Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 10 Cumhuriyet Altrnı (bm TD 16J00 16.500 16.500 CUMHURİYET 2 MAYIS 1998 CUMARTESİ EKONOMI serbest plyasa satış) M a r k {serbest piyasa satış) 140 600 248.200 16.500 78 Gecelik faizler (%) Borsada geçen hafta 83 16.650 248.500 240.100 138.750 138.300 28 29 30 1 Maym 24 Nisan 27 138.800 138.850 139.600 Ü< 75^ ?4 Nısan 80 75 j 79 Guyernörler kulübü • Ekonomi Servisi Orta Asya, K.aradcnız Bolgesı ve üalkan ulkclerı Merkez Bankaları arasında ışbırlığı ımkânldnnı gelıştırmek amdtiyld kurulmasına kararverılen "Guvernorler K.ulubu"nun çatısını oluşturacak prolokol ınvalandı Ilk doııemde Mcrkcz Bankaları (jiıvcrnorler Kulubu'nün başkanlıgını Merkez Bankası Ba^kanı Gazı Lrçel ustlendı 73 w 68 24 Nlsan 27 28 29 30 1 Mayıs 24 Nısan 27 28 29 30 1 Mayıs 27 28 ^ 69 HT*' 29 m îapo 1 Mayıs 24 Nisan 27 30 28 29 30 1 Mayıs BORSA (1 SEANS) Hısse Senerii II1AfaııCr»enlo|l| WM»)(lllinll|l| 003 Adel KaltmctJıt 004 Adana (ımenıo (C< NSiJvoıCiMto MMoluGriı H7ttıllıWll Hl Mtat «MAum 010AkWFnans 011 Aksıgorta 012 »ısulrJıkDotans 0i4AkB)B*n» OIStoloHoıJııj 0 ' Ac»Teolaş t1Mtot:Gi|'ı«!illl(0 tilAlleıniltaMF Olîllmsiltonlıroı, 020 Alarho Sanayi 121 «JlııryıHn 0?? AradoıCam KlAaMılıntıhlı SZ4 Anadolu Sıgorla m DıtaDifTıuııl 1» M T M I m »ffiin önctkı kapanıj 23000 11250 99N 2275 33500 20751 6900 21250 7000 2950 18500 4SO0 1İ 7» 160 OOO 51M 39500 5H0 1350 2325 15250 26 M 2650 1500 7100 25500 12510 20010 24 250 1375 27 m 2000 9210 415) 4151 2250 42000 12500 22IS0 95500 12750 10M 445100 4250 5000 2500 2300 14750 2150 157S0 11500 13250 h 511 dtijiik 21251 11500 11000 Z 400 13 5O0 20750 (100 21501 7011 2900 18500 4650 1S750 157500 51 «1 39500 5900 1351 2300 15000 27 OH 2600 1711 7300 25500 12 500 20000 21750 1350 11251 27SO0 1975 1300 «200 4210 2250 42000 33000 21250 35000 12/51 • 0 450100 «250 5000 2 550 2125 15010 21's 15250 11M 7 5 0 ><r[T 49511 «050 610 14250 9200 152500 '300 7101 «201 2025 15750 11250 litO 15O0O 1511 120 OOt OUj 7500 1550 5500 l«50 17500 1)1% «250 1700 «450 23İ5O 1925 V 5C 14250 12510 720O 13001 6800 11251 21251 II000 33000 38500 13 OM 13 250 22 751 14000 5b00 75H 1725 50000 1(7500 1100 5600 «1500 600 11510 3100 3150 11 OOO (210 1500 9100 13 500 24251 1(511 6000 «000 En lilkstk Kjpanıj 21011 12000 10400 24(0 JSMt 21251 1101 22 511 1911 3050 19000 4850 17500 165000 01 OM 41000 6200 3500 2(00 1550C 27 SM 2750 9100 /500 2(101 13251 10010 25250 4D 11750 21510 2051 9 710 4350 4250 2300 4j50f K M O 24501 3(500 11510 0 u 0 453000 1301 5210 2050 2550 15510 2200 1(750 12250 I3N) 2630 51000 4(00 850 16000 9400 1(00 162500 600 7400 (151 2075 K001 115110 1 MAY» 1888 IMı Işlem Uori Flyıtı BORSA (2. SEANS) Hısıı Senıdı önekı kıpııui 23750 12000 1140) 245) 34500 21000 7100 22250 7 700 2950 18500 41N 17250 157500 59000 3959) 111) 3400 2150 15 000 27 OOO 2600 8900 7400 25750 13250 29000 24750 1350 1I5O0 27500 2025 9400 I1M 4250 2İ/5 4! 10) 34000 24500 36000 13250 6800 455000 4300 5100 26N 24» 15250 2150 16500 12000 13000 25500 53 OOO (150 8 4 0 14500 9200 8200 155000 /300 7300 4350 2050 16000 115 OM 9709 15000 En (iıkıık Kıpını) 001 Auana Ç menio (A) 002 AnanaÇmntolBİ OOJHtllıltKilık 004Uua(iHio|C| 305 AtyonÇmnlo 0O6 Aradoudaa OO'Akaılakstıl 008 Akbank 009 Akcansa OiOAMIFrsns 011 Aksgorta 012 bııı Iplıt Dokumı 013 Ak<a 014 AklatMlrk 015 Alarho Holdıng 016AlcaWT(HU( O1!l;lıioGa|Mi«kılTO 0 8 Allt ıllbrtAP Ot9*lltıııiıta<|T!iıı| 020AlaıkoSana) 021 AltınytldlJ 022 Anadolu Cam 023 Anadolu Braclk 024 AnaMuSıçıorta 02' AprtıftsTcaıel 026 AıalTsMti l / Arçe k 28 Aıdm 029 AllemallYalnm 030 Aseisar 031 Anadolu ISU2U 0 2 AlaYalnm 033 Akın Tekslı 034 «hnVıimı 035 AtanısYat Ort 336 AvraıyaYal Ort 01! 1,(1, 038 Boqfaş 9 Bagtaf Yw W Banvl 041 BekoFekhm* 04' Berdan Teksl C43B:s.f* 5 s t a * ı 04.BsasTekst 04< M tmenro 141 BonaTıc Saı 01/teıUSiKlmi 046 Brısa 049 BrlkMensucal 050Bor3vaVa»E»tl 051 Bousar n 52 Bofusan Yatınffî 05J Bal Çmenio 054 Busa(,mwlo 055 Bugur Yayıncı ıh 056 Bumerang Yat Ort 057 Buıçelık 05B Bayrakh Boya 059 BoyasanTekstıl 060 CAHSI 061 ÇBS Boya San 062 Çe ık Halal 363 CtMTASÇdkMakna 064 C e y a n G p ı 065Çnvsa 066Çı:t«ıHrvaSııtııı 167 Çımbeton 068 Ç n m l a 22750 24000 23000 1I0O0 I2OO0 11250 1I0M 11M II* 247! İİM İM 33500 35000 34000 20.250 210» 20500 7M0 6900 7I0O 21500 22250 21750 7500 7/00 7600 2950 2900 29» 180OO 18750 I800O 47M 475! 4» 16 750 1/250 17000 155000 160000 157500 58 OOO 59 OOO 58 OOO 39 OOO (00OO 39 OOO İM İİN m 3400 3500 3350 2X0 2425 14 750 15İ5O 15000 26500 27 000 26500 2550 2650 2600 90O0 6800 8 700 7300 7400 7400 25CO0 26000 25500 13000 13500 13000 2S5O0 29500 29000 24» 25 OOO 24500 1375 1350 1350 10750 11500 11250 26500 20000 27500 2075 2000 2025 9300 9100 9200 1NUYB1B8B Sektörde 10. yılını dolduran Iş Finansal Kiralama'nın Genel Müdürü Hasan Ulukanlı: Jfijf 2792085 1423000 2221M 2)4 71)111 291000 2212000 6883 OOO 13313554 86 836 000 11032.000 2573000 »M 9957000 886 000 2013500 17906795 KU1M 18124000 3754M 3912000 282000 11,243 000 2097000 186000 1850 «10 1098000 1983000 2055000 14)5000 6150600 16 832 OOO 2679000 854000 1I1IM 745000 149000 1HIK1 1080786 10333100 1613000 2686500 tBIOOO 37000 78000 I0O02OOO 14IS1IM 21SKM 14753000 4532000 2539000 1002000 1466000 5009500 272000 3 079 000 9134000 1276 000 4362000 1591000 205000 2198 OOO 9186000 9388000 48)6000 8431 m 22*12! IİTTM 95 OOO SM6M 1679960 112 M 554 OOO 32212000 KI01M Tl)ilı 23330 11288 İİM 33805 20486 6997 21834 7616 2913 18209 474t 17080 156)96 581/8 39455 (272 3415 15X1 28875 2600 8843 7321 25393 13289 28717 24629 1362 11120 2/091 2036 920O 4199 2285 42111 33227 24027 36681 13140 6812 452162 4263 4994 2163 2409 15103 2134 16238 11663 12592 254(4 52319 4058 8 3 8 14147 9110 8194 152634 7209 7125 4233 199/ 15/03 11190 1642 14961 720255 17 M (385 3573 5(44 raıtu mtıH 029 A t a n a l i V a l m 031 AıeUın 031 Anadolu ISUZU 032 Ata Yalınm KttııTıiılıl I3ll)llı!llırı«ı IMIIIaılısMOıi 03t «nıi)] VılOH 3 J A)9<B nm 031 la|taı 039 Sağfat (Ycm) 041 Oınııl 041 IHoBıUraıl 04/ BeıiarTpMI 013 Boı:h Fren Sitfımlef: 044 Bıuf Teklt 1 KSBıHt'M») OMOtıaTııSın 047 BotnTlc San (Yenı) 141ta 149 B ktfensırat MtaınYıpıiıd 051 lonııın ü Buu&ın Yalınm ^ Blt v mertn 054 0 « ( ı « t o •tsto K51u|uıIi|MHıl 4000 066 Bumerang Vat Ort 1225 05/ Sgrçelık14 »50 05B BayrdkıBoya 9200 059 Bofann rıbtil 1100 060 CAflSI 155000 061 ÇBS Boya ban 7300 K CılıtMı! 7 211 063 CEMTAS Çılık Maklnı 4211 OMCeylınGpı 2125 15500 » CHI OUCıletıHaııSınısı 110000 «7 Çımbdon 9510 15000 *H"efc 069 Corametoal Un S19 45U l7tÇltooılEI*k 720010 ü/1 yLjmra Kağıt ban 17<0C 172Ce»li|Mitıl 7510 071 Dırfaıl 3511 F4 DeifflrlMl 5510 Oüüimilot'lmıı «451 076Dwılıtaıı 17500 0/ Dermoa 6100 071 Dtıroodıll») 42ü 1 D n H (tıng 1750 OİO Dıvbank 4100 23,2» 081 'MM" tKOmııfılOri 1900 08J UenujOtkıım uooo OM Dot» HolHut 142» 01! Dıttif 12501 7401 HİDraOrıel 11750 HIEtafityıllı; OSBFmcbaşYap 7100 0*9 fcracıbaıı Yalııım 11500 OHOEtıplplıt 21250 091 SlMTItıraı 41100 W>FgeBıxılık 33 OOO 093 £qs 39000 094 tK Enüulin 13000 MSEjlGılıe 12250 096 EgeurGıyım 22500 097 EgeProtılTc 14 7M 098Eje$mmk 5700 7510 HOEGSrıtOıl 100 Fmtk Sıgorta 1700 lOt tmsAmbalaı 52 OOO 102 Enkı 167510 0200 0* F r yes Boru San 5800 «trcıliitaııt 41510 1K!fi|lıDınııı(ılılı 41SM 07 Esbank 1600 118 Eıam Spoı Gıyım 10 300 IMIımlammOıt 3000 IIOFıcloFııans 3611 llı Ftıııllaıp 14010 112 Fınant Fııtanııl K «201 Itl fıMstat 6100 111 FllMtlllfllll 1500 11SFıı(0PliGlIlNl< 1900 HHtJraolıIaplan 13250 117 Gedız ıplık 24250 110 Srıll! 1(510 119 Globa MenkulK 6000 1» Glntul Yatırmi 1951 III Gottaı ÇimtPrto 51101 MI tod Yeaı 17/500 123 tiıııl (a! Ort 1125 124 Gutore Fabııkalar 20500 125 GiM|Wyı 1(75 126 GuneyBraalk 27000 1!1 6unı; Sıgaria (200 121 Bıılıı 5050 12) HıımıeHiKliiil* 9400 l30Hııi!OiıIü]la 7500 131 Inltı F.v Aleılen 15750 132 IhlatFınans (500 IJllhlaıHoidıo) 40001 134 Ikiıtai Fmuıı 5110 135 Inlera 10/J0 1361l5Bankaa|Aı 17600000 137TljBankas|8l 630000 "38 Tîş Bankası(C) 31500 f 39 T Iş BanhaEi Kcırucu 85 OOO OOO lllllMoıPiitoı 24001 14i i|rji™OnaHıi, 2425 4, m Dem Çeik </J0 113 liKim İ5H 44 Kapiam n Ambalaı 5000 45 Kartonsm 19250 4450 1461» UîfaHülJılJ S310O 14IUGıda 24750 14! d J l l M r * H0001 150KerevılafMaSan 270OO 11750 151 m 15Hll!t!iMotıl|l 9010 15J K (nasan K ıma banay 35000 «550 IHIntalSıla 155 KonyaÇmpnlo «250 12500 151 Kııon 371100 157 taılltl 1I5O0 15i Koyiiş 1S9M1İM 20500 7800 160 K»su leksl 1(1 HıraPomliH 10001 162 Luks Kadıfe 11500 163 MafnarsAltınyunus 5250 1075 164 Mıbna Tıkım 165 Maıet 20000 16S Mudurnu Tavuktulıtk 7111 1(7 MtOfi HolSrnj 1125 1)11 11! Ityııtoja 169 Mefisa Mensucat 5600 170KllloGıll «151 /800 171 Melaş 172 Mtgroı 745000 173 pltlıytl 11000 1/1 Mılpa 5in 17S Marmaı s Mariı Oiel 1151 17G Mardın Çımento 9100 33500 1 7 7 Mall ilOHııttü 1400 179*s1*YnwYal '150 1S0 Mtıhar Znrlu Holdıng 1210 III »ııjısHollıny 30000 112 »llll 91100 ilîKıjüÇimmlo ııoo 1S4 Ne'Holdıng 6000 ISİNellum 16250 186 OkanTeksll 1150 117 Olmuk» 11501 illhımlGifnMMHIIıHHI IMOImıCiotyılaı» 2İ S» 191 Oloıaı 111110 191 OıFııa'ifıtıoraj 2150 11)50 192 Paısın 133 PegProlılo 11751 1W Pengup Gı«a 11500 195Pelkır 172500 ııoo «im iim 1/5000 1150 2(100 1711 26000 (2(0 5100 9500 7 300 15 750 (150 40100 571» 10100 0 o 620000 840000 31000 32500 0 0 24251 24750 2450 2525 2b 0 2/50 1900 0510 8700 B900 19000 19500 4510 (»0 54 000 5(100 24 500 25510 (10000 710 000 6500 27000 t 12 OM 12751 9901 10(00 34501 «00 (550 40(0 (150 415C 32501 31500 415000 mm 11500 120OO 215)0 21750 6 0 O 7600 10100 10501 1 OOO 1I5O0 5 OOO 5400 1900 19(0 19750 21000 7401 7611 1125 1911 9511 9000 5600 5'00 (211 (050 0 0 251000 255000 10 000 10 «00 (010 5(00 1350 3450 9300 9 m 33500 35510 I6O0 B400 1025 'W 3410 32IH 29000 11510 94 « 0 96000 1300 0510 6 OOO 6 300 16250 16/50 1150 1200 11500 11 OOO (251 5150 27000 21000 110 OOO 115 000 2(50 2 950 10750 11251 12 250 13100 11750 12100 162500 ı00"0 5i m 4(00 7(0101 J 7900 3700 5/00 1551 11000 6300 1600 1775 4600 2)250 2025 13 " 0 15250 13250 7IO1 15100 '30C 11 OOO 21/50 51500 345O0 «000 M 000 11250 21750 14ft(j 5800 7900 IN0 54 0OC 175 OOO 1500 5800 42100 42500 1650 11 OOO 1/50 1S50 14 5» 4 550 (400 1575 9410 1(250 2(500 1? 000 6200 4100 55001 18250, 2001 29001 1751 2/000 (410 5250 10300 7710 1(250 400D (3000 (100 11000 io m n5or 21750 2101 M! 23120 2133000 11)99 12100 10(01 44050M 10214 2450 314)7010 2(47 431490 14510 34(57 2471100 21 m 21000 (911000 7110 7131 22250 46 ( d 951 2221) 7700 1207X091 1152 2952 2950 132/8000 4691 OOO 18677 18500 4742 1876000 4 700 17250 ıısım 17112 15 500 2 69'OOO 161116 59000 4700000 59143 39501 418/901 40259 (im 17U200O (111 1400 10 673 000 3413 3 K001 2150 233) 3362000 15267 15000 311010 2710) 21000 2600 ı964134? 25=8 540(001 0900 1113 234000 7319 7400 25150 ımm 25111 11251 1)9) O O O 12939 29110 17042 250 219U 2951100 2493) 21750 1591O0 '350 1368 11500 10112311 11397 27173 27500 70)90103 2025 (19110 2111 (03 000 9411 9(10 1932M1 4215 (300 (251 1(6 Mt 4243 56 OM 22(1 22)5 4? OOO 987000 42625 3(001 1101 « 0 33941 2(510 1115(09* 21901 14270CO 1(1(3 1İ00O 13251 7 0250M 1123) 380 362 ' 00C 52001 4532(9 455000 251000 4300 42)9 (05(001 50(9 5101 2100 97657 080 2(05 11773000 21)5 15251 2İ210DN 1(307 5 077 003 2150 2165 16500 «303000 1(121 12000 1177000 11979 54 0M n 051 ixr 9a OJO 25531 2550 53 000 554 OM 511H (150 25101M (23) 640 14736000 8 3 6 896000 14728 14500 9200 b 626 OOO 9101 12N 2172000 12(1 250000 116213 155000 74'1 3 0 0 is oac 21504134 7300 727! (350 211740M <2K 2051 5/54100 2144 11000 536131/ 15142 115100 1111110 11275) 9171 1214000 1I0O 15000 <0M0 5150 (551 3131 OM 4530 731101 10O510) 71(055 76100 17223 '50 7700 (71000 7(69 3(50 5111i 110 3120 5(00 105! 129 559) 15(0 I9277N ((52 17750 10)9(09 17851 119 OOO 61/' 6 0J (410 « 4 000 4427 172' 5/301797 1/36 (510 itilJKI (525 2(250 1100010 nm 1150 121370M 1970 4861000 13013 11X0 1(041 15 000 5)4122141 12 «99 «15 iz m 12750 )5N 113000 7(91 9460103 1(510 14430 6900 46556 00 703 10)51 249O01O0 loiii 146000 21496 21511 50110 1029 0M (9)13 1065000 33165 33000 39 OOO 39158 400 39211 33595 31500 11101M 11250 11250 255(001 21510 17 975 000 212(9 4952000 14 406 U «0 573J 5/00 1/605 OOO 7100 12IHIN0 T714 9(21 M0 1703 1775 441310 51/41 52000 170000 2771252 171055 11)0 3111000 (370 50 ote 5/27 *> 7O0 12! İM (1(76 (2100 42000 31129)11 (2111 4986000 1611 1600 1(31 OM 11115 11000 119(100 1(92 3(50 1770 1)51 12 297 H0 21(100 1(101 1(251 («51 9557000 ((2) (201 91056MO (25) 1525 74 556 000 1529 9100 mm 9192 (515)119 119)1 13)50 2(501 2020011 25531 16 750 43(000 1(175 86 3000 6020 6000 «050 (0(1 mm 53962 7I110N S4000 1! 1 '5000 4 9 9 2000 mm 1911 5 571000 27105 20 m 25M60M 1711 1725 27000 48000 26979 S 300 2441M0 (30 2)72im> 5173 5150 S9S5 75921534 10100 7(17 1100 513100 15)9) Kooı 2X010] 5 741000 (191 «(51 42100 290(11511 (2057 (0M 20199000 5141 99'0000 1O8I3 10/50 0 0 0 13000 826923 820000 31000 12806100 31566 0 0 0 «7110 24402 242(0 2475 114610» 24)3 26/5 2baı) 1469/20» 1)14 0700 33340» eeoo 2319000 8643 19250 1/935000 191/8 4535 4500 12(3113) 55191 55100 «737923 25100 ? 19! 100 24900 700 000 (02 2M 70019) 668000 26638 26500 127(0 17 «4 3» 12)1) 1044100 102K 10300 1922000 J4988 35000 4607 IIO300O 4H0 7066000 4 261 4250 7(72000 31M1 13011 225 OM 3(1177 amtı I15OO 6625 O O O 11668 210M (91430)1 211)2 760000 7 687 7 700 1)323 10300 1525(000 1668000 1263 II» 5236 1136000 5000 1124 1)25 71)UM0 20000 1050000 204IJ 7 m 5952 000 14U 1150 65621052) 1054 9213 9200 4417 000 3366000 5664 5600 (097 3(35 000 4110 0 0 c 171550 252151 212 500 I0UO 51 192 175 10 740 5111 5100 54 1(2 000 1(11 1400 14291000 )(I4 9(00 2) 1315H 34771 5037 000 15 İ M 1511 15M 3(1 İM ?0'5 4Î10OO '065 1292 11790 OM 11M 31 «00 1053000 11291 95101 91000 94)51 I5M ıtt m 1401 6101 6000 49315000 16?» 2915000 16351 11/2 5398000 1150 176(100 11714 10750 41)5 5150 15451101 27500 11119251 27551 I125O0 1295101 111445 2U3 29M 19914000 11074 11251 701000 12497 12 50O 2135 m 12 İ M ımm 11179 16/500 7C52OJ 167571 2SH Kriz, nraliyetleri yükseltti TAR1K YILMAZ Ekonomi Servisi Iş Finansal Kiralama Gencl Muduru Hasan Ulukanlı 1997 yılının orlalarında ya^anan hukumct krı/ı ve ardından dunyada patlak veren Asya krızının, dıs, kaynakla fınanse edılen leasing sektorıınde malıyetlenn yukselmesıne ncden olduğunu soylcdı Bu yıl sektorde 10 yılını dolduracakolan vekurulıiiıundan bu yana ^ırkcttc çalışan Genel Mııdur Ulukanlı sorularımızı yanıtladı Asya krizi sektoru etkiledi mi? Sati!} kapasıtclcrını deği'jtiren ağır biretkısıolmadı AncakTurkiye'nın kredıbılıtesmınolumsuzetkılenmesınden dolayı dıi) krcdı bulmanın mahyeti yııkseldı Krı/den sonra sektor dalıa (,ok fatz daha az teminat ve daha az lımıt şeklınde bır geItşme yaşadı Bunun yanında uç dort aylık bır surede durgunluk vardı Hnansmanıgcneldeyıırtdışından mı saglıyorsunu/.' fvet OnyılliksurctcbaktığımızGenel Müdür Dlukanlı sektörde derin somnlar olmadığını iddia etti. da di!) kaynak malıyetlerıyle !)imdıki mahyetlerımız arasında buyuk farklılıklar var Krız doncmındc de boyle olnuıştu Bu tur krızlerde dalgalanmalaroluyor Hızmetımızdeki rakamlara yansıyor Asya krızı onLCSI mahyetlerımız son zamanlarda yııkseldı Leasin}> sektorundc lOyıldanelerdeğişti? m !3n !>m 4250 4150 4250 2250 2.250 23(0 420H 4İ5N UM 33 OOO 34000 33000 23500 24500 24250 38000 37500 36000 13O0C 13500 13250 690O 8700 seoo 450000 455000 450 000 4300 4250 4300 5100 4800 5I0O 2S« !7S0 2751 OH («1 I4N (Hl 15000 15500 15000 21/5 2150 2100 16 m 16500 16500 11500 12000 11750 12 5O0 13000 12750 25 OOO 26000 25500 51000 54000 52000 4200 4000 4050 850 830 630 14000 14500 14000 9300 9000 9IO0 6300 8100 8100 152500 155000 155000 7500 7.200 7030 7300 7000 7100 4200 4350 4200 1950 1975 20" 16000 15 750 15JO0 115 M 120 M 117 M 901 )H) I M 14 750 15250 15000 (HCHCIIIUISII 4450 4751 41N (»0 0/0ÇukumaEWIk 730000 710000 730000 730000 071 Çı«ıuIi|ı1S)o 17250 16 (M 115M 17 M 7/00 072 Ceyaş Teksi 3 0 0 600 7700 3650 073 Daıdartel 3650 3600 3550 StM S 7 H 0)4 Dımııbut 5tK SM 17S Dnııtank(re») 4550 (»0 470) (7N O/6 D«nz Cam 17 750 I70O0 UfjO 1/000 6200 6100 0//D»mod 6100 6100 0 8 DerımodjYenl 4*00 4300 4350 4503 079D»aHoklng 1725 1650 1/25 1/00 OeOOsbmk 4500 4450 4650 (500 081 DHasDogan 24250 23250 24» 2(000 0B2 DemrVai Ort 1950 1960 1960 18)5 13000 085 DemuşOokun 12 750 13000 13,000 1SI0) 11M 1(710 15 7S0 OMDojanHtllaı 12750 11/51 1 1 M 11M OKOırnOiltl 11» 7 S M 7M 7M 14500 13000 145O0 13.250 06/ EuaatBj llaç 6900 6400 6900 6300 MSEuaütasıVar» 089EcîactasıYamı 10750 10250 11250 10750 21500 20750 21000 20/50 090Edplplk 091 Eies Yalınm 50000 49500 51000 50000 33000 12(1) 34M R2!)ilııuM 11M 39 m 093 Eos 38500 39500 39000 094 Ege Endusln 33500 32 50O 33500 33000 11250 12 501 1(500 OKfffG*! UM 71250 2S5H 252S0 096 Egeur Grrım 21(00 14250 097EqePoilTc 13500 14250 U/50 098 Egeberamk 570O 5700 55O0 5600 MEGSMOri I.5N 1201 7M )oa 1775 17/5 1725 100 Eme« Sıgorta 1700 521») 49 OOO 54000 52 OOO 101 EmmsA/rtMlaı 102 Enka 170000 167500 172500 16'500 103E9ePlaslk 8300 8400 0200 8200 104 Ercıyes Bonj San 5 708 5600 5700 5801 42000 1 OİP Ercıyas Bırac 1 k 41 OOO 41500 41000 106 Erugl DemtrÇ»» 42000 41000 42500 41 OOO 1(00 1625 1(25 107 f t U l l 1600 11000 10500 11ÜO0 10/50 108 LSdn Scor Gfyıtn 109 Ev «r Yatınm Ort. 3650 3750 3650 3600 1751 IIOFactoFııını 3711 İM m 111 FeımilMlıtfiıı 1425) 14001 14500 1 1 M 112 Fınjnı Fınaıujl K 145) (<M (710 )7M 1 3 Fnanscank 6200 6000 630C 6200 114 Fnans Vatınm 1525 1 500 1550 1525 115 FngoPakOdıltal 9100 93OC 90O0 9000 116 TGarartl Brtas 13750 13500 1(000 13750 1 7G«teplk 26500 25500 27500 26 OOO 110 Grtl| 11251 1 1 M 1175) 1(750 6000 HiGKCalUenUK. 6000 5800 57M 4050 120 Gtobal Yalınm 4000 4000 40» 121 Gollaş Çımenıc 54000 53000 55000 53000 22 bood Vsar 1/5 OOO 172500 1DJ00O IKOCl 2175 123 Gatıı! (al M 2DM 202i 2190 1Z4 Gubra FabııkaOan 21 İM 27511 29100 29M 125 Gmujsuyu 1725 1725 1650 16/5 126 Suney Bı acılık 27000 26000 27000 26000 6 3O0 127 Guneş Sıgorta 6200 6300 6300 128Heklls 5150 5000 5300 5100 129 Hurnyel GazetecılıK 10100 9800 9100 10100 7700 130tanedarTuga 7800 /600 "500 16000 31 taEvAlettr 1*500 16000 15)50 4150 S2O0 521 llillılıılnıı 4700 1)1 IMiiHoM.) 42N0 4250) «M (1SN l34lkl!alFnans 6000 5900 5600 6000 11M 135 Imaa 10151 10 5M 115)0 136TI;8ank»ıAı 17600000 7400 00017400 0O0174OT 000 021 İ M 13H!|8l.klııılı 1H0M 141 H l 141(00 138 TljBankasC 31000 30J00 31500 31000 i39TI)BankasKu«u850OO0O0 0 0 0 140 i Motor PıHon 24 m 2(251 İ4M um 2471 4 IşVannmOnahKjı 2475 2400 2400 H2lım[DmııÇetk 2650 2500 2550 2650 8/00 85O0 143 team 8300 8700 8600 144 Kapiam nAntam 9500 8700 8900 145 KarHnnan 19251 OM 20M U/50 146 Kav 4100 445C 4SO0 4500 147 KoçHoUtng 55 OOO 53 000 55 OOO 54000 148 KemGda 25 OOO 24500 26 50O 24750 1*9 Keprz EMtnk 700000 68O0O0 700 000 680000 26500 l50KtwıtasGK!aSan 26000 26500 26500 151IIPI 12)51 1320 14 M lı m 10300 9750 1050O 10000 l"a Ketebeh UcMya 153 KlmasanKlmaSanay 35 OOO 34 OOO 35000 35 000 4600 154 KonMGda 4600 4400 4500 155 KmyaÇmefılo 4» 4150 4250 4150 56 KorrJsa 33 OOO 32000 33500 32500 157 toıılıKs 3/5 m 395000 380 OOO 390000 11250 1 » Kdylaş 115* nm 1 1 1 » 159KnslalKola 21000 19 500 21 m 20000 160 Karsu Tekslı 7600 7 700 300 7400 1(1 («MyıPonılıı 11301 1)251 II751 115» 162 Luks fatf» 1P5C UOOO 11500 11250 161NarmırııMı>p«l 5M0 4101 S2N SIN i64Makialakm 1900 1950 1925 1875 165 Maıel 20000 19250 20000 20000 66 Muou nu TivukçJuk 7500 7500 7300 7700 16 Medya Holdıng 1800 1875 1850 1/75 168 Meges Boya 9200 6500 9500 8000 5500 169 Uensa Mensucal 5 70O 5600 5500 1/0 MeıkoGıda 4050 410O 4I0O 4000 171 M « q 7900 0 0 0 1/2 Mıp/os 252500 250000 255000 250000 173 Utllıyet IO8O0 10500 1 250 10/50 5600 1 4 Mılpa 5800 5600 5900 1 5 MarmaısMartıOlel 3400 3300 3400 3300 17G Mardın (ınnıla İM )4M 9M )M ı 1 klarsnall 35 OOO 34 OOO 35000 34 500 0500 1/0) IIIMıUy IM İM 1/9 MustalaYınazYal 2000 2025 2050 2000 180 Mazhar Zorlu Holdlog 3300 3250 3300 3150 31000 18 Nerjıs Hototng 29500 30500 30 OOO 950O0 182 Nelaş 13000 94000 91000 8400 83 NgdeÇımmıo 8500 8400 6400 184 HHHaldrnı SM İ200 (10 im 15/51 16 M IIM 1)2$) 1!5IM!v« 1175 II5O 1150 1125 186 OkınTekstıl 16/ Oimunsa 10750 10250 110OO 105OO 1! s 0smanlGaynm«nWYal0ıl5l5( 4600 55» 4(50 1>9 Otcrkaı OtoiH» b f A 27M »M 29501 ım 180 30 Otosan 182500 OOO 182500 182500 2850 191 OîhnansFactonng 2900 2800 29(0 192Pııuı 1 1 a 1 1 M 11M 11M 12500 12500 12250 I3M0 193 PegP'oSo l94PtnguenGıda 120OO 11250 12000 11750 195 Pelkm 167500 162500 167500 162 SOO 210 2M 2M Şırkct veya kışılerın almayı istediklerı malları, satın alma yenne kiralamasına aracılık cden şırketler olarak tanımlanabılecek leasıng kurumları Turkıye'de çok yenı bır gırışım 198690 yıllan arasında hem leasıng şırketlerı hem de kullanıcılar ıçın ba!»langıç cvresı olduğunu soyleyebıhrım Şırketlcryenı kurulduğu ıçın fon temınınde buyuk adım lar atmaktansa kuçuk olçeklerle ışleyışı oğrenmeye çalıs,tı 199094 yıllan arasında leasıngın yapısına ve amacına uygun alanına doğru kaydığını goruyoruz 1993 yılında leasıng yapılan malların tutarı 1 mılyardolann uzerınecıktı 1994 yılında ekonomık krız scktordekı gelışmcyı sekteye uğrattı 1995 yılında hacım 1995 yılında 1 2 mılyar dolar, 1996 yılında 1 VI 4 mılyardolaı olarak gerçekle^tı I997'de ıse 1 7 mılyar dolar olmasinı beklıyontz Sektörde kaç şirket var? 90 kadar şırkct var Şırketlerın ış hacıınlerı bırbırıne yakın Ancak leasıng pıyasasının ışlem hacmı olması gereken toplamın altında Bu nedenle çok dağınık olmasina karşın her şırkctın kcndi alanında ış yapması mumkun Halka atılmayı duşunuyor musunuz? Presıp olarak gundememızde Fakat tum koşulların lyı olmasını bekledığımız ıçın henuz bır şey soyleyemeyeceğım Teknolojl kongresl • Ekonomi Servisi Teknolojl yonetımı, teknolojıdc yenı sıstemler ve ArCîe konularının taıtı^ılacagı "1 Teknolojl Kongresı ' 12 Mayıs'ta Istanbul'da ger(,ekle^tırılccck IUBİTAK, TTGV ve TUSİAD'ın olus,turduklan " Icknolojı Odullen" kapsanıında duzenlenen kongrede Northcrn T F L h t ü M Başkanı Gedas Sakus da bır konu^ma yapacak IBMCLS • Ekonomi Servisi IB M r ve C'LS Servıces 27 Nısan > tarıhındc global bır teknolojı ortaklığı anlaşmasmı ımzdladı Anlaşmaya gore ortaklığın, IBMCLSBankadına gelüjtırılccek dovız tıcaretındekı rısklcrın d7dltılmasına yonelık ydzılım sıstemlennın tasanmı, uygulaması ve kontrolunden sorumlu olacağı bıklıııldı Borsa, yükselişini sürdürürken bono faizleri yüzde 95 düzeyine kadar geriledi Dolar çeyrek milyon lirayı aştı! MERKEZ BANKASI KURLARI 2 MAYIS 1998 EFEKTİF SATIŞ^ CİNSİ lABDDoları 248 310 250 430 138 680 139 800 1 Alman Markı 57 85 1 Bulgar Levası 1 Avustralya Doları 161770 162 830 160,520 164 460 19 881 19 705 1 Avusturya Şılını 19 754 19 831 6 778 6 701 1 Belçıka frangı 6 718 6 761 66 44 1 Iran Rıyalı 1 Danımarka Kronu 36 261 36,396 36 575 36 714 41 279 41 723 1 Fransız Frangı 41 382 41 619 46 106 1 Fın Markkası 45 242 45 931 45 075 30 1 Rumen Leyı 20 1 Hollanda Florını 123 150 123 910 122 840 124 220 1 ngılız Sterlını 414 390 416,560 413,890 417 600 349 970 351 730 346 470 355 250 1 Irlanda Lırası 1 Şurıye Lırası 3 961 2 640 1 spanyol Pezetası 1649 1 629 1 643 1623 1 sveç Kronu 32 431 31 975 32 308 31 857 1 Isvıçre Frangı 165 440 166,510 165,030 166 930 14 223 1QO Italyan Lıretı 13 980 14 134 13910 1 Urdun Dınarı 294 740 332 370 1 886 1 Japon Yenı 1 862 1 874 1,850 1 Kanada Doları 173 790 174 580 172 710 175 680 1 Kuveyt Dınarı 807,350 817 980 787 330 838 590 66 817 63 557 1 Yenı fsraıl Şekelı 6 846 6 634 1 Luksemburg Frangı 6,718 6 761 33,701 33,225 1 Norveç Kronu 33 348 33 573 791 1 Yunan Drahmısı 766 1,378 1332 1 Portekız Eskudosu 1 349 1 361 67,442 65 658 1 S Arabıstan Rıyalı 66 489 66 609 1 Âvrupa Para Bırımı 273 310 275 740 DOVİZ ALIŞ SATIŞ 248 610 249 810 138 850 139 520 ÇAPRAZKURLARI 1 ABD Doları 17905 15342 12 597 36 946 6 8300 6 0023 5 4388 2 0160 152 08 7 7322 1 5003 1767 43 133 32 14309 36 949 7 4407 183 54 3 7504 1 KuveytD 1 Sterhn 11rlanda L 1ECU 1SDR 1SDR Alman Markı Avustralya Doları Avusturya Şılını Belçıka Frangı Danımarka Kronu Fransız Frangı Fın Markkası Hollanda Florını Ispanyol Pezelası Isveç Kronu Isvıçre Frangı rtalyan Lirell Japon Yenı .» Kanada Ooları Luksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S Arabıstan Rıyalı 3 2744 ABD Doları 1 6675 ABD Doları 1 4080 ABD Doları 1 1038 ABD Doları 1 3456 ABD Doları 336 140 TL (M 3107000 17353 388000 6100 596000 4370 4/456118 1692 5/938000 4557 68/: M 23.641 14428000 1918 3533000 12948 I31J0SM 1511! IIIHM 12 M 23DM 7(11 6037000 13218 408570» 6638 44554000 10834 63 OOO 20920 6611000 50103 1951* mn 27029000 38831 697000 32 799 10199 i ) 11411 »KIM İ44Ü 3155000 13874 24 439 OOO 5604 14İ2ÜM >« 16 369 OOO 1726 928000 51534 939750 169214 3313000 8283 469000 5611 99 OOO 41176 13742560 41)16 İ İ M 15) 16G 3064090 10639 1566 OOO 3652 7321M 1*5 1(1/1 272 M 3171 OM 4i11 22717000 6119 1524 33811000 513000 9088 106 495 330 13789 1651230 26485 1756M 111» 10053000 5815 109000 4000 4320278 53943 526200 175926 Iİ312M !m 17Sİ.M 21221 1688 23404000 532000 26631 1750000 6» 21209500 5159 9117 4)577000 1928000 7625 157/000 15803 ROHM stu 11106 M e») r 625 000 5B28 »7110» 11041 21017400 000 22100 eıin 20426400 30946 0 0 9IIM 241» 13989000 2(25 107595081 2561 8514 1295000 2572000 8819 213MM 1)40 13543000 4423 15423645 54135 9956000 253/6 438000 68828/ 1071000 26357 •,MM 115» 7(1 M ) 1O0OO 1041650 34557 5192000 4485 4304000 4181 6728000 32528 120000 385458 114» «MM 15484 OOO 20042 224000 74/6 IMM 1)52! 2519000 11238 1421M 5K3 1897 49683000 663000 19/IB 7935000 7515 1824 424 791500 6430000 9050 5602 4463000 4037 6251000 0 0 880000 260548 81769000 10897 23126000 5651 10418000 3340 21MM IM 2088000 34508 317IM 1121 687000 2021 3234 14830000 1261000 29968 46000 93565 IO0O0 6400 inM» IK7 12I4M mn 1137 5787000 9736000 10650 50(24000 4960 SMM 2)211 %12O0 161191 2834 11949 OOO «IM 11M2 513000 12603 1782000 11492 3130108 163696 IMM (SC Ekonomi Servisi Dolar çeyrek milyon lirayı aştı Dun 250 bın lıra sınırına dayanan dolar serbest pıyasada 250 bın lıradan ışlem gordıı Istanbul Menkul Kıymetler Borsası ıse sıyascttckı havanın yumuşamasıyla bırlıkte yukselışını surdurdu Bılcşık cndcks, ılk seans 4286 puana yukselırken ıkıncı seans gelen salışlarla bırlıkte 4211 puandan gunu tamamladı Bayram tatılınde bırkaç dövız bufesının açık olması nedenıyle 250 bın lıra sınırını aşan dolar, bayram tatıhnın sona crmcsıyc bırlıkte 247 bın duzeyıne gerılemıştı Yavjş bır yukselışeğıhmı ızleycn dolar dun psıkolopk bır sınır olan 250 bın lıraya ulaştı Borsada ıse sıyascttc yaşanan olumlu gelışmclerın etkısıyle yukselış dun de surdu Duşuk ışlem hacmı kuvvetlı bırçıkışı engellerken taız cephesınde oranların gerılemesı de borsaya ılgının artmasına nedcn oluyor Dunendcksınbellıka ğıtlarında yapılan alımlarla yukselen bılcşık endeks, 17 puan prım yaparak 4231 puandan gunu tamamladı Ha/ınc nın açıkladığı mayıs ayı borçlanma programının para pıyasasmda olumlu karşılanması bono pıyasasmda faız oranlarının gcnlemesıne neden oldu Salı gunu yapılan 271 gunluk ıhalede yıllık bıleşık taızoranı yuzde 103 85 olan bono dun ıkıncı el bono pıyasasmda yuzde 98 79, 4 Kasım vadelı bono ıse yuzde 95 91 duzcymden ışlem gonıyor 30 NİSAN 1998 Interbank B Iıpı lıkıl Fon Iktısal B Tıpı Tabvıl Bono IklısalBTıpıOegıskenF Gaıanlı B Tıpı Tanvıl F«ı GaııntıB Tıpı lıkıt Fon Gaıantı B Tıpı Karma Fon Gaıanlı MKDegijken Fon Esbank B Tıpı Oegıjken Fsbank B Tıpı Karma Fon YKB 8 Tıpı Lıkıl Fon YKBBTıpıDegıskınFon YKB B Tıpı Tahvıl Bono Fon YKSBTpıMMKıymf YKY 8 Tıpı Lıkıt fon YKY BTpTahml Bono Fonu Vakıl Tahvıl ve Bono Fornı Vakıl Degısken Fon Vakıl Yıbancı Menkul Fonu Vjkıl Lıkıl Fon Vakıl 8 Tıpı Karma Fon DısbınkBTıpıDe{i;lıenF YasarbmkB Tıpı Degısken Yısırbank Lıkıt Fon Fınans 6 Tıpı Tatml Bono Fınans 8 Tıpı Oeiıskn Fon Fınans 6 Tıpı Lıkıt Fonu Zııaat B Iıpı Dtjısken Fon ZınatBTipı Lıkıt Fon Zıraat Fon4 Halk Fon I Halk Fon 2 Pamuk 8 Tıpı Lıkıl Fon Pamıık 6 Tıpı Degısken Fon Emlakbaıık Tahvıl Bono Foou Emlakbank Dejıskcn Fon [mlakbank Lıkıt Fon Sıimtr Degısken Fon Sumeı lıkıt Fon SumerTalml Bono Fonu CgeFonl KalkınmaB Tıpı Degısken F Demıı Fon 2 DenMYal B Tıpı Degrjjıen Taııs Fon I TangFon? TOrkbınklalmlveBonoFo Elrlon TSKB B Tıpı Degısken Fon AkbankB Tıpı Degısken F Akbank B T pı Tahvıl Bono TehtılB Tıpı lıkıl Fon TeksltlBlıpDegijkenFon AlaBTıpıTıhvılBonoF Isvıçre Sıg B Tahvıl Bono Koçbank B Tıpı Degısken F Koçbank Tatıvıl Bono Fon KorluB Tıpı Degijken fon KtrtuYat BTıpıDegijF TEB Degısken B Kenloank Tahvıl Bono fonu Alleınatıl F 7 AltemılıtF3 Şeher B Tıpı Degısken Fon uyakbankBlıpıDegıgken Ec;acıbajı B Tıpı Degijken Ekspres 8 Iıpı Degıs>en F SYB Degısken Fonu Gedık B Tıpı Tahvıl Bono F Ekmcıleı Degısken fon KapılalBTıpıDegı;kenF Yalınm B Tıpı Degısken Toprak B Tıpı Degıgken MYZFonl IsıklarBTıpıYabancıMtn Alla B Tıpı Degı;ken Fonu Tstınm 1 BDe£ı;kenFon Tacnler B Tıpı Degıjken F BavındııBlıpıDegı;kenF Osmjnlı Tatıvıl Bono Fonu EGS B Tıpı Tahvıl Bono Fon ABNAnııcDegskeıton TAIB Yalınm OfgıskLnBF UıdlandBaıkBTıpıDegısk YuıibankBTıpıDeiıskenF DenıfbankBTıpıDejısken 396114 723/931 2541/04 578/814 1901556 1159864 157094 3133i?/ 9//880 4387410 3758/83 1588/93 1412155 25160 26856 81683/7 1595088 103/365 71215/ 16098 3936109 665256 78195 2256429 148/413 1349998 1897255 18/3422 1719952 2016580 1162641 1581536 12084/6 2024334 635230 2091030 881688 18189 11980 9/5243 1730400 758548 13461 128398/ 480359 50612 1133963 43/80 464740 771989 7/4617 217/49 33753 13132 3460/4 43783 127564 15299 7606/ 22974 80452 38450 ??255 77163 130969 31/50 75260 366/? 539/2 58794 14616 39906 25813 13/02 27422 11000 22937 23543 20939 169/7 I//7? 13/58 15089 13002 10685 0 24 01/ 004 02? 020 035 018 0/8 13/ 018 0?? 0 28 093 01/ 079 01/ 0?l 010 019 0 24 01/ 024 016 018 0 29 016 030 OİO 074 132 05/ 01/ 01/ 0 32 044 028 09/ 020 0 58 017 0A> 001 0 25 019 074 04/ 080 019 028 0 28 016 0 2/ 034 074 018 0 29 01/ 016 0 23 010 Karakoyunlu yeniden başkan M Fkononıi Servisi lurkıye Mctal Sanayıcılerı Sendıkası'nın 36'ncı Olağan Gencl KLITUIU sonucunda seçılen yonetım kurulu gorev bolumunu tamanıladı Frdogan Kaıakoyurılu bajjkanlığd, Bedırhan Çelık ve Uıa? Tantug da bd^kanvekıllıklerıne «.\ildiler Akbank Fpankfunt'ta • Fkononıi Servisi Akbank, Almanya'nın frankfurt kentınde havale, mevduat. kredı ıle herturlu dıs tıcaret ışlemı dahıl olniıik uzere, tum bankacılık hızmetlerının yurutuleccğı bır ^ube a<,aoağını bıldırdı 1/ BORSA (1. SEANS) HıssıSınıdı 191 Pııuı S Piaıi INPıtnltRllon Onctkı kipjnij IIM 6100 »SN En dılfiık 8100 SM 771 14!» 20750 I65O0 72000 92000 En k 6W 2IM 7M 117» 21000 17000 76000 «5000 upanı; 8 10 2I5N m I4SD 20/50 i MAYB imm BORSA (2. SEANS) Islem Uedı 1111451 114550 IM1J1 450O0 117» N4 » ı ort Fıjalı 22917 f iı »711 7113 14491 20 7t£ 1302 1111 16875 74448 93403 İ5SS 1H7 M İ21! 11141 3 44i 20375 12517 5 e" 12431 25)7 75)7 15 U l 11522 11 U l 1121! 2UI 11114 b 397 2IN 21N1 Hısse Senrdı l9)Pıuıiı l91PtMt<Tüm IOOPIMISIII lOIPıuılk y 203 Pan Tetn Çs 205PeWO1* 'O6BAKS incekı kaaıııij tlN II500 7M 14 5* 207S0 3350 9 i» 16500 740OO 93000 En En ı)a|iık )u>»> Hıpını; "750 İM 25000 7 7» IIM 2IM 3250 3800 16250 690OO 91000 IM 35O0 7600 3100 18/50 3250 19 750 1!5N S» 11750 2550 7400 15500 10250 17500 II!» 23» 9900 5300 2125 21500 26000 7600 25000 162500 12750 41000 6500 5100 12000 1950 2225 9500 3600 2275 1675 36500 7500 660000 14/50 13250 8900 I40OO 40000 3650 13,250 5900 355O0 3600 33 M 177» 1050 42500 16750 12000 2050 i HMYB isas Ijltm Mriı Uort Fryalı 22089 1351 27 34S 1244 1S3» 21445 3299 8933 16394 71458 91823 3555 7653 3177 19996 3361 20111 12711 5157 12019 2579 748$ 15849 10260 179E3 II t» 2514 10114 5401 2135 2256) 26683 7696 25715 164958 13O80 418)5 6626 5227 12045 1992 2.251 9636 3616 2298 1669 37019 7568 670653 1475/ 13281 9017 14183 40555 3B22 13410 6106 36681 3696 SM IIJ2I 1075 43646 17046 12380 2056 YATIRIM FONLARI Ounluk Değ % A TİPİ FONLAR I; Banl Hısse Fon I, Banh IjlııakFoıı I; Bank Degısjiin Fon InleıDank A I pı Kaıma Inteıiijıık A Tıpı Dejıjken Inter Yatınm A Tıpı Karma lııteıVıl Hısse Fon IklısalATıpıDeiıjkenF Gaısnlı A T pı Kaıma Fon G)iaııtıATıpıDeiı;keııF EsbmkATıpıDefıjken YKYAIpıHıueFoıı YKYATpıKamaFon YKYAIıpıIekslılStkF YKY A TıptMalı Kuruml F YKYATıpıMelalSek F YKY A Tıpı GırJa l v S F VıkılHıısefon Dı;bank A Tıpı Itama Fon Dı;bınkATıpıDe(i}kenFo Yas.ifbankATıpıOt|ıs>eıı FmansATıpıDegıskenFon CUSıgOftaATıpıDtiıgktn ZıraalATıpıDegıskenFon Hilk Fon 3 PimukbankATıpıDesış.ks<ı Eınlakbank Hısse StradıF EffllakbankDetı;keflF SAmer Karma Fon EjeFon2 KalkınnuATıpıOteıskenF Demıı Fon 1 DemııYıl ATıpıOejısken Turkbank Hısse Senedı Fon TSKBATıpıOetıskenFon AkbankATıpıDegıskenFon TtkstılATpıHısseFon Ala A Ttpı ttoııııa Fon Ata A Tıpı Hısse SeoedıF Koçbank A Tıpı Degısken F Ko(bank Kaınıa Fon Koçbank Hısse fon GlobalATıpıOetıskenFon KOriuYıtATıpKıraııF lEBDejıskenA TEBKaımaA lEBYal DegıjkenA KenlbankATıpıKarmaFon Alteınalıll 1 HakATıp DejıjkenFonu ŞekeıATıpıuegısken Oyakfoıı 1 Eczacıbası A Tıpı Defısken Ekspıes A Tıpı Degısken F Gedık A Tıpı Kaıma Fon Gedık A Tıpı Hısse Senedı KapıUIATıpıDciijkenF TopıakATpıDtiısktn Tekten Fon 1 Nurol Fon 1 l;ık A Tıpı Hısse Fon AllaATıpıOegıskenFonu EvgınFon 1 Yatınm Fın Degısken Fonu Tacnler A Tıpı Kaıma Fon SlıaleııADegısktnF 1; Yal Dtgısken Fon Osmanlı Kaıma Fon Halk Sıgorta u > l Fon EGS A Tıpı Kaıma Fon FGSYal A Tıpı Kaıma Fon EGS Sıgorta A Degı;ken Fon ABNAmra Kaıma F TAIB Yatınm Oegijken A F Noıdslem Imta; Sıg 0,'fl \ Denı/baıık A Tıpı Degışken BTİPİ FONLAR 1; Bank Lıkıl Fon l;8ank OegıskenFon IsBankYabancıMKFonu Is Bank Tanvıl ve 8ono Fon lnterbankBTıpıDe£ı;km 1948239 1200320 70IM6 27557 29414 18043 14867 203039? 696036 1329129 966507 29526 14376 10863 16873 11531 13270 1266441 61S2/J8 1685685 640680 2378765 300(58 2518897 1195623 13/61 502688 6/062 34635 195843 1848% ///5?0 16063 444621 301807 70657 151506 622099 37420 83/572 22S847 37/65 682275 11994 297511 59388 19/06 124234 126788 1484/8 54426 77641 73871 53456 59585 11256 31366 47658 28615 30İ93 29966 30308 31474 24167 39023 30669 21248 20740 203/4 13446 11804 11/93 20999 14867 18455 11083 200 199 140 104 10? 104 154 113 108 0 b? 2 40 3 60 169 145 315 218 121 73? 171 14? 118 175 2 51 106 104 141 1/4 115 155 119 175 14? 160 200 108 173 1/6 190 341 124 149 200 0 96 132 III 121 0 95 153 0 80 İS/ 157 155 0 79 129 1?2 715 0 36 1/1 748 095 ?48 717 123 161 0 55 1?1 144 0 7/ 09/ 140 21/ ?58 158 14/ 13? 0/3 217» nm nm 20T PrwU" JO750 fflPritlM im «opjtiıuıi ım ?MÇKft*ı$B» 1/000 J05 Pelro* Ofıs 75000 2O6RAKS 94000 İTMFımnllır 1» !Nh>SmU 11» 209 RaksEie* Ev AJetlefi 7100 711 Srtanı HoMne ülSıoıkPıaılııı ÎUSıılıra» ttKO !3S0 İ10H i«Pn!i »PraıSül ım İİM İM IM !i* m iı m 7411 15 750 II » 0 17 750 990) 2 600 10000 İM I17İ ııısı isso 5500 11» 21101 12511 5X İİM ISH 7600 ]2N İJH nm \ım nm 155N 1125) 17 751 ıım UM S3N 2551 IM 221 SmmıFılnmnl SfMiKntnııı 2Îİ Tl[V»lıfımOrl Mlllüum ım 215) nm ıtıso '29 T e Kulsjn U 230 T Kalkınnu 8»k»ı »N0 IHInnı 111500 DiııoiMiUFıb nm tbournni <2H) 234 îoorahFnKıf 6800 235 Toptak Fıctomg 5300 236TakyaCj] 12500 | 1 N 238 TSKB 2275 239 TuttDemrDokıjm 12 000 240Tutx 3650 !41 rımlıtıIıMI 1175 W TınKıb Tıkstri ITm. l«t ! J ! W ÜSOO İ44 IınnPıMıılıt ISH 245USAŞ 790 000 246 PKI Konteksrvon I5İ5O !4?NI™I»IBWI nm lim 2325) 225H 112 511 13900 40M 6400 5200 12250 2 275 10500 3650 22N 1)5) 15511 75N 670000 15000 IM (CO0 «SN 1651 13500 S5N Um !M0 2IM i;508 11N 42S01 Iİ5N 12İ5I 1125 m 636000 821 000 J'76 OOO IM IM iiitN) 1(50 3 M 42)1251 8000 >X 40930* 115) 32S) itı m (00 1 ) 7 5 ) II») 332M1M 1 5 1 1 14N mm 20 750 21511 ıımm 12 7 » 12 SOO S4M100 S086J4U 30 SiOO 41125)2 m m 522IM ım ım 166 090 2 835000 İ İ M 16 OOO 11751 1151) 2771N l«0100 11251 11251 114li ıı«ı 151)5 M ım ım 12 N0 1121» iıaı İI74M 5511 55N 4111M ım ım 2H5M » N O 27500 W> 700 14N 3350 IM I1H ııı»M 16500 74 OOO 930O0 755»! 2I5N 60C ıns İİM IHO I40CO (0500 1R0 13750 5500 154 W l l 13500 tSS V4*r)THmm 3 550 »C VttalGırnrmbir D 7*501 ÜUiınUM 17501 Tıpbnı 1075 159 l u ı 43 SM İM Itoff ÇıamU 249Uş*S?rn MtJntUıuUnm aiMılFııiKalIıı 252Vakkü normı pk 12150 IKfıpıMıVılOıl î KS ÎMtıpıIrıttil OH ıtaıı 910 204 T<mu t IN ııno ıı« 121057 M 704 654/'0 21Kİ ıım am 744 N0 117 SN 117 M 11310(0 113)1! 11259 115» 11211 154 2KM 42 5)2 4İ5N 41M 2042M 6715 101000 6900 6800 5275 5400 5300 2616000 12500 12250 1115000 12299 m m 51142 M 2014 2450 2.2/' stw 2337 10 731 7217000 11500 10500 3695 4491000 3750 3650 2X1 SffiM 24N 2125 1703 1775 İH5N0 1)25 31515 2751BIN 175N 17M 7H2 7 M 7 M 1IMM 710000 680000 170000 617235 II40O0 15125 15500 15250 1101 1175) 1175) 7 M M ım im 111! 000 )H7 14191 1259000 1500 14000 42M I I M 12 411M 41121 17» İ M 175) 4 4 W M ? 72(000 13717 13/50 13750 5111 IM !M I1S71NI 35 344 3İ5N 16 O M 22 5610N 1714 2422100 im ]N0 3011i 315)1 »SN nım 17177 nm ııOM IMH) IIII 1125 11H 42S111I7 43242 4IM 4IM 1412141 17159 17151 I75H 217620N 12 342 17751 12751 4352SK) 2)54 2IN 2NI 4132000 114 « i 92i ımm 1421 17U I S N (10 500 ımm 2C« RaKsEek Ev Aletlen 7700 nbaolrjyıncıu 3250 SaMnc Hjldng 19250 U SaMhPazarUma 3400 İIJ oarkuytan 20 500 214 m iı M ssıiti SM 1c IbrtıveŞışeLam 12500 :' Sekertank 2600 215 Soküş 7600 219S»ıms 16 000 220SxmnwPamuUı 10500 •>21 S w n « F ö m n l 18250 minııHıılMiıı İİM iifMnmOH IM 224 TatKonsm 10200 225 TurkTuborg 5500 226 Tekstibar* 2200 22/ leaan 22500 228Tu*Ha«aWlan 27500 229 Tre Kutsaı 7/00 230 TKJffisBankası 26 000 231 laraas 16/500 232 TolaşOlomot» Fab 13250 231Tola5OtoTcar« 43000 234 ToprakFnKır 6800 235Iopı*Facıonng 5300 236 IıakyaCam 12250 237 Tfanslurt Hoktng 2025 238 TSKB 2275 239 Turk DBrrır Dohum 10500 240 Tıias 3650 241 Tumteks Tskshl 232S 242taleksFi*sl!|Yenı| 1725 ^; 37500 244 T ı r a s P r t ı * * * 7600 245USAŞ 680000 246UKlKonlekayoi 15.250 247 UnalTarmUrunlaı 13750 !48UnyeÇm«o İM IŞlViStm* 14 000 '50Ll!elMakınaSdnayıı 41000 251 Vakıl F nansal Kır 3750 252Vakko 13750 253 i/anel 6 000 254 Veslel 36000 265 VaM Yatınm 3800 '58 Yaşaıtam 1100 ^59 Yasaş 44000 260 Yatas 17500 261 YapldedıBankas 12750 •>62 VapKred Va On 2050 (1IHM(0|)! Kl 264 Yuna 6 500 ?07 R]K1 fınııtul(ır t9 İM 3600 )) İİM İİM 2 750 2 OOt 1*46 OOO 1501 13» 111241» nm NM 393721 1500 I2N I1232M İ İ M 152» 11171M lim 21M 39)M 33S0 3300 535ı 000 9100 9 728000 1900 16750 16.250 642000 74CO0 70 000 4/38000 930OO 91 OOO 2291000 7M 7M 1I.1KM 3600 3600 4009000 7800 7600 3OB3000 3250 3100 4/283 000 19250 19250 96.344000 3500 3353000 34M 20500 20 000 10631000 IIM IIM 1I7IM SM 5« IffiM 12250 12000 5 773000 3702000 2650 2600 7600 101000 7400 I6OO0 16 000 2091000 10500 10500 313000 I825C 17500 338000 117» II SN Iİ17M 27» 27» 315N 10300 IOOOO 6506500 4187000 5500 5400 2175 2125 1991000 23000 22 000 4936000 27500 26500 56336000 7700 7B0O 797400 26000 25500 567000 167500 167500 426000 13 500 13000 89423)69 43000 42 «X 1493000 6800 tm 1762000 5300 5300 1549000 12.250 12000 633000 2025 1950 27244000 2431000 VK 2225 10000 9750 12433 OOO 2616000 3700 3600 1602000 2350 2275 3460000 1725 1675 37500 37000 2278/8000 7700 7500 9986000 690000 660000 153450 131000 15000 •5000 135O0 13500 2907000 9100 2661000 9100 33/5512 14500 14000 41000 41000 7383000 4000 3750 120950000 13750 13750 6429000 6300 59(0 11867000 38500 36000 49571000 2283000 3750 3650 71754) İ İ M UM 1512*0 2 ) M 117» 100 1050 30831854 44500 44 OOO 6901000 17500 1/250 10423000 12750 12.250 68755.203 2060 iO75 3465000 nı t» M 22KM 8400 6600 1167000 8403 Carrefour'dan kredi kartı • Ekonomi Servisi Carrcfour'da kredı kartları ve banka kartları da kdbul edılıyor C arrefour'da kredı kartıyla alışverış yapmak ısteyen muştenler Vısa ve IMastercard/Eurocard kredı kartlarıyla, yurtıçı ve yurtdi!>ı AmeriLan exprcss kartlarını kullanabılıyorlar 7K IMF'nin temaslan • ANkARA(AA)Uluslararası Para Fonu Turkıye Masası Şcfı Martın Hardy baijkanlığındakı heyet, Ankara'da temaslanna devam edıyor Her yıl gerçekleijtırılen oldgan konsultasyonda bulunmak uzere Turkıye'de bulunan heyet, Ha/me, Devlet Pldiılama Teskılatı ve Merkez Bankası'yla dun goru!>melcıde bukındu Micposoft'a destek • VVASHINGTON(AA)ABD'de, yuksek teknolojl ureten bazı tırma yonetıcılerı, Adalct Bdkdnlıgı'na basvurarak, unlu yazılım sırketı Mıcrosoft'un Wındows'98 yazılım progranıının pıyasaya surulmesının engellenmemesını ıstedı n BOLGESEL PAZAR 1. SEANS 1 NUYB1888 2. SEANS 001 AslanÇmnıo 0C3 Gınu 004 Gotbon Ijı 0O& Halt Sıgoıtt 007YapıKre9fı»naK 79000 11M 78000 117» 82000 12M 9400 75000 11251 1075 8700 7B0OO İİM 690O0 10 750 6700 143000 11M 119000 H00) 79/76 1 1 1 1 70966 001 AslanÇmerto 003 Gıma OMGdtmlfıl 006 Inletmedya 78000 12000 9300 HM 117» 1050 6/O0 77MO 10500 9100 HM 79000 11750 9400 7/000 II000 9300 11145 002 AltmyuiusÇeşme 1 MAYIS 1888 168000 70000 77547 11 («0 IM OOC DSN !M 69 OOO 10 500 1300 }\Um 49181165 9251 U M HI11 71M 71M 1011)005 Hılk Si|grlı UM 1025 0 İİM İİM 0 0 İİM DS4S 1125 9800 II» 8700 10M 4571501 1054 3000 8/0O 1075 1025 4 723000 1034 GOZALTI PAZARI 0T UınıFMIımıkMt N2Do|n 1 MAYB1888 REPO PİYASASI 7M 1)1» 7300 1194000 7111 Emısyon 9^4 Irılyon 70/ mtlyar TL InterbanK faızlerı 80 00 3GınılukiSlopj|Sı;ıRepo %77 84 3 Gjnkık |Slopa|lı) Repo % 8 2 9 6 7 Gunluk Repo % 8 1 1 6 35 Gunluk Repo %74 97 ALTIN Cumhunyet Reşat 24ayaraltın 16300000 18000000 2460000 16500000 19400000 248000 2460000 l« 111» İM 17 SM 11SM 1 »67(00 10U7 M EnMFMnını{ılılı 004 EmsanBeşyidu 005SOKSA IM IM 1975 2025 1950 IM 2025 IM 1DSM 2000 38840OO 1111 2100 1975 1975 234000 1989 22ayarbfe* 2215000 4237930 699948 385875 1448078 1/77959 027 050 0?6 0 23 0 47 0 20 01/ 02/ 033 043 020 025 K 021 0 49 011 145 011 015 246 01? 020 0 24 0 24 O B G 038 0 30 0 25 021 025 032 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABDDdaıı AJmanMarkı Isvıçre Frangı fransL frangı Hollanda Florn Ingıti2 Sterlını 1 MAYIS 1998 ALIŞ SATIŞ 249800 140100 166300 41600 123500 414500 65750 19800 14100 250300 140600 167300 41800 124500 416000 66500 19900 14200 S Arab Hıyalı Avusturya Şılmı 1001la! Uelı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog