Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS 1998 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 •Zonguldak Y 19 Antalya Butun bolgelenmız parçalı yer yer çok bulutlu GuneyEge ve Batı Akdenız kı- yıları ıle Doğu ve Guneydoğu Ana- dolu'nun doğusu dışında kalan yerter sağanak ve gok gurultulu sağanak yağışlı geçecek Havasıcaklığıbıraz azalacak ^± t~ *> ~ MW: ~&: ii£r: iW & v ı c n Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn HB PB PB PB PB PB PB Y 22 21 22 23 21 23 23 22 Munth PB 17 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atina Y Y PB Y Y Y Y Y 2U 15 24 21 21 14 25 22 Y 19 Şam Moskova Askabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre A PB PB Y PB Y Y PB 15 28 6 22 24 16 26 32 PB 30 <>Açk Parçalı Büut u : Ss > Bulut L ^ Çok bulutlu • Yaomurkj Sulu tar GOK gurjtt'jlu • * G U N C E L CTVEYT 4RAC4YIREK • Baştarafı I. Sayfada Ertesı gun medyada kuçuk bır haber Tayyıp ın oğ- lu ne hıkmetse hangı nedenlerdense ne ıçende ne dışanda OylebırademkıTayyıp'ınoğlu ortalıktayok Hakkında ne gıbı soaışturma yapıldığını olume se- bebıyet verdığı ıçın hangı mahkemede yargılanmaya başlandığını, hapıshaneye duşup duşmedığını med- yamız araştırmaz1 Olayın kahramanı bır başkası, Ahmet ya da Meh- met oldu mu Medyamız gunlerce peşınde koşuyor, nefesını ganbanın ensesmden eksık etmıyor Gormedığımız yuz bınlerce haksızlık, kayırmacılık olaylannda kımbılır daha neler donuyor Tayyıp'ın oğlu olayının ılgınç yanı BabaTayyıp'ın se- sını çıkarmaması1 Lıderlık sevdasıyla bu ıl senın, şu ılçe benım dola- şıp duruyor Adalet denılınce Kuran'dakı ayetlerle te- rennum edıyor Kaldınmda yurumekte olan ınsanı bıçıp geçen oğ- luna gelıp dayandı mı, adaletle ıkjılı tek sozcuk yok be- ledıye başkanında! Demek kı, Tayyıp'ın adalet anlayışında, Musluman- lıktakı durustluk kavamında bır başka kavrayış var kı, ceza oğesı oğluna uzandı mı yan çızıyor Erdogan Bey bugun yann bır şeyler soyler mı, el- bette bılemıyoaız Sadece umut etmekle yetınıyoruz Ama, dune kadar sessızlığını surduren Tayyıp Bey adına şoyle bır sonuç çıkıyor Boy bos yennde, ağız guzel laf edıyor, genç "De- legeler venrse FP'ye genel başkanlığa" da hazır ol- duğunu soyleyen Tayyıp Erdogan'ın dramatık bır so- run "aıleye dayanınca" sus pus olması kışılığıne olum- suz bır not duşmesıne yol açıyor Bır bankanın ılanlanndakı gıbı Tayyıp Erdogan ıçın de "yok otekılerden farkı" soyiemı genış krtlelerde ge- çertı bır slogan olmaya aday Bir anket ve... Oy veya kışısel yarartar ıçın kayıncılık zaten sıyasal yaşamımızın kansen Toplumu temsıl ettıklen savın- da olanlan kemmyor Sağdakı gazetelenn baş tacı ettığı POLAR araştır- masındakı bırkaç sonuç var kı, çok onceden dıkkatı- mızı çeken kımı gerçeklen yansrtıyor POLAR'a gore, buyuk kentlerde lıderienn hıçbın sı- nrf geçemıyor Ulke genelındekı yuzde 10 barajını, ancak uç partı aşabılıyor FR ANAP ve şaıbelerden kurtulamayan bır genel başkanı olmasına karşın, DYP 1 Ya sol? Ne sorun ne soyleyelım Yuzde 10'un altın- da. Araştırma sonuçlan toplumda dıkkatlen çekmeye başlayınca, sıyasetçıden. partılerden yakınan sesler yukselıyor Rejımın kalbı dıye nrteledıklen TBMM'yı kuçumse- meyeyonelık soylem ve yaymlan kamtıoytına ştkâyet edıyorlar Oysa, saygınlıktan guvensızlığe uzanan çız- gıyı gerçekleştıren kendılen TBMM'de temsıl edılen sıyasal partıler Işte son ve taze ıkı omek Hukumet, ırtıcayla ılgılı bır dızı yasa gonderdı Mec- lıs'e Altt ustu 8 adet yasa Ancak uç tanesı komıs- yonlardan geçebıldı Şu duruma bakın Tasanlan komısyonda FP ıle bırlık olup ANAP'lılar kosteklıyor CHP yasalaşmalan ıçın ANAPIılan "ıkna etmeye" çabalıyor Irtıca yasalannın akıbetım daha da ılgınç bıçımde koktendıncı bır gazete -Yenı Şafak- açıklıyor "Demokrası platformunu oluşturan FP, (sozum ona Ataturkçu ve antılaık) DYP BBP ve DP 'ırtıca' yasa- lannın Meclıs 'ten geçmesı durumunda, seçımlere ka- darMeclıs 'e gelmeme kararı a\d\\af dıye manşet atı- yor Gerçı bu Meclıs'e sade vatandaş guven duymuyor Laıkcumhunyetı korumayayonelıkyasalarakarşı "de- mokrası platformu" ıle başlayan karşı gmşımden son- ra aydın çevrelerde TBMM'ye zaten pamuk ıplığıne baölı destek de enyıp gıdıyor Ornek ıkı Şaibe Hanım'ın mallannın kaynağını araştıracak komısyon bır aydır bır turtu ışbaşı yapa- mıyor ANAP ıle DYP arasında komısyona uye verme surecındekı anlamsız çekışme Şaıbe Hanım'ın her geçen gun rahat nefes almasına neden oluyor Zıra, TBMM bır buçuk ay sonra tatıte gınyor Kısacası Turkıyemızde olmaması gereken her şey, oluyor Ankara Kürt toplantısma 'seyirci' 1ALE SARIİBRAHİMOĞLü •VNKARA - Misir. destek verdığı hukümet dışi bır kuruluş aracılığıy la Kahıre de Turkıyedekı Kurtlerın de gundeme geleceğı "Kürt-Arap Di- yaloğu" adlı bır konferansa ev sahıp- lığı vapmavahazırlanıyor Mısırboy- lece Kurtler konusunda aktıf role so- vunurken Ankara bır yıldır altvapısi hazırlanan toplantıya "sejira" kal- maklan oteve gıdemedı "Mısır bu- vük devtet olma iddiasını Kürt top- lantısı gibi taaliu'tlere <r> sahipliği ya- parak uygulamada gostermek isti- yor* dıyen ust duzey bır dıplomat. Turkıye'nın ıse Kurt toplantısını et- kıleyecek herhangı bır gınşimde bu- lunmayarak hata ışledığıne dıkkat çektı Mısır hukümetının polıtıkalanna destek veren ve merkezı Kahıre'de bulunan Afnka-AsyaDayamşmaOr- gutu. geçen vıl ıçenğı doğrudan Kurtlerle ılgılı olmayan toplantısını bu >ıla ertelemıştı Örgut 2"1 Ma- yıs ta başlaması beklenen toplantıda doğrudan Kurt sorununu ı^leme\e karar \erdı Toplantıda Kuzev Irak takı rakıp Kurt gruplan Kurdıs- tan Demokratık Partısı (KDP) ıle Kurdıstan '»urtseverler Bırlığı (K^ B) lıderlerı Mesud Barzani \e CelalTalabani'nın katılıpkatılmaya- caklan henuz netle^medı Dışı>lerı Bakanlı|ı Sozcusu Bu>ukelçı Neca- tiL'tkan'ınduzenledığı basın toplan- iibinda bır soru uzenne. "Bize gelen bilgilere gore toplantı\a teror orsutu PKK dahil edilme\ecek. PKK'nın bu turçalışmalara dahıl edılmesiçokva- him bir hata olur" dedı Arap ülke- lerınden temsılcıler de "Kürt-Arap DKaloğu" adı venlen \e bu yonde stratejılenn belırleneceğı toplantıya katılacaklar Turkı>e'nm Mısır Bu^ukelçıltğı. toplantınıtı planlandığı bır yıl once- sınden. Ankara da Dışıtjlerı Bakanlı- ğı na bu konuda çe^ıtlı önenler \e u>arılardabulundu Buonen\eu>a- nlann ıse dıkkate alınrnadığı. Turkı- ye'nın toplantı> ı etkılevecek \e ken- dı lehıne çev ırebılecek herhangı bır gınşımde bulunma> ısı ıle ortaya çık- tı Ust duze> bır dıplomat, Mısır'ın Turkıye've davet )apma\ ı^ına gerek- çe olarak toplantının bır Kurt-Arap dı>aloğunu ıçerdığını gosterebılece- ğıne ışaret ederek ^u goru^len dıle getırdı " Mısır'dan toplantna ılışkin bırakın da\ctalma> ı. ıçeriğı konusun- da bilgi almak ıçın bılie iğnesle Wu>u kazı\oni7. Turkıve'mn. \emek pış- tikten sonra tadını de«işlirmenın zor olduğu gerçeğinden hareketle yemek pışirilirken. yanı toplantı ıçın çalış- malar \apılırken kanlımcılarnezdin- degirişımde bulunması gerekiyordu." Hukumet dı>ı bır orgut olmaM ne- denıyle Ankııa"nın resmı duzeyde doğrudan katılanıayacağı bu toplan- tıya, çeşıtlı MVII toplum kuruluşlan- nınkatılımııııs<ığlayabıleceğıne dık- kat çekıldı Kurt toplantısını organıze eden or- gutunde zaten Mısırhukumetıncefı- nanse edıldığıne dıkkat çekıldı Bır dıplomat bu konuda şu değerlendır- mey ı yaptı "Sume topraklan içinde yer alan vc bir Kürt botgesı olan Ka- mışlfda Kürtlersürekli baskı alnnda- lar. Buradakı Kurtkr orgutlendirilip toplantıda, "Surıye'de bır Kurt de\ le- tıne ıhtıyaç \ar' tezini işleseter Şam \onetimi bu toplantıdan rahatsız olurdu. Çunkiı Sunye hep Türkiye ateyhıne Kurtdevktiteziniişliyor. \n- cak bırakın toplantıya kaolacakulkc- ler nezdinde k>bi yapmayı, \nkara kendi diplomadannın uyanlannı bi- k dikkate almadı." Fırat \e Dıcle suları konusunda Turkıye aleyhıne, Sunye lehıne po- htıkalar da ızle\en Mısır Turkı- \e nın lsraıl ıle asken yakınlaşması- nı Ortadoğu'daoynamakıstedığiön- cu rolune tehdıt olarak goruyor "\ncak Ortadoğu konusunda uz- man bır Turk dıplomatı Cum- huriyet'e yaptığı değerlendırmede "Mısır, Türk-İsrail yakınla^ması ol- masa da Kürt toplantısına e\ sahip- tiği \apardı. Mısır. bolgesel oluşum- lann kok saldığı merkez \e Kahire büyük devtet olma iddiasını uy- gulamada da gosterme arayTşında" dedı Gelışmekte olan ulkelenn bır arayageldıgı 14"ler Grubu'nun top lantısı da kısa sure once Kahıre'de yapıldı Bu grup Turkıye nın kuru- luşuna oncüluk ettığı gelışmekte olan 8 ulkeden (D-8) bazılannm katılımı ılegenışlemekaranaldı Türkıye'nm bu toplantıya D-8 adına lcra Başkanı emeklı buyukelçı Ayhan Kamel'ı dahı gozlemcı olarak gondenp, gelış- melen yennde ızlemedığı anımsatıl- dı Irtica tasanlan sahîpsiz kaldı • Baştarafı 1. Sayfada yebaşladılar MGK nın ırtıca ıle mucadele konu- sunda hukumetı uyardığı 27 Man toplantısından sonra hızla Meclıs e se\ k edılen 8 tasarıdan hıç- bın şu ana kadar yasalaşmadı lrtıcavla mucadele kapsamında TBMM ye se\k edılen tasanlann komısyonlardakı goruş- melen "sağittifak" dtrenışı nedenıyle ağır aksak ılerledı Buyuk bölumu 1 ya da 2 maddeden oluşan ta- sanlaryakia^ık 1 5aydırkomısyonlardagoruşul- mesine karşın hukumet ortaklarının yeterınce "sahiplencmemesi'" \e DYP- FP engellemesı ne- denıvle genel kurulda ele alınamadı Komısşonlarda bugune kadar vakıfların ku- ruluşunu zorlaştıran \e mevcut \akıflann daha sı- kı denetımını ongoTen tasan ıle ımar planına ay- kın camı yapımını engelleyen ve ozel camı \e mescıtlenn vonetımının Dıyanet Işlen Bakanlı- ğı'na devnnı ongoren yasa tasanlan kabul edıl- dı Gundemın gen sıralannda yerlennı alan bu ta- sanlann oncelıkle ele alınması ıse hıç gundeme gelmedı Teamullere gore hazıran ay ı sonunda kapanma- sı gereken Meclıs'ın temmuz ortalanna kadar ça- lı^ması durumunda dahı yaklaşık 1 5 avlık sure ıçerısınde hukumetın \ergı paketı ıle haller yasa tasansi \e uzennde uzlaşma sağlanması duru- munda yerel yonetım reformuna ılışkın tasarı\ı çıkamiavaçalişacağıbıldınldı Hukumet buhaf- ta da RTUK tasansını geçırmek ıçın çalı^acak AN^P Grup Başkamekılı Metin Oney çar- şamba ve perşcmbe gunu hukumetın RTUK ta- sarısının goruşulebılmesı ıçın yerını alacağını. ANAP grubunun tam kadro genel kurul çalışma- sina katılacağını bıldırdı Metın Oney CHP kongresınden sonra ANAP ve CHP yetkılılennın bır arava gelerek uzlaşma sağlaması durumunda CHP kurultay ının ardından vergı tasansının gundeme getınlebıleceğını soy- ledı DSP Grup Başkanvekılı Ali llıksoy. genel ku- rulu RTUK tasansının tıkadığına dıkkat çekerek nettavırkoymadığı ıçınCHP'yı suçîadı CHP'nın bazı kesımlerden çekındığı ıçın tasanya açıkça karşı çıkamadığını vurgulavan llıksoy W CHP karşıvızdesın tasanvıhemençekelim. BizCHP'siz bu Mechs'ten yasa çıkaramayacağıınızı artık iyi bilhoruz" dedı FP Grup Başkamekılı Salih Kapusuz, "Clke yararına yasa tasansı ve tekliflen geldiğinde des- tek vermeye hazınz, ancak hukumetın yapöğı gi- bi RTl K, memura sendika yasa tasansı drve da- yatılırsa elbette Meclis tıkanır. Hukumet kendi clivlc hukümeti tıkıyor. 13 a\dan ben 2 istısna ya- sa dışında bu Meclis'tenyasa çıkanlamadı. (ktir- sinler mahalli idareler yasa tasansını, vergi refor- munu.yardımcı olalım" 1 dıye konuştu Irtıcayla mucadele kapsamında hazırlanan ta- sanlar ozetle şu duzenlemelen ongoruyor # irtıcaı faalıyettere kanşan ktşıler dev let me- murıyetınden çıkarılacak KlT'lerdekı sozleşme- lı personelın sozleşmesı febhedılecek 9 İrtıcaı faalıyetlere kanşan valı ve kayma- kamlar, bakanın onayı ıle me>lekten çıkanlacak # Cuppe, sank gıbı gıysılerle dolaşanlara 6 ay- dan bır yıla dek hapıs ve 50-100 mılyon lıra ara- sında para cezası venlecek # Muftunun ıznı alınmak ve ımar mevzuatına uygun olmak ko>u\uyla carru yapılabıiecek Ca- mıler. Dıvanet Işlen Başkanlıgrnın kontrolune alınarak burada gore\ yapacak personel, yalnız- ca başkanlıkça atanacak 0 Sakıncalı vakıflar, Vakıflar Genel Mudur- luğu, cumhunyet savcısı ve mulkı amır tarafin- dan kapatılabılecek 9 Yurtdışına gondenlecek oğrencılenn belır- lenmesınde sıkı denetım getınlecek Türk-Rus askeıiticaretimasada • Baştarafı 1. Sayfada Moskova, bugun de Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın ISOmılyardolartu- tarındakı modernızasyon progra- mıyla yakından ılgtlenıyor Turk tarafı ıse Rusyayapımı sılah ve as- ken araçlara. ozelhkle saldın helı- kopterlen ve makınelı tufeklere ıl- gı gostenyor Ancak Turk-Rus av ken tıcaretının onunde, ıkı ulke arastndakı kımı anla$mazlıklar du- ruyor K.aradayı'nın, Rusya yetkılıle- nyle goruşmede Kıbns Rum kesı- mıne satılan ve ağustos ayında tes- lım edıleceğı soylenen S-300 fû- zelenyle ılgılı olarak Ankara'nın duyduğu rahatsızlığı ıletmesı bek- lenıyor Karadayı"nın temaslann- da PKK \e başka sıyası konulann gundeme gelmeyeceğı. daha çok asken ılışkılenn gelıştınlmesı ko- nusunun ele alınacağı •»anılıyor Orgeneral Karadayı'nın Rusya zıyaretı sirasında taraflar arasında bır "karşriıklı anlaynşmemorandu- mu" ımzalanması da beklenıyor Ikı ulke arasındakı asken ılışkıle- nn gehştınlmesı yolunda Rus- ya'nın Turkıye ıle ortak sılah ure- tımı de gorüşmelerde ele alınacak bır başka konuyu oluşturuyor Zı- yaret sonunda yapılacak anlaşma ve açıklamalar ne olursa olsun, Turkıye Genelkurmay Başkanı'nın Rusya zıyaretı, ıkı ulke arasındakı iyi komşuluk ılışkılennın gelışme- sı açısındantanhıbıronemtaşıyor Rusya resmı televızyonu Orge- neral Karadayı'nın zıyaretının baş- laması oncesınde dun sabahkı ha- bennde. Rusya nın Kıbns Rum ke- sımıne vermeyı planladığı S-300 fuzelen konusunu on plana çıkar- dı Televızvon Karadayı'nın görü- şecegı yetkılılen sıraladıktan son- ra. S-300 konusunun gundemde ol- duğunu belırttı Televızyon. bır Turk savunma yetkılısının "Eğer S-300füzeleri teslim editirse Rusya, Tıirk Silahlı kuvvetieri'nin moder- nizasyonu ihalelerinde yer alnıayi unutsun" dedığını aktardı Orge- neral Karadayı'nın Rusyadakı te- maslan sirasında Turkıye'nın bu konuda daha once bırçok kez açık- ladıgı goruşlennı bu kez doğrudan meslektaşlanna aktaracağı belırtı- lıvor G U N D E M MUST4FA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada zenlenen tıyatro şenlıklennı onuıiandırmanızı nca edenm NamıkDemir Kaymakam Tanh 19Mayıs1998 Saat 19 00 Oyununadı Al- lah'ın Dedığı Olur Yer Kalecık bsesı" Kaymakamla konuştuk. "Oyunun ıçenğını ben de bılmıyonım Izler, gorunız" dedı Bız oyunun ıçenğı- nı bılmek ısteyen kaymakamlann neleryaptıklannı da bılıyoruz1 Kalecık Lısesı Muduru'yle de konuştuk "Oyun Turan Oflazoğlu 'nun Tıcaret bsesı oğrencı- len oynuyor Bır haftadır değışık okullarda sergılenı- yor" demekle yetındı Oyunun ıçenğı, oynanıp oynanmaması konumuz değıl Ancak Cumhunyet'ınkuruluşunun 75 yılıprog- ramında ve 19 Mayıs gununde bu oyunun seçılme- sının ahtını çızmeden geçemeyeceğız Stvas'a geçelım llde turbanlı oğretmenler bırden art arda hastala- nır Işte hastalıklar Sınuzrt, kellık Bayan oğretmenter kel olma tehlıkesıyle karşı kar- şıya kalınca, ne yapmak gerekır^1 Rapor venp başlannı ıçerde ve dışarda sureklı ort- melennı sağlamak gerekır Önceden belırlenen bırkaç doktor aracılığıyla bu raporiar venlmış II Mıllı Eğıtım Muduru bu "toplu hastalıktan" şupheienınce, soz ko- nusu rahatsızlıklar ıçın, "Ajeyef raporu" ıstemış Tabıı hıçbın heyet raporu getırememış Benzer olay Gıresun'da Gıresun Imam Hatıp üsesı'nde aitı turbanlı oğret- men bırden hastalanıyor Nedenı mufettış alerjısı Mu- fettışlenn geleceğı gunlerde okulda olmamanın yolu mu yok Hemen bır rapor Bu sure ıçınde Imam Ha- tıp üsesı oğrencılennın okula otekı oğretım kurumla- nndakı gıbı gıdıp gelmesıne kımı velıler de "bozulur" Konu yerel televızyon kanallannda da gundeme ge- lır Televızyona venlen yanrt şoyledır "Mufettışler gıdınceye kadar ıdare edın Gıdınce her şey yıne eskısı gıbı olacak " Kaysen'de yaşanan olay basına da yansıdı Kara- mancı Imam Hatıp Lısesı oğrencılen Özlem Aladağ, Seher Akpolat, Meryem Kılıç, Ayşe Kırlaç ve Na- zan Kayhan Izmır'de duzenlenen boks şampıyona- smda başları açık nnge çıktılar Okullanna beş madal- ya kazandırdılar Donuşte kendılennı takdımame değıl tasdıkname beklıyordu Izın konusunu gerekçe gosteren yonetım, oğrencılen okuldan attı Konu basına yanstyınca, oğ- rencıler okula, mudur Ahmet Duran Yurci açığa 75. yıl— Bırbınnden farklı gıbı gorunen olaylann ortak pay- dasışu Gencı mantık, yenne gore kendısını koşullara uy- durarak yenne gore pervasızca hareket ederek da- yatmalannı surduruyor Mıllı Eğıtım Bakanı Hıkmet Uluğbay egıtımın ıçın- de bulunduğu duruma ılışkın değerlendımnelennde olabıldığınce gerçekçı davranıyor Olumsuzluklan da açıklamaktan çekınmıyor Yıllardır çağdışı mantığın adım adım yerleştığı gelen her Bakan'ın "Haydı bır damgamı vurayım" deyıp yaz-boz tahtasına çevırdı- ğı bır kurumu kısa surede rayına oturtmak gerçekten zor Ancak bugun ıçın gen çekılmış gıbı gorunen ge- ncı hareketlerın "sınsılığıne" de aynca dıkkat çekmek gerekıyor Yenı bır takıyye yontemıyle daha karşı karşıyayız Cumhunyet'ın ılanının 75 yılındayız ya, şımdı hertur- lu kutlamayı bu "kılıfın" ıçıne sokma hevesı ıçındeler Rumuz, "75 yıl" - Cumhunyet'ın 75 yılında tankatlann toplumdakı yen - Cumhunyet'ın 75 yılında mıllı ve manevı değer- lerımız 75 yıl kutlanacak Onurumuz Ve bu yılda akla ge- lecek her turlu konu da tartışılacak Ama bır şartla, Cumhunyet'ın ozunu kavrayarak, ıçını boşaltmadan Yazıyı madalyonun otekı yuzuyle noktalayalım 75 yıldayız, Onuncu Yıl Marşı'yla coşuyoruz Çok guzel bır marş Dınlerken ınsanın ıçı kabarıyor, avazı çıktı- ğı kadar bağırası gucu yettığı kadar koşası gelıyor 75 yıldayız Marşını arıyoruz Bulamıyoruz Mahkeme 'MİT ajanı' JJEMÎREL GAZETECÎLERÎN SORULARINI YANITLADI sözünü hakaret saydı EVtS GOKT\Ş \NKARA - Ankara 26 Hukuk MahkemeM, yabancı ve yerlı orgutlere yapılan "ajaıüık" ıçın ılgınç yorum- lar getırdı Ankara 26 Hukuk Mah- kemesi Yargıcı Vusuf lluç İP Genel Başkanı Dogu Pe- rinçek ın babası Sadık Pe- rinçekı "MtT ajanhğı" ıle suçladığı ıçın, \bdullah ÇaA'nın av ukatı Onder \çı- kalın hakkında açtığı tazmı- natdavasının gerekçelı ka- rarını tamamladı \kşamga- zetesınde 4 Kasım 1996 gu- nu yayımlanan soyleşıde Çatlfnın avukatı Açıkalın Pennçek'm CIA ve Sovyet ıstnbaratçısı olduğunu. hat- ta babası Sadık Perınçek'ın de Dır donem MtT'te görev yaptığını ılen surmuştu \vukat \çıkalın, toplam 1 mılyarlSOmılyonlırama- ne\ ı tazmınat odemeye mah- kûm edıldı Yusuf Uluç ge- rekçelı karannda. MİT ajan- lığı. CIA \e Sovyet îstıhba- rat ajanlığı ıbarelennın ha- karet unsuru taşıyıp taşıma- dıklannı behrlemenın toplu- mun kabul ettığı değer yar- gıları ıle açıklanabılecegını belırttı MİT mensuplannın bır gorev ı yenne getırdıkle- n. bu gorev ın de çok guç ve zor olduğunu belırten Uluç. "\ncak. Turk toplumunun sahip olduğu değer yargüan açısından bakıldığında MİT ajanlığı ile MİT adına bilgi toplayan, başkaları hakkın- da bilgi \eren: kısacası top- lumdakı ısmi ile muhbır- lık le eşdegerde tutulmakta \e muhbir kişüere toplumda halihazırdabugunku kültur ve değer yargılan ile kötu in- san gozü ile bakılmaktadır" değerlendırmesınde bulun- du c Seçim yeni hiikünıet çıkarmaz' \NKARA(\A)- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yapılacak bır se- çımın >enı bır parlamento çıkaracaği- nı. ancak yenı bır hukumet çıkarama- yacağını soyledı Kabullen sirasında gazetecılenn sorulannıyanıtiayanDemirel Turkı- ye"nın ıstıkrar aradığını soyledı De- mirel, "Türkhe 1980'e kadar boyle istikrarsızlığıniejneduşmedi. 1980-91 arasında hukümet sorunu voktu. 1991-95'te de yoktu. Parlamento hu- kumet çıkardı. 1995 seçimleri sonra- sında Türkiye'de hukümeti kurmak, ayakta tutmak sorun oldu" dıye ko- nuştu Polemığı sevdığını kavdeden Demirel şoyle konuştu "Bu gordü- ğvinı hizmet, bulunduğum yer, bıçak kemiğe dayanmadıkça, polemiğe mü- saade etmiyor. Ne anyorsunuz? Be- nim soylediğjm laflan dün niyesoyle- mediğimi mi? Nye soylendiğini mi? S i l a h l ı s a l d ı r ı d a ö l d ü r ü l m ü s t ü Mahmut Hoca'nuı damadı Muratoğlu toprağa verikti MHP üyesi öldürüldü Istanbul Haber Senisi - MHP üyesı Satümış Can dun ak>am uğradığı silahlı saldın sonucu olduruldu Esenler Karabayır Mahallesı Bağcılar Caddesı uzenn- dekı "Can Fotoğraf Stüd\osu~nun sahıbı Satılmış Can ( 31) dun ak^am saat 22 45 sıralannda silahlı ıkı kışının sal- dnsına uğradı Çapraz ateşe alınan Can ağır şekılde ya- raandı Saldırganlann Can'ın uzenne MLKP ımzalı bır \iz\ bıraktıklan oğrenıldı MHP Esenler Hçe Teşkılatı > onetım Kurulu uvesı ol- dığubelmılen Can. yaralı olarak kaldmldığı Istanbul Unı- versıtesı Çapa Tıp Fakultesı Hastanesı'nde oldu İstanbul Haber Servisi - Kamuoyunda "Mahnıut Hoca" olarak tanınan Nakşt- bendı tankatı şeyhlennden Mahmut L's- taosmanoğlu'nun oncekı gün uğradığı bır silahlı saldında oldurulen damadı Çu- kurbostan Camıı Imamı Hızır Ali Mura- toghı, Fatıh Camıı'nde kılman oğle na- mazınm ardından Edırnekapı Mezarlı- ğı'nda dün toprağa venldı Muratoğlu'nun yeşı! ortulu tabutunun baş kısmına sangının da konulduğu dık- kat çekerken cenaze törenme Yenıden Doğuş Partısı Genel Başkanı HasanCe- lalGüzel, Istanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdogan, Fazılet Parbsi mılletvekılİen Ahmet Tekdal, İs- ınaO Kahraman ıle Mahmut l staosma- noğlu, damadı "CüppeH \hmet Efendi" olarak tanınan Ahmet Uğur'la kalabahk bır topluluk katıldı Torene katılan Erdogan. Muratoğ- lu'nutanıdığınıbelırterek "Kendisiniiyi tanryordum. Üzüklıim-. Aiksine başsağ- lıgı diliyorum" dedı Bu arada, Bebek'te 3 gun önce kız ar- kadaşı ıle bırlıkte uğradığı silahlı saldı- n sonucu ölen Bılım Araştırma Vakfı üyesı Scrkan Ciminfi de (27) dun AUu- nızade'dekı Martnara Ünıversıtesı llahı- yat Fakultesı Camıı'nde kıhnan ıkındı namazindan sonra, Karacaahmet Mezar- lıgı'nda defhedıldı Voksa.Türkije'desi>asi istikrarsızlık olayı vardır. Istikrann çaresini bilen varsa söylesin. Ben diyorum kisiyaset parçalanmıştır.Siyaseti de mudahale- ler parçalamıştır. Ortanın sağı da or- tanın solu da kendi içinde ihtilaflıdır. O zaman bir seçim yaparsınız, bu se- çim bir parlamento çıkarır. huküme- ti çıkarmaz. doğru mu? Ne anyorsa- nızburadaarayın." Demirel başkan- lık sıstemı konusunda açtığı tartışma- larla ılgılı olarak "Ulkede istikrarsızlık var, hukümet işlerin ustiıne istenilen ölçü- de varamıyor. çünku hûkü- metler 8-9 ayda değişiyor. 'Gelın bunun çaresını bula- hm' demekgerekirken her- kes bu ulkede çare göstere- ni neredeyse azarlama ha- linde. Başkanlık sistemi hiç kûnseye lazım değüse bana da lazım değir dedı Bır gazetecının Akın Bir- dal'ın vurulması ve dığer oldurulme olaylanna ılışkın soruyudacevaplayan Cum- hurba^kanı Demirel, "Han- gi cinayet oldu? Bunlann si- yasi \onu yoktur. 65 milvon- İuk Türkiye'de olağan şe>- lerdendir. Si\asi tarafı ol- maz. Bir şey olduğunda he- men ona yanlış bir kulp tak- mamak lazımdır. Akın Bir- dal'a saldın menfur bir olaydır. Dev let butun ağırtı- ğı ile ustundedir" dıye ko- nuştu ISPARTA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Hatıce Ozdemır tarafından davah Cavıt Ozdemır aleyhıne açılan boşanma davasmın mahkememızde yapılan açık duruşması sonunda Mahkememız tarafından venlen 13 2 1^98 ta- nh ve 1997 851 esas 1998 101 karar sa\ılı ılamı ıletaratlann boşanmalanna muşterek çocukla- n Sınem'ın \elavetının davacı anneve venlmesıne \e çocukla davalı babanın her vılın temmuzavı ıle dını bayramların ılk günu sabah saat 08 00 ıle akşamı 18 00 e kadar vanında kalıp iahsı ılışkı- lennı surdürmelenne karar venlmış olup davalının adresı meçhul oldugundan \e davetıye ılgı gı- vabında ılanen teblıgat volu ıle yapıldığından ışbu ılanın y apıldığı tanhten ıtıbaren davalı tarafın- dan 15 gun ıçensınde temyız edılmedığı takdırde kesınleşeceğı hususu ılamın teblığ yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 12203 SI\AS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 199-7 "773 Davacı Ahmet Yıldınm tarafından davalılar Mahmut Karaman ve muştereklen hakkında mah- kemem\ze açılan ızalet şuvuu davasında venlen ara karar uvannca Sıvas Kılav uz Mahallesı 1665 ada "" nolu parselın tapu malıklennden olan ve tum aramalara rağmen açık adreslen tespıt edıle- me\en Ali oglu Süleyman Yalçın Rıtat oglu Ibrahım Yılmaz adlarına ılanen tebiıgat vapılması- na karar venlmış olup adı geçenlenn duruşmamızın bırakıldığı 116 1998 gunu mahkememızde bızzat hazır bulunmaları \eva kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen aksı takdırde duruşmalara vokluklanndadavamedılerek karar venleceğı hususu HLMK nın 509 \e 510 maddelen uvann- ca ılanen tebltğ olunur 30 4 1998 Basın 20887 GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 19T/415E 1989 119 Davacılar Gerede Orta mahalleden Avse Cevahırh Zehra Cevahırlı. Ismaıl Cevahırlı ve Kamıle Albaş (Cevahırh) tarafından vekıllen Av Hasan Basn Kabadavı tarafından davalılar Mustafa Esen Abdullah Turker Etem \urt ve Omer oglu Yakup hakkında venlen karar gereâınce Gerede \sılve Hukuk Mahkemesı nın 27 4 1989 tanh ve 1977 415 E 1989 119 sayılı karanlemyız edılmış olup hukum temyız edılmış olup. \argıtay 1 Hukuk Daıresı Başkanhğı nın 12 \2 1994 gun ve 14228- 15845 sayılı karan ıle onanmasma geldıgı yıne davacılar tarafından tashıhı karar düzeltme talebın- de bulunduğundan onama ılamı ıle tashıhı karar düzeltme dılekçesınde adı geçen davalı Omer oğ- lu Vakup a ılanen teblığıne olmak uzere rianen teblığ olunur 11 2 1998 Basm 630^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog