Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAYIS 1998 CUMARTESİ 8 DIŞ HABERLER ABD'den AB'ye Tüpkiye baskısı • HASHINGTON(AA)- •\BD de vavımlanan Nevv Vork Tımes gazetesı <\BD'nın Turkıye'ye karşı daha uzlaşmacı bır tutum alması ıçın A\rupa Bırlıgi'ne (\B) baskı yaptıgını yazdı Amenkan clıplomatık kaynaklan, Dışışlen Bakanı Madeleıne Albnght'ın son gunlerde ozellıkle Ingıltere Fransa \e Almanya dışışlen bakanlanyla telefon goru^melen yaparak Turkıye'ye karşı tutumlannı yumuşatmaya çağırdığını soyledıler Albnghfın, goruşmelennden bırtakım olumlu sonuçlar aldığını kaydeden Nevv York Tımes. Almanya Başbakanı Helmut Kohl'un Turkıye nın AB uvelıgının daha fazla Turk goçmen akınına yol açmasından endışe ettıfı behntı NATO'nun genişlemesine onay • NVASHINGTOIS (AA) - ABD Senatosu. NATO'nun Dogu \vrupaulkelenne yonelık genışleme surecı çerçe\esmde Macanstan. Polonya veÇek Cumhunyetı nın ıttıfaka uye olmasını onayladı Senatoda öncekı akşam yapılan oylamada. eskı Sovyet bloku üyesı uç ulkenın NATO üyelıgıne. I9'a karşı 80 oyla onay verıldı Dagılan Varşova Paktı'nın eskı uyelennden Polonya, Macanstan ve Çek Cumhurıyetı'nın NATO'ya gırmelen gelecek yıl nısan a\ mda gerçekleşecek Kalbi dışamda onardılar • HOUSTON(AA)- ABD lı doktorlann. 20 vaşmdakı hastanın kalbını dışan çıkararak uzenndekı lımon buyuklugunde kanserlı tumöru temızledıklen ve daha sonra yenne yerleştırdıkİen bıldınldı Houston'da amelıyatı yapan kalp doktoru Mıchael Reardon, kalptekı kanserlı tumorun ılk kez ototransplant yoluyla tedavısınm başanlı olduğunu soytedı ABD Başkanı, Kıbns Rum Yönetimi lideri Klerides'e tahrikten vazgeçme çağnsında bulundu dmton'dan S-3OO uyarısıREŞATAKAR LEFKOŞA -<\BD Başkanı Bıll Clınton, Kıbns sorununun çozumu amacıyla I974'ten buyanaenetkın Amerıkan gırışımını başlattı Bu amaçla. Bosna banşının mıman Rıc- hard Holbrooke'u yenıden adaya gonderen Clınton. KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş ıie Rum lıde- n Glafkos Klerides'e "Lzlaşın" çag- nsinda bulundu Holbrooke, dun ak- şam Kıbns'a vanr varmaz Rum lı- den Glafkos Kiendes'le bır araya geldı Gece boyunca devam eden go- ruşmede, Holbrooke'un Başkan Clın- ton "ın kaleme aldığı bır mektubu Klendes'e ılettığı haber venldı Rum kaynaklanna gore Clınton • Clınton'ın "Kıbns Özel Temsilcisi" sıfatıyla adaya gelen Bosna banşınm mımari Richard Holbrooke, K.K.TC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ıle Rum liden Glafkos Klerides arasında mekik diplomasisi başlattı. bu mektubunda toplumlar arası go- ruşmelenn yenıden başlattiması ıçın taraflara çağn yapıyor v e tahn k edı- cı gınşımlerden vazgeçılmesını ıs- tıyor Buna göre Rum Mıllı Muha- fızOrdusu'nun, Rusya'yasıpanşet- tığı S-300 flızelennın alımından vaz- geçılmesı ayrıca Baf asken ussu- nun faalıyete geçınlmemesı gıbı uya- rılar da Clınton'ın mektubunda yer alıyor Rum \ onetımı Sozcusu Hristos Stilyanidcs. ABD Başkanı'nın S- 300'ler ve Baf asken hava ussu ko- nusundakı uyanlannı yorumlamak- tan kaçınırken guvenhk ve savun- ma konulannda tek sorumlunun Kıb- ns hukumetı (Rum yonetımı) oldu- ğuııu ıddıa ettı Denktaş'tan övgü "Diptomasi sihirbazT olarak ad- landırılan ABD'lıdıplomat Richard Holbrooke lıderler arasında başlat- tıgı mekık diplomasisi çerçevesınde bu sabah KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş ıle bır araya gelecek ve ardından Rum lıden Glafkos Klen- des'le ıkıncı göruşmesmı gerçekleş- tırecek KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Clınton'ın Kıbns Ozel Tem- sılcısı ıle bu sabah gerçekleştırece- ğı göruşme oncesınde vaptığı açık- lamada "Holbrooke akıllı bir adam- dır. Kıbns'a vardımcı olabilir" dedı Denktaş, bıryandan Holbrooke'un gınşımlennı cesaretlendmrken dı- ğer yandan "Kıbns Birleşik Devlet- leri" formulünu gundeme getırdı ve bır sure once reddettığı federal ço- zumu bu kez kabul edebıleceğını soyledı ABD Başkanı BOICIinton'ın Kıb- ns Ozel Temsilcisi Holbrooke, pa- zartesı gunune kadar KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş \e Rum lı- den Glafkos Klendes'le en az uçer kez bır araya gelecek Pazartesı gu- nu ozel bır zıyaret ıçın Frankfurt'a gıdecek olan Holbrooke 8 mayısta ye- nıden Kıbns'adonecekvemuhteme- len mayıs ayını Lefkoşa-Ankara ve Atına'da geçırecek Holbrooke'un bu temaslardan olumlu sonuç elde etmesı halınde KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş ıle Rum lıden Glafkos Klendes buyuk bırolasılıkla Dayton turü bır göruşme ıçın Amerıkaya davet edılecekler Eski lider soykınm suçlusu Ihş Haberler Servis- Ruanda eskı baş- bakanı Jean Kambanda. 1994 y ılında 800 bın Tutsı ve ılımlı Hutu'nunkatledılme- sınden sorumlu oldugu gerekçesıyle yar- gılandıgı Uluslararası Mahkeme'de su- çunu kabul ettı 1994 y ılında katlıamm en yoğun ol- duğu gunlerde geçıcı başbakanlık gore- vınde bulunan Kambanda 9 ay once Kenya tarafından Ruanda'ya lade edıl- dıkten sonra dun ılk kez Ruandadakı ınsanlık suçlan ıçın Tanzanya'da kuru- lan Uluslararası Mahkeme onune çıktı Kambanda. kendısıne yoneltılen 6 suçlamadan soykınmla ılgılı olan ılkınm okunmasından sonra Fransızca olarak "Suçumu kabul ediyorum" dedı Kam- banda, boylelıkle Uluslarafası Mahke- me tarafından yoneltılen suçlamalan ka- bul eden ılk kışı oldu Ruanda'da Kambanda'nın geçıcı baş- bakanlık yaptığı donemde gerçekleşen katlıamda uç ay boyunca Hutular yak- laşık 800 bın Tutsı ve ılımlı Hutuya kat- letmıştı 1996 kasım ayında kurulan ulus- lararası mahkemede katlıamdan sorum- lu tutulan 23 kışı vargılanıyor Mahke- menın vereceğı en ağırcezanın omurboyu hapts oiması beklenıyor Kolombiya'da k a t l i a m K > f ^ V S - ^ ^ f J hslerce oldurdu. Vlılıslenn 10 kişıyı bır otobusten ın- dirdikten sonra oldurduğu bildirildi. Saldırganlar daha sonra kentin \aroslannda katliama de- vam ettiler. Gorgu tamklan toplam 21 kişınin öldurulduğu katliamı 40 kadar silahlı saldırganın gerçekleştirdiğini sovlediler. Aşın sağcı milıslerin oldurduğu kişilerin solcu gerillalann sempati- zanı olduğu bildirildi. -X Küba soruyor Terör listesinde ABD niye yok? HA\AlNA(Reuters)-\BD nınterorudes- tekleyen ulkeler listesinde yer alan Kuba. sert tepkı göstererek asıl Washıngton un bu lıs- tede yer alması gerektığinı ıfade ettı Kuba Dışışlen Bakanı SOZLUSU Aiejand- ro Gonzalez ABD nın terorû destekleyen ulkeler lıstesı ıçın "'Bence şaşırtıcı olan şev ABD'nin kendtsinın bu lıstede olmaması- dır" dedı Gonzalez gazetecılere verdığı bnfıngde ABD'nin u TerDrizmi,de\letten)nzmını, is- tila>i \<e vakın tarih bmunca bazı uçuncu dünva ulkeienne karşı dûzenknen e\lemle- ri desteklenlenn en buvuğu" olduğunu sov- ledı NVashıngton'un oncekı gun yayımlanan ra- porunda ABD Dışışlen Bakanı Madeleıne Albnght'ın geçen yılkı lıstede yer alan ul- kelen vıne sıraladığı goruldu Listeye eore teroru destekleven ufkelerın ba^ında Iran gelırkenKuba Irak Lıbya Kuzey Kore Su- dan ve Sunye de teroru destek veren ulke- lerarasmda RapordaKuba nın geçen yıl te- rorle bır ılışkısı oldugunun saptanmadığı. bu- nunla bırlıkte hâla teronstlen banndırmaya devam ettığı ıfade edıldı Gonzalez raporun yanlış bılgıler ıçerdı- ğını belırterek ABD nın Kuba'ya ve dıger egemen ulkelere karşı sık sık boyle kampan- yalarduzenledığını veyargılamak ıçın gay- nmeşruıddıalarortayaattığınıso>ledı Gon- zalez, ulkesının ABD nın sayısız dev let te- XÖrune kurban olduğunu v urguladı Rusya'dan Kıbns planıMOSKOV\(4A)-Rusva Kıbns'ın askerve sılahtan anndmlması yolunda hazırladığı planı oncekı gun BVl'ye sun- du Rusva nın BM Temsilcisi SergeyLav- rov tarafından BM Genel Sekreten Kofi Annan'aıletılenplan Kıbns ınsahılmu- hafaza guçierı dışında federal asken bır- lıklere sahıp olmamasmı ongonıvor Itar-Tass m habenne gore. sıvıllenn askere alınmasının kendılenne asken cğıtım venlmesının durdurulmasını da ıçeren planda "Demılitarizasvon. Kıb- ns'ın ıki toplumu arasında federasvon çatısı altında. karşılıklı guven vc işbırlıği atmosfennın olu>nıasmı sağlavacaktır" dcnılıvor Planda aynca şu ıfadeler yer alıvor 'Federasvonun her ıkı unsuru a>n ay- rı ve butun olarak iederasNon. kendı po- lıs guçlenne sahıp olacak Demılıtarızasvonun guvence altında olması ıçın her ıkı toplum. Yunanıstan, TurkıveveBM askenyığınakprogram- lannı her ıkı toplunıun sılah >atın alma- sı planlarını durdurduklarını ılan eden bıranlaşma ımzalayacaklar Turkıyeve'Vunanıstan ın adadakı ve çevresındekı asken faalıyetlen tamamen durdurmalan gerekmektedır" Rusya daha once vaptığı açıklamala- nnda S-300 füzelennı Kjbnslı Rumlar'a vennemev ı demılıtanzasvonun sağlan- ması şartına baglıvordu Çeçenistan Rus temsild kaçırıldı ; MOSKON\ (\FP) - Rus> a Dev let Baş- kanı Boris Veltsin'ın Çeçenı\tan Temsil- cisi \alcnhn Massov kaçınldı tntertaks haber aıansı Temsılcı V'las- sov'un dun lngu^etva Mnırındakı Ası- novskaya koyu vakınlarında kaçınldığı- nı belırttı \ lassov 'un aracının önunun kamuflaı gnsılı ve Mİahlı kışıler tarafın- dan kesıldıgı v e temsilcının aracından çı- karılarak kaçınldığı bıldınldı Olaya ılışkın henuz aynntılı bılgı edı- nılemedı Kaftasya'da fidvealmak ıçın ın- san kaçırmaların çok yaygın oldugu an- cak ılk kez ust duzey bır Rus yetkılmın kaçınldığı belırtılıyor Rus Itar-Ta.v> haber ajanM Yelt.ın ınem- nyle temsılcının kurtanlması ıçın ozel bır ekıp olujiuruldügunu TURKULER YOLLADIM SANA ifc Mtaık \*(kurenıeme ADNANCRGİL ENGEREK DÜNYA iiz ve Mwk. BANU KIHBAĞ (AçU gmmde dû/en anbra) SEVDA SEVDA ÜSTÜNE î & ı« Muak BANU KIRSAĞ GEL ŞttrPmSlHTANABOAl Mullk BANUKKBAĞ YUNUS MKAU Soz K Musk ALAA TT1N US GÜLÜŞÜN KAUR BENDE Shr AHMnnUI Munk SO.DA BAĞCAN ÇAUN DAVUUARI SÖZvsM^lık ANOHIM (SelBnık Tdrkjsu) KARAHİSAR KALESİ Sca ve Mu*k ANOMM (Afyon Turkusu) DAĞLAR <yf) SĞZ «• Mıaık ANONİM OĞUL Söz K Munk. MUSTAFA A TKI (Oğutlannl kaybeden amtsra) HAC1AÜ OBASI SöznMtoık ANONİM (Şarkçla Turkusu) HELE YAR StaveMuat . dU MfldORÖZGÜN MÛZİK YAPIM *. g*t*. BASIN VE HAUcu iu^KBiR, MENAIERIJK VE ORGANIZ^YM Tel: 0.212 • 527 61121 MLĞLA İCRA MÜDÜRLÜĞLJ'IVDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTRMA SURETtYLE SATIŞ İLANI DosyaNo 1997 595 Talımat Satılmasma karar venlen gaynmenkulün cınsı. kıymetı. ev^afı Tapu Ka>dı: Mugla ılı. merkez, Akçaova köyü Sogla mevkıınde kaın tapuya cılt 10 sayfa 889 pafta ''O, parsel 898'de kayıtlı 05490 m2 mıktarlı tarla vasıflı taşınmaz Onemli ozellikleri \e kıvmeti: Satışa konu ta^mmaz Akçaova koyunde eskı Muğla-Aydın karayoluna cephelı olup, etrafında ve karşısında ianayı kuruluşlan olan bır muhırte bulun- maktadır tçensınde S S Mugla Kalkındırma Kooperatıfinın kereste fabnkası bulunmaktadır Tarla vasıflı taşınmazın ıçensınde kereste fabnkasına aıt 4 adet bına bulunmaktadır 1 No'lu Bina Arazı uzenndekı L bıçımınde (19 60x 8 20)+( 12 00x8 00)=256 72 m2 alanlı 4 50 m gabanlı betonarme kolonlar ûzenne çelık makaslar ûzenne eternıt kaplı beden duvarları olan ve ıçınde bırtakım makınelenn bulundugu bu bına 256 72x40 642 430 TL m2= 10 433 724 732 TL 2 No lu + 3 No lu bmalar Yme bu bınaya bıtışık 8 20x12 00= 98 40 m2+ 12 00x11 60 = 139 20 m2 toplam 98 40+139 20= 237 60 m2 kapalı alanlı demır boru kolonlar uzerıne ortalama 3 5 m gabanlı çelık makaslar ustu eternıt kaplı etrafı ahşap kaplanmış depo ve atolve olarak kullanılan bu bına 237 60x24 115 806 TL m2= 5 729 915 506 TL 4 Nolu Bina: Arazı üzerınde bulunan 4 50x22 50 ebadında 101 25 m2'ye oturan 5 bolumden oluşan beden duvarlan tuğladan yapılma 3 00 m gabanlı ustu marsılya kıremıt ortulö elekt- rığı olan tavanlı tabanlı, sıvalı dogramalan ahşap kooperatıfm ıdan bınası olarak kullanıldıeı tahmın edılen bına 101 25x12 223 434 TL m2= 1 237 622 753 TL Bunların dışında arsa bedelı olarak= 10 980 000 000 TL Toplam muhammen bedeli: 10 433 724 732 TL + 5 729 915 506TL+1 237 622 753 TL+10 980 000 000 TL - 28 381 262 991 TL Imar durumu: Beledıye mucavır alanı dışında bulundugundan ımar planı dişındadır Satış şartlan: A- Taşınmazın. 1 satışı 09 06 1998 gunü olup. saat 1400'ten 14 10 akadar Vluğla lcra Mudürluğu'ndeaçık arttırma suretıyleyapıla- caktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın \uzde 75 ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesı şartı ıle en çok arttırana ıhale olunur Bövle bır bedelle alıcı çıkmazs>a, en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 19 06 1998gunu avnı verveavnı ».aatlerde ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Ikıncı arttırmada ıse ruç- hanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmın edılen kıymetın o o40'mı ve satış mabraflanm geçmesı şartıyla en çok arttırana ıhale olunur B- 'Vrttırmava ı^tırak edeceklenn tahmın edılen kıymetın vüzde 20'sı nıspetınde pey ak- çesı veva bu mıktar kadar mıllı bırbankaiın temınat nıektubunu vermelerı lazımdır Satış, peşın para ıledır, alıcı ıstedı- gınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Ihale damga vergısı KDV bınde 48 tapu alım harcı ve masraflan, gay- nmenkulan teslım masraflan alıcıya aıttır Tapu satım harcı taşınmazın aynından doğan bınkmış vergıler ıhale bede- lınden tellalıye resmı alıcı tarafından odenır C- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn ve ırtıfak hakkı sahıplennın bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıvle taız ve masrafa daır ıddıalarını dayanagı belgelerı ıle 15 gun ıçınde da- ıremıze bıldırmelerı lazımdır \ksı takdıtde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan haııç bırakılacaklardır D- Satış bedelı hemen veya venlen muhlet ıçensınde odenmezse IİK nın 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır Ikı ıhale arasmdakı farktan ve o o50 faızden alıcı \e kefillen mesul tutulacak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılenn- den tahsıl edılecektır Bu fark varsa oncelıkle \atinlan temınattan tahMİ edılır E- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın Muğla lcra Müdurluğu nde açık olup masrafı venldı- ğı takdırde ısteyen alıcıya bır omeğı gondenlebılır F- Satışa îştırak edenlerın şartnameyı \e munderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlerın 1997/595 Talımat sayılı dosya numarasıyla mudurlugumuze başvurmalan ılan olunur 17 4 1998 Basın 18046 KARŞIYAKA 2. tCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN GAYTdMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETtYLE SATIŞ tLANI DosvaNo 1997 2388 Satılmasma karar venlen gav nmenkulün cınsı kıvmetı ev safı Tapu Kaydı Izmırılı Karşıyaka ılçesı Bostanlı Mah dekam tapuva35 '444 pafta, 9388 ada Hparsel(cılt 38 savfa4 24)de ana taşınmazın 4 32 arsapaylı zemınbatar kat (l)no- lu dubleks meskendır ^dresı 1^85 Sokak No 62 1 Karşıyaka-lzmır Imar durumu Karşıvaka Beledıve Başkanlıgı ImarMudurlüğu'ndenalınan 199 1997 ta- nhlı ımar durumu vazısında "blok başı nızam. on bahçe 5 00 mt van bahçe 3 50 mt arka- dan 7 90 mt bahçe mesafelı 5 kat max- 15 80 mt gabanlı konut adasında kaldığı. parsel uzennde 1989 tanhlı ruhsatlı bınanın bulunduğu bıldırılmıştır Onemli özellıklerı Satışa konu meskenın bulunduğu ana taşınmaz bes katlı betonarme tarzda ınşa edılmtştır ^sansorlu olup on cephede zemınde ıkı dukkaOn \ardır Satışa konu mesken dubleks tarzda ınşa edılmış olup ana taşınmazın yan ve arka bahçesıne bakmakta- dır 140m2alanlıdır Alt katta salon, mutfak, hol WCvebalkon ust katta üç oda banvo. hol ve balkon vardır Yerlerağaç parke ve mermer kaplıdır Duvarlan saten boyalıdır lçte bulu- nan dogramalar mobılyalı, dislar alumınvum dogramalıdır Islak hacımlenn duvarlan tava- na kadar favans kaplıdır Kat koionferlıdır Mutfakta hazır mutfak ûnıtesı, banyoda ısıtıcı kuvet klozet ve lavabo vardır Muhammen bedelı Ana taşınmazın konumu ınşaat tarzı goz onunde bulundurulduğun- da serbest pıvasa alım satım rayıçlen de dıkkate alındıgında satışa konu dubleks meskene 6 000 000 000 TL deger takdır edılmış olup, bu muhammen bedel üzennden satışa çıkanl- mıştır Satış sartlan: 1-Taşınmazın 1 satışı 16 06 1998 günu olup. saat 10 00 dan 10 10'a kadar Karşıvaka 2 icra Müdurluğu nde açık arttırma suretıvle vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın vuzde 75'mı ve ruçhanlı alataklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesı >artı ıle en çok arttırana ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çık- mazsa. en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak >artıv la 26 06 1998 gunü aynı yer ve avnı sa- atlerde ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Ikıncı arttırmada ıse ruçhanlı alacaklılar varsa ala- cakları mecmuunu \e tahmın edılen kıvmetın o o40 ını ve satış masraflannı geçmesı şartıy- la en çok arttırana ıhale olunur 2- Arttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın vuzde 20sı nıspetınde pev akçesı vevabu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubu- nu vermelerı lazımdır Satış. peşın para ıledır alıcı istedıgınde 20 gunu geçmemek üzere me- hıl venlebılır Resmı ıhdlepulu. tapu alım harcı \e masraflan gav nmenkulün teslım masraf- lan KDV alıcıva aıttır Tapu satım harcı taşınmazın avnından dogan bınkmış vergıler ıle tellalıve resmı satış bedelınden ödenır V Ipotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn ve ırtı- fak hakkı sahıplennın bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıv le faız ve masrafa daır ıddıalarını davanagı belgelen ıle 15 gun ıçensınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı tak- dırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Satış be- delı hemen veva venlen muhlet ıçerısınde odenmezse IİK nın 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır ikı ıhale arasmdakı farktan ve temerrût faızınden alıcı ve kefıllen mesul tutula- cak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5- Şartname ılan tan- hınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın Karşıyaka 2 lcra Mudurlügu nde açtk olup. mas- ratı verıldığı takdırde ısteyen alıcıva bır omegı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şart- namevı gormuş. ve munderecatını kabul etmış sayılacakları başkaca bılgı almak ıstevenle- nn 1997 2388 Tal sayılı dosva numarasıv'a mudurluSumuze başvurmaları ılan olunur Basın 18048" ÇOCUK BOBREK VAKFI yararına "DOĞA" ve "ÇOCUK" fotoğraf sergisi Cumhuriyet . kitap kulübü AÇILIŞ: 2 MAYIS 1998, CUMARTESİ SAAT: 18.30 SERGİ: 2 MAYIS -17 MAYIS 1998 istıklalCad (Aksanat Karşısı) Taksım - istanbul Tel (0212)252 38 81 HULYA 1978"denBERİ KALBIM EGE'de YAŞIYORSAN MEKTUP YOLLA. "Guneşın Oğlu" PK 214 Teşvıkıye - İstanbul C<\N-ULAŞÇorap Tekstıl ve Gıda San ve Tıc Ltd Ştı 'mıze aıt 00051 No'lu ozel faturamızın aslını kavbettık Hukumsuzdur Nufus cuzdanrııı oğrencı kımlık kartımı ve pasomu kaybettım Hukumsuzdur BtLGE\ Ö\AL Cumhurfye< kitap kulübü KİTAP 98 Uluslararası Sanatsal, Kültürel, Bilimsel, Eğitsel, Mademik ve Güncel Kıtaplar Fuan'nda İMZAGÜNÜ 3 Mayıs Pazar ORHAN ERİNC Saat 15 00-17 00 TOKTAMIS ATEŞ ' Saat 17 00-19 00 CumhurİYet kitap kulübü KİTAP 98 Uluslararası Sanatsal, Kulturel, Bilimsel, Eğitsel, Akademik ve Güncel Kitaplar Fuan'nda İMZAGUNU 2 Mayıs Cumartesı SALAH BIRSE~ HALIT KIVANC Saat 15 00-17 00 Saat 17 00-19.00 Adres İstanbul Hıtton Exhıbıtıon Center Adres İstanbul Hılton Extııbıtıon Center İnsan Hakları dalga dalga geliyor!.. 7 Mayıs'ı bekleyin.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog