Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Na>ın >, onetment Orhan Erınç • Gcnel ^ avın Koordınatoru HıkmetÇe- tınka>a 9 \a7jı5len Muduru tbrahım Nıldı/ • Sorumlu Mudur Fıkret İlkız • Haber Merîcezı Mudunı Hakan Kara 9 Gorsel Yonetmen Fikret Eser Dıs Haber ^ v >ınHsılldnışoğlu#l^tıhh.ım ( e-nuı/ \ ıklınm 9 Lkoıu ı\ıı Mehmtt Sara\ 9 kı lun Handan ^enköken 9 Spy- \bdulkadir >. larfnun 9 Mjkdltlor Namı K^raoren 9 DvtfJtiiK \MulUh \MCi#hxograt Erdogan Koseoglu • BılaBJ Edibe Buğra 9 ^ urt Haberlon Mehmrt Faraı, \ n Kur ,1 tlhan StKuk llı»kjn) Orhjıı tı ını, Oku\ Kurthifkı Hıknui (, etınk4\â. S\ıkr«ıı\ s*ııur kr^nn Balo. İhrahıııı Vıldı/. Orhan Bursalı Muslaf.ı Balhav. Hakan Kan \nk trı~Uııı-ıluM Mustat.ı liall)a\ Mı uık HııK ın No 1> Kat4 Uıkanhk,.! \ıık ıı t T«.ı 4U »N00I"1UI) V IV^ 41M5Üİ" 9 l/mıı lomsılusi Serdar Kı/ık. M 7\\ ı Bl\ 1 W W » T d 44 i::n hak- 44İV1P9 \danı Tı_nv>ıkiM Çrtın> ıgenoglu, Inonul 4 I W S No 1 kâl I. Tct % ' 12 11 Hks 1f>1 12 15 Mu^\ ^^ Mtı kını l Mun \kııun # KOOÎÜ ı J\ Vhnut Kuıuisan # Muh.i-ch. Bulen<Noncr#ktıı\ Huscnn C,ıım-»KUi* Onder (, ıllk • Bıi ı i ^m Naıi Inal • B Lı^j ır bı>um Murmct Çıkr^Sarı-î l-a/ıt?t ku/a Frduran 0 Se\daÇoban t N.on^ ı kurul Kİ MuJıır dulbın kı orJmalor Rcha KI Mudur >. ıniımuhi rj >14 ır S3 \ a\ımla\an \e Baçan *ı enı Oun Haber Ajanst Bas n \L \ a\ıncılık A Ş T rk^Jt. «.ad « 1 ClgaloiJu '4'VtKl PK 24h kianbul Tel 10 212) M S 0< (20 hatl Fak- ((1212 '9 MVr I lınsnk * 4(-> (ı OS lkındı P 02 *ık:>am 2ü 2^ \atsi 22 08 Mean'intz üzerînizde olsun' • Haber Merkezı - Levı's, kurulu^unun 125 yıldonumunu kutlayacağı 20 Mayı^'ın ' Dunya Jean Gunu" olarak kutlanmasını ısteyerek "jean'ınız uzennızde olsun"' dvyor Bu arada Levı's '98 >az koleksıvonunda 7O'li yıllann Amenkan gonıntulu unınlennı on plana çıkanvor Bu gntpta bulunan ve paçalara doğru hafıfçe genışleyen Onginal Booi-Cut çıçek çocuklannı anımsatırken koyu ındıgo renklı kurtıaşlar 90'lan >ansıtı\or Müzeler Haftası • \NK.\R.\ (Cumhuriyet Burosu) - Kultur \arlıklannin tanıtılması. korunmas\ onanlması ve gelecek ku^aklara aktanlması ıçin gereken çalı^malann anlatılması amacıyla 18-24Mayıs tanhlen arasında geleneksel olarak duzenlenen " 17 Müzeler Haftası" başladı Cumhurbaşkam Suleyman Demırel, Turkıye'nın tanhı kalıntılanndan çıkanlan pek çok yapıtın yurtdışma kaçınlmasının uzuntu \encı bır olay olduğunu \urguladi Demırel, bu j,apıtlann gen gettnlmesı ıçın gıns.ımlenn surdugunu belırttı Postada ücret indiPimi • Haber Merkezi - Posta I^letmesı Genel Mudurluğu tarafmdan dün yapılan vazılı açıklamada, toplu ve çok sayıda postaya venlen gondenlere \anndan ıtıbaren ucret ındınmı uygulaması başlatılacağı bıldınldı ^çıklamava gore, posta tekelıne gıren mektup ve posta kartlan hanç olmak uzere postaya b\r defada toplu olarak venlen koh. \PS kuçuk paket. kıtap, gazete, dergı. broşur vb gondenlere ındınm uygulanacak Türk ordusu koro kuruyor • \NK-\R\ (Cumhuriyet Burosu) - Dev let sanatçısı Şet Hıkmet Şimşek tarafından oluşturulan Turk ordu korosu ve asken mızıka akademısı projelen Genelkurmay Ba^kanlığı nca olumlu karsılandi Şımşek, koronun dunv aca unlu Kızıl Ordu Korosu gıbı olmasmı amaçladığını ka\dettı Turizmcilep arazi tahsisinde AMC\R.\ (Cumhuriyet Burosu) - Başbakan Mesut Yılmaz'ın talımatı doğrultusurtda tunzm amaçlı kamu arazısı tahsısının Tunzm Bakanhgt'mn yetkısınden çıkanlmak ıstenmesı sektor kuruluşlannın tepkısıne yol açtı Turkıye Otelcıler Birhğı (TÜROB) Genel Başkanı Alı Gurelı, koklu bır değışıkhğe gereksınım bulundugunu vıırgularken tahsıslerde paranın beliTİeyıcı olmasını eleştırdı Çevpe kipletene hapis cezası TBMMÇevre Komısvonu'nda, Çevre \asası değışıklıklennı goruşen alt komısyon, çe\re\ı gen donulmez bıçımde kımyasal maddelerle kırleten kışılere hap^ cezaM venlmesını benımsedı Bölge halkı, geleceğini deniz turizminden önce ticaret, yayla ve kültür turizmine bağladı Karadenîz'de umut çok, destek yok1~x ünyanın en zengın florasının bulunduğu, derelenn, / 1 çağlayanlann bir başka aktığı, denızın hırçın f S bır çocuk gıbi yerinde duramadığı bu cennet yörede mamlmaz bir katlıam yaşanıyor. Ormanlar kesıliyor. yaylalar yapılaşmaya açıhyor, kıyılar yok edılıvor. dcnız kirletiliyor, tarihsel dokusu törpüleniyor TUDİZM DOSYA&I AHMETŞEFtK TRABZON - K.aradenız'ın sarp tepele- nnden hırçm denızıne kayıp gelen zumrut yeşılı. kemençenın tıtreten kaydasıyla bırle- şınce buyülu bır dunyaya goturur sızlen Sıs almıştır yuksek tepelen Zırvede evrenın tek egemenı gıbı hıssedersmız kendınızı Sonra yıllann sıhırlı atmosfen sarar çevrenızı. be- denınızı Bellı belırsız bır el uzanır coşkuy- la Yakaladığı gıbı Hıdırnebrnm çam koku- lu çıçeklı bahçelennden denıze uçurur ve bır- leştınr herkesı Yuzlerce yaylasında, Kadır- ga'da, Ayder'de, Kafkasor'de, Şolma'da bın- lerce yıllık coşkular, ortakduyuijlar, gelenek- ler sevdalanır yaşanır Dunyanınen zengın florasının bulunduğu. derelenn çağlayanlann bır başka aktığı. de- nızın hırçın bır çocuk gıbı yennde durama- dığı bu cennet ^orede ınanılmaz bır katlıam yaşanıyor Ormanlar kesılıyor, yaylalar vapı- laşmaya açılıyor, kıvılar yok edılıyor denız kirletiliyor, tanhsel dokusu törpulenıyor Nasıl bir turizm Bölgede bugün esas olarak uç tur tunzm hareketı soz konusu "Doğa-\a)la turizmi". kapılann açılmasıyla ortaja çıkan BDT'den gelen "ticaretturizmi'" ve tanhsel mekânla- ra yonelık "kultur turizmL" Akdenız ve Ege'yı çekım merkezi > apan denız tunzmı. hav anın yazın bıle onemlı olçude kapalı olmasından dolayı Karadenız ıçın oncelıklı değıl Amayı- nede denız tunzmı açısındandabazı olanak- larmevcut Dogu K.aradenız yaylalannın tunzme açıl- rnası ıçın yaklaşık yedı v ıl onee çalışmalarbaş- latıldı Ancak buyuk sozler, buyûk vaatler yenne gelmeyınce vore halkı kendı çabala- nyla yaylalann tunzme açılması çalışması ıçıne gırdı Bırkaç başanlı omek dışında bu çabalar, belkı de ulkenın en güzel yay lalann- da hızlı bır yapılaşma. çırkınleşme surecını de > arattı Yeşıl tunzm kapsamına alman yay- lalarda hâlâ kadastro çalışmalan surdurulur- ken sonuçlan duşunmeden yapılan açıkla- malar ve çağnlar, toplumun ortak mulkıyerı olan yay lalarda buyuk bır talanın yaşanma- sına neden oldu Başta Rıze Ayder olmak uzere bırçok yayla. beton kentlere donuştu Ama her şeye rağmen doğayla ban^ık, ru- nzme hızmet verebılecek alanlann gelıştınl- mesı ıçınkışısel çabalarsuruyor Trabzon'da- kı Zıgana tatıl koyu Uzungol başta olmak uzere bazı ı^letmeler çağda^ normlara gore 7 a\laya çıkarsanız yanınızdan kazağı, kıyılarda yağmurluğu eksık etmeyın. Yolunuz bır köye düşerse, o en tepedeki evde, bir tas ayran ısteyın Bır balıkçı koyündeysenız tereyağlı lüfer ıyı gıder Sız sız olun kemençe gıygıylamaya başladı mı teklıf beklemeyin. Akçaabaf ta köfte, Zıgana'da et, Çayelı'nde kuru fasul>e yıyın. Hamsıkoy'de sutlacı reddetmeyın. Altyapıda eksiklik fada Karadeniz bölgesi tarihsel bolgelere >onelik kultur turizmn le deturist çekmeyi planlıyor.Sumela \Ianav ün bu mekânlardan biri (sağda, ustte) .Trab/on \ alisi İsmet Gurbuz CKelek'in katkılanv la başlatılan Va> - lakent projesivle, ilk planda belirienen beş \a>lada taşınabilir >a> la kentleri oluştıırmak amaçlanıvor. K mdenı/'dc çok cıddıalarak tunzm altvapısı cksıklığı j;o?lenıvor 199^ Tunzm Bakanlığı venlenne gore \\\\ ın dcn /onguldak a kadar bolgcdckı toplam tunzm ısletmelı otel savısı sadece 84 Toplam vatak savibi 6 4S3 Bolgenın tunzm açisından en aktıt ılı olan Trabzon da tse 22 ', tunzm hletmelı otele karşılık j 1 ~Sd \atak bukınuvor 11 tunzm \atırım belgelı toplam 1 ^ yataklı tesıslenn vapımı surduruluvor Belcdıyc belgelı otel sayısı ıse tam 200 Toplam yatak kapasıteM 6 bınden fazla Bolgenın ıkı bes, yıldızlı otelınden bın Trabzon'da dığcn Rıze"de Bolge, »on vıllarda K.aradenız temasının <,ok iik kullanılmasıve "yeşiltur" gıbı organızasvonlara vonelik çalı^malann vapılmasmdan dolayı gıderek daha buyuk olçüde veriı tunst çekıvor tunzme hızmet venneye ba^ladı Tabıı bura- da Trabzon Valı^ı UmetGurbûzChvlek'ın kı- şısel çabalarıyla ba^latılan YaNjakcm proıc- sını de anmak gerekıvor Bu proıe ılk planda belirienen beş yay ladataşınabılır >avlakent- len oluşturmayı amaçlıvor Yenl turlzm çeşltlerl Doğu K.aradenız tunzmı açisından son vıl- larda en çarpıcı gelışmeler ozellıkle Art\ın Çoruh Vadısı. Rıze Fırtına DereM \e benze- n yerlerde kano-raftıng tunzmı başta olmak uzere yenı tunzm çeşıtlerının bu holgcvc ta- şınabıleceğının açıklanma^ı ılc oldu Bubol- geler Turkıye ve dunyava tanıtılmaya bav landı Ancak hemen ardından butun bu su yollan uzenne yapılacağı açıklanan barajlar dolayısıyla hareket başlamadan bıtınlme nok- tasına getınldı Bolgedekı tanhsel mekânlar açisından en zengın \er Trabzon 9 bın yıllık bır geçmışe sahıp olan Trabzon da en çok ılgı çeken me- kanlaı Sumela Manastırı \e Ava'iofya Muze- >ı llcrşeyeragmen Karadenız ıbaşkabırvaz beklıyor Bolge zaten buna çoktan hazırlan- may a başlamış \rtık eskı hatalardan hcrkes dersalmaya çalışıyor Trabzon"dabırçok duk- kânın tabelası Rusça Kemlerın sahıl kesımlennde su> un yuzun- dekı çoplere baksa da gıderek doldurulan taş yığınlanyla bır hav uza dondurulen sahılı gor- se de denızde guneşlenmek ıçın zıftlı çakıl- lara yatsa da çarpık kentle^menın ve doğa tahnbatının vardığı dereceyle dudak bukse de Karadenız'ın butun guzellığıyle dırendtğını goıct-ek Sabah Bo7tı.pc"de kahvaltı^ını \apıp Sume- la \ ı Uzungol t. \\dcr c doiııı vola ko\u- l.ıc.ık, oulc \aktı /ıgdtıada 1 rıkbclı nde (^ al dahoron tepccek ak><ım gunctı \\c Trab- zon da Ganıta'da dunşanm cn guzel gun ba- ttmını seyredecek. bır sandalla denıze açıla- tak Akşam mf lster sahıl turuna, ı^ter res- toranda entesmangal zıyafetı IsterbAİık ıs- ter et Bu arada, gonul eglendırmek îsteyen- lere de dıyecek bır şey yok Zlgana'da et, ÇayeH'nde fasulye Amaunutmayın Burasi Karadenız Ya>la- va çıkarsanız >anınızdan kazağı. kıyılarda vagmurluğu eksık etmeyın Yolunuz bır ko- vc duşerse, o en tepedeki evde. bır tas ayran iMeyın Bırbalıkçt koyundeysenı? tereyağlı lufer ıyı gıder Sız sız olun kemençe gıygıv- lamaya başjadı mı teklıf beklemevın 4kça- abat'ta kofte. Zıgana'da et. Çayelı'nde kuru tasulye yıyın. Hamsıkoy'de >utlacı reddet- mevın Trabzon Tunzm 11 Muduru Volkan Cana- lıoğlu, geçen yıl *M) bın olan tunst sayısının bu yıl 750bıne çıkmasının beklendığını açık ladı Canalıoğlu ^yeşil tur"un uçuncu kez gerçekle*)tınlıp ulu^lararası alanda tanıtımın •iağlanacağını bıldırdı Canalıoğlu Karadenız'de tunzm sektoru- nunyavaşdaolsageli!>megosterdığmı ozel- lıkle yaylalann tunzme açılmasıyla ıç tunzm- de buyuk bır canlanma yaşandığını Noyledı Volkan Canalıoğlu, sadece yayla tunzmı ıle yetınmeyı duşunmedıklennı. tunzmı butun yı- la v aymak ıçın çahşmalann surdurulduğunu yerlıveyabancıyatınmcılanyatınmyapma- ya davet ettıklerını açıkladı Canalıoğlu, BDT'nın buyuk bır tunzm potansıyelı oldu- ğunu Ruslar'ın onemlı olçude \malya'yı tcrcıh etmeye bas.ladıklarını. ancak Guney Rusya'dan gelenlenn buyuk olçude Trab- zon "da konakladıklannı vurguladı Bitti e-posta : tan (« prizma. net. tr Prof. Necla Arat 'Gençliki gelecek ve laikliğin teminatı' HaberMerkeri-lstanhut l »m,.*!•. ı^^ı K \'\n Sorunlaıı \ra5t11ma\Krk zı Başkaıu l'rot D\ Necla Arat. 2000'lı >ıHırda gcm,jiL:ııı temel so- rununun laıklığı ve 1 m\ ' hauı nsızlıgı korumak demokrasıyı kurup» 1-- ıtnı ık olacağmı sovledı Prof Dr Necla \> ,t «.umhımvetııı ^^ v 1!ı- nı kutlama etkınlıkL 1 ı,eiw>.M.sindc TaiMis »c Osmanıve'deıkıkonteıın \^K\\ (,agda*Yivı mı DesteklemeDernegı {(, \ ni>tldrstıs^utv sı'nceTarsus75 Yıl Kultur \lcrkczt nde*2000'li VıUardadaKemaliznı\c(ıcn»,lik" komılıı kon- feranstakonusan ^rat keıinlı/mkjrşıilınna\ 1 nıt verdıkten sonra *2(MXrii MİIarda cumhurv vettarihinıi/inkazanımlanna.ekonomikçcMV- vi anlama vetinizi: iş vapma. ba^ladıgınız ışi 1/- leyip bıtırme becerinLfl. iletışım kurabılme, ekıp halinde çaltşahilme. ginşımcı olma. \abancı dıi- ler oğrenme niteliklerinı/ı eklemeniz gcrekiyor. Ama, 21)00'li \illarda da gençliğin temel sonın- lanndan biri, laiklıği ve ulusal bağımsıziığı ku- ru mak demokrasıv 1 kurup \aşatmak olacaktır Emanetın doğru ellere bırakılmış olduğuna ina- nıyoruz" dedı Arau konteransm ardmdan Ç\ DD Osmanıye Şubesı nın ılk kulturel etkınlığı ıçın Osmanıve ve geçerek "Cumhurivetin75.Yıhn- da kadınSorunlan* başlığı altında ıkıncı bır kon- ferans verdı Öğrencilerden gazetemize ziyaret sesi ilköğretim bolumü oğrencileri. oğretmenleri> \e biriikte gazetemizi v« kuruluş yıldönümü- tnüzde yeni yavın hayatına başlayan Rad>o Cumhuri>et'i ziyaret ettiler. Gazetemizin senisle- rini dolaşarak bir gazetenin nasıl ha/ıriandığını verinde goren oğrenciler, yönetkileri soru yağ- muruna tutrular. Oğrenciler. gazetemizin \rş.i\ bölümunugezerken"Susurlukdosyasrndan kamuovuna yansımayan başka bilgi olup olmadığınt sordular. (Fotoğraf SAADEİ LSLL) Çadır ya da karavanlanyla tatil yapmak isteyenlerin gidebilecekleri yerler azaldı Kaıııp yerleri turistîk tesislere arsa oluyor OKTAY EKİNCt Turkıye'de "turizm" denıhnce akla artık hep dev tatıl köylen ve çok yıldızlı otelleT gelıyor Bun- lann bırçogu "çevreşi tahrip eden"' konumlann- dan oturü aynı zamanda "turizm kay naklanna" da zarar vermış oluyorlar ama aldıran >ok Oysa kı yıne Turkıye, hem çevTeyı, hem de kul- turu gozeten "sosyal rurizm 1 " anlayışına yıllar once kavus.muş bır ulkeydı Bu anlayışın kentler- de ve kasabalardakı karşıhğı '•pansiyoncııluk'' ıken. doğal guzelhklerle kucaklaşan ve onlan koruyan turü ıse "kampçılık''tı Bunlardan pansıvon tunzmme ılk darbey 1 on- ce şu "paket turizm" denen ve kalabalık grupla- nn paketlenerek gezdınlıp paketlenerek konak- latıldığı toplu "tur organizasyonlan" ındırdı Derken, Tunzm Bakanlığı da ozellıkle 12 Eylul'den sonrakı *teş\ik yasası" kapsamında sadece paket tunzmme hızmet veren buyuk tesıslen destekle- yınce, 196O'lı ve 197O'lı yıllann o unutulmaz pansıyon kulturu. yennı hızla "yuğma kültürü- ne" bıraktı Tunzm bolgelenndekı msanlanmız da yakın • Doğaya saygılı tunzmın simgesı olan karavanlı tatilciler için Türkiye artık "cennet ülke' olmaktan çıkıyor. Marmans-Pamucak ve Antalya-Kızıltppe orman kamplannm otellere venlmesınden sonra şimdi de Turban'm Beldıbv kampıngı kapatılarak 'özelleştırme arsasına' dönüştürüldü geçmışın o sa> gın ve sevecen "ev sahipliğT kım- lıklennı vıtınpdev tesıslerdekonaklatılan grup- lara hızmet goturen "komi toplumu" olus,turdu- lar Ezüme sırası kampçüarda Pansıyoneuluğun bu kotu vazgisina karşın "kampcıhk" ıse yıne de \ arlığını surduruyor Da- ha doğrusu doğa>ı ve ınsanları bırlıkte seven "kampçılann" deyım yenndeyse "inatçıdireniş- leri" sayesınde sunıyor Çunku dev let yıllardır çadırlany la ve karavan- lanvla "doğayı bozmadan ve kirletmeden" Tur- kıye'nın guzellıklennın tadını çıkartan bu alçak- gonullu ınsanların "kamp kurnıa verlerini" her geçen gün daha da azaltıvor Turıstık tesislere "arsa" sağlamak uzere bırçok eskı kamp yennın yatınmcılara"tahsis"edılmesı sonucunda çadır ve karavanlarla >a^anan o keyıflı ve ınsancıl ta- tıllenn uzennde karabulutlar dolaşıyor Son yıllardakı gelışmelen kaygıyla ızledıkle- nnı, ama "mücadele'* de ettıklennı belırten Ak- deniz Kampcılar Derneği'nın aktıf uyelennden Ö7erSakınç dıvoı kı "Onee Marmaristeki Pa- mucak'ı Altınvunus Oteli'ne verdiler. Deren \n- taha'da kızütepeOrman Kampına Doğramacı. Bilkent Oteli'ni vaptı. Şimdi de Kemer-Beldi- bi'ndeki Turban'a ait kampingi de Bav ındır Hot- ding'c tahsis etmişler. Otel her yerde yapılır. ama her yerde kamp kurulmaz ki..." Beldibi kampingi Kampçılann dığer bır dayanışma orguru olan Türkiye Kamp ve Karavan Derneği'nın açıkla- malanna gore de bu > ılın (1998) başlannda Tur- ban ıdaresınden uyelenne bır yazı gelmış Beldi- bi Kampingi'nın derhal -bosaltılacağı" bıldınl- mış Ozelleştirme\üksekKurulu'nun6 12 1997 tanh ve 97/62 sa> ılı karanyla. kampçılann ulke- mızdekı bu "engözde" yen de 14 1 1998'den ıtı- baren artık "turistik tesis arsası" konumuna gır- mış Pekı. butun kış çadırlannı ve karavanlannı ya- za hazırla>an. yaz aylannda da doğavı sevgıyle kucaklav ıp Anayasa'dakı çevTeyı koruyarak ve kı- yılan da topiuma açık tutarak kullanma hakkını yaşama geçiren bu ınsanlar nereye gıdecekler' Yıne kampçılann bu "özelleştırme omeğine'' karşı hazırladıklan "itiraz broşurunde" denıyor kı "Beldibi kampını zarar edivor diye satıvoriar. Oysa yok edecekleri doğanın bedelini hi-ç düşun- müyorlar. Bizleri ise sadece Türkiye'nin doğası- na âşık olduğumuz için değil turist, vatandaş ve- rine bile kovmuyoriar" Kampçılanmızın bu fery adı da gostenyor kı bu ulkeyı yonetenlerturizm denınce yağmadan barj- ka bır şeyı artık anlamıyorlar Ancak bu fıkırle- n sadece kendılenne kalsa neyse, ama ulkenın do- gasını tuketıyor ve doğaseverlennı de cezalandı- nyorlar Buna nasıl "haklarT olabılıyor 9 tşte temel so- run da bu galıba Yeni bir ilac Meme kanserini yan etkisiz tedavi LOS ANGELES (AFP) - Meme kansennın tedav is>ın- de kemoterapıden daha et- kın \e yan etkılen olmayan bır yöntem keşfedıldı Ge- netık değışım v oluv la hasta- lığı tedavi eden Herceptin adı venlen ılacın bırkaç ay ıçerısınde pıyasava surule- ceğı bıldınldı Amenkan Klınık Ontolo- jı Demeğı'nın >ıllık toplan- tısında tanıtılan Herceptm"ın kansenn tedavısmde çığır aç,- tığı kavdedıldı Kalıfonııva Lnıversıtesı oğretım uvelenn den Dr Dennis Slamon tara- fından keşfedılen. meme kan- sennı genetık değışım yo- luyla tedavi eden ılacın, ke- moterapının van etkılenne vol açmadan tedavi sağladı- ğı bıldınldı Dr Dennis Slamon. me- me kansenne yakalanan ka- dınlann yûzde 39'unda bır genetık bozukluk olduğunu keşfettı Her-2 Neu adli ge- nın vücutta fazla mıktarda bulunması kanserlı hucrele- nn kontrol edılemez şekılde uremesıne yol açan belırlı bır proteının aşın uremesıne ne- den oluyordu Genentechad- lı sırket adına araştırmaları yuruten Dr Slamon. bır dızı başarısız denemeden sonra bu proteınle mücadele eden bır antıkor urettı Proteının azalmasi, kan- ser hucrelennın olumune ne- dcn oluvordu 500 kanserlı kadın uzennde test edılen an- tıkorun, kanserlı hucrelerı yuzde 50 oranında azalnığı gonıldu Kemoterapı tedav 1- sınde bu oran vuzde 43'te kalmakta> dı Herceptin kullanan baz hastalarda kalp duzensızhk len gorulduğu. ancakbu du rumun çoğu vakada duzel dığı ve hastalann Herceptı nı kullanmaya devam ettık len ka> dedıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog