Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Dünyada artan işsizlik ve ekonomik durgunluk, işçi bayramına bu yıl daha militan bir kimlik kazandırdı 1 Mayıs yeniden mücadele günü İşciler evde oturdu Dış HaberlerServisiDünyanın dört bir yanında düzenlencn 1 Mayıs gösterilerinde bu yıl da her yıl olduğu gibi sevirn; ve şiddet içiçeydi. ALMANYA: SolCUlar pollsle çatıstı Almaııya'nın güneyindeki Leipzig kentinde neo nazilcrin mitingini engellemek isteyen solcu göstericilerlc polis arasında çatışma çıktı. Bazilan maskc takan ve nazi karşıtı sloganlı pankartlar taşıyan binlerce solcu göstcricinin aşın sağcıların yürüyüş düzenlediği bölgeye gitmek istcrken polisin müdalıalesiyle karşılaştıİar. Polis cop kullanarak ve basınçlı su sıkarak göstericileri dağıttı. Fransa'da ise binlerce aşın sağcı Ulusal Cephe yanlısı Paris sokaklannda yürüyerek gövde gösterisi yaptı. Çin'de olay korkusu Mmanya ve Guney Korc dc j»ösuriciler polisle çatıştı (Solda ve ıllta). HindistaıTda hayat kadınPEKİN(Ajanslar)(,'in'de komünisi iktidar, sayılan hcr geçen gün çığ gibi büyüycn işsizlerin olay çıkarmasından korktuğıı için I Mayıs'ta halkın gösteri yapmasını yasakladı. Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlügü'niin yayımladıgı üzel 1 Mayıs sayısıııın biıinci sayfasında geleneksel tek tip mavi giysilerc bürünmüş Devlet Başkani CianR Zemin, 1,500 işçisini atmaya hazırlanan Çonking Demir ve Çelik Şirketi işçileriyle el sıkışırken görulüyor. Milyonlarea işçiyi tehdit eden' geniş kapsamlı bir özellcştirme girişiml' başlatan Çin hükümetinin resmi yayın organının 1 mayıs özel sayısında "Işçiler ulusun efendilerldlr" denildi. Işçi'nin Günlüğü gazetesinde de "Dcvletln efendileri olan işçi sınıfi, rcform, gelişme ve istikrar için gönüllü nlarak ön cephede durmalı ve lokoınotif jjörvvi yapmalıdır" denildi. Devletin bu yıl içinde 20 milyondan fazla kişiyi işten çtkarması bekleniyor. Yetkililer, ülkedeki işsiz sayısıııın şu anda 11,51 milyon olduğunu bildiriyorlar. sk'de, 1 Mayıs kutlamaları sırasında Devlet Başkanı Aleksandcr Lukaşcnko karşıli sloganlar atan 40 gösterici tııtuklandı. Göstericilerin "Lukaşenko demir parmaklıkların arkasıııa" şeklinde sloganlaı attıklarını belirtildi. lan yüriidü (Üstte). POLONYA: Sağcılar yumurtayla saldırdı Polonya'nın başkcnti Varşova'da düzenlenen 1 mayıs yürüyüşüne katılan solcu göstericilcr sağcı gençlerin saldırısına uğradı. İşçi sendikalan üyelcri ve Sosyal Demokrat Parti taraftarlanndan oluşan 2 bin kadar göstericiye yumurtalar ve torpillerle saldıran sağcı gençler, yürüyüşü dağıttı. JAPONYA: 7 yildir llk deffa Juponya'da işçi sendikalan I Mayısı geleneksel şenliklcrle kutlamak yerine yedi yıldır ilk det'a geniş çaplı gösteriler düzenleyerek ülkenin ekonomik gidişatinı ve hükümeti protesto eltiler. Kyodo haber ajansı, ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen binin üzerindeki gösteriye toplam 2 milyon kişinin katıtdıgını bildirdi. CÜNEY KORE: POİİS saldırdı Güney Kore'de polis, 1 Mayıs dolayısıyla düzenlenen ve artan işsi/ligin protesto cdildiği gösteride, işçilcri dağıtmak için göz yaşartıcı bonıba attı. Görgü tanıklarının verdikleri bilgiye göre polis, başkent Seul'deki bir parkta toplanan vc Myondong Katedrali'nedoğru yürümeye başlayan binlerce işçiyi durdurmak istcdi. /.ırhlı araçlar içindeki polisin, kalabalığa göz yaşartıcı bomba atması üzerine, işçiler, taş ve çeşitli maddeler atarak polise karşılık verdiler. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldıgı belirtilen gösteride çıkan çatışmalarda yaralananlar oldugıı bildirildi. RUSYA: 150 bin kl$l yürüdü Moskova'da dört ayrı noktadayapılan 1 Mayıs gösterilerinin Komünist Partisi tarafından düzenlenen bölümü, Kremlin Sarayı çevresinde gerçekleştirildi. Saray yakınlarında sabah saatlerinde toplanan Komünist Partisi mcnsupları ile bu partiye yakın siyasi güçlerin yandaşları, Kremlin çevresinde döncn bir güzergâh üzerinden, ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun bıılundugu alana doğru yürüyüşe geçtiler. Bu yürüyüşe, yaklaşık 150 bin ki şi katıldı. Miting ve yürüyüşleri gövde gösterisine dönüştürmek isteyen Komünist Partisi, bu gösterileri, ülkenin çeşitli kentlerinde 9 mayısta kutlanacak Ikinci Diinya Savaşı Zafer Günü'ne kadar zaman zaman sürdürmek istiyor. mitinglcri düzenlendi. Katılım oranının düşük oldugu mitiııglerde yapılan konuşmalarda, iktidardaki Birleşik Demokratik Güçler(ODS) hükümeti istitaya çağrıldı. 6 ögrencinin yaralandığını, 0'sının da kaytp oldugunu bildirdi. alanlarında şenliklcr düzenlendi. KKTC: Yürüyüç ve senllkler I Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı, Kuzcy KıbnsTürk Cumhuriyeti'ndc çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bazı sendıkalar ve örgütler I Mayıs nedeniyledün başkent L.efkoşa'da biryürüyüş gerçekleştirdiler. Atatürk meydanında toplanan kalabalık topluluk bir sürc gösteri yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dagılırken piknik HİNDİSTAN: Hayat kadınları yürüdü Çalışmalarının yasallaşmasını isteyen Hindistan'daki hayat kadınları, I Mayıs dolayısıyla yürüdüler. Yürüyüş, gcçen aylarda hayat kadınlarının haklan konusundabirdizi konfcrans diizenleyen Kadınlar Koordinasyon Komitesi tarafından düzenlendi. BULCARİSTAN: Hükümet Istlfa I Mayıs dolayısıyla başkent Sofya ile ülkenin ikinci büyük kenti olan Filibe'deeski Komünist Parti'nin devamı niteligindeki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) tarat'ından protesto ENDONEZYA: öğrencller ayaklandı Kuzey Sumatra'nın Medan kentindcki parlamcnto binasına yürümek isteyen yüzlerce üniversite öğrencisine polisin göz yaşartıeı gazla müdahale etmesi sonucu şiddetii çatışmalar patlak verdi. Görgü tanıkları, olaylar sırasında en az İSPANYA: 10 bin İSCİ yürüdü Ispanya'da ülke çapındaki gösterilere katılan yaklaşık 35 bin işçi, çalışma saatlcrininhartada 35 saate indirilmesi yönünde sloganlar attılar. Kutlamalar festival havasında geçti BELARUS: 40 Oözaltl Bclarus'un başkenti Min Galatasaray Lisesi'nde 1955 yılından günümüze kadar 43 yıl süreyle değerli hizmetler vermiş olan Galatasaray Camiasının ve Galatasaray Lisesi öğrencilerinin sevgili RAMO'su, çalışkan, vefakâr ve örnek insan VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI VEFAT Merhıım Ord. Prof. Dr. ŞEVKET AZİZ KANSH'nun eşi 30 Nisan 1998 Perşembe günü kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 2.5.1998 Cumartesi günü (bugün) saat 10.30'da Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek tören ve Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra, Alibeyköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Galatasaray Lisesi Galatasaray Spor Kulübü Galatasaraylılar Derneği Ankara Galatasaraylılar Blrliği Izmir Galatasaraylılar Derneği Bursa Galatasaray Liselller Der. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Galatasaray Alumni Association (ABD) Galatasaray Eğitim Vakfı Association Europeenne des Anclens de Galatasaray (Isviçre) Amlcale de Galatasaray (Fransa) Ingiltere Galatasaraylılar Demeği (Ingiltere) Les Anciens de Galatasaray en Belgique (Belçika) Eskişehir Galatasaraylılar Derneği Almanya Galatasaraylılar Derneği (Almanya) Çukurova Galatasaraylılar Derneği Galatasaray Üniversitesi Antalya Galatasaraylılar Derneği Avusturya ve Çevresi Galatasaray Lisesi Eski Öğrencileri Derneği (Avusturya) Alliance Galatasaray (Fransa) Galatasaray Association de Monaco (Monako) Kapadokya Galatasaraylılar Blrliği RAMAZAN SAĞLAM'ı (RAMO) NADİDE KANSU 30 Nisan 1 c>98 günü vcfat ctmiştir. 3 Mayıs 1998 Pazar günü Haeıbayram Camii'nde kılınacak öğle namazımn ardından C'ebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir. AİLESİ GAZİOSMANPAŞA 2. ASI \\E HUKUK HÂKİMÜftf'NDKN DosyaNo: 1996/703 Davacı Kamadan Demirci vckili Av Mı'lııııel Say tarafındanmahkememize açılan gaiplik clavasında, davacı Ramadan Dcmirci'nin babası hettah Denıırci'nin 12. 5.l990yılındflevdenayrıltpolarihtenbtı yana kendisinden bir daha haber alınamadıgından gaıpliginc karar verilmcsini istemis. olnıakla, gaip tıakkında malumathn olan kimselerin 30 gün içintle mahkememizin 1996/703 esas sayılı dosyadan bahisle mahkcttıcmize malumal vermeleri ve gaip hayatta ise ke/a onıın da adresini bildirmesi ilan olunur. 21.4.1998 Basın: Tashih Galatasarayİstanbulspor ve ŞekersporFenerbahçe maçları Kent TV'de KUÇUKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESÎ'NDEN rsasNo: 1997/693 Davacı Satora Bakhtları vckili tarafından davalı Ibrahim Türk alcyhine açılan lazminat davası sebebi ile vcrilcn ara kararı gcreğincc. Yavu/,sclim Mahallcsı 8/1 Sk. No: 13 Bagcılar/lstanbul adrcsinc çıkarılan davctiye iade cdilmi;, /abıtaca (davalı Ibrahim Türk adına) ycni adrcsi bulunamadıgından, ga/ete ile ilan yapılmasına karar verilmckle, davalı Ibrahim Türk'ün 15.5.1998 günü saat 10'da durus,maya bizzat gelmesı veya kendisini bir vekille tenısil ettirmesi, aksi lakdirde yargılamaya yoklugunda dcvam edilip, karar gcrcği dava dilckvesı yerine kaim olmak ü/ere ilan olunur. 22.4.1998 Basın: 17935 Kent goOOl kaçırmaz! Bilginiz olsun ! Ligin düğümünü çözecek olan Galatasaray İstanbulspor ve Şekerspor Fenerbahçe maçlarının sanal görüntüleri Kent TV'de. Bilgiyi, kanalından alın. Demokrasi ve İnsan Hakları'nı savunan ses dalga dalga geliyor!.. Adres: Sıraselvller Cad. BHIurcu Sokak AMf Han 3/6 Takslm Istanbul Tel: O2I2 243 12 69 Faks: 0212 249 99 29 Abone 6 ayhk 3 fnilyon TL Hesap No: ö ı l e m Türkmen I; Bankası Parmakkapı Şubesi 7 Mavıs'ı bekleyin. tSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUI, AÇIK ARTIRMAİLANI DosyaNu: IW7/H4 Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan vc asajıda laptı kaydında, ;uleti, cinsi, evsafı. kıymcli vc öncnilı ö/elliklen ile salış $artları belirtilen lasınmaz müdürlügümü/ce açık artınna suretiylc satılarak paraya çevrileeektır. Satış ilanı ilgililerin adreslerinc tcblıgc gömİcnlnııs olup, adrcsle lebligal yapılamaması vcya ada'si bılınmeycnlcr icın de işbu s.ılıij ılanının ilancn teblıgı yenne kaim olacagı ilan olunur. Tapı Kaydı: Dosyada mcvtul, Beşiktaş 1. B(%Tapu Sicil Miidürlügü'nün 2().d. \W larih, 2401 sayılı yazısında. Bcjiktas ilvesi.Oıtaköy Mahallcsi, Tüfckçi Bahri Sok.da kaın, 23 pafla. 45 ada. 102 parsel sayılı 221.00 m2 miktarlı arsada inşa cdılmıs ta$ınm<ı/da kal iniftklı }. kal (15) nolu 220/2084 arsa paylı valı arasında mahalli olan mcsken oldugıı bıklırılmislir llaliha/ır durumu vc evsafı: Tasınma/ Istanbul ıli, BesikUıs ilçesi, Ortaköy Mahallcsi, Dcreboyu Caddesı, lüfekei Bahri Sokakta kain 23 nafta, 45 ada. 102 parsel sayılı kal irtifakı tcsis cdilmıs 101214 kapı numaralı nataınam kargir apartmanda 3. katla 220/2084 arsa paylı, çatı arasında mahalli olan (15) nolu daırenın tamamıdır. Me/kıır dairc; bodrum katzcmın kal3 nıımıal katçatı arası katlı. bclonarme karkas. dı^ cephesi sıvalı, ikı girisli kargir apartnıanın katlannda ıkıscr daıresı bulunan 1012 kapı nolu girisk 3. katla apartman gırısınc giire sag tarafta yer almakta olup. antrc (kontkır) üzerinde sokafa ccphcli salon. mutlak, banyowc vc I yatak odasından ibaret, brüt alanı takribi 63.00 m2. ıc ırtıbalı teşkil cdılıncmıs, çatı arası katında hol üzcnnde 2 oda, dus, wc'sı mevtut, çatı arası piycsınin kapalı alanı takrıbi 32.IM) m2; ön vc arka ccphesındc terasbalkonlan mcvcut dııvarları sıvalı, zeminleri sapdöşcmelı. kapı vepcnceadogramalan ahşap, kapı kasalan takılmiij; nalamam haldeki dairenin çatı arası piycsi dahıl loplanı briit alanı takribi 95.00 m2'dir. Imar durumu: Bcsıktas Bcledıyc Baskanlığı Imar ve Planlama Müdürlügü'nün 20.6.11W7 tarilı vc 97'45()5 sayılı imar duramu belgcsıne göre: Beşiktaş, Ortaköy. 23 pafta, 45 ada, 102 parsel sayılı yer 11.12.ll)70tarihli 1/500ölçckli Ortaköy ladil planında II: 12.50 ıtıt ırtılada. bitışik nı/am. ıskan sahasında kalmakta, bınn dennligi krokisindc göstcrildıgı gıbı 12 (K) ml (98parsel tanıfında 11.00 mt) olan, çckmc katsız, bchcrotopark, bedcli 53.4%.(XX).TL olan yapılannıasanlanııa haı/dir Kıymeti: Satışa konutasmmazınbulundugu mevkii, imarı, yüzölçümü, halıha/ırdurumu.cıvanndaki emsal vc alım rayiçleri, ıılasımı, ıs mcrkc/lcrinc, mcsken ycrlere yakınlıgı. insasının natamam olusu, degerine tesir edaek tüm elkcnler ile günün ekonomik kosullan da gö/önüne alınarak mczkur (15) nolu daırcnin bugünküdegerine 5 (K)O.OOOO00.TL (bcs milyar liral.kıymct lakdır cdılmıslıı Salış$artlan: Yukandakaydı vcnlcn lasııınıa/ın; I I , SatısıTO/06/1998Salı günü,saat l4.OOl4..Wa kaditr Istanbul 10. lcra Müdürliigü'ndc yapılacaktır Bu arttırmada lahnıin cdilen kıymctın yüzdc 75'ırıı vc rüçhaıılı alacaklılar vars;ı alacaklan mecmuunu ve salıs masraflannı ve paylastırma masnıflannı gcemek sartı ile en çok artlırana ihale olunur. Böylc bir bcdcllc alıcı çıkmazsa, en çok arttırânın taahhüdü bakı kalmak şartıyla arttırma 10 gün daha ıı/atılarak 10. gün olan 19/06/1998 Cuma günü aynı yer \c aynı saatlcrdc ıkıncı antırmaya çıkanlacaktır. Bu artlırmada da bu miktar cldc cdılcmcnııssc gayrimenkul cn çok amıranın taahhüdü saklı kalmak iı/erc arttırma ilanında gösterılcn ınüddcl sonunda en çok artlırana ıhale cdılcccklir. Şu kadar ki arttırma bcdelinin malın lahmin cclilcn kıymctinin yüzde4()'ını bulması ve satış istcyenin alacağına riiçhanı olan alacaklann loplamından fa/la olması vc bundan haska paraya çevırmc vc paylaslırma masraflannı geçmcsi lazımdır. Böylc l'a/la bcdelle alıcı çıkma/sa satış talcbi düscccktır. 2 Arttırmaya iştirak ettcccklcnn. tahmın edılen kıyınelin yünlc 20'sı nıspctındc pcy akçcsı vcya bu miktar kadar miltı bir bankanın kesin ve süresiz temınat ıncktubunu vcrmelcn la/ımdır. Satış, pcşin para iledir, alıcı ıstcdıjiinde 20 günü geçmcmck ü/ca mchıl vcnlchılır İhale damga pıılu bcdclı. tapu alım harcı. tahliyc masraflan da alıcıya ailtır Bınkmiş veıgilcr vc tcllaliyc satıs bedclındcn iklenir %l KOV alıcıya aittır. (2 Ocak I'W8 lanhlı Resmi (i,ı/clc'de yayımlanan 27.2.|<W7 tanh ve l>7.10465 sayılı kararnamenin eki karar Bakanlar Kurulu karamamcsı gereginee) 3 Inotck sahibı alacaklılarkı dıgcr ılgılıleı in (• I hu gayrimenkul ibcnndekı haklannı, husıısiyle faiz ve masrafa daır olan ıddıalannı ılayanagı belgclcrı ılc on beş gün içinde dairemizc bildirmclcn lazımdır Aksı lakdirde haklan tapu sicilı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4 Ihalcyc katılıp cüıha sonra ıhalc bcdclinı yalırmamak suretiylc ihalenın feshınc sehcp olan tüm alıcılar vc kcfılleri. tcklıt çttıklcn hcdel ılc son ihale bedcli arasmdaki farktan vc dıger /anırlardan vc aynca tcmcrriit liıı/ınden mütcselsılen mesııl olacaklardır. İhale f'arkı ve tcmcnüt faizı aynca hükmc haeel kalmaksı/ın daircmucc uıhsıl olunacak. bu l'ark, varsa önccliklc temınat bcdclınden alınacaktır 5 îjartnamc, ilan tanhındcn ılıbaren herkesın gorcbılmcsi için dairede açık olup masrafı vcrildiği takdırdc isteyen alıcıya bir orncgi göndcrilchilir. 6 Satışa ıstırak edenlcrin şartııameyi görmiiş vc miindcrecatını kiibııl etmiş sayılacaklan, haskaca bılgı almak ıstcyenlerin 1997/134 sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüzc başvurmalan ilan olunur (•) llgıliler tabirinc irtit'ak hakkı sahıplerı dc dıhildir. Basın: 17653 Bilgi Kanalı ENTrv TEKNOLOJI YINE GALİP! Bugünlcre küçük ödünlerle geldik... ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI Tel: 0212276 28 99 Faks: 0212286 13 54 Vakıjbank EtilerŞb. ÇevBağış Hesap No: 2012776
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog