Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19MAYIS1998SALI 14 TELEVİZYON GtlNÜN FîLMLERt Hayat Sevince- 10.30 Interstar Duygusal /^\ Kaz çobanlığı >aptığı kövden kasabadakı zen- vf/gın teyzesınin yanına sığınan kırasesiz, sakat bırkızınyaşadıklarının öyküsü. AmerikalıyazarEIe- anorPoner'ın 'Pollvanna' romanma dayanan, 'Cher- bourg Şemsıyeleri" ile 'Batı Yakasınm Hikâyesi" ad- lı ikiünlümüzikal filmdenalmtılariçerenyapımıTe- mel Gürsu vönetmi:ş. Ba.şrollenndeZeynep Degirmen- cioğlu. Semra Sar. Metin Serezli. MünirÖzkul gibi oyuncular veralıyor (1971) Metres 11.00 Show TV Duygusal /J7\ Güzel. alımlı bir hayat kadınıyla, zengin ve ev- vî'li bir işadamının yasak aşk öyküsü. Başrolünü Can Gürzap'la paylaşan Türkân Şoray ın sevişme ve öpüşme yasaklannı delerek olgunluk çağında dişili- fini sergilediğı. soyunarak tabuian yıktığı filmi Or- han Elmas yönetmiş (19831. Kaygıya Merhaba 12.00 TRT 3,Macera O \ (Salut L'Angoisse) - Kendisineait bırbasım fir- v i ' masının başkanı olan Quentin Latour. kansın- dan yenı aynlmıştır. Genç ve güzel çevirmen Laura ile popüler bir eserin çevirisıyle ilgili olarak çalışan Quentin bu yoğun ış temposuna bır de aşk eklenin- ce hem ruhen. hem de bedenen zor durumda kalır. Yön: Maunce Frydland. Oyn: Artus de Penguuem, Virginie Peignien, Beatnce Agenın. Öğretmen Kemal 13.50 Kanal D Dram Atatürk'ün ilkelerine bağlı. devrimci bir öğret- men olan Kemal, Karalar köyiine atanınca, baş- ta Şerif Hoca ve onun gerici takımı tedirgin olur. Çün- kü Kemal'in amacı köye okul yaptınp tüm çocukla- n okutmaktır \'e var ki öğretmen çeşitli engellerle karşılaşır. Cstüne yıkılan bir iğfal iftirası nedeniyle sopalı saldınya uğrar. Yön: Remzı Jöntürk. Oyn: Cüneyt Arkm.' Fikret Hakan. Meral Orhonsay (1981). Hıçkınk 16.15 Show TV Duygusal /Ç^s. Yönetmenlığini Orhan Aksoy'un üstlendıği, baş- <Z/ rollerinı Ediz Hun ve Hülya Koçyığit' in paylaş- tığı fllmde: birlıkte büyüyen iki küçük çocuğun bır- birine karşı duyduklan farklı sevginin neden olduğu olavlaranlatıhvor (1965V 20.00 / TGRT / Crocodıle... Ayrınt yanda Balerinin Öyküsü 20.35 CTV Dram /T>| (Ballerina) - Sarışın, uzun boylu, iyi görünüş- vV lü bir kız olan Faith'in dansa büyük bır tutkusu vardır. Uzun süre Almanya'da yaşadıktan sonraba- basının savaş pilotu olması nedeniyle aile Los An- geles'a taşınır. Buraya yerleşmelerinden kısa bir sü- re sonra anne ve babasını ka> beden Faith, bir aile- nın yanına e\ latlık olarak verilır. Fakat adam sürek- li karısını dövmekte ve Faıth'e de kötü davranmak- tadır. Bu nedenle bır gece evden kaçan Faith, kendi- ni Holly\vood Bulvan'nda bulur. Yönetmen: Ted Mather. Oyn: Sylvia Seidel. Richard Maldone. Zenginin Kansı 23.20 atv Macera /fs (Rich Man's Wife) - Istediği her şeye sahip ^zJ mutlu bir kadın olan Josie Potenza. zengin ko- cası Tony bır cınayete kurban gidene kadar çok mut- lu bir yaşam sünmektedir. Cstelik olaydan en çok et- kilenen kişi olduğu halde. birdenbire polisin gözün- de cinay.etin en şiiçlü şüphelisi haline gelmiştjr. Bu- nun üzerine Josıe,acısını bir kenarâ DfraktrJmasurrf olduğunu kanıtlamaya karar verir, ancak kendini teh- likeli bir yolda vapayaJnız bulacaktır. Yönetmen: Amy Holden Jones. Oyuncular: Halle Berry, Peter Greene. Clive Ovven. Christopher McDonald. Zor Hedef 00.20 Interstar Macera •Oi (Hard Evidence) - On üç yıldırevh olan Trent \zs Turner ve eşi Madilyn monoton bir hayat yaşa- maktadır. Trent"in emlakçı ortağı Adam Russel ise Trent'e baskı yaparak istedigi yere bir villa yapttr- maya çalışmaktadır. Onun bu hırsını onaylamayan ve sevgilisiyle birlikte kısa bir seyahateçıkmaya ha- zırlanan Trent, bu arada eşinin de esrar işiyle ugraş- tığını öğrenir. Yönetmen: Michael Kennedy. Oyn: Jo- ann Severance. Gregory Hamson. Andrevv Airlie. H E Tutkusu 00.45 Show TV Macera /77s (Cannobal Fever) - VVashıngton'dan başlayıp v3/ K.alifornı> a'da bitecek olan büyük araba yanşı- nın başlamasına bir gün kala polis kuvvetleri, kaldık- lan otelde eğlenmekte olan bütün arabalann şofor- lerini bir baskın sonucu tutuklar. Bunun sebebi ise yarış nedeniyle trafikte arabalann aşın hıza ulaşacak olmasıdır. Fakat arabalann sahipleri kendilerine ye- ni şoforler bulur ve yanş her şeye rağmen başlar. Yön: Jim Drake. O\n: Nlelody Andersen. Peter Boyle. Hızlı Sürücü 00.45 Kanal 6 VVestern ©(Pony Express) -1860 > ılında, Bufalo Bill Cody ile Vahşı Bill'in Kalifomiya'da süratlı atlı pos- ta sıstemını kurmak üzere görevlendirilmelenyle ge- lişen olaylaranlatılıyor. Yön: J. Hopper. Oyn: Charl- ton Heston. Rhonda Flemıng (1953 ABD.' 101 dk). Çılgm Kayakçilar 01.10 Kanal D Macera •O\ (Hot Dog) - Gena Harkinbanks ve Rudolf Ar- Ky mısct arasında 1960 KJŞ Olimpiyatlan"nda Ser- best Stil Dün>a Şampiyonluğu içın başlayan ve Ame- rikalı - Avrupalı savaşına dönüşen mücadelenin öy- küsü. Yön: Edvvard S. Felman. Oyn: Patrick Hausez. Yabana Yerliİzleyin Orta Değmez R A D Y O CliMHURİYETTE BüGÜN © RJtOYO Cumrturiyef 1 O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Seslı Gazete (Ümıt Zilelı - Mustafa Balbay - Kadrı Özen) 12.05 Kent ve Yaşam Saati (Oktay Ekıncı) 14.05 Medyaspor (Ab- dülkadir Yücelman) 14.- 30 Insanca (Erdal Ata- bek) 15.05 Kitaplar Ara- sında (Turhan Günay) 16.05 Kısa Bir Mola (Serkan Barut) 18.30 Ekonomi Dünyası (Taner Berksoy) 19.30 Müzik Cumhurıyeti (Cumhur Canbazpğlu) 2O.5O Uy- kudan Önce (Meral Ba- bacan) 21.00 Alaturka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00 Tematik Gezinti- ler (Harun Mutluay - De- niz Pak) 23.30 Arsen Gürzap'la Başucu Ki- tapları 24.00 Gecenin Günlüğü (Nazlıcan) 02.- 00 Gecenin Yolcusu (Mustafa Dereli). • Saat 13.00te veia- OO'de 'ana haber', her saat başı da haberbül- teni yayına girecektir. • 08.00 Sesli Gazete: Ümit Zıleli. Mustafa Bal- bay ve Kadrı Özen, hafta içı hersabah günlük ga- zetelerde yer alan haberler ve siyası gelişmelerie dınleyıcılere sesleniyorlar. • 14.30 Insanca: Erdal Atabek, umutlarımız, ge- lecekten beklentılerimiz, değışen ve değişmeyen yanlarımızla ınsana ilışkin her şeyi ele alıyor. • 19.30 Müzik Cumhuriyeti: Cumhur Canbazoğ- lu, program konuğu Nejat Yavaşoğulları ile müzik ve ılenye yönelik projeleri üzerine sohbet ediyor. TV'lerde günün anlamına uygun belgesel, haber ve tartışma programlan yayımlanıyor 19 Mayıs coşkusu ekrana taşındı TV Servisi -19 Mayıs Atatürk'ü .An- ma Gençlik ve Spor Bayramı nede- niyle TV' kanallannda. günün anlam ve önemine uygun programlar ekrana ge- liyor. Ankara'dayapılan törenlercan- lı olarak verilirken. haber ve tartışma programlan "19 Mayıs Özel" başlı- ğıyla yayımlanıyor. TRT'de "Kurtuluşa tlk Adım" ve "Atatürk Üke ve İnkjlaplan" adlıiki de belgesel yapım var. TRT ENTMe or- tak yayın yapan TRT 1. geleneği boz- mayarak Ankara'daki törenleri 09.55'ten in'baren canlı yayım- hyor. NTV ise 09.35'ten baş- layarak "19 Mayıs Törenle- ri" başlığıyla sunuyor. TGRT ise yayın akjşında 19Mayıs"la ilgili programa yer vermiyor. Kurtuiuş hareİcetınin başlan- gıcmda gelişen olaylan anlatan belgesel yapım "Kurtuluşa Ilk AdımM , TRT 1 ve TRT INT'te 18.20"debaşhyor. Dö- nemın siyasal ortamına ışık tu- tan programa Ankara Üniver- sitesinden Prof. Dr. Ünsal Ya- vuz katılıyor. Yanm saat süren bu progra- mı 18.50'deki "Atatürk flke ve İnkılaplan "nın son bölü- mü izliyor. On gündür devam eden programın genel yönet- menliğinı Behlül Dal üstleni- yor. Belgeselde, Doç. Dr. Le- mi Bilgin, Prof. Dr. Bozkurt Kunıç, Mesut Taner v e Sön- mez Ataso) rol alıyor. "Atatürk Törkiyesi" baş- lığıyla yayımlanan yapımda, Cumhurijetin kuruluşundan sonra genç Türkiye Cumhun- yeti'nin her yönden gelışimi gözler önüne seriliyor. Aynca, Atatürk'ün ku- rucusu olduğu Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil K.urumu"nun kurulma amaç- lan ve önemi de anlatılıyor. 19 30'dakı "Bayram Mesajla- n"nın yanı sıra 21.00"de Samsun Cum- hunyet Meydanı 'ndan canlı olarak ya- yımlanacak "19 Mayıs Özel Eğlen- ce Programı" da ekrana gelıyor. Yak- laşık bir buçuk saat sürecek eğlence programmı Ekrem Tamer ve İkbal Gürpınar sunuyor. Sümer Ezgü. Si- nan Özen, Mehtap Saraç'ın yer al- dığı konsere Samsun Büyükşehir Be- lediyesi Konserv atuv an TSM Korosu da katıîıvor. A>Tikoro22.25"tebaşla>acak "Ge- zelim Görelîm"de de şarkılar seslen- diriyor. Programda Atatürk'le ilgili şi- irlere ver venliyor. Nurzen Amuran'ın sunduğu tar- tışma programı "Dosya"va ise tarih- çi Cemal Kutay. Prof. Dr. Ahmet Ta- ner Kışlalı. Prof. Dr. Şerafettin Tu- ran konuk oluyor. Canh yayında. Mus- tafa Kemal'in Samsun'a çıkışının bi- Programda yetiştirme v urdunda ye- tişmiş iki başanlı genç tanıtılıvor. ^urum'da 19 Mavis Kanal D'de ise Mehmet Ali Er- bil'in sunduğu "Çarkıfelek" adlı ya- nşma "19 Ma\ıs Özel" başlığıyla ya- yımlanıyor. Güneri Cıvaoğlu'nun yö- nettiği tartışma programı "Durum" da günün anlamına uygun bır başlık- la ekrana geliyor. Eskı ABD Başkanı Carter'ın psi- koloji danışmanı Namık Volkan. 19 ve ekibinin hazırladığı haber progra- mına konuk olan Adalet Bakanı Oltan Sungurlu. ünıversıtelı gençlenn soru- lannı vanıtlıvor. Sungurlu'ya gündem- deki konularla ilgili sorular yöneltili- yor. Show TV'de >a>ımlanacakprog- ram 23.15"te ekrana geliyor. Sabiha Gökçen'le söyleşi HBB deki • Ankara Gündemi'ne Atatürk'ün manev i kızı Sabiha Gök- çen konuk oluyor. Orhan Lğuroğ- lu'nun yönettiği programda, 79. yılın- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri TRT l'den canlı olarak \erili\or. linmeyen yönleri, 1919'da başlayan ulusal direnişin, örgütlü dayanışma- nm temel felsefesı gündeme getiriliyor. Şenliketkinlikleri "tlk Yaz Şenliği", TRT 2'nin. "19 Mayıs Özel" başlığıyla ekrana gelecek programlanndan biri. Î9.30'daki yapımda, 4-8 Mayıs tarih- leri arasında gerçekleşen "Liselera- rası Şenlik Etkinlikleri"nden görün- tüler yer alıyor. Seynan Levent'in sunduğu "Akşama Doğru" ise saat 20.30'da ekrana geliyor. Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mus- tafa Kemal v e arkadaşlannın psikolo- jisini yorumluyor. Programın birdiğer konu başlığı ise "Alevilik". Yerli ve yabancı akademısyenler, Alevi temsil- cileri, yabancı müzik araştırmacılan ve sanatçılar güncel sorunlann ışığında Aleviligi tartışıyorlar. "Durum" sa- at 23.00'tebaşlıyor. ^2. GüıT Samsun'da "32. Gün" bu haftaki demokrasi kürsüsünü Samsun 19 Mayıs Cniver- sitesi'ne kuruyor. Mehmet Ali Birand da 19 Mayıs 1919 ele alınıyor. Gök- çen'in Atatürk'ü anlatacağı yapımın di- ğer konuğu ise Prof. Dr. Unsal Yavuz. Program 22.45"te yayımlanıyor. Atatürk ve Türkçe ibadet "Vaziyef'te Atatürk'ün üzennde özenle durduğu Türkçe ibadet ele alı- nıyor. KENT TV'de 22.15'te başla- yan programı Deniz Som sunuyor. TRT 1 "deki "Dosya" programına da katılan tarihçi Cemal Kutay'ın katıl- dığı yapımda. Atatürk'ün Türkçe iba- det konusundaki görüşleri anlatılıyor. Faiman 'ın filmi beklenmedik biçimde büyük bir gişe başarısı kazandı Gizlikalmış 'vahşi çığlıldar' MURAT ÖZER Av ustralya'dan çıkan düşük bütceli bır yapım olan "Crocodile Dundee", bek- lenmedik biçimde bütün dünyada bü- yük bir gışe basansı kazanır ve ınsanla- nn "vahşi dünvanın nimetleri" üze- rine uzun uzun düşünmelerinı sağlar. Başroldekı Paul Hogan'ın aynı zaman- da senaryoya olan katkısıyla da değer- lenen "doğal" oyunculuğu. bu başan- nın en önemli müsebbibidir. Fılmin öyküsü. klasık "doğal ya- şam" öykülerinden pek farklı değildir doğrusu... Avustralya'dadoğanıngöbe- ğinde yaşayan ve hayvanlarla ıletişımi üst düzeyde olan bir adamla (Hogan) söyleşi yapmak üzere gelen Amerikalı bir kadın gazeteci (kozlovvski). bura- da yaşadığı günlerde doğayı ve bu do- TGRT 20.00 Crocodile Dundee - Crocodile Dundee / Yönetmen: Peter Faiman / Senaryo: Paul Hogan / Görüntü: Russell Boyd / Müzik: Peter Best / Oyuncular: Paul Hogan, Linda Kozlovvski, John Meillon, Mark Blum/ 1986 Avustralya yapımı, 102 dk. 8a adamını keşfeder. hatta giderek ada- ma âşık olmaya başlar. Bütün somnlan "doğal" yöntemlerle çözen Dundee adındaki onun ıçın "sıradışı" olan bu adamı alıp Nevv York cehennemıne gö- türen gazeteci. Dundee'nın büyük kent- te de kendi yöntemleriv le yaşamasını. iç- tenlığini ve düz mantığını görerek daha da bağlanmaya başlar. Ama Nevv York'un "popüler" tehlikeleri onlann da yanı başlanndadır... Doğayı. doğallığı. rol yapmadan ya- şamayı. basit çözümlerle sonuca ulaşma- yı yücelten bir anlatımın sürüklediği "Crocodile Dundee"nin bütün dünya- da yakaladığı başannın nedenlerinden bi- ri de büyük kentin "yapay" sorunlann- dan bıkmış izleyicinm gizli kalmış "vah- şi çığhklan"nı dışavurma firsatı verme- sidir. Yönetmen Peter Faiman. Hogan - Kozlowski ikilisinin birbirlerini bütün- leyen oyunlanndan da alabildiğine güç alıyor. İ988'de aynı kadroyla başansız bir devam filmi de çekilen "Crocodile Dundee", küçük ama es geçilmeyecek bir yapım... TRT 2 22.30 Sefğîlerle 'Atölye' TV Servisi - TRT 2'nin sa- natprogramı "Atöiye"l, Av- ni Arbaş resim sergisinin ta- nıtımıyla başlıyor. Ahu Ant- men'in sunduğu yapım Pa- ris'te şu sıralar sergisi açılan Ömer Uluç'la yapılan söyle- şiyle devam ediyor. Gerçe- küstücü ressam Magritte'in Brüksel'deki sergisi hakkında bilginin de verileceği prog- ramda. Orhan Taylan ile Tür- kiye tş Bankası Koleksiyon sergilerinden görüntüler ek- rana geliyor. Fatma Tülinle yapılan röportajın da yayım- landığı progTamın yapımcılı- ğını ve yönetmenliğini Gü- neş Buharalı üstleniyor. MERCEKLE BAKEVCA IVL4HMUT T. ÖNGÖREN Ne Zaman Ayağa Kalkılır? Akın Birdal neden vuruldu? Herkes bir neden ileri sürüyor. kendine göre. Türkiye'de insan hakları devinimı 1980'li yılla- nn ortalarında başladı. Daha önce de ülkemizde insan hakları savunucuları ve insan haklarına önem veren örgütler yok değildi. Ama Türkiye'de kimi insanlar. İnsan Hakları Derneği ile bu kav- rama ilk kez son derece ciddi biçimde sarıldılar. Daha işin başında mega medya bu işe kuşkuy- la baktı ve yaklaşmadı. Zamanla da karşıt birta- vır aldı. Mega medyanın insan hakları örgütlü mücadelesine bakışında kullandığı yöntem ile resmi ağızlann arasındaşaşırtıcı, korkutucu ve sar- sıcı bir beraberlik vardı. Yukarısı ne yapıyor, ne diyorsa mega medya da aynı yöntemleri ve dili kullanıyordu. Kaç kez mega medyaya, insan Hakları Derne- ği'ne yaptığı saldınlar ve suçlamalar nedeniyle ya- nıtlar gönderildi, biliyor musunuz? Ama mega medya kılını kıpırdatmadı, yamtlara gazete say- falarında yer verilmedi. Sonuçta da salt İnsan Hakları Derneği değil, insan hakları devinimi de bundan yara aldı. Hiç kimseden İnsan Hakları Derneği'ne zorla üye olmasını ve insan hakları devinimine zorla ka- Mmasını bekieyemezsiniz. Hiç kimsenin herhan- gi bir insan hakları örgütünün ya da savunucu- sunun düşüncelerini istemeye istemeye özüm- semesini bekieyemezsiniz. Ama hiç kimsenin, örgütün, gazetenin ya da bir başka kurumun da insan hakları savunucularını ve örgütlerini bile bile karalamaya. onları karaladıktan sonra ken- dilerine gönderilen yamtlara yer vermemeye ve en önemlisi de birtakım komplolar içine girerek onun bunun başına çorap örmeye hakkı yoktur. Kaldı ki 1980'li yıllann başından günümüzedek İnsan Haklan Derneği'nın, Türkiye İnsan Hakian Vakfı'nın ve insan haklarına eğilmiş diğer kuru- luşların yayımladıkları raporlarda belirttikleri in- san haklan sorunlarından hiçbıri devlet, hükü- met ve diğer resmi kurumlar ve mega medya ta- rafından yalanlanmadı, yadsınmadı ve geri çev- rilmedi. Resmi ve özel hiçbir kurumun ve kişinin böyle bir uygulamaya gücü yetmemiştir. Ama resmi çevreler ve mega medya ne yaptı? Yalanlayamadığı. yadsıyamadığı, gerı çevireme- diği gerçeklerle karşılaştığında bu çevreler son derece planlı, kararlı, maksatlı ve karanlık bir uy- gulamayla karalamayı, yok etmeyi ve en korkun- cu da kamuoyunda "insan haklan devinimi"ne kar- şı bir cephe oluşturmayı becerdiler. Türkiye: çe- teleri, Susurluk'ları, komploları, eli silahhları des- tekleyen düzenı ve sıyasetçileriyle zaten diğer bakımlardan da "insan haklan devinimi"ni za- rarlı, bölücü, tehlikeli, yıkıcı ve öldürücü bulma- ya uygun bir ortama itilmişti. Bile bile, göz göre göre ve hatta artık açıkça... Akın Birdal bu nedenlerle vuruldu. Yarın kimin vurulacağı ise belli değil. Ne acı, ne kahredici, ne karanlık bir durum bu? Ama işte bu durumlar mücadelelerin doruk noktasıdır. Böyle durumlar ayağa kalkmanın da yolunu açar. Sevgili Akın Birdal'ın da yeniden ayağa kalkacağı zaman g&- lecektir. ' - "''" Okuyun: İnsan Hakları Demeği'nin raporları ve kitapları Discovery 21.00J 'Uzaylllar' 'Doğaüstü olaylar' TV Servisi - "Arthur C. Clarke'ın Gi/emli Dünyası" programı. do- ğaüstü olaylan, L'FO'lan. ruhsal deneyimlen ve gi- zemli olaylan ekrana geti- riyor. Bu akşam "Lzaylı- lar Temas Kurmava mı Çalışıyor?" bölüm başlı- ğıy la yayımlanan program- da: Uzaylılarla temasa geç- tiğini ve onlar tarafmdan kaçınldığını iddia eden ki- şiler. yaşadıklannı hıpnoz altında anlatıyor. Yapımda aynca "Viking uzay ara- cının Mars'ın vüzevinde çektiği insan yüzüne ben- zeyen şekle ne demeli", "Bu ola\ Marsvüzevin- de görülen kum firtınala- rının yarathğı bir şekil olabilir nıi". "'S oksa bu işte uzavlıların parmağı >a da uz\u mu >ar" so- rulanna da vanıt aranıvor. Tv PROGRAMLARI J « ^ ™ 1 05.40 Bu Toprağın Sesi 06.30 Sabah Ha- I I b e ı i e r ı (Canlı) 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) L J 09.5519 May\s Gençlik ve Spor Bayramı Tö- renlen (Naklen) 12.00 Haberler 12.10 Dızı: La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içınden (Canlı) 14.00 Haber- ler 14.05 Yaşamın içınden {Devam) 15.00 Haberler 15.05 Yerli Film: Kuvay-ı Milliye 16.00 Haberler 16.10 Filmin Devamı 16.45 Marşlar 17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 18.20 Kurtuluşa İlk Adım 18.50 Atatürk ilke ve Inkılaplan 19.00 Dızı: Bizım Ma- halle 19.30 Bayram Mesajlan 19.50 Spor Haberieri 20.00 Haberier ve Hava Durumu 21.00 19 Mayıs Özel Eğlence Programı (Samsun 'dan Canlı) 22.25 Gezelim Görelim 23.00 Dosya 24.00 Günün Getirdıkleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) (0 312 428 22 30). •-•^ 06.20 MEB Açıköğretim üsesı Ders Prog- TE&) ramlan 07.40 Anadolu Ünıversıtesı Açıkoğ- ^ • retim Fakültesı Ders Programlari 09.00 GAP TV'ye Geçiş ia58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bülteni 19.30 İlk Yaz Şenliği '19 Mayıs Özel' 20.30 Akşama Doğru '19 Mayıs Özel' 21.15 içimızde- ki Dünya 22.00 Gece Bülteni 22.30 Atölye 23.10 Ya- sak Bölge 24.00 Müzik Dünyasından 00.40 Portreler: Truman Capote 01.30 Kapanış (0 212 259 72 75) 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Kaygı- ya Merhaba 13.35 Belgesel: Alo Dünya 14.00 TBMM TV 19.00 Cafe Magazin 19^0 Genç Haber 20.00 Dızi: Baş Belalan 20.25 Son Yolculuk 21.15 2. LjQ Dosyası (Canlı) 23.00 Avrupa Boks Şam- pıyonası (Ozet) 23.30 Erol Evgin Show. 08.00 MEB Açıköğretim üsesı Ders Progra- mı 10.00 Anadolu Universitesı Açıköğretim Fa- kültesi Ders Programı 13.00 MEB Açıköğre- tim Lisesi Ders Programı 15.00 Ülkeler Mü- zıklen 15.30 THM BırSolist 16.00 Anılarla Müzik 16.30 TSM Bir Solist 17.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Ünıversitesi Açıköğ- retim Fakültesi Dersleri. 05.40 Öğrendikçe 06.30 Sabah Haberleri (Canlı) 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 09.55 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Törenleri (Naklen] 12.00 Haberier 12.05 Dort Mevsım Kadın • 19 Mayıs Özel' (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın Içınden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sizin Için (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Isteklennız 17.00 Çocuk Ha- ber 17.05 Çocuk Saati (Canlı) 18.00 Haberler 18,20 Kur- tuluşa İlk Adım 18.55 Akşama Doğru 19.40 Ingılizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberlen 20.00 Ha- berler ve Hava Durumu 21.00 19 Mayıs Özel Eğlence Programı (Samsun'dan Canlı) 22.25 Gezelim Görelim 23.00 Dosya (Canlı) 24.00 Günün Getirdıkleri 00.35 Gece Başlarken (Canlı) 02.35 Telegün. 07.00 Shovv Başlıyor 08.00 Dızı: Dallas 09.00 Dizi: Bit- meyen Aşk 10.15 Dizı: Tar- zan 11.00 Yerli Film: Met- res 13.00 Çızgi Film: Vidget 13.30 Çizgi Film: Çiko 14.00 Çızgı Film: Küçük De- niz Kızı 14.30 Çizgi Film: Hayalet Avcıla- n 15.00Çizgi Film: Peter Pan ve Korsan- lar 15.30 Büyük Küçük Demeden 16.15 Yerli Film: Hıçkınk 18.00 Dizi: Cesur ve Güzet 19.00 Dızi: Yalan Rüzgân 20.00 Shovv TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dizı: Canısı 22.15 Dizi: Sıdıka 23.15 32. Gün 00.15 Haber Hattı 00.45 Yabancı Film: Hız Tutkusu 02.30 Belgesel: Ma- vi Sessizlik (0 212286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Çizgi Film 09.30 Müzik Sepeti 10.00 Erken Teşhis 11.20 Çiz- gi Film 11.30 Sabah Neşesi (Canlı) 13.00 Haberler 13.15 Biz Bize 14.15 Çizgi Film 14.45 Çoban Yıldızı 15.30 Son Nokta 17.15 Ara Haberler 17.25 Alo Olımpıyat 18.35 Radar 19.00 Ardan Zentürk - Bahar Tunalı ve Bugün 19.40 Rana Elık'le Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Spora Bakış - Ha- va Durumu 20.50 Rumeli'nın Sesı 22.05 Top Secret 23.05 Haber 6 23.25 6. His 00.25 Haber 6 00.45 Yabancı Film: Hız- lı Sürücü 02.30 Yabancı Film: Rio Grande 04.20 Muzık Sepeti 04.50 Ya- bancı Film: Miami'de Cinayet 06.10 Çoban Yıldızı (Tekrar) (0212284 31 50). 05.00 Kültür - Eğitım 07.15 Yabancı Film: Damdakı Kemancı 10.15 Yabancı Film: Bilgisayar Korsanlan 12.10 Yaban- cı Film: Aylak Fareler 13.50 Yabancı Film: Altın Plaklar 15.25 Yabancı Film: Gün Doğmadan 17.10 Yabancı Film: Tabanlan Yağla 18.30 CINE 5 Ajanda (Şifresız) 18.45 Yabancı Film: Görevı- mız Tehlıke 20.30 Gala Magazin: Teh- dıt (Şıfresizı 20.45 Yabancı Film: Tehdit 23.10Yabancı Film: Yabani Gogen 01.00 Yabancı Film: Son Sınır 02.35 Yabancı Film: Ara Beni (0 212 225 55 55). 07.00 Güne Başlarken 09 -°° Haber 09 -2Q. Ll " festyle 09.30 Haber Öze- ti 09.3519 Mayıs Törenleri (Canlı), Gun- demdekıler, Sesler ve Renkler (Tekrar) 12.00 Günün içınden 14.00 Haber 14.20 üfestyle 14.30 Haber Özetı 14.35 Dün- yada Bugün. Yurtta Bugün. 19 Mayıs Tö- renlen (Ozet). Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.45 Spor Gündemı 20.50 Ekonomi 21.05 Kapalı Kapılar Ardında 22.05 Keşıfler Dünyası 23.05 Gündemdekiler (Tekrar) 23.30 Gece Gündüz (Tekrar) 24.00 Ha- ber Bülteni (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 Mor- ning Show 09.00 Top News 09.15 Sabah Mixi 10.30 Mega 11.00 Jess 13.00 Vıdeos 13.30 Mert 14.30 Mega 15.00 Pınar 17.00 Burçin 18.00 Bir Nu- mara Seç 19.45 Haberler 20.00 Videone 21.00 Ha- berter 21.05 Geveze Shovv 22.30 Videone23.00 Cem Cemınay 00.30 Videone 01.00 Mega0150 Play üst 03.30 Turk Halk ve Sanat Muziği 04.30 Gece Yansı (0 212 288 75 75). 07.35 Gündem 09.00 Haber Bultenı 10.35 Borsa Şırketlen 11.10DoğanınTanhı1i10 SporÇılgınlan 1Z35 Dün- ya Modası 13.00 Haber Bülteni 13.35 Yüzyılın Önemli Olaylan 1435 Sek- tör Sohbetleri 15.10 Yük- sek Devır 15.35 Pıyasalar 16.10 Dünya Lısteleri 17.10 Kahve Molası 17.35 Vergi Dünyası 18.35 He- def Universite 20.00 Ha- ber Bülteni 21.10 2000'in Küçük Devleri 21.35 Haf- tanın Sohbetı 23.35 Dun- ya Ustelerı 00.30 Haber Bülteni (0212 2825100). 07 -°° CTVde Saban °8 -30 g 09.00 Gızli Hayatlar 10.00 Çiz- gi Film Kuşagı 11.10TehlikeKo- yu 11J5 Tatlı Ikızler 12.00 Ha- ber 12.10 Doğanın Sırlan 13.20 Magazin Dünyası 13.40 Şaka Timi 14.10 Spot (Canlı) 16.00 Haber 16.10Gdi Hayatlar 17.10 Sokak Kanunu 18.00 Gunce (Canh) 19.00 İki Kışılik Dünya 19.30 Ana Haber20.25 Uykudan Önce 20.36 Yabancı Film: Ba- lefinin Öyfcusû 2Z10 Modem Aı- le 22.10 Sport Show 23.10 Kla- sik Müzik 24.00 Gece Bülteni 00.30Buyük Oyvn 01.30 Ürkü- tenlhşkıler (0 212 282 36 00). m 07.00 Kahvaltı Haberlen 9 | V 09.00 Bır Adım 09.40 Ka- •• * w ra Kanat 10.05 Super Ör- dekler 10.30 Ayşe Özgün Talk Show 12.00 Şeytanın Gözyaşlan 13.00 Gün Ortası 13.30 Kara Kanat (Tekrar) 14.00 A'dan Z'ye 16.30 Gelin - Kaynana 17.30 Super Baba 19.00 Top Sende 20.00 Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberleri 20.55 Hava Durumu 21.00 Mahaflenın Muhtarian 22.10 Tatlı Kaçık- lar 23.20 Yabancı Film: Zenginin Ka- nsı 24.00 Gece Haberlen 00.05 Fılmin Devamı 01.30 Yabancı Film: Buzdan Ev 03.20 MuzıkH Dakikalar 05.00 Btr Adım 05.30 Ayşe Özgün (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dızi: Manuela 10.00 Yerli Film: Şafak Bekçileri 11.30 Hu- zura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanı- melı 14.05 Baharda Solanlar 15.05 Çiz- gi Film 16.05 Dizi: Sevgılı Isabel 17.00 Ha- berler 17.30 Tek mi? Çıft mı? 18.30 Di- zi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bütteni 20.00 Yabancı Film: Crocodile Dundee 22.00 Haberler 22.20 Muazzez Ersoy Konsen 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yabancı Film: Kraliyet Düğünü 02.05Belgesel: Kaptan Cousteau 03.05 Dızi: Manuela (Tekrar) 03.30 Müzik 04.30 Dızi. Sevgili Isabel 05.05 Dizı Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat (Canlı) 09.00 Çızgi Karıramanlar Yanşıyor09.30 Çız- gi Film. Taş Devri 10.00Sevımlı Kahraman- lar 10.30 Dızı: Kuçük Melekler 11.30 Farklı Bir Gün (Canlij 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şeyi Düşü- nürsün 13.50 Yerli Film: Öğretmen Kemal 15.50 Çız- gi Film: Ayı Yogı 16.20 Casper 17.00 Çızgı Film: Şinn- ler 17.30 Dizı: Bızım Ev 18.10 Dızı. Çılgm Bediş 19.00 Ana Haber Bülteni 20.15 Günun Yorumu 20.20 Spor Gündemi 20.30 Çarkıfelek '19 Mayıs Özel' 22.00 Dızi: Sibel 23.00 Durum 01.00 Haber Saati 01.10 Yabancı Rlm: Çılgm Kayakçilar02.00 Turk Sanat Muziği 02.30 Sigaranın Zararlan 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11). ,X,3 07.00 Gunaydın Türkiye 09.30 Dizı: Esme- 3 ralda 10.30 Yerli Film: Hayat SevinceGü- zel 12.30 Çızgi Film: Hayalet Avcılan 13.00 Gün Ortası 13.30 Delı Murat 16.00 Yerli Rlm: Canısı 17.40 Dizı: Şehnaz Tango 18.40 Dizi: Fer- hunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Bır Demet Tiyatro 21.50 Dızı. Fende 23.00 Bı Da- ha 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Film: Zor Hedef 02.30 Müzik... Müzik... Müzik .. 04.00 M.zrap 06.20 Zirve Deften (0 212 448 80 00) 07.30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 Politıka Gündemi (Canlı) 11.00 Haberler 11.05 Dort Mevsim ıCanft) 12.30 Aırport 13.00 Haberier 13.15 Müf zık Kulübu 14.00 2'den 4e (Canlı) 16.00 Haberier 16.35 Belgesel: Hayvanlar Âlemi 17.05 Belgesel Tuğlann Gölgesınde Mehteran 18.00 Muzik Bahçesi 18.30 Ha- ber 19.45 HBB Spor 20.00 Ayşen Birgor ve Istekleri- niz 21.00 Bulutsuzluk Özlemı 22.00 Onda On Haber 22.45 Ankara'da Gündem (Canlı)24.00 Haberier01.00 2'den 4'e (Tekrar) (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 0J.30 Sabaîı Katıvesi 09.00 Yabancı Film: Ömer Hayyam 11.00 Tur- külerımiz 12.00 Gerçek Kesit 13.00 Anka- ra Gündemi 13.30 Barış'la Müzik 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 19.00 Cenk Koray 19.30 Flash Haber 20.00 Bizım Bakkal 20.45 Yabancı Film: Taking the Heat 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yıldo ile (0 212 256 82 82). 09.00 TRT 2'den Geçiş 09.05 6u Sabah 19 Mayıs Özel' (Canlı) 10.05 Susam So- kağı 10.35 Dızı: Afacan Kız 11.05 Dızi: Bir Gönül Perdesi 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın '19 Mayıs Özel' (Canlı) 13.00 Müzik Nostaljı 13.30 Cumhuriyet Çınan 14.00 Sizın İçın Seçtiklerimiz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Çok Özel Hat (Can- lı) 15.45 TRT Halk Konseri 16.40 Söz Sizın 19 Mayıs Özel' (Canlı) 17.30 Sizın içın Seçtiklerimiz 18.00 Gıde Gıde GAP (Canlı) 19.00 TRT 2ye Geçış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog