Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAYIS 1998 CUMARTESİ J 14 GüNÜN FiLMLERİ Büyülü Macera 14.30 Show TV Macera /fN (\va's Magical Adventure) Hayat, on yav v şınd.tkı Lddıe ıçın çok sıkıcıdır ta kı Ava aılımlakı bır sırk filıylc bırlıktc yolculuğa çıkıntaya kadaı hıkat bır sonın vardır, şerıf başta olmak uzcrc, sırk palyaçoları vc kasabadaki dığer ınsanlarbuıkılınmpe!}iııedu!>mui>tur Yonetmen l'atrıck Dcmpscy Oyuncular rımothy Bottoms, l'atrıck Dcmpscy TELEVtZYON TRT1 10.05 Gençler konuşuyor TVServisiFarkhkesıııılerden gençlerın bıraraya gclcrck dıışuncelcrmı açıkladıklan "Gençlik EvP'nde, "Demokrasi" konusu ele almıyor Gençlik Evı Ezgi Topluluğu taratından doğaçlama olarak yapılan muzıklerın ve Nutuk'tan ozetlerın de yer aldığı yapıma ızleyıcılerde telefonla katılabılecekler Tropikal adadaki hazine MIJRATÖZER Faye Dunavvay ve Ned Beatty dısında hıçbır ozelhğı olmayan bır "thriller" denemesıyle kan,ı kar;>ıyayız, Roger Holzberg'un yonettığı "Gece Yarısı Geçidi" (Mıdnıght Crossıng) Öyku tropık bır adada gcçcr Bu adaya gelen sıgortacı (Travanti), çalıntı hazıneyı cle gcçırmek ıçın harekete geçer Ama bu çabasında yalnız olmadığını kısa sure ıçınde oğrenecektır Butun unsurlanyla aksayan bır fılm "Gece Yarısı Geçidi" Buturfılmlenn genellıkle "çekici" goruncn entnkaları, burada yerını bırturlu kapıp goturemeyen bır entrıkaya bırakıyor 051 Kanal D 00.50 tlüzinin yerine geçen 'kaçak' \ TV Servisi Asıl adı Istvan Szekely olan Macarasıllı yonetmen Sleve Sckely'nın pek ses ge tınmemii sınema karıyennınenıyı fılmıdır"Yara" (The Scar) "Hollow Triumph" adıyla da bılınen fılm, tum bu "iyiligine" karsın. yıne dc vasatın uzenne çıkmayı ba^aramaz Bır kaçak, psıkanalıst olan ıkızını oldurur vc onun ycrınc geçer Ancak ıkızının suçları yuzunden yakalanması fazla gecıkmeyecektır Alfred Hltchcock ustanın ızınden gıdeıı bır Fılm " Y a r a " Kuşku oğesının pe!>ınden kosup fılmını kurtarma sevdasına kapılan yonetıncn Sekely, bunu zaman 7aman basarsa da yapıtnı tumune yayamıyor IVIurray Forbcs'ın romanından uyarlanan t'ılm, usta oyuncular Paul Henreid ve Joan Bennett'ın varlıklarıyla bellı bırduzeye kadar yukselebılı Mc Lcod'un... 15.05 TRT 2 Duygusal Gece Yarısı Geçidi Mıdnıght Crossıng / Yonetmen Roger Holzberg / Senaryo Roger Holzberg, Doug VVeiser / Göruntir Henry Vargas / Muzık. Paul Buckmaster, Al Gorgoni / Oyuncular Faye Dunavvay, Daniel J. Travanti, Kim Cattrall, Ned Beatty, John Laughlin /1987 ABD yapıtnı, 104 dakıka "Sürükleylcilik" denen vezgeçılmcz unsursa yok gıbı Oysa kı boyle bır fılm yapıyorsan, ızleyıcıyı alıp goturen bır anlalımın da altından kalkabılnıelısın Temposuzluk duvarına çarpıp gerı donen yonetmen Holzberg, planlar arasiııdakı bağlantıları da becendcn uzak bıçımde gerçeklc!;tırıyor Fılmın oyuncu kadrosundakı zayıflığı haye Dunavvay'lcaşmayaçalı^an yonetmen, bu oyuncunun da gununde olmaması nedentyle verımlı bırçali!>mayagıremıyor Yınedevarlığı bıle şoyle bır baktırmaya yctıyor "Gece Yarısı Geçidi", sıradanın altına sarkan bır yapıda gelu>ıp sonlanan bır fîlm Zamanında lurkıye sıneınalarında da gostenme gıren bu etkısız yapım, cumartesı gccesını cvde gcçırmek ıçın hıçbır şekılde neden olamaz HBB 22 00 Yara The Scar / Yonetmen. Steve Sekely / Senaryo Daniel Fuchs (Murray Forbes'ın romanından) / Oyuncular. Joan Bennett, Paul Henreıd, Eduard Franz, Leslie Brooks, John Qualen, Mabel Paıge, Herbert Rudley/1948 ABD yapımı, 83 dakıka yoı Ama o kadaı' Soıırası ıçın yonetmcnın elındc olan kımı becen gerektıren unsurlares geçılmış gıbı Fılmın basrol oyunculanndan Paul Henreıd'ın aynı zamanda yapımcllık da yaptığı "Yara", çok şey beklenmeden 17lencbılırdedığımı/ tllmlerden Kuçuk, zararsız, v<ısat bır "alçak gerilim hattı" filmı © (Mc Leod's Daughters) !ki ki7 kardeş, bırbırlerım ve dunya uzcrındekı varlıklurı tanıyaıak tum sıkıntılaıııı, ofkelenn, kıskançlıklann ııstcsındcn gclıp kısjsel rmparatorluklannı yaratınayaçalıs.ırlar Yonetmen MıchaelOffer Oyunculaı lack Thompson, Tammy Macıntosh Kanal D Kader Bağlayınca 15.15 atv Duygusal 20.10 © içkılı bır gazınoda çıçek satan genç kızla, aynı gazınoda lotograçılık yapan delıkanlı arasind.ı gch'jcn aşk oykusu anlatılıyor Yonetmeıılıgıııı Orlıaıı Aksoy'un ustlendığı yapımdaGulşen lîubıkoglıı, Tarık Akan ve Flıf Pektaş ycralıyor Ruhsar ve Presley TV Servisi Fantastık gulduru dızısı "Ruhsar" 12 bolumuyleekranda Başrolunu Hande Ataizi'nln oynadığı dızıde bu akşam Mazhar, unlu bır kızla bırlıkte rol alacağı sampııan reklamı ıçın Elvis Prcslcy bcnzerı bırını aramakta, ancak bır turlu bulamamaktadır Rulüaı ısc kocastn reklamdakı kı/dan kıskanır Kı/ım ve Ben 16.15 Show TV Dram f , ~ V \ Karanlık ujlcıc karısmıs eskı sevgılısı yuv V zunden hapse duşup, aılesı parçalanan unıvcısıtclı bır genç kı/ın oykusu Yonctmenlığını Orlıaıı Aksoy'un yaptığı fllmde, I lulya Koçyiğıt, Kartal Tıbet ve Onder Somer yer alıyor (1969) Dağda Yaşam 18.10 TRT 1 Macera © (Mouııttıin Family Rubinson) Buyukamrası Jack'ınkcndısıncmırasbıraktığıdağdakı kuı,uk cvc yerlesen Scıp Robınson, aılesıylebeuıber ycnı bır hayat kurmaya çalışmaktadır Yonetmen JohnCotter Oyuncular Robcrt Logan, Susdiı Ocm.ıııtc Slıaw TRT 2 14.20 Hir ISarkı Doğuyor 20 00 HBB Müzıkal Song is Born) Bır vakfın hımayesınde© (A kı bır ı,ok mu7ik profesom Amenkan muzığı ıçınaraşiırmayapmaktadır Fakdt, profesorlerdcıı bırının. gangster sevgılısınden kaçarak vakta sığınan bır kadına âşık olması ıslerı kanştırır Yonetmen Hovvaıd Hawks, Oyuncular DannyKaye, Vııgınıa Mayo (1948 ABD, 1 H dk) 'Kesişme Noktası' TV Servisi Yapımcılıgını Nilay Günden'ın, yonetmenlığını ıse Sema Cığuoğlu'nun ustlendığı "Kesişme Noktası"nı Aliye Lzunatagan sunuyor "Medya vc Şlddet" konusununelealınacağı programa konuk olarak, çocuk psıkıyatnstı Prof Dr Kayahan Aydogmuş. l.slanbul Televızyon Muduru Hülya Alp ve Marmara (Jnıvcrsıtesı fletüjim Fakultesı oğretım uyesı Nurçay Türkoglu katılıyor TRT 2 16.S0İ 'Cafe Magazin' nu edıldıgi "Ajanda" ko!,csı, BulutsuzlukÖ/. | lemi konserının ckrana \ gcldıgı "Aktuel MagaJ zinler" kos,csı, "Köşe Bucak"ta gcmı yolculugu, "Naftalin" koşesınde eskı bır sarkı V cr alıyoı Tıyatro Studyoy sıı'nıın l/mır'dc turncdc**» olan oyuııu "Bal/ kon"dan gonıntulcr, t artıng yarıs.lan vc tıyalıo sanatçısı Haluk Bilginer'lc yapılan soylcsı dc programın konulaıı aıasında bulunuyor Coşkun Aral'la söyleşi TV ServisiKultıırsanat ctkınlıklennı ekrana taşıyan "Cafe Maga7İn"ı Ayçe Dikmen sunuyor Erol Artem'ın yapım ve yonetmenlığını ustlendığı programın bu haftakı bölumııne, fotoğraf sanatçısı vc TV programcısı Coşkun Aral konuk oluyor Aral'la lotoğraf saııatı vc tclevızyon gazetecılığı U7erıne bır sohbetın yer aldığı yapımda ayrıca, onumuzdekı haftanın kultur vc sanat etkınlıklerının ko Roswell 21.00 Kanal E Gerilım ,O\ (Rımvcll) ! 947 yazında, New Mexıco Çovf/ lu'ııdebırkasabaolan Rosvvell'de garıp olayl.ır ya^anmaya başlar Bu olaylardan 30 yıl sonıa, Hava K.uvvetlerı'tıden Bıııba^ı Jesse Marcel \e es,ı Vy, anılarında hâlâ yaşadıklan ganplıklerın u/crındekı gız pcrdesını kaldırabılmek ıçın Nevv Mexıco'yagerıdonerler Yonetmen Jeremy kagan Oyuncular Kyle MaeLachlan, Martın Slıeen, Dvvıght Yokahem (I994 ABD) 21 00 / CINE 5 / Buyuk Aynntı yanda Biri /cnci, digeri beyaz iki boksorun ringdcki mucadelesini anlatan yapım, turun merakhlarına seslcniyor... TRT 2 17.35 Korku Çemberi 21.00 Prima Macera © (C irclc of Fcar) Tcs.kılatın en guvenılır polısleıındenolan Foııy ve Lısa, buyuk bır uyus>tiuiK.ilı,ctcsııııııpt.^ındcdıı Uzunyıllardırclegeıjıılenıeyenbuveteçoktchlıkelıdırve ıkılıyı zorlu gunler beklemektedıı Yojıetmcn Aldo Lado Oyuncular! Mıchael Woods, K.ay Sandvtk» Aynntı yanda 'Dikkat Trafik' TV Servhi Yapım ve yonetmenlığını Aydın Dikim'ın ustlendığı "DikkatTrafik" prograrmnı Cihaıifjir <7Öker sunuyor Yapımda, "Araç' ların on göstergesinde bulunan yağ lambası, kontagı açtıgımı/da \ anar. Ama yag lambası hareket halinde yanarsa ne olur", "l.astiklerin uzun ömürlü olması icin nelere dikkat etmeliyi/" sorularına yanıt verılıyor Boksa duyulan ügiyi arttırmak TV Servisi Quentin Tarantino'nun "Ucu/ Roman" fılmındc oynadıktan sonra Hollywood'ıın gozde oyuncuları arasına gıren Samuel L. .lack son'ın başrolunu oynadığı "BüyükBıya/Hüsran" (The Great Whıte Hype) yfrelı kanal CINb5'teekrana gelıyor Boks tllmlcrındcn lıoşl.ınanlara seslcnen yapımda, bu sponın yenılme7 unvanlı boksorunu canlaııdıran Jackson. "Ölü CINE 5 21 00 Buyük Beyaz Hüsran The Great Whıte Hype / Yonetmen Reginald Hudlin / Oyuncular Samuel L. Jackson, Jeff Goldblum, Damon VVayans, Peter Berg, Jon Lovitz / 1996 AÖb yapımı, 91 dakıka mün ö p ü c ı i ğ ü " , " Z o r Ölüm 3: Zekâ Öcünu Alıyor", "lyi Geceler Öpiicügıi" vc gosterımdc olan "Kure" filmıııın bavırılı bır oyuncusu Jackson'm yıne bır Tarantıno yapıtı olan "Jackie Brown"da onumuzdckı aylarda sınemasevcrlerın karşısına çıkaeağını da hatırlatalım Fred Sultan'ın,gosterıs.ı seven. bır dolandırıcı ve şeytan oldugunu soyleycn 22 00/HBB/Yara I itanic 22.15 TRT 1 Macera 1 itanic) Hıç kımse Tıtanıc'm ılk yolculıı© (ğuıuııı soıı yolculugu olacağını du^unmuyordu Seyahıilc katılan hcrkcs ıçın Kuzey Atlantıgııı sııldiında gezınmek hayatlarının baijarısıydı 1 akat gcmı, hıç beklcnmedık bır sckıldc Atlantıgın sogıık sııljı ııı.ı yavaş yavaş gomulmeye başInmıştı Yonetmen Robert Lıeberman Oyuncular Geoıge Seott. Pcter Gallagher, Catherınc Zeta Jones F vc Merıe Saınt lcr bılc vardır Zengınlığı, gucu ve bır prensı andıran kıyafctlcrıylc adctd Amenkan Ruyası'nın canlı bırkanıtı olan Sultan, boks,a duyulan ılgınınazaldığını gorunce, yenı yöntemler arar Çunku ınsanlar zencı bır "kardesin"dığerbırzencı "kardeşi" dovmesını ızlenıektcn sıkılmı^lardır Ve ycnılmez zcncının karsısınnçıkarıl.icak bırbcya/ boksorbulmak, tum sonınların çozumu olacaktır TRT 2 Mozart'ın eserlerinderi TV Servisi "Konser Salonlarından" programında bu hafta, Çukurova Devlet Senfonı Orkcstrası'nın Buyuksehır Beledıyesı Konser Salonu'nda vcrdığı konser canlı olarak ckrana gelıyor Emin Cuven Yaşlıçam'm yonetımındckı konscnn solıs^ tı Idil Biret Konscrdc," Mo/art'ın "Piyano KonçertosuNo: 2l","Senlo' ni No: 3 9 " ılc "Saraydan Kı/ Kaçırma" adlı cserlerı yer alıyor ı.oo Canlı konser TRT 2 21.40 Ölüme Çok... 23.00 Interstar Gerilim © (Almost Dead) Katherıne Roslıak, akıllı.gu/cl, /engın vc karıyer salııbı bır psıkıyatrı prolesorudur Fakat dort yıl once ıntıhar etmış olan annesının hayalıııı gormeyc baslayınca hay.ılı vc akıl saglığı alt ust olıır Yon Ruben Preuss ())iı Shannen Doherty, Costas Mandylor 00 50 / Kanal D / Geceyarısı. Aynntı yanda Falih Rıfkı Atay üzerine TV Servisi "Attilâ llhan'la Zaman Içindc Bir Yolculuk" programında bu halld Falih Rıfkı Atay uzeııne şoyleşı yapılıyor Programın yapım vc yonetmenlığını NedrctÇatay ustlenıyor atv 23.OOİ 'Siyaset Meydanf TRT 2 2O.oo| Belgesel yapım Mizahçılann gözüyle TV Servisi AN Kırca ııın yonettığı tartısma pıogramı "Siyaset Meydanı"na bu hafta mızahçılar konuk oluyor Müjdat Gezen, Rayting Hamdi, Mctin Akpınar, Tekin Aral, Ccm Yılnıa/ ve Kandemlr Konduk gıbı ısımlerın katılatağı programda, mizahçılann gozunden Turkıye'nın bugunu ve geleceğı tartışılıyor Yaylalardaki yaşam TV Servisi Yonık kulturunu tanıtan belgesel program "Toros Yörükleri" ılk bolumuyle ckrana gelıyor Yapım ve yonetmenlığını Mete Yıldızcı'nın ustlendığı yapımda bu akşam Anamur, Antalya, Serık ve Frmenek çevrcsındekı yaylalarda yaı>ayan yoruklerın hayatları ve kulturlerı anlatılıyor Kanal D 13.501 EğİtİmkÜltÜr 1 rafik C anavarını Yok Ltmc Vakfı Baskanı Ahmct Türkoglu konuk oluyor Mınıaı Sınaıı Unıvcrsıtesı"nıtı taıııtılacağı programda, hartanın kaıncsını ıse Rahıııi Koç alıyoı Trafik canavarı masada TV Servisi Lğıtını ve kultur programı "Kârne"debu hafta "Kim Bu Trafik Canavan" sonısuna yanıt aranıyor Abbas Gıiçlü'nun hazırlayıp sunduğu programa Turkıyc Karanlık Sokaklar 01.20 Interstar Gerilım © (In Dark Placcs) Yonetmenlığını James Buıkc'un ustlendığı, başrollemıı Jolın Seveiciııce, Bıyan Kestııeı ve lolııı Veıgas'ın paylas.tım tilmde. ıntık.ını vehırsduygularıyldpsıkopatlık sınııında dolas,an bıt kadının, ıkı erkcğın kadeııııe hııkmetmcsını anlatıyor Tv 07.00 Cumartesı Sabahı 10 00 Haberler 10.05 Gençlik Evı (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Klıp Saatı 11.55 Zeytınburnuspor Erzurumspor Yukselme Grubu Maçı (Naklpn) 13.45 Mu zık Pınarı 14.00 Haberler 14 05 Her Şeye Rağmen 14.30 Belgesel 15.00 Haberler 15.05 Hafta Sonu (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Hafta Sonu (Devam) 17.00 Haberler 17.05 Dızı Denız Fatıhı 18.00 Haberler 18.10 Yabancı Fılm: Oağda Yaşam 19 50 Spor Haberlerı 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21 00 Sayısal Gece (Canlı) 22.15 Yabancı Fılnr Trtanıc 01 05 Gunun Getırdıklerı 01.45 Klıp Saatı (Tekrar) 02.35 Yabancı Film: Yavaş Ölum 04.00 Denız Fatıhı (0 312 428 22 30) 08.00 Yabancı Fllm: Sam Amca 10.00 Belgesel 11.00 Konser Salonlarından 13.00 Dızı M A N T İ S 13.50 Belgesel 14.20 Kesişme Noktası (Canlı) 15.05 Yabancı Fılm: Mc Leod'un Kızları 16.50 Cafe Magazin 17.35 Dikkat Trafik 18 00 Tıyatro Saatı 18.30 Karalama Defterı 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Bır Kelıme Bır Işlem 20.00 Toros Yöruklerı 20.30 17 Uluslararası Istanbul Fılm Festıvalı ödul ve Kapanış Torenı (Canlı) 21 40 At tıla llhan'la Zaman Içınde Bır Yolculuk 22.00 Gece Bultenı ve Ingılızce Haberler 22.30 Bale Dıvertısement 00.30 Kapanış (0 212 259 72 75) 10.00 Telegun 11.30 Sevımlı Rakun 12.00 Yabancı Fllm: Cınayet Saatı 13.30 Başbakanlık Kupası Hentbol Karşılaşması 15.00 Av rupa Halter Şampıyonası 16.45 Geleceğın Toplumu 17.15 Muzık Pınarı 17.30 Avrupa Halter Şampıyonası 19.25 Zıl Çahnca 19.55 Genç Haber 20.05 Klıp Saatı 21.30 Ispanya Futbol Llgı (Canlı) 23.20 Gece Başlarken 10.00 MEB Açıköğretım Lısesı Ders Programı 13.00 Şımdı Muzık 13.45 Bır Solıst 14.00 SazdanSoze 15.00 Beraber ve Solo Turkuler 15.30 TSM Radyo Sanatçılan Konserı 17 00 MEB AçıkoğrBtım Lısesı Ders Programı 20.00 Belgesel Ege Evlerı 20.30 Yörelenmız f urkulerımız 21.00 Dıyanet Saatı 23.00 Kapanış 07.00 Cumartesi Sabahı 10.00 Haberler 10.05 Gençlik Evı 11.00 Haberler 11.05 Klıp Saatı 11.55 Zeytınburnuspor Erzurums por Yukselme Grubu Maçı (Naklen) 13 45 Muzık Pı narı 14 00 Haberler 14.05 Dın Sohbetlerı 14.30 İs teklerınız 15.00 Haberler 15.05 Hafta Sonu 16.00 Haberler 16.05 Hafta Sonu 17.00 Haberler 17.05 Ateşı Çalmak 17.30 Dıyalog 18.00 Haberler 18.10 Yerli Fılm: Acılar Paylaşılmaz 19.40 Almanca Ingılızce Haberler 19.50 Spor Haberlerı 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21 00 Sayısal Gece (Canlı) 22.15 Yerli Fllm: Herşey Kocam Içln 23.15 Isteklerınız (Tekrar) 24.00 Şapınuva'dan Mektup Var 00.30 Anılarla Muzık 01.05 Gunun Getırdıklerı 01.35 Diyanet Saatı. PROGRAMLARI ve Ben 18.00 Yerli Film: Battal Gazi Destanı 20 00 Show Haber 21 00 Spor Sayfası 21.15 Dızı Kuçuk Ibo 2215 Castra Castra Show 23.30 Maraton 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Emanuelle 2 02.00 5te 5 02.30 Kapanış (0 212 286 35 35) 19.40 SporaBakış 20.00 Sınemaskop 20.50 Guzellık Yanşması 'Mıss Sun Queen Intematıonal World Fmals 22.50 Haber 6 23.10 Aşağı Yukan Ibrahım Sadrı 00.50 Haber 6 01.10 Gece Konserı 02.10 Yabancı Film: Miami'de Mehtap 03.45 Yabancı Film: Apaçi Kalesı 05.50 Yabancı Film: Oz Büyücüsü (0 212 284 31 50) ruşme 18.30 CINE5 Ajanda (Şıfresız) 18.45 Başlama Vuruşu (Şıfresı?) 19.00 Trabzonspor Ankaragucu Futbol Kar şılaşması (Canlı) 21.00 Yabancı Fılm Buyuk Beyaz Husran 22.35 Yabancı Fılm Aykırı Arzular 00.25 Kamera Arkası (Şıf resız) 00.40 Kadınlar ve Renkler 01.30 Yabancı Fılm Yonetmenın Yatağında 02.45 Yabancı Fılm lyı Olan Kazansın (0 212 225 55 55) berler 12.05 Krıtık (Tekrar) 12.45 Lıfestyle 13.00 Haberler 13.10 YedıGun Spor 19.00 Haberler 19.15 Yurtta Bu Hafta 19.40 Sporda Bugun 20 00 Haberler 20.30 Spor Gundemı 21.05Gerçek Gundem 23.00 Haberler 23.05 Kapalı Kap.lar Ardında (Tekrar) 24.00 Haber Bultenı (0 212 213 03 33) 08.30 Specıal Weekend Vıdeos 10.30 Mega 11.00 Özlem 13.00 Şehır Reh berı 13.30 VVeekendVı deos 14 00 Greatest Hıts 16.00 Profesor 17.00 Mega Beşlı Burçın 18.00 Musıcüne 19.00 KapalıGışe 19 45 VVeekend Vıdeo21 00 Mertle Mertçe 22.00 Dans Zamanı 00.30 Mega 01.30 Dans Hıts 03.00 Sıgarasız Toplum Projesı 03.30 Muzık (0 212 288 75 75) r , 07.35 Dunya C^> H Lıstelerı 09.00 a S » ı '• b e r Bultenı ^ ^ 09.35 Dunya Lıstelerı 11.10 Şarlo 11.35SonDuzluk 12.10 Dunya Lıstelerı 12.35 Dunya Modası 13.00 Haber Bultenı 13.35 Yabancı Fllm: Efendi Santho 15.35 Fınans Dunyası 16.10 Dunya Lıstelerı 17.10 Tıp Dosyası 18.10 Eğıtım Kursusu 19.35 Dunya Modası 20.00 Haber Bultenı 21.00 Yabancı Film: Rosvvell 23.10 Azızna me 00.30 Haber Bultenı (0212 282 51 00) 06.00 Turk Halk Muzığı 06.30 Belgesel 07.00 Kuçuk Lulu OB.OODragon un Gucu 08.30 Kızıl Baron 09.00 Çızgı Hankalar 10.10 Yerli Fılm Kızlar Sınıfı 12 00 Zırvedekıler Pop 13.10 Sınyal 13.50 Karne 14.40 Sen Herşeyı Du şunursun 15.20 Yerli Fılm: Ben Doğarken Olmu»üm 17.00 Di7i RobınHood 18.00 Dızı Herkul 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Spor Gundemı 20.10 Dızı Ruhsar 21.10 Ince Ince Yasemınce 22 10 Dızı Acı Gun lerım 23.10 Beyaz Show 00.40 Haber Saatı 00.50 Yabancı Fllm: Geceyarısı Geçidi 02.00 Turk Sanat Muzıgı 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11) 07.00 Klıp 08.20 Çızgı Fılm Oscar 08.40 , Super Yarışçı 09 00 Hayalet Avcılan 09.30 •/ Yabancı Fılm Jack ve Fasulye Sınğı 11.20 ^ ^ Yerli Film: Oğul 13.10 Yerli Fılm: Tarkan Guçlü Kahraman 15.00 Voleybol Galatasaray Emlakbank 18.00 Yerli Fılm Tosun Paşa 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.40 Dızı Fırat 21 50 Dızı Kaygısızlar 23.00 Yabancı Fılnr Olume Çok Yakın 01 00 Gece Hattı 01.20 Yabancı Fılnr Karanlık Sokaklar 03.30 Yabancı Fılm. Olumune 05.10 MızraR 08.00 Zırve Defterı (0 212 448 80 00) 06.30 Aerobık 07.30 AlvınveArkadaş ları 07.55 Çızgı Çocuk Klasıklerı 08.40 Genç Yarışçılar 09.15 Çızgı Fılmlef; 10.00 Haberler 10.15 Çızgı Fılmler 11.00 Mavı Dunya (Canlı) 12.05 Muzık Kulubu 13.00 Haberler 13.15 Pop Genç 14.30 Konser 15.15 Megarıspons 16.00 Haberler 16.05Metronom 1700 Haberler 17.10 Önce Sağlık (Canlı) 18.00 Muzık Bah çesı 18.30 Ana Haber 19 45 HBB Spor 20 00 Yabancı Fılm. Bır Şarkı Doğuyor 22.00 Yabancı Fılm Yara 24.00 Haberler 00.30 Once Sağlık (Tekrar) 01.30 Megarıspons 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00) 08.00 Clıps 09.00 Çtzgı Fılm 09.30 Sıgara ve Sağlık 10.00 Trafik 10.30 Mozaık 12.30 Yabancı Fılm: Cesur Bombacı 14 30 Belgesel 15.00 Muzık Hattı 16.00Gulumse 16.30StarSaat 17.00 Zenger Paşa nın Konukları 18.30 Gerçek Kesıt 19.30 Flash Haber 20.00 Yarışrna 5 10 15 2100 Yabancı Film. Yirmı Dolarlık Yıldız 23.00 Soz Esnafın 24.00 Yabancı Fılm Ruzgâr Polisi (0 212 256 82 82) • 07.30 Opera 08.40 Konser 09.20 Kon P R l M 9 ser 10.10 Belgesel 11.00 Yabancı Fılm: Sevımlı Paulıne 12.50 Genış Açı 13.00 Pnma Sanat Gunlugu 13.30 Konser 14.20 Belgesel 15.10 Yabancı Film Get Back 17.10 Konser 17.50 Belgesel 18.30 Belgesel 19 10 Dızı Gorunmeyen Adam 20.00 Ihtıras Kıırbanları 20.50 Genış Açı 21.00 Yabancı Fılm: Korku Çemberi 22.40 Magazin Vızyon 23.30 Yabancı Fılm: Kızıl Sincap (0 212 502 98 02) . J ^a\aşölüın 02.35 TRT 1 Macera •»a (Killiııy Me Softly) Uçarı bır kışılığe sahıp olan Saıa I horton bır dızı gonul ılı^kısındcıı sonra, Viakom Tlıortona âşık olur ve onıınl.ı cvlcnıı I akat, ı<,kıye duşkun bırı olan Mal(.om, bır suıc sonra e^ıne ijiddet uygulamaya baslar U/un surc sabırla ona katlanaıı Sara bır gıın, laılısnıa sırasında ofke>e kapılarak kocasını olduruı Yonetmen Stcplıan NVhıttaker Oyunculaı Maggıe O'Neıll 07 30Yer1ıFllmTapılacak Kadın 09.15 Çızgı Sınema Butun Kopekler Cennete pr 10 30 Yerli Film: SevimliFrankeştayn12 307op20 13.30 ModaShow 14.30 Yabancı Fılm: Buyulu Macera 16.15 Yerli Film: Kızım 07.30 Rumeirnın Sesı (Tekrar) 09.00 Yabnncı Fılm. Oz Büyücüsü 10.50 Top Secret (Tekrar) 11.50 Cumartesı Kon serı 12.40 Hıpodrom'da Bugun 13.00 Haberler 13.15 Helezon 14.00 Çızgı Fllm 14.30 Tele Yanş (Canlı) 17.15 Haberler 17.25 Tele Yanş (Devam) 17.45AloOlımpıyat 19.00 Ana Haber 6 @ izleyin Orta Değmez © O Yerli UYDULAR RTL 06 50 Zeıchentrıckserıen 08 30 Bamey und selne Freunde 09 00 VVıshboııe 09 30 Dısney Club 12 00 Power Rangers 12 30Casper12 50Wo odyVVoodpacker 13 20 NıckFreno Traukeınem Lehror 13 45 Formel 1 (Canh) 15 15 Der Prınz von BelAır 15 40 Auf schlımmer und ewıg 16 0b Dıe Nanny 16 35 Lıvıng Sıngle 17 05 Be verly Hılls 90210 18 50 Melroce Place 19 45 RTL Aktııel 20 10 Explosıv 21 15Dıe100 000Mark Show 23 00 Wıe Bıtte 24 00 RTL Samstag Nacht 01 00 Ned&Stacey 02 00 Tekrarlar 08 55 Zeıchentrıckserıen 11 00 Heartbreak Hıgh 11 40PacıfıcDnve12 35 Heartbreak Hıgh 14 25 Jsndstatıon Planet Erde " b 05 Raumschıff Enterprıse 17 00 Star Trek 18 00 BZZZ 18 45SAT 1 Nachrıchten 18 55 Das Mıllıonenspıel 19 00 Ran SAT 1 Fussball 21 00 SAT 1 Sport 21 15 Dıe lange Kulmbacher Fılmnacht 02 40 Tekrarlar EUR08P0HT 09 30 Ekstrem Sport (Tekrar) 11 30 Dağ BısıkletYanşları12 00Fun Sport 12 30 Turnen (Canlı)19 00Tenıs2015 Turnen 22 00 Dans 23 00 Fıtnes 24 00 Boks 01 00 CART 01 30 Ingılız Bılardosu 03 00 Kapanış ÂlTui/rAr 05.15 Kultur Eğıtım l ü l k ' H h 07.15 Yabancı Fılm Buv JLU d w w tun lyıler Cennete Gıder 08.45 Yabancı Fılm AfacanTroll 10.00 Dızı Power Rangers 10.30 Dızı Go osebumps1 11.05 Yabancı Fılm Cesur Kardeşler 12.35 Cıne Sınema (Şıfresız) 13.05 Yabancı Fılm Ah Parıs 14.50 Yabancı Fılm Kardeşler ve Sev gılıler 16.30 Yabancı Fılm VampırleGö08.00 Haberler 08.15 Sporda Bugun 08.30 Gundemdekıler (Tekrar) 09.00 Haberler 09.20 Basın Özetı 09.30 2000'ın Ötesı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05OlıpsMotorsports 10.45 Lıfesty le 11.00 Haber 11.20 Basın Özetı 11.30 Gece Gunduz 'Özel' 12.00 Ha9 Fılm Kuşağı 10.00 Sakar 10.30 Yabancı Film: Skippy 12.00 Arabalar ve Motorlar 12.30 Dızı Dunden Yarına 13.00 Haber 13.10 Pop Saatı 14.10 Dızı Fhpper 15.00 Şeref Kursusu 15.50 Muzık 16.10 Belgesel GızemlıTopraklar 17.00Dızı E N G 18.00 Pop Saatı 19.00 Klasık Fılm Kolleksıyonundan 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.15 Yabancı Fllm: Bebekler Gelıyor 21.50 Sualtı Dunyası 22.30 Dızı Navarro 02.00 Kapanış (0 212 281 86 30) 0 9 0 0 TVS 17 45 L'ecole des fans 18 30 Le jardın des betes 19 00 WıssensQuız 19 30 Joumal/Meteo 20 00 Sport Afrıca 21 00 Thalassa 22 00 Faut pas rever 23 35 Docteur Sylvestre 01 00 Perfecto 01 30 Journal de France 06.30 Dıllerdekı Şarkılar 08 20 Super Fare 08.55 Gargoyles 09 30 Dısney Club 11.00 Lezzet Pınarım 11.30 Elıf nagme 13.00 Gun Ortası 13.25 Yerli Film Vazıfe Uğruna 15.15 Yerli Fllm: Kader Bağlayınca 17.10 Stıl 18.10 A 06.00 HuzuraDoğru 06.30 )\ZQ\ Fılm 08 00 Dunden iugune 10.00 Yabancı Film: Korkutucu Gerçek 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 1215 Sağlık Olsun 13.05 Yerii Fılm: Şen Bahrıyelıler 15.05 Iş Dunyamız (Canlı) 16.05 Mıkroton 17.00 Haberler 17.30 Yerli Fllm: Bodrum Hâklmi 19.00 Ana La Luna 19.00 Dızı Mac Gyver 20.00 atv Haber 20 30 Spor Haberlerı 20.40 Hava Durumu 20.50 Dızı Reytıng Hamdı 21.50 Seç Bakalım 23.00 Siyaset Meydanı (Canlı) 04.30 Muzıklı Dakıkalar 04.50 Bam Telı 05.30 Ayşe Özgun Talk Show (Tekrar) (0 212 655 00 00) Haber Bultenı 20.00 Yerli Film: Baba Bızı Eversene 22.00 Haberler 22.10 Konser MuazzezAbacı 23.00 Klas Magazin 24.00 Gece Buftenı 00.30 Yabancı Film Tehlıkeli Oyun 02.05 Yabancı Film Abılene Kasabası 03.30 Muzık 04 30 Belgesel Kaptan Cousteau 05.05 Dızı Komşular (0 2/2 652 25 60;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog