Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19MAYIS1998SALI OLAYLAR VE GORUŞLER 19 Mayıs Ateşi M.ISKENDER OZTURANLI Y ıl 1918. .Osmanlı devle- tı Bırincı Dünya Sa\aşı . sonunda venık düşerek çok ağır bır ateşkes an- laşması ımzalamış. Ana- dolu parçalanmış durum- da. Osmanlıya Ona Anadolu da küçük bır bölge bırakılarak ülkenin batısı, do- ğusu, kuzey ı \e güneyı yabancı devletle- reözgülenmiş. Ulusumutsuzluklarıçın- de. 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tzmir'e çıkmış Mustafa KemaL 16 Mayıs 1919'da Ban- dırma vapuruyla Istanbul'dan Samsun'a doğru yola koyulur. 19 Mayıs'ta Sam- sun'dadır. Amacı Türk ulusunu tutsaklık- tan kurtarmaktır Ulus. yıllarca süren sa- vaşlardan bıkmış. usanmıştır. Yenıden bır savaşa gırecek canı yoktur. gücü yoktur. Osmanlı yönetımı ülkeyı yıkmış. umut- lan söndürmüs., ınsanımızı bezdirmıştır. Bu bezginiik nasıl gıderilecektır? Işte Mustafa Kemal o günlerde Türk ulusu- nun büyük bır ulus olduğunu gündeme ge- tırmekte. ulusal bilincı yaratmaya çalış- maktadır. Bu bilincı yararmadan, halkı kazanmadan hiçbir şeyın başanlamaya- cağını çok iyı bilmektedır. UIusu savaşa hazırlamak için. ona 'kendi diüyleseslen- mek' gereklıdir. Mustafa Kemal bunu yapmıştır. 19 Mayıs 1919'da dayanabileceği tek güç vardır Halk. Ordunun elinden silah- lan alınmış, hmanlara el konulmuş. Ana- dolu'nun her köşesı kuşatılmıştır. Halka sanlmaktan. halka güvenmekten başka çıkar yol yoktur. Yenı devletı kuracak olan halktır. Halk bilınçlendiğı takdırde sa\aş kazanılabilecektir. Mustafa Kemal bunu gerçekleştirmıştir. Arkadaşlarıyla birlikte 'Dağbaşınıdu- man almış' marşını sö>le\erek Havza üzerinden Amasya'ya gelmıştır. İlk ışı Türk ulusuna bır genelge yayımlamaktır. Bunun adı .\masva Genelgesi'dır. Ulusal savaş bu genelge ıle başlatılmış, ulusal ege- menlık bu genelge ıle gündeme getınlmış- tır. Genelgede "Likenin bürünlüğü, ulu- sun bağımsızlığı tehlikededir... llusun ba- ğımsı/lığını yine ulusun azim ve karan kurtaracakür"" tümcelen vardır. Hiç kuş- kusuz ulusun azim ve karan demek. ulu- sal egemenlik. cumhurıyet ve demokra- si demektır. Bilındiğı gibı Mustafa Kemal. cumhuriyeti 26 yaşında genç bır subay- ken düşünmüş olan bır de\ let adamıdır. Teokratik biranlayışı benimseyen Os- manlı Imparatorluğu. insan ve yurttaş odaklı değil. dinsel odaklı, ümmet odak- lı bır toplum yapısı oluşturmuştur. De\- let. altı yüz yıl din kurallany la yönetılmış- tır Tanzımat'la başjayan Batılılaşmasü- recmde bıle yasalann şenata uygunluğu aranmıştır Şenat kurallanna uymayan biryasanın çıkanlması olanaksızdır. Pa- dişah Vahdettin'in. "Millet bir koyunsü- rüsüdür. Bu sürüye bir çoban gerek. o da benim"1 dediğı birdönemde Mustafa Ke- mal, halka dayanan. halkın gücüne ına- nan bır önder olarak çıkmıştır ortaya. Anadolu'yu kurtaran bu yaklaşım biçimı olmuştur. Zaferden sonra Anadolu aydın- latmasını basjatan da bu düşünce dizge- sidır. Meclis'siz vapamayan bır devlet ada- mıdır. Hıçbırzamantartışmaktan korkma- mıştır. Tüm işleri kurultaylar(kongreler) ve Meclıslerle yürütmüş. tüm kararları kongre ve Meclıs'ten çıkarmıştır. Musta- fa Kemal'e göre kurultay ve Meclis de- mek. ulusdemektır. Bu nedenle önce Er- zurum ve Sıvas kurultaylannı gerçekleş- tirmiş. sonra da TBMM'yi kurmuştur. "Kongre ve Medis'le iş yapamayız. Tar- tışmalara boğuluruz. İşleri ordu ile yapa- lun" dıyenlere şu yanıtı vermi^tır: "On- ce Meclis, sonra ordu. Bence Meclis. bir teori değiL bir gençektir. Viegerçeğinen bü- yüğüdür. Ordu demek. \ üz binlerce insan ve miKonlarca servet demektır. Bunu an- cak ulusun karan \e kabulü me> dana çı- karabilir." Bilındiğı gıbı ulusun karan ve kabulü demek. ulusal egemenliğe saygı demektır. cumhuriyet demektir. demok- rasi demektır. 19 Mavıs 1919"un üzerinden 79 \ıl geçmiştir. Bugün. Atatürk'ün Türk ulu- suna armağan ettiği bu bayramı büyük bir sevinçle kutluyoruz Ama unutmayalım kı içımızde böylesıne bir bayramı Türk uiusuna çok görenler vardır. 19 Mayıs, bır ulusu ayağa kaldıran ta- nhin adıdır. Anadolu savunmasının baş- langıç ve Atatürkçü düşünce'nın doğuş günüdür. Mustafa Kemal'in Samsun'da yaktığı ateştir 19 Mayıs. Ama ne var ki bu ateşi söndürmek isteyenleryaşamak- tadır aramızda. Günümüzün en önemli sorunu. bu ate- şı söndürmemektir. Bu ateşı söndürmek istevenlerle gereği gibi savaşmaktır. Çün- kü bu ateşın söndürülmesı. karşıdevri- mın başansı demektir. Yenıden karanlık. yenıden gözyaşı demektir. Ateşi sürdür- mekse Atatürkçü laik cumhuriyetin yaşa- tılmasıdır. Laık cumhunveti yaşatmak tüm Ata- türkçülenn, tüm ilericilerın ve aydınlan- madan yana olan tüm vatandaşlann öz- görevidir. Bu görev yenne getinlecek ve ateş söndürülmeyecektir. ARADABÎR SADİYE AKAY va:ın Aydınlığın Muştusu Gün Umutsuz, umarsız (çaresiz), kara günleryaşanıyor- du yurdumda 79 yıl öncesının mayısında: Yunanlılar Izmınmıze sakJırtılmıştı, ardındakı yayılmacı büyük (!) devletlerce. Üzerimizde, dort yıl sürmüş bır Dünya Sa- vaşı'ndanyenılgıyle çıkmış olmanınyorgunluğuveez- gınlığı vardı. Işte tam bu sırada, Istanbul'da egemen güçlere, kukla hukumete baş kaldırmayı bır gız (sır) olarak yü- reğınde taşıyan, Çanakkale kahramanı bir onuriu ko- mutan, tum olumsuzluklara karşın Anadolu'ya geçmek için uğraşıyordu. Kokuşmuş, çürumuş Istanbuldakı- lenn yapmayüreklıliğmı gösteremeyeceklerı şeyı yap- maya; yurdunu, ulusunu kurtarmaya çalışmak için Anadolu'ya koşmanm yollannı aradı; her kapıya baş- vurdu ve sonunda kendını ordu denetmenı (müfettışi) olarak Samsun dolaylanna atamalannı sağladı. Gonlunde ulusuna, yurduna yöneten haksızlıklara baş kaldırma; ulusunu, yurdunu saldından bıran önce kur- tarma dıleğı alev alevdı. Bu ateşle, pusulası bıle olma- yan Bandırma vapuruyla Karadeniz dalgalanna dire- nerek düşman gözetlemelennden, izlemelennden sa- kına sakına, ulus ve yurt sevgısıyle dolu kocaman yü- regıyle Samsun'a çıktı 19 Mayıs 1919 sabahı, yanın- dakı bır avuç yurtsever arkadaşı ıle. O sabah, gün doğarken yalnız Anadolu tanhınde de- ğıl, dünya tanhınde de yenı ve büyük bir sayfa açılı- yordu: Yürudü o komutan, ardından kendisıne ınanan, bağlanan halkıyla Samsun'dan Amasya'ya. Oradan hal- kına, ulusuna: "Yurdun bütünlüğü ile ulusun bağım- sızlığının tehlıkede olduğunu, haklanmızın dünyaya du- yurulması ıçın ulusal kurultaylar toplanması gerektı- ğıni" bir genelge ile bıldirdi. Erzurum, Sıvas kurultaylan; ona inanıp baglananla- nn çoğalmasıyla sonuçlandı. Her gün daha büyuyor- du ardındakı kalabalıklar. Saldırganlarca silahları alı- nıp dağrtılmış ordumuz bu buyük komutanın buyru- ğunda derlenıp toparlandı. Bu durumdan kaygılanan, korkan istanbul hükümetı hemen onu, geri çağırdı; ama o, bu çağnya, onlann kendisıne vermişokjuğu tüm rüt- be ve nişanlan kapkara suratlarına fırlatıp atmakla ya- nıt verdi. Artık ulusun başında olsa da yalnızca bu ulusun bir bireyıydi o!.. Ama kendı tekıl varlığıyla tüm ulusunu ku- caklıyordu. Ordulaşan halkıyla düşmana karşı koyar- ken bayraklaşıyordu her gün en önde. en başta hep. Samsun'dan başlayıp uzun, ama özverılerte oldu- ğu kadar utkularla, onurlarla dolu olarak Izmır'de so- na eren yol. bır büyük aydınlığa ulaştırdı yurdumuzu. Bu, Cumhuriyet aydmlığıdır, devrim aydınhğıdır. 19 Mayıs 1919, bır muştudur: Cumhunyet aydınlığının muştusu! Onun muştuladıklanna yürekten bağlılıkla hep- sını daha ılenye göturmeye baş koymuş her yaşta gençler olarak kutluyoruz bu güzel günü. CumhuriYet kıtap kulübü Taksrm Sergi Salonu MAYIS AYİ ETKİNLİKLERİ DİNLETİ 19 Mayıs Salı Saat17.00-19.00 ESIN AFŞAR Konu:"Atatürk" CD Dinletisi ve Söyleşi istıklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksım Tel:252 38 81/82 BARTLN İLİ ULUS İLÇESİ ASLİYi: HUKUTİ VIAHKEMESİ'NDEN l"»8 40Esas Da\acı Ulus ilçesı Kaldınm mahallesı nûftısuna kayıtlı \iyazı ıle Makbule'den olma 20.04.194' d.lu Nurtan Çetınarslan tarafından mahkememıze açılan gaıplık karan da\ asının yapılan acık >argılama- sı sırasında \enlen ara karan gereğınce \1K.'.nın 32 maddesı gere- ğınce gereklı ılanlann vapılmasına karar venlmışttr. Da\acı da\a dı- lekçesınde. eşı bulunan Llus Kaldmm Mahallesı. cılt no 001. sahıfe 16. kmûk. 044'te nüfusa kayıtlı Rıt'at ıle Famıa'dan olma 12.08.1948 d.lu Bahn Çetınarslan'ın P.0? 1997 tanhınde Ulus ılçesı Abdıpaşa beldesı. Derbenı mevknnde arabaM ıle uçtuğunu. ancak vapılan ara- malara ragmen eşının cesedının bulunamadığını. bu nedenle mahke- roemızce gaıplık karan \enlmesmı talep ettığinden: Bu ıtıbarla gaip Bahn Çennarslan'ın MK'nın 32. maddesı uvannca hakkmda bılgıle- n olanlann \e\a kayıp Bahn Çetınarslan'ın ılan tanhınden ıtibaren bır yıl ıçensınde mahkememızın 199840 esas sayüı dosyasına tnûra- caatetmelen ılan olunur 1604.1998 Basın- 19332 ADANA ASLİYE 4. HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 199" «36 Karar No 1998295 Davacı Kamer Sözer larafindan davalı Turgul Sözer aleyhuje açılan bo^anmadavasınmyapılanyargılaması sonunda. Vlahkememizden ven- len 21.4 1997 lanh ve 199^ 836 esas ve 1998 295 karar sayılı ılamı ıleta- raflann boşanmalanna. müşterek çocuklan \hmet ve Burak'ın velayet- lenran dav acı anneve \ eclmesıne karar venlmı* olup. ışbu karar özetı da- valı TursulSozercılanenlebhS olunur 1.5 1998 Basın-20224 Gençler, Bayramınız Kutlu Olsun! SEVDA GURER A tatürk'ün akşam sofralan çok ün- lüydü. O gecelerde ülke sorunlan konuşulur, tartışılır, Türk dili üze- rine çalışmaiar yapılırdı. O sofra- lara alanlannda uzman, işinin ehli kışıler çağnlırdı. Saat 20-20.30'dan gün ışıyana kadar söyleşiler sürerdi. Çankaya'da, Dolmabah- çe Sarayf nda. yazlan da Florya Köşkü'nde... O büyük adamın akşam yaşamı buydu işte. Çan- kaya'da bir akşam. arkadaşlan ile sohbet eder- lerken Atatürk "Arkadaşlan özgürtüğe gklen ilk adımımız 19 Mayıs 1919 Samsun'a ayak basma- mızla başlar. Bu günü, cumhuriyetimizi emanet ettiğûn gençierimize bayram olarak armağan edi- >orum. Gençlik ve Spor Bayramımız hayırtı oi- sun" diyor. Sofrasında bulunan tüm arkadaşlan bu güzel önenye seviniyorlar ve onaylıyorlar. Atatürk (1915 'te Çanakkale'de yaveri. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken baş yaveri olan) Cevat Ab- bas Gürer'e "Cevat, nutkunu hazıria, Cençlik ve Spor Bayramını sen başlatacaksın. Samsun'dan Ha\za"vagiderken sövlediğimtz' Dağ Başını Du- man Almış' marşıdaunutulnıasın''dıyor Cevat Abbas Gürer'e de. o güzel ve anlamlı günde giy- mesi için. kendisinin lacivert ceketatayını arma- ğan ediyor (Şimdi Asken Müze'de). Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği değerü gençleri, ılk bayramınız. 1937 yılında. Ajıkara Stadyumu'nda yapıldı. tam altmış bir yıl önce... Atamız ve arkadaşlan artık aramızda değiller. Siz- lere, yok olmuş bır imparatorluktan, sağlam te- mellere dayalı genç Türkiye Cumhuriyeti'ni bı- raktılar Ben. Atanızın yolundan gideceğinize inaruyorum. O yol, sizi vatan sevgisine, iyiye, doğ- ruya, saygıya. çalışrhaya. dürüst ve erdemli ol- maya götürür. Atatürk'ün gençleri. 19 Mayıs Bayramınız kutlu olsun! WPIrKREDI KÜLTOR SANAT YAYINCIUK YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ Yngvvie Malmsteen1987'de geçirdiği ölümcül kazadan sonra, 1988 albümü "Odyssey" ile rock dünyasına yeniden doğan Malmsteen, 1995'te platin plak kazandığı "Magnum Opus" albümü ile kariyerini perçinledi. Bach, Vîvaldf ve Paganini gibi klasik ustalardan aldığı esinle yola çıkan Malmsteen, gitarda "mükemmellik" standardını sonsuza dek değiştiren bir sanatçı olarak değertendiriliyor. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.15 10.000.000 TL, 8.000.000 TL, 6.000.000 TL, 4.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredi Kitabevi • Atatürk KOItür Merkezi • Yapı Kredı Akmerkez, Kadıköy ve Bakırköy Şubeleri • Zihni MCızikevi Kadıköy Suadiye Vakkorama Mağazası • D & R Etiler, Nışantaşı, Erenkoy Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 - 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 VINNKum,Pan,Ya. LAMANIN BİNBİR YOLU SON OYUNLAR! A ^ aWTIS tM^MAIlM 30MTIS DtfMk Sduk. ljfl*av THtlon 0 ZU Z3S 54 57 HÜJUttSİ 1130 4 »taiM KIŞtMt » M »mnrs cuıu ınt SUAJMCUM ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAD. NO. 140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 Fertıan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Peffembt 21.00 / Cuma 21.0iic.lesi 18 30^21.00 / Pazar 15 30-18.30 Ferhan Şensoy FELEK BIRGUIU SALAKKEM20 Mayıs Çarsamba 21.00 Btiel &3f(J Yefcn Ortaoytjncubr Gışe 251 18 65 Taksım Rtımcli Sıad'ye vc Zimttıı ÇARŞI MACAZALARI Masut tov Cirretour OfFICE ) SUPFRSTORF M3sö» Jffvtnt M*rt« KUCUKSAHNE SADRİ ALIŞIK TİYATROSU Rachid Taha Saabi gelenekleri ışığında, Cezayir'den çıkıp, önce Fransa'ya daha sonra tüm dünyaya yayılan Rai müziğinin temsilcisi Rachid Taha; dünün müzikal dilini, bugünün teknolojisi ile zenginleştiren sayılı şair şarkıcılardan biri. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.15 6.000.000 TL, 4.000.000 TL, 3.000.000 TL, 1.500.000 TL Bilet Satıs Noktaları Galatasaray Yapı Kredi Kitabevi • Atatürk Kültûr Merkezi • Yapı Kredi Akmerkez, Kadıköy ve Bakırköy Şubeleri • Zirinı Müzikevı Kadıköy Suadiye Vakkorama Mağazası • D & R Etiler, Nışantaşı. Erenköy Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 - 243 62 24 • 249 18 29 - 252 67 45 YAPI KREDİ "ALLAHAISMARLADIK CUMHURİYET" *Ya/.ın: M1.1M III KI V o n t i e n : AI.İYK l Zl NAIAĞVN ÇOIJ»AN İIJ1AN, Nl'KSIUİ İOİZ. KÖKSAL FNCİİIR, AVIAC Ö21T.ÎNA 21 Mayıs Perşembe Özel Eyüboğlu Koleji. Ümraniye Saat: 20.30 Tel: (0-216) 329 16 14(4hat) EFES Pilsen'ınkulrurve sanata katkıları artarak surecek. ISTANBUl HmjKŞEHIR BELEDIYESI' 14. GENÇLİK GÜNLERİ Kadıköy Haldun Taner Sabnesi 19 Mayıs Salı Dinleti: Rönesans ve Barok Müzik" (17.00) PERA GÛZEL SANATLAR MERKEZIGITAR BOLÜMÜ Oyun: "BozukOüzen" (18.00) ISTANBUL ÛMVERSITESIIŞLETMEFAKÛLTESI VAN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT DOSJÜNO IW5 34O Alacaklı Muzaffer Be\az. Cum. Cad Bacı Konfeksıvon - Van Borçhı. ISyas Şımşek. Namık Kemal Mahallesı Çukuıtıan cı\an Kadastro Sokak No 8 Ereğli'Konya Alacaklı Muzaf fer Beyaz larafindan 44 542.000 - TL ve masraflannın ahsılı ıçın aleytınıze \apmi} oidu&ı cra takıbınde adresmıze gön- denlen ömek 163 ödetne emn bıla teblığ lade edıldıjı gıbı zabıta manfetıyle yaptmlan tahkıkat netıcesınde de adresmızın tesprtı mümkıinolmadı|7ndan lOgünlûködemeanrmm7 20l sa)ilıTeblıgaıKammu'mm2S vemiıteakıpmaddelengen> ğmcesure>'e 15 gün daha ılaveedılmeksuretıyleılanaılebbgıne karar venbrastır Ubuılanıngazetedene^nBnhındenıtı- baraı 25 gün ıçinde ödemenız. >ınc borcun bır kısmına ve\a tamanıına veya alacaklınm Okıbıne kar^ı bır ıtırazmız varsa yine bu ödeme emrmın teblığ] ânhınden ıdbaren 20 gun ıçensinde açıkça \ e sebeplen ıle birlikte tlK'nrn ılgılı hukûmien gereğınce dılekçe ıle lcra Tetkık Mercıı Hâkımlığı'ne dılekje ıle bıldırmenız. senet \e>3 çektekı mızanın kesın \e açıUa reddetmedığınız takdırde borcu kabul etmış »avıliagmız. mercıden ıtırazın kabulune daır bır karar getımiedıgınız takdırde cebn ıcrava devam olunacagı. «ırazedılmedifı \e bon; öderanedıgı takdırde 25 gun ıcuıde 74. maddeve göre mal bevanm- da btılunmanız. bulunmazsanız hıç mal bevanında bulunmaz veya hakıkate a>kın bevanda bulunuısanız aynca cezalandı- nlacagmız. ödeme emn teblıgı yerme karnı ohnak ûzere ılanen teblığ ve ıhbar olunur 28 4 1998 Basın 206M BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo. 1997 ~>}l Da\acı Cemal Mesecı vekılı Av llhamı Candemır larafindanda\alı Nefize Mejecı ale\hıne açılan bo>anmada- vasında. da\acı \ekılı dava dılekçesınde laraflann Bolu Bümük kövünde nüfusa kavıllı olup. 3 vıllık c\lı oldukia- nnı. çocuklarının bolunmadığını haklı bır neden yokken davalınm 15 II 1996 tanhınde evı lerk ederek gen dön- medıgmı. davalınm haysıyetsız bır ya$am >urdûrdûğunü belınerek taraflarm boşanmalanna karar venlme^ını ıa- lep ve dava elm^tır Aydoğdu Mahâllesı Çığdem S<Aak No I2'de mukım Viûmın Bülbul yanmda Tekırdag adre- smde bulunan davalı Nefize Meşecf nın tanınmadığınm btldınldığı gonilduğünden yenı adresı de tespıtlenemedı- gınden dava dılekçesı mahıyetı. dumsmanın 18 6 1998 gunü saat 09 OO'da olduğu. ılan tanhınden ıtibaren 10 gun ce%ap suresınm başlayacağı. durusmada kendısını bızzat ya da bır vekılle lemsıl ettırmedığı takdırde davanın yok- lugunda devam edıp netıcelendırılecegı hususu ılanen teblığ olunur Basın 20386 ERZURUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No-1996 29 Da\acı Ulaştırma \e Malıye Bakanlığı tarafmdan davalı Ihsan Özden aleyhıne açılan terkın tescıl davasının yapılan yargılama- sı sırasında venlen ara karan gereğınce. Davacı ıdarenm mahke- memize verdığı da\a dılekçesınde l'laştırma Bakanlığı'nca 1973 tanhınde yapımına karar \enlen Erzurum Sıv ıl Akaryakıt Depo lama Dolum Tesıslen'ne enerjı temın etmek amacı ıle tespıt edı- len güzergâha tebadüf eden merkez liıcı Kayapa Köyü'nde kain 171 parsel savılı taşınmaz 1977 (19811 vılında kamulaştmhp. be- delının bankaya bloke edıldığını. tapu maliklenne noter aracılığı ıle teblıgat yapılıp ilan suretıyle duyurulduğunu. aradan zaman geçmesıne rağmen tapu malıklennın nzaı taknr vermeye yanaş- madıklanndan terkınen hazıne adına tescılıne karar verılmesını talep etmişkrdır Davalı adına meşruhatlı davetıye çıkanImış ad- reslerinde bulunamamış. zabıta adresı bulunamadığından ılanen teblığıne karar venlmıijtır Davalı thsan Özden duruşmanın atılı bulunduğu 4 6 1998 günü saat 9 OO'da Erzurum 2. Aslıye Hukuk Mahkemesı'nın 1996-29 esai sayılı dosyasına müracaat etmesı. mahkemede hazır bulunması v eya kendısını bır vekılle temsıl et- mesı. aksı takdırde davanın vokluğunda vüriitüleceğı ve sonuç- landınlacağı hususu davetıye yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur 27.4 1998 ' ' Basın 20651 PENCERE Oğretmene Selam!.. Milli Eğitım Bakanı Hikmet Uluğbay, öğretim- de özel sektörün payını açıkladı: "Yüzde 1.5..." Devlet okullanna giden öğrencıler, yüzde 98.5 oranına ulaşıyor. Eğitim devletin işidir. • Ne var ki kırk yıldan beri devlet, öğretmenine düş- man gibi davranıyordu. öğretmeni sür, öğretmeni süründür, öğretmenı gözaltına al. öğretmeni tutukla, öğretmeni yargı- la, öğretmeni dışla, öğretmeni sakıncalı kişi say. öğretmeni aç bırak, öğretmeni sömür, öğretmeni ez... Öğretmen tehlikeli kışi... Öğretmen komünist... Öğretmen dinsiz... Öğretmen solcu... Ne uzun bır süreçti, ne bıtmez tükenmez bır kavgaydı, ne sonu gelmez bir zulümdü... Canına okuduk öğretmenin. • Neden?.. Çünkü 1923 Aydınlanma Devrimi, Cumhuriyet- çi öğretmen ordusunun kültürseferberliğı üzerine yükseliyordu. Türkiye, bir tanm ülkesiydi. Avru- pa'da demokrasiyi kuran sanayi burjuvazisi, bizim toplumda yoktu. Yeni kuşaklar devrimci öğret- menlerın sınıflarında akılcı ve bilimsel eğitimden geçerek çağdaşlaşacaklardı. Karşıdevrimci 'tehlike'y\ gördüğünden çokpar- tili rejimde iktidara geçer geçmez 'ırtica' güçlerı- ne dayanarak öğretmeni 'düşman' ılan etti. 1924 tarihli 'Oğretim Birliği Yasası' (Tevhid-i Tedrisat Kanunu), Aydınlanma Devrimi'nin temel- lerinden biriydi; bu temel çatlatıldı: dinci eğitim 'temel öğretım'den sayıldı; imam okulunda belle- tilen şeriatçılığın çağdışına yönelen amacı, laik Cumhuriyeti yıkmaktı. Yaşanan kavganın özü budur. • Hikmet Uluğbay'ın Milli Eğitim Bakanlığı, tarih- sel bir dönüm noktasını vurguluyor. Çokpartili rejimden bu yana, ilk kez karşıdevri- me 'dur' diyebildik. Inanç eğitıminı kendine özgü çerçevesinde meslek sınırları ıçine çekerek, akıl ve bilime dayanan çağdaş öğretımi sekiz yıllık zorun- lu öğretime dönüştürebildik. Bu sonucu yalnız MGK'nin birtoplantısında alınan karara bağlayan- lar, yanılıyoriar. Ülke kaçınılmaz bır yol aynmına gel- mışti; toplumun sivil güçlerinın eylemleriyle "00- retimde Aydınlanma "ya doğru yöneldik. Eğitim gemisinin kaptan köprüsündeki kışi, bu davanın adamıdır. • Gülhane Parkı'nda mıyız? Yoksa farkında mıyız?.. Kendi hesabıma ben, artık "öğretmen ktytmr" üze- rine yazmıyorum. Öğretmen bir soluk aldı. Ne büyük mutluluk!.. Öğretmenm 'satonca//'görülmediği, 'düşman'sa- yılmadığı bir ortama kavuşmanın anlamını düşü- nebiliyormuyuz?.. Milli Eğitim Bakanlığı'nın girdiği rotadan aynlma- dan, on yıl süresince öğretım davasını coşkuyla sürdürebilirse Türkiye, geleceğinı güvenceye al- mış olur. Oğretmene selam!.. CumhuriYet kitap kulübü MAYIS AYİ ETKİNLİKLERİ ANMA GÜNLERİ 21 Mayıs Perşembe Saat:19.00 YerNâzjm Hikmet Vakfı Birinci Yılında MUSTAFA EKMEKCİ Konuşmatılor: İLHAN SELÇUK AYDIN AYBAY Nlzım Hikmet Külrtr vc SsnıtVikfı katkılanyla Adres: Nâzım Hikmet Kûttür Merkezi Sırasdviler Cad. 48 Kat:1 Taksım İLAN T.C. KUMRU KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1993'122 Davacı Orman Idaresi tarafmdan davalı Ahmet Dilemek ve arkadaşlan aleyhine açılan tesbite iti- raz davasının mahkememızde yapılan açık duruş- ması sırasında verilen karar gereğince: Davalılardan Kumru ilçesi Erikceli Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ramadan ve Kahime'den olma 1947 doğumlu Melek Durma'nın gösterilen ad- reste bulunamadığından ve yapılan adres araştır- ması yetersiz kaldtğından ilanen tebligat vapılma- sına karar verilmıştir. Mahkememizde duruşma- nın atılı bulunduğu 26.6.1998 cuma günü saat 10'da bizzat durusmada hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz, aksi takdir- de duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceğinden dava dilekçesine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 8304
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog