Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yaşın Yonetmenı Ürhan Erinç • Genel Yayın Koordınatorü HikmetÇe- tinka>a • Yazuşlen Mudurii tbrahim Yıldız • Sonımlu Müdür. Fikret İlkiz 0 Haber Merkezı Müdüru. Hakan Kara # Gorsel Yönetmen Fikret Eser Dış Haberler Şinasi Danrçoğlu • kıhbarat Cengiz Vüdınm # bkonomı Vtehmet Saraç # Kultûr Handan Şenköken • Spor Abdülkadir V ücetman • Makaleler Saıni Karaöroı • Duzcltrrc AbduDah Vazıcı# Fotograf Erdoğan Kösooğlu •Bıigı-Eîeige Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mehmet Fara< Yavın Kurulu İlhan Selçuk (Ba$kanl. Orhan Erinç. Okta> Kurtböke. llikmcl Çetinkaya. Şükran Soner. Ergun Balcı. tbrahim \ ıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balba>. Hakan Kara. Ankara TemsılciM Mustafa Balbav Atatürk Bulvan No l25,Kar4.Bakanhklar-<\nkaraTel 4195020 Chat). Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı: Serdar Kızık, H. Zıya BK U52S.23Tei 4411220. Faks:4419117• Adana Temsılcısr Çetin Yiğenoğlu, InonüCd 119 S No I Kat:l. Tel 363 12 II. Faks 363 12 15 Müessese Müdunı İ stün -Vkjnen 0 MED\ \ C: 0 Yonetım Kurulu Koordınator Ahmet RoruUan # Ba^kanı - Genel Mudur Gülbin Muhasebe Bülent \ener#Idare Hüse>in Erduran # Koordinarör Reha Gfirer # t>letm^ Önder Çeiik 0 Bılgı- Işıtman # Genel Mudur Yardımcısı Işlem Nail İnai • Bılgısayar Sıstcm Sevda Çoban Tel 514 07 5 3 - Vlürû\rt Çiler0San$VaziletRııza 5139580-5138460-61.Faks-513S463 ^ ayımta>an *e Basan: *i enı Gun Haber Ajansı. BaMO \e Yavıncılık \ Ş TuFkocağıCad 39 41 Cagaloglu 34334 1si PK 246 UtanbU tc' 0 212 ı 5 [2 ' < ı2'j hjı (0 2121 513 »5 95 2MAYIS 1998 ÖSS sonuçları açıkianıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ctıiversiteye girişin ilk adımı olan Ogrencı Seçme Sınavı (OSS) sonuçlan, 4 Mayıs Pazartesi günü açıkianıyor Adaylar, sınav sonuçlannı. saat 10.00'dan itibaren Türkiye Gazeteciler Cemiveti tarafından yayımlanacak Sınav Sonuç Gazetesi.internet ve 900'Iü telefonlardan öğrenebilecekler. Telefon hatları ve ınternet adresi şöyle: 0 900 910 1000,0 900 910 1001.0 900 910 1002. 0 900 910 1003,0 900 910 1004,0 900 910 1005.0 900 910 1111. tnternet hattı: http: ''www.osym.gov.tr Sonia Rykiel modası • Haber Merkezi - Beymen mağazalannda satılan 246 dünya markası arasında yer alan ünlü Fransız modacı Sonıa Rykiel'in, "98 Ilkbahar-yaz Koleksiyonlan ve yenı parfumü, Suadiye Beymen'de bir moda gösterisi ile tanıtıldı. Gösteri, Suadiye Beymen'in bahçesine kurulan; kırmızı, beyaz ve siyah renklerde dekore edilen büyük bir çadınn içinde gerçekleştirildi. Eğîtim rehberi • Haber Merkezi- Atlas Eğıtim Hizmetleri, yurtdışında eğıtim görmek ısteyen. ancak tercih yapamayanlar içın rehber bir dergi çıkanyor. Atlas Yurtdışı Eğitim Rehberi adı altında yanndan itibaren piyasaya çıkacak dergide, okullarla ilgili temel bilgilerin dışında fiyatlann karşılaştırmalan da aynntılı olarak yer alacak. 44 sayfadân oluşan ve 500 bin liradan satışa sunulacak dergide tngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada'da bulunan 160 lisan okulu ile ilgili bılgiler bulunacak. • Uzmanlar, Hekate'nin Anadotu tannçası tmsak:4 14 Güneş: 5.55 Öğle: 13.08 Ikındi: 16.57 Akşam: 20.08 Yatsı: 21.42 kaideandeki yazjda Adana'ya özgü bir takvinı sstemine yer verUmesinin, eserin Anadohı kökenii okiuğunu karuöadıjpnı sövlüvorJar. Heykelin satışı durdurulmuş, Viyana mahkemesi esere el koymuştu Hekate için dava Bugün yapılıyor ÎTO seçimlerinde üç grup yanşacak 46 cm yüksekliğindeki bronzeserin ortak gövdesinin üc yönünde birvı Hekate bulunuvor. ANKARA - Kültür Bakanlığı; Adana'dan kaçınldıktan son- ra. 800 bin Avusturya Şilinı (AŞ) (>aklaşık 16 milyar lira) değerle müzayedeye çıkanlan ve Anadolu'ya özgü bir tan- nça olan Hekate'nin bronz heykelinin geri alınması konusunda Viyana'da dava açıyor. Mahkemeye başvurulması konu- sunda Kültür Bakanı İstemihan Talav'ın tali- matının bulunduğu ve aynca Başbakan Mesut Yılmaz'ın da Avusturya ziyaretı sırasında Büyü- kelçı Omer Akbel'den konu hakkında bılgı ala- rak bakanlığın yaklaşımına destek verdiğı ögre- nildi. Avusturya'nın ünlü ve sermayesınin önem- lı bölümü devlete ait olan 'DorotheunT müzaye- de e\ i. geçen yıl 22 Nısan'da 'Üçlü Hekate Hey- kdi'nı açık arttırmaya çıkardığını duyurmuş, ka- taloğun kapağına da esenn bir fotoğrafinı koymuş- tu. 46 cm yüksekliğindeki bronz eserin ortak gövdesinin üç yönünde. bırer Hekate bulunuvor. Müzayededen beşgün önce Viyana'daki Türk Büvükelçılığı'nebırtelefon ihbannda. heykelin Adana-Ceyhan yakınlanndan kaçınldığı bildi- nlmış. o zamankı Türk Büyükelçisı Fîb Dincmen'ın "olunı'ile Kültür Danışmanı MeralÇerçipolı- sı devreye sokarak eserin satışını durdur- muş, Viyana Mahkemesi esere el koy- muştu. İlk tepkı olarak. müzayede evınm Hu- kuk Danışmanı Dr. Michaek Bergen, eserin 30 yıl öncesıne ilişkın alışveriş fa- turalannın bulunduğunu \e satıcınm bir Alman özel ko- leksiyoncu olduğunu öne sürmüştü. Oysa, yapılan bir araştırmada satıcınm 1965'ten ben yaşadığı Alman- ya'da 1975'te uvuşturucu kaçakçılığından sabıkalı. Düsseldorf"ta dönerci büfesi işleten Bingöllü Meh- met Tütüncü olduğu saptandı. Bu gelişmeden sonra müzayede evi yetkilıleri. Tütüncü'nün bu eseri 17 vıl önce Heinrich Schorn adlı bir Alman"dan 4500 DM'ye satm aldığını ve eserin Italya'dan geldiği- nin sanıldığını öne sürdüler. Türk yetkılıler. Tütüncü'nün avukatı Dr. Maria Christine Engelherdt ile çeşıtli görüşmeler yaptılar. Avukat. müzayede e\ inin Tutüncü've ödedıği 280 bin AŞ'Iik avansı. faızi ile bırlikte gen ıstedığını. bu isteğın \enne ge- tırilmemesi durumunda esere el konulacağını öne sürdü ve eserin bu bedel- den Türk hükümetınce satm alınmasını önerdi. Kendısme,4800'lü yıllann sonlanndan bu yana Türkiye'den tanhsel ve kültürel mirasın çıkışının \asak olduğu. bu nedenle Türkıye'nın kendi ma- lını satın almasının söz konusu olamayacağı \e esenn gen venlmesı gerek- tiğı bıldinldı. Yatağan-Turgut'taki Lagınaantik kentinde Hekate Tapmağı'nda yaptığı bılımsel kazılardaönemli buluntularel- deeden Selçuk L'ni\ersıtesı Doçentı Dr Ahmet Tırpan ile DTCF Profesörü Dr. Orhan BingüL Anıtlarve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ıste- mı üzenne Vıyana'ya bırer bilımsel rapor gön- derdıler. Bu arada heykelin kaidesi üzerindeki üç sa- tırlık antik yazıda tarih olarak 164 rakamı dik- katı çekıyor. Viyana Üniversitesf nde görevlı eskı dıller uzmanı Doç. Dr. Mustafa Savar.bu yazı hakkın- da Cumhunvet'eözetleşubilgiyi \erdı: u Aııtik Mists-bugünkü Adana-yöresinde bulunan Mop- suhesria kentinde >ercl bir taktim kullamimak- ta>dı. Bu \erel tak\im. oünümü/de kullanılana göre IÖ 67 \ıhnda başladığı için. kaidedeki 164 rakammdan bu eser İS 97 yılına tarihlenir." Yazıdan da Gaios Julkts Longos adlı bir rahı- bın bu heykeli Hekate Tapmağf na sunduğu an- laşılıyor. Esenn Adana'dakı Sırkelı Hövükten geldigı yolundakı söylentıler üzenne konuştu- ğum Alman arkeolog Prof. Dr B. Hrouda. "Hövükte Roma dönemine ait bir kalıntı ortaya çıkmadıgı için. bu eserin Sirkeli'den olmadıgı kesin. An- cak, Adana'nın bir başka \erinden geiip gelmediğini ise bilemem" demek- le yetındı. Uzmanlar. Hekate'nin Anadolu tannçası olması ve heykelin ka- ıdesindeki yazının Adana'va özgü bir takvım sistemıne yer verilmesinin, esenn Anadolu kökenlı olduğunu kanıtladığını söylüyorlar. Viyana Büyükelçiliğı'nin bir yerel avukatla anlaştığı. önümüzdekı haf- ta Vıyana'da dava açacağı bildirilıyor. Gökte, karada vedenizde... Anadolu'ya özgü ve Efes Artemis'i benzeri işlevleri bulunan tannça Hekate'nin en ünlü tapınağı Yatağan- Turgut yakınındaki Lagina antik kentindedir. İkisi de Anadolu doğumlu Artemis- Apollon ile Hekate kardeş çocuklandır. tyiliksever olduğu kadar ruh, hayalet, cin. şeytan, hortlak ve karabasanlann da yöneticisidir. Hekate, gökte, karada ve denizde yetkilendirilmiş tek tannça olduğu için, genelde üçlü görüntülenıyor. Hazreti Ali'nin kılıcının işlendiği sancak ile 'İstanbul Laleleri' albümü açık arttırmaya çıkacak Türk-Islam taiTİıi mîrası Londra'daLONDRA(AA)-Dünyanın ünlüaçıkar- tırma kurumlan Sotheby's ve Christie's. mayıs ayında, son derece değerli Türk ve Osmanlı eserlerini satışa çıkanyor. Sotheby's tarafından 31 Mayıs "ta düzen- lenecek açık arttırmada yer alacak eserler arasında, 18. yüzyılın sonlanndakullanılan. Osmanlı ordusuna ait bir sancak bulunuyor. 3 metre uzunluğunda ve 2 metre enindekı sancağın üzenne. Hazreti Ali'nin "Bedir SavaşTnda kullandığı çiftbaşlı "Zütfikâr" adlı kılıcı işlenmış bulunuyor. Açık arttırmaya 80 bin sterlin (yaklaşık 40 milyar lira) ile girecek olan sancağırî. bu rakamın çok üstünde bir fiyattan satılması bekleniyor. Sotheby's'in açık arttırmasın- da yer alacak olan nadide eserlerden bin de Osmanlı döneminde yapılmış ve Hz. Mu- hammet'ın Uhud Savaşı'nı temsıl eden "Si- yer-iNebi"minyatürüolacak. Dönemin ün- lü sanatçısı Mustafa Bin Vali tarafından Sultan III. Murat için yapıldığı tahmın edi- len mınyatürün satış fiyatı konusunda bil- gi verilmedi. Chnstie's tarafından 19Mayıs'tayapıla- cak açık arttırmadada Osmanlı döneminin en göstenşli yıllan olan Lale Devri'ne ait bir eser satışa çıkıyor Christıe's uzmanla- n tarafından "nadide''bir eser olarak tanım- lanan "Istanbul Laleleri" adlı albümün. özellikle Batı'nın botanik koleksıyoncula- nnın ilgısıni çekmesi bekleniyor. İSTANBI'L/ANK-\RA (Cumhurrvet)- İstanbul Ta- bip Odası "nın (ÎTO) seçım- li genel kurulu bugün Şişlı Etfal Hastanesi'nde saat 10.00'da başlayacak. An- kara Tabip Odası 'nın (ATO) genel kurulu ise dün v apıl- dı. Yann sona erecek olan genel kurulda ATO seçim- leri de gerçekleştirilecek. Istanbul'dakı genel ku- rulda, Demokratik Katılım Grubu. Sağl ıklı Toplum \ e İyi Hekimlık İçin Güçbır- liği ve sağ görüşlü Idealıst Hekımler Platformu olmak üzere üç ayn grup yanşacak. Tabip Odası'nda seçim- ler yann Sultanahmet En- düstri Meslek Lisesfnde gerçekleştirilecek. Bu yıl oda seçimleri için çeşitli semtlerden otobüs seferle- nnm vanı sıra İbrahim Pa- şa Sarayı. Büyük Saray Mo- zaikleri ve Ali Kuşçu Rasat- hanesi 'nde rehberlı geziler düzenlenecek. Ankara Ünıversitesi Tıp Fakültesi Morfolojı bına- sında>apılan Ankara Tabip Odası Genel Kurulu'nda konuşma yapan Saglık Ba- kanı Halil tbrahim Ozso>, bakanlık olarak öncelıkli görev lerinın hekımlerin öz- lük haklarını düzenlemek olduğunu söyledı. ATO'nun seçimleri iki grup arasında gerçekleştirilecek. Şu an yönetimde bulunan Gerçe- ğe Çağn Grubu ile Çağdaş Hekimler Grubu'nun katı- lacağı seçimlenn yann ta- mamlanması beklenıvor. e-posta : tan (a prizma. net. tr ier ay dünyada 5 mily Marie MESELA DEDIK ERDAL ATABEK Bize de Yeni Uzmanlar Gerekli... T T lusal Çocuk ve Ergen Ruh C_/ Saglığı Kongresı'nde Ktx:a- eli Ünıversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Biilent Coşkun. Kırgızistan'da- kı sağlık hizmetlerinden söz eder- ken yeni bir uzmanlık dalının ora- da hizmet verdiğini söyledi: Nar- kolog. Bu l *narkolog r 'lar içki ve uvuşturucu kullananlarla uğraşmak için uzmanlaşmış tıp doktorları. Oradaki durumun giderek kötüleş- mesi iizerineböylebirönlemalın- mış. Gene Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinden birinde de "sek- sopatolog" dalını görünce artık biz- de de yeni uzmanlıklann gerekli olduğuna inandım. Neler mi? Trafopatoloji uzmanı zorunlu... T) u yeni uzmanlık dalını hemen ÂJ kurmalı vehekimlerinbudal- da lizmanlaşması için de her türlü önlemi almalı. Bu dal uzmanları- nın görev lerine gelince. çok \önlü görev yapmalan kaçınılmaz. Tra- fik kazasına yol açan kim olursa ol- sun. bu uzmanlar tarafından ince- lenmeden yeniden araç kullanma hakları ellerinden alınmalı. Kaza yaptığı belli, kusuru daha da belli ise. "trafopatolog'" tarafından gö- riileçek. Once gidip randevu alacak. Ar- tık sırası ne zaman gelirse o zaman gidip testlerden geçecek. Gözü kulağı. eli ayağı. sinir sıste- mi, ruhsal durumu. etkileri. tepki- leri, gücü kuv veti. sabn tavrı göz- den geçirilecek. Kazaya yatkın olup olmadığı. ken- dini yollann aslanı göriip görme- diği, arabaya biner binmez kişilik değiştırip değiştinnediği incelene- cek. Bütün bunlardan geçip de test süriişünden de olumlu sonuç alınır- sa üç aylık bir deneme ehliyeti ala- bilecek. Üç ayı da başanyla geçı- rirse ne âlâ: yeniden trafige çıka- bilecek. Yok. bunu da başaramaz- sa "at arabası kullanma ehliyeti için" başv urması tav siye olunacak. Bakın, trafık kazalan azalıyor mu. azalmıyor mu? Seksopatolog bize acilen gerekli... #"> ize bu dal uzmanının acilen Jj gerektiğine sanırım ki kimse- nin kuşkusu yoktur. Bizim mille- tin erkeklerinde bir azma hali gö- rülüyor ki akıllar fikirler ermez. Hani Amerika'da bir hap çıkmış da, bu erkeklik meselesiyle ilgili di- ye satış rekorlan kırmış, Ameri- kan milleti (erkekleri diye geçiyor haberlerde) avuç avuç yutuyormuş. Sonuçta ne olduğunu bildirmiyor- lar \a bizım erkeklerin öyle hapa mapa gereksinmesi yok. Maşallah 7 yaşına basan yav rumuz kız peşin- de koşmaya başlıyor kı artık yetmi- şinde tutamazsın. Yaşını başını al- mış erkeklerle kadınlar telev izyon- larda maşallahlan var, ağız ağıza kumrular gibi birbirine tırmanır- ken millet ne yapsın? Eşikten be- şiğe kadar bizimkiler o işin peşin- de. görüp görüp azıyorlar. Bunu normal sayarsanız bir şey yapılma- sı gerekmiyor ama durum pek öy- le görünmüyor. Laf deseniz oraya gelip düğüm- leniyor. tasa deseniz onunla ilgili, fiiliyat bütünüyle o alana yığılmış. Bize acilen "seksopatolog"lar ge- rekli. Bu uzmanlık dalını hemen kurup uzmanlarını yetiştırmeli. Ama uzmanları nereden seçmeli, kimlerden ayırmalı derseniz onu da aynca uzmanlarına sormalı. Bu dalı kuranlarnasıl çare buldularsa biz de belki buluruz, belki de bu- lamayız. O da pek belli olmaz. Ama ba- şanlı olurda "seksopatoktji uzman- lan" çalışmaya başlarlarsa işte o za- man belki gerçek durumumuzu an- lanz. Memleketin kadınları da bi- raz rahata kavuşur. başka işlerle uğraşabilirler. Yok kadınlar da hal- lerinden şikâyetçi değilse, artık kimseye söz düşmez. Safopatoiog kesin gerekli... 7^ uda-Hastalıkderecesindesaf- JLJ lıkla uğraşan uzman hekim" demek. Şimdi memlekete bakıyor- sunuz. inanılması olanaksız ne var- sa insanımız gönüllü olarak inanı- yor. Yalancıya inanıyor; bu bir. Hem de öyle. bir kere, iki kere değil, yıl- larboyu inanıyor. Kendisini aşağı- layana neredeyse tapıyor; bu iki. Inanılmaz bir şey ama, yüzüne gü- lene her zaman inanıyor da bir ke- recik, "Yahu.su benimyüzümegü- lüp duruyor. hep de beni aldatıyor" demiyor. İşte bu durumu çözmek üzere "safopatoloji" bilim dalında uzmanlık yapan hekimlere acil ge- reklilik var. Milleti bir iyice muayeneden geçir- meli, bir yerinde eksiklik mi var. faz- lalık mı var, bulup söylemeli. Bu derece saflık normal olamaz. Ya- ni. vatandaşın kötü niyeti yok, ne söylense kanıyor, ne yapılsa inanı- yor. Hani. göz göre göre soyuluyor, so- yan da bizimkinin karşısına geçi- yor," Ben seni eskisinden zengin et- tim'* diyor. bizimki de inanıyor. Şöyle böy le değil, yıllarca inanıyor, daha da inanmaya azimli. Şimdi, ya- hu bu iş neyin nesidir? Herhal, bu durumda bir bozukluk var galiba de- mez misiniz? Belki de bizde bir uyumsuzluk vardır; bu işler belli ol- maz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog