Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

19 MAYIS 1998 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 11 Emeklilik yaşmda • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan, Devlet Bakanı Işın Çekbi'yle sağladıklan uzlaşmaya göre, öncelikle emeklilik yaşının 50-55 olmasını öngören TBMM'deki tasannın yasalaştınlacağını, 2000 yılından sonra işe girenler için emeklilik yaşının 56-60 düzeyine çıkanlması için çalışma yapılacağını açıkladı. DSP milletvekili kaza geçirdi • Haber Merkezi-DSP Karabük Milletvekili Erol Karan, Yalova'da geçirdiği tTafik kazası sonucu ağir yaralandı. Bursa Yalova karayolu üzerinde kaza yapan Karan'ın özel aracmda da büyük maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından hastaneye kaldınlan Erol Karan, ameliyata alındı. Hastane yetkilileri, Karan"ın sağlık durumunun cıddiyetinı koruduğunu belirttiler. POAŞaiO şirket talip • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ozelleştirme ldaresi Başkanlığı'nın (ÖlB), Petrol Ofisi AŞ'nin (POAŞ)yüzde51 hissesinin blok satışı için açılan ihalede öneri verme süresi dün sona erdi. ÖlB yetkililerinden alınan bilgiye göre, POAŞ için verilen toplam 10 önerinin sahipleri şöyje: "Koç Holding, Akmaya- Orteks ortak girişim grubu. Ceylan tnşaat Ltd.- Milgaz Ticaret ve Sanayi AŞ ortak girişim grubu, Doğuş Holding-Garanti Bankası ortak girişim grubu, EGS Holding, Selahattin Beyazıt, Süzer Holding. Iş Bankası- Bayındır Inşaat Ticaret Turizm AŞ-Park Holdıng- Petrol Ürünleri Turizm ve Nakliyat AŞ ortak girişimi." DGM, Meclis'te pankartla eylem yapan gençlerle ilgili Yargıtay'ın karanna uydu Oğrencflerîn davası sü baştanANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Uni- versite harçlannı protesto etmek amacıyla TBMM'de "Harçlara Hayır" pankartı açan 2 üniversitelinin de aralannda bulunduğu 5' i tutuklu 8 ögrencının. Yargıtay'ın bozma karan üzerine v eniden v argılanmalanna An- kara 2 No'lu DGM'dedün başlandı. DGM. Yargıtay'ın bozma karanna uyarken tutuklu 5 sanığın tahliye istemlerini reddetti. Duruşmayı çok sayıda sanat- çı. aydın ve demokratik kitle örgütle- rinın temsilcileri ızledi. Duruşma başlamadan önce Anka- ra Adliye Sarayı \e DGM çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Da- vayı izlemeye gelen. ancak önce giriş- lenne izin verilmeven sanatçılar, ay- dınlar v e demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri. alınan ızınden sonra mah- keme salonuna bırakıldılar. Öğrenciler, mahkemeye gelirken ve ayrılırken araçlann pencerelerinden zafer ışareti yaparken duruşmayı izle- meye gelenler de alkışlarla destek ver- diler. Yeniden görülen davanın ilk du- ruşmasına. tutuklu sanıklardan Ahmet Aşkm Doğan, Vlahmut Yılmaz. Bü- lent Karakaş. Özgür Tüfekçi ve Me- tin Murat Kahoncu ıle tutuksuz sanık- lar ElifKahvaoğlu ve Nurdan Bayşahan ka- tıldı. Duruşmada, Rutkay Aziz. Bedri Baykam, Leman Sam. Melike Demirağ, Şanar Yurda- tapan. Ferhat Tunç, Orhan Aydın, Olgun Şimşek'in de aralannda bulunduğu çok sa- yıda sanatçı. Öğrenci Ailelen ve Yakınlan Demeği Genel Başkanı Mustafa Atalay ve bazı demokratik kitle örgütlennm temsilci- leri ile 100"e yakın sanık avukatı hazır bu- lundu. Duruşmayı izle>enlen taşkınlık yap- mamalan konusunda uyaran başkan M.Tur- gutOkyay. sanıklara Yargıtay "m bozma ka- rarını okuduktan sonra, savunmalan dinle- Ankara 2 No'lu DGM'de yeniden başlayan 'kalemli çete" davasını çok sayıda sanatçı, a\ dın ve de- mokratik kitJe örgütlerinin temsilcileri izledi. (Fotoğraf: TAR1K TINAZAY) di. Sanıklardan Mahmut Yılmaz ifadesinde. "Bizler masum değiüz. ama terörist de deği- liz" diyerek kendılerınin ınsan haklan. de- mokrasi. parasız eğitim. parasız sağlık ko- nulanna taraf olduklannı ve bu doğrultuda eylemlerde bulunduklannı belirttiler. Yeni dünya düzenine karşı çıktıklannı bildiren Yılmaz. "Bizim mücadelemiz 6. R- lo'yu denize dökenlerin mücadelesi- dir" diye konuştu. Yılmaz. parasız eğitim konusunda herkesin kapısını çalarak imza topladıklannı. vurgula- yarak Dinar'da meydana gelen depre- me harçlan ödemeyerek gittiklerini v e oradaki insanlann acılannı kalple- nnde yaşadıklannı anlartı. Yılmaz. e\ lerindebulunduğu ileri siirülen mo- lotofkokteyllerinin gözaltına alınma- lanndan sonra polis tarafından yer- leştirildiğini sav undu. Sanıklann avu- katı ŞenalSanhanda Yargıtay'ın boz- ma ilamına uyulmasını ve sanıklann tahliye edilmelenni istedi. Cumhuriyet Savcısı ÜnalHaney'in de görüşü doğrultusunda mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasina ve sanıklann tutukluiuk hallennin devamına karar verdi. Du- ruşma 17 Haziran'aertelendi. BAŞBAKAN MESLT YILMAZ 'Kısır çekişmelere ortak olmayacağız' İFTİRALARA TEPKİ EMİNE KAPLAN TRABZON / SAMSL N - Baş- bakan Mesut Yılmaz. Türki- ye'nin huzurunu bozmaş a ve or- talığı karıştırmaya çalışanlar ol- sa da halka hizmet ıçın çaba gös- terdiklerini söyledi. Ülkeyi kısır siyasi çekişmelere çekmek iste- yenlere hiçbir şekilde ortak ol- mayacaklannı belirten Yılmaz, kalkmmakta geciken Karadeniz Bölgesi'nin havayolu ve karayo- luyla GAP ve Bulgaristan sının- na bağlanacağını belırttı. Yılmaz, dün berabenndekı ba- zı bakanlarla Trabzon ve Sam- sun'da törenlere katıldı. İlk ola- rak Trabzon Havaalanı Dış Hat- lar Terminali'ni hizmete açan Yılmaz, son günlerde birilerinin Türkiye'nin huzurunu bozmaya, ortalığı karıştırmaya. karamsar- lık aşılamaya ve milletin morali- ni bozmaya çalıştıgını kaydede- rek "Bizdehalkınönünüaçacak böyle hizmerter başlahlmasının çabası icindeyiz" dedi. Karade- niz Bölgesi'nin Sarp sınır kapı- sının açılmasıyla hareketlilik ka- zandığını anlatan Ytlmaz, ancak altyapının kurulmasında gecik.il- diğini belırtti. Hükümetin ulaşım ağının alt- yapısını öncelikli olarak progra- ma aldıgını anlatan Y ılmaz. "Bi- n kısırsiyasiçekişmelereçekmek isteyenlere hiçbir şekilde ortakot- mavacağu. Türkivc'nin aydınlık geleceği için, bu tür yatınmlan milktimize kazandırmak için ar- tan bir şevkle gayret edeceğiz" dedi. Yılmaz, Trabzon"un ardmdan Samsun'a geçerek Karadeniz Kalkınma Kurultayı'na katıldı ve Toplu Konut İdaresi'nce yapıla- cak olan 964 konut ile Samsun- Bafra Yakakent yolunun temel atma törenlerine katıldı. Fasist saldırı Hakim Atik toprağa verildi Istanbul Haber Servisi - Kâğit- hane'de 15 gün önce bir grup ül- kücünün silahlı saldınsına uğra- yan ve Öncekı gün yaşamını yiti- ren Hakim Atik dün toprağa ve- rildi. Törenin ardından 20 kişilik bir grupla polis arasmdaçıkan ça- tışmada polisin havaya ateş açtı- ğı gözlendi. Kâğıthane Seyrantepe'de ugra- dığı silahlı ve bıçaklı saldm sonu- cu HADEP üyesi Bflal \iıral'la birlikte hayatını kaybeden Atik'in cenaze törenine L'luslara- rası Kayıplar Komitesi'nden bir heyet de katıldı. Atik'in toprağa verilmesinin ardından 20 kişilik bir grup, Gültepe'deki Harmante- pe Meydanı'nda yürümek istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine çatışma çıktı. Polisin bu esnada havaya ateş açtığı ve bir kişınin yaralandığı ögrenil<ft.' Olayla ilgili çok sayıda kişi gözal- tına alındı. THK'den şeriatçı basına dava hazırhgı İstanbul Haber Servisi - Türk Hava Kurumu Genel Sekreteri MehmetTıritoğlu. THK hakkın- da planlı bir şekilde iftira kam- panyası yürüten "gerici basın"a yargı kanalıyla cevap verecekle- rini vurgulayarak hukuki işlem- leri başlarma karan \ erdiklerini belirtti. THK Genel Sekreten Mehmet Tiritoğlu dün yaptığı yazıh açık- lamada. Atatûrk'e. onun cumhu- riyetine ve cumhuriyetin kurum- lanna düşmanhkları açıkça orta- ya çıkan bir kısım basın ve yayın organlannın, Türk Hava Kuru- mu hakkındaki iftira kampanya- sını planlı bir şekilde sürdürdük- lerini belirtti. Söz konusu kesı- min basın ve yayınında hemen her gün. aslı astan olma>an ha- berlerin yayımlandıgını vurgula- yan Tintoğlu. "Arüklan manşet- lerle. kurumumuzu kamuoyu önünde küçük düşürmcyi amaç- layan ve içeriği manşetlerle hiç bağdaşmayan bu yayınlan şid- detle kınıyoruz'" dedi. Gerici basının diline doladığı ithamların kaynagı olduğunu söyledikleri lçişleri Bakanlığı Teftiş Raporu'nun bugüne kadar THK'ye gönderilmediğine dik- kat çeken Tiritoğlu şu görüşlere yer verdi: " Bu raporun. senelerdir kasıt- lı ya> ınlar \aparak THK'ye leke sürmeve kalkanlann eline nasıl geçtiğini halkımı/ın sağ duyusu- na bırakıvonız. THK' nin basan- lan görmezden gelerek araya araya bulabildikleri ipe sapa gel- mt/ habeıierle kamuovunu al- datmavı marifet sa>anlar ve sa- nanlara THK artık yargı kana- lıyla cevap verecektir. Kurumu- mu/. söz konusu haberlerle ilgili olarak bu basın-vayın organlan hakkında hukuki işlemleri baş- latmaya karar vermiştir." Değerli mücadele arkadaşımız. Marmara Üniversitesi Iktisadi Idari Bilimler Fakültesi Mezunlan mensubu. camiamızın sevilen ismi METtN ÖZTÜRK'Ü EŞ i Dr. BERRİN ÖZTÜRK Çocuklan ÖZGE ÖZTÜRK, SEZİN ÖZTÜRK Babas, M. SAMİ ÖZTÜRK Annes KADRİYE ÖZTÜRK ile birlikte elim bir trafik kazasında yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ölenlere rahmet. dostlanmıza sabır ve başsağhğı dileriz. Cenazeleri 19.05.1998 Salı günü Üsküdar Bağlarbaşı Fakülte Camii'nde kıhnacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarhğı'nda toprağa verilecektir. "Bu ilk değil yemyeşil dalların hnldığı baharda trafik canavarı kopardı bizden canlarımızı sonsuzluğa uğurluyoruz onları amları önünde savgıvla eğilerek artık METİNolmahyız!" ARKADAŞLARI Aymır Fidan, Burhan Fidan, Hüseyin Gülen, Ali Oztürk, Yılnıaz Akbıjık. Necati Acar, Fethi Çelik. Ünıran Onşan, Kudret Atik\Tİmaz, Abdurrahnıan Ateş, Bülent Yılmaz, Ahmet Sarıkoç, Veysel Kodal, Sedat Erdem, Arzu Arslan, Haluk Toy, Turgay Ersoy. Ahmet Ozyaz», Alper Yalçm, Mihriban Usta, Abdullah Narin, Arife Çelik, tllıan Güven, Fikri Karaca, Zafer Nuhoğju, Giilşen Sankoç, Elif Narin, Orhan Güzelsoy, Kıvanç Eray, Hasan Alkan, Omer Musluoğlu, Rafet Aşıkhasanoğlu, Melalıat Kocaoğlu, Sibel Yalçın, Ah' Rıza Ayın, Hakkı Ydnıaz, Rahün Arslan, Metin Karagöl, Bahar Ersoy, Tahsin Lsta, Salih Bıçak. Aynur Bıçak, Ali Bahçetepe. Mustafa Durmuş, Seher Turan, Şükrü Kocaoğlu, Atasal Onsan, SaUh Zeki Durmuşoğlu, Orhan Arabacıoğlu, Mürvet Arabacıoğlu, Aynur Tokur, Ah'can Altun, Selami Taştan, Alpaslan Karamemişoğlu, Fazıl Lğursoylu, Serenaz Kütahya, Saffet Açıkgöz, Fatma Açıkgöz. Cengiz Beşikçi, Faruk Tokur, Mustafa Sülkü, Şahin Özdemir, Tayfun Yüksekbaş, Melahat Şahin, Celalettin Şahin, Serap Kurtoğlu, Sadık Karaeaoğlu, Nahide Tümerdenı, Asuman Akuı, Ali Şengil, Nur Sansoy, Ender Sansoy, D. Ali tlkbahar, Yavuz Başarır L METtN ÖZTÜRK 1956-.... O bir 78'liydi... tlerici - Devrimci - Sosyalistti... Onurlu bir yaşam sürdü Hep acelesi vardı... Ölüme bile giderken acele etti... Böylesi bir ölümü ne o ne de biz hak etmemiştik. O'nu unutmayacağız 78'li Arkadaşları Adına ORHAN GÜZELSOY Değerli Arkadaşımız METÎN ÖZTÜRK'Ü Eşi BERRİN ÖZTÜRK ü, Annesi KADRİYE ÖZTÜRK ü, Babası ŞAMİ ÖZTÜRK ü, Kızlan ÖZGÜR ve SEVİM ÖZTÜRK'Ü feci bir trafik kazasında kaybettik. Yakınlanna ve tüm dostlanna başsağhğı dileriz. Not: Cenazesi bugün (19 Mayıs 1998) ikindi namazında, Ilahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Camii'nden kaldırılarak Karacaahmet Mezarhğı'na defnedilecektır. İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Mezunlan Derneği İstanbul Şubesi EYÜP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997 102 Davacı: Ömer Şükrü Tezol Vekili: Av. Ali Orhan Altımürek. Dokuzkardeşler Iş- hanı Kat: 1 No'. 2 Eyüp-tstanbul. Davalılar: 1- Mehmet Kemal Simsan. Sıraçe\izler Rüzgar Palas No: 103 Şişli-lstanbul. 2- Müşerref llpas. Sırace\izler. Rüzgar Palas No. 103 Şışlı-istanbul. Dava: Geçit hakkı tesisı. Cevap süresi: 15 gündür. Davacı vekılınee davalılar aleyhıne açılan geçit hak- kı tesisı davasının ara karan gereğince: davalılara. belırtilen adreslerinde dava dılekçesinin teblığ edılemedıği, adres araştırmasında da adı geçen- lenn elverışli adreslerinin bulunamadıgı anlaşjlmakla 7201 sayılı kanunun 28/29 maddelerı hükümlenne bı- naen dava dilekçesinin ilanen teblıgine karar verilmıştır. Davalılann 9.6.1998 günü saat 09.45'te hazır bulun- maları. bellı olunan gün ve saatte gelıneniz veya kendi- nizi bir vekılle temsıl ettirmeniz. gelmedığinız veya ma- zeret bildırmediğiniz ve delillennizı ıbraz etmedığiniz takdirde HUMK'nin 213 ve 375'ıncı maddeleri gere- ğince yargılamanın yokluğunuzda yapılıp hakkınızda hüküm kurulacağı hususu. dava dilekçesinin tebliği ye- nne geçerli olmak üzere ilan olunur. Ubu ılan yayımlandığı tanhten ıtibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacaktır. tlan olunur. 14.4.1998 Basın: 19997 FATİH 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 737 Davacı Balıyc (Bclıye) llikçı tarafından e$ı Ilyas llıkçı'nin gaip olduğundan bahı-.lc. jçtığı gaiplik davasının mahkcme- mizde yapılan duru^maM >ıra>ında: Fatıh. imam HiKevın Sokak Imrahor Mahallcsi. No" 13 Ye- dıkule/Fatıh adrcMndo ıken aynldığı. bir daha dönmcdığı. ya- pılan zabna araştırması da netıce^z kaldıjından gaıpliğı iste- nılen llyj.s İlıkcı'nın. lıayal ve nK-nıatından bilgılcrı olanlann 1 ^ene içındc mahkcmemı/ I W ""37 esas >a>ılı do.syasına mü- racaaı ctmclcri M K "nun 32. maddcsi gereğince ılan olunur 14 4 IWX Ba^ın 211)72 İSTANBUL GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Şahin Kahraman (Eda ve Mehmet oğlu 1961 doğum- lu İstanbul ıli. Ümraniye ilçesı >ukan Dudullu Vlah.-ha- ne: 498.sayfano: 1. kütüksıra No: 009 06 nüfusuna ka- yıtlı olup. halen İstanbul ilı, Kadıköy ilçesı rçerenköy mah. sokak no: 40 1 de oturur). Kaçakçılık suçundan sanık Şahin Kahraman hakkında Kadıköy 1. Aslıye Ce- za Mahkemesrnın E: 1997 222. K: 1997,1209'sayılı 10.3.1998 tarihli kesinleşmış karan gereği mahkûm ol- duğu 9.729,529 TL ağır para cezasına ait ödeme emri tüm aramalara ragmen adı geçene teblığ ettırilememiş- tir. İlanen teblığ olunur. VüsufCelep Gümriik Vlüdürü Basın: 20156 İSTANBUL GLTVIRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Fahrı Yılmaz (Sev ım ve Ibrahim oğlu 1973 doğumlu. Tunceli ıli. Çemışgezek ilçesi. Erkalkan mah. kütür sı- ra no: C 05501 nüfusuna kayıtlı olup halen İstanbul ilı. Şışlı ilçesı. Çağlayan Mah. Şen Sokak No: 6 2"de otu- rur). Kaçakçılık suçundan sanık Fahrı Yılmaz hakkında Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin E: 994 273. K: 996 65 sayılı 27.3.1996 tarihli kesinleşmış karan gereği mahkûm olduğu 2.285.271.000 TL ağır para ce- zasına aıt ödeme emri tüm aramalara rağmen adı geçe- ne teblığ ettirilememiştir. İlanen teblığ olunur. Yusuf Celep Gümriik Müdürii Basın: 20158 Saldırganlar hâlâ bulunamadı Uluslararası kuruluşlardan Birdal'a destek Haber Merkezi - Insan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Akın Bir- dal'a düzenlenen silahlı saldırının üstünden bir hafta geçmesine karşın. eşkâlleri belirlenen saldır- ganların kimlik bilgileri bulunamadı. Birdal'a destek vermek amacıvla Türkiye'ye ge- len Uluslararası Insan Haklan K.urulu$lan Fede- rasyonu Başkanı Patrick Baudouin. Türkiye'yi Cçüncü Dünya ülkelerine benzetti. Baudouin. butür saldınlann Cezayir. Ko- lombiya, Ruanda ve Bir- manya gibı kargaşa ve se- falet içinde yaşayan ülke- lerde, demokrasi ve öz- gürlük düşmanlannın in- san haklan savunuculannı yok etmek ıçın kullandığı biryöntem olduöunu söy- ledi. Birdal"ın saölık duru- munun her yönüyle iyiye gittiğini belirten yetkililer, omzundakı ödeme bağlı olarak sağ el parmaklan- nı oynatmakta güçlük çe- ken Birdal'a fizyoterapik tedavi uygulandığını kay- dettiler. Uluslararası Insan Hak- lan Kuruluşları Federas- yonu Başkanı Patrick Ba- udouin ve Başkan Yar- dımcısı Dr. Saadeddin Zmerii. Sevgi Hastane- si'nde tedavisı süren Bir- dal'ı dün ziyaretetti. 2 sa- at süren görü^menin ar- dından açıklama yapan Baudouin. başkanı oldu- ğu federasvona 105 ülke- nin üye olduğunu anım- sattı. Türkiye"den İHD ve Türkiye İnsan Haklan Vakfi'nın (TİHV) da üye kuruluşlar olarak federas- yonda temsil edildiklerini belirten Baudouin. yıllar- dır birlikte olduklan bu i- ki kuruluşun insan hakla- n konusundaki çahşmala- nnı cesaret ve özenle sür- dürdüklenne dikkat çekti. Bu ıki kuruluşun etkin- likleri nedeniyle tehdit ve şiddete maruz kaldıklarr.ı savunan Baudouin. Bir- dal'a yönelik saldın^ı bu çerçevede üzüntü ve heye- canla karşıladıklannı söy- ledi. Baudouin. daha son- ra Cumhurbaş.kanı Süle>- man Demirel ile Başbakan Mesut Yılmaz'ın dikkatı- ne sunduğu "Açık Mek- tup"u okudu. Mektupta. silahlı saldı- nya uğrayan Birdal'ın Uluslararası tnsan Hakla- rı Kuruluşları Federasyo- nu Başkan Yardımcısı ol- duğu anımsatılarak Bir- dal'ın sağlık durumunun iyiye gitmesinin insan haklan savunuculannı se- vindirdiği vurgulandı. TİHV Başkanı Ya\uz Onen, Çağdaş Hukukçu- lar Derneği Genel Başka- nı Aydın Erdoğan. Çağdaş Gazeteciler Derneği Ge- nel Başkanı İsmetDemir- döğen ve Mazlum-Der Genel Başkanı Yılmaz Ensarioğlu da açıklama- nın okunduğu saatte has- tane önünde buiundular. lçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu da Birdal'a yönelik silahlı saldın ola- yının cumhuriyet savcıla- rınca soruşturulduğunu belirtti. Başesgıoğlu. sal- dınyla ilgili olarak ellerin- de maddi deliller olduğu- nu. bunlann da saldınnın aydınlanması için önemli olduğunu ıtade etti. Kendilerini "İnanç ve Düşüncelere Özgüriük rMegasyonu" olarak ta- nımlayan ve Türkiye'de- ki insan haklan ihlaİlerini yerinde görmek ve mağ- durlarla dayanışma sağ- lamak amacıyla Istan- bul'a gelen bir grup da resmı makamların Akın Birdal'a yapılan saldırıy- la ilgili değerlendirmele- rini kaygı v erici buldukla- nnı belirtti. Heyet, bu olaylara duyarsız kalma- nın suç ortağı olmakla ay- nı sayıldığını kaydettiler. ECumhuriye( kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu MÂYIS ÂYİ ETKİNÜKLERİ DİNLETİ 19 Mayıs Salı Saat: 17.00-19.00 (Ozel ıstek üzenne) ESİN AFSAR KoRu:"Atatwrk'r CD dinletisi ve Söyleşi ANMAGÜNLERİ 21 Mayıs Perşembe Saat:19.00 Yer.Nâvm Hikmet Vakfı MUSTAFA EKMEKÇİ Koııuşınacılar:)lhan Selçuk - Aydın Ayboy Nizım Hikm.l kûltûr tt San»l Valdı katkılanyla... 23 Mayıs Cıımarîesi Saat. 18.00 NURULLAH ATAÇ Konvşnratılor. taİM Akarsı-Orhon Borks-konvr Ertop - Arslan Kaynardoğ P.E.N YAZARLAR D E R N E Ğ İ katkılanyla... Adres- Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksım Tel:252 38 81/82 (Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması) Hizmet Sistemi Bilgi Hattı: 212 257 06 46 Beyoğlu Cafe'de çalışacak BAYAN ELEMAN aranıyor. 251 3240 EYÜP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt H A K İ M L İ Ğ İ ' N D E N DosyaNo: 1997-635 Davacı Ali Doğru tarafından davalı Naile Doğru aley- hıne açılan boşanma davasının mahkememızde yapılan duruşmasında verilen ara karar uyarınca: tstanbul ıli, Ümraniye ilçesi. Istiklal Mah. Birlık Cad. No: 12 2 adresinde ikâmet etmekte ıken bu adresten ay- nldığı ve yenı adresı de tespit edılemeyen davalı Naıle Doğru'nun adına duruşma gününün ve dava dılekçesı davetıvenın ilanen tebligine karar verilmiştir. Davalı Naile Doğıu nun duruşma günü olan 26.06. 1998 günü saat 09.30"da mahkememizde hazır bulundu- rulması veya kendisini bir vekille temsıl ettırmesi. du- ruşmaya gelmediği takdirde HUMK'nin 509. vc 510. maddeleri gereğince duruşmantn gıyabında devaınma karar verileceği. dava dilekçesı ve davctiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 01.05.1998 ' Basın: 20093
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog