Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 MAYIS 1998 SALI 16 SPOR Rıza Çalımbay 'Toshack haklı olabilir' • Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çalımbay, Oktay"ın sezon başında yaşadıklarını hatırlatarak "Onu kazanmak gerek" dedi. DENİZ DERtNSU Futbolumuza *yeni ümitkr' kazandır- mak için çaba gösteren Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Rıza Çalımbay. transfer pıyasasındakı fiyatlann dengelen altüst ettigini söyledi. Çaiımbay. BaKç içın harcanan paraya dikkat çekerek "Her iyi tutboleu dogal olarak aynı parayı düşlüyor. Ve rüm dikkatini transferinc yoğunlaştın- yor. Bu da oynadığı futbola mothe olması- nı engellijor" dedi. 4 yabancı hakkıyla bir- likte altyapıdan gelecek futbolculara kapı- nıtı daraldığını belmen Çalımbay. "Yaban- cılaıia biıükte astronomik paraiar ödenen ycrli futbolcular. takımlann tercihi oldu. Bövlelikk altyapıya verilen önem azalıyor. Oysa kulüpler kendi kaynaklanna yönelse, maddi açıdan da rahatlamaolur" şeklinde konu^tu. Rıza Çalımbay, Sıyah-Beyazlılann tek- nik direktörü Toshack"ın. bır televizyon kanalında. "Oktay. ocak ayında Avrupalı menajerierle görüştü \« davranışlan olum- suzvöndedegişti" şeklındeki açıklamasıy- la ilgili şunlan söyledi: "Gelen yüksek transfer teklifteri her futbokunun kafasım kanştınyor. Eğer Oktay'ın gerçekten dav- ranışlan değiştiyse Toshack tavnnda haklı olabilir. Ancak Öktay'ın sezon başında ya- şadıklannı düşünürsek çok da üstüne git- memek gerekir. Her defasında Beşiktaşlıh- ğını hatırlatan Oktay'ı Toshack'ın kazan- ması laztm." Besiktas Oktay ve Recep bekliyor ASENAÖZ.KAN Beşiktaş için zor 11 gün.. Son yıllann en istikrarsız ve başansız sezonunu yaşaması- na karşın Türkiye ve Cumhurbaşkanlıği ku- palannı müzesine götüren Beşiktaş'ın önündeki en biiyük sorun Oktay ile Re- cep... Dün sözleşme imzalaması gereken Gaziantepsporlu Ayhan. lstanbul'a akşam saatlerinde gelınce sözleşme bugüne sark- tı. Iç transfer görüşmelen ise bugün saat 11 OO'den sonra başlayacak llk etapta Kap- tan Mehmet'ın yöneticılerle görüşecegı ögrenildi. Beşiktaşltlan bugünlerde Oktay ile Re- cep'in geleceği düşündürüyor! Adı Beşik- taş'la özdeşleşen kaptan Recep ile hem so- runlanna hem de yitirdiği performansına karşın geleceğı parlak gözüken Oktay a ne olacak.' Bu sorunun yamtmı vermesi gere- ken yöneticilerin de "Ne olacağınl bi/ier dahi kestiremiyoruz" şeklinde açtklama yapması ise durumun vahimliğini ortaya koyuyor. Be^iktaşlı yöneticilerönlerinde 11 gün olduğunu. sorunun bu süre içinde mut- lak çözüme kavuşacağım belirtip şunlan söylüyorlar. "Saöşlistesinekoyacağıınızfut- boİculann bonservis bedellerini 29 Mavıs Cuma akşamı saat 17. OO'ye kadar Futbol Fedcrasynnu'na bildirmek /onındayız. Biz Oktay ve Recep'le pazarlıkyapıp anlaşma- ya çaİışacağız. Eğer udaşamazsak bonser- vis bedellerini federasyona bildirmek zorun- dayız. Ancak Teknik Direktör Toshack ile bu konudaki sorunlan çözmüş değfliz." Ohen tamam Beşiktaş. Nıjeryalı forvet oyuncusu Cristopher Ohen'le prensip anlaşmasına vardı. Milli takım kampında bulunan O- hen'in önümüzdeki günlerde tstanbul'a ge- lip Siyah-Beyazlı ekıple sözleşme imzala- ması beklenivor. B. Hakan ve Tugay, önerilen rakamları 'komik' buldular; yöneticilerin arası açıldı G. Saray'da huzursuzhıkARİF K1ZILYAL1N Galatasaray'da iç transfer sorunlu baş- ladı. Sözleşmesi sona eren yüdızlarla masaya oturmak isteyen G.Saray yöne- timı. Ali Dürüst. OsmanHattat ve Er- gun Gürsoy arasındaki kopukluk nede- niyle Hakan Şükür ve Tugay*Ia yapılan ön görüşmeden istediği sonucu alamadı. Dün sabah yöneticiAli Dürüst'ün bü- rosuna giden Hakan. kendisine önerilen 2 milyon dolan. 'komik' bulup bu raka- ma imza atmasının söz konusu olmadı- ğını açıklarken Tugay da. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki görüşmede 400 milyarlık teklifi geri cevirdi. Gürsoy ve Hattat kızgın Ali Dürüst ün tek başına Hakan Şü- kür'le gorüşüp 2 milyon dolar önerme- si, özellikle Ergun Gürsoy ve Osman Hattat" ı kızdırdı. Bu iki yönetici. trans- fer komitesinde yer aldıklan halde Flor- ya daki görüşmeye gitmediler Ali Dürüst'ün Florya'da tek kalması üzerine devreye giren başkan Fanık Sü- ren, 2. başkan Atilla Donat'ı transfer gö- rüşmelennegönderdi. Ergun Gürsoy'un geçen hafta görüştüğü Hakan Şükür'e. 3.5. 4 milyon dolar arası bir para sözü verdifii de ögrenildi. ' Transfer komitenin ışT Galatasaray daki bu kanşıklık. yöne- ticiler tarafından dolaylı olarak kabul edildi. Sorularımızı yanıtlayan Ergün Gürsoy. "Transfer, transfer komitesinin işi. Bir yönetkinin.futbolcuy a bir rakam • Ali Dürüst'ün Hakan Şükür'ü ofisine çağırarak 2 milyon dolar (400 milyar) teklif etmesi üzerine, transfer komitesinde yer alan Ergun Gürsoy ve Osman Hattat, Florya'da futbolcularla yapılan görüşmeye katılmadılar. Huzursuzluğun büyümesine başkan Süren engel oldu. önermeye selahiyeti yok. Karar topluca alınır"diyerek olayı yorumladı. Olduk- ça sinirli gözüken Ergun Gürsoy. "Beşik- taş futbolctılan ile aylardır görüşüyor. Biz bir günde oturup imza ahp. somnu çözümleyecegiz diye kural yok. Yann gö- riişüriiz.ertesi gün göriişürüz.Orta nok- tayı buluruz" dedi Süren'in çabası Transfer görüşmelerinin başlangıcın- da yasanan bu tatsızlık üzenne Galata- saray Kulübü Başkanı Faruk Süren dev- reye girerken Hattat. Gürsoy ve Dürüst arasındaki uyum problemini gidermeye çalıştı. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolculardan Hakan Şükür. Tugay. Vol- kan ve Feti adına yöneticilerle görüşen menajer Frdinç Şehit ise. toplantı sonra- smda yaptığı açıklamada. "Bizistedikle- rimizi söyledik. Fikir ahş>erişinde bulun- duk. Pazarlık yok. Çarşamba günii tek- rar görüşecegiz'" dedi. "Tugay G. Sarayhdır^ Dürüst veDonann teklifleri karşısın- da sinirletıen ve el kol hareketleri yapa- rak Florya tesislerinden aynlan Tugay'ın ise. 2 kulüpten teklifaldığı öğrenildi.Tu- gay'ın damenajerliğini yapan Erdinç Şe- hit. olayla ilgili görüşlerini açıklarken "Tugay. tesislerden sinirli bir şekikk ay- nldı.G.Sarav "ı bırakacak mrdiyenlere. ~Ö\\e bir şey yok.Tugay Galatasaraylı. Ancak pmfesyonel bir futbolcu. Otiır- duk. konuştuk, orta noklay ı buiacağımı- za inanıyorum" dedi Hasan'dan örtülü imza Galatasaray'ın 1 trılyona transfer etti- âi Hasan Şaş ise dün Florya tesisienne gelerek Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzaladı. Ancak bu imza medyadan giz- li attınlırken genç futbolcunun sadece Galatasaray forması ile fotoğraf çektir- mesine izin verildi. Sinan olayı Galatasaray'la prensip anlaşması ya- pıp Istanbul a gelen \ r ansporlu Sinan. Sarı-K.ırmızılı kulübün 1 yıl içinönerdi- |i 120 milyarı ilk etapta begenmedi. Fenerbahçe'ye gideceğini söyleyen genç futbolcunun gecenin ilerleyen sa- atlerinde San-Kırmızılılara evet dediğı öğrenildi. HasanŞaş.yeni forma&ıylasahayaçıktı. (GÖKV1EN ALAK.LŞ) Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldınm, Trabzonspor'a futbolcu vermeye yanaşmıyor A]Kİullah için takas yok, para var HİLMİ TÜRKAV Fenerbahçe'nin takımın başına ge- tırmek istedigı teknik adam Italyan Zaccheroni. Milan'la masaya oturdu. Kulüp başkanı Silvio Berlusconi ile gö- rüşmelere başlayan Zaccheroni'nin bu kulüple anlaşamaması durumunda tercihinı San- Lacıvertli kulüpten yana vapacagı öğrenildi. Ital- yan çalıştıncı. Fenerbahçe ile anlaşma sağlaması halınde berabennde ıki de futbolcu getirecek. Bursasporlu Balk; ten sonra Trabzonsporlu Ab- duüah'ı da renklenne bağlamak için çalışmalannı sürdüren Fenerbahçe de başkan Aziz Yıkunm bu transferin takasa gidilmeden gerçekleşmesinden yana. Abdullah'ı alırken kadrodakı yıldız oyuncu- lan rakibe vermek ıstemeyen Başkan Yıldınm'ın Trabzonsporun. "Erol.Tayfun veKemalettin'ive- rin, Abdullah'ı aJm"şeklindeki önensine ise "İs- mi geçen futbokulanmla gorüşmem gerekir. Eğer isterlerse o zaman vermevi düşünebiliriz*' vanıimı verdi. Yıldınm'ın. en iyiolasılıkla. 'hire bir takas" ve artı para vererek bu transteri bitinmek istedığı de ıddialar arasında. Fenerbahçe başta olmak üze- re birçok kulübün gözdesı halindeki Abdullah ise dün oldukça yoğun saatler yaşadı. Trabzon'da ön- ce başkan Mehmet,\liYıünaz ve sonra eski yöne- tici Muhittin Oztürk tarafından ikna edilmeye ça- lışılan 26 yaşındakı yıldız futbolcu. telefonlara da çıkmamaya özen gösterdi. Yılmaz. futbolcuyla yap- tığı görüşme sırasında Abdullah'a. "Önce Avru- pa'yı diişün. Avrupa olmaz ille de Fenerbahçe dersen, o zaman yönetim kurulunda oylama yapar ona göre kararımızı veririz " dediği öğ- renildi. Abdullah hilir' Transferı ile ilgili olarak görüştüğümüz eşi Na- zan Ercan. Abdullah'a Trabzonspor'da kalması yolundaherhangi bır baskt yapmadığını. ancak ai- le olarak rransfer konusunun çözümlenmesini is- tediklerıni vurguladı Nazan Ercan. "TransferAb- dullah'ı yoruyor. Kendisi \e bizim için en iyi olan karan verecektir. Ben Trabzonlu olabilirim, ama o başka bir takıma giderse hayır demem" diyerek ünlü oyuncunun başka bir takıma transfenne sıcak baktığını ıfade etti. Yöneticilerdcn Davııt Dişli ise Trabzonsporlu futbolcu Abdullah ile aralarmda hiçbir problem bulunmadığı bu transferin birkaç güne kadar biteceginı söyledi. Dişli. transfer liste- lerinde Galatasaray'dan Hakan Şükür ile Tu- gay'ın da isımlennın bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe Kulubü Başkanı teknik direktör arayışına son vermek için bugun yurtdı- şına gıdecek ve sırasıyla Italya. Hollanda ve Al- manya'da çalıştıncı araytşını sürdürecek Yıldı- nm 'ın hafta sonuna kadar bu ışi çözümleyeceğı ıfa- de edilirken F.Bahçe başkanının öncelikle Milan'ın da takımın başına getırmek ıstedıği Zaccheroni'de ısrarlı olduğu belirtildi Play-oflFyan final ikinci maçmda Fenerbahçe'yi 87-80 yenerek 2-2'lik eşitlik sağladı • 4 Ulker, seriyi üçüncü maça taşıdı G Ö R Û Ş / HALİT DERtNGÖR Fenerbahçe Sevgisi... Fenerbahçe'ntn 5 trilyon Türk Lirası borcu var. Sanırım transfer sonunda bu miktar 15 trilyona çıkacak. Fener- ' bahçe Burnu'nda altın madeni de çıkmayacaÇına göre bu borcun altından kalkmak çok zor. Büyük gelir kaynakları yaratmak, yatınmlara girişmek gerekir. Ama bu alaturka ya- pı içinde, bunlan yapmak çok zor... Fenerbahçe üyeleri, statükoyu muhafaza etmek istiyor- lar, ayak diretiyorlar. Hiçbir yeniliğe açtk değiller. Bu neden- le de şimdiye kadar ne taşı, ne de toprağı olmuştur. Bugün için F. Bahçe'nin 7 bin üyesi var. Ancak her üye- nin kulübe olan katkısı, yılda 600 bin Türk Lirası. 70'lik bir 'rakı' fiyatı biledeğil. Ne hazindir ki bu miktan daceplerin- den ödemezler. Üyelerin yüzde 75'inin ödentisini. ensesi kalınlar toptan öderler! Bu üyelerin aşağı yukarı yüzde 50'sı, ensesi kalınlara oy vermek için kulübe üye yaptırıl- mışlardır! Yanı bunlar, kurşun askerlerdir... Böyle olmasına karşın kulüp içinde en çok 'hak' isteyen de bu kimselerdir. Türkiye'n'n en güzel yeri olan F. Bahçe Burnu'ndaki lokalde, akşama kadar günlerini geçırirler. Her türlü konfor, ayaklanna getıriiir. Zaman zaman istedikleri şey olmazsa kulübe milyarlar veren ensesi kahnlann arka- sından atıp tutartar. Hepsi birden isyanlan oynarlar. Oysa üye olmanın ve üye yapmanın tnaddi manevi ve yasal sorumluluklan vardır. Taraflar içinde bulundukları top- luluğun mutluluğu için elbirliği ile çalışmalıdıriar. Birbirleri- ne destek olmaları gerekmektedir. Ama sen üye olduğun topluma hiçbir şey vermeyeceksin, ondan sosyal lokal. li- se. üniversite, huzurevi ve de Türkiye'nin en büyük futbol- cularının transferini isteyeceksin. Ne kadar büyük çelişki. Vermeden almak Tann'ya mahsustur. "Gelin hepimizF. Bahçe'yı kalkındırmakiçin 10'armil- yon lira bağışlayalım" desek kimse yanaşmaz, sonra da F. Bahçe'nin herhangi bir başarısızlığı karşısında hiç de hak- lan olmadığı halde dünyayı ayağa kaldınrlar. F. Bahçe üyelerini 10 bine, 20 bine çıkarmak önemli de- • ğil. Önemli olan, onlarla biriikte sorumluluğu paylaşabil- mektir. Bugünkü düzende ise bu oldukça zordur. Başarı ve başarısızlıklarda sevinmek veya üzülmek. F. Bahçe'ye hiçbir şey kazandırmaz. Bu, ancak bireysel bir doyum veya doyumsuzluk olabilir. Asıl önemli olan, kalkın- mada herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Kolektif bir sorumluluk ıster. Zaman zaman işitiyoruz. "Ben, F, Bahçe'yi canımdan çok severim, F. Bahçe benim her şeyim, orada kapıcıiık yaparım" gibi birtakım şeyler söylerler. Bunlann aslı astarı yoktur. Ama gelin F. Bahçe'ye 10 milyon verin de yine sevın denildiğı zaman, tıss... Anlaşılmayan bır F. Bahçe sevgisi... Fenerbahçe: 80 Ülkerspor: 87 SALON: Abdi Ipekçı H.\KEMLER:MıırutBirıcikt.v. MıısmfaCan <5ı FENERRAHÇE: Muslafa (4). Zaza İ3). Turner (6)19. Ibrahim (5)14. Comegvs (6)22. Serdar (6)20. Günn (3)1. Erdal (3)4. Reha (?) ÜLKER: Âsım (5)7. Hanın (6)17. Anderson O)\7. Rankin 17,23. Haluk 16)9. Tolga (5)9. Ser- dar (5l5 İLKYARI: 36-51 (Clker lehmeı 5FAULALANLAR:.4.s™ (35.27). Erdal(38.49). laza (39.12). Serdar (39,41) KEREV1 KAÇARLAR Nefesleri kesen basketbol play- off yan final ikinci maçında Clker. Fenerbahçe'yi 87-80 yenerek seride 2- 2"lik eşitlik sağladı. Ûnceki gün Efes Pil- sen'inTofaş'ı eleyerek fi- nalist olmasının ardından. dünkümaça 2-l'likavan- tajla başlayan San-Laci- vertli ekipte Levent Top- sakal'ın olmayışı, hücum organizasyonunu olum- suz etkiledi. Turuncu-Yeşilliler ise dünkü karşılaşmada bun- dan iyi yararlandı ve raki- bi önünde baştan sona üs- tün oynayarak galip geldi. Ülker ilk devrenin başla- nnda özellikle Rankin'le bulduğu sayılarla 7. daki- kada 18-6. 12. dakikada da 33-12 gibi farklı bir skoryakaladi. Buna karşı- lık hücumda fazla etkili olamayan Fenerbahçe'de sayı makinesi İbrahim bu dakikaya kadar sayı ata- madı. Farkı koruma çaba- sı içinde olan Turuncu-Ye- şilliler. devreyide 15(51- 36) sayılık farkla kapadı- lar. İkinci yanda daha hırslı ve istekli olan taraf Fener- bahçe'ydi. Çok yüksek tempo içinde geçen bu bö- lümde. oyuncular zaman zaman birbirlerine sert davrandılar. San-Laci- vertliler. ikinci devrede rakibinden 8 (44-36) sayı fazla atmalanna ragmen, ilk yanda yedikleri farkı kapatamadılar. Play-off fınalinde Efes Pilsen'in rakibi olacak ta- kım ise perşembe günü oynanacak üçüncü maç- tan sonra belli olacak. İ Z L E N İ M / LEVENT Yl'CELMAN Ders Almak Ülkerspor, maç boyıınca üstündü. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) F.Bahçe maça kötü başlamanın faturasını yenilgiyle öderken Ülker işi ciddiye alarak seriyi uzattı. Öncelikle kazanan Ülker'den bahsedelim. Belli kı kaybettik- leri ilk maçtan sonra gerekli dersleri almışlar. Yenilginin teiafisi- nin olmadığını zihinlerine işleyerek motivasyonlarını arttırmışlar. ilk maça oranla en pozitif yönü pota altına top geçirmelenydi. içeride boy avantajını iyi kullanınca hem dışarıdan macera ara- madılar hem de kısalan hücumda yoımayıp savunmadaki eto- runu maksimumda tuttular. Dolayısıyla takım olarak enerjilerini idareli kullanmtş oldular. Hücumda Rankin'i zaman zaman çem- berden uzak oynatarak Comegys'ı bu oyuncunun üzerine çek- meleri, dolayısıyla F.Bahçe'nin pota altında boşluk vermesini sağlamalan, rakıbin eşleşme problemi yaşaması açısından ba- şanyla uygulanan bir karardı. Ayrıca kısaların içeri drive edişiy- le rakip savunmayı hırpalamaları ve F.Bahçe içeri gömüldüğü için dış oyunculara pozisyon hazırlamalan başa çıkılması güç bir hücum performansı oluşturdu. Genç olmanın verdiği dina- mizm, motivasyon, kondisyon, iyi yardımlaşma ve kapasıte far- kı Ülker'e gâlibiyeti getirdi. Fenerbahçe hücum edemediği bir maçta bu açığı müdafa- ayla kapatması gerekirdi ama yapamadı. Çünkü ilk 10 dakika üstüne "ölü toprağı" serpiimiş olan F. Bahçe'nin savunma gü- cü hücum performansıyla doğru orantılıydı. Levent'in sakatlı- ğı yüksek tempoyu seven bir takım için yıkım. Çünkü Erdal ve Mustafa'nın oyun kurucu mevkiinin yükünü böyle gerilimli ve sert savunmalı karşılaşmada taşımalan imkânsız. Eksiklen hü- cum organizasyonlannı yapabilecek, tempoyu yükseltebüecek, içeri penetre ederek hem rakip müdafaayı kanştıracak hem de dış oyunculara şut pozisyonu yaratacak. forvet ve pivotu bes- leyebilecek bir guardın olmayışıydı. Guard yokluğunda savun- malann yoğunlaştığı forvet ve pivotlan besleyemeyince skorda kısır kalması normal. Ligin en yüksek hücum gücüne sahip takımı olmaları bile bu gerçeği degiştirmiyor. Pota altında yardımsız kalan Comegys'ın da pili bitti. Bu oyuncunun savunma performansındaki düşük- lük bir zincir gibi hücuma da yansıdı. Dolayısıyla savunmada top kazanamaymca çabuk hücuma koşup fast-break atama- dılar ve sert savunma karşısında çembere bakamadılar. Düşün- ce olarak daha rahat olmanın avantajını kullanamadıkları gibi istediklerini yapamayınca sinirienerek faullerini arttırdılar. HAFTANIN YORUMU / ADNAN DINÇER 1997-98 futbol sezonu biter- ken Türk futbolu, uluslararası platformda değer yitirmiştir. Yabancı sayısını 4'e çıkarmak için federasyon deviren ve kavga verenler yanılmışlardır. Bu dev sanayinin dişlileri ara- sında sistemsizlikten ve man- taliteden kaybettik. Biz ulus oiarak başarıyı sadece kutla- mak sanıyoruz. Dünya futbo- lunda Galatasaray altmışıncı, Fener yüz seksen birinci, Be- şiktaş altmış birinci, Trabzons- por seksen sekizinci, UEFA'da ise sekizincilikten on dördün- cülüğe düştü. Hangi gencimiz- le Türk futbolunu temsil ede- ceğiz? Kulüplerin yüzde 6O'ı yaban- cı. Yetmiyormuş gibi T.C. va- Sezon Biterkentandaşı yapıp yenilerini ekliyo- ruz. Başarının ölçüsü çağdaş futbol vitrinindeki mücadele ve yerimizdir. Avrupa futbolunda bir tek Türk futbolcusu yok. Kubilay Türkyılmaz, Isviç- re'ye döndü. Transfer piyasa- sında konuşulan dev bir isim. Biz ise hâlâ Hakan Şükür git- sin mi gitmesin mi diye tartış- mayapıyoruz. Gitsin; Terim gi- debiliyorsa gitsin. Abdullah gitsin. Futbolumuzun temsilci- lerini dünyatanısın. Başarılı ol- mak budur. Ama hiçbir örneği- miz yok. Tek başarılı kişimiz Şenes Erzik; onu da çıtır çrtır yemişiz! Teknik yönden futbolumuz- da önemli bir gerileme var. Tempo düşük. Çok hata yapan defanslarımız nedeniyle gol yüzdemiz yüksek. Çok pozis- yona giren futbolcularımızın kaçırdığı goller saç baş yoldur- du. Orta alanlar takımın tü- müyle bütünleşen atak ve sa- vunma görevlerini üstlenmedi- ler. İkinci bölgeden başlayan savunma üstünlüğünü atak ve gole dönüştüren oyuncular aradık hep. Baliç, Bursaspor'da kişisel olarak çok başarılı, ama oyna- madığı maçlarda da takımı da- ha başanlı olmuş. Ayhan'ın fi- yatının yarısına iyi bir yabancı futbolcunun alınabileceği bir piyasa oluşurken Beşiktaş. sa- vunmada Ali ve Ali Ren'i de- ğerlendiremedi, Ertuğrut'ası- ğındı. Savunmada gole çıkan tek oyuncu Gençlerbirliği'nden Erkan olurken Istanbulsporlu Saffet, Hakan Şükür ve Sam- sunsporlu Serkan en iyi forvet oyuncuları oldu. Kalecilerde Fevzi'nin kaza- nılması bizi sevindirdi. Rüştü ise ligin ikinci yarısında zaman zaman kötü sinyaller verdi. Li- bero sıkıntısı stoperler gibi ül- kemizde yetersiz. Sezon ba- şındaki Fatih, sonradan bizi umutsuzluğa itti. Evet sezon biterken futbolu- muz kayıp bir sezon yaşadı. Voleyboi Bayan milliler hızlı başladı Türkiye: 3 Fiıılaııdiya: O SALON: Atatürk HAKEMLER: Aktandros Varthaliıis (6)(Yunaniştan), Prudencıo Garcia <6)(İsp.) TÜRKİYE: Bahar < 7). Özlem özçelik (8). Avsun (8), Mesıı- de ı',. Çiğdem (S). Pdiıı IH), Burçin (~). \isa (6). Deni: (6) FİNLANDİYA: Maatta (5). SutııiH'n 14). Salonen (5). Si- enineıı (4). Lehtonen (5). He- ikkila (5). Maria (4). Haapa- la ı4). Loikkanen (4). Sappa- ncn 14). 1 eijaiainen 14) SETLER:'15/2. 15.8. 15.10 İZMİR (Cumhuriyet) - Bayanlar Bahar Kupası karşı- laşmasında Türkiye A Bayan Vbleybol Takımı. Finlandi- ya'yı 3-0mağlup etti.Türkiye B milli takımıysa Fransa'ya 3- 0 maglup oldu. Günün dıöer maçlanndan alınan sonuçlar şöyle: isviçre: i -İsraıl: 3.Yu- nanistan: 3 - lsveç: 0. Porte- kız: 3 - Danimarka: 1. Ispan- va: 1 - Belçıka; ?. Boks 3 sporcumuz çeyrek finalde M1NSK (Cumhuri>«t) - Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 32. Avnıpa Büyük Erkekler Boks Şampiyona- sı'nda Ramazan Phaliani. Nurhan Süleymanoğlu ve Agasi Vğagüloğju çe>xek f ina- leçıktılar. İlk günkü karşılaş- malarda Soner Karaöc ve Si- nan Şamil Sam'ın elde ettiği başarının ardından dün de 3 Türk boksörünün rakiplenni yenerek bir üst tura çıkması büyük sevinç. yarattı. Sabah seansında ringe çı- kan 57 kiloda Ramazan Phali- ani. Lkraynalı Aleksandre Lutsenko'yu 9-1 sayıyla yene- rek çeyrek finale yükseldı. 63.5 kiloda Nurhan Süley- manoĞİu, Danimarka forması altında dövüşen Mehmet Erarslan'ı 8-2 . 51 kiloda ise Agasi Ağagüloğlu Ispanyol rakibi Perez Gregorio'yu 9-4 sayı ile yenerek ikinci tura çı- kan beşmci boksorümüzoldu. Sporda 19Mayıs coşkusu Spor Senisi -19 Mayıs. Ata- türk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. spor dünyasında da çeşitlı etkinlerle kutlanıyor. Uluslararası Ümitler Atatürk Kupası Futbol Tumtfvası. bu- gün Gaziamep'te başlıyor. K.a- mil Ocak Stadı'ndaki tumuva- nın ilk karşılaşması bugün sa- at 17.30'daTürkiye ile Fas ümit milli takımlan arasında oyna- nacak. Ankarada ise Motocross sporunun ünlü ısimlen bugün Uluslararası Motocross Ata- türk Kupası içın buluşacak. ODTÜ'de gerçekleştinlecek müsabakalar iki gün sürecek. Yelkenciler de bugün Ata- türk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için yelken açacaklar. Istanbul ll Müdürlüğü'nce dü- zenlenen \9 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yanşmalan saat 10.00'dan ıtı- baren Caddebostan Parku- ru'nda yapılacak. Üniversite Sporlan Federas- yonu tarafından Türkiye Cni- versıtelerarası Basketbol Sam- pıyonası da dün Marmara Üniversitesı Göztepe Kampu- su Spor Salonu'nda başladı. Diğer etkinlikte ise Hacılar Dağcılık ve Kış Sporlan Mer- kezi. \9 Mayıs Atatürk'ü An- ma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün Erciyes'e zır- ve tırmanışı vapacak. Günün icinden • Sofya'da başlayan Dünya Gençler Halter Şampiyona- sı'nda 48 kiloda Yeter Kork- maz. 56 kiloda Gülbey Aktı. 56 kiloda Reyhan Arabacıoğ- lu dereceye giremediler. • Utanbul Cnrversitesi 19. S- por $ölem'nde v oleybol dalın- da bayanlarda ve erkeklerde Iktisat Fakültesi binncı oldu. Basketbolda ise erkeklerde Iş- letme Fakültesi birinci olurken bayanlarda Iktisat Fakültesi ilk sırayı aldı. • türkiye 3. Futbol Ligi'nde 1998-99 "sezonunda mücadele edecek 16 takımdan 13'ü bel- li oldu. Çeşitli illerde yapılan grup maçları sonunda Vefa. Mudurnuspor. Istanbul Ayaza- ğaspor.Yeşilova, Özsahrayıce- didspor. Bursa Kestelspor. Fat- sa-Bartınspor, Niğdespor. Ma- latya Beledıyesi. Eskişehir De- mirspor. Antalya Genpa ve Ka- ra Kuvvetlengücü. Türkiye 3. aine çıkan takımlaroldu. ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) play-off yan final ilk maçında Chicago Bulls. In- diana Pacers'ı 85-79 yenerek 7 maçlık sende 1-0 öne geçti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog