Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS 1998 SALI CUMHURİYbT SAYFA 15 Kurultay Cumhunyet Halk Partisi'nin kurultayı için bır delegeye sorduk: - Kurultay'da nasıl bir çekışme olacak? Hıç duraksamadan yanıtladı: - Birileri listeyi hazııiayacak, birileri de hazırlanan o listeyi delmeye çalışacak! Asistanlar Gazi Üniversitesı Tıp Fakültesi'nden Prof.Dr. Uğur Kandilci'nin, Amerıka'da iki doktorun bılımsel makalesıne pek benzeyen makalesınde ıkı asistanın da adını kullanması üzerine bir asıstan dıyor ki: "Biz asıstanlara eğıtim ve öğretım açısından hiçbır katkısı bulunmayan, klinik ve hastalaria da ilgilenmeyen, yabancı dil bile bilmeyen profesörlerin asistanlar üzerinde kurduğu baskılar artık dayanılmaz boyuttadır. Baskılara boyun eğmek zprunda kalan asistanlar çeşıtlı vaatlerie kandırılmakta, tercüme makalelere adları yazılmakta; boyun eğmeyenler ise cezalandırılmaktadır." D E N İ Z S O M Elektronik posta: Deniz.Som@raksnet.com TeJ: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Izmit'de belediye kadın iç çamaşın satışını yasaklamış... "Burhan Ozfatura'nın fantezısıne bakın hele!" ndokuz Mayıs 1919'da genel durum ve gorunum Osmanlı Devletı nın de ıçınde bulundugu baglaşık devletler grubu (Al- manya, Avusturya, Macarıstan ve Bulga- rıstan) Dunya Savaşı'nda yenılmış, Osmanlı ordusu heryandazedelenmış, koşulları ağır bır ateşkes an- laşması ımzalanmış Buyuk savaşın uzun yılları bo- yunca, ulus yorgun ve yoksul bır durumda Ulusu ve yurdu genel savaşa surukleyenler ken- dı başlarının kaygısına duşerek ulkeden kaçmışlar Padışahlık ve halıfelık makamında bulunan Vah- dettın, soysuzlaşmış, yalnız kendısını vetahtını gu- venceye bagiayabılmek duşu arkasında alçakça yollararaştırmakta, Damat Ferit Paşa'nın başkan- lığındakı hukumet guçsuz onursuz, korkak yalnız padışahın ısteklerıne uymuş ve onunla bırlıkte ken- dılerını koruyabılecek herhangı bır duruma boyun eg- mış Ordunun sılah ve cephanesı alınmış ve alınmak- ta Itılaf devletlerı (ingıltere, Fransa ve Italya) ateş- 19 Mayıs kes anlaşması koşullarına uymayı gereklı gormuyor- lar Bırer uydurma nedenle, ıtılaf donanmaları ve as- kerlerı Istanbul'da Adana ılıne Fransızlar Urfa Ma- raş, Antep'e Ingılızler gırmışier Antalya ıle Konya'da Italyan bırlıklerı Merzıfon'la Samsun'da Ingılız as- kerlerı bulunuyor Her yanda yabancı devletlerın subay ve memur- ları ve ozel adamları çalışmakta En sonunda ıtılaf devletlennın onamasıyla Yunan Ordusu 15 Mayıs 1919'da Izmır'e çıkarılıyor Bundan başka, ulkenın her yanında Hırıstıyan azınlıklar, ozel ıstek ve amaçların elde edılmesı, dev- letın bır an çokmesı ıçın, gızlı açık çaba harcıyorlar Dıyarbakır Bıtlıs Elazığ ıllerınde Istanbul'dan yo- netılen Kurt Tealı Cemıyetı vardı Bu derneğın ama- cı, yabancı devletlerın kanadı altında, bır Kurt dev- letı kurmaktı Konya ve dolaylarında Istanbui'dan yonetılen Tealı-ı Islam Cemıyetı kurulmasına çalışı- lıyordu istanbul'da onemlı sayılacak kuruluşlardan bırı Ingılız Muhıplerı Cemıyetı ıdı Istanbul'un kadın erkek bırtakım ılerı gelen kışılerı de, gerçek kurtulu- şu Amerıkan mandası ıstemek ve sağlamakta go- ruyorlardı Burada, pek onemlı olan bır noktayı da belırtme- lı ve açıklamalıyım Ulus ve ordu, padışah ve halıfe- nın haınlığınden haberı olmadığı gıbı, o makama ve o makamda bulunana karşı yuzyılların kokleştırdığı dın ve gelenek bağlanyla »çten bağlı ve uysal Halı- fesız ve padışahsız kurtuluşun anlamını kavramaya yeteneklı değıl Bu ınanca aykırı goruş ve duşunce- lerını açığa vuracakların vay halıne Hemen dınsız, vatansız, haın sayılır, ıstenmez (Bugunku genel durum ve gorunum ıçın bakınız Ke- mal Atatürk'u eleştırenlenn duşuncelenne') SESSİZ SEDASIZ (!) MRİjLlJRTCEBE Bilecik'teki şeriat morali'ne açıklama Refahyol donemınde eşıne-dostu- na, amırıne-mudurune gonderdığı bay- ram kartına 'selamunaleykum" dıye başlayan ve "Mahşer gunu habıbının şefaatıyle boyanmayı nasıp eyle ya Rabbı Amın" dıye bıtıren Bılecık'ın Bozoyuk ılçesı Akpınar koyundekı okul muduru Mustafa Kıyak ın merkeze alı- narak Ertuğrul Gazı llkoğretım Okulu mudurluğune atanmasına Bılecık Va- lısı Refik Öztürk açıklama gonderdı Valı konuyla ılgılı ınceleme devam etmekle bırlıkte adı geçen kışının ba- şarılı bır oğretmen olduğunu ve 1996 yılında aylıkla odullendırıldığını bıldır- dı Bılecık Valısı, Kıyak'ın geçen yılkı bayram tebrığınden haberdar olma- dıklarını açıkladı ve fakat atamasının yapılıp yapılmadığını açıklamadı Telefonla konuştuğumuzda Mus- tafa Kıyak'ın atamasının yapıl-, dığını ancak bır "şıır"den dolayı surdurulen soruşturma nede- nıyle goreve başlatılmadığını soy- ledı Oysaortada"şıır"yok Kımse"şı- ır"lere sığınmasın, Kıyak'ın yazdığı bayram tebnğını soruştursunlar Bu arada Valı Bey'e onerımız 11 Mayıs 1998 tarıhlı "Vatan" gazetesı- ne bır goz atması Tarıkat bağlantılı bu gazete komşu ıl Eskışehır'de ya- yımlanıyor ve Bozoyuk'e de ulaşıyor Bızım yazımız uzerıne Mustafa Kı- yak'a kımlerın nasıl kol kanat gerdı- ğını ve ustelık hangı "şıır"lerle savun- ma yapıldığını gorebılır PALAS PANDIRAS Demırel gerçekten çok değıştı, eskıden masal anlatırdı, artık fıkra anlatıyor IMüfitBozacı OKUR MEKTUPLARI İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 tstanbul Kürüş Köyü 'ne giysiyardımı... Kuruş Koyu'nden Cumhunyet okurlanna Mekân ve zaman olarak belkı uzağınızda ama vurek olarak yakinınız- daduruvoruz Dahaonceokullannaçılma donemınde Cumhuri>etokur- lannın verdığı destekle okulumuza bılgısayarlar. otıs gereçlerı. kutup hanemızebolcayayınsagladık Şımdılerde, koyumuzdekı ıhtıvaçsanıb- lenne yonelık bır ımecevı duyurmava çalı^acağız Ba^ta oğrencıler \e kadınlar olmak uzere. ekonomıkdurumuzayıtaıleler ıçıngıysı \e gereç toplamaya ozenıyoruz Fazlalık(kullanılmı:> eskı)gıv!>ılert veev gereç- lerı olanİar bulunabılırse bızlerle ıletışım kurmalannı rıca edıvoruz Her turden ev eş>ası \e aksesuar gerecı mutlaka aılelerı sevındırecektır Bu konudaaılelerkadargonulluhızmeturetenkesımlendeduyarlı-ılgilıdav ranmaya davet edıvoruz \ntaha-Kıirüş, Kövu'nden Omer Çelik 'Oktay EtdncVnin mücadelesi rahatsız ettiy Bınlerce yıllık bır kultur doku- sunun dogal guzellıklerle bu den- !ı uvum ıçınde olabıldıgı bır ba$- ka kent yok elbette Bır yandan. 'tstanbul Olimpi- yatları" gıbı ıddıalı konulann res- mı polıtıka kap^amına alınmaM \ e 'Cumhuriyet, mezun olduğum en değerli okuldur Cumhurn el gazetesımn okıır mektupları bolumımu açmasm- dan se\ınçlı\ım Hoş daha on- ce ıkıncı sa\fada duşuncelenm açıklınarı okııHanmız oim ordu ama bımlar genellıkle kam eı sahıbı olanlardı Lmmorıımkı şımdı sıradan tum emekçılenı mız kuçuk mektuplarnla Turkı- \e ve seslenebıleceklerdır Ben okula gıtmeden okuma\ı bıle ba bannn aldığı Cumhurnet gaze- tesınıokmarak oğrendım Sona- lıst olma\ ı 60 lı \ ıllarda kuçu- cuk bır odada, 20-25 kışne (\a nılmnvrsam adı Sos\alıstkultur Derneğı ıdı) sos\alızmı anlatan llhan Selçuk tan oğrendım Bu- tun aksı göruşlere rağmen sos\ a- lıst olmakla Alaturkçu olmamn zıllaşmadığım Cumhuınet ten oğrendım Cumhunvet benım mezun olduğum en değerli okul- duı Hangı gazete okuru gaze- tesınde tam «n/tf bır ılan çıktı- ğı zaman mutlu olabıhr hem de renklı dne se\ımr \asü kı basın ozgıırlüğu oku- run haberalma ozgurluğune sa- hıpolması ıse Cumhurnetgaze tesı de okuruıı sahıbı olduğıı tek gazetedır Cumhurnet bızım- dır ve Tuıkne Cumhurnetı \a- şadıkça 'Cumhurnet bızokur- iarın olacaktır Bursadan Dr. Lnal bununbırovünç halıne getınlıvor olmasının abesle ı^tıgallığı dığer yandan HABIT-\Tzınesınee\ sa- hıplığı yapan bu kentın gıderek ıçı- ne suruklendığı rant v e y ağma yoz- la^masının uddı boyutlan Olımpıyatların bu kentte duzen- lenmesı elbette bır onur kaynağı olabılırdı \ncak sporun ozunde ınsanın kendını aşarak doğa ıle bu- tunle^me ruhu guzellıklere açık tutnıa \e bedenı dırençlı kılma esas- tır Bu dırenç ve guç. ıyı korun- mu) bır çevTe \ e doğa ıle anlam ka zanır Olımpıyatlardabuvarolma tarzının sportıt bır sımgesıdır Bu nedenle ya^adığımız kente olan so- rumluluğumuzu venne getırmedı- ğımız surece ovunecek bır şeyı- mız kalmayacak. uluslararası ta- leplerdedesesımızkısılacaktır h- tanbulyınededırenıvor Kımemı' Bu kente ılışkın ortak vaşam paydamız olan doğa\a \e tarıhe goz dıkenlere. bunları metrekare- lık parselasvonla şahsı rant \e 'ka- zanca' donuşturmek ısteyenlere ara kultur ınsanlanna, murekkep ya- lamı^Iıklan kurnazlığaveuç kâğı- dadonuşmuş "kra\atlılara" Bun- lardan hesap s>oran kım9 Oktay Ekinci \ ıllardır bu yağma ve talanın ızını surerek gereklı tum bılgı ve belgelen bu gazete surunlarından aktaran ınsan Mesleğının bılınç ve duyarlılığını avdın olma so- rumluluğu ıçınde yazılanvlaorta- yakoyan bırmımar Bu kent ıçın ta^ıdığı endışe ve sızısını Koruma Kurulu'ndakı verdıgı mucadele- lerle de pratığe geçırme^ı 'rahat- sız edici" bulundu Okta> Ekın- cı sız bır Koruma Kurulu'nun ne- yı komvacaâı merak edılmektedır y a da bu kararla kımlenn koruna- cagı Tarih Öğretmeni Naciye Sadıkoğlu HAYVANLAR /SW4/L CA U.EÇ HARBI SEMtH POROY BULUT BEBEK MRAYÇtFTÇt ve duştu, B: babalik yap ^ MIRMIRLAR ı CIR DIKAK 19 Mayıs etkinlikleri VARt o DA U K . I . %Malatya 4DD MalatyaOğretme- nsvı'nde 'GençHk Şöteni* duzenlıyor • ÇYDD Genel Merkezı, saat Ö* 00'da tum şubelenyle Kocaelı Ata- tûrk AnıO"nda buluşuyor Ardından K>caelı ÇYDD'nın d'üzenledığı 2 Cençlık Kurultayı'na katıhyor 9tçelADD, saat 16 00'da Muammer Acsoy Gençhk Merkea'nde Ahmet Kapfan tarafından klasık gıtar dın- laısı sunu>or Saat 20 OO'de Cumhu- nyet Alanı'ndanba^lay acak bısıklet- lıfener alayı duzenlıyor +Antalya 4DD, saat 15 OO'te emek- lı general Celil Giırkan ın konuşma- cı olarak katılacağı "Moodros Mıi- tarekesi'nden Cumhuri>ete" kounu- lu söyleşıyı Belediye İCûltur Salo- nu'nda düzenlıvor • Sameı 4DD ve ÇyDD'mnortak- laşa olarak dûzenkdığı 2 Ataturk Gençlık Kupasi Bınç Tumırvası saat 16 00'da Sanyer Bınç ve Satranç Ku- lubü Derneğı Salonu'nda yapılacak # Cumhum'et Kıtap Kulubü Taksım Sergı Salonu nda saat 17 00-19 00 arasında Esin Afşar'ın 'Atatürk' CD Dınletısi \e Sövleşısı veralıvor TARİHTE BUGÜN VIMTAZARIKAN 19 Mayıs MUSTAfAtEMAL SAMSUN'M f OGPU *IÜrETTİ$LJ£lNE A7AUAN MUSTAFA KEMtAL,16**AYIS7X ı'STANŞUL- DAN BlHD'&l; KAPTAN ISKVHL UAKKI /ÖUE- TIMINDEKİ BAND/8JUA V4PURU /L£ 19 A44 YtS SAAT O* 'oe £AMSiJN>A ULA$M/$T/. ' İ / Ö J > , Dr RS- A CPIRIK) B£rL£e K4YIKLA /SK£L£*E C/A77 IN&IUZ ? ALTINO4KI SAMSUN'UH, SV AMŞAP ISKe. t-ESıtJPE ÖZ£L B/K KAX$tL4A4A MAMl$TI. MUST/V* KEA4Aİ- JCEMTTE ğ AtJADCU-U İÇLER/NE O 8UYÛX YOL-l ı\\ GÖRÜŞ MURTAZA DEMİR . . .MİT'çi Diyanetçi " ya sız ılgılenın Sunnıleştırın ya da bıze bırakın Şı- ıleştırelım " Yukarıdakı cumle, resmı bır toplantıda konuşulan- lardan alıntı yapılmış Toplantının tarafları Turkıye ve Iran heyetlerıdır Yıl, 1977, yer Iran ın Kum kentıdır Heyet başkanlan, Tur- kıye adına donemın Dıyanet Işlerı Başkanı Suley- man Ateş, Iran adına da Ayetullah Şerıat Medan'dır Işın aslı şu Elımızde 107 sayfalık bır rapor var Ra- por, 1995 yılı genel seçımlerı oncesınde gızh tutulmak kaydıyla profesyonel bır ekıp tarafından hazırlanıyor ve DYP yonetımının (Tansu Çıller'ın) Turkıye Alevı- lenne karşı ızleyeceğı sıyası yaklaşımları ftaktıklen) ıçe- rıyor Raporun "amacı" şoyle ozetlenmış "Araştırmamız, Turkıye'de kendısını Alevf olarak tanımlayan vatandaşlanmızın genel olarakAlevılığe ba- kışları, alevılıkle ılgılı duşuncelerı ve kulturel yapılan belırlenmeye çalışılmıştır Genel kulturel yapıdan ha- reketle, sıyasal yapı ve sıyasal kultur de araştırmaya dahıl edılmıştır Bu çerçevede, Alevılenn sıyasal egı- lımlen, sıyası partı ve lıder tercıhlerı oy verme dav ranışını belıheyen/etkıleyen sebepler Turkıye sorun- larına bakışları test edılmeye çalışılmtştır Aynca DYP'nın seçım stratejı ve polıtıkalanna esas teşkıl ef- mek uzere bazı venler elde edılmeye çalışılmıştır" Raporun "sunuş"u ve genel bakışı ozu ve dılı o donem ve her donemde Dıyanet'te ust duzey gorev yapan, Susurluk Raporu'nda Haydar Aliyev'ın yo- netımden devrılmesı komplosunda/hazırtığında ve MİT çevresınde adı geçen unlu Islam sentezcılerın- den bınnı çağrıştınyor Ayetullah Şerıat Medarı'nın rapora aktarılan cum- lesı tam olarak şoyle "Sayın Başkan, (Suleyman Ateş) Turkıye Alevılen ateıstleşıyorlar Ya sız ılgılenın Sun- nıleştınn ya da bıze bırakın Şııleştırelım " Bu sozlerden ve muhtemelen konuşmanın butu- nunden çok etkılendığı anlaşılan ve Medarı nın one- nlennı referans alan, soz konusu MlFçı-Dıyanet'çı zat raporunda Alevılenn ehlıleştırılmelerını, donuşturul- melerını ve mutlak asımıle edılmelermı yanı Sunnı- leştınlmelennıonerdıktensonra SovyetlerBıhığı'nın 1991 yılında dağılmasından sonra dunyada ıdeoloji- tenn olduğunu zannedenlervardır" (Oysa) "Bunlarıde- olojı olarak Marksızmı ve metot olarak da Marksıst dı- yalektığı ıyı bıldıklerınden Alevılık adına yenıden ve bu sefer 'Alevı ambalajı ıçınde savunmaya çalıştık- ları gozlenıyor" "Aynca Turtaye 'nın gelışmesını kalkınmasını ıste- meyen dış guçlenn de yukarıdakı faalıyetlenn arka- sında bulunduğunu çeşıtlı Avrupa ulkelennde kurul- muş veya kurdurulmuş demek federasyon, bırlık va- kıfgıbı Alevıcı orgutler ve faalıyetlerınden anlaşılmak- tadır" değerlendırmesını yapıyor Bu ıftıracı takımı- na sormalı, ulkemızın kurucusu Ataturk'e tartışma- sız şekılde bağlı olan, cumhurıyetın kurulması ıçın ka- yıtsız, koşulsuz cepheye koşan Alevıler nerede ve ne zaman Turkıye'nın kalkınmasını ıstemeyenlerle ıttıfak yaptı Yurtıçınde ya da dışında kım hangı Alevı der- negı ulke aleyhıne çalışma yaptı' Bır tek omek gos- terılemez 1 Oysa bızlerı ve ınancımızı aşağılayan akılalmaz ıf- tıralarta suçlayan, sağa sola jurnalleyen şer ıttıfakla- rının foyaları tek tek ortaya çıkıyor Bunlar Alevılen Sa- ıd-i Kürdi, Şeyh Said, Derviş Vahdetılerle, Kubi- lay'ları Mumcu'lan UçokveTuranDursun'larıkat- ledenlerle karıştırıyorlar Oysa aynaya baksalar kımın nerede olduğunu gorecekler PKK ve Hızbullah yan- daşlığından esrar eroın kaçakçılığına El-Ezher Unı- versıtesı ve Mercümek sahtekârlığından camılerın la- ık demokratık Turkıye karşıtlarınca kullanılmasma değın her kara taşın altından çıkan kara yobaz takı- mı bılmelıdır kı, bu ıhanet ve cınayetlerden hıçbırının Alevılerle ve Alevılıkle ılgısı yoktur Aklı başında olan ılımden bılımden laıklık ve de- mokrasıden yana olan 1400 yıl oncesının kurallany- la devlet yonetımının olanaksızlığını bılen her sağdu- yulu yurttaş gıbı Alevıler de namusunu ve ulkesını kur- taranlara ıhanet etmez kemıklerını sızlatmaz ulke- sını arkadan hançerlemez 1 Kılavuzu karga olanın başı dertten kurtulmaz denı- lır Doğrudur da 1946yılından sınsı ırtıca ıhanetının deşıfre edıldığı 28 Şubat "97"ye değın ulusal bırlı- ğımızın temınatlarından olan laıklık ılkesıne saldıran- larteşvıkedılır alkışlanırken Alevının ınanç ve gele- neğındekı eleştırel/akılcı yatkınlıktan kaynaklanan, laık, demokrat çağdaş ozellıklerı akılalmaz dertler açıyordu başına Son zamanlarda bu ımajın kısmen değıştığı savları ıse "laf-ı guzaf" Dunden farklı olan şu "Alevıler lyıdır, hoştur, cumhurıyete, Ataturk ılke- lerıne bağlıdır latklığın, demokrasının onemlı guven- celenndendır, ama devletten, burokrasıden, uzak tu- tulmalıdır (Hatta 12 Eylu! culere gore ıç tehdıt unsu- rudurj Ve bırde şu Alevılık ınatçılığından vazgeçıp Sun- nıleşmelıler" denılmeKtedır Hem rapora ve hem de devlete egemen olan mantık bu BULMACA SEDİT Y4,S4İ4\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I I | I I I I I İ: n ı •\ SOLDANSAĞA. 1/ lçkının etkı- sıyleyansarhoş durumdakı kışı- ler ıçın kullanı- lan sozcuk 2/ Eskılere gore dünya atmosfe- nnınötesındekı boşluklan dol- duran çok uçu- cu akışkan Paylama 3/Bır gosterme sıfa- tı Eyer kola- nının tokava geçen ka- yi!)i 4/ Oylumlu Sa- maryum elementının sımgesı Ikı tarla arasın- dakı binır 5/ ^ıtasozle- nne dayanap dıdaktık Çın şıın "Semayaset çektı - - - u fıganım" (Karacaoğlan) 6/ Lu- tesyum elementının sım- gesı Tellal II Bıllur- laşmış an karbon " Ce- mal Reşıt ' Unlu beatecımız 8/ Eğılımı olan Bır tur kâğıt su^lemecılı- gı 9/ Felsefede. farklı düşuncesıstemlenndenseçılenoğ- p retılerın ayn bır sıstem ıçınde bırle^tınlmesı \ LKARIDAN AŞ\ĞIY\: 1/ Bellı bır temayı degı^ık armonı. melodı \e rıtımle busleyerek vcnıden çalma 2/ Me7opotamyadakurulmuş eskı bırkralhk Habercı 3/ Bır bağlaç Kalın bukulmuş sıcım Ince ve uzun me- . tal çubuk 4/ Soy. sulale Aruz olçusunde kısa okun- masıgerekenbırheceyı kalıbauydurmak ıçın uzunoku- ma 5/Kakımdadenılenkurkhayvanı Bır gorev ınvu- rutulebılmebi ıçın merkez olarak seçılen yer 6/ Densı ıçın • uretılen tımsah cınsi Bır gıda maddesı II Sıkıntı ver- me uzme Ateşlı sılahların ıçını temızlemektekullanı- lan çubuk 8/ Kanun Duvar ta^lannın ya da tuğlalan- nın harçla doldurulup uzerınden mala çekılerek duzeltı- •' len araîığı 9/ Radyoaktıf bırelement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 B T Y O R T T T M 2 I Y O T | T U L U 3 L i R •S A V A T 4 L | G R T •A N E 5 U T A •T ~R N | c 6 R U •M A IA L A 7 I L K IR A | E V 8 Y U A N •i L M T 9 E K j3 P E R T T z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog