Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET HABERLER 2 MAYIS 1998 CUMARTESİ Haber Merkezi 1 Mayıs Işçi Bayramı İ7mir, Adana, Mersiıı, Diyarbakır'da da co!>kuyla kutlandı. Diyarbakır'da valtlığın \ı\\\ vcrmcmcsıne karştn Dağkapı'da toplanan 2 biıı ki^i Türkçe ve Kürtçe sloganlarattı. I Mayıs Hayramı Izmir'de desendikalar, dcmokratik kıtle örgütlcn, mcslck odaları ve ba<?ı sıyası partılerın katıldığı Cııınhuriyct Alanı'nda dü/enlenen mitinglc kutlandı Konak eski balık halı öniinde saat 15.00 te Türklş, DİSK, KESK'ebağltsendikalar, lzmır Barosu, meslek odaları, kuruluşlar, bazı siyasi partilerın ıl ve ılçe örgütlerı, Ege ve Dokuz Eylül ünıversıteleriııdeokuyan öğrcncılcrbıraraya geldiler. (irup, saat 16 00'da 1. Kordon'dan mıtıngın yapılacağı CumJıurıyct Alanı'na yüriidü. Bir saat süren yürüyüşten sonra, ıniting ve kutlama törenı Atatürk Heykeli onünde, Istıklal Marşı ve 1 Mayts hntcrnasyonal Maı>uım ykunmasıyla başladı. I'urkİ!) 1. Mölye Temsilcısi Mustafa Kundakçı, ı>çı smıfı ve sendıkaeılık hareketinin, demokrasınin düşmanı böliieülüge, irtieaya, eetclere ve teröre kan,ı kazanımlanmm koruduğunu, TiirkıyeCumhuriyetı'nin bütünlüğune vc bağımsızhğına, ulusuınuzun egemenlığine, çağdaş ııygarlık anlayiijina, ınsan lıaklarına, parlamenter demokratik diizeııc, tüın kurum ve kurallaı lyla demokra.sıyc, laık ve demokratik sosyal hukuk devletine sahıp çıktığını söyledi. DlSKEgcBölgeTemsilcisiMusaÇanı, I Mayıs'ın iilkemı/dehâlâyasaklıolduğuııa dikkat çekerek, "Bu, ülkeyi yönetenlerin ayıbı. Bu ayıp Tiirkiye'yi' zarar vcriyor. İJIkemi/cya/ıkulııyor. Hersjcyc ragmcn bu 1 IMayıs'ta co>ku içindcyi/, kararlılık içindcyi/. Bu birlikteligin önemini biliyonu. Bu, ülkcnin birliğidir, dcmokrasiııin birliğidir" dedi. Diyaıbakır'da ı&g vc mcmur scndikaları ılcIIADMPvc CMEP, valiligiıı izın vermemcsıne kaı>ın Büyıik Postane öniinde toplandılar. Mitingın yapılacağı Dağkapı Meydanfna yürünıek isteyen 2 bın kışılik toplultıgu polisengellcdi. Polısle yapılan pa/urlığın ardindan göstericiler durduruldukları bölgede kutlama yaptılar. Kürtçe ve Türkçe sloganların atıldığı gösteri yapılan konuşmaların ardından olaysız sona erdı. Adana'da TiiıkIs, DİSK, HakIş ve KESK tarafından btrlıkte diizenlenen I Mayı.s yürüyiİ!)ü llastaneleı K.avs.ağı'ndan ba^ladı lrJğlır Munıeıı Alanı'nda yapılan rhıtltıgde "•Kahttdsun şeriat, aydınlık Tiirkiyc", "Savaşa değil emekeiye bütçe" gıbı sloganlaratıldı. Mcrsin'de de sabah saatlerindc lş Bankası Merkez Şubesi, PctrolU ve EğıtımSen öniinde koıte|ler oluşturan gruplar Cumlıurıyet Alanı'na kadaryüriidüler Yiiriiyii<iMrasında MADrPkortejindeba/ı kısıler, "PKK halkın keııdii.dir", "Biji PKK", "Biji Apo" dıye slogan attı lar. Cumlıurıyet Alanı'na gırcrken bellerıne sardıkları DI1KPC pankartlarını vcrmck istcmeyen bır gıupla polis arasında tartışma eıktı. Polis grubu miting alanına almadı Izmir'de büyük kutlama Ankara'da 1 Mayıs coşkusu ANKARA (C'umhuriyct Bürosu) I Mayıs. Ankaıa'da da co^kuyla kutlandı 20 bine yakın, ışçı. nıcnıur ve ögrcncının katıldığı I Mayıs ctkınlıklcrınc CHP. ÖDP, HADEP. F.MFP, İP, DİSK. TurkU, KhSK vc çok sayıda sıvıl toplıım örgıitü destek verdı. I Mayıs lş.çı Uayramı kutlamaları Aııkara'da scndıkalar, demokratik kitle örgütlerı \e ba?ı siyasi partılerden oluyın 60 örgütün katılımıyla kutlandı üar önunde toplanan yaklasjik 5 bın kış.ı saat 11 00'de "Emek en yiice dcgerdir", "Stndikası/ sigortası/., kölelik koşullarına mahkum cdilcn emekcilvr için uirihoru/". "Işçi iradesinc saygı istijctru/". 'Işten koıknnı\mu/, borçtaıı korkuyonı/." " l'arihselsi'li'negimi/1 Mavıs'nayKacagız", "Domokrasiııin ve bagımsı/Jıgın bekçisi iy,'i sınıfıdır", " Yaşasın halklann kankşligT, "Çocıık emeginiıı sömürülmcsinc hayır" ya/ılı pankartlarla yıırudiıler Yüriıyüsçuler "Sukağa, eylcnıe, ö/gürleşmeye", "Kmt'kçiyi/ hakIIVIA, kazanacağıı", "Inadına scndika, itıadına DİSK", "Zafer dircnen emekçinin olacak", "Işçiler biricşin, iktidara yerk'$in" sloganları atarak Abdı Ipekçı Parkı'na geldiler Ankara Emniyet Müdürlüğü'nc bağlı (,'evık Kuvvct polıslerının yoğun güvenlık onlemı aldığı yürüyüş sırasında, arama yapılmasını istemeyen bir grupla polis arasında Ankara Radyosu öniinde kısa süreli biı tartıvna yasandı. Arama sırasında pankartlara takılan ba/ı sopalar alınırken, uzun sopalar da kırıl.ınık kısaltıldı. Polısın ohi'jturduğu arama noktasından geçeıek Ankara Radyosu'nun önünden Sıhhiyc Köpriisii'nc doğru tekrar yuruyü^e geçen gruplara, yol kenarına sıralanan yurtta^larda alkışlar ve ıslıklarladestek verdı. Yürüyüij sırasında kımı gruplar, PKK ve AbdullahÖcalan lelııne slogan attılar. Saat 14 0()'te ÖDP'nın mıtıng alanına girmesiyle yürüyÜ!; tamaınlanırken, halaylarla, lurkülerle I Mayıs'ıkutlayanemekçilerveyurttaşlar miting alanını bayram yerıne döndürdüler. Mıtıngde ilk konuşmayı yapan DİSK Yönelim Kurulu üyesı CienelK Scndıkası üeııel B<i!)kanı AtillaÖngcl, 1977 yılı I Mayıs kutlamakırı sırasında şelıit olanları saygı ile andıgını belirterek, ^ehıllcrın anılarının kendilerinc ı^ık olduğıınu söyledi Öııgel, mılyonlarea ışçının sendikası/ ve sıgortasız çalı^tnıldıgını, sendıka ısteycn ışçilcrin kapı önünc konıılduğunu, halkın goz nuru ıle nıeydana getırılen KİT'lerın uç beş scrnıayedara pcşkc) çekıldıgini. grevlı ve toplusö/le^melı sendika hakkı isteyen kamu emekçilerinin bıber gazı ve köpeklerle susturulınak istendiğini belırttı KESK Mcrkez Yoııetıın Kurulıı üyesı llasan Hayır da 1 Mayıs'ta bütuıuliınya emekçilerinin açlığa.yoksulluğa karş.ı mücadelebayrağını yükseltmek ıçınalanlarda loplandığını vurgulayarak.bugun farklıdıl veclınleresahipemekçilerinayııı duygu ve şıaı ı haykırdığını söylcdı Türklij adma konuşan TÜMTİS Ankara Şube Başkaııı Abidin Kandcgcr ıse bugün emckçiler tarafından dah.ı lyı bırdiinya ıçin sınıfdayanı^masınm scnldıgını bclırterek, emekçiferın yoksıılluk \e açlık diizenine karşı hcpbirlıktc haykırdıklarını kaydetti. 1 Mayıs etkinliklerine katılan 20 bine yakın işçi, memur ve öğrenci demokrasi taleplerini dile getirdi Notlar: Boşluk ŞÜKRAN SONER Milyonlarea iıye adına 5 ışçıışveren örgütünün bır araya gelıp, hükiımetleı iizerınde fetva vermelcrınebenzemıyor I Mayıs'ıTiirkıye'deöcüolmaktan çıkarıp. anlamına uygun. ıçını doldurarak kutlarnak sanıldığından çok daha /or Mılyonlarea üye adına bol keseden konusjnak ne kadar kolaysa, mılyonlarea iiyeli örgütler adına eylem sınavına çıkmak, üye taban ile savunulmak ıstcnen ılke ve degerler ile varolmak, mcydanları başkalarına kaptırmamak o kadar zor. (îiinahı ilesevabı ile I Mayıs'ın kutlanması, anlam ka/.andırılmasında bütiin yiik yıne DlSK'in sırtına bınıyor Iurklı,'ın, HakI'j'ın başkanları dünyaya kar^ı "I Mayıs da neyin nesl" dıyemedıklerı «,in "Başımua bu bclayı, kutlanması sorumlıılugunu DİSK yüklcmcdi mi? Otursun Türk solıı diyc bir IM.1laikdeougraşsın1" dıyorlar I Mayıs 1998'ı.TurkIş, DİSK, Hakls, KESK ortaklaşa düzcnrcdıklerı lıalde, dÜ7cıılcmc çalı^malarının, I Mayıs'a katılan asıl soluıı dısıplıne edılınesı, toparlanması, hütün yuk DİSK gorevlılerındeydı.Sağolsunlaren çok iı>çı iiyeli l'ürkl^ ve Haklş yönetim kadroları ile konuk sanatçı gıbiydıler C,"t>ğıınluğıı flaınaları ıle bıle katılınak /ahmetınde bulunınanıiijlardı. Katılanlarının ıse üye sayıları ıle kıyaslandığında, örgütliiluk sınavında sınıfta kalaeakları kadar a/ sayıda ı:>çılcrı vardı DİSK. KLSK potansıyellerinin altında. CHP dostlar alışvcrıştc görsün, sayılarıııdu. parlamento ıçinden başka hiçbiı parti yok. Parlamento dışındaki sol partiler Turkls/tcn, ışçılerm tiimiinden ve dcmokratik örgütlerden pek çok katı vardılar. Mcydana ıkı koldaıı, dü/enleyıcı sendıkal örgütler, TürkU, DİSK, Hakli,, KLSK hcp bırlikte alındılar. Böylecekürsügüvcnlıği, I Mayıs'ın anlamına uygun sloganların egemen olnıası lein yapılabilccek her şey yapılmiijtı. Meydanın görüncn yerlcrine. en buyuk boydan afı^lcrle "Demokrasi için güç vc ev leın birligi","Adımi7 farklı, sovadıını/ Tiirki.ve" türünden, kritık donemle de uyumlu, akıllı, uslu ve dc anlamlı sloganlar aMİmı^tı Am^djojyıörün kıgerçektençoközenılmış, çok hazırlanmii), nem şık hem dc dü^ündürücü, I Mayıs'ın iTç;eWğflie uygun ıçini doldııran ıcnklı gösteriler. emek agırlıklı i!>çı mcsa|lan, pankartlaıla y yiiruyen ıijçıler, büyük mcydanı doldurmaktan çok uzak kaldılar. Doganın yasası ı^ledi Gelmeyenlerin bosjuğu gclenlerledolduruldu Aslınıararsanızdünkü 1 Mayıs'ın kritik döneminin bılmeındekı katılımcı çogunluk çok özenli ve havayı degi'jtırmemekte kararlıydılar. Parlamento dışındakı sol partiler, en kalabalık gruplar olarak ÖDP ve Emegın Partısı, sonra SİP, İP, Barış Partısı ve digerlerı hem öncmlı kalabalıklaıı ıle hem de emegın sorunlarına, 1 Mayıs'ın anlamına ö/en göstcren gündenı ağırlıklarıyla, sen doluyor dıkaeılık hareketınin bo^lugunu eıddı vc olumlıı yöndc dolduıdular En buyuk kalabalıklardan bırını oluştıııan HADEPdeçokdısıplınlıydı Ancakbellikiözclbirmesaıla, güncel güııdeme uygun ama I Mayıs katlamasına, anlamına, emegın bayramına tcrs hir mesajla gelmİ!>lerdi. Dogrusu partının yönetim organlarının, kadrolarının payını bıltnek olanaksız, görünenı ile IIADEP korlejı. PKK'yı, kuvgasım, kentlere, bütün Tuıkıye'ye taıîıdıgı mesa|inın altını çi/erek yürudü. (,'atı^malar, haberlcrdcpekçokayııntısı ıle ögrcneceğınız İİ7ere, du/enleyenlerin sorumluluk alanlarının dı^ında kalmak u/cre, polis kordonu dıijindakılerle, agırlıklı polis arasında oldu. Meydan içlne a1ıııalılârcla ajnıalılarda;; I Mayıs Mayıs'a bulaitumşiiıa ıçine a kavga bu|a^tUTiıaına öze'ni öze' i h'e'rke'stc heYkestc ' k 61djuğu 61j ıçirı i kimsc ki kımseyç pekiça pekjçanı>nıadı. ' " Kımse ' • kimseylc ' • " ' ayh'ı " ^ çızgidc '•• *gorünmernelj •''«'"'ıçin dc ö/en göstcrdı Her sendika! öıgut, her siya! sı partı. dcmokratik örgüt kendi mcsajlarından sorumlıı olarak ayrı ayıı yurııdü. I Mayıs'ta topluma verılmek ıstenen ınesajlaı arasındakı uçurumlani bakılırsa, ba^arılı.pıofesyonel bırdüzcnleyıcı kadro sayesindc olabıleeektcn çok daha az olaylı, kansız ama içı anlamına uygun doldurulamamış. bir I Mayıs daha yas,amni!> oldu Dahaöncekılergıbı I Mayıs l'W8'de Fürkıye'nın yerle^memiş demokrasısının, örgülsüz, dışlanmış, keııdinc yabaneıla^mı^ emegın. değerler, kafa karma^asının tıpık bıraynası oldu. Mcydanlan doldııran binletYc kişi bayranılarını neşe ilekutlarken çıkan olaylarda çok snyıda güsterici ^ö/altina alıııdı. Cö^altılar sırasında kadın pnlisler erkck mcslektu^lıırını aratmadı. Izmir Sabancı 'dan 1 Mayıs kutlaması İZMİR (Cumhuriyet Ege Bümsıı) Sabancı Holdıng Yoııetıın Kurulıı Başkanı Sakıp Sabancı, Türkiye'nin dınamık bır ülke oldugunu behrterek "Birilerifa'nebassadaülkcdİMnmiktir,\üriir" dedı. Sabancı, polıtıkacıların ıstıkrarı yakalamakta zoıluk çektiklcrini de dıle getirırken iijadamlarının ıstıkrar ıstenıeyı sürdüreceklerinı söyledi. Dünya Türk lşadamları Kurultayı'na başkanlık yapan Sabancı, dün sabah dü/cnlenen basın toplantısına 1 Mayıs Işçı Bayramı'nı kutlayarak ba^ludı. Bayramın tahıikleıekapılmadan "eskisi gihi coşkuyla ve gü/elliklc kııtlanmasım" isteyen Sabaııeı, "Gö/leriııi/. (>örmek istiyorsa, ağaçlar çiçek açtı, her taraf yeşillcndi. Bu Bahar Bayramı, İşçi Bayramı. Coşkuyla, güzellikle kutlayalım" dıleginde bulıındu. Türkıye'dc sanayileijmenin ln/la yayıldıgına dikkat çcken Sabancı, sanayıleşmenın batıdan doğuya kaynıaya ba^ladığını vurguladı. Sabancı, sözlennı şöyle sürdürdü: "Şükiirler olsun, rü/gâr batıdan yürüyerek, önce Anadolu'ya, Orta Anadolu'\a. şinıdi de Duğu ve Cüıu\d()ğu'\a duğru esiyur. (iüneydogu'ya da gideceğinıi/i ııfııkta göriiyorum. Güııeyduğıı sorıınu ülkcnin bağrıııda >anan bir ateş. Bu sorıın iilkc gündeminden bir tiirlii düşnıedi. Ama biz Güncvdoğu'ya gitmeliyi/. Kinı gidecek? Gençlerimiz. Hem de ivi egitimli gençlerimiz. Bu bölgeye yalıı ııııa gidecck." Sabancı, I ürkıyc'nıngehşınııııın durdurulmasının müınkün olmadığını da dile uctııdı BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI Mehmcl BAYDUR KAMYON R.r BERNARDO BERTOLUCCİ Fıim Yonelen Osman VVÖBER CANNES 1996 1,2, 6, 7, B, 9Mav«Saat 20 30/2, J, t, 10 Mayıs Saat 15.00'lc Istanbul Devlet Tlyatrosunun Konuk Oyunıj dur SfRCl. Dtvrim ERAKMIH Türk Abfip tıltlrme SiıulıSergili(17 Nısan9 Mayıs ••)»] Amimi ( *ımwl vc ( umhuıırH lÖ^üfhık) MrfİMH'nii MİıhtMfcUdır VINN Kum.Pan.Ya. py IstınMıl Sanal UtrUlı Oernek Sokat, r«lalM|l lunu vı Cumrtnı 20 00 I«I«İM1 0 212 235 5< 57 Dekor Htl ^^v^ kerm «ufdojhı Mu;ık Mthmet Ktmutlu Vd.'jn / VoiKlpn LAMANIN BİNBİR YOLU U3 omedi / 1 Bölüm * 5 Mayıt 1998 jSalııaat: 20.00 MUAMMER KARACA TİYATIOSU Tel: 2 5 2 4 4 5 6 2 5 2 5 9 35 YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ Alaköy 9. Kısım TEL: 661 19 4143 OİŞE: 661 38 95 Kvtm Kureo^lu. Koslum Erayaa \ M t \KA IEİICI IK T l l VI IU»SI dario fofranca rame ^IŞIK DAMLALARI Oyun 2 Boluııı Ayşe EmelMesçi HlzmetçLLer YA/AN JEAN GENET lURKÇrSI S A L A H BİRSEL MUZİK TURGAY ERDENER YÖNE1EN MAHİR GÜNSİRAY ÜKAMAIURGİ ÇETİN SARIKARTAL SAHNC TASARIMI C U U D E LEON SEÜM BİRSEL TİYATRO OYUNEVİ TURNE NEDENİ İLE SON HAHA! 1 Mayıs '98 Cuma 20.30 Hlzmetçller 2 Mayıs '98 C.tesl 15.00 Hlzmetçller 2 Mayıs '98 C.tesı 18.30 Antıgone 3 Mayıs '98 Pazar 15.00 Antigone 3 Mayıs '98 Pazar 18.30 Antigone Sahn* Foks: Fırın Sok. No: 4 3 Bomonti, Şlşll Gl»« T * l : ( 0 2 1 2 ) 2 4 0 2 8 2 6 T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE SON TEMSILLER TJYATRO G. BIZBI CARMEN o p e r a A f»&rd& Orkeslra Şelı Anlonlo PIROLÜ ' Sahneye Koyan Y t k l t KARA 2 Mayıs Cumariesl 15 30 /12 Mıyıs Salı 20 00 OYUNCULAR MAHİR GÜNSİRAY, ŞEHSUVAR AKTAŞ, BOdAÇHAN SflZMEN Yöneten: / t K l GÖKER Çeviren: FÜSUN DEMİREL I Pazar 17.00de Antıçone V Küırü» BAKAMHC! N IN KATKiLAirıvL* Blletltr gl;e, Adam Kitabevı ve Vakkorama'lardt. ve Kültür Sanat llanlarınız R Rodgars & O. Hammorsteın II KRAL VE BEN müzikal 2 perdn UrkBMıa Şelı Serdar YALÇIN f Sahneye Koyan Haldun DORMEN 5M»yısSalı?0 00 ABTSAMATEVİ \ Cureba Hüseyin Arjıı Mah Ve?ir Çcşmesi Sok. Na: 3 Aksaray/İST Tel: (0212) 525 25 11 YA7AN SOFOKLES 3 TURKÇtSİ GÜNGÖR DİLMEN ™ MD/IK TURGAY ERDENER YONl IIN MAHİR GÜNSİRAY DRAMA1URGİ ÇETİN SARIKARTAL SAHNC TASARIMI CLAUDE LEON SEÜM BİRSEL EFESl'itscn'in kuilur R I. Çaykovskı Tadbilir, her damağa hitap eden, özel, güzel ve danslı günler yaşanıyor ÇATI'da. Hafta ıçı gruplara 3 750.000 TL(KDV Dohıl] ÇATI >ımdı OTOPARK ucrelınızı de ödüyor? T.i: 251 OO 0 0 Sanat •da Kültüı 1 ilanlarmız Için Tei: 293 89 78 (3 hat) t için UYUYAN GÜZEL. b>nle 3 perda Koreogrtlı ve Sahntye Koyan Darak DEANG / Orkestra Şell Elf ad BAGIROV 28 Nısan Salı (Ojsl Ooslarl) 20 00 6 Mayıs Çarşamba 20 00 (Gata) / 9 Mayıs Cumarle&l 15 30 / 13 Mayıs Çaışamba 20 00 G. Verdi 293 89 78 âı JŞTANBUL[KyLJUHf SANMıHAnİTASI opera 4 parde Orkislra Şelı Orhan ŞALLIEL / Sannsye Koyan Vekta KARA 7 Mayıs Persemb« 20 00 13 Smalaıid SATIL.IVIIŞ N İ Ş A N L I komıK opera 3 perde Ork«stra Şali Okın DEMİRİŞ / Sahneye Koyan Süm*ray ARIMAN (Dvvlai S*nitçm) 14 Mayıs Pef»embe20 00 G. Puucıni Sinema, hyatro, konMf, bale, müzayade, opera, süreli yaytnlar, muzık market, fotoğraf, tergı, kıtap, gezı, konferans Gçekçılerden moto kuryoye kodar ula^mak ıstodığınız her adrm, her etkmlık Hantu'ciu apera 3 perci© Orkesira Şell Antonlo PİROLÜ / Sahneye Koyan Ytkta KARA 16 Mayıs Cumartası 15 30 TÜRK HALK MÜZİĞİNDE LATİFE GEÇGİN 2 Mayıs Cumartesi Saat: 21.30 Serasker Cd. Osmancık Sk. No:13 Kadıköy Rezervasyon Tel.: 349 99 56 349 48 65 ^HEPSİİÇİNDE^ BU ŞART! MÜZİKALLERDEN SEÇMELER muzlkal göslerl S bölüm Mu2ık Vönalmenı Elşad 8AGIROV Sahneye Duzenlemesı Sümeray ARIMAN 1 S 15 Mayıs Cumn 19 00 HERJY Blleller Atalürk KUItür Mtrkul gı»«l»rındo satılmaktadır A.K.M glft l»l: (0212) 251 10 23 / 2S1 56 00 (7 hsl) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog