Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAYIS 1998 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Sivil Öncecilik, Umut ve Aşil'in Topuğu 1 99" y ılının onemlı gelışmele- nbaşlattığınısoyleyebılın? II- kın 28 Şubattanhîı Mıllı Gu venlık Kurulu toplantiM her- halde kolav kolay unutulma- yacaktır MGK'vı tanı^anla- nn da olduğunu bılıyoruz \ma asker- lenmızvadasılahlıaydınlarımız gele- nekolarak ancak ılkelersozkonusuol- duğunda kısjalarından çıkıv or v e surek- lı kalmay ı hemen hıç akıllanndaıı geçır mıyorlar OteyandanTurkıve gelenek- sel Batı dışında Hındıstan la bırlıkte demokrasıvı vaşatan -.avılı ulkelerden- dır ve bunun Sırrında da ordumuzun çok onemlı bırpa\ı \ardır 28 Şubat'tan sonra ıkıncı onemlı aşa- ma bızegore 14Martl997tanhıdır Bu tanhte*SİvilOncecilik(İnıs\atifr Turk- iş. DISK \e TESk taratından kurulmuş y a da kuruluşu açıUanmiştır Buuçlu ha- reket. Sı\ ıl İnısıvatıt adını sonradan kul- lanmaya başladı kuşkusuz guzel bır ad Turk-lş"ın Turkıye'nınen buyuk ış- çı konfederasvonu olduğu herkesçe bı- lınıvor DİSK. pek çok gre\ ler 16-1 ~ Ha- zıran I9^0ola\ları 12 Mart \e 12 E\- lul çılelerı ıle daha çok gundeme geldı TESK ıse Turkıyc Esnat \e Sanatkar lar Konfederasyonu nun kısa adı **Sa- natkâriarTdenıyor. bızde CemâlTer- can'ın genel başkanlığı sırasında daha çok onemsedıklerı ^manlar da "bu yanlış" dedık duzelmremedık 1980 ler- den ben unlenen soz ıle "Hatice'vede- gil, neticeve bak" dıvorlardı O zaman kımılennce Sıvıl Onceulık de "Hati- ce" olabılır mı sorusu akla gelebılıvor Ancak 1997 nın gelışmelerınde bu- raya kadar anmadığımız çok yonlu bır çabanın ya da çabalar bınkımının hemen en başta yer almış olduğunu da belırt- melıyız Bu bıryandan. \urttaşGınşı- mı nınorgutledığıunlu*i Sürekliaydın- lıkiçinbirdakikakaranlık~evlemı bır vandan da (,agdaş \aşamı Destekleme Derneğı ^taturkçu Duşunce Derneğı sanatçilar çevrecıler. kadınlar. Alevı- ler. yazarlar meslekodalan çeşıtlıalan- larda kurulu \akıf ve dernekler. vs bu- gun *.a\ ılan 200'u aşmakta olan ve da- ha sonra SIMI Toplum Kuruluşları Bır- lığı (STKB)adını alan kuruluşlann ça- balandır STkB daha 1997 Martı nda Sı\ıl Oncecılık ılebağlantı kurdu\eaz çok. zorlamadan acele etmeden ola- bıldıgınce u\umlu hareketı sağladı Si\il Oncecüiği <İnîs>attfi) savunan- lar >e eleştirenler: Sı\ıl Oncecılık ıse daha kurulur kurulmaz, ozellıkle bazı meslek odalarında \e DİSK ın ıçınde tartışmalara da neden oldu Bunun baş.- lıcanedenı MGkılebırlıkteyadaonun ızındegorunmektı Aydınlardaboylebır kaygı. 27 May ıs 1960 oncesmde \e*>on- rasında pek voktu Fakat 12 Mart 1971 \e 12L\lul 1980darbelen.halktavea\- dınlarda. askere karşı bır soğukluk ya- ratmıştı Şımdı ıseordu-mıllet denen Turk top- lumunun de\ nmcı dıyalektığı uzun de- neylerden \e çılelerden sonra belkı ha- \ al bıle edılemeyecek şekılde yoluna ve duzenıne gırmekteydı Kusurlar elbette vardı ama bu uzun suredır bulunamayan doğru tutum za- manla hem de orneğın "Susurluk"* gı- b\ beklenmedık olaylann Alevılergıbı. daımatutuculuğunkarşısındayeralmış guçlu bır halk gucunun ve Batı'dakı, duny adakı gelışmelenn de y ardımıy la o kusurlan azaltacak, etkılennı yok ede- cektı Sıvıl Oncecılık ya da Sıvıl Toplum çabasında ıkılı bır gelışme başladı Bır yandan. Sıvıl Oncecılık çabasının olu- şumunun buyusune kapılarak. onu kul- lanarak. yanlıslara da gıdılebılmesıne karşı eleştırel tutum gehşırken, bır yan- dan. uçlu Sıvıl Oncecılık'çıler, TOBB ve TİSK" ın de katılımıy la sayılannı be- $e çıkardılar TOBB'nın Turkıye tıcaret, sanayı odalanveborsalannustbırlığı.TlSK'ın de Turkıye Işverenler Sendıkalan Kon- tederasyonu olduğu bılınıyor Boyle dortlu. beşlı bırleşımler daha on- ce de gorulmuştu Orneğın 12 Mart ve 12 Ey lül oncelerınde karabatak gıbı or- tayaçıkan ve hıçde ıvı anılarbırakma- mış olan bır "HurTeşebbüs KonseyT var- dı Şımdıkı gehşımler kesınlıkle öyle değıl. oyle gorunmuyor Bu nokta son derece onemlı. yepyenı olumlu bır de- ğışım karşısındayız Şoylekı HurTeşebbus Konseyı nde değıl DlSK. Turk-lş bıle yoktu Orada TUS1 AD ıle TZOB (Turkıye Zıraat Oda- lanBırlığı) vardı BugunkuTUSİADıle TZOB"nın de o gunku durumdan ne olursa olsun, oldukça farklı olduğunu be- lırtmemız gerekıyor Araştırmaları ıçınde bu konulara da değınen Prof Emre Kongarda. 21 Yuz- yılda Turkıye adlı esen uzenne kendı- sıyle yapılan soyleşıde. "Bu demokra- si değiL, y utturmacadır. Temsili demok- rasiyi mutlaka tartışmaya açmair dı- yor Bu çağrıya katılmamak olanakMZ Aynısovleşıdetemsılıdemokrasının "yağmacı kultürun aracı >e sonucu" ha- lıne aeldığinı de saptıyor Sıvıl Oncecüık'e.Türk-İş ıle DİSK'ın, TESK ıle bır araya gelmesıne yennde olarak onemvenyor( I) Ama, "Kısırdongüve kapalıdevreoligarşPnın bu kuruluşlar- da. "kendinı yenile\emivor" dıye nıte- ledığı partılerden hıç de aşağı kalmadı- ğını acaba bılmıyor mu11 Bunu da araş- tırmı> olması gerekmez mıydı1 Eskı musteşar Prof Kongar'a kar^ı- lık. orneğın Harb-lş Başkanı İzzet Çe- tin. "Şeriat-darbe ikileminin faturası hep emekçi halka çıkanlıvor. krizi ser- ma>e sınıfı çıkanyor. TİSK'in içinde bu- lunduğu bir si\ il onceciliğe tarafolama- VH. TISK demokrasiden /i\adedarbe ko- şullannı se\er. 12 tylul bunun somut gostergesidir. Oncelikk emekten >ana güçJer bir araya gelmeli" dıyor (2) Aşil'in topuğu ve ötesi Demek kı Harb-lş Başkanı TISKı. Sı- v ıl İnisiyatıf ıçınde "Aşil'intopuğu" ola- rak goruyor Petrol-lş Başkanı Bavram V ıktınm'ın goruşlen de onunkınden pek fakh gorunmuyor \ma Hak-lş Ba>ka- nı Salim L slu gıbı duşunenler ıçın Aşıl"ın topuğunun tumuyle Sıvıl Oncecılık ol- duğu anlaşılıyor Burada uçlarda olan- lar. bılerek bılmeyerek bırleşıyorlar Fransız Devnmrndekı Babeuf üanım- sıyorum Jakobenlere karşı onlann ha- sımlan ıle aynı safta olmuş. sonra ıktı- dara gelen Dırektuvar tarafından ıdam edılmıştı Bızde de benzerlen olmadı değıl Sendıkaların. meslek odalarının. TESK'ı de TlSK ten pek ayırmadığı an- laşılıyor Gerçekte bu doğru değıldır Esnafve sanatkârlar. orta sınıfın emek- çılere en yakın olan katmanlarıdır Içle- nnde buy uk ış v e gelır sahıplen olsa bı- le buyuk çoğunluğu doğrudan emekçı- dır Ama her kesımde. her orgutte oze- leştın her zaman yararlıdırvebundan an- cak haksız olanlar. cebır ve hıle ıle ka- çınırlar 14 Mart 1997 tanhınde yayımlanan "ortak açıklama"da doğrudan ya da do- laylı evrensel degerlere dayanan çok guzel ıstekler ılkelervar Sıvıl Oncecılık kuruluşlannın beşe çıkması ıle bunlar- da bır sulanma olduğunu duymadık. sanmıvoruz da Ha>ata geçme^ının ız- lendığınden ıse açıkça kuşku duy uyoruz Çunku bızde ızleme âdetı yok Içtenlık- le muhalefet edenler o ılkeler uzennde konuşı>alarkanımcadaha guçlu olurlar. başkalan ıle de kanştınlmazlar Açıklamanın 18 maddede belırtılen ıl- kelen oncelıkle ırtıca uzenne. ona kar- şı velaıklıkten vana <\ma demokratık- leşme ulusalpolıtıka ulusal bırlık sos- \al hukuk devletı vergı reformu. vergı adaletı. ıstıhdam kadın haklan asgan ucretın vergı dışıbırakılması.çalı^anla- ra yeterlı ucret sağlanmasi. ışsızlık sı- gortası esnaf ıçın haklar, Bağ-Kur. SSK. nıngüçlendınlmesı.grevlıtoplupa- zarlık haklan. çev re korunması v s de ıs- tenmekte ve çıkarcılığa. faılı meçhul cı- nayetlere. sıvasal kırlenmeye ışsızlık vepahalılığa \s de karşı çıkılmaktadır Bız her şeyden once, temel ılkeler ıçeren ve burada tam olarak vermeye yenmızın yetmedığı bu "açıkiama'ya sa- hıp çıkılması gerektığıne ınanıyoruz Bu aynı zamanda guçlu bır ozeleştın ahlakını da getırecektır Voksa ne Sıv ıl Oncecılık. ne STK. ne de başka bır te- rım her şeyı duzeltıverecek sıhırlı soz- cuklerdeğıldır Sıvıl Oncecılıkbırumut- tur. ama ılkelenn ızlenmesı. örgut ıçı demokraiinın uygulanması. STKB ve bı- lım çevrelen. aydın kamuoyu ve med- ya ıle de sureklı ve demokratık day anış- ma gerçekleştınlmelıdır PENCERE (1) Enteilekıuel Bakış Mıllnet 21 4 1998 (2)Emek\'elw,an Mılln-et.23 3 1998 ARADABİR Prof. Dr. COŞKLTS ÖZDEMİR Sağlık Hizmetlerini Duyurmak... Turkıye Kas Hastalıkları Dernegı bugun ıçın tedavısı mumkun olmayan ve hareket organlanmızı, yanı kasları zayıf duşuren bır grup hastalıkla ve bunlara yakalanmış olan on bınlerce hasta ıle ılgılenmektedır Bu hastaların onemlı bır bolumu yıllar ıçınde yurume yeteneğını yıtırıyor ve yaşamlannı tekerlekiı sandalyede surduruyorlar Soz konusu dernek, zor koşuUarda yaşayan bu ınsanlann yaşam nıtelığını (kalıtesını) yukseltmeyı amaçlıyor ve bu doğrultuda çeşıtlı etkınlıkler duzenlıyor Zaman zaman çeşıtlı TV kanalları bu etkınlıklere ekranlarmda yer verıyorlar Dernek çalışmalarına çok ılg gosteren bır TV kanalı Samanyolu'dur SamanyoluTV nın sağlıkla ılgılenen guleryuzlu bır yapımcısı var, Mehmet Kızıktan. Onu sevımlı yumuşak sevecen tavırları ıle tanıyoruz Dernekçe gerçekleştırılen etkınlıklerı çok kez onun aracılığıyla Samanyolu TV yansıtıyor Tekerlekiı sandalyedekı ıkı genç k.zımız onlara eşlık eden ıkı arkadaş (partner) ıle bırlıkte çok ılgınç bırtıyatro oyunu çalışması yaptılar Değerlı tıyatro .nsanı Sait Genay'ın yonettıgı bu oyun. Yunus Emre Kultur Merkezı Tıyatro Salonu nda sergılendı Bu oyuna da yıne en buyuk ılgıyı Samanyolu TV gosterdı ve bu sahne oyunu o ekranlarda genış bır şekılde yayımiandı Bırkaç hafta once yıne aynı TV den bu kez kas hastalıklannı tanıtıcı bır program ıçın çağrı aldık Oraya ben, dernek genel sekreten ve yukarıda ovunerek sozunu ettığım tıyatro oyununun kahramanlanndan Melike (tekerlekiı sandalyesı) ıle katıldık Samanyolu TV Çamhca'da yer alıyor Bu ılk kez gorduğumuz guzet bır TV bınası ıdı Bızı dıkkat çekıcı bır nezaketle karşıladılar Karşılaştığımız herkes çarpıcı bır yakınlık ve ıncelık gosterıyordu Bınanın dort ayn studyosu vardı Belgelıklerı (arşıvlerı) çok lyı duzenlenmıştı Ikıncı katta son aylarda çok unlenen Nevval Hanım'ın odası bulunuyorau Bekleme odasında duvarlara goz gezdırdığımde orada dort Atatürk fotografının asılı olduğunu gordum Korıdorda dort Ataturk ı-esmı daha vardı Otekı bekleme odasında uç Ataturk fotoğrafı bulunuyordu Makyaj odasına gırdığımızde orada da dort Ataturk fotoğrafı gorduk Ataturk dışında başka hıçbır fotoğraf yoktu Studyodakı programımızı tamamlayıp bu değerbılır kuruluştan aynldık Kitaptan Mezara... ABDULLAH TEKİN Y enı yayımlanan 'Pira>e'\e Mektup- lar' (Adam Yayınlan) adlı kıtabı oku- yanlar. Nâzım'ın Çankın Cezaevı gunlennden Moskova'ya uzanan hu- zunluseruvenını bır kez daha anım- sayataklardır Ozlem, acı* coşku. tutku ve sevınç orneğı oğelerle dolu kısa yjışam bıryurek vurgu- nuyla kesılıp Novodevıchye Mezarlığı'nda nok- talanmıştır Moskovaırmağınınuzenndengeçılıpgorkem- lı Ukraına Otelfnın vanına vanlınca Moskova'nın avnı zanıanda dev oteller kentı dıye anılması ge- rektığı duşunulebılır Ukraına Otelı Moskova'da goze çarpan yedı dev bınadan bın Tum Mo>>ko- \a gozonune getırıldığınde bu yedı bınayı bır ıh- tıvann dışlenne benzetmek mumkun Stalin do- nemınden kalan bu bınalann bın de Dışışlen Ba- kanlığı olarak kullanılıyor Etrafındakı burçlarla bır kaleyı çağnştıran bu yedı bına da aynı mıma- rı ozelhklen ta^ıyor Lkraına. otelden çok bır katedral gorunumun- de ama bu goruııum. ona kutsallık kazandırama- mış galıba Tıpkı Kızıl Meydan'dakı sevımlı ka- tedral gıbı Moskova nın sımgesı olan bu kated- ralde ınsan dınsel korkutuculuk yenne yaşamı gu- zelle>tıren sevgılerle doluyor Dınsel oğelen salt ote dunvalar ıçın değıl ya>anılan dunyalarla or- tuşturen bu anlayış Moskova dışında fazla goze çarpmaz Kutsallık duygusuna Bolshaya Pıro- govskava yolunun sonunda gozlenen Novode- vıchye Manastm'ndd tanık olunuyor Dış duvar- lan yıkıkolan manastıryaşlılıkdonemınde oldu- ğunu anımsatıyor Buna huznuıi kutsallığı demek daha doğru olur Manastırvecevresındekıulukı- şılenn mezarlannı zıyaret eden ın'vanlar bır gun 'mukadder" olacak olum sonrasındakı bılınmeyen zaman veortam ıçın bır umut. bırdestek bırkat- kıbeklergıbıler Tıpkı Ahlatmezar taslarındaya- zılı 'Ayet-i Kerime'ler gıbı "Yarabbi bıze merha- metet" Manastınn arkasındakı mezarlık olum duygu- su yenne bır sev mç bır mutluluk ortamı oluştur- maya hazır Bu mezarlıkta buyuk Turk Şaın Nâ- zım Hikmetyatıyor Burayı zıyaret eden Turkle- nn mezarlık ortamında sevınç ve mutluluğu ya- kalamalan bunabağlanmalıdır "Ölüm asude bir bahar ülkesidir~ burada Duyulan mutluluk ve sev ınç ozlem. pışmanlık hatta bıraz utancın, ge- cıkmış de olsa bağıslanabılme yaklaşımına yöne- lık say ılmalıdır Sevgı dolu bır yureğı. bılgı dolu bır bevnı ul- kesının dışına gonderme acımasızlığını. cahıllı- ğını yapmış olmanın bır hesaplaşma. bır vıcdan muhasebesı zamanıdır şımdı Uzaktan gorülen sı- vah mermerden yapılmış mezar. ılk anda duyu- lan sevınçten sonra gozlenmesı gereken bır vıc- dan muhasebesının sonsuza kadar se\sız kalacak tanığından başka bır sey değıldır Bır ınsanı hep sınırda yaşatmanın ne buy uk acılar yarattığmı, sı- yah mermer taşın uzenne çızılen Nâzım profılı- ne bakarak gormek mumkun Bu sadece Nâzım ıçın değıl ustelık ışte Pertev Naili Boratav Geçenlerde Pans"te oldu ve orada toprağavenldı Insanındıhvarmıyor amayazar- lanmıza. sanatçılanmıza yonelık bu katı anlayışı ne zaman kınp çağdaş. uygar bır toplum olaca- ğız 1 Karaltındakı Moskova'da kırmızı gullenn kan çıçeğı şeklınde goze çarptığı mertner meza- n bır an ıçın Anadolu'da bır koy mezarlığında. bır çınaraltındaduşunememek bıle ınsanın yureğmı kanatıyor Anadolu'nun ozlemıyle yanıp tutuşan \nadolu sevgıstvle dolup taşan bır buyuk ozana gostenlen bu sevgısızlığı kım nasıl anlatabılır 0 Anadolu bozkıruiın soluk aUşını l?ıle duyan bır ınsana ulkesind'e ya'ş'âmavı yasaklayaniarı düşü- nup kahrolmamak mumkun değıl "Bir vapur g^tr\1»rna önünden/ Nâznn usul- cacık okşar v apuruAanar elleri"/ Ozlemın yoğunlugunu v e ıçtenlığını anlatan bu dızelerı ıçı yanan bır ozan yansıtabılır ancak 'Mavi göziü de\' yaşamı guzelleştırmek ıçın uğraşan ınsanlara duyulan sevgı ve saygıdan pay alması gerekenlerden bındır "Vaşamak bir ağaç gibi tek ve hür/vt bir orman gibi kardeşçesHic.-" Novodev ıchy e"den ay rılırken ınsan bır can dos- tu gurbet elde bırakıp gıtmenın huznuy le doluvor Mezarlığa gınldığınde duyulan coşku, sevınç ve mutluluk kayboluvor ve bır merhaba demenın se- v ıncı. bır vefa borcunu odemenın soylu duygula- nyla. onu orada bırakıp ay nlmanın uziıncu, anla- tılması zor bır paradoks oluşturuyor Okunacak KitapL Kıtabın adı "21 Yuzyılda Turkıye" (2000'lı Yıllarda Turkıye'nın Toplumsal Yapısı) "Remzı Kıtabevı' yayını Yazarı Emre Kongar. Kocaman kıtap (725 sayfa) geçmışten geleceğe Turkıye'nın nereden gelıp nereye gıdebıleceğını gosteren bır pusula gıbı Pusulanın gostergelerı neler'? Kongar, yontemını uç temel değışken uzerınege- lıştırmış "1) Dış dunya 2) Ideo'o/ı, 3) Sınıflaşma " Ilk akla gelen soru ne olabılır'' "Dış dunya 'yı anladık yalnız Turkıye ıçın değıl, butun ulkeler ıçın geçerlı bırdeğışkendır Dıştan ıçe doğru etkı. ıletışım devrtmı surecınde gun geçtıkçe artacak Sınıflaşma bızde elle tutulur gozle gorulur bır toplumsal değışımın urunudur, 21 'ıncı yuzyılda ulkenın yazgısında belırieyıcı olacak ideolojıye ge- lınce, son yıllarda ortaya bır goruş atılmıştı Neydı o - Ideolojiler oldu! Oldu mu gerçekten'' Hangı toplum hangı halk hangı aevlet ıdeolojı- den soyutlanabılmış kı'' • Emre Kongar edebıyatçı kımlığınden kaynaklanan ınce sezgısıyle toplumbılıme hayat aşılayan bır yon- temı benımsemış Geçmışle geleceğın omurgasın- dakı eklemler, muzede sergılenen bır yaratığın et- ten ve sınırden yoksun ıskeletınde bırbırıne tuttu- rulmuş kemık parçaları gıbı değıl, sankı canlı bıror- ganızmanın butunluğunde yerlennı alıyortar Kongar yazıyor "21 'ıncı yuzyıl Turkıyesı, esas olarak, dunyada- kı tek laık ve demokratık Musluman toplumdur Bu nıtelığı, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlannın 20'ncı yuzyılın başında kurduğu Cumhunyetın ça- ğın gereklerıne uygun olarak bır 'ulus-devlet' bıçı- rnınde orguttenmestnden kaynaklanmaktadır 20'ncı yuzyılın başındakı bu yenı oluşum sırasında Islam dını de, Hırıstıyanlıktan yaklaşık beşyuzyıl sonra la- ıkleşmış, yanı Musluman bır toplumda dın ve dev- let bırbınnden aynlmıştır ' "Itıcı guç olarak aklı, teknolojıyı ve bıreyı toplu- mun moturu yapan Batı Aydınlanma ve sanayı devnmlen ıle Turkıye 'ye bır model olarak hızmet et- mıştır " Pekı 21 'ıncı yuzyılda Turkıye'yı etkıleyecek ıç ve l* dış guçler arasında one çıkanlar hangılerı olacak- tır? Yazara gore "buyuk sermaye asken burokra- ' sı ve ABD" terazının kefesıne agırlıklarını koyacak- lardır ; * Nasıl bır sonuç çıkacak bundan? Kongar uyarıyor "Kıtabın amacı, senaryo yazmak değıl, herkes ıçın ' ; kullanılacak temel verılerı sağlamaktır" Ilk bakışta temel etkenler ne olabilır? Kuresel- i leşmemn lıderı Amerıka Avrasya'nın merkezınde- . kı Turkıye'yı etkıleyecekse, çıkar hesaplaşmasında -., nasıl bır denge bulunacak 9 Buyuk sermaye, ulke- . • nın yazgısına ağırtcpnı koyacaksa vahşı kapıtalızmtu.,- nasıl ehlılesecek'? "Asken burokrası" geleceğe yonelık gucunu şım- dıden gosterdı irtıca ve aynlıkçılığa geçıt yok! ^ Ya demokrası' 7 ' Kıtabın son tumcesı şoyle "Demokratıkleşme*^ surecının, hepımız ıçın, 'ızlenen' değıl, ıçıne bız- • zat gınlerek 'oynanan', yanı herkesın katılımıyla oluşturulan bır oyun olduğunu anımsatmak ıstenm " • Emre Kongar'ın yapıtı, aynı zamanda bır 'başvu- ru' kıtabı değen taşıyor Yaşadığımız tozkoparan fırtınasında, çoğu kışı son sayfayı çevırdıkten sonra Bır kıtap okudum, ka- famdakı karmaşa duruldu" dıyebılır Manyas Kuş Cehennemi (!) M anyasGolu kıvısındakı Kuş C ennetı adı venlen mıllı parkın son durumunu gordunuz mu' Son ıkı yıldır ozellıkle her geçışımde uğruyorum ve umıtle duzelmesını beklıvorum Geçen yıl gorduklerını karşısında dehşete duşüp Kultur Bakanlığı mıza bır dılekçe gondererek dıkkatlennı çekmeve çalışmıştım Ne yazık kı her geçen gun daha beter hale gelıyor Kapıdabırgışe var vebılet kesipparaalıyorlar Bu para karşılığında ne \enyorlar dersenız. koca bır hıç' Yoo buna hıç denemez. pıs bır bataklık veyan yıkılmış. bakımsız bırgozetleme kulesı de fıyatadahıl Kulenın kapısında y ıllardır aynı tabeia asıh "Onanm dolayısıyla kapalıdır." Gol kurumuş goçmen kuşlann gelıp vumurtladığı soylenen yerler bozulup. kırlenmış, ortada ne kuş var nedeyavru Gule ovnaya gormeye gelenlenn parktan çıkarken yuzlenndekı hayal kınklığı dayanılır gıbı değıl Şımdı sayın yetkılılerden açık bır ncam var Lutfen bu parkın adını değıştınn ve bır daha oraya Kuş C ennetı demeyın Llkemıze gelen yabancı tunstlerın Kuş Cennetı dıye burayı gosterdığımı gorunce Turklerın cennetı buysa acaba cehennemi nasıl olur dıye duşunmelennı ıstemeyız değıl mı1 ' \\. Jnci Ozol Belgesel denince CTV. . "Sualtı Dunyası" sızı gözlerden uzak bır Dünya'rvın sakınlerıyle ve sırlarıyla tapı c + ı r ı w ^r MctvB U G Ü N 2 1 : 5 0 SUALTI DÜNYASI Haber, ekonomı, polıtıka, sohbet, magazın, anket, sosyal yaşam, kultur-sanat, serı ılanlar, astrolojı.. her şey "Turkıye'nın ınternettekı en kapsamlı Türkçe bılgı ve ıletışım merkezı" Superonlıne VVorld'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog