Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER DevamscJık çıkmazı • ANKARA (ANKA) - TBMM'de Genel Kuru]'ıuı çahşabilmesı ıçın, Başkan Hikrnet Çetin'den devamsızlık yapan milletvekillerine yaptınm uygulanması isteniyor. Ancak Çetin. milletvekillerinin devaınsızlık sinınnı aşmamak için rapor almalan nedeniyîe içtüzük hükümlerini uygu layamamaktan yakıruyor. Çetin'in. oyJama. yoklama sistemleriyle devamsızlık konusunda Mecljs'in verimli çalışmasını sağlayacak içtüzük ve anayasa değişikjiği yapılması gerektiğme dikkat çekerek. bu konuda kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında. partilerin bu değişiklikler üzennde uzlaşma sağlaması gerektiğine dikkat çektiği öğreniidi. Devamsızlık Cerveli'ne göre en fazla devamsızlığı DYP Milletvekili Mehmet Ağar'ın yaptığı görüldü. Gökçek yine kaybetti • HaberMerkezi-RP'ü Anakent Belediye Başkam Melih Gökçek'in. Gazi Üniversitesi ögretim görev lisi Dr. Faruk Güçlü hakkmda açtığı tazminat davası reddedildi. 8'inci Asliye Hukuk Mahkemesi. Güçlü'nün "Ankara'da Belediye Başkanı Olmak" yazısında Gökçek'e hakaret olmadığına karar verdi. Erbakan sahaya iniyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-RP'nin kapatılmasından sonra bir süre Balgat'taki konutunda kurmaylarıyla çalışan, ancak daha sonra ASK.I Sosyal Tesisleri 'ne büro kurarak FP'deki gelişmelen yönlendiren Erbakan. önümüzdeki günlerde yeniden "kamuoyu önüne çıkma" planlan yapıyor. Erbakan "konferans" gerekçesiyle yurt gezisine çıkacak. llk aşamada 10 ili kapsayacak gezi programı üzerinde çalışıldığı bildirildi. Erbakan'ın, muhalifi Tayyip Erdoğan'ın yurt gezilerinden de rahatsiz olduğu savunuldu. Erdoğan'ın ise Necmettın Erbakan'ın itirazına karşın geçen hafta sonu Karadeniz ziyaretiyle başlattığı gezileri sürdüreceği kaydedildi. Kara para dosyaları • AİNKARA (UBA) - Malı Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı Ali Nejat Coşkun'un. kurul personelinin varısından fazlasını göre\den alması sonucu. kara para ile ilgili birçokdos>anın incelenmesinin sonuçlandınlamadığı bildirildi. Kurul Başkanı Coşkun'un görev den aldığı kişıler arasında 4 başkan yardımcısı ve 5 uzmanın da olduğu kaydedildi. PKK adaıtı kaçırdı • DfYARBAKIR (Cumhuri>« Bürosu) - PKK. öncekı gün Sıırt'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler Kovü'nden. pe>Tiir otu topİamak için Herekol Dağı eteklerine giden 7 köylüyü kaçırdı. Kaçınlan kövlülerden Sait Yiğit. Rjfat Korkmaz. Hamit Yalçın ve Mehmet Gülüşimşek dün sabah saatlerinde serbest bırakıldı. CHP lideri parti meclisi için il başkanlanna 'öneri ve telkinlerde' bulunacak Baykal Kste yapmıyorANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. parti meclisi (PM) listesi hazırlamayacağını, il başkanlanna bazı "öneriveteUdnlerde" buluna- cağını söyledi. Baykal'ın Genel Sekreter Adnan Keskine \erinde kalacağı mesajı verdiği belirtılir- ken bu aöre\ için adı eeçen Grup Baskanvekıli Önder Sâv. "PM'ye aday değüim" dedı. PM'nin dün yaptığı son toplantıda. kurultaya sunulacak çalışma raporu 8'e kar- şı 37 oyla kabul edildi. Muhalif PM üyelennden Hasan Fehmi Gü- neş. "Genel başkan.CHP'nin kendisinden ibaret olduğu yanhşında direndi. Oncelikle, kendi engelimizi geçmeliyiz. Partimize egemen olan vanlış yönetim zoıiuğunu aşabilme- İiyiz" mesajı verdı. Baykal iseeleştirilere, "Kinlckırgın- lıkla konuşuluyor. PM tarih- sdbirgömyapa" karşılığı- nı verdi. Baykal. düzenlediği basın toplantısında PM listesıni kendisinin değil. 21 Mayıs günü toplanacak il başkanla- nnın hazırlayacağını vurgu- ladı. Baykal. "Ban önerile- rim olabilir. Ama bu öneriler, si>asetyapan arkadaşlar ara- sında tercih anlamına gelmi- yor.Buçerçevede DSP'den ge- len arkadaşlanmızın değer- lendirilmesinin uygun olabi- kceğiııi sö>le\ebilirim" dedı. Baykal'ın bu açıklamasıyla: Bülent Tanla. Cevdet Schi, Bekir Yurdagül, Yüksel Ak- su. \eli Aksoy, Tuncay karay- tuğ ve Hilmi Devefi'nin genel merkezın PM listesinde yer alacağı kesinleşmiş oldu. Genel merkezin listesine kadın kotasından girebile- ceklerarasında da, eski Dışiş- leri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Ayata. Baykal'ın dış ılişkılerdanış- manı Şufc Bucak. Çağdaş Ya- şamı Destekieme Derneği Genel Başkanı Türkân Say- lan ve Sünten Özyürek i le ga- zeteci RuhatMengf nin adla- n dilegetinldı. Baykal. "Mtrin değişikliği ihtiyacı duvuıor musunu/" sorusuna. "Sürckljlik içinde CHP • CHP lideri Baykal parti meclisi için liste yapmayacağını, sadece listeyi oluşturacak il başkanlanna önerileri olacağını söyledi. CHP üst yönetiminde Genel Sekreter Adnan Keskin yerini koruyor. Önder Sav aday olmayacak. değişimi yakalamava çaiışıyonız. Bu konulan örgütün en iyi şekikte değeıiendireceğine inamyorum" karşılığını verdi. Hükümetle iliş- kileri konusundaki soru üzerine Baykal. "Kurultavdaelbettebuko- nularele alınacak \f bdirie>ici ola- cak. Ancak sürpriz beklentisi için- de olmaya gerek vok, pob'tikalan- nuzıörgütlebiru'ktebetiriedik'' de- di. Baykal. daha sonra PM'nin son toplantısına katıldı. Muhaliflerden Güneş'in yaptığı konuşmada, "PM'nin başanlıolamadığını. ken- dini dt'\redışına iten. tüzüksel yet- ki ve görevlerini elinden alan yöne- time direnemediğini" söylediği öfrenildi. "Hükümetegiripgirme- me. güvenoyu \«rip\iermeme. des- teği sürdürüpsürdürmeme.seçim- lere iliskin zamanlama gibi konu- larda PM'nin görüşünün alınma- dığına" dikkatçekenGüneş "PM. tebtiğ yeri durumuna düşüriildü. CHP. tek bir kişive. genel başkana indirgendi Genel Başkan, CHP'- ÇÎZMEDEN YUKARI MUSA KART nin kendisinden ibaretolduğu yan- lışında direndi. Mustafa Ke- mal'den beri CHP'de belirieyici olan.asJ sözvekararsahibiolan ör- giittür. Sozcüler. genel başkanlar, ancak örgüt kurullannın kararia- n çerçevesi içinde kalarak bağla>>• cı demeç \erebilirler. O cerceveyi aşan söz ve taviriar meşru degildir. partivi bağlamaz. Bu kurallara özenk uyduğu için, kendisini par- tisinden bfiyük görmediği için .Mustafa KemaLcumhurivetin dev- rimci kuşaklannın yolunua>dınla- tan bûyiik nutkunu 6 gün boyunca konuşarak önce partisinin, CHP'nin yüce kurultayına sunmuştu. CHP geleneğin- de hiç kimse, kendisini on- dan daha yetkili göremez.' dedi. "CHP'nin doğuştan büyük okluğunu. büyütül- mesi diye bir sorun bulun- madığınr vurgulavan Gü- neş'in, "Sadeee bugünkü yönetim tarafindan küçül- tübnesinin önlenrnesi soru- nu vardır. CHP'nin iktida- ra taşınmasında elverişli bir ortam oluştu. Ancak öncelikk kendi engelimizi aşmabyız" mesajı verdiği öğreniidi. Güneş. Kenan Coşar, Mustafa Gazalo,Şahap In- ce, Abdülkadir Ateş, Ziya Halis, Haiil ÇulhaogJu ve Salman Kaya'nın çalışma raporuna yazdıklan muha- lefet şerhinde. "partinin sağ birçizgi>e yaklaştınldı- gı. başansıziıklar. ideolojik sapmalar, hukuk ve kural dışı uygulamalann sorum- lusu olan vönetimin çalış- ma raporunun ona>lannıa- dığı" bildirildi. Baykal'ın Genel Sekre- ter Keskin'e. "Yerindeka- lacaksın" mesajı verdiği öğreniidi. Kulislerde, Kes- kin'in yerine genel sekre- terliğe gelebıleceği ifade edilen Grup Başkanvekili Önder Sav, PM'ye aday ol- madığını söyledi. Bu ara- da. CHP lzmir Milletveki- li Aydın Güven Gürkan dün yaptığı yazılı açıkla- mada, grubu olmadığını savund^. CHP'nin 'iktidara hazırlık' kurultayıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin bu hafta sonuyapılacak kurultay sürecinde "iktidara hazırlık" programı netleştirilecek. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal: 16 komisyonun çalışmalannın ya- nı sıra, kadın ve gençlik kolian forumlan ve 6 konferans düzenlediklerini söyledi. Baykal, "CHP'nin iktidar programı bu toplantıiarda şekillenecek »e ilk seçimde btînlan seçim bildirgemize vansrtacağtz" dedi. CHP lideri Baykal. dün sabah önce ge- nel merkezde gençlere ücretsiz hizmet \ e- recek Internet Kafe'nin açılışını yaptı. Baykal. daha sonra düzenledifi basın top- lantısında DYP'den istifa ederek partileri- ne katılma karan alan Konya Cihanbeyli GöKazın Belediye Başkanı Mehmet Ha- vuçcu ile Kuşca Belediye Başkanı Ethem Olgan'ın rozetlerini taktı. Baykal. kurul- tay hazırlıklan hakkında bilgi verirken, "bugünedek vaşanmışlardajı farklı bir ku- rultay yapacaklannı* 1 vurguladı. Kurulan 16 komisyonun raporlannın kurultay ön- cesinde tartışılacağını bıldiren Baykal'ın verdiği bilgilere göre. kurultay haftasının programı şoyle: 19 Mayıs: Atatürk ve Gençlik Platformu toplantısı. 20 Mayts: Ef itim. sağlık. spor, demok- ratikleşme. KOBÎ'Ier ve esnaf. ulaşım, çevre ve sürdürülebilirkalkınma, yerel yö- netimler komisyonlannın toplantıs. 21 Mayıs: Veni yaşam biçimleri. bilişim. genel ekonomi. sosyal güvenlik, sivil top- lum örgütleri. tanm. adalet-yargı ve hu- kuk, Doğu ve Günevdoğu komisyonian toplantısı. İl başkanlan toplantısı. 22 Mayıs: Gençlik ve Kadın forumlan. 23 Mayıs: Saat 16.00'dan başlayarak Stat Oteli'nin değişik salonlannda 6 top- lantı yapılacak. Bu toplantılann konusu ve konuşmacılar şöyle: Hukuk \e Siyaset (Yekta Giingör Öz- deni. Siyaset ve Özgün Sanat (Talat Hai- Istanbıü üörgütü: Tüzükdeğiştirilsin tstanbul Haber Senisi - CHP kurultay ında belirleyici etkisi ola- cak Istanbul \\ örgutü, tüzük deği- şikliği istemiyle kurultaya gide- cek. Genel merkez politikalanna karşı olan muhaleferin yönetimin- deki Istanbui İl Başkanlığı. kurul- tay süresince tüzük değişiklikleri- nin görüşülmesini ve karara bağ- lanmasını ısterken, CHP yönetimi kurultayda bu işe yeterli za- man ve dikkatin aynlamayacağı gerekçesiyle, ayn bir tüzük kurul- tayı toplanmasmı benimsedi. Hafta sonu yapılacak CHP ku- rultayı öncesinde tartışmalar sü- rüyor. Önceki akşam Ar-El Kole- ji'nde yapılan Istanbul delegasyo- nunun toplantısında sert tartışma- laryaşandı. fstanbul delegasyonu. toplam 1102 delegenin oy kuîla- nacağı kurultaya 6'sı kadın 122 kişi gönderdiği için önemli bir güç. Istanbul örgütünün önemli isimleri arasında yer alan CHP ts- tanbul Milletvekili Ahmet Gör- yüz KetencL değişimle kadro ye- nilenmesinin birlikte düşünülme- si gerektiğini, düşünce ve proje bazında değişim olmadan kadro yenilenmesinin bir anlamı olma- dığını savunarak şunları söyledi: "On yıllardır partinin her kade- mesinde görev yapan. milfcntkil- liği. bakanük koltuklarında de- nenmiş kişüeri sorumluluk nokta- sına taşımak değişim değüdir. Ol- sa otsa daha önceden denenmişle- re yeniden sorumluluk vernıt'ktir. Değişim adı aldnda. değişimi ger- çekleştireceğiz di>e parti}e yeni hasialıkJyn taşımaya kimienin hakkı yoktur." Ayn bir liste hazırhğını yürü- ten, örgûtün etkin isimlerinden Is- tanbul Milletvekili Mehmet Mo- ğuhay da "Biznn vapmak istediği- miz şey, iddia edildigı gibi genel başkanın atüru o> mak değil. daha rahat çalışmasmı saglamak" dedi. Gazetemizi ziyaret eden CHP Istanbul tl Başkanı Etem Can- kurtaran. CHP Kurultayı ve Tür- kiye siyaseti ile ilgili düşunceleri- ni anlattı. Cankurtaran partide önseçim- siz bir yere gelinmesini isteme- diklerini ve bunu parti içinde uyulması zorunlu bir yasa haline getirmek istediklerini söyledi. Cankurtaran, partide genel baş- kan sorunu olmadığını vurguladı. man). Globalleşme-Türkiye \e Sosyalde- mokrasi {Prof. Dr. Sencer Ayata1. Internet ve Demokrasi (Doç. Dr. Mustafa Akgül). Bıyoteknoloji ve Tanm (Prof. Dr. Kazun Alak). Fırat ve Dicle Sulannın Bölgesel Etkileri (Prof. Dr. Mehmet Tomambay). Baykal, kurultayın mekân olarak sade- ce Atatürk Spor Salonu'nda yaşanmaya- cağını vurgularken, Türkiye'de ilk kez bir seçimin bilgisayar ortamında gerçekleşe- ceğıni söyledi. Baykal. "Seçim Kurulu da o-nay verdi. Bir saatin altında bir hızla so- nuçlarekrana vansıvacak. Yazıiım progra- mı seçim kurulu ve kurultay başkanhğmut denetiminde olacak" dedi. CHP İzmir Milletvekili Aydın Güven Gürkan dün yaptığı yazılı açıklamada, partide "Gürkan grubu ol- madığını, farklı arkadaşla- nyla yaptığı değerlendir- melerin artarak süreceği- ni" söyledi. Hiçbir listede yer alma- yacağını, hiçbir talebı ol- madığını vurgulavan Gür- kan, "Muhalefet gmplan- nın PM'ye girmelerinde yarar vardır. Ancak her- hangi bir ittifak söz konu- su degildir. Kurultayı izle- yeceğiz ve sonra gerekli de- ğerlendirmeleri yapacağız. CHP'nin yenilenmesi şart- tır. Bunun için de kurultay- da ortak ve güçlü bir arayı- şın oluşması gereklidir. " dedi. DüZ YAZII ORHAN BtRGİT POLnİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Cakarta... Yalınayak bir genç, kutu>/u yerden alıp alevlerin içi- ne atıyor... Az ötede 15 katlı binanın katlanndan du- manlar yükseliyor... Burası Endonezya'nın başkenti Cakarta... Tüm ül- keye yayılan ayaklanmalarda ölü sayısı 500'ün üze- rinde... Devfet Başkanı Suharto, 31 yıldır iktidarda... Acaba Suharto istifa eder mi; Endonezya'da erken seçime gidilir mi? Endonezya'da halk seçim değil. geçim derdinde... Halk süpermarketleri yağmalıyor, ateşe veriyor... Çünkü halk aç... Endonezya'da iki kesim var: Varsıllar ve yoksullar... Uçurum giderek büyümüş... Üniversite öğrencileriyle halk değişik şeyler istiyor... Öğrenciler özerk üniversite, halk ise ekmek peşin- de... Yabancı televizyon kanallarından Cakarta'daki olaylan izliyorum... Ateşe verilen otomobiller, lastikler, dükkânlar, çok katlı bankalar... Yeni dünya düzenine ayak uyduran Endonezya'da oluyortüm bunlar... Küresefleşme, yükselen değerier... Sendikasızlaştırma... Emekçilen boğaz tokluğuna çalıştırma... Veözelleştırme... Televizyon kanallannda dolaşırken istanbul'da bir hastanede yaşananlan görüyorum... Bir genç acil servisin camlannı kırıyor, az sonra bir başka görüntü bize başka birfotoğrafı yansıtıyor... Otomobilin camlan parçalanmış... Bir genç yerde yatıyor... Bir genç kız hastaneye kaldınlırken yüzünü gizliyor... Bir başka fotoğraf: Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, Ünal Erkan Mahallesi... Bulduklan el bombasını oyuncak sanan çocuklar... Şadiye 2. Recep 4, Birsen 6 ve Emrah Çelik 8 yaşındaydılar... Dördü de kardeştiler... Bombanın patlamasıyla parçalanarak öldüler... Yaşam bu denli ucuz mudur Türkiye'de? Türkiye, Endonezya'ya ne kadar benziyor, ne kadar benzemi- yor? Söyler misiniz?.. Sonra Türk-iş mitingınden görüntüler... Işçilerin ellerindeki pankartlara bakıyorum: "SSKİşçılehndırsatılamaz", "Işçimemurelele, ge- nel greve", "Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye..." • • • Endonezya'da yaşananlardan ders çıkarmanm tam zamanıdır... ANAP'tan DYP'ye; CHP'den DSP'ye dek herkes şoyle oturup düşünmelidir: "Devletihaleleriyle trilyonlarkazananlardevlete ne kadar vergi veriyor..." Türkiye; Hazine ve orrnan alanlannın yağmalandı- ğı bir ülke olmaktan ne zaman kurtulacaktır? Kimileri, 'sendikasız bir demokrasi' istiyor, demok- ratik örgütlenmeyi suç sayıyor; insan haklannı, orgüt- lü toplum olmayı bir kenara ıtiyor... Yaşları 75'e doğru yaklaşan siyasi liderler "başkan- lık sistemi"ni gündeme getirip ayakta kalmaya çalışı- yor... Gelirdağılımındaki adaletsizlik. milyarlarca dolarlık yabancı girdi. birılerınin bu işten kasalannı doldurma- lan Endonezya'da halkın ayaklanmasına yol açtı... Türkiye ve Endonezya... Birbirlerine benziyor mu? Türkiye'de bunca pisliğe karşın halkımız demokra- si bilincini yitirmemiş... Dün sabah televizyonlarda Cakarta'daki üniversi- te öğrencilerinin askerlere çiçek verdiklenni gördüm... Orada üç dinamik güç var: 1 - Üniversite öğrenci- leri... 2- Varoşlarda yaşayanlar... 3- Askerler... 1 Mayıs 1996'da istanbul Kadıköy'de yaşanan olaylan anımsadım... Varoşlardan inenler dükkânların, işyerlerinin cam- lannı kınp dökmemişler miydi? Birileridiyorki: "Türkiye'de kayıtdışı ekonomi olmasa her şey al- tüstolur!.." 30 yıllık bir öğretmenin 100 milyon lira kazandığı Türkiye'de enflasyon yüzde 90'ları aşarken kapatılan Refah Partisi'nin yerine kurulan Fazilet Partisi kamu- oyu araştırmalarında nıçin birincı parti çıkıyor? 1973, 1977'de varoşlardaki oyları toplayan CHP değil miydi? 1989 yerel seçimlerinde Istanbul. Anka- ra ve izmir'de varoşlann oylan SHP'ye neden akmış- tı? Şimdi o oylar nereye akıyordu? • • • Nikefiıması ABD'deki üretimine son verdi ve Uzak- doğu'ya kaydı... Nike'ın, 1994 yılında reklam karşılığı Michael Jor- dan'a verdiği ücret, 25 bin 550 Endonezyalı ayakka- bı işçisinin yıllık gelirine denk geliyor. Endonezyalı iş- çi haftada 66 saat çalışıyor, Nike firmasına ya da ta- şeronlanna 7 dolara mal olan ayakkabılar, ABD'de 130dolarasatılıyor... IMF'nin kurtarma operasyonlan Endonezya'da hiç- bir işe yaramadı... Endonezya'da emekçiler ezildikçe ezildi, Çinlilerin şirketleri büyük paralar kazandı... Endonezya'da Suharto'nun sonu geliyor. Buna kar- şın Müslüman lider Emin Reiz'in gücü artıyor... YoJsuzluklar, rüşvet, emekçinin sömürülmesi, En- donezya'nın bugün nereden nereye geldiğinin gös- tergesidir... Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Ç A G D A Ş Y A Y I N L A R I Kentin adını taş/yan ve dünyanın en eski üç gölünden birisi olduğu için UNESCO'nun korumasına ahnan Oh- h Gölü kenarında bir lokantada öğle yemeği yiyeceğiz. Birisi Belçikalı, ötekilerin tümü Bal- kan ülkelerinden on kadar gazeteci, karikatürçizeri ile birlikte Üsküp'te her yıl düzenlenen "Dünya Karikatür Fes- ft/a//"nin otuzuncu yıl etkinlikleri için rVakedonya'dayım. 'Dalga Restoran "daki masamıza yerteşirken biraz ötede üç genç müş- ter "Hoş geldiniz" diye sesleniyor. Masalann dayandığı duvan lokanta- n r ünkJ ziyaretçilerinin büyük boy re- snleri süslüyor. Onlar Ismet Sez- gın'in Mılli Savunma Bakanı olarak yaatığı bir resmi gezi esnasında ağır- l.^rdığı sırada çekilmiş fotoğraflann al- tna yerleşm'tşler. Bana "Hoş geldiniz" diye seslenen cfcikanlı, "Bakın"diyor, "Istanbul'dan ç^o< uzaktayız ama bakanımız da bu- w w Usküp, Ohri ve Sturga... v anlanna gidiyorum. Birisinin Arna- wjduk'ta inşaat şirketi sahibi olduğu- nu, ikinci gencin Silahlı Kuvvetleri- mizde görevli bir üsteğmen olarak iki- li anlaşmalar uyarınca Amavutluk or- dusunda eğitmenlik yaptığını öğreni- yorum. Üçüncü kişi istanbul'dan arka- daşlarını görmek için gelmiş. Lokantadan ayrılırken Bilgi Üniver- sitesi'nin iki öğretim üyesi ile karşıla- şıyorum. Prof. Mete Tunçay ve Doç. Dr. Aydın Uğur, Ohri'de Fransızlarla birlikte düzenlenen medya ile ilgili bir panelde görevliler. Ohri eski bir Türk kenti de sayılıyor, ama bugün kenrte yaşayan soydaşla- rımızın sayısı 3 bin dolaylannda. Göç, Makedon asıllılardan sonra. ikinci sı- raya Arnavutlan oturtmuş. Türkler bü- tün ülkede olduğu gibi Ohri'de de nü- fus bakımından ve ekonomik açıdan da üçüncü sıraya gelmişler. Ama bir süredir, Türkiye Makedon- ya'da kültür ve sosyal açıdan olduğu gibi ekonomik ilişkiler bakımından da etkisini hissettiriyor. O nedenle belki de rastlantı gereğı, Ohri'de Kültür Bakanlığı'nın görevini başan ile yapan birtemsilcisinin ince- lemeler için bulunduğunu öğreniyo- ruz. Akşam, konakladığımız otelde ulus- lararası diş hekimliği fakülteleri öğren- cilerinin bilimsel kongresi için gelmiş, birisi kız iki gencimiz ile söyleşiyoruz. • • • Makedonya ziyaretçileri bu saydık- larımızla sınırlı değil. Otellerde ülke ile alışveriş ilişkileri için gelmiş ışadamla- rımızın oluşturduğu gruplar... Üsküp, Manastır, Ohri ve Sturga'yı dolaşarak, 12 Ekim 1998'de Manastır Üniversitesi ile Atatürk için bir ortak panel düzenlemek amacı ile burada bulunan Gazi Üniversitesi Rektö- rü'nün başkanlığındaki bir profesörler grubu... Gazi Üniversitesi, Cumhurıyet'in 75'inci, Mustafa Kemal'in de Manas- tır Askeri Idadisi'ni bitirişinın 100. yılı için düzenliyor paneli. Panelin açılışı- na Kültür Bakanlığı da Atatürk'ün sev- diği şarkıları seslendirecek bir koro gönderiyor. Yine dün, burada TRT'nin öncülüğü ile "Atatürk Sen Yaşıyorsun" konulu bir fotoğraf sergisi ile çağdaş Türki- ye'yi simgeleyen bir suluboya sergisi açıldı. Ohri'den Üsküp'e dönerken, ev sa- hibim Osten dergisi yö'netmeni Dimi- tar Cudo ile söyleşiyoruz. Makedonya'nın uzun tarihini özetli- yor. Halkın bir bölümünün Bulgar, bir başka bölümünün Yunan, nihayet Ar- navutluk işgalinde kaldığını, ülkenin topraklannın sadece Vardar bölümü- nün bağımsızJığını koruyabildiğini an- latıyor. "Türkleri seviyoruz. Çünkü 500 yıl burada Osmanlı, bizı asimile etmeyi amaçlamadan, dilimizi, dinimizi ve kültürümüzü korumayı sağladı" diyor. Ve ekliyor; "Bulgar, Yunan ve Arna- vutluk zorlamalan, geçirilen iki dünya savaşının bıraktığı olumsuz birikimler, Makedon ulusunun biriiğini öylesine etkilediki bugün Makedonyalılar, ken- dilerine olan özgüvenlerini yitirdiler. Halk, Avrvpa ve Amerika'ya göçme- yi, burada yaşamaya yeğledi. Bakın fabrikalanmızın çoğu çalışmıyor. Be- reketli topraklardoğanın cömertliği ile yemyeşil; ama yeterince ekilmiyor." Gözlerim otoyolun Gostivar bitimin- deki bir billboard'a takılıyor ve bir Türk tekstil firmasının büyük harflerle yazıl- mış ismini okuyorum. ••• Gece, Türkiye Büyükelçiliği'nde Bü- yükelçimiz Fazlı Keşmir ve eşı Bilge Keşmir'in konuklan arasında gelece- ğin Türkiyesi için konuşuyoruz. 1919 yılının 19 Mayısı'nda Sam- sun'a çıkan Mustafa Kemal'in başar- dığı devrimin sonucunda yeniden do- ğan bir ulusun, kendisine güvenmek için Atatürk'ün bizi nereden alıp nere- lere yücelttiğinin muhasebesi için bu eski Osmanlı topraklanndaki dört gün- lük konukluk, tam bir rastlantı oluyor. ÇA&NIN TANI& ÜÇ YAZAR 2. BASI 3OOOO0TL KUIİLAY 0LAY1 VE TARİKÂT 4. BASI 55a.00OTL SAMCIU YUUR SOKAKLAR 4. BASI 350 COOTL KUIU POSTUNDA KURT 2. BASI 6O0 0O3TL ZAMBAK SANA DA BUUJTIKAN 2. BASI 60C0OCTL DİN BARONUNUN KAZLARI 2. BASI 6OO.0OOTI A^IKKADINLARSOKAâl 2 BASI 8CC0OCTL ^ERİATPAZARI SEVDANIN ADRESİ BEUİ DEĞİL 1000 0COU Çağ Pazartama A.Ş. Türkocağı Caddesı No:39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog