Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

19MAY1S1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER PKK'nin ikinci adamı Sakık'ın, örgütün suikastlanyla ilgili önemli bilgiler verdiği öğrenildi Altuıdağ Hizbıı]lah\ kııllaıııyorVurt Haberien Servisi - Kuzev Irak'ta Ozel Kuvvetler Komutanlığı na bağlı bır ekıp tarafından yakalanan ve juıvenlık bı- nmlennce uzun sure sorgulanan PKK'nm ıkıncı adamı "Parmakaz Zeki" kod adlı ŞemdinSakık m orgutun gerçekleştırdığı ve gerçekleştırmevı planladıgı suıkastlar- la ılgılı onemlı bilgiler verdığı ogrenıldı Dıvarbakırdakı Soz gazetesı tesıslennı "Hizbuflah'a maddi destek verdiği gerek- çesiyler bombaladıklannı anlatan Sakık, PKK'nınKamerGenç SinanYeriikayave bazı beledıye başkanlanyla aşıret lıderle- rıne yönelık eylemlen de planlama aşa- masında kaldığına dıkkat çektı Dıyarbakır E Tipı Çezaevı'nde ozel ko- ğuşta tutulan Şemdın Sakık, Dıyarbakır'da guvenlık bınmlenne verdığı ıfadelerde or- gutün suıkastyapmayı planladıgı kışılenn adlannı da verdı Ifadesınde PKK'nm Turkıye genelınde bazı kışıler ıle burokratlara yonelık evlem- ler tasarladığına dıkkat çeken Sakık, bu eylemlerden buyuk bolumunun "kesin planlar vapılmadığı için" gerçekleştırıle- medıgını sovledı Sakık'ın ıfadelennm 70 sayfasında >er alan ıtıraflannda, 1990- 1993 yıllannda olaganustu hal bolge valı- len Hazro. Hanı beledıye başkanlan. Bo- tan bölgesınde Osman Demir. Tatar aşıre- Söz gazetesi savcılan hedef gösterdi Yurt Haberleri Servisi- Dıyarbakır DGM'dehakkındau ir- ticapropagandası veyolsuzluk" ıddıasıylauç avn davaaçı- lan ışadamı Mehmet \li \löndağ, sahıbı oldugu Soz gaze- tesınde DGM savcılannı hedef gosterdı Altındag. Yukse- kova çetesı davasının mudahıl avukatlanyla DGM savcıla- nnın. gu\enlık guçlenne karşı komplo hazırlıgı ıçınde ol- duklarını one surdu Soz gazetesınde oncekı gun "Skandal Mektup" başlığıyla ya> ımlanan haberde Van Cezaev ı'nden gondenldıgı one surulen bırmektuba yerverıldı TahirÖz- tepe ısımlı tutuklunun Yuksekova çetesı ana da\asının go- ruldugu Dı\arbakır4 No'lu DGV1'\e gonderdığı belırtılen mektupta PKK ıtırafçısı Kahraman Bilgiç mudahıl avukat- lar Se/gin Tannkulu ve Vaşar Altürk'un ıttıfak kurdukları- nı one surdu Mektupta bu kışılenn sanık polısler kov ko- ruculan ve Yuksekova Beledıyc Başkanı Vli thsanZeyran'a komployapılması ıçın DGM başsavCISIN la da anlaşîıklan ıd- dıa edıldı Soz gazetesının habennde D(JM başsav cısının "Davada sanık olan suba>. konıcu \e rn'kHİi>e başkanı hak- kında Kahraman Bilgiç bazı iddiaiarda bulunursa hepsini tu- ruklanm. Busayedebendepopülerolunım'dedığı ılerı su- ruldu Haberde yer alan mektupta K.ıhr.ıman Bılgıç c bu yonde ıfade vermest ıçın Escndere Beledıye Başkanı Tahir Akarsu. Tahir Baskın EsatCanan \e Nihat Buldan'ın UH) bın mark vermek ıçın anlaştıklanna yer \enldı tı reıslenne. Hazım Babat,Şehmus Babat- ve Kamil Atak'a. u Kıin oluşumunu boz- duklan ve Turk soiuna hizmet ettikleri ge- rekçesrvie'" suıkast planladıklannı açıkla- dı DYP mılletvekıh Kamer Genç CHP Genel Sekreter Yardımcısı Sman \erlıka- ya'ya da suıkast duzenlemeyı planladıkla- nnı anlatan Sakık. soz konusu eylemlen gerçekleştıremedıklennı. ancak eskı Dı- varbakır Beledıye Başkanı Turgut \tst- lay'a yonelık eylemın yapıldıgını bu şah- smolmedıgınıbıldırdı Şemdın Sakık ıta- desınde Dıvarbakırlı ışadamı Mehmet \li Altındağ ve çocuklannın sahıbı olduğu te- sıslere vonelık evlemlere de yer verdı Sakık hakkında DıvarbakırDevlet Gu- venlık Vlahkemesı nde "şeriat propagan- dasıvevokuzJukyaptıg]" gerekçesıv le çok sayıda dava açılan M Alı Altındağ ve sa- hıbı bulundugu tesıslerle ılgılı şunlan soy- ledı "Intim Tnşaat ile Soz gazetesi tesisle- rinin Hizbullah teror orgutuyle ılışkı içen- sindeoJdugu. Hizbullah'ın Dıyarbakır. Bat- man \e Bın^ol bolaesındeki faılı meçhul cı- nayetlen ışlettığı v c arkasında olduğu. Hı/- bullah teror orgutune sempatızan \e nıılı- tan kazandırdığı \apılan araştırmalarda tespit edilerek değertendiriidı0ndcn PKK terororgutunun hedefi halınegeldiğı.bıı n- dan dolayı tesislerine evlem vapıldı£ı_~ Sakık orgutun kısa vadelı strateıisinı şoyle açıkladı "Abdul!ahOcalan.l998\t- lı ortalannda vapılacak olan kongre once- si Turkıve'deki PKK orgutunun genel bir değerlendirmesini sözde eyalet komutanı dıizeyindeki sonımlulara vaptırmtştır. Bu değerlendirmeye göre: '\) Mandakıtlcvoktur B) Katılım yok- tur C) Altyapı çokmuştur D) Gerılla dar bır alana sıkışmıştır E) Istıhbarat yoktur F) Cephane sıkıntisi çekılmektediî" şek- lındeki ana başlıklar halinde kongreve su- nuimak uzere raporlar. Abdullah Ocalan larafından toplanmıştır. Bu değerlendir- nıder rçığında: 1) Tek uraflı kapsamlı bır ateşkes ka- ranalmavıplanlar 2) YNK(YekıtıyeNış- tımane kurdıstan - Kurdıstan Yurtseverler Bırlığn ve KDP (Kurdıstan Demokratık Partısı) ıle ılışkılen gelıştırmeyı hedefler ^) Partı ıçensınde sıvnlmış. kendısme ka- la tutabıletek ust duzey sorumlulan pası- tızeeder 4) Kongreden yenı polıtık karar- larçıkabılır Benim lasa süredetespit etti- 0 stratejiler bunlardır_n ymdın Sakık. orgutun "ortavadelistra- tejileri"nı de şoyle açıkladı ~\) Örgutten çok \bdullah Ocalan'm kendi kafasındakı uvgulanv lan koşullara gore endekslidir. Kuze> Irak'taki boşluk, 1 ıırkive'dekı shası oluşumlan degerlendi- rip kararlar ahr. B) Şu an savaşta girflen durgunluk, ör- gut içisonınlar.alan kontrolu nedenhle ku- çük hedeflere vönelme taktigi gdişririlir." ÇYDD'den toplantı '2000'li yıllara Mustafa Kemal bilinciyle erişilir' tstanbul Haber Servisi - Gazetemızın Yayın Kurulu Başkanı tlhan Selçuk. Mus- luman bır ulkede aydmlanma devrımını ılk kez Mustafa Kemal'm gerçekleştırdıgını betırterek *Türki>«'yi 2000'li yülara cagdaşlıkla enştirecek olan bilinç. Mustafa Kemal bilincidir" dedı Çagdaş Yaşamı Destek- leme Derneğı'nce Kadıkoy EvlendırmeDaıresı'nde 19 Mayıs Gençlık ve Spor Bayramı nedenıyle bır top- lantı duzenlendı Toplantı- nın açılış konuşmasını ya- pan ÇYDD Gençlık Kolla- n'ndan Aybars \kan, Mus- tafa Kemal'ın devnmın on- den olarak 19 Mayıs 1919'da ulusal Kurtulus. Sa- vaşı'nı başlattıgını belırte- rek "Türk gençliği bu tari- he ve bu tarihi gerçekleşti- renlere sahip çıkacaktır" dedı Etkınlıkte"21.YiuyılaGi- rerken Türkiye* 1 konulu bır konuşma yapan gazetemızm Yayın Kurulu Başkanı tlhan Selçuk, 1 DunyaSa\aşı'nda tngılız emperyalızmı çevre- sınde bırleşen dunyaya. yal- nızca Mustafa Kemal'ın İcar- şıçıktığını vurguladı Turkı- ye Cumhunyetı'nın lOyıllık bır bagımsızlık savaşımı so- nucunda kuruldugunu belır- ten Selçuk "1923 De\rimi büyük birdevrimdir. Bu dev- rimrjize kendi kişiliğimizika- zandırdı. Biz, \eryuzü tari- hinde empenalizmi ilk kez yenilgıye uğratan ulus okhık" dıye konuştu Selçuk. "Mustafa KemaL aydınlanma devrimini Mus- himan bir ulkede ilk kez ger- çekleştiren ınsandır. Ben ken- di kişiligimı bu devrimle ozumsüyorum. İnsan hakla- n din kıtabtnda vazmaz. laik duzende olu^turulur" dedı Turkıye'de bugun enflas- yonun yuzde 80'lere ulaştı- ğmı. ogretım bırlıgını orta- dan kaldıracak bır murtecı ordusu oluşturuldugunu. ay- nlıkçı terorun toplumun go- zeneklenne kadar ışledığını belırten Selçuk şunlan soyle- dı "Istanbul'da bir sefahat görgüsuzce yasanırken Ana- dolu'da insanlar çoplukler- den ekmek topluyor. Siyasa) partiler iflas etmiş, parti u- derleri partilerinin agası ol- muş. Lıderinin ıki dudağı arasında seçilen milletMekil- leri de Meclis'tckı koltuklan degiştimor. \ma ben karam- sar değilim. Toplulumu/da vaşayan bir Mustafa Kemal se^gisi var. Bu bınm ıçın bu- lunmaz bir harine. Bu sevgi bir kişide simgeleşmiş bir ay- dınlık anlamına donuşüvor. Atatürk duşmanı murtecUe- rin vönetimi ele geçirmesin- den halk korkmasav dı. sade- ce MCK 28 Şubat surecını or- taya koyamazdı. Turki\e"de- kı toplum sozleşmesı, kafası aydın.başıaçık, ınsanım'di- yen insanlann ortak vaşama biçimidir. Mustafa Kemal'in Turkiye için öngorduğu in- san haklanna dayalı laik cumhuriyet modeli terk edi- lemez. fürkiye'nin 2000'li yıllan için en gerçekçi yakla- şım budur." Buvükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan ın \hmet Burak Erdoğan'ın kuİlandığı otomobilin çarpması so- nucu komaya giren ve önceki gun ölen Türk sanat mıiziği sanatçısı Scvim Tanıirek için diin yıllarca emek verdiği TRT İstanbul Radvosu önunde bir tören du/enlendi. Tanurek, törenin ardtndan Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Zincirlikuy u Me/arlığı'nda toprağa \erildi. Tanurek'in cena/e torenine eşi \hmet \e oğlu Cavit Tanurek ile ya- kınlannın vanı sıra İstanbul Buvükşehir Belediye Başkanı Recep Tay>ip Erdoğan. Şişlı Belediye Başkanı Cüneyt Âk- giın, TRT Ğenel Müduru ^ ucel \ener. Gonul \azar. Orhan Gencebay, Nuri Sesiguzel. Mustafa Keser de katıldı. 'Mini Demokrasi Paketi' Meclis'teki tıkanıklık nedeniyle yasalaşamıyor Eşber'ler içerde beldiyor HAÜL NEBtLER Kamuoyunda "Mini Demokrasi Paketi" yada â EşberYasasT adla- nyla bılınen ve Turk Ceza Yasa- sı'nın l 7 ,159 ve 312 maddeleny- le Terorle Mücadele Yasası'nın 8 maddesinde değısıklıkler ongoren yasa tasarısı, TBMM'nın çalışa- maması nedenıyle yaklaşık üç ay- dır yasalaşamıyor Tasarı yasala- şırsa. aralarında Eşber Nağmurde- reti'nın de bulundugu yaklaşık 3 bın sıyası suçlu ozgurlugune kav u- şacak "Mini Demokrasi Paketi" olarak nıtelenen yasa tasarısı. şartlı tahlı- ye edıldıkten sonra benzer suçu ış- leyenlenn ınfazlannın yanmasına neden olan ceza suresını bıryıldan altı aya ındırıyor ve Terorle Muca- dele Yasası'nın 8 maddesınden dolavı venlecek cezanın alt sının- nı yarı yanya azaltıvor Boylece. nralannda avukat-\ azar E^ber Nağ- murdereirnın de bulundugu yakla- şık 3 bın sıyası suçlu ozgurlukleıı- ne kav uşacak Mart ayında son olarak Adalet Komısyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'na gonderılcn tasa- rı genel kurul gundemınde vasa- laşmayı beklıyor Haftada u<, gun çalışan genel kurulda salı gunlerı TBMM'nın denetım gorevıno ay- nlmış Yasaların goruşuldugu çar şamba ve perşembe gunlennde ıse CHP grubunun genel kurula gel- memesı, "Eşber'ler"ın dort gozle bekledıgı tasarısının yasalaşması- nın karşısındakı tek engel Ovsa Hikmet Sami Türk ımza- sıyla hukumet tasarısı olarak genel kurula gelen tasannın bır madde- sı. daha once CHP'lı mılletvekılle- rının hazırladığı bır başka tasan- dan alınmış Yanı tasarı zımnı ola- rak CHP'lılen bağlıyor Tasannın. TBMM'nın tatıle gı- receğı onumuzdekı 45 gun ıçınde vasala^amaması halinde kaduk ol- ması ıhtımalıne yer venlıyor BURDUR ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayn 1997 ^8 Esas-1998 36 Karar Davacı Zekıve Pes«ntarafından,da\ah Hasan Hûsevın Pesenalevhıneaçılan boşanma davasmın vapılan duruşması bonunda Burdurılı Yeşılova ılçesı Dûdenkö> r ûcılt02Z01 savfa75,kütuk33'tenûfubaka\ıt lı Ka>a \e Fatma kızı 12 5 1942 D lu davacı Zekıve Pe^n ıle Ahmet ve Ayşe oğlu. 1338 D lu davalı Ha- san HüseMnPesen m boşanmalanna davatanhınden hükûm kesinle^ınceye kadar davacı ıçın takdıredılen avlık s 000 000 - TL mıktanndakı tedbır natakasının davalıdan alınarakdavacı Zekıye Pesen e venlmesme peşm alınan harcın mahsubu ıle bakıje 345 000 - TL karar \e ılam harcının davalıdan tahsılıne davacı ta- rafından yapılan mahkeme masraflannın kendi uzennde bırakılmasına davalı tarafça yapılanmahkeme mas- rafınınkendi uzenndebırakılmasınakararvenldığınden Burdurılı SakarvaMah Hamamcı Sok No 6'da ıkamet etmekte ıken buradan avnlan ve adresi tüm aramalara ragmen tespit edılemeyen Zekıye Pesen'e ış bu ılanın ılan tanhınden ıtıbaren 1 hafta sonra tebltğ edılmış sayılacağı ve teblığ tanhınden ıtıBaren 1 > gun ıçınde temvız edılmezse ke'îinleseceğı ılanenteblığolunur Basın 16751 ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1998 137 Vası>etçı Çorum ılı Merkez Kumçelteğı Kovu nufusuna kayıtlı Sey ıt ve Satıdan olma 1937 d lu Memduh Melendız'ın vaMvetnamesının açılması ıçm mahkememızde açılan davanın vapılan açık du- ruşması sirasında Vasıvetçı Memduh Melendız ın mırasçılan eşı Satı Melendız v e çocuklan Mahmut Melendız Mustafa Melendız, \h Melendız ve Avdın Melendız adreslen tespit edılemedığınden ışbu davanın duruşma gunu olan 9 6 1998 gunu saat 9 00 da mahkememızde hazır buiunmalan ve\a kendı- lennı bır vekılle tem^ıl ettırmelen aksı takdırde duruşma gıvabınızda vapılacagından vasıvetnamenm gıvabınızda açılıp okunacağı hususu ılanen teblıg olunur Basın 20630 ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESFNDEN EsasNo 1997/630 Karar No 1998 299 Davacılar Semıha Kanat ve arkadaşlan vekılı Av Metın Baran tarafından davalılar Anf Boyabatlı ve arkadaşlan aleyhıne mahkememıze açılan ortaklığın gıderılmesı dava^ının ya- p\lan açık duruşması sonunda Davanın kabulu ıle dava konusu Çorum ılı, Uçtutlar Mahal- lesı, pafta 76, ada 103, parsel 44'te kayıtlı gavnmenkulun satılarak ortaklığın gıdenlmesı- ne daır mahkememızden venlen 28 4 1998 tanhlı karan tum aramalara r?ğmen açık adre sı tespit edılemeyen Anf Boyabatlı, ılan tanhınden ıtıbaren 8 gun ıçensınde temvız etme- dığı takdırde karann kesınleşmış sayılacağı hususu ılanen teblığ olunur Basın 20631 KAYSERİ 3. ASLİYE HUKLK MAHKEMESİ'NDEN 1996 "23 Davacı Nuran Dağlıoğlu tarafından davalı Mehmet Sayalıog- lu aleyhıne açılan nafaka davaMnm vapılan vargılamasında \erı len ara karan gereğınce F Çakmak Mah Şaır Şınasi Sok No 35 1 Sefakov İstanbul artresinde oturdugu bıldınlen davalı Meh- met Sayalıoğlu nun tum aramalara ragmen açık adresının tesbıt edılmemış olup dava venıleme dılekçesının ılanen teblığıne karar venlmış olup adı geçen davalı Mehmet Savalıoglu nun vargıla- manm yapılacağı 15 6 1998 gunu saat 9 00 da vargılamaya bız- zat gelmesı veya bır vekıl ıle temsıl olunması aksı takdırde yar- gılamanın yokluğunda surdurülup karar venleceğı ılanen teblıg olunur 16 3 1998 Basin 1347 3 ORHANGAZI SLLH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas 1997 539 Davacı Emıne Avgun vekılı tarafından Uzıme Sol- maz aleyhıne açılan ızale-ı şuvuu davasında adresı tes- pit edılemeyen Osman ve Şenfe kızı 1926 d lu davalı Lzıme Solmaz a Orhangazı Gemıç kovu 340 parsel ta- şınmaz hakkında ortaklığın gıdenlmebi dayasının du- ruşma gunü olan 09 06 1998 gunu saat 09 00 da mah- kememızde hazır bulunması veya vekıl ıle temsıl olun- madıgı takdırde duruşmanın vokluğunda vapılaı.ağı hu- susu ılanen teblm olunur Basın 201^9 SIVAS BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1996 104^ Davacı TDÇİ Gn Mudurluğu vekılı tarafından davalılar Kadır K.oyun \e muştereklen aleyhıne açılan cebn tescıl davasın- da venlen ara karan gereğınce Sı\as merkez Doganca kovü par- sel 1889da kavıtlı taşınmazın kamulastırılması nedenıyle cebn tescılı talep edılmekle. bunca aramalara ragmen bulunamavan Hatıce Zevnep Ibrahım Zehra Şcnf \e >urdagül Kovun un bunca aramalara ragmen bulunamadığı \e teblıgat yapılamadı- ğından mahkememızde 11 6 1998 tarıhınde saat 9 00'da vapıla- cak olan duruşma gununun ve dava dılekçesi özetı adı geçenlen teblıŞı ılan olunur Basin 214^2 SİLİFKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997^88 Davacı Rahmı Celık taratuıdan davah Ln/ıleÇelık alevhme a(,ılan bo^anmj davaMnm vapılan açık durusması sirasında venlen ara karan uvinnca Davalımn tum aramalararagmenadresı belırleneme- vıp dava dıleks.esı teblıg edılemedığınden ılan suretıvk teblıgat >apıl- masma karar \enimiş olup Mehmet \e Durdıı kı/ı 1963 d lu Sılıfke Cengi7 Topel Okulu kar>ısında ıkjnıet edcn da\alı Cıvıle Çelık'ın durusma gunü olan 11 f> I99s gunu saat 09 (H)da Sılıfke \slıve Hu- kuk Nühkenıesı nde hazır bulunması olmadıgı lakdırdevokluğunda vargılama vapılıp karar \enlececı ılanen tcblıc olunur Bas'm 2022^ SI\AS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998 161 Davacı Emıne Şahın vekılı Av Suzan Çaşkurlu tarafından davalı Kazım Şahın aley- hıne açılan nafakanın artınlması davasında venlen ara karannda. Tum aramalara ragmen adresı tespit edılemeyen davalı Kazım Şahın'ın duruşma gu- nu olan 9 6 1998 gunu saat 9 00'da mahkememızde hazır olması veya kendısını bır ve- kılle temsıl ettırmedığı takdırde HLMK'nın 509 maddesı gereğınce duruşmanın gıya- bında yapılıp karar venleceğı ılan olunur Basın 21481 SIVAS 2. ASLI\T HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı 1997/574 Davacılar ^bdulnafı Tıbet ve müştereklerı vekılı Av Oktay Ozberk tarafından davalı Salıh Genç aleyhıne açılan tazmınat davasında verılen kararda Tum aramalara ragmen adresı tesbıt edılemeven da- valı Salıh Genç ın duruşma gunu olan 23 6 1998 gunu saat 9 00da mahkememızde hazır olması veva ken- dısını bır vekılle temsıl ettırmedığı takdırde. bır ozuru olmadan mahkememızde hazır olmadıgı takdırde cereyan eden ışlemlere ıtıraz edemeyecegınız HLMK'nun 213 ve 37 7 maddesı gereğınce tebhğ olunur Basın 21482 BATTALGAZİ SLLH HUKUK MAHKEMESİ S\TIŞ MEMURLUĞL'NDAN DosvaNo 199S 1 Satış Davacılar tsmaıl Budan Vs Nekıllen Av M A.dıl Bıl- gın tarafından davalılar Izzetıve Budan \ s hakkında Satış Memurluğumuzca Malatva ılı Battalgazı ılçesı -\tabey Koyu 549 parselın kıvmet takdırı yapılmış olup davalılardan Mustafa kızı Elıt ^kav ıle Salıh Fı- rafın adreslen tesbıt edılemedığınden teblıgat yapıla- mamıştır Satış Memurluğumuzca yapılan kıymet tak- dırının ılanın vavınlandıgı tanhten ıtıbaren vasal suresı ıçensınde ıtıraz cdılmedığı takdırde kesınleşecegı ıla- nen teblığ olunur 04 05 1998 Basın 20679 ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ 19 MayısHeryıl ulusal vedını bayramlarda bırbınnden pek de farklı olmayan şeylen kaleme almak, kımı zaman benım decanımı sıkıyor "Buseneyazmayacağım" dıyorum ama, gene de dayanamıyorum Dayanacnı- yorum çunku bazı şeylen hıç bıkıp usanmadan su- reklı olarak yınelemekte yarar var 15 Mayıs 1919 da Ingıltere desteklı Yunanıstan, Izmır e asker çıkar- mıştır Ege ve Batı Anadolu tam bır kararsszlık ve karmaşa ıçındedır Kımılen dırenmekten yanadır, kı- mılen teslımıyetten Kılıkya! da Fransa nın sılahlandırdığı ve sırtianna bırer unıforma gıydırerek gen yoıladıgı Ermenıler 1915'ın ıntıkamı peşındedır Adana Antep Maraş Urfa halkı, "olmakya da olmamak' savaşımının ha- zıriığı ıçındedır Kâzım KarabekirPaşa'nın kumandasmdakı 15 Kolordu, Gurcu ve Erment tehdrtlennı etkısız kılacak kadar guçludur Fakat Trabzon merkezlı 'Pontus harekâtı", Kuzey Anadolu'yu *ehdıt etmektedır Sekız yıldan ben suren savaşlar, Turk halkını bı- tap duşurmuştur Ordu terhıs edılmış ve sılahlan onemlı olçude Ingılız ve Fransızlara teslım edılmış- tır Sılahlannı bırakan ınsanlarımız, kolayına yenıden sılaha davranacak gıbı gonınmemektedır Istanbul'da aydınlann bır bolumu ABD'nın "man- dat" yonetımını tek kurtulus gıbı gormektedır Bır başka grup, Ingılızlenn duygulanna hrtap ederek, "şereflı bırbanş" yapmanın umudu ve gayretı ıçın- dedır Fakat bazı gruplar da "dırenmenm" çarelermı araştırmaktadır Hem istanbul'da ve hem de Ana- dolu'da, dırenmeyi orgutlemeye çalışan değışık der- nekler kurulmaktadır Fakat bunlann çoğu kez bır- bınnden haberleri yoktur, aralannda bır "koordmas- yon" (eşgudum) bulunmamaktadır işte bu dağınık orgutlerı bır araya getırecek olan lıder 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Anadolu topraklanna ayak basacaktır Artık Anadolu dırenışının onden ışının başına geçmektedır Bazı yazarianmız, Amenka'yı hergun yenıden keş- fetmekteler Bunlar geçen yıllarda, Mustafa Ke- mal'ı Anadolu'ya Sultan Vahdettin ın gondendığı- nı keşfetmışlerdı Afenn onlara Ataturk'un "Soy/ev"ını okuyan herkes bılır bunu Ataturk, Vahdettın'ın kendısını nasıl ovduğunu ve 15 Mayıs 1919 gunu veda etmeye grttığı zaman salon- dakı bır sehpada duran sıyah cıltlı kalın bır tarıh kı- tabını prtıprtılayarak "Paşa, şımdıye dek yaptıklann bu kıtaba geçtı Ama bundan sonra yapacakların daha onemlı, memleketı kurtarabılırsın" dedığını, "Soytev-"de anlatır Ancak Ataturk'un haklı yorumu- na gore, Vahdettın'ın kurtarmak ıstedığı şey, kendi tahtıdır Zaten oyleolmasa, bu konuşmanın uzennden he- nuz bır yıl geçmeden, Nısan 1920'de, "Kuvay-ı Mıl- //"yı kanlabogmak ıçın "Kuvay-ı lnzıbatıye"y\ (Hıla- fet Ordusu) kurdurtur muydu 7 Şeyhulıslam Dürrizade Abdullah Efendı'nın. Anadolu hareketıne katılanlann kâfir olduğunu ve ka- tıl'ennın vacıp olduğunu ılen suren alçak fetvasını, Ingılız uçaklanyla Anadolu uzenne attırtır mıydı'' Zaten oyle olmasa, Balıkesır Bıga çevresınde ayaklanarak Ulusal Savaş'a buyuk zarar veren Ah- met Anzavur'a "paşalık" unvanı ve madalya venr mıydı'' Tum bunlar bırkaç hafta ıçınde gerçekleşen ıha- netlerdı Tum bunlan bıldıkten sonra Vahdettın'ın Mustafa Kemal'ı Anadolu'ya neden gonderdığını duşunmenın bır anlamı var mı^ 19 Mayıs 1919 çağdaş ve laik Cumhunyetımızle noktalanacak olan zor ve engebelı yolun ılk adımı- dır Kımı zaman insanlar 'başka çarelerı kalmadıgı" ıçın, ya da başka yol olmadıgı ıçın bazı hareketlere gınşırier Yanı "seçenekstzlıkten" oturu bu yolu se- çerler Mustafa Kemal sonu neredeyse belırsız bır maceraya atılırken, başka seçeneğı olmadıgı ıçın değıl, denn bır yurtseverlık duygusuyla Samsun'a ayak basmıştı Eğer ısteseydı, dıllere destan yakışıklılığı ıle pa- dışahın kızlanndan bınyle evlenır ve kendısme arma- ğan edılecek bır Boğazıçı sahılhanesınde gununu gunederdı Gecelennıde Pera'nınveTatavla'nınal- tını ustune getırerek değerlendırırdı "Anafartalar Kahramanı"na açılmayacak hıçbır kapı yoktu Fakat Mustafa Kemal onursuz bır "kolayı" değıl, onurlu bır "zoru" seçtı Zaten başka turlu yapması da beklenemezdı 19 Mayıs 1919'a dek her doğan guneş bu top- luma bır başka kahır ve uzuntu getırırken, o gun Samsun'dan doğan guneş mücadele azmı ve umut getırdı Samsun'dan sonra ahnacak çok yol vardı Fakat 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal, o uzun yolun ılk adımını atmış oluyordu Anadolu ondennı bulmuş ve onu kucaklamıştı ANMA Sevgılı Eşım ve Sevgılı Bdbamız FİKRET YEŞÎLTAŞ'ı olumunun yedıncı yılında sevgı ve saygıyla anıyoruz Sensızlığın vedıncı yılında kalbımız sevgınle dolu yureğımız yanık Semra, Nadi\e. İkbal, İklima KESTEL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas\o !99'^4 karar \o l ^ "3 Davacı Izabela Kurtuldu taratından da\alı nutus muıiurluğu aleyhıne mahkememızde avmı^ olduğu MTI Tashıhı da\ ısinın va- pılan açık duru>maM sonunda Kcstel Ashve Hukuk Ma'ıkeme- sı nın 02 04 I998tanh\e 199^4 esıs >99s "3 karar MVIII ıla- mı ıle Bursa ılı kestel ılçesı merkez mah,ılle(ru llnlt 12sa\ta 7 7 4 kutukte nuftısa kavıtlı da\aımın nutıista izıhela olan adının Hatıce olarak Leven lsae\ olan baba adının Husevın olarak Ana Isaeva olan ana adının Fatma o'arak duzcltılm^-ıne k mr \eriı- mıştır tlan olunur Basın 2(1142 ANKARA ASLİYE 24. HUKLK MAHKEMESİ'NDEN 199^804 Esas 199S |S2 Karjr Davacı Erdoğan Çakmak vekılı tatatından davalı Ne|la Çakmak alevhıne açılan bo'jinnu davasi mahke- memızm yukarıdakı esas \e karar nostı ıle 1 7 4 1998 ta- nhındekararabağlannıi^tır \ksara\ ılı Guzehunılçe- sı Alanyurt kovu cılt OOKOI savt.ı "^ kutuk 24 te nufıısa kavıtlı Osman oğlu I9""l d lu rulı>'jın Çakmak ıle Halıl kızı 1969 d lu Netl ı C knıak ın bo^ınmalan- na karar verılmı^tır Kevtıvetıı vj-.il >l ı ık I ınına Basin 1992(1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog