Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19MAYIS1998SALI HABERLER Bakırköy Belediyesi'ne suçlama • İstanbul Haber Servisi - CHP Bakırköy Jlçe Başkanı Akif Mahmut Yazıcıoğlu. çevre ve imar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Bakırköy Belediyesi hakkında dün savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda. Bakırköy Belediye Başkanlığı'nca, Zuhuratbaba Mahallesi Karabal Sokak'tayapılan yol genişletme çalışmasının gerekli yasal işlemleryerine getırilmeden başkanın sözlü direktifiyle yapıldığı. çalışmalann başkasına ait araziye taştığı ve çevreye zarar verdiğı savunuldu. Egrtim-Sen'den bakanlığa eleştiri • İstanbul Haber Servisi - Eğitım-Sen'den yapılan açıklamada. MEB tarafindan açık bulunan okul müdürlüklerine yapılacak atamalarla ilgili olarak verilen sürenin ve yapılan duyurunun süresinin çok kısa olması eleştirildi ve birçok eğitimcinin bu başvurulann dışında kaldığı belirtilerek sürenin uzatılması istendi. Bu arada Eğitim-Sen İstanbul 2 Numaralı Şube Olagan Genel Kurulu da yapılarak yeni yönetim kurulu belirlendi. İşçi Partisi'nin yurüyüşünde olay • KIRIKKALE <AA) - İşçi Partisi(lP)ÖncüGenclik tarafindan düzenlenen "Tam Bağımsız Türkiye" yürüyüşünü Samsun'dan başlatan grup. Kınkkale'de ülkücü bir grubun protestosuyla karşılaştı. Grubun, iP'lilerı tartakladığı gözlenirken Cumhuriyet Meydanı"na bırakılan çelenkler de parçalandı. 16PKKIİ olduruldu • DtVARBAKIR(AA)- Güvenlik kuvvetleri tarafindan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdürülen operasyonlarda 16 PKK'linîn öldürüldüğü bildırildı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre. Eruh Üzümlü Köyü kırsalında iki PKK'lınin de sağ olarak yakalandığı bıldinldi. İsmail Cem döndü • İstanbul Haber Servisi - Dışışleri Bakanı tsmail Cem, Bulgaristan. Romanva ve lngiltereyı kapsayan gezisini tamamlayarak dün Türkiye'ye döndü. Cem. Avrupa kurumları içerisinde yer alan, aynı zamanda Avrasya'nın merkezi olan bir Türkiye ıçin dış politika yaptıklannı söyledı. DSP'den tepki • İstanbul Haber Servisi - DSP Sanyer llçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Uzunçarşılı Baysal, geçen günlerde gazetemizde yer alan ve partilerin Sanyer'deki durumlannı gösteren kamuoyu araştırmasının bilimsellikten uzak olduğunu \e araştırma yönteminin hatalı olduğunu söyledi. MHP'ye katHım • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Meclis'e. Anav asa Mahkemesi'nce kapatılan RP listesinden giren ve bir süre sonra partisinden istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Şaban Karataş. MHP'ye geçti. Karataş'ın katılımıyla. MHP'nın parlamentodaki milletvekili sayısı 3'eçıkarken bağımsızlann sayısı 13'e indi. Düzeltme • Dünkü gazetemizin 5. sayfasında yer alan Işçi Partisi (İP) fotoğrafının altında yanlışlıkla Atatürkçü Düşünce Derneği'nin adma yer verilmiştir. Düzeltir. okurlanmızdan özür dileriz. Sosyal Sıgortalar kartımı, Nufus cüzdanımı ve Açık Üniversite öğrenci belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. ELÇlSŞİSfŞEK Nüfus cüzdanımı kaybettim hükümsüzdür. NURÎYE KOÇAK Anmi Bağnıısızhk savaşmm 79. yılıANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ata- türk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlat- mak için Samsun'a çıkışının 79. yıldönümü toplumsal etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 19 Ma- yıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayra- mı nedeniyle yayımladığı mesajda. "19 Ma- yıs'ın yok edilmek istenen Türk milletinin ye- niden direnişinin sembolü" olduğunu belırî- ti. Türkiye'nin cumhuriyetin kurulmasıyla çağdas. uygarlığı seçtiğini kaydeden Demi- rel. "Her geüşen ülkenin olduğu gibi ülkemi- zin de üstesinden gelmesi gereken sorunlan vardır. Ancak hiçbir sorun umutsuzluğa ka- pılmamızı gerektirecek kadar büyük değil- dir'dedi. Milletin birlik ve beraberliğinin, ülkenin bölünmez bütünlüğünün, devlete ve demok- ratik rejime olan inancın herdurumda korun- masınuı şart olduğunu belirten Demirel, an- cak bu biçimde sorunların çözülebileceğini, istenilen ve arzu edilen Türkiye'nin kurula- • ADD Genel Merkezi'nce güçlerin cesaretlendirilmesiyle Sevr, sömürgeci güçlerin bileceğini vurguladı. Türkiye'nın daha hızlı adımlan atabilmesi ve uzun vadeli projeksı- yonlan gerçekleş,tırecek biçimde v eniden ya- pılanabilmesi için demokratık istıkrara ge- reksinim duyduğunu bildiren Cumhurbaşka- nı şu görüşleri kaydetti: "Çağdaş uygaruğın 3 temel ölçüsü vardır. Biri: temel hak \e hür- riyetleri hayata geçiren bir hukuk sistemi ve sivasal rejimdir. Bir diğeri; istikrarü, işleven. verimli ve güçlü bir ekonomidir. İ çüncüsü ise güvenliktir. Bunlar çağdaş uygarlığın altın iiç- genidir. Ne mutludur ki Türkive bugün u> gar- hğuı bu 3 boyutunu tesis edebilmiştir." Gençlerden. dev letin ve milletin onlara ver- dıği önemin bilıncinde olarak hareket etme- lerini isteyen Demirel. "Devleti idare edilir oimaktan çıkarmavı amaçiayan her türiü ha- yapılan açıklamada, "Ülke topraklanmız yine emperyalist bölünmek istenmektedir. Ve yıllar önce ulusça yırtıp attığımız dayatmasıyla yeniden gündeme getirilmektedir" denildi. rekete karşı uyanık ve dikkatli olunuz. Kendi düşüncenize ve hiir iradenize her laman sa- hip çıkınu. Çünkü doğru olan budur. Büyük Atatürk'un ilke \e inkılaplan yolunuzu av- dınlatmava devam edecektir" dedi. Başbakan Mesut Vdmaz. gençliğine güv enmeyen ulus- lann varınlarını kurtarmakta "acze düşecek- lerini" belirtirken "Yannlarını güvenle ema- net edeceği, sağlam ve dinamik imkânlaria do- natılmış bir gençlik vetiştiremeyen milletlerin istikbale dair unıutlan zayıflamış demektir" dedi. Yılmaz. son günlerde Türkiye'nin yakala- dığı huzur ve ıstikrar ortamından rahatsız olan terör ve şiddet taciri odakların. gençleri yeni- den menfur emellerine alet etme gayretlerini ortaya koyduklannı belirterek "Bu odakların amacı, ülkemizi >eniden kardeş kav gasına sü- rüklemektir" dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit,genç- lenn Atatürk'un emanet ettiği dev let ve dev - rimlerin gereğini yenne getirebilmeleri ıçin çağdaş ve laik eğitimin tüm olanaklanndan en ileri ölçüde yararlandırılmaları gerektiğini kaydetti. Ecev it. Türkiye'nin Atatürk'ün gös- terdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne y ük- seltilmesi hedefıne ulaşmak eğitim reformu- nun kararlı ve ödünsüz biçimde uygulanma- sı gerektiğini vurguladı. CHPGenel Başkanı Deniz Baykalmesajın- da. 19 Mayıs'ın ulusal bağımsızlığa. halkege- menliğine. laıkliğe ve demokrasıye uzanan yolun başlangıcı olduğunu belirterek cumhu- riyetin gençliğeemanet edıldiğını vurguladı. Baykal. "Gençlerimizin bugün, bu anlayışı yansıtan bir konuma ulaşamamış olduklan da bir gerçektir. Okulsuz, eğitimsiz ve işsiz gençliğimizin hepûnia düşündürecek ağır so- runlarla karşı karşıya bulunduğu ülkemizin bir gerçeğidir. Gençliği eğitimde. ekonomide, yönetimde, siyasette hak ettiği yere taşıma so- rumluluğunu verine getirebildiği oranda Tür- kive önündeki krizleri aşabUecektir" görüş- lerını kaydetti. IP Genel Başkanı Doğu Perinçek. mesajın- da Türkıye'nin 1919 öncesinde olduğu gibi tekrar sömürgeleştırilmek tehdidiyle karşı karşıya olduğunubelırttı. Madenler, limanlar vc santralların sömürgecilere peşkeş çekil- mek ıstendiğini kaydeden Perinçek. "Ûlke- mi/de Batılı devletlerin desteğhleşeriatdüze- ni yeniden kurulmak istenmektedir. V'aşanan süreç, her geçen gün Kurtuluş Savaşı dönemi- ne daha da benzemektedir. Türkiye Cumhu- riveti Cumhurbaşkanı bile Sevr tehdidinden bahseder olmuştur" dedi. Gençlerin çoğunlıığu baba eline bakıyor • Atatürk'un, cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin bugün, işsizlik ve eğitimsizlik kıskacında olduğu belirlendi. DİE verilerine göre genç nüfus olarak kabul edilen 15-24 yaş grubunda, bugün yaklaşık 12.5 milyon kişi bulunuvor. Bunlann ise sadece 5.5 milyonu bir işte çalışırken. geri kalan 7 milyonu babasından aldığı harçlıklarla geçimini sağlıyor. \NK.\R.\ (UBA) - Atatürk'un, u Türk isfiklalini ve Türk Cumhurivetini ilelebet muhafaza" etmekle yükümlü kıldığı Türk gençhğinin bugün işsizlik ve eğitimsizlik kıskacında olduğu ortaya çıktı. Dev let lstatistik Enstitüsü'nün (DİE) venlerine göre Türkiye'de genç nürus olarak kabul edilen 15-24 yaş grubunda yaklaşık 12.5 milyon kişi var. Yüzde 50.8'ıni erkeklerin. yüzde 49.2 sini de kızlann oluşturduğu bu grubun sadece 5.5 milyonu bir işte çalışırken. geri kalan 7 milyonu babasından aldığı harçlıklarla geçimini sağlıyor. Sayı gittikçe artiyor Gençler. kayıtlı işsızlerin yüzde 52'sini. eksik istihdamdaki nüfusun da yüzde 32 sini oluşturuyor. DtE verilerine göre kayıtlı bulunan 1 milyon 740 bin işsizin 905 binini 15-24 vaş arasındaki gençler oluşturuyor. Eksık istihdamdaki nüfusun ise 1 milyon 930 binlik kısmını yine genç kesımin meydana getirdiği saptandı. Diplomalı işsizler Her yıl 600-700 bin gencin üniversite kapısından döndüğü Türkive'de. üniversiteli işsızlerin sayısının ise her geçen gün arttığı beiirlendi. Aynı verilere göre üniversiteli gençlenn sayısının. kayıtlı işsizlerin vüzde 6.2'sini teşkil ettiği görüldü. Bu da kayıtlı 1 milyon 740 bin işsiz baz alındığında, 108 bin gibi hiç de küçümsenmeyecek bir üniversiteli işsiz ordusunun olduğunu gösterdi. DlE verilerine göre Türkiye'deki 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 92.5'i okuma yazma bilirken yüzde 7 .5'inin hiç okuma yazma bilmediği görüldü. Gençlerin cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde ise söz konusu yaş grubundaki genç erkeklerin yüzde 3.4'ünün. genç kızlann ise yüzde 11.6'sının okuma yazma bilmediği belirlendi. ADD 'NİNAMASYA BlLDlRtSl M î i v ı s k ı ı t l » ı ı i î i f i i Minıar Sinan Lniversitesi (MSLj. V) MUVJ» .vu- l t i a y i S R U t l d l l i a S l türk'ü Anma GençUk ve Spor Baynum'm kutladı. MSL Oditoryumu'nda düzenlenen törende rektör adına konuşan Prof. Dr. İsmet Vıldan Alptekin; yaşlısıyla, genciyle. kadmıyla, erkeğivle. doğusuyla, batısıv la, 19 Mayıs 1919'da ulusal birlik ve beraberliğin başladığını ifa- de etti Oğrencfler adına konuşan Sema Demirde Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette vaşamanın bir rastlan- ü olmadığını, Atatürk ilke ve devrimlerinc Türk gençliği olarak her /aman sahip çıkacaklannı belirtti. Tören- de, ülke dü/ev inde 1997 yılında dü/enlenen çeşitli \anşmalarda derece alan MSL öğrencilerine ödülleri verildi. Tören,MSÜ Dev let Konservatmanögreneilerininverdiği konserlesonaerdi.( Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) 'Gericilik, türbatı ve tarikadarla hoıtlatdıyor' CEMİLCİĞERİM AMASYA-Atatürkçü Düşünce Der- neği (ADD) tarafindan başlatılan "*Lilu- sal Bağunsıziık ve Cumhurivet" yürü- yüşünün Amasya durağında yapılan bölge toplantısından sonra bir bıldirı hazırlandı. Bildiride. "Gericilik.yobaz- hk: türban \e tarikatgörüntüleriv le ye- niden hortlablıyor. \em Kubilav olavla- n yaraOlı\«r. Neni Sıvas'lann planlan yapüıvor" denıldı. Önceki gün Samsun'dan yürümeye başlayan ADD'liler Havza ve Merzı- fon'da büyük ılgı ıle karşılandılar. ADD'liler akşam saatlerınde Amas- Dünyanın en büyükbayrağıtüşınacakHaber Merkezi-19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çe- şitli etkinliklerle kutlanıyor. Ankara Valiliği ve Ankara Milli Eği- tim Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenle- nen "Türk Gençliğinin Atatürk'ü .\n- ma ve Cumhuriyet'e Savgı Y'ürüyüşü*" binlerceögrencınin katılımıyla gerçek- leştırildı. Atatürk'ün Ankara'ya avak bastığı Dikmen sırtlanndan başlayan yürüyüş. 10. Yıl Nutku'nun okunması ile Llus Meydanfndaki Atatürk hev ke- li önünde tamamlandı. Burada Hava Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun eşliğınde 2 bin kışiden oluşan 7 5. N'ıl Cumhuriyet Korosu. "Atatürk İzindeyiz" ve "Onuncu Yıl Marşı"nı okudu. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Hik- met Uluğbay. öğrencilere "Genç Mustafa Kemal- ler" diye seslendi. Ankara'dakı bugünkü kutlama törenlerı. Ata- türk'ün 79 yıl önce 19 Mayıs 19l9"da Samsun'a çıktığı saat olan 07.00'de yapılacak 21 pare top atı- şı ile başlayacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel'in baş- kanlığındaki heyet Anıt- kabir'i ziyaret ederek çe- lenk koyacak ve Ata'nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak. Ankara 19 Mayıs Stadyu- mu'ndaki törenler ise Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'in şeref tri- bünündeki yerini almasıy- la başlayacak. Daha sonra Samsun "dan getirilen bay - rak ile Selanik'ten getiri- len toprak milli atletler ta- rafindan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunulacak. 19 Mayıs Stadyumu'ndaki törenler. para- şütleatlamagösterileri. tören geçişi \e öğrencilerin tribünde oluşturacakları fon eşliğinde saha ıçinde gerçekleştiri- lecek folklor ve beden eğıtimi gösteri- leriv le sona erecek 16. Uluslararası Gençlik Haftası et- kinlıkleri çerçevesinde "İstanbulna- me" adlı yapıt Operet Sahnesi'nde: ODTÜ Cniversitesi Tiyatro Toplulu- ğu'nun gösterisı DTCF Farabi Salo- nu'nda: Vlamak Belediyesi Tiyatro Grubu'nun gösterisi de Erkan Yücel Sahnesi'nde izlenebilecek. Hafta ne- deniyle 19 Mayıs Kampusu'nda "El Sanatlan Sergısi" düzenlenecek. Genç- lik Şenliği de bugün saat 19.00'da Anıt- park'tagerçekleştirilecek. Mamak Be- lediyesi'ncedüzenlenen "GüneşeDoğ- ru" gençlik şöleni bugün saat 14.00'te belediyenin Açıkhava Sineması'nda gerçekleştinlecek. Şölende sanatçılar Turgaj Yıldız ve Bahadır Tokmak'ın gösterilerinin yanı sıra Grup Tanık da bırkonser verecek. IstanbuTda törenler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Hemşirelik Hafta- 19 Mayıs'ı kutlamak anıacıv la Çapa'daki Bizim Lösemili Çocuklar VakA'nda düzenlenen etkinliklere Ti- yatro sanatçısı Üstün Asutay'la pop şarkıcısı Sibel Alaş katıldı. (Fotoğraf: DEVRİM SEVİMAY) sı'nı kutlamak amacıyla dün Çapa'da- ki Bizım Lösemili Çocuklar V'aktVnda biretkinlık düzenlendi. Lösemi tedav i- si gören çocuklar ve ailelerinin yanı sı- ra tiyatro sanatçısı Üstün Asutay'la pop şarkıcısı Sibel Alaş'ında katıldığı etkin- lik. saygı duruşunda bulunulması ve Is- tiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açış konuşmasını yapan V'akıt'Başka- nı ve Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Gündüz Gedikoğlu. tarihte ilk has- tane, ilk ordu ve ilk vakfı kuran Türk- lerin, Atatürk, sayesinde ilk gençlik bayramının sahibi olduğunu vurgula- yarak bunun büyük bir onur olduğunu söyledi. Gedikoğlu. Tür- kiye'nin hassas bir dö- nemden geçtiğini belirte- rek "Bugün bu tip değer- terimize biraz daha fazla sanlmalıyız. Beraberliğe ve hoşgörüve her zaman- kinden daha çok ihtiyacı- mız var. liusumuzu daha çok sevmeliyiz** dedi. Gedikoğlu'nun konuş- masının ardından çocuk- lar şiir ve şarkı söv lediler. Çocuklann okuduğu 10. Yıl Marşı ve Gençlik Marşı'na salondakiler de eşlik etti. Ressam Şevket Dağİlkokulu'ndan iki iz- ci kıyafetli öğrenci de top- ladıkları yardım zarfını vakfa teslım ettıler. Ba\- ram nedeniyle Ali Sami Yen Stadında düzenlene- cek törende 1 ton ağırlı- ğmdaki 4 bin 500 metre- karelik. dünyanın en bü- viik bayrağı öğrenciler ta- rafindan taşınacak. Tö- rende öğrenciler. stat yü- zeyinde bedenleriyle "Çağdaş Laik Eğitim" vazacaklar. va'da bir "bölge toplantısı" yaptılar. ADD Genel Başkanı Suphi Ğürsoyt- rak'ın başkanlığında yapılan bölgetop- lantısına Amasya. Samsun. Taşova, Alıağa. Yozgat. Çavıralan. Rize. Tur- hal. Vezırköprü. Mersin. Erbaa. Zile, Havza. Merzifon. Gümüşhacıköy, Ço- rum, Kargı. Manisa. Ankara. Gazıan- tep. Bursa şubelerinin başkanlan katıl- dı. Toplantı sonrasındaaçıklanan bildi- nde. ADD'nin önderliğinde. içinde Atatürk ilke ve devrimlerinden yana güçlenn deyeralacağı bir "Ulusal Güç- lerlVleclisi"'oluşturulması istendi. Ulu- sun ve ülkenin bugün ıçinde bulundu- ğu durumun. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktı- ğı andakı durumdan görünüş olarak farkh. ama öz olarak aynı olduğu göriişünün savu- nulduğu bildiride. ülke top- raklarının yine emperyalist güçlerin cesaretlendirmesiy- le bölünmek istendiğıne dik- katçekildi. Bildiride. "YıHar önce ulusça yırtıp attığımız Sevr. sömürgeci güçlerin da- yatmasıyla yeniden gündeme getirilmektedir" denildi. Ulusal bağımsızlığın sim- gesi olan Kamu İktisadi Ku- ruluşlannın özelleştirme adı altında yabancı güçlere ve onların yerlı işbirlikçilerine peşkeş çekilerek. ülkenin ve ulusun ekonomik kölelige götürülmek istendiğıne deği- nilen bildiride şu görüşlere yer verildi: "Yıllarca verilen ödünlere venileri de eklenerek. gerici- İik. yobazbk, türban ve tari- kat göriintüleriyle yeniden hortlahlıyor. Yeni Kubilav olavları yaraulıyor. Yeni Sİ- vasTann planlan vapılıvor. Sivasal yapıdaki ulusal ba- ğunsıziık biMncinden yoksun- luk. sivasal yönetimlerde mafya çetelerinin etkinliğini gündeme getiriyor. Bütün bu sorunlann üstesinden gelme- nin tek yolu. Atatürk ilkeieri- nin ve deMİmlerinin çağdaş vorumunu yaparak, onlan koşulsuz ve ödünsüz u\ gula- mak ve devletiçinde vuvalan- mış mafvacı. gerici ve Cum- huriyet karşınannı temizle- mektir." Geceyi Amasya'da geçı- ren ADD'liler dün Merzifon. Çorum. Sungurlu ve Kjrık- kale'ye uğradıktan sonra El- madağ'da konakladılar. ADD'liler uğradıklan il ve ilçelerde yaptıklan yürüyüş- ler sırasında Atatürk anıtlan- na çelenkler koydular. ÎJFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR e-mail: oral.calislar@planet.com.tr CHP kurultayı bu hafta sonunda toplanı- yor. Kritik bir dönemde toplanan bu kurulta- yın, neleri tartışacağını merak ediyor musu- nuz? Kurultaydan gelen haberiere göre; tar- tışmaların, ilkelerden daha çok kimlerin yö- netime gireceği noktasında yoğunlaştığı an- laşılıyor. "Lider sultası"nın tüm partiler açı- sından gündemde olduğu bir dönemde, CHP'nin de lider sultası dahil, projeler, prog- ramlar üzerinde yoğunlaşması gerekir diye düşünebılırsiniz. Deniz Baykal'ın "sürekli seçim gerilimi" üzerine inşa ettiği gündelik çıkışlan dışında, CHP, seçımlerden bu yana, hangi muhale- fet çıkışlannı yaptı diye bir döküm yapılsa na- sıl bir tabloyla karşılaşılabilir? Devletin mer- kezi olarak belirlediği sekiz yıllık eğitim -ki bu konuda iktidar partileri ittifak halinde hare- ket ettiler- ve bir de irtıca yasaları konusun- da yönetttıği eleştiriler dışında dikkatinizi çe- ken bir muhalif tutumu oldu mu? Örneğin, "düşünce özgürlüğü", "sürekli ihlal edilen ın- CHP Neyin Kurultayını Yapacak? san haklan", "Kürtsorununun çözümü" ko- nusunda. şu andaki duruma alternatif olabi- lecek bir faaliyetten söz edilebilır mı? Avrupa'da sol bir riizgâr esiyor. Deniz Bay- kal, bu sol rüzgânn kendiliğinden Türkıye'ye de geleceğı gıbı bir beklentı ıçinde. Herkes biliyor ki, Batı'daki sol partiler. uzun yıllar ge- liştirdikleri projelerin, yoğun program tartış- malannın ardından ve bu programların olu- şumuna katkıda bulunan kadroların çabala- nyla iktidara yürüdüler. Ishak Alaton, Deniz Baykal'la çıktığı bir TV programında. CHP li- derine böyle bir ekip çalışmasının olup olma- dığını sorduğunda, ters bir cevapla, bu tür soruların "aydın züppeliği" olduğu gibi içe- riksiz bir tepkiyle karşılaşmıştı. CHP örgütü, kurultay öncesi yaptığı il ve ilçe kongrelerinde bir program ve proje tar- tışması içine gırmedi. Genel Merkez yanlıla- rıyla. onlara muhalefet eden ekiplerin iktidar kavgası dışında dişe dokunur bir yanşma ol- madı. Kimse. CHP'nin başansızlığı üzerine ciddi bir araştırma, inceleme ve önerı getir- mediği gibi, Genel Merkez de böyle bir tar- tışmanın önünü kapamak için elinden gele- nı ardına koymadı. Parti içinde, ozellikle tabanda önemli bir demokrası ve özgürtük birikimi olduğunu, kişisel ilışkiterim, katıldığım CHP örgüt top- lantılanndakı tartışmalardan biliyorum. Bazı CHP milletvekillerinin demokrasi konusun- dakı duyarlı çabalarını da buna ekleyebiliriz. Manisa. Çankın, Gazi Mahallesi davalannda CHP'liler dikkat çekici bir gayret gösteriyor- lar. Aydın Güven Gürkan, Ercan Karakaş, Fikri Sağlar ve Seyfi Oktay'ın, Baykal'ın "seçim gerilimi üzenne" yönelttikleri eleşti- riler de bir tepkiyi dile getiriyordu. Son dönemde, ozellikle Aydın Güven Gür- kan'ın ve Ercan Karakaş'ın parti yönetiminin "demokratikleştirilmesı" çağrıları. "devlet merkezli" olduğu anlaşılan anti-demokratik baskılara karşı parti yönetiminin sessiz kal- dığını belirten uyarıları da dikkate alınması gereken önemli çıkışlardı. Bunlar yeterli mi? CHP bu tür fazla etki yapmayan sınırlı eleş- tirilerle. ciddi bir muhalefet partisi haline dö- nüşebilir mi? 1970'lerin CHP'sini bu açıdan hatırlamak- ta yarar var. 1977 seçimlerinde oylarını yüz- de 41.8'e yükselten CHP ciddi bir demok- rası seçeneği görünümü veriyordu. O günün önemli demokratık çıkışlarının başında Ece- vit önderliğindeki CHP bulunuyordu. "işken- cecilerden hesap sorulsun", "Kontrgenlla üzerındeki örtü kaldınlsın", "Toprak işleye- nin su kullananın", "Bu düzen değişmelidir" gibi sloganlar, halk arasında sempati toplu- yordu. CHP delegelerinin bir kısmı, o günleri ha- tırlarlar. Bu haftaki kurultay, o dönemin ha- vasıyla karşılaştınlabilir mi? CHP'nin özgür- lük. demokrasi, hakça bir düzen konusun- da ne durumda olduğu bu kurultayda tartı- şılabilir mi? Yaşayıp. göreceğiz. * * * V-ÖZGÜRLÜK dergisinın ikinci sayısı çık- tı. 15 günde bir çıkan dergınin bu sayısı, Sa- vaşa, çetelere. ölüme karşı, yaşamı savuna- cağız" çağrısıyla başlıyor. Göze çarpan baş- lıklardan bazılan şunlar: "Çeteler Dışarda Ci- nayetler Sürüyor", "Merkeze CHP Harcı", "Denizlerden Fatsa'ya", "Petrol OfisiHaraç Mezat". Soldaki tartışmalara yeni boyutlar katacağına inandığım, V-ÖZGÜRLÜK dergi- sıne başanlar diliyorum.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog