Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA HABERLER CUMHURİYET 2 MAYIS 1998 CUMARTESİ Nizamettin Baybaşin serbest • BOINN(AA)Alman polisi tarafından "sınır ötesi faaliyet gösteren uyuşturucu çetesinin elebaşısı" olarak tanımlanan Nizamettin Baybaşin (35) hakkında, uyuşturucu kaçakçılıği yapmak suçundan 5 hafta önce Bonn Eyatet Mahkemesi'ncc verilen tutuklama kararı kaldmldı. "General Anzeiger" adlı gazctcde çıkan bir habere göre, uyuşturucu kaçakçılığından clde edilen paralann aklanmasında yardımcı olduğu gerekçesiyle Meekenheim kasabasında yakalanan Ali Gazi isimli 65 yaşındaki Iran asıllı Alman vatandaşı da serbest bırakıldı. Yılmaz Avrapa'yı uyardı LALE SARIİBRAHİMOĞLL ANKARA Türkiye'nin Balkanlar, Kafkasya ve Ortadogu'da güçlenmesindcn tedırgm olan Yunanistan, bazı Avrupa Bırlığı (AB) üycsi ülkeleri ve terör örgiitü PKK'yi arkasına alarak hırçınlık vc gcrilimi tırmandırma politikası izliyor. Başbakan Mcsut Yılmaz, Atina'da terör örgütünün siyusi kanadı ERNK'nin ycrine PKK bürosu açıırak Türkiye'ye meydan okuyan ve bu örgütü resmen tanıyan Yunanistan'a tavır koynıaları konusımda müttcfiklerinı dc uyardı. Avrupa'yı Türkiye aleyhinc çevırmek ıçin karnpanya başlattığı değerlendirmesi yapılan Yunanıstan'ın, diğer yandan da Fransa C'umhurbnşkanı Jacques Chirac'a hakarct dolu sözlerıyle "dozıı kaçan.çılgınca" politika izledigine işaret edıhyor. Önceki giin Yunanlı milletvekillcrinin de katılımıyla PKK'nin Balkanlar bürosıınun resmen açılması ile Atına'nın gcrilimi tırınandırma politikası üzerine Başbakan Yılmaz önceki giin scrt bir açıklama yaptı. Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi DimitriNezeritis, dün sabalı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ancak Nezeritis'e I Mayis Bayranıı nedenıylc ulaşılamadı. Nezeritis'in bayramı da bahane cdcrek bakanlıga gitmc işlemini uzatmay ı tercih cttiğiııc işaret ediliyor. Yılmaz'ın Yunanistan'a yönelik sert açıklamasındaki son paragrafın, Atina'nın yanı sıraTürkiye'nin özellikle Avrııpalı müttetiklerıne yönelik uyarısını da içcrdiği gözlendi. Yılmaz, açıklamasının bu bölümünde, "Kurıılıışundan bugüne Türkiyc aleyhinde yii/de dürt yüz genişlcyen Yunanistan hüküınetiııin iki ülke arasındaki ilişkilerin uluınlu iklinte kavuşturulması yolıında muhtaç olduğu zihniyet devrimini j>crçekleş,tirehilnıesi için urlak nıüttcfik ve partnerlerimiıin kararlı tııtııııı vc tclkinlcrinden çok yararlanabilcccğjmuhakkakar"dcmişti. Yılmaz bu sözleriylc, özellikle AB üyesi bazı ülkeleri, Yunanistan'ı ikna konusunda yctcriııce çaba göstermemekle suçluyor. Üstdüzey birdiplomat, başbakanın açıklamasında müttefiklere yönelik şu mesajın yattığına işaret etti: "Yıınanistan'a ABD, AB olarak, İnuilterv olarak, NATO olarak yaptıklannınyanlıs, olduğunu anlatın. Si/.de Yunanistan'ın yanlış yaptığını pckâlâ biliyorsumız, ama bir şey süylcmiyorsunuz. Hep bi/.imle ııgraşmayı âdet edinmis, durumdasıniA, ama Ynnanistıın'ın yanlışlanm gürmüyorsunu/.." Yunanistan'ın PKK terörüne verdiği destek başta olmak üzere Ankara ile gerilimi tırmandırma politikasına ilişkin Türkiye'nin önümüzdeki günlerde müttefiklerini bilgilendirmesi bekleniyor. Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Ismet Sezgin, PKK'nin Atina'da büro açmasına izin vermesine tcpki göstererek, "Bu, dostluğa, komşuluğa ve müttefıkligc sıgnıaz"dedi. Sezgin, Yunanistan'ın bu tavrını, 1011 Mayıs tarihlcrinde Rodos'ta gerçekleştirilecck NATO Üyesi Savunma Bakanları Toplantısfnda gündemc gctireceğini bildirdi. Atina'da PKX bürosu açılmasına olanak sağlayan Yunanistan'a tavır konulmasını istedi CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOGUl 68'liler Birliği Vakfı, 30 yıl önce Deniz Gezmiş önderliğinde yapılan yürüyüşü "Bağımsızlık ve Demokras/"adıaltındayineliyor... 1 Mayıs Cuma günü Samsun'da başlayan yürüyüş, MerzifonÇorumKırıkkale üzerinden, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ın AnkaraKarşıyaka'daki mezarlarının başında sona erecek... Yürüyüşün herhangi bir engelle, herhangi bir provokasyonla karşılaşmaksızın, 68'lilere, 68'liliğe yaraşır bir görkemle gerçekleşmesini diliyorum... ••• 68'lilik dünyada ve Türkiye'de bir gençlik yükselişinin adıdır. Gençliğin yeni, özgür, insanca bir yaşam için yığınsal mücadelesinin simgesidir... Türkiye'de 68'liliğin yakın kökenleri, DP diktatörlüğüne karşı çıkan ve bu uğurda şehit veren üniversiteli eylemlerinde ve onun hemen arkasından 196O'lı yılların tümünü kapsayan antiemperyalist gençlik hareketlerindedlr... Hareketin en yüksek noktası, başta Fransa ve Almanya'dakiler olmak üzere dünyadakı gençlik eylemlerinin kazandırdığı ivmeyle, 1968 ve sonrasındaki birsüreçtir... . . • •• 68'lilik sadece siyasal bir bilincin değil, çok daha derin ve geniş bir bilinçlenmenin adıdır. Fransa'da (ve bir anlamda dünyada) 68'lilik denildiğinde öğrenci önderleriyle birlikte varoluşçu düşünür JeanPaul Sartre'ın adının anılması kuşkusuz ki rastlantı değildir. Yeni bir yaşam için mücadele, yine hiç kuşkusuz, sadece siyasal bilinç ve eylemlilikle değil, insan yaşamının tüm alanlarını kapsayan bir bilinçlilikle kazanılabilir. Bu bilinçlilikte sanatın, felsefenin, edebiyatın temel bir yeri ve değeri vardır... • •• Türkiye'de 68'liliğin simgesi olan Deniz Gezmiş'le kişisel olarak karşılaşıp tanışmadık. O Istanbul'da üniversite öğrencisiyken ben Ankara'da üniversiteyi bitirmiştim. Yedek subaylığım sırasında, yanılmıyorsam 1967'de, Istanbul'a izinli olarak geldiğim bir gün, onu bir gençlik yürüyüşününönündegördüm... Deniz'i ilk ve son görüşüm budur... Fakat bu gençlik önderinin bir edebiyat ve şiir tutkunu olduğunu biliyordum... Ulkemizde 68 gençliğinin bir başka simgesi, Mahir Çayan, ben yaştakiler üniversite sonlardayken çiçeği burnunda bir üniversite öğrencisi olarak aramıza katıldı... Lise yıllarında okuduğu "Milli Eğitim Bakanlığı Klasikleri" ona seçkin bir hümanist edebiyat kültürü kazandırmıştı... Bizleri, birçoğumuzu 6O'lı yılların ilk yarısında Türkiye Işçi Partisi saflarında bir araya getiren, "Dönüşüm" dergisi çevresinde birleştiren, öncelikie bu hümanist kültürdü... Edebiyat ve şiirsevgisi,insanseverlikveyurtseverlikti...Toplumculuk bilgisi ve bilinci, bu duyarlıklarımızın üstünde yükseldı... ••• Türkiye'de siyaset çok uzun süredir hümanist kültür ve ahlaktan büyük ölçüde yoksundur... Samsun Ankara yürüyüşünün Çorum uğrağında, 3 Mayıs Pazar günü, 6O'lı yılların ilerici, yurtsever, toplumcu gençliği olarak bir şiir müzik dinlefisinde bulü'şacak olmamız ise 68'liliğin rühuna uygundur... 68 gençlik hareketinin önderlerini katledenler ve benzerleri, aradan geçen otuz yılda, gerçekten insan olma yolunda bir arpa boyu yol alabildiler mi? 68'lilerin aydınlık bir Türkiye, aydınlık bir insanlık için yürüyüşü ise devam ediyor... 68'liler Yiirüyor... • ANKARA (AA) MHP kongresinde genel başkanlığa aday olan İbrahim Çiftçi, bir müteahhitin şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Bürosunda 2 silah bulunan Çiftçi'nin aracında da I 'i diplomatik 2 plaka bulundu. Çiftçi hakkındaki şikâyeti, Tahran Caddesi'nde müteahhitlik ve taahhüt işleriyle ilgili bürosu bulunan Benzer Olgun, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yaptı. İbrahim Çiftçi gözaltında Örtülü ödenek davasında Çiller'i aklayan Yargıtay 6. Daire Başkanı'nın kaderi bu hafta belli oluyor Mutiş Yüce Divan yolıında • Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı Necdet Mutiş'in, Yüce Divan'da yargılanıp yargılanınayacağına, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun önümüzdeki hafta içinde yapacağı toplantıda karar verilecck. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu. "örtülü (klenek" davasında DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in yargılanmasına ilişkin sürecin başlamasını önleycn Yargıtay 6. Ceza Dairesi Başkanı Necdet Mutiş'in, Yüce Divan'da yargılanıp yargılanmayacağına önümüzdeki hafta içinde karar verecek. Mutiş, temyiz davasında yüklü bir servete sahip Z«ynep Ovar adlı kadına sahte rapor düzenleyen doktorları tek başına yazdığı ve üyelere imzalattığı bir kararla aklamakla suçlanıyor. Mutiş'in, tartışmalı miras davasında tek başına yazdığı kararı, 200 ilanıın arasında diğer üyelere farkcttirmeden imzalattığı öğrenildi. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Necdet Mutiş hakkında, geçen aylarda ön soruşturma başlatmıştı. Suç dııyurusundaki savlar üzerine Birinci Başkanlık Kurulu, Mutiş'ten daha kıdemli Yargıfay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Tahir AlJJıvisöruşturma raporunu hazırlamakla görtylcndirdi. Geçen günlerde Mutiş'in ifadesinc başvuran Alp'in, soruşturma raporunu tamamlamak üzere olduğu öğrenildi. Raporun bu hafta başında tamamlanması halinde, yüksek ktırulun önümüzdeki perşcmbc günü yapacağı toplantıda elealınacağı bildirildi. Kurul, iddıaların cıddi olduğuna kanaat getirirsc, Mutiş'in de savunmasını alarak son soruşturma açılmasına karar verecek. Bu durumda Mutiş'in, yargıçlık görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Yüce Divan'da yargılanması ve ayrıca Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkı gündeme gelecek. • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)Danıştay Idari Dava Daireleri Genel Kurulu, eski Kayseri Büyükşehir Bclediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin, 1 yıllık hapis cczasının kesinleşmesinden sonra Danıştay 8. Dairesi'nin belediye başkanlığının düşürülmesine ilişkin verdiği karara yaptığı itiraz.ı reddetti. Damştay'dan Karatepe'ye ret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHPlçel Milletvekili Hkri Sağlar, Türkiye'ye iade edilmcycrek Belçika polisince serbest bırakılan lpekçi cinaycti sanıklarından ülkücü Yalçın Özbey ile ilgili olarak hükümeti eleştirdi ve "Özbey vakası 2. Çatlı skandalıdır" dedi. Sağlar'ın Özbey'le ilgili olarak Başbakan Mesut Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru ünergesine Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından verilen yanıtta, Türk yctkililerinin cezaevinde olduğu sırada Özbey'le görüştükleri, bazı bilgi ve itiraflar elde ettiklerı belirtildi. Özbey, 2. Çatlı skandalı' » l l i ı ı k i t n n Ç»ftda%Yaşamıl)esteklemeI)ernegl(ÇY.DD)lVialtcpeŞubesrnln1?96yıhndjıaçtoğı 5 A' 1 ** t k l l d | J V e ilcede halk kitaplıjjı gibi çalışan kütiiphanesiııe tııan Llnal, bin adet kitap bagışİadı. Cumhuriyet Kitap kuliibü'ııü İnan İlnal ile biıiikte ziyatvt cden (, YDI) Maltepe Şııbesi yöneticileri, son bağışla kiitiiphanelerindeki kitap sayısııım 2 bini kaynak olrııak iizııv toplam 6 bine ula*ftıgını belirterek bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedctlediklerini söylediler. Derııck binalarında düzenledikleri 'Okuma }>iinleri\vle ya/arlarla okıırları buluşturmayı amaçladıklannıaıılatanyöneticiler,etkirılikleri}«eleııcksclle!(tirnieye<,alı>(tıklarınıiladeettiler. (Fotoğraf: BIİRIAN ACîANOĞLU) Cençlik kollarından yeni projeler Budapeştedeki yumruklu saldırı Atlantik Cirişimi1 toplantısı CHP'den İnsan Haklan Kurultayı Haber Merkezi C HP Gençlik Kolları, lzmir DGM'nin 5 gence yasa dışı örgüt üyesi olduklaı ı gerekçesiyle verdiği hapis cczalannı Yargıtay'ın bozması ile gündemc gclcn Manisa'da 'İnsan Haklan Kıırultayı' düzenlıyor. Yarın düzenlenecek İnsan Haklan Kurultayı'na CHP Genel Sekreter Yardımcısı, Manisa milletvekili Krdoğan Yetenç ile Izmır milletvekili SabriErgülkatılacak. C'IIP Gençlik Kolları, ayrıca toplumun çcşitlı kesimlerinden tarklı görüşlertaşıyan isimlcri gcnçlcrle buluşturmak amacıyla "Cenc Itulıışmalar" adlı bir pıojc başlattı. (îençlik Kollan'ndan yapılan açıklanıada, hafta sonlan farklı illervc ilçelerde gerçekleştirilecck "Genç Buluşmalar"ııı, "iilkcıııi/Jn yarınlarını olıışturacak farklı kesinılerden aydınlık yii/liTİ, fark gözetmeksizin ve sivasi kaygı taşımaksı/ın bilgilendirmek, düşünce gelişimiııi sağlamak'" amacını taşıdığı belirtildi. Yarın Diyarbakır'da avukat Turgut Kazan'ın katılacagı (icnç Buluşmalar'ın bundan sonraki konukları arasında Mııstata Balbay, Mithat Bereket, Yalçın Dogıın.Tahi) Akyol, Biilent Vxzacıbaşı, Leyla Tekül, Alııııet Vardar, ( a n Diindar, Yekta Cüngör Özdeıı, llayrettin Karaca, I'arık Akan, Kadir İnanır, Can Paker, Bahadırrurfiay da bulunuyor. Başbakan Yılmaz şikâyetinden vazgeçti İstanbul Haber Servisi Başbakan Mcsut Yılmaz. ana nuılıalefet partisı lıdcri olduğu dönemde Budapeşte'de kendisini yumruklayan Veysel Özerdem'in yargılandıgı Islaııbul 3 No'lu IKiM'yc göndcrdiğı dilekçede Özerdem'in "şahsi ve fevrT bir davranışta bulundugu kanısına vardıgını belirterek şikâyetinden vazgeçti. Yılınaz'adüzetıleııcn saldırı olayıyla ilgili olarak 2'si gıyabı lutuklu 4 sunıgın yargılanmasına Istanbul 3 No'lu DGM'dedevamcdildi Türkiye'ye iade edilen tuluklu saııık Veysel özerdem'in gctırılmcdiği duruşmada, Başbakan Mesut Yılmaz'ın avukatları SühaÇakın vc Krden Ansoy, Yılmaz'ın şikâyetinden vazgcçtiğini belirten dilekçesini mahkemeye sundular. Yılmaz dılckçcsındc, "Mahkemcde )>örülnıekte olan kamu davasında şikâyetçi olnıaktan ve müdalıale talebimden, özellikle sanıklardan Veysel Özerdem'infiiliııiıısahsi vetevri bir davranış sunucunda vuku bulduğu kanısında olmam sebebiylevazj>eviyorum" dedi. Gıyabi tııtuklu sanık IsmaII Koçkaya'nın avukatı Birsen Uluğ ile Özerdem'in avukatı !>adi Çarsancaklı da duruşmada müvckkilerinin lahliyesini istcdiler. Mahkcme heycti tanık Mehmet Eymür ile ilgili olarak MİT Müstcşarlığı'na yazılan yazının yanıtının bcklenmcsinc karar verdi. Tahlıye istemlerini de reddeden mahkeme heyeti duruşmayı crtcledi. Örtülü ödenek davası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, örtülü ödenek davasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin onama kararındaki bir tümeeye yaptığı itirazın usulden reddine ilişkin gerekçelı kararın, önümüzdeki pazartesi günü açıklanacağı bildirildi. Temyiz istcmini görüşen 6. Ceza Dairesi'nin, hükmü onarken "yasa maddesinde öngörülen haksız menfaarin hangi amaç ileri süriilerek saglandığı dosya iccriginc görc kesinliklc li'spit edilememiş. ise de n ı baresinı eklediği kaydedilen kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, karardan bu kısım çıkarıldıktan sonra hükmün onanmasını ıstemişti. Yargıtay Ceza Gcncl Kurulu Başkanı Mater Kaban. çoğunluk üyelerın gerckçcli kararının ise önümüzdeki pazartesi günü açıklanacağını bildirdi. Cumhuriyet'e bilgi veren Yargıtay üyeleri, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun çoğunluk kararına karşın, Çiller'in örtülü ödenek davasından kurtulamayacağını belirttiler. 'Türkiye bölgesinde başrol hazırlığında' ÖZLEM YİJZAK Soğuk savaşın ardından Avrupa vc Amerıka ülkeleri arasında entegrasyon sağlamak amaeıyla kurulan "Yeni Atlantik Girişin mi nin üçüncü toplantısı dün Istanbul'da başladı. Toplantının açılışında koııuşma yapan ünlü Ingiliz tarihçi protesör INurmaıı Stone, Türkiye'nın bölgedekı rolünii ve ıç polıtıka dinamiklerinı değerlendirdı. Türkiye'nin insan haklan, Kiirt sorunıı, siyasi vc ckonomik istikraısızlık gibi bir dolu problcmle boğuşluğunu belirten Stonc, "Batılı ülkelcr her ne kadar Türkiye'yi cesarctleııdirmek ve desteklemek için ellerinden gelcni yaphklannı söylüyorlarsa da, aslında yapmalan gerekeni tam olarak gercckleştirnıiyorlar. Avrupa'da kinıi ülkelerdc terör örgütlerine kucak acmakla Türkiye'nin sorıınlarına yardımcı olunama/." dedi. llalen Bilkent Üniversıtesi'ndc görev yapan Stonc, 2ÜOO'1İ yıllarda Türkiye'nın bölgede başrol oyııama hazırlığı yaptığını ifade elti. Ç'ırağan Sarayı'nda yapılan vc üç gün sürccck toplantılarda Türkiye'nın bölgedcki rolii vc İMATO gcnişlcmc süreci, taılışmaların odak noktasında yer alacak. Amerika ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda katılınıcı, ııluslararası dengelere ilişkin çeşıtlı bıldiriler sunacak. • Istanbul Habcr Servisi Istanbul \\ Milli Eğitim Müdürü Omer Balıbey, gazetcmizde 29 Ni.san'da yayımlanan "İstifa eden dınci öğretmen maaş alıyor" başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Balıbey, açıklamasında, haberde ycralan bğitimSen'in, " Gazi osmanpaşa Alparslan llköğretim Okulu din dersi öğretmcni ve Milli Gazete Almanya Tcmsilcisi Yaşar Meydan'ın öğrelmenlikten istifa etmesine karşın maaş * aldığı" iddiasıyla ilgili inceleme yaptırdığını ve inceleme sonucunda adı geçen kişinin 02.01.1997 tarih ve 1716 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı olıırıı ile istifasının kabul cdildiğinin bclirlendiğini kaydettı. Balıbey'den açıklama tjIFI^NOKTASI I ORAL ÇALIŞLAR "Kenan Evren Eğitim Kültür ve Doğayı Koruma Vakfı" Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıldönümünü Istanbul'da görkemli bir balo ile kutlamış. Kenan Evren'in davetiyle gerçekleştirilen baloya, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz da katılmışlar. Baloda, Kenan Evren'in yaptığı Atatürk tablosu da 105 milyara alıcı bulmuş. Bu haberden, 12 Eylül yönetiminden zarar görmüş olanların hoşlanmadığı söylenebilir. Söylenebilirdiyorum, çünkü Atatürk tablosunun başında duran papyonlu, lacıvertelbiseli iki kişiden birisi Süleyman Demirel. Demirel, Kenan Evren'in davetine katıldığına göre, onunla arasında bir çelişme kalmadığını kabul edebiliriz . 12 Eylül'de tutuklanan ve siyasi yasaklı haline gelen Süleyman Demirel'in, "Siyasette kan davası olmaz" anlayışının bir sonucu olarak bu davete icabet ettiği yorumunu da yapabiliriz. Bu tavrını, daha önce de birçok kez gösterdiği email: oral.calislar@planet.ee ğı yapmış komutanların hiçbirisi Evren kadar itibar görmüyor. Evren'in onlardan tek farkı ise 12 Eylül askeri darbesine liderlik etmesi. Yani tek farkı darbeci olması. Süleyman Demirel'le yan yana duran Kenan Evren'in fotoğrafına bakıyorum. Bu ülkeyi anlamakta zorluk çektiğimi itiraf etmekten başka bir şey söyleyemiyorum. "AntiMedya" dergisi, medyadaki kirlenmeye karşı "kahramanca" mücadelesini sürdürüyor. Hiç reklam almadan ve medya kartellerine meydan okuyarak ilkeli bir kavga yürüten bu sıradışı dergiyi her hafta keyifle okuyorum. AntiMedya'nın yaşaması, bir anlamda medyadaki kirlenmeye karşı bir direncin varlığına işaret ediyor. Ona destek olmak, her hafta gazete bayisinden bir AntiMedya almakla gerçekleştirilebilir. Bu sıradışı derginin daha nice yıllar yaşaması dileğiyle... TBMM Başkanlığı'na başvuru Evren'in Atatürk Tablosu ne göre sorun onun açısından çözülmüş sayılabilir. Bunu anlayışla kabul edebiliriz. "Kişısel tutum" der geçeriz. 12 Eylül, yalnızca kişilere zarar vermekle kalmış olsaydı, bu manzaranın üzerinde çok fazla lafetmeyededeğmezdi. 12 Eylül askeri darbesi, kişilere zarar vermenin ötesinde bir anlam ifade etmiyor mu? Çıkardığı otoriter ve baskıcı yasalar, siyasi Islama verdiği ödünler, ırkçı milliyetçiliğe sağladığı iktidar olanakları ve ünlü 1982 Anayasası'yla ortaya koyduğu tabloyu, kişisel tutumlarla açıklayabilir miyiz? O zaman 12 Eylül'ü bir demokratın, hukuk devletini savunduğunu söyleyen bir siyaset insanının "Siyasette kan davası olmaz" diyerek hoşgörüyle karşılaması kabul edilebilir mi? Evren'in Atatürk tablosunun 105 milyara alıcı bulmasını, sanata verilen değerin bir ifadesi sayabilir miyiz? Bir yurttaşın emekli olduktan sonra resim yapmasına, bunu bir yaşlılık hobisi olarak sürdürmesine kimsenin bir diyeceği olamaz. Hatta bunu, bir insanın duygularının incelmesi, yüreğinin yumuşaması olarak da değerlendirebilıriz. Hele bir askeri darbenin liderinin, onlarca idama imza atmış bir cuntacının tablo yapması ilginç olarak da görülebilir. Böyle bir gelişmeye olumlu bakanlar da çıkabilir. Işın sanat yanı da ayrı bir tartışma konusu. Kenan Evren'in çizdiklerinin, boyadıklarının bir sanat değeri olduğu söylenebilir mi? Bizim odadaki çizer arkadaşlardan Musa Kart'a ve Nuri Kurtcebe'ye, "6u tablolar nasıl" diye sorduğumda, bıyık altından gülerek "Başka işin yok mu" diye cevap verdiler. Sanatçı arkadaşlar, 105 milyarlıktabloya bakıp bakıp güldüler. Ben, Kenan Evren'e resim yaptığı için kızanlardan değilim. Beni meraklandıran, devlet büyüklerimizın, işadamlanmızın, gazete yöneticilerimizin, koşarak Kenan Evren'in davetine gitmeleri. 12 Eylül yasalarından bunca şikâyeti olanlar, askeri darbeleri eleştirenler, buralarda boy göstermeyi nasıl içlerine sindiriyorlar; onu çözümlemeye çalışıyorum. Bu ülkede bir devlet memurunun 20 yıl önce bir mitınge katılması, onun başına olmadık belalar getirebiliyor; kimlik çıkarırken, pasaport alırken bunun hesabını yıllarca vermek zorunda kalıyor. Siciline yazılan küçücük bir not, onun yıllarca terfi etmesine engel olabiliyor. Bu durumda kendi kendime soruyorum: Sicilinde 12 Eylül darbesi olan Kenan Evren'i bu kadar kıymetli kılan nedir? Bu ülkede Genelkurmay Başkanlı Dolmabahçe Sarayı'nda iç ve dış tehlikeler tstanhııl Haber Servisi Dolmabahçe Sarayı'nda tarihi cserlcrın bakımsızlıktan onarılamayacak ölçüdc zarar gördüğü belirtildi. Dolmabahçe Sarayı Müdürü Savaş Savcı, lıazırladığı raporu TBMM Genel Sekreterliği'nesundu. Dolmabahçe Sarayı'nın kanallarda birikcn nıetan gazı nedeniyle patlama tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Rus rcssam Zanora'ya ait bir tablonun 5 yıl önce kaybolduğu, ancak bugüne kadar bu tablonun bıılunamadığı belirlendi. Rapor üzerine TBMM Başkanlığı soruşturına başlattı. Milli Saraylar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Erol Eti de "bakımsızlıgın" geçnıişten kaynaklanan bir sorun olduğunu bildirdi. I'ti, 1952 yılında yapılan cnvanter çalışnıasında da bu tcspitlerin yapıldığını, "yıpranan Kuran'lar", "Atalüık'ün labutıınıın kursunundaki lıozulmalara" bu envantcrde dc ycr verildiğini söyledi. Hti şöylc dcvam ctti: " 150 yıllık bir saray. Uepolardaki cşyanın yü/de S5'ini tamirettik, teşhirde kııllanıyonız. 70 bin metrckarclik sarayda, 500 metn>karc örnek olarak bıraklığıınız bir bölüm var. Bunun dışındaki her yeri onardık." Inşaat yüksek mühendisı Cevat Yaltıraklı da TBMM Başkanı HikmetCetin'e başvurarak sarayın havalandırma sistcmlerinin bölgedeki Swissotel'in inşaatı vc tSKl'nin çalışmaları sırasında tahrıpcdildiğıni belirtti. • Istanbul Haber Servisi Basın Konseyi, nisan ayı içinde 5 gazetccinin gözaltına ahndığını, 2 gazetecinin tutuklandığını, 6 dergi ve gazetenin toplatıldığını, 3 gazetenin ise kapatıldığını bildirdi. Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, nisan ayında Türk basını için en önenıli olayın, Aydın'da görülen bir işkcnee davasını izleyen gazetecilcre yönelik güvcnlik güçlerinin gösterdiği scrt tutum olduğu kaydedildi. Nisan ayında basın •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog