Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

19MAYIS1998SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 10. ULUSLARARASI TÎYATRO FESTtVALİ BUGÜN BAŞLIYOR Her yA büyüyen bîr festivala\NDAN ŞENKÖKEN Uluslararası Istanbul Tıyatro Festivalı 10 yaşında Bugünbaşlayacakve4Haziran'a dek sürecek olan festivalde bu > ıl program, ıiç isimde yoğunlaşmış: Brecht,Moliere ve Suzuki. Bertolt Brecht'in doğumunun 100. >ılı kutlamaları nedeniyle festi\al ünlü ttahan şarkıcı Mflva"nın Giorgk) Streh- ler'in yönettıği "Ay Her Zaman Parla- ıtıaz" adlı göstensiyle başlıyor bu akşam. En önemlı Brecht yorumculanndan Gise- la May \e Fransa'dan özgün bir yorumla Orleans Ulusal Tıyatro Merkezı Stepha- ne Braunschvveig'ın sahnelediği "Kentie- rinOrmanında"nın yanı sıra Türkıye'den de Zeuha Berksoy "Yosma". Istanbul Be- ledıyesı ŞehırTiyatrolanda YücelErten'ın »ahneledığı "Kaikas Tebeşir DairesT ıle katılıyor Brecht yılı kutlamalanna. "Fransa Ue Randevu" projesı çerçeve- sinde Deschamps et Deschamps, Molı- ere'üı "Gülünç Kibarlar'"ını, bız- den de Istanbul Beledıyesi Şehır Tıyatrolart Turgay Nar'ın Moli- ere'm "Kibarlık BudalasTndan yo- la çıkarak yazdığı Mehmet Ulu- soy'un yönettıği "Güz Bitiminde Moliere ya da Kibarlık Budalası" adlı oyunu sunacak. Bu yılın sürprızi dünyanın en önemli çağdaş koreografı olarak kabul edilen Pina Bausch ve Wup- pertal Tanztheater "Cam Temizte- ykrisi'" ıle ilk kez geliyor festivale. Özgür kılınan bir beden ve ruhun tiyatro olarak anılan ve dans ile te- atral anlatımm harmanlandığı fark- lı biranlayış ve anlatım biçımi oluş- nıran Pina Bausch ve Wuppertal Dans Tıyatrosu, festivalin doruk gösterilenndenbırı. Pina Bausch. 21 Mayıs'ta bir söyleşiyle izleyici- lerle de buluşacak. Amerıkalı ünlü eleştırmen Su- san Suntag\e 7. festıvalde yıne Or- leans Ulusal Dram Merkezi'nin sahneledığı "DoktorFaustusyada Şe>tanın Paltosu" adlı ısımlı oyu- nun yönetmeni Fransızlann 'dahi yönctmeni' olarak tanımlanan Step- hane Braunschweig da konferans- lar sunacak tıyatroseverlere. Clkemızden lOoyununyeraldı- ğı festıvalde. 'proje bazında' 5 So- kak Tıyatrosu yapımı Özen Yu- la'nın yazdığı. MuratDaKabanm ytSnemğ"i *800«r ve tstahbuT Şe- hır Tı>atrolan yapımı "Güz Biti- minde Moliere \a da Kibartık Bu- dalasT adlı oyunlar ılk kez sahne- lenecek Festivalin gediküleri Türkiye'de ılk kez oynanan oyun- lar da festivale katılıyor 7.festivalde Tübingen Zelt Ensembletheater'dan "Annemin Cesaretr adlı oyunuy- la ılk kez bir Taborı oyunu ızlemiş- tık. Şimdı de istanbul Devlet Tiyat- rosu. CiineytÇalıs,kur'un vönetti- ği George Tabori'nın "Bir Casusa Ağıt" adlı oyununu sunuyor. Öte- ki ılkler ıse Aksanat Prodüksıvon Tıyatrosu >apımı olan. lşd Kasapoğ- lu'nun yönettıği August Strind- berg'in "AlacakMar"ı. Tiyatro Stüd- >osu"nun Başar Sabuncu'nun yo- rumu>la sunduğu Jean Genet'nin "Balkon'u. Ankara Sanat Tiv atrosu. Eşber Yağmurdereli'nın vazdığı "Ak- rep"ın de \er aldığı festıvalm ka- panış oyunu ise "Cumhuriyet'in 75.YÜT kutlamaları çerçevesınde özel olarak Istanbul De\let Tiyat- rosu'nun ErginOrbey'ın yorumuy- la sunduğu "Kuvayi Mflüye- Kur- tuluş Savaşı Destanı". Özellikle Melih Fereü'nin Istan- bul Kultür ve Sanat VakfVnın Ge- nel Müdürü olması v e Dikmen Gû- rün'ün festival yöneticili&ne geti- nlmesinden sonra çok genış yelpa- zede gerçekten uluslararası alanda çığır açmış ve ekolleşmiş tıyatro- lann \ apımlany!a birlikte ünlü yo- •umculann konuk olduğu festıva- in gedıklilen de var: Theodoros erzopoulos. Yunanistan'dan Attis iyatrosu v e Robert \VBson. Attıs vatrosu daha 2. festıvalden itibaren çe- ı oyunlarla tstanbura konuk olurken. Ro- t Wilson, 'Persefone' ıle açılışını yap- 8. festıvalden sonra, 9. festivale çalış- annı anlattığı bir konferans v e dia gös- iyle katıldı. Bu yıl da "deneyseltiyat- nyasuunanıtsalömekJerinden biri.sah- tünde zaman ve mekân kullanımın- »kü bo>utlann kâşifi" olarak tanım- X\'ılson ilgınç proteş le geliyor: u De- 'GelenKadm" SusanSontag ın tb- ^ynnundan yola çıkarak yazdığı bu ^ahne tasanmı, ışık ve reji Robert \ aıt. Başrolü ise ünlü Fransız oyun- c ^nique Sanda üstleniyor. ı Companv of Toga'nın (SCOT) t e festivalde atölye çalışmalannda ll ierlere sunulmuştu. Bu yıl ise °Vja yönelık çalışma metoduyla *\rosunuetküey en çağdaş Japon y° Tadashi Suzuki'nın Euripi- H d a n yola çıkarak yaz- "Dionisos'u ızleme ola- • Bu yıl lO.yrlına giren festival bu akşam Milva'nın Brecht gösterisiyle başlıyor. Her yıl biraz daha olgunlaşan ve büyüyen festivalin geçmişini yönetmeni Dikmen Gürün değerlendirdi. Izleyicinin de her geçen yıl ilgisinin arttığı festival, artık ortak yapımlara, prodüksiyonlara yönelme amacında. "Ramayana'dan Anoman Obong", "Ma- habharata'dan Arjuna Wiwaha". Cosmos Kolej- "Şvayk. Dünyanın Son Durağın- da". Taganka Tiv'atrosu- "Fedra", Kra- >wva Devlet Tıyatrosu "Kral Cbü ve Mac- beth'den Sahneler". "Titus Andronicus", lngiliz Turne Topluluğu "Çapkının Fendi". Dışas^ırumcuTıyatro-"Zun", TeatriUııi- ti- "'Çingeneler". Ruhr Tiyatrosu- "Teat- roComıco". 'Macbeth". VllanaToplulu- ğu " Muu?". Askabat DevletCan Tiyatro- su "Oğuz Han". F.lsComediants "BirZa- manlar Hayat,.". Tiyatro Gemisi", Ute Lemper. Ennio Marchetto.Orleans Ulusal lar ve Sonuclan, Ötekı Tiyatro" Olgusu. Akdenız Tıyatrosu gibı konuların tartış- maya açıldığı festivalin 8. yılından ıtıba- ren atölye çalışmalan yapılıyor. Bu çalış- malann konulan Antik Tiyatroda Beden Kullanımı. SCOT:Tadashi Suzuki Tekni- gi, Anne Bogard Tekniğıne Giriş. Dans ve Beden buyıl da Antik Tiyatroda Beden Kul- lanımı ile Suzuki Ögretisi olarak çeşıtle- niyor. Marcel Marceau ile başlayıp bizi: Ute Lemper, Orleans Ulusal Dram Merkezi. Attis Tiyatrosu, Robert Wilson, David Glass Topluluğu, Heiner Goebbels. Ian cazgibı kendı içindebütünlüğüolanetkin- lıklere seyırcıden gelen ilgiylebağlantıh. Bu etkinlıklenn Istanbul Festivalı'ndeay- n dönemlere kaydınlmasının olumlu yan- lanndan biri de nisan aymdan başlayarak temmuz sonuna kadarbirbirlerini çok ya- kın aralıklarla izleyen bir festivaller zin- cirinin oluşması. Türkiye Milli Talebe Fe- derasyonu"nun düzenlediği Uluslararası Tiyatro Şenliği çok önemli bir festhaldi. Benim kuşağım o festivali yaşadıgı için şanslı sayılır. Bu şenlikten sonra Tiyatro FestKali'nin gerçekleşmesi içın neden 30 yıl beklendiği sorusunun muhatabı her- tilerek değerlendirilmesi olağan. Büyük ve pahalı prodüksiyonlara yer verilemedi- ği için de daha çok sayıda küçük prodük- siyonlara gidildiği gözlemleniyor. Yerli yapımlara gelince; ilk. yıllarda oyun seçi- minde izlenmemiş oyunlar programa alı- nıyordu. Ama öncelikle özel tiyatrolann bu konuda oldukça zorlandıklan ^örüldü. Daha sonraki yıllarda sadece ızlenmiş oyunlann festivalde yer alması ilkesi uy- gulandı. Bunun da sakıncalan yok degıl- di. Sanınm bugün artık orta yolu bulduk. Hem sezon içinde oynanmış oyunlar da- vet ediyoruz hem de iki yıldır başlattığı- mız uygulamayla proje bazında önerileri değerlendiriyoruz. - Siz, festivalin 5. ydmda yönetmen ola- rak görevebaşladınız.Aynıyıl 'Bir ÜlkeBir Tıyatro' ile 'Oteki Tiyatro' bölümleri yer abnayabaşladı.OzeDikle'ÖtekiTıyatro' bö- lümü Türk tiyatrosu için önemli bir veni- BktLBu bölüm nasü doğdu ve neden 8. fes- 1) Els Comediants- 'Bir Zanıanlar Hayaf, 2) Hanna Schygulla, 3) L'te Lemper, 4) Ian Holm- İngiliz Ulusal Kralryet Tı\atrosu, 5) Martin NVuttke- Berliner Ensemble, 6) "Kentierin Ormanında'-Orleans L hısal Tiyatro Merkezi, 7) 'Persefone'- Robert VVllson. L ararası Istanbul Tıyatro Fes- n v %eş yılına gözattığımızda her S^\ da zenginleşen programlar- >alrosu- "Kamasma'", Mas- Vbu ettm Destanı", Attis Tiyat- Veni Tiyatro Topluhığu- "Kul Wayang0rang Bharata- Dram Merkezi "DoktorFaustus Ya da Şey- tanın Paltosu". Tübingen ZeltEnsemblet- heater- "Annemin Cesareti". Attis Tiyat- rosu "Zmcıre Vurulmuş Promete". "Me- dea". Üsküp Dram Tij'atrosu- "tlk Ne- fes", Robert \\~dson "Persefone". David Glass Topluluğu "La Dolce Vita". Biuro PodrozTıvatrosu "Can Çekişen Karmen". La Cuadra De SeviHa "Kimlikler". Heiner Goebbels Projesi "Prometeus'un Özgürlü- ğü", Taganka Tiyatrosu "DoktorJh ago ", Ismaei Ivo Dans Tiyatrosu- "Othello'\ tn- giliz Llusal Kraliyet Tıvatrosu 'Kral Le- ar". Robert Wilson- Çahşmalar 1967- 1995. Hanna Schygulla, Milano Piccolo Tıyatrosu-A\Tupa Tiyatrosu "Köleler Ada- sı", Berliner Ensemble "Arturo Ui"nin Ön- lenebilir Yükselişi". Gelabert-.\zz»pardi Dans Topluluğu- "Armand Dust 2- Susa- mak"... Uluslararası tstanbul Tiyatro Festivali, 'Alman Tı>atrosu Klasiklerin Yeniden Yb- runılanması') la başlayarak 4. y ılından bu >ana Shakespeare. Haldun Taner, Pkcok) Tıyatrosunun 50 yılı, Heiner Müller, Ro- bert W'ılson v e Antik Dünya. Brecht ve He- iner Müller. Yun Lubımov ve Çağdaş Ti- yatro konulu konferanslar gerçekleştırili- yor Klasik Tiyatro'da Kadın Temalan, Dans Tıyatrosu. Türk Tiyatrosunda Dra- maturjı ve Tiyatro Eleştırmenliğı, Günü- müzde 'Macbeth' Sahnelemek. Sokak Tı- yatrosu . Türk Tiyatrosunda Teknik Sorun- Holm'lu lngiliz Ulusal Kraliyet Tiyatro- su. Hanna Schygulla. Milano Piccolo Tı- yatrosu. Gıorgo Strehler. Martin VVuttke'lı Berliner Ensemble gibi dünyanın en ünlü yonımculan ve topluluklanyla buluşruran Uluslararası Istanbul Tıyatro Festivali. yö- netmeni Dikmen Gürün'ün \urguladığı gıbi" her yıl daha olgunlaşryor.bÜYÜvor". Şündi sıra Istanbul Kongre \e Kültür Mer- kezi tamamlandıktan sonra bu alışverı^ın ortak yapımlara dönüşmesmde. Arük \urt- dışındaadındansözettiren.bizeheryıl'ph nltıh ve büyûlii" bir dünva sunan festiva- lin 10 yılını Dikmen Gürün değerlendir- di. 'Arük orta \olu bulduk' - tstanbul Kültür \e Sanat Vakfl. 17. >ı- lında. 1989'da. Uluslararası İstanbul Fes- tivali'nin tiyatroetkinliklerini 19-31 Ma>ıs tarihleri arasına alarak ilk uluslararası ti- yatro festivalini düzenlemişti. Önce film gösterileri 'Sinema Günteri'ne, daha son- ra da Lluslararası İstanbul Film Festiva- Ifne dönüşmü$,tü. sonra da tivatro. Bö>le bir karar nasü alındı? 1960'lann başında Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nun dü- zenlediği L luslararası H\atroŞenliği'nden sonra neden tiyatro festi\alinin gercekleş- mesi icin >aklasik 30 yıl bekkndi? Böyle bir karann alınmasında başlıca et- ken sanırım yıllar içerisinde film. ti)atro. halde biz olmamalıyız. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 1973 vılında kuruldu ve daha ılk gününden programında tıyatro etkın- liklenne yer verdi. 1989'da da Tiyatro Fes- tivalı vakfm üçüncü sürekh etkinlığı oldu. - Bu deney >a da nabız yoklanıası sav> labflecek ilk adımda festival 12 gün sürmüş. Yurtdışından hangi topluluklar geldi? Biz- den kaç topluluk katıldı? İtalya'dan "Centro Sperimentale Del Te- atro". ^'ugosla\ > a'dan •'Atölye 212 Tıyat- rosu". Yunanistan dan "VölosTiyatroGnı- bu'\ Amenkadan "Estelle Parsons" ve Fransa'dan Işıl Kasapoğlu'nun "Theatre A Venir"ı gelmış o yıl Bızden de Devlet. Şehır Tiyatroları ile AST ve Kent Oyun- culan katümı-j - 2. l luslararası İstanbul Tiyatro Festi- vali'nde daha zengin bir program sunul- muş. Ama aralannda çok tamnmış toplu- luklar \oL Yine de yabancı ülkelerden ka- rılımın artması nasü sağlandı? Türkov un- lan özel olarak festival için mi hazııianıvor- du? 2 Uluslararası İstanbul Tıyatro Festiva- lı'nın programı oluştıırulurken henüz "ana festivaP sayılan Müzik Festivali ıle ya- şamsal bağlarının kopmamış olduğunu unutmamak gerekir. O yıllarda özellikle tı- vatrogöstenlenıçınsponsorbulmaktaçok zorlanıldığı bir gerçek. Dolayısıyla prog- ram >eçımmde yurtdışından gelen önen- lenn dc genelde finansal boyutlan göze- g "Öteki Tıyatro" geniş bir seyir- ci kitlesine ulaşmayan, farklı çalış- malara yönelik bir başlıktı. Özet- le, statükonun dışında kalan çalış- malan festival kapsamında günde- me getiriyordu. Amaç: bu çizgide yoğunlaşan ve farklı uzamlan olan tiyatrolann yapımlanna ışık tut- maktı. Aynca da bu topluluklann açnğı yolda ilerlemek isteyen grup- lara yeni alanlar açmaktı. Kanım- ca, Türk tiyatro dünyasına küçüm- senmeyecek bir ivme kazandırdı ve festivalin doğal bir parçası ol- du Dil sonınu ortadan kalkb - Festivalin ilk yıllannda kısıth olan mekânlardaha sonra açıkha- va ve farklı mekânlarla çeşitkndi. Hem oyunlar hem de izJevici açsın- dan farklı mekânlarda, değiş,ik>o- rumlarttgiyiartürdı mı? Evet. Mümkün olduğunca bu çizgiyi sürdürmek istiyoruz. Bu yıl, Aya lrini, Rumelihisan gibi mekânlan kullanamadık. Prodük- siyonlar kapalı mekânlar ve geniş sahneler içindi. Belki Japonlann müthiş çarpıcı bir oyun olan "Di- onisos"unu Aya trini'ye yerleştı- rebilirdik, ama süreleri kısıtlıydı. Bu yıl da ağırlıklı olarak AKM Bü- yük Salon'u kullanıyoruz. Bu açı- İım hem oyunlann teknik donanı- mı hem de izleyicitun artan ılgisiy- le bağlantılı. - EtsComediants'ın 7. festivalde hem Rumelihisan'ndaki açıhşı hem de Ortakö) "deki gösterileri büyük ilgivle karşılanmıştı. Festivalde so- kak tiyatrosu uygulamasını yeni- den düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Sokak tiyatrosu önümüzdeki yıllarda da festivalin bir parçası olacak. -ükydoyunlann kulakhkla annı- daçevirisi gerçekleştirilmiş. Ancak 3. yılda bu uygulamadan vazgeçfl- miş. Bu konuda bir çalışma düşü- nülüyor mu? Geçen yıl elektronık üstyazı uy- gulamasını başlattık. Berliner En- semble'ın "Arturo Ui"sı böyle iz- lendi ve başanlı oldu. Bu yıl tüm yabancı oyunlanmızda elektronık üstyazı sistemi var. Bundan böyle bu sıstem sürecek ve dil sonınu or- tadan kalkmış olacak. - Son yıllarda Tiyatro Festivali Dedünyatiyatrosunun klasikteşmiş prodüksiyonlannı. çarpra ve yan- kı uyandıran >apıtlannı, birbirin- den ünlü isimleri, topluluklan izle- me şansını elde ettik. Ancak gerek mekân sonınu gerekse bütçe nede- niyle İstanbul'agetirmeyi düşünüp de gerçekkştiremediğiniz projeler varmı? Mekân sorunu nedeniyle iki yıl önce Mnouchkine ın "Tartufle"ünü getiremedik. Her iki taraf da çok üzüldü buna, ama "Tartuffe"ü yer- leştirebilecek ne bir açık alan ne de kapalı bir mekân bulunabildi. Bu- lunsaydı eğer prodüksiyon ekibi- miz her şeyi yoktan var edebilirdi, ama koskoca Istanbul'da mekân sorunu çözümsüz kaldı. -Festivalekaüian Türkoyunlannasüse- çfliyor? Gerek izlenmiş oyunlan gerekse proje bazında önerileri damşma kurulumuzda görüşerek davet ediyoruz. Izlenmiş oyun- lar söz konusu olduğunda tiyatrolann fes- tivale başvurmalan gerekmıyor. Projeler ise festivale belli bir tarihe kadar iletilmek durumunda. - Bu yıl yine ünlü bir isimle. Miha'yia açüan festrv^Jde tamnmıştiyntrotopluluk- lanyla geniş bir yelpaze sunuluyor. tzteyi- dnin her>il beklentisi dahadaartryor. Ge- riye dönüp baknğınızda 10. vaşındaki fes- tivali nasıl değeriendiriyorsunüz? Gelece- ğe yönelik neler düşünüyorsunuz? Uluslararası tstanbul Tıyatro Festivali her geçen yıl biraz daha olgunlaşıyor, büyü- yor. Gündeme getirdiği farklı yaldaşımlar- la sanatsal tartışma ortamlan açıyor ve bu bağlamda bir altşveriş zemini oluşturma- yı amaçlıyor. Adından yurtdışında olum- İu yönde söz etrirmesi, çağnlı toplulukla- nn. sanatçılann niteliklerini belirliyor. tz- leyicinin her geçen yıl artan ilgisi de doğ- ru yolda olduğumuzun en önemli göster- gelerinden. Ortak yapımlara, prodüksi- yonlara yönelmek geleceğe yönelik dü- şüncelerimiz arasında, ama bu türgeniş kap- samlı etkinlikleri herhalde ancak İstanbul Kongre ve Kültür Merkezi'ne geçtikten sonra benimseyeceğimiz çalışma sistemi ıçınde gerçekleştirebiliriz. Açıkhava'da gitarzirvesi CUMHUR CANBAZOĞLU Yapı Kredi Sanat Festi- vali'nın üçüncü gecesın- de sahne. dünyanın en ıyı gitarcılan arasında göste- rilen tsveçli Yngwie Malmsteenın Yngv.ie Malmsteen gı- tan bir keman gibi çalabi- len. performansı sık sık Paganini'nin ustalığıyla karşılaştınlan, leknık açı- dan son yirmi yılın gelrniş geçmiş en yetenekli bir- kaç ısminden biri. Müzikal öyküsü de ba- şanlarla dolu tsveçli gita- ristin. Gitan ilk kez 5 ya- şında eline alan. genç yaşta çalıştığı müzık aletleri tamir atörye- sinde bırçok enstrü- manı çalmayı öğrenen ve nota nota ünlüle- rin yapıtlannı incele- yerek tekniğıni geliş- tiren Malmsteen" ı ilk kez Alcatrazz toplu- lugunda tanıdı müzık dünyası. Bu grupla 1983'teikıalbümNo Parole For Rock & RoD'u ve LiveSenten- ce'ı yaptıktan sonra bağımsızlığı seçti Malmsteen. Art arda yayimladıği Ri- singForce(l'984), Mare- hingOut(1985) ve Tri- logy (1986) albümlenyle artık iyiden iyiye zırveye oynadığını kanıtlamıştı. Özellikle Risıng Force, performans açısından rock albümleri arasında kilo- metre taşı gösterilebılecek ölçüde ıyiydı bizce Trafik kazası sonucu bir yıl ara vermek zorunda kaldığı seri üretimine 1988'de Odyssey albümüy- le devam etti ünlü gitarcı. Bu albüm onu dünya ça- pında tanıtan ılk uluslara- rası zaferi getirmişti. 1989"da Leningrad'da can- lı doldurduğu Trial By.Fi- re. bizce kariyerinin en ba- şanlı ikıncı albümüydü. 199O'daEcypse,1992'de Fire and lce, 1993 te The Seventh Sign albümlenn- den sonra 1995'te Mag- numOpus'la v ırtüozluğu- nun doruğuna ula^tı ve lıs- telerde ust sıralara çıktı. Bestelerı o kadar tatmın edıcı olmasa da gıtan ko- nuştururken kullandığı dil çok etkıleyiciydi. Sonra Inspiration albu- mü geldi Uzun yolculuğu sırasmda onu etkıleyen De- ep Purple, Jimi Hendri\, Rush. Kdnsas gıbı devle- rin parçalannı kendine gö- re yorumlay ıp aktardı mü- ziksev cre Bu akşam Açıkhava da son albümü Facing The AnimaTın (Polvdram) ağır bastığı birrçpertııvarMina- cak bızlere Malmsteen. Bu albümdekı parçalar yıne Ritchie Blackmore ıısulü. eski stil hard-rock soun- dunun peşinden gıdıyor. Dahadoğrusu Malmsteen fazla riske gırmeden ke- mıkle:>nıış. dınlevıci kıtle- sını memnun ed'ecek çız- gısınden sapmak ıstemı- yor. Bu. Malmsteen'den yenı bir şeylerbulmak ıs- teyenlen biraz hayalkınk- lığına uğratabılir bu ak- şam. ama önemli olan böy- le bir yeteneğı ktanbul'da canlı dınleyebılmek biz- ce. Şehır Tiyatroları Gençlik Günleri Kültür Servisi-ŞehirTi- yatrolan tarafından hery\1 düzenlenen Gençlik Gün- leri'nin 14.'sü bugün baş- lıyor. Gençlik Günleri. 29 Mayıs tarihine dek Kadı- köy Haldun Taner Sahne- si'nde gerçekleştırilecek. Bu yıl tiyatro ağırlıklı ola- rak düzenlenen Gençlik Günleri'nde sergiler, din- letiler ve fuaye gösterilen yer alıyor. Gençlerin ücretsiz ola- rak ızleyebileceği 'Genç- lik Günleri' kapsamında bugün saat 17.00'de Pera Güzel Sanatlar Merkezi Gitar Bölümü 'Rönesansve BarokMüzik'dınletisı su- nacak, saat 18.00'de ise İs- tanbul Üniversıtesı Işlet- me Fakültesı 'Bozuk Dü- zen' adlı oyunu sahnele- yecek. Çarşamba günü saat 15.00 ve 18.00'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi Kon- servatuvan Tiyatro Bölü- mü öğrencileri •KafkasTe- beşir Dairesi' adlı oyunu sahneleyecek. Perşembe günü saat 15.00'te Grup Kafka'nın sahneleyeceğı 'tnsana ve Kadına Dair' adlı tek kişilik oyun. saat 18.00'de de San'yer Halk Eğıtim Merkezi'nin 'Mi- kado'nun Çöpleri' adlı oyunlan izlenebılecek. 22 Mayıs Cuma günü Pera Güzel Sanatlar Mer- kezi Gitar Bolümü'nün sa- at 17.00'de sunacağı 'LT- kelerin Yöresel Müzikle- ri' başhklı gitar dinletisi ve saat 18.Ö0'de tstanbul Ünıversitesi Öğrenci Kül- tür Merkezi'nin Moli- ere'den uyarladığı 'Cimri- nin Uşaldan' adlı oyun yer alıyor. 23 Mayıs CumarteM gü- nü ise saat 17.00'de Şehır Tiyatrolarfnın sunacağı Klasikten Modem Çağa' başlıkh gıtar-tlüt dinletı- sı. saat 18.00'de Akademı İstanbul Tıyatro Bölü- mü'nün sahnelediği 'Şey- tanlar' adlı oyun ızlenebı- hr. 25 Mayıs PazarteM gü- nü saat 17 00'de Şehır Tı- yatrolan 'Piyano ve Ke- man ile 1900'İerden Bugü- ne' başlıkh bir müzık din- letisi sunarken. saat 18.00'de tstanbul Üniver- sıtesı Konservatuvan öğ- rencilen yönetmenlığini Haldun Dormen'in yaptı- ğı 'Karmakanşık' adİı oyu- nu sahnelevecek. 26 Ma- yıs Salı günü ise Şehır Ti- yatrolan'nın sunacağı "Saz Semaisinden Türk Müzi- ğine' başlıkh dınletı v e sa- at 18.00'de Boğaziçı Üni- versıtesı Ovuncularının sahneleyeceği 'Mutfakta- kiler' adlı o\ un yer alıyor. 27 Mayıs Çarşamba günü de saat 17 00"de MelihGü- zel' in 'Halk Müziği Dü- zenlemeleri" başlıkh gitar dınletısınin ardından saat 18.00'de İstanbul Ünıver- sitesi Konsenatuvan öğ- rencileri Yıklız Kenter'in > önettiğı 'Venedik Taciri' adlı oyunu sahneleyecek- ler. Gençlık Günlen'nin son günü olan 29 Mayıs Cunia günü ıse ŞehirTıyat- roları Orkestrası saat 18.00'de tasanm ve orkest- rasyonu Selim Atakan'a aıt olan. Avia \lgan. tlknur Açıkel. Bülent Güneralp ve Tanju V ıldınm'ın ses- Iendıreceğı 'Papatya Gibisin" başhklı Türkçe tango dinletisi sunacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog