Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER İ Z L E N İ M L E R Bayram Gibi Bayram AYDEV ENGtN Yanıtsız, can sıkıcı soru- larla gittik: ayaklanmızı sürüye siirüye döndük Gö- revli olmasak alandan ay- nlan sonuncu kişi olurduk. Bayram gibi kutlanan bır bayramın tadını sonuna ka- dar çıkartırdık. Bu salt bizım yargımız değil. Bizim kuşaktan da eski kuşaklardan başlayıp henüz bıyığı terlememiş delikanlılara, mayıs güne- şinde ergenliklı alınlan ter- lemiş gencecık kızlara ka- dar kuşaklar buluştu ve bayram etti. Yüzlerde bir bayram sevinci. gözlerde ' Demek ki isteyince oluyor- muş"bilinci. Bu yazıyı yann okuya- caksmız. Ama eğer dün ak- şam televizyon görüntüle- rinde çatışma. itışme. ka- kışma görüntüleri ızlerse- niz, bilin ki size göstenlen l Mayıs Alanı değildir. Belki l Mayıs Alanınaaçı- lan yollardan birinden alın- mış birkaç görüntüdür. A- ma bilin ki gördükleriniz 1 Mayıs değildir. Istanbul dört bir yanın- dan Çağlayan-Okmeydanı yönüne akan ınsan selleri, polisin aldığı önlemlerle bır huni gibi daralan kanal- lardan. alana giden iki gi- rişten birine yöneldı. Kasımpaşa yönünden gelen yürüyüş kollan Per- pa önündeki polis denetım koridoruna girip alana yö- neliyorlardı. Mecidiyeköy yönünden gelenler de Flo- rence Nightingale Hasta- nesi 'nin oralarda bir nokta- da. Her ikı yönde de önde sendikalar sıralanmıştı. Arkalanndan siyasi partı- ler, onlann da arkalarında küçükgruplar... Bilerek bilmeyerek tu- haf birbıreşim doğdu. Her iki yol da çift yol. Mecidi- yeköy yönünden gelenler- de, Özgürlük ve Demokra- si Partısi (ÖDP) çıft yolun sol yanında yer aldı Cum- huriyet Halk Partisı. Işci Partisi ise paralel yolun sağ yanında. Kasımpaşa yönünden gelen çift yol ise HADEP. Emeğin Partısi yandaşlan- na aynlmıştı. Onlann arka- sında ise... Ona sonra gele- lim. • • • ŞuCHPbirtuhaf.Başla- nnda il başkanlanyla sayı- ca az. ama yürekli bir grup- tular. Vargüçleriyle sesle- niyorlardı: "Faşizme karşı omuz omuza" CHP sıra- lanndan uzun, çok uzun süredir duymadığımız bu slogana şaşarken arkası geldi. Hem de arkalannda yürüyen tşçi Partılılere. yolun sol yanında yürüyen ÖDP"lilere gözkırparak "Sol güçler birleşsin, ikri- dara yerieşsin" demesinler mı? (Bence desinler de on- lar böyle deyince Deniz Baykal ne der artık bileme- yeceğim). • • • Daracık Okmeydanı kavşağına sıkıştınlmış mi- ting alanı, elbette yürüyüş kollannın küçük bir bölü- münüalabildi. Mitıngbitip alandakiler dağıhrken he- nüz polıs kontrolünden ye- ni geçen gruplar vardı. Bir de geçemeyenler... Alana "Perpa önünde i- tiş-kakış varmış" haberi gelince can havliyle o ya- na seğirrtik. Tek tıp üniformalara bü- rünmüş, yüzlerini kırmızı çaputlarla örtmüş gruplar- la polıs ıtişiyor. Sıkı deli- kanlılardan bıri, kime söy- lendigini pek anlamadığım birayaküstü nutuk çekıyor: "1 Mayıs'ı karnaval mas- karalığına çeviren revizyo- nistlerin oyununu bozaca- Karnaval. bayram de- mek. Az önce 1 Mayıs'ta bayram eden işçilerin. ÖDP"lılerin. İP'lilerin. StP'lilerin, Banş Partilıle- nn arasındaydık. Her gün- kü gibi giyinmişler, bile- medin bayram günü deyip bayramlık urbalannı çek- mişlerdi. Bir de nutuk çeken deli- kanlıya baktım: Kot panto- lunun üstüne kıpkırmızı bırgömlek gıymış, yüzünü üstünde ne olduğunu anla- madığım bır amblem bulu- nan bir mendil örtmüş. ba- şına kırmızı bir bant bağla- mış. Bu kılıkla karnavala katılsa, bayram etse pek de güzel olurdu... Üniformalı gruplardan birinden bıldik bir marş yükseldi. Bildığimiz 1 Ma- yıs marşını söylüyorlar. A- mabirazcıkdeğıştirmışler. "1 Mayıs, 1 Mayıs. işçinin emekçinin bajramı" diyor- lar da ardını "De\rimin kanlı yolunda ilerieyen hal- kın bayramr diye getiri- yorlar Dayak yemeyı göze alıp "Devrimin şanlı yolu- nu nhe kanlı yolu yaptınız" dıye soracak oldum. Kız- lardan biri ö\ le bir baktı ki cevabını dinlemeden çabu- cak aynldım. Doğru bay- ram yerine gittim. 1 Ma- yıs'ı bayram gibi kutlayan ilerici insanlann yanına... Göstericileri dağıtmak isteyen polis, panzerieıie harekete geçince ortalık bir anda kanştı. Polisle göstericiler arasındaki uzun süren kovalamacada yaralananlar oldu. Göstericiler polisle çahşüİSTANBLL / ANKARA (Cumhuriyet)- Türk-lş. DİSK. Hak-lş \e KESK öncülü- ğünde Çağlayan Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs mıtingi bayram havasında geçerken alana alınmayan radikal sol gruplarla polis çatışınca.Okmeydanı savaş alanına döndü. Olaylarda, 100"ü aşkın kişi yaralanırken yakîaşık 300 kişi dövülerek gözaltına alm- dı Gözaltınaalınanlararasmda Istanbul Va- lilığfnce dağıtılan "basın yefeği'" giyen ga- zetecılerin de bulunması dıkkat çekti. An- kara'da da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayra- mı kutlamalan sırasında tek tip elbise giyen 10 kişi gözaltına alındı. İstanbulÇağlavanMevdanfndakımıting olaysız biterken Piyalepaşa Bulvarı'ndaki radikal sol gruplarla polis araMnda çatışma çıktı. Perpa yönündeki toplanma yerınden miting alanına yüzleri kapalı olarak. beyaz önlük ve berelerle. tek tıp ünıformalan ıle girmeye çalışan DHK.P-C grubu ile polis arasında yakîaşık yanm saat süren bir ger- ginlik yaşandı. Çevreden taş toplayan ve el- lenndekı sopalan yol kenarındaki demirle- re vuran DHKP-C'lilere polis de coplarını kalkanlarına vurarak ve panzerden su sıka- rak karşihk verdi Güvenlik kuvvetlerinın panzerlerle dağıtmaya çalıştığı grup ara so- kaklarda barikatlar kurarak polise taş ve so- palarla karşılık verdı. Çatışmada 4"ü gaze- tecı. 12 si polıs olmak üzere 100ü aşkın ki- şi yaralanırken yakîaşık 300 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Olaylar sü- rerken İstanbul Emniyet Müdürü HasanÖz- dcmirın polıs telsızınden sık sık "Cösteri- cilere sert davranmayın" şeklınde anons geçmesi dikkat çektı. Güvenlik kuvvetlerinin Piyalepaşa Bul- van üstünde müdahale ettiği grüptan bazı ki- İ Ikiicülcr taratindan aşağıya atılmak istenen genç. polisin yardımn la kurtanldı. şıler, Şark KahveM'ndekı Petck Supermar- ket'ın önünde kasa ve tahta parçalanyla ba- rikat kurdular. Yıödıkları tahtaları tutuştu- rarak ola> yerine gelen güvenlik kuvvetle- nne taş atan göstencıler, polisin takvıye edıl- mesınden sonra ara sokaklaradadağılmava başladılar. Ateşevenlenbarikatla gösterici- ler tarafından arka lastıklerı tutuşturulan 34 YA 340 plakah kamyondakı yangın. pan- zerden sıkılan sularla söndürüldü. Gösteri- cileri FatmaGırik Parkı'nakadarkovalayan güvenlik kuvvetlerine, ara sokaklardan mo- lotofkokteylleri atıldı. Bir süre sonra Farih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yeniden ortaya çıkarak Kulaksız yönüne doğru yü- rüşü sürdüren grup. yine Çevik Kuvvet ekıp- lerinin müdahalesiyle dağılmak zorunda kaldı. Bu gösteri sırasında bır ekip otosu ıle bazı sivil araçlar ve işyerleri, atılan taşlar sonucu tahrip edildi. Camdan sarkıtülar Güv enlik kuvvetlerinin göstericileri kova- ladığı sırada Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan MHP Okmeydanı Temsıl- cilıği'nden lise kıyafetlı birgenç. ülkücüler tarafından dövülerek camdan aşağı sarkıtıl- dı. Gencın ülkücüler tarafından dövülmesı- ni görüntüleyen basın mensuplan da saldı- rıya uğradı. Saldırıda bazı gazetecıler hafif şekılde yaralandı. Bu arada. Ferıköy Mezarlığı'nın üst kıs- mında toplanan bir grup da. Piyalepaşa Bul- varfna inerek yol kenarlarında tek gördük- leri polislere saldırdılar. Çevik Kuvvet'ın takviye edilmesi sonucu bu grup da ara so- kaklara girerek dağıldı. Fatma Gırik Par- kı'na ulaşan ve ara sokaklarda tahta parça- lanndan bankat kuran yakîaşık 500 kişilik bir grup, Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerın havaya ateş açması sonucu dagıldı. 1 Mayıs nedeniyle Okmeydanı. Nurtepe. Ömektepe ve Mustafa Kemal Ma- hallesinde esnaf kepenklerini kapattı. Şişlı Abide-ı Hürriyet Caddesi"nden ge- len Sİ P kortejinden bır grubun pankartı, po- lis tarafından alana sokulmak ıstenmeyince gerginlik çıktı. Polisin SlP'lilere müdahale- sı sırasında 5 partili yaralanarak hastaneye kaldınldı. Taksim'de de "Yaşasın devTİmci işçi korro- teleri" yazılı pankart açmak isteyen biri ka- dın iki kişi gözaltına alındı. tşçi Partili. 68 yaşındakı HalilOymanheryıl 1 Mayıs'taol- duğu gibi bu yıl da Taksim Meydanf na ge- lerek 1977'de ölenlerin anısına Cumhuriyet Anıtı'na karanfil bıraktı. Ankara'da mitingjn yapıldığı Sıhhiye Ala- nı'na "Haklar ve Ozgürlükler Ptatformu'" pankartı ile giren grup ıçınde yakîaşık 30 ki- şi tek tip üniforma gıyerek. siyah bere ve üzerinde HÖP yazılı kırmızı maske taktılar. Polis 10 kişinin gözaltına alındığını açık- ladı. TÜLAY TURA BÖRTECENE Resim Sergisi 20 Nisan -15 Mayıs 1998 TUĞRAY SANAT CALERİSİ Cevdetpaşa Caddesi No 380 BEBEK Tel: 0212J26S 79 19 AIMAN GOETHE KULTUR iMC-nTIIT MERKEZI INblllUI ISTANBUL D a g m a r S e h e n k - G ü I I i c h HAREKETİN AKIŞI - DANSEDEN İNSAN Resim Sergisi 30 Nisan - 15 Mayıs 1998 Cumartesı Pazor horıç hergun soot 10 0 0 -19 0 0 G a l e n Durer. Teutonıa Galıp Dede C a d . 85 T u n e l M A L T E P E S A N A T G A L E R İ S İ SELAHATTIN AYDIN Resim Sergisi 1-20 Mayıs '98 Galerimız Ptesi hariç hergün 11 00-19 00 ırası açıktır FeynıllahCd.YücelenSk.No23Maltepe- T«h(0216)4419iaF«rM185«l FOTOGRAFLARLA ATATÜRK SERGİSİ 23 nisan - 23 Mayıs'98 Sergımızi her gûn 11.00-19.00 arası gezebıhrsinız ,<3uX ÖZLEM SANAT GALERİSİ ! / • * • Asmalı Mescıt, Sofyalı Sok Noi8 Tünel BEYOĞLÜ *• ^ "* Tel: 243 24 04 - 245 25 34 Ç A M A Ş A R T G A L E R İ NÜZHET KUTLUĞ YAĞLIBOYA RESİM SERGİSİ 22 NİSAN -16 MAYIS 1998 Galen Pazar harıç hergûn 10 00-13 00 arası açıktır Rıdvanpaşa Sk No 21 Göztepe / Tel: 0 2 1 6 . 385 00 15 MÜRECCEL KÜÇÜKAKSOY Resim Sergisi m B M t 25 Nisan - 13 Mayıs 1998 J)TJ'D/\K1 Galenmiz hergün 11.00- 19.00 arası l U t\t,t>ıaı Pazar günü 13.00-19.00 arası açıktır. Bağdat Cad Şertettın Sok. Nc 10aıre 1 Erenköy Isbnbul Tel/frx:{0 216) 369 06 39 hevkel VT0LYE/GALER1 F.Erdogon Sarmo Ayla Esebik Sükü Ali Sol. No: 1 Isk* Meyd Ok*oy/IST. W:(0212 258 81 41 C&ALMELEK WH.LT iiaHIT »0l«l 24/i Ç«M«V« ' •*•>•< TU-F»I:I.I1t. 44t II II TÜLAY ÖKTEM Resim Sergisi 22 Nisan -16 Mayıs 98 Nscetr,* Ma Cd W Apt No 2 Tal: J0212) ? « 8814 • Fac (071 ?) 284 35 S6 ŞEYDA GURSOY ÇOBAN Resim Sergisi 30 Nsan - 30 Mayıs 1998 • • •« IIBUH IskeleCad Selın Sok. No-1T21 Caddebosian Tel [02'6) 360 99 64 LA PALETTE SANAT EVİ BAHAR SERGİSİ 2-16 Mayıs'98 AcılışveKokteyi: 2 Mayıs Cumartesi' Saat:18.00 Aİ! Nıhai Tarlar- Cd Sıpa^ı AD1 ND 37 BOSTANCI Tel: 445 23 89 Litografi Sergisi LOUbTOFFOj, 1907doğumlu Çağdaş Fransız Ressamı R e s i m S e r g i s i GİY.SUNÂ.ME*LER *ATOLYEAPART* İSTİKYE ŞErilT HALİL İBPAHİM CAD K0MIK NAŞtT SOK NO 2 • İSTANBUL Tel&Fax 0 2 1 2 . 2 2 9 3 0 3 7 Pıantsıham; Ua?i«? I000-15002nsı aımartsa-pazar 11 00-16 OC araa açıknr (Bu saatlenn dışında ran&vı l MEB SANAT GALERİSİ SÜHABAŞARAN Resim Sergisi 18 nisan - 13 Mayıs'98 TafuımatSk No 14/14 Göztepe Tel 385 47 78Fax 410 35 02 SABAHAÜİN TUNCER Resim Sergisi 2 -30 Ma)is'98 Nrjanası IrtanurVoluNo 10D 2 Td (02'2) 23' 9C8? Te IS1IIIS1LFÜSI ARTIN DEMIRCI Resim Sergisi 25 Nisan - 21 Mayıs'98 Paot guııi. kınç hergün 1100-19 00 ara acıtit IsökbiK E>BmraP3sa|iNo206K.2D 2"3 Beyoğlj-Mantul T ;l.*ax (0211 i 2*515 08 Cafe-Restaurant-Galeri SABRİ ERİMEL Resim Sergisi 30 Ntsan - 30 Mayıs -98 Büyukdere Cd IMo 57<1 MasJak Tel: 285 1568 SANAT OOASI GÜLBÜN SÜERDEN Özgün Takı Sergisi 2-12 Mayıs"98 Sergi süresince (Pazar dahıt) hergûn 11.00-19.00arası açıkbr. NecmettinÖktemSk. No 13/1 Erenköy.Tel + Fa>c (0216)3553587 (OPERA) SANAT GALERİSİ Grup Resim Sergisi ErcanAKÇETİN NihatDARCAN GülerHAŞİMOĞLU PınarTANBERK 27 Nisan- 16 Mayıs 98 Hanclye Konağı Sk Sağlık Apt No 1 Takam Tel. 0212-249 92 02 ADIL SALIH RESİM SERGİSİ 27 Nisan- 13 Mayıs'98 ADTİSAN ŞAKAYIKSOKAK NO 54/1 NIŞANTAŞI / TEL 247 90 81 Vi SEVEN SANAT G A L E R İ S İ YILDIZ ALACAKAPTAN Resim Sergisi 30 Nisan - 20 Mayıs '98 Moda Cad. No 66 Kadıköy Tel' 345 56 16 - 338 24 45 SANAT MERKEZİ HULYA DUZENLI "Benim Tabletlerim" 21 Nisan - 30 Mayıs '98 IEVTİ«8URIIU • İSTHK8UL Tel (0212) 547 16 04 Fax (0212) 558 71 78 Pa&rPazartesıhanç hergûn 1100-1'830aras/af«Ws- GALERI LEBRİZ KARMA RESİM SERGİSİ "Eskiler - Yeniler" 21 Nisan - 21 Mayıs'98 Eytam Cad. Açıkhava Apt. No:16/2 Nışantaşı Tel: 240 22 82 Çağlayan Onbinler demokrosi îstedi • Mitingde konuşan konfederasyon başkanlan özelleştirme, taşeronlaştırma uygulamalannı protesto ederken demokrasi talebini öne çıkardılar. İstanbul Haber Servisi - ! Mayıs tşçi Bayramfnda Çağlayan Meydanı'nda toplanan onbinkr "demok- rasi" istedı. Türk-İş. DİSK, Hak-İş ve KESK öncülü- Sünde düzenlenen miting- de konuşmacılar: özelleş- tirme. taşeronlaştırma uy- gulamalannı protesto etti- ler. tstanbul'da 1 Mayıs kut- lamalan. dün sabah konfe- derasyon başkanlannın 197 7 yılında Taksim'de ya- >amlannı yıtirenlenn anı- sına Kazancı Yokıışu"na karanfiUer bırakmasıyia başladı. Sabah saat 08.30"da Gümüşsuyu"nda- ki Türk-İş 1. Bölge Temsıl- ciliğfnde toplanan ve ara- lannda Türk-İş Genel Baş- kanı Ba>ram Meral. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Bu- dak, KESK Genel Başkanı Siyami Erdem. Hak-İş Ge- nel Başkanı Salim l'slu. CHP Genel Sekreteri Ad- nan Keskin \e milletvekıl- leri Mehmet Sevigen. Bekir V'urdagül. Mgan Hacaloğ- lu. Hilmi Develi. Ercan Ka- rakaş. Bülent Tanla. CHP tl Başkanı Etem Cankur- taran. PM üyesi Bedri Ba>- kam. ÖDP Genel Başkanı Uftık Uras. EMEP Genel Başkanı LeventTüzerinde bulunduğu grup yürüyerek Kazancı Yokuşu"na geldi. Burada, yaşamını yıtiren 37 yurttaşın anısına saygı duruşunda bulunan sendı- kacılar ve mılletvekiller' kırmızı karanfilleri bıra! rak olayı protesto ettık Taksim Atatürk Anıtı'na da 1 Mayıs çelengi bırakan temsilciler heyeti, daha sonra miting alanına geçtı. Mıtinge katılacak grup- lar da >akalannda renkli kokanlar, ellennde karan- fillerle sabah saatlerinden itibaren Düzenleme Kuru- lu'nca önceden planlandığı şekılde Şişli yönü ıle Perpa arkasındakı Piyalepaşa BulvarTnda toplanmaya başladılar. Saat 11.00 sıra- larında DİSK. Türk-İş. KESK. Hak-İş. CHP. ÖDP. İP. BP. DBP. SİP. HADEP. EMEP, halkevlerı ve de- mokratik kitle örgütlerinın üyeleri iki ayn grup halin- de Şişli ve Perpa yönünden Çağlayan Meydanf na doğ- ru yürüyüşe başladılar. "Yaşasın 1 Ma>is". "Yaşa- sın işçilerin birliği"."Faşiz- me karşı omuz omuza". " 1 Mavıs şehitlerini unutma- dık" sloganlan atan. şarkı ve türküler söyleyerek yü- rüyen gnıplar. ikı ayn nok- tada polıs aramasından geçtikten sonra 11.45'te miting alanına girdiler. "Banş-Adakt-Örgür- lük-Kardeşlik için özgiir e- mek, demokratik Tiirki- ye". "Özelleştirmeye ve ta- şeronlaşürmaya karşı >aşa- suı sınıfdayanışmasr yazı- lı pankartların bulunduğu miting alanmda aynca 1977. 1989. 1996yıllann- daki 1 Mayıs olavlannda yaşamlannı yitiren 40 kişi- nin isminin yazılı olduğu bır pankart da yer aldı. Miting alanına kalabalık bır grupla giren HA- DEPliler u Apo'nun erleri- yiz", "Yaşasın PKK", -Li- derimiz Apo". "Kündistan devrimi Türkhe've geli- yor" sloganlan attılar. Çağlayan Meydanı'nı tı- ka basa dolduran yakîaşık 30 bin kişilik kıt'leye ilk olarak Türk-lş Genel Baş- kanı Bayram Meral konuş- tu. Meral. Türkiye'nın. gü- nümüzde sıyasal. sosyal ve ekonomik alanda büyük olumsuzluklar yaşadığını ifade ederek "Ulus ötesi sermayenin ulusun ege- menliğini tehdit ettiği gün- lerde 1 Mayıs'ıkurlamakta- >TZ" dedı. Daha sonra ko- nuşan DİSK Genel Başka- nı Rıdvan Budak. I Ma- yıs' ın hâlâ yasak olduğunu \ urgulayarak "Ama bu avıp bizim değil, devlerin avıbı. Ve bu ayıp deviete zarar ve- riyor" dedı. 'KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, kamu emekçilerinin gelecekleri- nin yasalarla ipotek altına alınmak istendiğinı öne sürdü. Erdem, "tnsanca, özgürce yaşamak isthorsak buradaki birlikteliği devam ettirmek gerekir" dı\e ko- nuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog