarıyla bırlıkte, kurulması Soz konusu ulusal sıstemlerın çevre hak- kı ve çevreyı koruma programı ıle de butunleştınlme- sı 5 Gelır dağılımındakı adaletsızlıklerın gıderılmesı programı {Dcğu ve Guneydoğu ıle dığer gerı kalmış yoreler ıçın ozel kalkınma programları konut/barın- ma hakkının pekıştırılmesı çalışma yaşamının ILO standartlarına dayandınlarak lyıleştırılmesı sıvıl top- lum kuruluşlarının guçlendırılmesı programı) 6 Kamu yonetımının yenıden yapılandırılması (Mer- kezı yonetım ve yerel yonetım reformları, personel reformu) Sosyal devletın modası geçmemıştır Batı Avrupa demokrasılerınde oturtulmuş bulunan sosyal devle- tın tum kurumları dımdık ayaktadır, asla tartışma ko- nusu edılmemektedır Daha da otede sıyası ıktıdar değışmelerınde bağımsız bır kalıcılık ve kurumsallaş- mayı oluşturmuştur değışen koşullar çerçevesınde ıse guçlendırılmeye çalışılmaktadır Turkıye'nın her zamankınden daha fazla sosyal devlet anlayışına ıh- tıyacı vardır 'Turkıye'nın sosyallığını yenıden keşfet- meye ıhtıyacı var"dır Onumuzdekı donem Turkı- ye'de sosyal devletın boylesı yenı bır anlayışla kuru- lacağı bır donem olmalıdır Sonuç olarak yenıden vurgulamak gerekırse, Tur- kıye'de oncelık venlmesı gereken konu, sıyaset ve sı- yasetçı kavramlarına gereken cıddıyet ve saygınlığı kazandıracak yenı bır sıyaset anlayışının egemen kı- lınmasıdır Bu yenı anlayış "po/elı, erdemlı sıyaset'tır" Sıyaset kurumu toplumda kutsal bır gorev ve erdem- lı bır sorumluluk alanı konumuna getırılmelıdır Bunu başarabıldığımızanda, ınsanımızın yaratıcılığı ıddıası ve ulkemızın olanaklan dıkkate alındığında 21 yuz- yılda Turkıye hıç kımsenın hayal edemeyeceğı bır duzeyı yakalayacaktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog