Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 MAY1S 1998 CUMARTESİ 12 KULTUR Müzik yazarlan, yerli müzik endüstrisinin gelmiş geçmiş en kaliteli on albümünü seçti Tiim zamanlaıın w en iyi yerülerT "Yerli müzik endüstrisinin tarihı öyle çok uzun değil: taş çatlasa bır kırk >ılı \ar. Bu süre ıçınde önemli y apıtlar venlmış olsa da genelde ka- lıtesizlık, ucuzculuk. acelecilik söz konusu. Aynı eğüim 2000'e ıkı kala hâlây ürurîükte. Işte böyle bır ortam- da bızım endüstrtmn urettığı "tüm za- manlann en iyi on albümiTnu sap- tayıp kalıtenin peşinden gıdenleri öne çıkartalım. gençlere alternatif sunalım dedık ve daha önce benzer bıraraştırmayapmış RoDdergisinin imzalannın ağırlıkta olduğu müzik vazarlanndan ve Taner Öngür'den görüşierini aldık. Tabıı kı bütün seçimleröznel; göz- den kaçmış birçok albüm olabılır. Ancak Batı'da uzun yıllar önce ya- pılan ve sık sık güncelleştirilen böy- le araştırmaya bır yerden başlamak gerekiyor. Okurlardan ısteğımız. kâ- ğıdı kalemı alarak böyle bır araştır- mayı daha sağlıklı hale getirmeleri \e seçtiklen on albümü, gerekçele- nyle bıze yazmalan (Adres- Cumhur Canbazoğlu - Türkocağı Cad. 39/41 - Cağaloğlu 34334-lstanbul). Katılım hatın sayılır bır rakama ulaşırsa, so- nuçlar sızlere aktanlacak. Gelın. alfabetık sıray la müzik ya- zarlannın seçtiklen albümlen, ılginç gerekçelenyle ınceleyelım: Burak EkJem 1- Benimle O>nar mtsın? - Bületıt Ortaçgil: EJılın şarkıda yoğun bıran- latım aracı "olarak kullanılmasınuı ilk örneğı olduğu kadar bize Ortaçgil 'ı kazandırması açısından da önemli. 2- Sevgüiye- İlhan İrem: 70'ler bıterken, tlhan irem bılmen romantık tarzının doruğunu bu albümle sergiledı. Her parça arasında yınelenen mınik bır te- ma. ilginç mtrolar \ e bellı bir bütün- lük taşıyan şarkı sözlenyle Se\gıh- ye, yeriı pop müziğın kilometre taş- lanndan bırı. 3- \oksulluk Kader Olamaz-Cem Karaca, Dervişan: Yı- ne 70'ler bıterken rock müzik ile "tropicalsongs" >akınlaşmasının en rafîne örnekîennden bıri. Altyapı- sıyla çok uğraşılmış. güncel Batılı hard rock kalıplarına folklonk elbi- se giydırilmış \e netbırpolıtik tavır sergilenmıştı. 4- Edip Akbayram. Dostlar - Edip Akbayram Dosüar: Akbayram'ın ılk albümü. ogünedek -Anadolu rock" olarak adlandmlan çizgının. rocksınırlan ıçınde kalarak en fazla yere! motiflerle bezenmiş örneğıydı. 5- Pencere Köprii ve Öte- si - tlhan İrem: Btr değıl, üç albüm- luk ~trilog>" bu. 6- Nâam Türküsü -Zülfii Uvaneli: Salt bağlamay la yap- tığı ılk albümlennden sonra Lıvane- lı. Nâam Hikmefın şurlen üzerıne oluşturduğu bu albümünde dört dört- lük bır düzenleme ve son derece et- kıley ıcı bır yapı sundu dınley ıcılen- ne 7-BulutsuzlukÖzlemi-Bulutsuz- luközlcmi: Ekibm adını \erdıği bu ılk albüm. rock müzıkte Türkçe söz kullanımınm son derece başanlı bır örneği 8-RulesForFools-Dr.Skull: Neyazıkkıyetennce fark edılmemış. dıkkatlerden kaçmış. hak ertıği ilgı- yı görememış bır çalışma 9-2023 - Banş Manço: SO'lerden ıtıbaren ala- bıldığıne populıst bır Tnodem kent ozam" görünümu veren Banş Man- ço. Cumhunyet"ın 100. yılmı düşle- yerek gerçekleştırdığı bu senfonik çalışmasında olağanüstü basanlı bir sound sunmuştu dınleyicilerine. 10- Ele Cüne Karşı - MFO: Yıllann bi- nkınııy le çıkmışbu albüm. hem ken- dıne özgü sounduy la hem de MFÖ'ye yıllar sonra hak ettığı popülariteyı kazandırması açısından önemli. Derya Bengi (Roll) 1- Ele Güne Karşı - Mazhar Fuat Ö7kan: Bır MFÖ albümü değıl. btr Mazhar Fuat Ozkan albümü. Hep ta- ze kalacak gururlu bır rock. 2- Benim- leO> nar mısın?- Bülent Ortaçgü: Da- ha ılk albümünde böylesı bir olgun- luğa erişmış dünyada çok az şarkı yazan vardır. 3-Zaman Zaman - Fik- ret KızılokîYıllardan damıtılmışbir bılgelık.. Anadolu pop macerasının İstanbul baskısı, şur ve felsefe kıta- bı. 4- Göç - Nazan Öncel: Adı pop- çu>a çtkmış gerçek bir şarkı v azan- nın her şeye sırtını dönüp kendısiy- le ve gıtany la hesaplaşma cesaretı. 5- Canım Senle Olmak İsti>or - Öz- demir Erdoğan: Artık sönmüş. çok- tan kendıne kusmüş bır bestekânn vaktıyle yazıp unuttuğu muhteşem şarkılar 6- NasıL !Ne Zaman - Har- dal: Türkıye'nm rock macerasında en az Cem Karaca kadar önemli. kadn bılınmemış bir grup. 7- Mirkelam - Mirkelam: Türk popundan bmlerce kilometre uzakta duran. birinci sınıf bır albüm. Aramasım bıletı me\ lası- nı buluyor 8- Yeni Bir Gûn - Banş Manço, Kurtalan Ekspres: 70'lerin kapanışını yapan bır zırve albümü. Manço bu albümden sonraki tüm za- maııını bu albümünü y alanlamakla tü- kettı. 9- Best of Erkin Koray: Erkin Koray'ııı hıçbır zaman bir •'tam" al- bümü olmadı ama tüm müzik haya- tı tek bır albüm gıbi baştan sona hat- medılmelı Bu albümdeki on beş şar- kıv ı çikartın.bas.ka on beş Erkin Ko- ray >arkısı koyun. bir şey değişmez. Hiç komplck--İ7 ve her zaman muh- teşem. 10-Orhan Gencebay Klasik- • Batfda sık sık yenilenen 'tüm zamanlann en iyi albümleri' sıralamasına benzer bir araştırmayı bizim albümler için de yapalım dedik ve müzik yazarlannın 'gerekçeli' sıralamalarını aldık. Nitelikli işler yapanlan öne çıkartmaya ve gençlere alternatif sunmaya yarayacak araştırmaya sizler de mektuplannızla katılabilir, sağlıklı bir liste oluşmasına yardımcı olabilirsiniz. leri - Orhan Gencebay: Aradan kaç yıl geçer*e geçsın dımdik a>akta ka- lan. yol açıcı şarkılar. Doğan Şener (Hey-Müzik Vizyon) 1- Tımur Sek-uk - Tımur SeJçuk: Ilk defa Türk şaırlennın şıırlerını besteleyen sanatçı olduğu ve müzik literatürüne Ispanyol Meyhanesı gı- bi unutulmaz eserler kazandırdıgı içın. 2- 40 Yıl Sonra - Modern Folk LçlüsüıTürkmüzığınınçokseslı ol- masuçmbüyukAtatürk'un 1 Kasım 1934'te TBMM'de >aptıgı konuş- madan ılham alarak, bu konuşma- dan 40 yıl sonra Şu Güzele Bır Ba- kın. tncecıkten Bir Kar Yağar gıbı eserlen çokseslı olarak bugünlere getirdikleri ıçm. 3- Sultan-ı Yegâh - Nur \'oMaş: E)eğen yeterince anlaşıl- Arabıa gibi parçalan orıjmallerın- den daha lyı çaldıklan. dünyaca tak- dirkazandıklarııçın 10-BejYılÖn- cc On Yıl Sonra - Beş Yıl Once On Yıl Sonra: Türkiye'de meşhur olmuş şarkılan non stop sö> leyerek 1970'ler- dekı dün>ayı saran -Starson45" akı- mını Türkne'ye getirdikleri ıçın. Gökhan Pamuk (Roll-Radikal) 1- Benimle O> nar mısın? - Bülent Ortaçgil: Herkes toplumcu bır söy- lemınpeşındevken volunkar>)i kıvı- sını seçtı ve "kendi pcnceresinden" bakmanın en hakıkatlı çıkıis volu ol- duğunü gösterdı. 2- Musiki - Ahmet Sinan Hatipoğlu: Kusursuz müzikal bûtünliiSü ve içten ıçe yayılan mıs- tık ımgelenyle ruhumuzda yenı ufuk- laraçtığı ıçın. 3-Göç-NazanÖncei: Her şeyiy le "kendisi" v e alabıldığm- Lale Barçın imer (Hürriyet) 1- Bestof MFÖ- Mazhar FuatÖz- kan: Türkiye'de kımse best of yap- mazken yapıldığı ve bu türün en iyi ömeğı olduğu ıçın. 2-Gülümse-Se- zen Aksu: Sezen Aksu'nun ve yerli popun en ıyı albümü. 3- Beyond The Seven Hills - Mehmet Ergin: tn ıyı enstrümantal album 4- Fahir Ata- koğlu - Fahir Atakoğlu: F.nstrüman- talalbumlennyolunuaçtı S-Eşkı>a -ErkanOğur: En ı>ı yerli fılm mu- zığı albümü. bana göre tabıi 6- Ya- şamaya Vlecbursun, Canlı \e Fişsiz - BulutsuzlukÖzlemi: En ıvı canlı ka- yıt. en ıyı kon;>er albümü. 7-Benîm- İeO)narmısın?- BülentOrtacgfl: Tür- kiye'de türünun ılk ömeğı 8- Kadın -Şebnem Ferah:Türkıye'nın tek *öz- gûn" kadın rock şarkıcısı ve en ıyı rock albümlennden bırinir vnhihı verdiler. "V'ıllara yenılmemek böyle bır şey... 5-Günlerimiz - Zülfii Liva- nefi: "ChantsrevolutionnairesTurcs" bır dönemın u kült""üydü. bu albüm başka bır dönemı açtı. Güzel ve din- gın bır müzikti. Artık kendisınden böylesını beklemenın manası yok. 6-ZamanZaman-FikretKaâok: Mı- nımal! 7- Sen Ağlama - Sezen Aksu: ldeal "hafif müzik''albümü. Bır"ci- lalı pop" devnnı açtı. evet, ama gü- nahı bu albüme yüklemek adaletsiz- lik olur. Sevmeyeni yoktu, yok. 8-Uç- ru l'çtu - Bulutsuziuk Özlemi: Yeni Sağ cehennemının medar-ı iftihan. 90'lann rock'ıni büyük ölçüde etki- ledı. Grubun bugün geldiği nokta el- bette tartışıhr! 9- Şafak Tûrküsü - Ahmet Kaya: 80"ler ve 90'lann ba- şı. bıraz da Ahmet Kaya demek. Önceki 2 albümüyle değil, bu albü- müv le "Ahmet Kaya mhosu" ve "öz- 1) Nejat \a\^şoğullan, 2) Mazhar-Fuat-Ozkan, 3) Edip Akbayram, 4) Bülent Ortaçgil, 5) Cem Karaca, 6) Banş Manço, 7) tlhan İrem, 8) Sezen Aksu. mamis, büyük bestecı Ergüder \ol- daş'ın "Makamsal Türk Müziği~nı dıskotcklere getıren. bestelenv le \t- tilâ İlhan. Abdülhak Hatnit Pir Sul- tan AbdaL'ı daölümsüzle>tırdığı içm. 4-Anadolu RDp-MoğoBar Bu albüm- le Fransa'da 1971 Academıe Char- les Crosbüyük ödülünükazandıkla- n içın. 5- Benimle O>nar mısın? - BiüentOrtaçjjl: Protest müziğın en cesur temsilcıİCTinden bın olarak 01- mah mı Olmamah mı. Sık Latıfe bes- telennın ver aldığı album 15 yıl sü- reyle devamh sattığı ıçı. 6-Serçe-Se- zen Aksu: 1978'de yapılan albüm. çıft olma özellığinı taşıyan ilk albüm olduğu ve ıçınde Kaç Yıl Geçtı Ara- dan. Kavbolan Yıllar gibı Sezen Ak- su hıtlenne ver verdığııçın 7-Aşk- Alpav: Rodngo'nun Gıtar Konçerto- su'nu. SensızliğmŞarkısrnıdiinya- da sözlü olarak ilk vorumlav an sanat- çı olduğu ıçın 8- Ele Güne Karşı - Mazhar Fuat Ozkan: MFÖklaMk- lennin yer aldığı ıçm. 9- DurulGen- ce 5 - Dunıl Gence 5: Türkıve'nın gelmiş geçmiş en ı> i orkestrası olduk- ları. A Summer Place, Lavvrence of ce "içser oluşu. bu v üzden de böy- lesine samimı ve bıze ait kalmayı ba- şardığı ıçm. 4- FJeGüne Karşı- MFÖ: Her ne kadar kendi aralannda "a\n a>r n" olsalar da o güne dek görme- diğımız güzellıkte grup müziğı yap- tıklan ve o kuşağın valnızlığını tam ortasından yakaladıklan için. 5-Ya- purlar/Bhjes-MehmetGüreS: Vapur- larla aramızda olan bıtenden yola çı- kıp. sözle anlatılamayacak dennlık- lenn keşıf müzığinı yaptıklan için 6- Zaman Zaman - Fikret Kızılok: Akushk tadı doruklara taşıdığı için. 7-Teoman -Teoman: Bu ülkede ya- şa>ıp bu dılı kullananlann. vıne bu ülkede yaşadıklarını böyle güzel an- latabıldiğı ıçm 8-Kaplumbağalann Ivkusuna Dek-Murat Kemaloğlu: Baktığımız her yönde farklı anlam- larla genişleven sözleri \e alışık ol- madığımız müzikal yapısıv la belkı de ilkprogrcssıfdçılım 9-ÇookAlamet- lcr Belirdi - Mo/aik: Müzıklennı de- ğıl.müzıkleanlatmay ı seçtiklen ıçm. 10- Trip - Gökhan Kırdar: Başka coğrafyalann tınılarıvla da olsa. ce- sur bır be> söz yıkımınagırıştığı ıçm. 9- Mirkelam - Mirkelam: Diğer pop albümlen gıbi "birkaç avda" tüke- tılmedıği ıçın. 10- Nostalji - Banş Manço: Kendısı dahıl, kımse bır da- ha böyle sıradışı şarkılar yapmadı. Merve Erol (Roll) I-Noksulluk KaderOlamaz-Cem Karaca, Denişan: Albümün konsep- tüel bütünlüğünü sağlayan sadece "ara nağme'"ler değıl: mükemmel bırorkestra ve yorum da v ar işın ıçın- de... Hem yelın ışçıden yana estıği- nı söyleyıp hem böyle müzik yapa- bılençok ınsan voktuodevırde 2- \em Bir Gün - Banş Manço. Kurta- lan Ekspres: Manço'nun şarkı va- zarlığınm. Kurtalan Ekspres'menst- rüman uyumunun doruk noktası.. Böyle bir rock'ı ne Manço yapabıl- dı bırdaha, nc başkası. 3- BenimleOv- nar mısn?- BülentOrtaçgil: Topl um- cu yıllann "bire>ci" olmayan bırey- selnotalan.. Içeriden gelen o naifses. şarkı yazarlığının sinırlannı da tes- pıt ettı. 4- Ele Güne Karşı - Ma/har Fuat (>7kan: Sıkı müziğın tarıfını gün müzik" devn başladı.Telaffu- zuyla bıle etkiledı. 10- Haziran'da Ölmek Zor/ BerKan - Grup Yorum: Slogancı taraflanîiı bertarafeden. in- ce elenmış sık dokunmuş müzikle- nydi. Kımse o bağn açık duyarlığa kolay kolay erişemedi. Naim Dilmener (Milliyet-Gazete Pazar) 1- Bir Nefes Gibi - Nükhet Duru: Yaratıcılannın bıle tekrar yakalaya- madığı bir büyüsüvarbu albümün .. Türk popunun en "dörtbaşımamur'" takımından. Türk popunun en iyi al- bümü çıkabılmış. Hem de ilk çalış- malarında.. 2-Gidenlerin Ardından - Kızıurmak: Butün o "eski günler" ıçın.. 'Bukaranhkyolunsonundado- ğacak güneşi" artık beklemıyor ol- sam bıle. 3- Hoşgör Sen - Ajda Pek- kan: Bır "aranjman" antolojısı gi- bi Her şeye rağmen Türk popunun en ıyı kadın şarkıciMiıın en keyifli al- bümü. 4-1973-1976İlhantrem:Türk popunun "hüzün kralı"nın bütün bir ılk donenu. "NaiF ötesı.... S- Ca- nım Senle Olmak Istiyor - Özdemîr Erdoğan: "Aşk şarkıtannm unutul- maz bestedsi''nden delicesine etki- leyici aşk hikâyelen. "Mantık, ira- de, kuvvetsevince hiç iştemiyor /Ca- nım senle olmak istiyor" dizesi bile bu albüme tapmaya yeter. 6- Benim- leOynarmısın?-BülentOrtaçg?: Bu albüme, herkes gibi ben de bayılıyo- rum. Albümün her şarkısı ayn ayn buna sebep olabılir. Ama en çok sor- duğu şu soru nedenıyle olsa gerek: "Siz kardeşler hangi kedileri sever- siniz/ Hangi kedikr gibi vaşamak ts- teraniz?" 7- Çifte ÇiftetelH - Sehta: Çok "sda" bır albüm Bana çok za- man kaybettırdi. Bu albüme harca- dığım "dinlemezamanı" ıle yüzler- ce başka albüm dinleyebilirdım. 8- Beyhude-Hümeynı: Hümeyra'nm herhangi bır albümü de olabilirdi. Türkpopunun bu14 başmiman''ndan herhangi bir nota. herhangi bir harf her zaman ilk onumda yer alabilir. 9- Her Dem Veni - Yeni Türkü: Tadına doyulmaz "Murathan MunganŞar- küan"ıçin.. 10-Suhan-ı Yegâh -Nur Yotdaş: Türk popunun en "aytan" al- bümü. Denemeye cesaret ettikleri yol "lafc bahçeleri"nden. ormanlar- dan geçtikten sonra denızlere açıla- bilmiş... Ogan Gûner (RolQ 1- Benimle Oynar mısın? - Bülent OrtitçgB: Ozan tavnnın nadide ör- neklerindenbin, üstelık hâlâaşılama- dı. 2-BatsmBuDüırya-OrnanGen- cebay: Arabeskin bir terim olarak artık lyice yerleştığı bır dönemde bu türün her türiü çağnşımlara sahip çıkan knstalize bir albüm. 3- Ele Güne Karşı - Mazhar Fuat Ozkan: Rock'm 80'lerde. üstelik 80'lerin hiç umulmayan bir dilimin- de ortaya çıkıp kıtleselleşebilen tek albümü. Lise yıllannı o dönemdeya- şayıp da bu albümden bir 'şarkıs' ol- mayan var mı? 4-İşteSes, İşte Yorum - Kibariye: Ah. Kibariye bır de bes- te yapabılseydi! Ama kimi sıradan, kimi iseresmenboktan şarkılara böy- lesıne can veren başka yorumcu var mı ki? 5- Cartd - Cartd: Cartel baş- ka bır ses! Türk pop müziği üzerine şimdiye kadar yürütülen tüm resmı kanaatleri tek bir albümle çöpe yol- ladıklan ıçm. 6- Best of Erkin Ko- ray: Çogtı 45'liklerde kalmış, her za- manın \e her coğrafyanın en güzel sarkılannı bır araya getirdiğı ve Er- kin Koray hafızamizı tazelediği için. 7- Yoksulluk Kader Olamaz - Cem Karaca. Dervişan: Pohtık müzik di- ye bir şey varsa böyle bir şey omalı herhalde. 8-YouhYouh-CemaM:Bu da bir başka ses, Cartel gibi ham de- ğil, tam tersine rafıne. Hiçbir tarza sığmayacak kadaruçucu ve devingen bir müzik. 9- Suda Bahk - Zen: Bu albüm başlı başına bır cesaret. Tarz olarak "geteceğj" yok ama bir gücü temsii ediyor. 10- Başkakiınyorum - Ahmet Kaya: tyi bir başkaldın al- bümü! Orhan Kâhyaoğlu (Milliyet) 1- Benimle Oynar mısın? - Bülent Ortaçgil, 2- Aşkımız Şarkılarda Yaşasın-ÖzdemirErdoğan,3-İspan- yol Meyhanesi-TımurSelçuk, 4-Er- kin Koray I - Erkin Koray, 5- Yok- sulluk Kader Olamaz - Cem Kara- ca- Dervişan. 6-Zaman Zaman- Fik- ret Kızriok.7- Ele Güne Karşı- Maz- har FuatÖzkan. 8-Geceler- Nüufer, 9- Klasikkr - Banş Manço, 10- Sen Ağlama - Sezen Aksu (Not: Listede ağırlık kışısel se- çımlere yaslanıyor. Ancak bir iki al- bümü, ömeğin Sen Ağlama'yı, mü- zikal özellığinden çok, bır fenomen olarak düşündüğümden listeme koy- dum. Birçok sevdiğım 45'lık var. Bunlann albüme dönüşüp dönüşme- diginı bilemediğimden liste konu- sunda küçük kaygilanm var. Unut- tugum albümler oldugunuda sanıyo- rum. Çünkü Türk pop arşivi oluştur- maya ne yazık ki geç başladım.) Taner Öngür (Moğollar) 1- Benimle Oynar mısın? - Bülent Ortacgfl: Türkçe dilınde yapılmış ilk ve en iyi ömek. Tarn bir özveriler ürünü. 2- Elektronik Türküler - Er- kin Koray: Erkin'in rock, beat, ara- besk, türküyü kendisinde birieştir- meyı ılk denediği albüm. 3- MVAB -MazharFuatOzkan: MFÖ' nün de- nediği bütün çızgılerin, soundlann en iyi birleştıği albüm. 4- Mi Kubbesi - Nekropsi:Bızım kuşağın aradığı nok- taya dört kışı enstrümantal müzıkle ulaşmışlar. 90'lann müzik anlayışı içinde çok başanlı bır deney. 5- Mü- tareke YıBan - Serdar Ateşer Çeşit- lı ses kayıtlarının bır anlam ıfade edecek şekilde birleştırildiğı bu al- büm de önemli bır deney. 6- Dört Renk - Moğoflar. Moğollar üyeleri- nin kendilenni ıfade edebıldiği, söy- lemdeki politik sertleşmenin otur- duğu bır albüm. 7- Uçtu Uçtu - Bu- lutsuziukOdemi: En zor yıllarda en önemli şeyi, Acıl Demokrasi'yı söy- lediler. 8- Dipten ve Derinden - Kes- meşeker: Cenk Taner iyi bır şarkı sö- zü yazan, 9- Suda Bahk - Zen: Ka- tıksız deneyin £üzel bir örneği. 10- Şehir- MorwOtesi: "YenBer"in ye- ni şeyleryapabildiklerinı gösteriyor. CÖRÜS IJıüiJiHI Film Festivalinde Müzikle İç İçe... "Ses've "Görûntü" doğa ile birlikte in- san yaşamında birbirinden aynlmaz, bir- biriyle bütünleşen ve birbırini tamamla- yan iki temel ilkedir. Ses'in sanata dönüş- mesi müzik yaratımını, görüntünün sanat yöntemiyle ekrana yansıması sinemayı gerçekleştirir. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'rvn her yıl gerçekleştirdiği "Uluslararası İstanbul Mü- zik Festivali" yine önemini, değerinı taşı- yarak 9 Haziran-4 Temmuz 1998 taritite- rinde müzikseverlere sesini duyuracak... 17 Nisan'da açılış galasıyla başlayan 17. Uluslararası İstanbul Fılm Festivali bu ge- ce Lütfi Kırdar UlusJararası Kongre ve Ser- gi Sarayı'nda ödül töreni ve kapanış filmi gösterimiyle sona eriyor. İstanbul Kültür ve Sanat Vakft'nın tüm bu etkınliklerleev- rensel kültür ve sanat açısından topluma sağladığı yarar dolayısıyla, aynca 29 Ni- san'dayapımmın ikinci aşaması törente kut- lanan "İstanbul Kültür ve Kongre Merke- z/"nin kentimize kazandınlması açısından başta İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yö- netim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıba- şı'yı, Vakfın Genel Muduru Melih Ferel'yi ve tüm çalışanlan, sanata olumlu katkıla- nndan dolayı kutlanz. Bu yıl 17. Uluslararası Film Festivali'nin göze çarpan önemli özelliklerinden biri festivalin gösteriminde olanfilmtefdemü- zik etkinliklerinin değer taşıması ve yo- ğunlaşması olmuştur. Kısaca görelım: "Borunu Öttür" - Yönetmen Mark Her- man'ın gerçekleştirdiği bu film "1997 Tok- yo JühÖzelÖdü/u'nu, '7998CesarEnlyi Yabancı Film' ödülünü kazanmış. Kazan- dığı bu ödüllerden bence daha önemli olan Ingiltere'nin Yorkshire kömür maden- lerinin bulunduğu Grimlay ilçesinde geçen toplumsal ve ekonomik bir durumun ya- rattığı ve işsiz kalan aılelerin dramını yan- sıtan bu fılmde "Emek ile Müzik" konula- nnın hem sanatsal hem sosyo-politik açı- lardan ıç içe kaynaştınlarak ortak bir 'me- sa/'la muttu bir sona vanlabilmenın kanıt- lanmasıdır... 'Müziğın' toplumdaki rolü ve etkinliği ile, 'emeğiyle' uğraş verenterin haklannı arama yolunda dirençleri, "Ses ve Görüntü" ıkileminin birleşmesıyle "Bo- runu Örrür"filmini,bence yanılmıyorsam şimdiye kadar denenmemiş bir yöntemle vurgulayıcı bir başarrya ulaştırmış... Top- lumsal taşlamayı da ince bir anlatımla göz- lere ve düşunceye seren yönetmen Mark Herman,filmdeGrimtey Bandosu'nun şe- fi rolündekı (Danny) Pete Posttothvvaite'nin inandıncı oyunu, bandoda trompet çal- masındaki virtüözlüğüyle tek kadın ele- man olarak büyük katkı yapan Gloria'nın (Tara Fitzgerald) sıcak görüntü ve oyu- nuyta, Ewan McGregor'un duygusal ro- lüyfe anlatım ve müzik el ele amaca van- Iryor. Festivalde aynca müzik ağırhklı filmler olarak: Kutluğ Ataman'ın yönettiğı ve opera sanatının eşsiz seslerinden sayılan Semiha Berksoy'un yaşamından kesit- len içeren "semiha b. unplugged" adlı fil- min önemı var. J.S. Bach'ın alrj sürttni sestendirerek, yö- netmen Kevin McMahon'un çevirdiği "Müzik Bahçesı" film serisi de özellık ta- şıyor. Kayahan. 'Emrin Olur' albümüyle zirveye denıır attı. Edip Akbayram best of çalışması 'Dün ve Bugün'le ıkincilikteki yerini koruyor. 'Rüzgâr' adlı parçanın ilginç klibi Grup Gündoğarken'e yaradı. Grup, The Mest Of albümüyle üçüncü... Türk sanat müziğınin tepesınde geçen hafta değişıklik olmadı. Ebnı Gündeş 'Sen Allah'ın Bir Lütfusun'la 1 numara, Muazzez Abacı yenı çalışması 'Cesarethn Var'la ikinci. Muazzez Ersoy 'Nostalji' serisinın üçüncü albümüyle üçüncü. Halk müziğınde geçen hafta hafıf bir değışiklık yaşandı; Songül Karlı 'Omuz Omuza' albümüyle liderhğını Fatih Kısaparmak'ın 'Olur mu Böyle Hasan' albümüne bıraktı. Şükriye Tutkun 'Sevin Gayn'yla üçüncü. Yabancı müzıkte Madonnayeni albümü 'Ray of Light'la bınncıhğe yükseldi. Celine"Dion 'Lefs Talk About Love'la üçüncülüğe inerken. Emma Shapplin 'Carnüne Meo' albümüyle bır sıra yükseldi. yeniler- Soledad Bravo, Latin Amerika Devrim Şarkılan -Electrocaie-PiHs - Home Tnıhts From Abroad - ' J " Fretblanket - Savoir Aimer - Florent Pagny - Mon İle - Demis Roussos - We Love The Bee Gees - Various - Soul Food - Soundtrack -1998 Grammy Nomines - Various - Sweet Box - Svveet Box - Read My Sing - Bell Book & Candle - Cinjue Du Soleil - Alegria - Somewhere More Familiar - Sister Hazel - Surfacing - Sarah McLachlan - Amistad - Soundtrack - Left Of The Middle - Natalie Imbruglia - The Albüm - Money Talks - Anatolia (İngiHzce) - Pentagram - Şairler Ağlamaz - A Selçuk llkan - Aşk Fakiri - Radı -Güliin Kokusu Yardı- E. Oğur, I. H. . Demircıoğlu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog