Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyet75. YIL SAYI: 26522 / 150000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) ^ ' 19 MAYIS 1998 SALI 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Yıırtta ulusal coşkuSembOİÜ' Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkışının 79. yıldönümü yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Demirel. "'19 Mayıs'ın yok edilmek istenen Türk milletinin yeniden direnişinin sembolü" olduğunu belirtti. Başbakan Yılmaz, gençliğine güvenmeyen uluslann yannlannı kurtaramayacağını söyledi. • 4. Sayfada 19 MayiS yÜrÜyÜŞİerf ADD tarafından başlatılan yürüyüşün Amasya durağında yapılan toplantıda bir bildiri hazırlandı. Bildiride. "Gericilik. yobazlık; türban ve tarikat görüntüleriyle yeniden hortlatılıyor. Yeni Kubilay olaylan yaratılıyor. Yeni Sıvas'lann planlan yapılıyor" denildi. İşçi Partisi Öncü Gençlik üyeleri ise saat l0.00"da Ankara'da olacak. • 4. Sayfada İŞSİZ Atatûrk'ün cumhuriyeti emanet ettiği gençler, işsizlik ve eğitimsizlik kıskacında. DtE verilerine göre, genç nüfus olarak kabul edilen 15-24 yaş grubunda, bugün yaklaşık 12.5 milyon kişi bulunuyor. Bunlann sadece 5.5 milyonubir işte çalışırken geri kalanıysa ailelerinden destek alıyor. Gençler, kayıtlı işsizlerin de yüzde 52'sini oluşturuyor. • 4. Sayfada Yuruyüş... 19 Ma>ıs bir uzun yürüyüşün başlangjctdır. Bu yüriiyüş bitmedL Bitmevecek*. Atatürk'ÜD 79 yd önce baslat- Oğı bu yürüyüş. insanlık tarihi- nin en büyiik demokratik de\- rimierinden birine dönüştü. • 0>sa 79 yıl önce Mustafa Ke- mal Samsun'a çıktıgı gün, koşul- lar öylesine karanlıktı ki Türk ulusu için her şeyin bittiği sanılı- yordu. Batı'nın o dönemdeki "süper güçleri" Türkler için öliim fermanını çıkarmışlardı. Paramparça olnıuş imparator- luğun son sığınağı \nadolu bile elden gitmişti: halk perişandı. ne yapacağını bilemiyordıı; aydın- İar uroutsuz, ordu şaşkın \e da- ğınıkn; sözcükkre sığmayan bir felaket uçurumunun dibindey- dik. 19 Mayıs 1919'un koşullanro düşünürsek. "kurtuluş" \e "ku- ruluş"' tarihimizi "'mucıze" ya da "destan" sözcükk'riyie vur- gulamak."haması" edebi\atde- ğil, gerçegin dile getirilmesi sa- yılmalıdır. • Lzun yürüyüşlerin çeşitli aşa- malan vardır; kinıi zaman için- den çıkılamaz bir dar boğaza gi- rilebilir: kimi zaman ortalık ka- rarabilir, önümüzü görmekte bi- le güçlük çekebiliriz. Geçen yıhn 19 Mayıs'ında bu köşede yayımlanan yazımızda şu gerçegin altını çizmiştik: "Tür- kıye, ıçınde yaşadığı bunalımı kesinlikle aşabilecek bir gizilgü- ce sahip ülkedir. Yetışmiş ınsan- Ianmızla. genç nüfusumuzla, olumsuzluklan kadar olumlu yanlarıyia dınamık bir toplu- muz Bugün Türkiye'nınokulla- rındakı öğrenci sayısı, komşu- muz Yunanıstan'ın nüfusundan fazladır. Bu genç nüfus, aydınlık gele- eeğımizdir. Bu genç nüfusu. şerıatçıhk ideolojisını politikaya dönüştü- ren irticanın eline teslim etmek. çağımızın en büyük cınayetle- nnden biri olur. Türkiye. 1923 Aydınlanma De\rirni ile karanlığı yendı. Bugün hortlatılmaya çalışılan ırticayı bir kezdaha yenmek zo- rundayız. Ancak o zaman de- mokrasiyı de ulusça benımsemış olacagız " Geçen yıldan bu yıla dcğişmiş birşey var: Hükümeteürmanan irticanın. elbiriiğiyle çekilmeye zorlanması. önemii bir aşama- dır. Ancak yetmez; Türkiye de- mokrasi kapsamında irticanın kökünü kumtmak zorundadır. Çağdaşlaşmanın en sağlamöl- çüsü budur. • Vürüyüşsürüyor._ Türkiye'nin bugünkü konu- munda her şeyin diizgün gittiği- ni kimse söyleyemez. Avrupa Biıiiği'nce dışlanan ülkenıiz ne- receyse komşulannca kuşanlnuş gihdir. Devietin demokratikleş- mc süreci bkanmış görünüyor. Fali meçhul cinayederin çoğal- mssından korkuluyor. Vine de bütün bunlann üste- sinien gelecek güçlere sahip ol- dujumuz yolundaki inancımızı tajeleyeceğiz. t ürüyüşün bu zor aşamasın- da 19 Slayıs Gençlik ve Spor Bsramı kutiu olsun!.. Cumhurfyef ' -7 n/ y Miriiva (Tümgeneral) Mustafa Kemal, 24 Mayıs 1918 günü arkadaşı. gazeteci-yazar Ruşen Eşref Ünaydın'a imzaladığı yazı- da, gençlik hakkındaki görüşlerini şöyle anlatıyor: "Herşeye rağmen muhakkak bir nûra doğru yürünıekteyiz. Bende bu ima- nı yaşatan kuvvet, >alnız, aziz memleket ve milletim hakkındaki pâyansız muhabbetim değil. bugünün karanlıklan, ahlâksız- lıkîarı, şariatanlıklan içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ziya (ışık) serpmeve ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdür." Irtica tasarıları sahipsiz kaldı• Hükümet, alelacele hazırladığı irticayla mücadele tasanlanna TBMM'de sahip çıkmadı. Bugüne kadar 8 tasandan 3'ü komisyonlarda kabul edilirken TBMM Genel Kurulu'nda hiçbiri görüşülemedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Kısaca RTÜK diye adlandın- lan Radyo ve Televizyonlann Ku- ruluş ve Yayınları Hakkındaki Ya- sa'da değışiklik öngören tasanya karşı. mi!!et\ekillerinin gösterdıği pasif direniş nedeniyle Meclis tı- kanırken gündemin ön sıralanna dahi gelme şansı bulamayan irtica ile mücadele yasa tasanlannın bu yasama döneminde çıkmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Başta Başbakan Mesut Yılmaz olmak üzere iktidarpartılerinin lıderleri, konuşmalannda irtica ile mücade- le yasa tasanlanndan söz etmeme- MArkasıSa. 17,SiL3'te C U M H Y E T ' I N K U T Ü R H İ M M. Kemal Paşa Samsun'cla Milli Mücadele tarihimizin önemii olaylarını Yunus Nadi'nin usta kaleminden ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le KARADAYI MOSKOVA'DA Türk-Rus askeri ticareü masada• 5 günlük resmi bir zıyaret için Rusya'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral lsmail Hakkı Karadayf nın temaslannda iki ülke arasmdaki askeri ilişkiler ele alınacak. Siyasi konulann gündeme gelmeyeceği görüşmelerde iki ülke arasındaki silah ticareriyle ortak silah üretımi konulan üzerinde durulacak.Orgeneral Karadayf nın Rusya ziyareti sırasında tarafîar arasında bir "karşılıklı anlayış memorandumu" imzalanması da bekleniyor. HAKAN AKSAY MOSKOVA-Genelkurmay Başkanı Orgenera! İsmaU Hak- kı Karadayı 5 günlük resmi birziyaret için dün Rusya'nın baş- kentı Moskova'ya geldi Karadayı. Rusya Savunma Bakanı İgor Sergeyev, Genelkurmay Başkanı Anatoliy Kvaşnin \e RusyaGü\enlık Konseyi Sekreteri AndreyKokoşin ile görü- şecek. Perşembe günü bir inceleme gezisi yapmak üzere St. Petersburg'a gidecek olan Karadayı, burada askeri birakademıyı zı- yaret edecek. Karada- yı'nın beş günlük Mos- kova ve Petersburg'u ziyareti, Rusya'da iki ülke arasındaki ilişkıle- rin gelişmesinde önem- ii bir aşama olarak de- ğerlendırilıyor. Son yıl- larda tican-ekonomik alanda önemli aşamalar kaydeden Türk-Rus i- lişkileri. özellıkle za- manın Rusya Başbaka- nı Vlktor Çernomır- din'ın geçen yılın so- nunda yaptığı Türkiye ziyaretiyle yeni bir dö- neme girmiş. siyasal alanda da hissedilir bir yumuşamadan söz edi- lir olmuştu. Karada- yfnın Rusya ziyareti- nin ana konusunu iki ülke arasındaki askeri ilişkiler oluşturuyor. Bilindiği gibi Türkiye, Rusya'dan silah satın alan ilk NATO ülkesi. lArkasıSa.I?,Sü.3'te İktidara havrlık kurultayı • CHP hafta sonu yapacağı kurultayda "iktidara hazırlık" programını netleştirecek. 16 komisyonun toplanıp 6 konferansın verileceği kurultayda seçimler bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. kurultayla ilgili olarak "CHP'nin iktidar programı bu toplantılarda şekillenecek ve ilk seçimde bunlan seçim bildirgemize yansıtacağız" dedi. • 5. Sayfada EORSA Dün 3970 Öncekı 4137 VİARK ODün 142.750 Öncekı 142.5OO DOLAR ODün 255.100 Önceki 253.500 ALTIN ODun 2.48O.OOO Önceki 2.465.OOO GUNCEL CLTVEYT ARCAYL REK Olmaması Gerekenler Olurken... Bızim medya bir harika! Örneğin Türkıye'ye evini bağışlayan Fransız doktoru manşetlere çıkarır. Şoför sade bir insan. Kaza yapar, sözlü sazlı görsel ba- sında, hem de suçlanarak manşetlerde. Ses sanatçısı Sevim Tanürek kaldınmda yürürken, eh- liyeti olmadığı söylenen Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak tarafından ağır bıçimde yaralanır ve... Ölür. • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de Sorgusu sürüyor Şemdin Sakık'tan suikast planlan • PKKMi Şemdin Sakık, örgütün gerçekleştirdiği ve planladığı suikastlarla ilgili bilgi verdi. Diyarbakır'daki Söz gazetesi tesislerini örgütün bombaladığmı söyleyen Sakık, PKK'nin, aralannda Kamer Genç ve Sinan Yerlikaya'nın da bulunduğu bazı siyasilere suikast planladığını açıkladı. 1 3 . Sayfada 1 yıldır hazırlanıyorlar Kürt toplantısına Ankara 'seyirci' • Mısır, Türkiye'deki Kürtlerin de gündeme geleceği 'Kürt-Arap Diyaloğu' toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Ankara toplantıya 'seyirci' kalmaktan öteye gitmeyen bir polıtika izliyor. Türkiye'nin bir yıl önceden planlanan toplantıyla ilgili yeterli ginşimde bulunmadığı belirtildi. • 17. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Eğitim Manzaraları... 19 Mayıs gençliğe adanmış guzel, anlamlı bir bayra- mımız. Bugünü, gençlerimızın yannlara hazırlandığı eği- tim kurumlannda mayıs ayı içinde yaşanan kımı olayla- raayıralım... İlk durağımız Ankara'nın Kalecık ilçesi. Bir yurttaş, ıl- çedeki Cumhuriyet etkinliklerine ilişkin davetiyeyi gaze- temize ulaştırdı. Birlikte okuyalım: "Cumhuriyet'in 75. yılı kutlamalan çerçevesinde dü- • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog