Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

2MAY1S1998 CUMARTESİ CUMHURlYET SAYFA EKONOMI 11 ^RKETLERDEN • INTEL Başkanı Craig Barrett, 6 Mayıs'ta TnrldjeYe geliyor. Dünyanın en büyük çip üretkisi olan Intel'in yeni başkanı Barrctt, Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe >eni akımlar \e Intel stratejileri konusunda bir stminer verecek. • PROFILO, yeni PLA 4000 u>du sistemi ve PCA çanak anteni piyasaya sundu. Tüm Türk ve yabancı kanallan ekranlara eetiren bu yeni uydu sistemi. en kaliteli ses ve görüntü olanağını sunuyor. Kullanıcıya tam 500 kanalı seyretme olanağı veriyor. • YOUNG & RUBICAM/REKLAMENİ, Marketing Türkiye dergjsi okurian tarafindan "Y'ıiın Reklam Ajansı" seçildi. Ajınsın '97 yılında öne çikan bazı çalışmalan şunlar: Garanti Bankası, Escort Computer, Ericsson. COMPAa • COMPAQ. kullanıcılan lnternefte yapacaklan işlemlerde daha yüksek saoş ve işletim verimliliği avantajlanna kavuşturacak bir dizi ürün ve hizmeti hayata geçıriyor. Elektronik ticaret çözümlerini sağlayan şirket, internet servıs sağlayıcılan ve Web geüştiricileri gibi internet kuilanıcılannın, işadamlannın ve şirketlerin gereksinimlerini karşılayabilecek. • KOMİLl, yeni iirünfi •'Komili Güzellik'"i piyasaya sundu. Dörtlü ambalajda sunulan ürün Komili Güzellik'in "Classic". "Sport" ve "Cream" olmak üzere iiç çeşkü bulunuyor. Ocak 1999 tarihinde uygulamayı başlatacak Avrupa ülkeleri bugün belirleniyor Eıiro'ya doğru geri saynnEkonomi Servisi - Bazı ekonomistlerce "büjük bir macera"1 . bazılannca da "yüzyı- luı en önemli ekonomik ola>ı" olarak göste- rılen "Euro"'ya doğru geri sayım başladı. A\rupa Para Bıriığı'ne (EMU) ilk etapta alı- nacak ülkelerin, •\yrupa Merkez Banka&ı > ö- netıminın ve 1 Ocak 1999'dabaşlayacakkar- şılıklı kambı>o oranlannın belırlenme çalış- malan başladı. Gelecek yıl fiangi ülkelerin uygulama\ ı başlatacagı ise bugün kesinleşi- yor. A\Tupa Birligı (AB) kararorganı AB Kon- sevi. Brükselcle bugün gerçekleşecek zirve kapsamında 11 üyenin. 1 Ocak 1999"dan iti- baren ortak para binmi Euro'j a geçişıni res- men onaylayacak. A\rupa Parlamentosu ta- rafindan önceki gün onayla- nan katılımcılar lıstesinde Belçika. Fransa. Almanya, Hollanda. Lüksemburg. İs- panya. Portekız, İtalya, Avusturva. Finlandiyave tr- landa yer ahrken Danimar- ka, Yunanıstan, Ingiltere ve tsveç ortak para binmı uy- gulanıasının dışında kalacak. Büyûk gûce doğru 1920'lı \ ıllarda "birkaç Ueri görüşlü Irîşi- ninhayali~ olarak görülen uvgulama 1 Ocak 1999 Cuma sabahı gerçeğe dönüşecek. E- MU. kimilerine göre büyük bir ekonomik potansıvelı kullanarak ABD'nin ekonomik cari gü- cüne denk bir güce ulaşma- yı sağlayacak. Ancak Eu- ro'nun erken başlatıldığını ya da uygulamanm. neo-li- beralizmin A\rupa'\a gire- bilmesi için bir "TruvaatT ışlevı gördüğünü düşünen ve ıfadeedenlerin sayısı da fazla. Avrupa"da sosyal tepkıler yüzünden gerçekleştırileme- yen. ücretlerin düşürülmesı. işgücü pıyasa- smın deregülasyonu (kuralsızlaştırma). ver- gilerin azaltılması. seımayeye uygun yasal düzenlemelenn yapılması ve kamu harca- malannm düşürülmesi gibi "yapısal reform- lar"ın Euro ile u>gulanma olanağı bulacağı dile getınlıyor. Kurulacak Avrupa Merkez Bankası'nın. uygulanacak para politikasını belirleyeceği söyleniyor. Bu nedenle kimi ülkelerde uygulamanm ulusal bağımsızhğı ortadan kaldırmasına yönelık yogun tepki oluştuğuna dikkat çekiliyor. The Ekonomist dergısi de Avrupa'da neo- liberal yapısal retbrmlann er ya da geç. Eu- ro'lu ya da Euro'suz uygulanacağını dile ge- tırmişti. Hemçn hemen herkes ortakpara uy- gulamasınm Avrupa'da işsizhk oranını daha da arttıracağı konusunda birleşiyor. Eu- ro'nun Avrupa için bir fırsat mı yoksa geniş çaplı bir acı reçete mi olduğunu ise zaman gösterecek... Konut üretimine ilişkin sorunlar tartışıldı Koopemâflerebanka önerisi CELALYILMAZ FETHtYE - Türkiye Kent Kooperatifleri Mer- kezBirlığı (Türkkent) Baş- kanı Ofuz Soydan. lnşaat sezonunun sonunagelindı- ği dönemde alınacak toplu konut kredilerinin yararlı olma>acağını belırtırken "Asıl olan. Kooperatifler Bankası'nın kurulması. >a- pı tasarruf sandıklannın dcvreyesokulmasıdır" de- dı. K.aya Kö>"de Letonya Otelde bir araya gelen ko- nut kooperatiflerinın tem- sikılen, konut açığı\e üre- timine ılışkın sorunlarını tanışırken etkinlığın açılı- !)inda yüzlerce karanfili tu- nstlere dağıtarak 1 Mayıs İşçi Bayramrnı da unutma- dıklannı gösterdiler. Türkkent'm düzenlediği "Kentleşrnede Örgütlenıne ve Veni Finansraan Model- lerT başlıkh üç günlük toplantıdünbaşladı. Türk- kent"in Fethıye'dekı semı- nennın bugünkü bölümün- de eski Anayasa Mahke- mesi Başkanı Yekta Gün- görÖzden, DSP Mılletve- kılı Mümtaz Sovsal. Gaze- temiz Genel Yayın Koordı- natörü Hikmet Çetinkaya. Gazeteci Yazar Kurthan Fışek. Ankara Ünıversıtesı SBF Öğretim Cyesi Prof. Dr. Taner Timur, Prof. Dr. Aydın Ajbayın vönetece- ği oturumda katılımcılarla söyleşide bulunacaklar. Metro'yla ortaklık anlaşması iptal edildi Migros'un büyüme kararı Ekonomi Sersisi - \1ıg- ros üenel Müdürü Bülent Özavdın. 1998 vıh sonun- da 225 nıağaza saviMna ulaşarak dün>a şırketi ol- mayı hedefledıkierını açık- ladı. Migros-Metro Ortak- lık Anlaşması. sözleşme koşullarının belırlenen sii- re ıçınde yenne getinleme- mesı nedenıy le ıptal edılır- ken, Migros C ard'ın tanıtı- mının çok yakında yapıla- cağı kaydedildı. Özavdın. Migros-Metro ortaklığı için yönlendırme- yı düşündüğü kaynaklannı tümüyle kendi misiyatifın- deki projelerde kullanaca- ğını bıldırdı. Bülent Özav- dın, dun yaptığı yazılı açık- hmada. \İigros"un 1997 yılında Beylıkdiizü'nde gerçekleştırdığı Migros Alışvenş Merkezi forma- tındakı 6 projeye hız \er- diklerini kaydettı. Mig- ros'un son ıki yıldır hafta- da bir mağaza açma proje- sını 199S vılmda da aer- çekleştitmeye devam ede- ceğını belırtırken. süper- market v e hipermarket zin- cırı olarak dünya şirketi ol- mayıhedefledıklerinı söy- ledi. Özaydın. 1997 yılında gerçekleştirdıkleri satışla- nndaki yüzde 28 oranında- kı reel büyüme yanında 1998 yılında da yîizde 30 reel büyümeyı amaçladık- lannı belirtti. Özaydın, çok yakında Migros Card'ın tanıtımını yapacaklannı bıldırdi. Citroen'in yeni Coupe'si Xsara 2.0i VTS Oto kısa kısa... Oto kısa kısa... Oto kısa kısa... • VOLVO'nun yeni modeli Volvo S80 28 Mayıs'ta isveç'in Göteborg şehrınde tanıtılıyor. Önden çekışli ve dört kapılı bir araba olan Volvo S80'de yeni güvenlık sistemlerı VVHIPS (VVhisplash Koruma Sistemi) ve İnflatable Curtain (Hava Perdesi) kullanıhyor. VVhiplash Koruma Sıstemınde, kafanın ılerı-gerı sarsılmasından doğan yaralanmalara karşı koruma saglanırken. hava perdesi ise yan darbelerden korunma sağlanıyor. • HONDA'nın Antalya bayiı Honda Plaza Şenoğlu, ISO 9002 Kalıte Güvence Sistem belgesi aldı. Honda'nın satış, servıs ve yedek parça fonksiyonlarını aynı çatı altında toplayan 3F ilkesıne göre kurulan Plaza'nın mekanık bölümünde aynı anda 12 araca hizmet verıliyor. Öte yandan, Honda Accord modelınin özel serisi tüketicilerin beğenısine sunuldu. TASARRUF MEVDUATI SIGORTA FONU ( T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi Nezdınde) TURK TİCARET BANKASI A.Ş.'NIN % 84.52 HİSSESI SATILACAKTIR ÖDENMİŞ SERMAYESİ TL. 50.000.000.000.000 ( 31.12.1997 itibanyla) ŞUBE SAYISI 272 GEÇİCİ TEMİNAT 5.000.000 ABD DOLARI • Türk Ticaret Bankası A.Ş.ndeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (Fon) ait % 84.52 hisse "blok satış" yontemi ile satılacaktır. • Ihale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve gorüşmeler yapmaksuretiyte pazarlık ve gerekli gorulen diğer usullerle gerçekleştirilecektir. Fon İdare Meclisince gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıileaçıkartırmasuretiylesonuçlandırılabilir. • İhale konusu Banka hakkında hazırlanan İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı, Fon'un aşağıda belirtilen adresinden 04/05/1998 tarihinden itibaren 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) TL karşılığında temin edilebilir. Ihaleye katılabilmek için İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınmasızorunludur. • Teklifler, jhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp. en geç 04/06/1998 Perşembe günü saat 17:00ye kadar Fon'un aşağıda belirtilen adresineteslim edilecektir. Son teklif vermetarih vesaatinden sonra Fonaintikaledecek teklifler değerlendirmeyealınmayacaktır. - • Fon 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme suresini uzatmakta serbesttir. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ Istiklal Cad. No: 10 , 06100 Ulus - ANKARA Tel: (312) 312 43 44 Spor otomobıl tutkunları ıçın. Xsara ailesınin fırtına üyesı Xsara 2.0i VTS pi- yasaya sunuldu. Stilı ve ıç mekânı ile or- ta sınıf spor otomobıller ıçınde ön pla- na çıkan Xsara'nın Coupe versiyonu, 2.0i 16 V ve 167 beygır gücündeki mo- toru ile tüketicinin beğenısine sunuldu. Araç, saatte 220 km hızû ulaşıyor. 0- 100 krrı/s hızlanması S.7 sh. olari Xsa- ra 2.0i VTS'nin yakıt tüketimi 100 km'de 9.4 It. 408 dm3'lük bagaj hacmi bulu- nan diğer Coupe'lerden önemli farkı, gerçek 5 kışılik oturma yeri ile aile oto- mobili olması. Hava yastığı ve ABS standart Baylas Otomotiv tarafindan ıthal edı- len araçta yolcu sürücü ve yan hava yastıkları, ABS, kapı içi çelikbartar, pre- tansiyonerli ön emniyet kemeri, tehlike anında gaz kesme sistemi standartlan bulunuyor. Öte yandan Citroen'in piyasaya sü- rülen aracının diğer özellıkleri de şöyle: Ön ve arka koltuklarda bulunan kafalık- lar. yükseklık ve derinlik ayarlı hidrolik dıreksiyon, çift tor- pido gözü, alümin- yun alaşımlı jantlar, sis farları, deri dö- şeme, yağmur sön- sörleri, renkli cam- lar, merkezi kilide bağlı immobilizer, polen fıltreli klima, yönelen arka teker- lekler, üçüncü stop lambası ve açılırta- vanseçeneği. Oto- mobilin anahtar teslım fiyatı ise 6 milyar 430 milyon lira. İŞÇİNİN EYRENtNDEN ŞÜKRATS SONER Bir Şey Yapmalı "/ Mayıs 1998 'in mesajı, alınması gereken ders ne oldu" sorusuna en güzel yanıt. DİSK görevhlerinin aracından durmadan yinelenen ve 1 Mayıs'ta yürü- yenlerin çok severek, coşku ile katıldıkları turkünün sözlerinde sakhydı: . . . "Bir şey yapmalı.' Medyadan, doğal olarak 1 Mayıs 1998 size olay- ları ile yansıyacak. Meydanlara taşınan on binlerin verdikleri mesajlar, kendi sorun ve anlayışlarına gö- re 1 Mayıs'ın içini doldurma çabalan atlanacak. Evet, bir şey yapmalı... Öncelıkle 1 Mayıs alanla- rının gerçek sahipleri. emekçileıie dolması, sendika- lizmin ıçine düştüğu dağınıklıktan, örgütsüzlükten, en onemlisi moral degerler çökuşunden kurtulma- sı, toparlanması için bir şeyler yapmalı. Neter yapılabileceğıne ilişkin ıpuçları, yine 1 Ma- yıs kutlamalanna katılan işçılerin slogan, afiş, pan- kartlannda vardı. Emege yönelik saldırı turlerinin bir özeti, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, işten çı- karma, yasaklı yasalara.. ilişkin protestolardan çıka- nlabilirdi. Teksıf işçılerinin "Türk-lş'te kayıkçı kavgasına son" pankartı. işçi tabanın, kendılerinden kopmuş sendi- ka başkanlarından yakınmalarını yumuşak bir dille yansıtıyordu. Daha önce görüldüğü üzere de, sen- dika yönetimlerınden umudunu kesmiş ama 1 Ma- yıs'a yıne de katılmayı seçmış ışçı. çoğunluk sendi- ka flamalannın arkasında durmaktan çok, kendıle- rıne daha yakın sol partileri, demokratik örgutleri seçmişlerdı. Evet bir şey yapmalı. Emeğe. insana sırtını don- müş bir kirli siyasal, ekonomik düzenin değışmesi için bir şeyler yapmalı. I Mayıs'ın ıçının doldurulma- sı, ancak bıraz da şenlikli olması için çaba göster- miş olanlar, düzene yonelik eleştirılerinı çok renkli gösteri ve şovlarla, sloganlarla, pankartlarla dile ge- tirmeye çalıştılar.. Geçmişın ınsan haklannı katleden ırkçı, baskıcı diktatör liderleri ile (Hitler örneği) bugünün dünya- yt sömüren sermayenın bekçısı ABD'nin rolü arasın- da birfark olmadığını anlatan sanatçı göstenleri an- lamlıydı. Çetelere hesap soran afiş ve sloganlar ge- rek sendikal, gerekse partı ve demokratik örgut kor- tejlerindeağırlıklıydı. Aynca "Emekçıler burada, hır- sızlar nerede?" türunden sloganlarla kırlenen siya- set, "Savaşa değıl, emekçiye bütçe" sloganları ile emek bakış açısından, izlenen politikalar eleştirilıyor- du. 1 Mayıs kutlamalarında televizyon kameralan en çok insanların yüzlerine "zum" yapmalı. Bir biçim- de, bir bayramda kendini ifade etmenın mutluluğu ile gülen yüzlerle, yaşanmış yoksunlukların, acılann çarpıcı çelışkısını yansıtmalı. Hanı hep gelişen, kal- kınan Türkiye edebiyatı ile halkın gerçeğı arasında- kı uçurum gozler önüne serilmeli. Genç, yaşlı fark etmez, çökmüş avurtlar, derin çizgiler, cılız, zayrf be- denler. Beslenemeyen, ağırçaltşmadan. eğitimden, sağlık hızmetlerınden yararlanamayan çoğunluğun yüzüne. bedenine yansıyan. fışkıran yoksulluk gö- rüntüsü üzerinde biraz da olsa duşunülmelı. Evet, bir şey yapmalı. Gecekonduları ozlemleara- tacak varoşlardan akmış genç, yaşlı çoğunluğun se- çimleri, yaşamları, koşulları uzerınde bıraz olsun, kara kara düşünmeli. Geçmış yılların acı deneyim- lerine rağmen tek tıp elbıselerle 1 Mayıs'a gelen, böylece kimlik kazandığını duşünen varoş gençlıği, rap rapçıların gerçeği üzerinde kafa patlatmalı. Tam da Güneydoğu'da PKK'nin kökü kazınmaya çalışılırken, sıcak ıç göçle varoşlara dolmuş gençler ağırtıklı çok cıddı yeni kalabalıklar, kenttekı PKK yan- daşlan üzerinde durmalı. HADEP kortejinde yurü- dükleri için, HADEP'in kapatılması ile bu ışın de ka- patılacağını sanmak büyük bir yanılgı olmaz mı? 1 Mayıs alanına binlerle genç, Kürtçe PKK ve Apo'ya övgüler düzen sloganlar atıyor, marşlar söylüyorlar- la, bundan ciddı bir ders almalı. "Güneydoğu 'dakı yenilginin tepkisi ile çok iyi ha- zırianmışlar, 1 Mayıs'ta çok kalabalık görünmeleri <ş- çilerin, sendikaların, demokratik kuruluşlann yeter- sız katılımından.. 'Kurdıstan devnmi Turkiye'ye ge- liyor' sloganı ile özellıkle mesaj vermeye çalıştılar" diyerek geçiştirebılır miyiz? Evet, çok geç olmadan bir şey yapmalı. Yetmez, çok şey yapmalı. Ama daha öncekiler gıbı haksız, insan haklarına, demokrasiye, emeğe aykırı ol- mamalı. flTİLÜstelik 15 gün fiyatına her yıl 45 gün Bodrum Billurkent'te tüm altyapısı ile yaşayan bir tesiste mükemmel tatiller, eksiksiz döşenmiş uillalarda sizleri bekliyor... Şehir yaşamının gürültüsü ue kirinden uzak, püfür püfür Bodrum esintisine karşı, keyifle dinleneceğiniz ue eğleneceğiniz Billurkent'de Bodrum'un tadını, güneşîni, muhteşem denizini özel plajınızda, diskonuzda, tenis kortlarınızda ue hauuzunuzda yaşayacaksınız. Tatil için düşünülmüş bir kent yapılanmasının mükemmel uyumu sizleri bekliyor. Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey Medya Market'i aramak. [ 1 Mart - 15 Mart 1 Haziran - 15 Haziran 1 Eylul - 15 Eylul 16 Mart - 38 Mart 16 Haziran - 38 Haziran 16 Eylul - 38 Eylul \ Nisan - 15 Nisan 1 Temmuz - 15 Ternmuz 1 Ekim - 15 Ekim H 6 Nisan - 311 Nisan 16Temmuz îBTemmuz 16 Ekim - 38 Ekim w\ Mayıs - 15 Mayıs 1 Rğustos - lSRğustos 1 Kasım - 15 Kasım (y nFVBF 6 Mayıs - 38 Mayıs 16 Hğustos - 38 nğustos 16 Kasım - 38 Kasım ŞIMDIARAYIN (0 212) 234 57 57 Halaskargazi cad. Halaskar Apt. No: 287 Kat: 4 Şişli / İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog