Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

20 MAYIS 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KÜLTUR 13 ALLECRO E\İN tLYASOĞLU Klasikmtiziğe büyükilgiFanlSa\'ın Turkıve'dekı resıtallerını on bın kısı dııılemış geçen hafta Bunu klasık muzığe buvuk ılgı olarak gore- bılınz Doğalkı Fazırınvarattığıbırçe- kım gucu sayesınde Sonuçta gentş bır kıtle Fazıl ı dmlemek ıçın adeta vanşa gın^mış oldu Ntanbul'da Ava Innı'de- kı uç resitalde 3 600 bılet satılmış lz- mır Hıltonda bın kışı Ankara Ataturk Spor Salonu nda ıse ^ bın kışı ızlemış Spor salonunda ptvano resıtalı duzen- lemek venılık Acaba ses nasılduvuldu bı]emi}orum Ama şurası bır gerçek kı Fazıl ın adı artık kume kume ın^an ge \ın>or konserlenne Utanbu! da her ek lenen konserın bıletı o gun tukendı Ha- kan Erdoğan'ın basanlı organızas>onu ıleınsanlar vagmur çamur soğuk tra- tık demeden Aya irını nın \olunu tut tu tıklım tıklım doldurdu salonu Bu dınktılerın bır de ha\ırse\erlık yonu \ardi AnadoluÇagdaşEğıtım\akfı na katkıda bulunuldu Johann Sebasban Bach'ın Chacon ne unu çalıvor Fazıl Muzık Ava İrı- nı nın kubbesinde doruğa tırmanıyor genışlıyor yenı bırdeviş kazanıyor Fa- zıl ınparmaklannda Son derece >oğun bır dıkkat ısteven tek solukta bır butu- nu olusturan yapıt Bırden çalan cep te- letonu sankı pı>anıstı sirtından bıçak lıvor kanlarakı\or >alnız çalanın de gıl dınlcven herkesın dıkkatı dagılıvor Artık bundan sonra esenn nasıl bıtece- gı değıl Fazıl ın nasıl tepkı gosterece- z\ onem kazanıyor Ardından seslendı nlen Brahms'da ve Mazart'da dıkkat top- lamak >orumcu açısından da dınlevıu avisindan da ı\ıce zor oluvor Ancak ıkıiKi \anda ^aldıgı Kara Toprak baş lıklı kendı \apıtını hn, bu denlı denn dınlememı^tık daha oncelen Fazıl Sav ın kendı vapıtlannı resıtallennde seslendır- nıesı (.okonemlı Çunkuonların nekav- dıvır ncdcCDsı >alnızresıtalegıden F ı/ 1 ın besteu kışılığını oğrenebılır Onuıı parmaklanndan onunvorumun- dan Ava Irını de ıkıncı ve uçuncü resıtal- lennbırdeguzel surpnzı vardı Fazıl Sav bıze genç bır veteneğı Emre EIKar'ı tanıttı Bu çok onemlı bır gorev Genç sanatçılanmız dun\anın dort bır yanın- daemekvenpçalışıvorlar oralardaola- nak bulup kendılerını tanıtıvorlar o>sa ulkcmızde ortava çıkabılmelen olduk- ça ?aman alıvor Fazıl kendı dınlevıcı tsrt)e<*nden vararlanip bu pı\anıstı sun- du Hennz 19-20vaşındakı tmre Elıvar Fa7il eıbı KamuranGundemır'ın o&ren- azıl Say'ın Turkıve'dekı resıtallerını on bın kısj dınlemış geçen hafta Bunu klasık muzığe buyuk ılgı olarak görebılırız Emre Tamer ve Muhıddın Durruoğlu- Demınz son derece dısıplınlı bırhktelık sağlamışlar LISI olmuş Ankara Devlet konsenatuvan ndanDAAD BursuıleAlman\a vagıtmış Halen oğrencılığını surdürü- yor Bızlere çaldığı Beetho- ven'ın Appassıonata sonata- nın ılk bolumu tuşlann den- nıne ınebılen ıı, dunyasının duygularını çalgısına yansı- tabılen \e ustun teknık özel- lıklen olan bır pı\ anıst olarak tamdıkEmre \ı Bundan boy- le onu da konser salonlan- mızda gormevı umanz Nıce muzık dısı >azargıbı Cunen Cnaoğlu da gerek \ a zılannda gerekse programlannda Fazıl Say a onemlı bır ver ayırdı Ne mutlu Hep pofiçulann sabun köpuğu gibı bu gun var \ann \ok nıce sanatçının kral- lık surduğu ulkemızde bo\lesı degerlı bırpıvanist besteunınkoşe vazarlann- ı-d gundeme getınlmesı harıka' Bu ara daGünenCıvaoğlu Fazıl ınpı>anonun n,ındekı tellen kullanmasına çok şaşır- mış tanhte ılk defabovle bır şev, >apı lıvordıvevmeledı durdu Oy^a 1930 lar- dan ben pıvanonun ıçındekı tellerleo)- nanmış bloklar konarak onceden ha- zırlanarak tınısı değıştınlmış ve v ırmın- ctyuzvılın venı sesindepıjanoalışılmış ses rengmın \anı sıra bovlesı sesier de çikarmav ı başaran bır çalgt olmuş He- men tûm çagdaş bestecıler pıv, anonun tuş- lan kadar îçını de çalarlar, dışını da1 Fa zıl ın vaptığı venılık bu çalma şeklın den vararlanıp bır baglama tınısı (ses ren- gı)elde etmesi Emre Tamer \e Muhiddin Dürruoğlu-Demiriz Cemal Resit Rev Konser Salonu nun duzenledığı gençlık testnalı çerçeve- sınde ıkı değerlı sanatçımızı dınledık geçen hafta Mmanvada Darmstadt ta > asav an kemanc ı EmrcTamer \ e Bruk sel de >aşavan Muhıddın Durruoğlu- Demınz. Herıkısı deolumlu t_nt_rjı sa- çaıııkı sanatçı Son deretedısıplınlı bır lıktelıksaglamıslar juzel bırtontuttur- muşlar \e (,ok zevklı bır program ha zırtamı^lar Her ıkisi de çalgısmın usta sıolanbusanat<,ılar kendılenneguvcn dıklengıbıbırlıkteguzel muzık yaptık lanna da guv enerek sağlam bır ortam yarattılar Bence kon- senn en onemlı parçası Bach ıle Mozart'ın arasında sand- vıç halınde sunulan Schnitt- ke'nın 1 keman- pıyano so- natı ıdı Bu Rusasıllı besteı.1 bugun artık yırmıncıyuzvılın bır klasığı olarak kabul edılı yor Stravinski. ŞostakoMç ızınde onların sesını çağın ıkıncı >ansinataşımış Cesar Franck'ın sonatı bıraz daha hırçın bıraz daha tutkuluola- bılırdı \ ın«.pınlpınlbırton- lama v e kusursuz bır bırhkte lık ık sunuldu Bu ar ada İDSO nun bu haftakı kon- vennı kaçırdım Dolavisivla Pelin Hal- kacı (keıınn) ve Efe Baltacıgil'ı Içello) dınlevemedıgım ıı,ın uzgıınum Cumhurivet Rad>o'da çağdaş mu/ik Cumhurivet Radvo vu dınlıvor mu- siınuz' 107 4 te İstanbul un bırçok sem tınden nhatvailıniNor Ben herpazar ak ^amısaat İS 30-20 00 arasında Çağdaş Mu/ık ba^lıklı bır program hazırlavıp sunuvorum Nıce \ıl sonra venıden rad- vocıılugadonmekkolav olmadı Radvo- culugunayrıbırtadı vardır Oncakıtap gazcte yazısı v'a'zsanız konferans ders versenız televızvonprogramı vapsanız Rad>o bambaşka bır ulkedır Cumhu- rivet gazetesının yazarlan olarak Rad- vo Cumhunvet ın bızler ıçın ayn bır ozellıgı var 'Vazılarımızavenıbırboyut katıyor Ustelıkben bır muzık yazan ola- rak yazdığım muzığı duyurma fırsatını yakalıyorum Herprogramımınsonun- da bır Turk bestecısı ya da yorumcusu tanıtı>orum Orneğın onumuzdekı haf- ta kamran Ince'nın tılm muzıklenn- den olusan CD vı çalacagım Kamran Ince'nin film müzikleri ^menkada vasavan bestecımız Kam- ran Ince nın fılm muzıklenndenoluşan bırCD geçen hafta Raks tarafından pı- yasava suruldu kuşatma \ltinda \şk, (Ersin Pfertan) ve Afrodizvak (Madeu- neSchwartzman)adlı fılmlenn muzık- lennden oluşuvor Bın verlı dığen ja- bancı kamran Ince kendı topluluğun- da pıvano ve klavye çalmı^ Fılm muzıgı vırmıncı yuzyıl başın- da sessız sınemalara eşlık eden pıya- nıstlenn dogaçlama buluslanv la başla- mış, sonradan sahne onune getınlen ku- çuk topluluklarla daha gelışmıs Once- len fılmden bagımsız olarak hazırlanan mûzıkler gıderek lılmle bırhkte doğ- mayabaşlamıs Holvvvooddakıfılmen- dustnsınm zengınle^mesıy le bırçok bes- tecı de fılmlerle bırhkte gundeme gel- mıştır Amerıka da Erıc KomgokL, Mık- los Rozsa. Fransada George Aunc ve Ingılterede \aughan \\ıllıams gıbı nı- ce çağdaş bestecı fılm muzıgı yazmış tır Omegın Prokofiyef'ın \le\ander N«ski'ye (Eısensteın) yazdığı muzık destansı bır nıtelıktedır Bazı fılmlenn müzığı avnca unlenıp plak dunvasının best-seller ı olmustur (Saturday Nıght Fever)gıbı \aronCopland'ın fılm mu- zığı ubtune >ov le bır sozu vardır "Film muzığı kuçucuk bır lambava benzer. Per- denın onune kmduğunuzda onu ısıtır" Fılm muzıklennın ozellıkle ulkemız- dekı gıbı çokseslıhge alışık olmavan toplumlarda bır baska gorcv ı daha olmuş- rur Pek çok kısı ılk kez çoksesh muzı- ğı sınemalarda tanıdığını ve bo>lece o muzığe vakınlıkkurarak çokseslığealış- tığını soyler kamran Ince nın her ıkı fılm ıçın bes- teledığı muzık de bestecının kışılığını ta- şıvor Bugune dek dınledığımız bırçok vapıtının ızı var \ncak daha dıngın, bellı kı gorsellıgın ustune çıknıak ıste- mcyen ıkıncı ı^levını koruyan ozellık- te Fılmlerı unutup CD çalannızda baş- tan sona dınledığınızde sızı bü>ulu bır ortama surukluyor Biryanda konservatııvar öğrencilen horlanıyor öteyanda gençler evrensel müziğeyeni seslergetiriyor Umutsuduktanfişkıranyeni umutlar ONDERKLT\mALl İZMIR- "\etisnrdigi değerlı eğı- tımtilcrle v e net ıs rurkulenv le un- luDenızlı ongunonceDEİ Dev- let konsenatıuin Oğrencı Or- kestrasi nı ağırladı Pamukkale Lnıversıtesııleışbırlığıvapılarak gerçeklestınlen dınletı ba^anlı eeçtı genı, sanatçılarcoşkuvlaal- kıslandı Nevarkıorkestranınge- cev ı jeı, ırmek uzere gıttığı oğren cı vurdundd kız ve erkeklerden olu>an vuzlerce ba^ pencereler den uzanmıs kendılenne horlavı- cı sozler sovluvordu Batı muzı gı çılan bu ınsanlann vurtta yen voktu Çav ıçmek ıçın kantıne gı den ıkı sıence butun sakallann gecevansına kadar kesilmesı buv- ruğu venldı kondorlarda ırkçı marşlar sovlendı Lst kattakıler verlere vurdular Sonunda kon servatuvar muduru geldı ve her hangı bırolav çıknndan oğrencı lerı ahp Pamukkale Lnıversıte sı nın konferans salonuna gotur du Buradasabahadekbeklendık- ten sonra unıversıteden avnlındı Ola> duşundurucudur Ata- türk un en guvendıgı kıtle olan gençlığın ıçınden bır boluk ınsan onun ozenlc eğıldığı muzık dev- nmme karşı çıkmış buvuk ınsa- nın ızınden gıdenlere hakaret et- mıştır Olaydan ıkı gun sonra 11 Mavis Pazartesı gunu ıse umut ışıklarıvla gozlerımız kama>tı • Denızlı'de bır konser \eren DEU De\ let Konservatuvarı Oğrencı Orkestrası. gece kaldıklan oğrencı yurdunda Batı muzığı kar^ıtı kı^ıler tarafından ırkçı marşlar soylenerek horlandı Izmır kultur Sanat ve Egıtım \akfı nın (İKSE\ ) duzenledığı "İkınci Dr. Nejat F. Eczaabaşı l lu- sal Beste'Nanşmasr sonuı, 1anm ı^ altı vapıtodullendınlmiışt! Bınn cısı 24 vapıtın katılmasıvla 19% da gerceklestınlmış olan v a rışmadabukez 13ada\ vardı an cak genç bestecılenmız ıv ı çalıs mıştı Hervapıt muzıgımıze ve- nı bır ses getırecek nıtelıktevdı elenmelen guç oldu Bu durum- da ödüller paylaştırıldı İlhanlsmanbaş'mbı^kanhgı nı vaptığı ve VakrınTura, \lı Do- ganSınangıLIstıııııhan Ta\ıloglu, Rengım Gokmen. Erol Lrdınç, Hıkmet Şımşek gıbı degerlı mu zık adamlanndin olu^in Seçıcı kurul bıniKilıgıOzkanManaMİe Hasan l çarsu'va ıkın^ılıcı Nejat Başeğmezlerıle Kamran Ince've uı,unculugu de Tevfık \kbaslı ıle <VvşeOnder'e\erdı Bunlardan H UçarsuıleN Baseğmı.zler bınn u vanşmanın da ılk ıkı odulunu almıslardı Odultorenı 12 "Ulus- lararasIzmırFestıvairnın 14Ha- zırandakıaçılısdınletısındevapı- lacaktır Çagdas Turk Muzığı nıngeçır- dığı her asamavı savunmus bır muzık<,ı olarak lkSE\ 'S onetım kurulu Başkanı Savın FilızEcza- cıbaşı Sarper'ın asagıdakı sozle rınden buvuk kıvanv duvdum "\aknmizin temd amaçlanndan bın olan ınsan uretkenlığını one çı- karma uğraşımızda bır başarm daha gerçekleştırdığimız ınancın- davim Ikıvilaıbıbırsurede.bııva- nşma de klastk munpmuc V adet senfonık eser kazandırnuş olnıa- VT çok onemli ve cıddı bır olav ola- rak goruvorum Bu vesılevle ilk Once bizim Ozgür, Toros, Emre... VHMETS\\ \NK \K\ - Pres-tıjı vüksek uluslararası \ arışmalardan bı- n olarak \lmanvada yapılan "\RD\anşmasrnın bmncı- sı genç pıvanıstımız Ozgur \v- dın ı dınledık Ankara Festıva- lı ndc Schubert. Lıszt, Skn- vabın ve Rahmanınorun \a- pıtlarından olu^an programın bır "pı>ano akşamı" ıçın do- yurucu hatta bajkentm muzık vaşamına katkı getıren ozel- hklendolavısivla Ozgur resi- tal ba^lamadan "bravı o'"vu hak etmı^tı Skn- >abm ın son donem varatılanndan "Soaat >o 10" gıbı çağdas muzığın oncu vapıtla- nndan bırını hangı pıyanıstımız goğsunu gere gere programa alabılıvor 0 21 >uzvıla gırerken20 \aizyilinbaslanndayazilrrasya- pıtlara bız hala urkuntuyle bakıvoruz Ha- lımız bovlevken Ozgur Avdın Sknyabın vorumlav arak 80 yıl gende kalmışlığımızın ustune vuruvorsa bu katkının onemını be lırtmek ıçın -bra>o"lar nedır kı' Japonlardan önce Ozgur Avdın uvsalvaratılışlı amakarar- lı.vaptıgı ışevurektenbağlı göstenşepnm venııev ai bır gencımız Schubert ın yapıt Idnnda "akademık\orum" ızlenımı bırik mabina karsin gıderek açıldı \e araştırma- cı müzıkal > akJaşımın v enmlennı ozenle ser- gıledı Hatasiz tıtız etkıleyıcııtadesınegol- geduşurebılecekolumsuzkoşullanısetam "profesvoneT bır tav ırla aşmasını bıldı Şu ra Salonu nun tavanından podyunıa patır patır duşen \ağmur damlalan onu tedırgın etmedı Be$ metre arkasından gelen vebu tun salonun v ureğını ağzına getıren bu »es- \ere"şo\lebir"donupbaktı sonraaldırma dan ışıne koviildu Ama reMtal boyunca onun peşını bırak mavanasilolumsuzko\.ul eldeetmek ıste- dığı ses renklennı sankı engellemek ıçın >apılmı> "pıvanomsu" alettı Bo\ le bır çal- gıvla Lı»zt ın pıv ano v apıtlarındakı orkest- ra renklennı duvurmavı goze alan pıvanıs- te aşkolsun' Resıtalden >>onra değerlı bır müzıkçı dostum sov le dedı "Bu pıvano ıle Ozgur mııcı/i' varattı!" Sorumlulan elesttrmeye vazıpçızmeve gerek var mı' Her »ey apaçık olan bıtenı herkes gonrsor değerlendırme>ı bılıyor •^ ınedegeleceğeumutlabakmamızı sağ layangelı>ımler\ar Bunlann ba^ında 1972 doğumlu Ozgur Avdın ın akranı genı, mu- zıkçılerın uluslararası vanşmalarda k ızan dığıodullergelıvor Baska bır "prestıjıvuk- sekr uluslararası vanşnıa olan Fransa nın Orleans kentındekı "20 V uzvıl Muzığı Pı- >ano \anşması"nm bırıncisı Toros Can. > a rişma odulknnden bın olan "Japonvatur- nesi" oncesinde Ankara va jeldı Şınıdılık bırkaç gun dınlence tırsatı bulabılen Toros vennde duramav an kabına sigamay an cıns ten Bakıslanndan bellı kı ""gelmışken" >u radauç besresitalverıpLzakdoğu nun\o lunuovletutacak konusmayakalmadan lo- rosertesıgun Eskısehırdekı AnadoluLnı versıtesı nderesıtal\ermevegıttı Baskent Iı muzıkseverler "'sezonsonu" gıbı uvdur- magert.kçelerekapılınaz bu/ıpkıngıbı pı vanıstınıızı Ankara da dınleme tırsatını ka çırmavacaklannısanı>orum Toros un"baş- kent resıtair kesınlesınce sıze bıldımım Derken Emre Elıvar (.ıkageldı' A>a Irı- nı de "apDassmnata'nın ılk bolu- munü seslendınp "non stop" oto- busle Ankara'vakoşnıusolmalı Sozcugun tam anlamıv la "se\inç- ten ucuvor" Bu çocugun sev ın- u hepımızın sevıncı demektır Beklentılenmızı umudumuzubo- sa çıkarmav acak "en kuçuk" yaş- takı pı>anıstımız Emredır kalı- bına bakmayın Dılekte bulun manın tam zamanı Devlet Sen- fonı Orkestralanmız jusıralarda 1998 99 sezonunun programını hazırlamava gırışmı^ bulunuvor Ozgur Avdın Toros Can Emre Elıvar gıbı vurtdışında basarılar kazanan gent, veteneklenmızı "Japonlardan once" bızım orkestrjlann degerlendıreceğını du- sunuvorum Noksavanhsmıduşunuvorum1 Mansur Omı Cokıvı bır pıvano ogretnıenıvdı Çunku o^venlıydı Hep ko^tu durdu Kırk altı va- ^ınagelınce1 urecıgı bırandadurdu Oğren- t\len vetım kaldı Gazıdekı öğrencilen Gu/elSanatlarLısesı ndekı öğrencilen ko- rolaıdakıoğrencılen ozel oğrentılen Ma^- ter vapmak ıçın ko>tu doktora ıçın koştu bunlantamamladı sonra yıne ama hep oğ- rencılerıne kostu "Adsız kahranıan" denen sovdandı Sa- lıı' (jençlık korolarında çocuk korolarında L^lıkçılık de vaptı1 Nerede çocuk \e gonç vırsı hep onlar ıçın çalıştı Ben dıve>ım vıızltrcL sız devın bınlerce oğrencı vetıs tırdı Ogrencilerı !)imdı yetım kaldı vönetım kurulu başkanımız Ne- jat Eczacıbaşı'vi savgıvla anıyo- rumr Sav ın llhan Usmanba^ ba- sın toplantisinda yaptığı konuş- manın sonunda herkesı 2000 vı- lındakıvan^mavaçagınnıştı Ay- nı çagnv ı burada da v ınelemenın mutluluğuıçındevım \ ureklerdekı uzuntuyu vok eden bu basın toplantiMnın ardın- dan Anadolu Çağdas EğıtımVak- fı (ANAÇEV ) varanna duzenle- nen Fazıl Sa> resıtalıne gıttık Bı- lındıgı gıbı Turkıve bır hafta bo vunca Fazıl Sav olgusunu vaşadı amabaMntoplantılanveTV prog- ramlan acaba bınncı vanda dın- ledığımız buv uk pıv anıstın değe- nnı kamuoyuna gereğı gıbı van sıtabıldı mı'Vazılı vesozlubası- nın bu konuda aldığı not fazla ıç açıcı değıldır çunku Bach-Buso- nı Chaconne'da Brahnis ın Op 35 a Paganını teması uzenne çe- şıtlemelerınde ve Mozart ın K V 26^ do major çeşıtlemelennde hem muzığın hem de teknığın do- ruguna v armış bır dun> a pıyanıs- tiN, le kdr^ılaijtık Muzık buvule- vıcıydı Sahnede pıyanoyuken- dısıv le butunleştırmış bır sanatçı vardı Fazıl a\nı zamanda çagımızm sesını yansıtan lyı bır bestecıdır ama ıkıncı vanda. Paganını tema- sı uzenne caz bıçemınde çeşıtle- meler \şk\e\sel eadadığı "Ka- ra Toprak" ve Dede Efendi'den "Vine Bir Gulnıhal" gıbı post- modern vapıtlarını seslendırdı Bana gore sanatçı bundan sonra vereceğı dınletılenn "kıncı yanla- rında da gerçek Fazıl Sav resmı- nı sergılemeh yazılı ve sozlu ba- sınla ılışkılennde de elı sıkı dav- ranmalıdır Evet biryanda konservatuvar oğrencılennı horlavan ve dunya- va bakmasmı bılmeven sakat go- ruş obur vanda ıse evrensel mu- zığe venı sesler getıren gençler Acaba bu ıkı ucun hangısı kaza- nacaktır' Halkımız her zaman doğru ve ılerıcı olanı destekle- mış ınsana en ıvı\ı sunan guzel sanatlara saygı duymuştur Çağ- daş uvgarlıgakatılabılmevetene- gının en guzel behnısı olan bov- le bır anlavıs. er va da gec Turk ınsanının vaşamına ağırlığınıko- yacak halkımız busayede mutlu olacaktır Bulutsuzluk Özlemi Açıkhava'da • Kultur Servısi -Harbıye Açıkhava Tıvatrosu cuma gunu saat 20 30 da Yav uz Bıngol ve Sukrıve Tutkun un Turkuler adh konsenne cumartesı gunu ıse saat 20 30 da Bulutsuzluk Ozlemı nın vereceğı konsere ev sahıplığı >apacak Bulutsuzluk Ozlemı \ıne Duştuk \ollara adh konsennde \ol ısımlı venı albumlennde ver alan ^arkıların vaııı sıra eskı parçalannı da seslendırecek konser il Mavıs tanhınde Izmıt Kapalı Spor Salonu nda tekrarlanacak Şükran Kurdakul ile söyleşi • Kultur Servisi - Şukran kurdakul un katılae igı Toplumsal Değışme ve Çağdaş Edebıvatımız konulu sovleşı ve ımzagunu ITL Mezunlar Dernegı \eşıl Park Muhendıshane Restaurant da cuma gunu saat 19 00 da gerçekleştınlecek Dostfar Tıyatrosu Ankara'da • Kultur Servisı-Dostlar Tıyatrosu 1 Hazıran tarıhıne dek Ankara Devlet Tı>atrosu Şınası Sahnesı nde 4 ayn oyunla 21 gostenm gerçekleştırecek Bertolt Brecht ın 100 dogum vıldonumu kutlama etkınlıklen kapsamında Genco Erkal ın uv.ar!avıp vonettığı ve Zelıha Berksoy un ovnadığı 'Yosma Paulo Coelho nun romanından uvarlanan Mehmet Llusov un vonettığı Sımyacı Genco Erkal ın Nazım Hıkmet ten uvarladığı "Insanlarım ve Azız Nesın den uvarladığı Bırtakım Azızlıkler adlı tek kışılık oyunlar Ankara seyırcısıvle buluşacak 41.Yılda 41 sanatçı • Kultur Servısı - Marmara Unıversıtesı Guzel Sanatlar Fakultesı 41 \ılını41 sanatçınm katıldıgı bır sergı ıle kutluvor Sergı MU Guzel Sanatlar FakulteM Galensı nde 30 Hazıran tanhıne dek ızlenebılecek 41 Şıfrelı Sergı başlığındakı sergı Turk resım sanatını dunden geleceğe taşrvaraköğrencıler, ustalannı vakından ızleme olanağı vermeyı amaçlıyor Sergıde Tomur Atagok. Seyhan Topuz NıluferErgın Mıistafı Atı ve Yusuf Taktak ın seçtığı 41 sanatçının vapıtlan ızlev ıcılerle buluşacak AHye Berger'in resîmleri İzmir'de • Kultur Senısı-Gnvurlenvle tanınan Alıve Berger'in yapıtlan 1^ Hazıran a kadar tzmır Napı Kredı Sanat Galensı nde ızlevıcıknn beğenısıne sunuluvor Londrada John Buckland W nght atolvesınde gravur çalışmalanna başlav ın sanatçı 1951 vılında Turkıve ve dondu ve sanat vaşamını gravürcu" olarak surdurdu Sanatçı 19S4 yılında yapılan Uluslararası Sanat Eleştırmenlen Sempozvumu dolavısivla duzenlenen resım vanşmasında buvuk odulu almistı Halil Kocagöz Şiir Ödîilü Kultur Servisı-Şaır Halıl kocagoz anısına her vıl venlen Halıl kocagoz Şnr Odulu buvıl A^k Bcnı Geçer" adlı şıır kıtabıvla Abdulkadır Budak a venldı Budak'a odulu cuma gunu İzmıı de duzenlenen bır torenle venlecek İstanbul Şehir Tiyatroları turnede I Kultur Semsı - Tıvatro sezonunu kap ıt.ın istanbul ŞehırTıvatroları Cumhunvetın ^^ vıl kutlamalan etkınlığı kapsamında ovunlar sahnelemek uzere Avrupa ve Anadolu va turneler duzenlevecek Ilkvurtdışı furnesinı Fazıl Havatı Çorbacıoğlu'nun vazıp Can Doğan ın sahneve kovduğu ve ıkı yıldır sahne lenen koca Sınan oyunuyla gerçekleştırecek olan Şehır Tıjatroları bu nedenle Isveç ve Almanva ya gıdecek 24 \lavis tı Stockholm'de yapılacak olan Anatolıan Cultunl Festıval'akatılacakolan koca Sınan Mımar Sınan ın yaşamını konu alıyor Avnca Bır Ata krallığım adlı o\un da 15 Agustos'ta Ohrı festıvalınde ve ardından Uskup te sahnelenccek Sehır Tıvatrolan onumuzdekı avlarda da Anadolu nun çeşıtlı kentlenne gıderek Cumhunyetın kuruluşunun 7> vıl etkınlıklen kapsamında ovunlar sahnelevecek BUGUN • \KM Buvuk Salonda 10 Lluslararası Istınbul Tıvatro Festıvalı kapsamında saat 20 30da ^uppertal DansTivarrosu, Pına Bausch un yorumuv 11 "C anı Temızle>Tcısr adlı yapıtı sunacak (24* 16 ^ı U BORISAJN KLLTLRve SANAT MERKEZ1 ndc saat 12 30 da'Vo-Vo Ma Muzik Baheesı' başlıklı v ıdco gostensı >er alı>or (292 06 •> v I AKSANATta vonetmenlığını LouısBunuel ın vaptığı 'That Obscureof Desıre" adlı tılm ızlenebılırC1 .1 ^ 00/ • BELGESELSİNEMACILARB1RL1Ğ1 nde 14 00 18 00 !>aatlen arasında vonetmenlığını AhmetSoner ın japtığı 'Adana-Pans'adlı belgesel fılm goskrımı ver alıyor (292 29 h4)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog